SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a
les microempreses del sector del
comerç, 2010
Estructura i elements de valor de la microempresa
comercial a Catalunya
Barcelona, 4 de novembre de 2010
Índex
1. Marc analític i metodologia d’investigació 4
2. Elements de valor de la microempresa comercial 7
2.1. El perfil de l’empresari 8
2.2. Estructura empresarial i generació de valor 9
3. Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa comercial 11
4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa comercial 15
5. Conclusions 19
Índex
1. Marc analític i metodologia
d’investigació
EMPRESA XARXAEMPRESA INDUSTRIAL
2. Diferenciació/adaptació/qualitat
Estratègia
1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores
2.- Avantatges: economies d’escala i costos
3. Aliances i col·laboracions3.- Relació entre les parts (stakeholders): aïllada
5. Descentralització i autonomia
Organització
4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències
5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia
6. Organització horitzontal en xarxa6.- Estructura: organització científica i toyotisme
8. Fluxos intangibles: informació i coneixement
Producció
7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals
8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual
9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses)
11. Creixement via coinnovació
Valors i cultura
10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència
11.- Empresa: creixement via acumulació
12. Competitivitat per gestió col·laborativa12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos
Marc analític i metodologia (1/2)
Font: FOBSIC i UOC.
Univers
Empreses del sector del comerç amb activitat econòmica a Catalunya
i amb menys de 50 assalariats (125.234).
Dimensió mostra 500 entrevistes telefòniques a empresaris i directius.
Error mostral
Del ±5,0% per a dades globals en el cas de màxima
indeterminació (p=q=50), per a un nivell de confiança del 95,5% i
per l’univers de referència.
Quotes
Per subsectors comercials i dimensió de l’empresa (nombre de
treballadors).
Ponderació
Per subsectors comercials i dimensió de l’empresa (nombre de
treballadors).
Dates treball de camp Del 9 d’abril a l’11 de maig de 2010.
Selecció de la mostra
La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un
procediment aleatori, sobre una font de contactes proporcionada
per la base de dades SABI (Sistema de Anlisis de Balances
Ibéricos), procedent del Registro Mercantil.
Marc analític i metodologia (2/2)
Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 500 microempreses
comercials (a l’engròs i al detall) amb menys de 50 assalariats.
2. Elements de valor de la
microempresa comercial
Perfil de l’empresari
Figura 1. El perfil de l'empresari a la microempresa del comerç de
Catalunya
Base: total empreses de comerç (500)
54,9%
41,2%
67,2%
58,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gènere: dones Edat: menys de 44 anys Formació: grau superior Formació TICFont: FOBSIC i UOC.
%d'empresesEl microempresari comercial a Catalunya: força equilibri en gènere, joventut i
elevada formació i capacitació digital.
Estructura empresarial
i generació de valor (1/2)
Figura 2. L'estructura econòmica de la microempresa del comerç de
Catalunya
Base: total empreses de comerç (500)
* Base: empreses de comerç amb més d'un treballador (442)
45,2%
13,5%
40,5%
65,0%
34,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Dimensió: fins a 9
treballadors
Any creació: 2000 o
posterior
Formació grau
superior*
Ampliació formació Formació TIC*
Font: FOBSIC i UOC.
%d'empreses
L’estructura econòmica de la microempresa comercial: baixa dimensió, certa
capacitat d’emprenedoria i estoc formatiu millorable.
Figura 3. Les noves formes d'organització del treball en
xarxa a la microempresa del comerç de Catalunya
Base: total empreses de comerç (500)
7,3
7,7
5,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Autonomia del treball Proposta d'objectius Organització i retribució
per objectiusFont: FOBSIC i UOC.
Mitjanesdelgraud'acorddelsempresarisenunaescalad'1a10
Estructura empresarial
i generació de valor (2/2)
La generació de valor a la microempresa comercial: implantació de les noves
formes de treball (menor a la retribució) i èxit de la innovació (menor en novetat).
Figura 4. El rendiment de la innovació als darrers dos
anys a la microempresa del comerç de Catalunya
Base: total empreses de comerç que innoven (392)
5,8
7,4
6,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Èxit innovació Rendiment innovació Novetat innovació
Font: FOBSIC i UOC.
Mitjanesdelgraud'acorddelsempresaris
enunaescalad'1a10
3. Usos TIC i comerç electrònic a la
microempresa comercial
Figura 5A. Usos setmanals de les TIC per
part dels empresaris a la microempresa del
comerç de Catalunya
Base: total empreses de comerç (500)
23,0%
92,4%
94,8%
79,8%
74,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ordinador
connectat a
Internet
Correu
electrònic
d'empresa
Telèfon
mòbil d'ús
professional
Xarxa local
d'empresa
Aplicacions
web 2.0 d'ús
professional
Font: FOBSIC i UOC.
%d'empresarisenfunciódelsusosTIC;Opcions
multiresposta
Empresaris
Usos TIC (1/2)
Notable intensitat d’usos TIC per part dels microempresaris del comerç.
Menor intensitat digital per part dels treballadors de les microempreses comercials.
Figura 5B. Usos setmanals de les TIC per part
dels treballadors a la microempresa del
comerç de Catalunya
Base: empreses de comerç amb més d'un treballador i
connexió a Internet (399)
67,5%
63,2%
54,2%
60,3%
15,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ordinador
connectat a
Internet
Correu
electrònic
d'empresa
Telèfon
mòbil d'ús
professional
Xarxa local
d'empresa
Aplicacions
web 2.0 d'ús
professional
Font: FOBSIC i UOC.
%detreballadorsenfunciódelsusosTIC;
Opcionsmultiresposta
Treballadors
Usos TIC (2/2)
Figura 6. Els equipaments i usos d'Internet a la microempresa del
comerç de Catalunya
Base: total empreses de comerç (500)
14,4%
48,0%
5,0%
32,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense
web propi
Connexió a Internet amb web
propi
Connexió a Internet amb web
propi i comerç electrònicFont: FOBSIC i UOC.
%d'empresessobreeltotalenfunció
delsusosd'Internet
Usos baixos i mitjans d’Internet a la microempresa comercial.
Comerç electrònic
Figura 7A. El comerç electrònic en compres (B2B)
a la microempresa del comerç de Catalunya.
2009-2010
Base: empreses de comerç que responen (484)
22,1% 22,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 Previsió 2010
Font: FOBSIC i UOC.
%decompresambB2B
sobreeltotaldecompres
B2B
Baixa implantació del B2C i millor comportament del B2B a la microempresa
comercial.
Figura 7B. El comerç electrònic en vendes (B2C) a
la microempresa del comerç de Catalunya.
2009-2010
Base: empreses de comerç amb possibilitat de realitzar
vendes per Internet (66)
18,3%17,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 Previsió 2010
Font:FOBSICi UOC.
%devencesambB2C
sobreeltotaldevendes
B2C
4. Usos TIC i canvi estructural a la
microempresa comercial
Usos TIC i canvi estructural (1/3)
Figura 8. Els usos d'Internet i la innovació a la microempresa del
comerç de Catalunya
Base: empreses de comerç; Opcions multiresposta
20,0%
60,0%
32,0%
59,9%
35,0%
36,8%
42,9%
69,2%
50,8%
48,6%
87,5%
64,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Innovació en producte/servei Innovació en procés Innovació en organització
Font: FOBSIC i UOC.
%d'empresesenfunciódelsusosd'Internet
Sense connexió a Internet (25)
Connexió a Internet sense web propi (163)
Connexió a Internet amb web propi (240)
Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic (72)
Les microempreses comercials que usen més intensivament les TIC són més
innovadores.
Mitjana del
sector comerç
Innovació en
producte/servei
68,2% (342)
Innovació en procés
47,4% (237)
Innovació en
organització 39,9%
(200)
Usos TIC i canvi estructural (2/3)
Figura 9. Els usos d'Internet i els resultats (facturació) a la
microempresa del comerç de Catalunya. 2008-2010
Base: total empreses de comerç (500)
-5,6%
-15,6%
-7,5%
-11,7%
-4,5%
-11,9%
-1,8%
4,6%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
Evolució facturació 2009/2008 Previsió evolució facturació 2010/2009
Font: FOBSIC i UOC.
%d'evoluciódelafacturacióenfunció
delsusosd'Internet
Sense connexió a Internet
Connexió a Internet sense web propi
Connexió a Internet amb web propi
Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic
Els usos intensius de les TIC milloren els resultats de la microempresa comercial.
Mitjana del
sector comerç
Facturació 2009/2008
(-11,1%)
Previsió evolució
facturació 2010/2009
(2,4%)
Usos TIC i canvi estructural (3/3)
El repte de la internacionalització: les microempreses que usen més les TIC estan
més internacionalitzades.
Figura 10. Els usos d'Internet i la destinació geogràfica de les
vendes a la microempresa del comerç de Catalunya
Base: empreses de comerç a l'engròs (200)
27,6%
10,9%
22,8%
0,0%
66,3%
0,0%
19,2%
21,5%
49,7%
8,1%
1,5%
25,5%
33,1%
7,6%
31,2%
2,7%
6,5%
25,6%
35,3%
5,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
A la comarca Resta de
Catalunya
Resta d'Espanya Resta de la UE Resta del món
Font: FOBSIC i UOC.
%devendespermercatsdedestíienfunció
delsusosd'Internet
Sense connexió a Internet
Connexió a Internet sense web propi
Connexió a Internet amb web propi
Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic
Mitjana del subsector
de comerç a l’engròs
Comarca (37,0%)
Resta de Catalunya (23,5%)
Resta d’Espanya (29,3%)
Resta de la UE (7,5%)
Resta del món (2,6%)
5. Conclusions
REPTES DE MILLORAPUNTS FORTS
2. Fort increment del nivell formatiu
Estructura empresarial i perfil d’empresari
1.- Equilibri sectorial 1. Ampliació de la base de dimensió
2.- Empreses expertes i amb base emprenedora
3. Ampliació de formació i competències digitals3.- Presència dones i directius joves formats
5. Més flexiseguretat a les relacions laborals
Elements de valor
4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius
5.- Relacions laborals estables
6. Innovació en procés i organització6.- Orientació al client i innovació en producte
8. Millora del B2C
Usos TIC i comerç electrònic
7.- Intensitat dels empresaris, i en informació 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor
8.- Bona evolució del B2B
9. Millora coneixement i utilitat d’ajudes i programes9.- Proximitat provisió TIC i valoració positiva ajudes
11. Extensió efectes sinèrgics usos TIC
Resultats
10.- Creixement de la facturació al 2010 10. Millora del comportament procíclic
11.- Més usos TIC, més innovació i millors resultats
12. Més internacionalització i sinèrgia amb turisme12.- Base competitiva interior
Conclusions
Presentació Estudi sobre l'adopció i l'ús de les TIC a l'es microempreses del sector comerç

More Related Content

What's hot

What's hot (13)

L'àmbit de les enginyeries a Catalunya
L'àmbit de les enginyeries a CatalunyaL'àmbit de les enginyeries a Catalunya
L'àmbit de les enginyeries a Catalunya
 
Mapa global d'oportunitats de negoci internacional
Mapa global d'oportunitats de negoci internacionalMapa global d'oportunitats de negoci internacional
Mapa global d'oportunitats de negoci internacional
 
La fotònica a Catalunya
La fotònica a CatalunyaLa fotònica a Catalunya
La fotònica a Catalunya
 
Baròmetre de la innovació 2019
Baròmetre de la innovació 2019Baròmetre de la innovació 2019
Baròmetre de la innovació 2019
 
Sector tèxtil moda a Catalunya
Sector tèxtil moda a CatalunyaSector tèxtil moda a Catalunya
Sector tèxtil moda a Catalunya
 
Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals 2020
Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals 2020Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals 2020
Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals 2020
 
La internet de les coses a Catalunya
La internet de les coses a CatalunyaLa internet de les coses a Catalunya
La internet de les coses a Catalunya
 
La indústria 4.0 a Catalunya
La indústria 4.0 a CatalunyaLa indústria 4.0 a Catalunya
La indústria 4.0 a Catalunya
 
Catàleg d'empreses al Fòrum d'Inversió d'ACCIÓ
Catàleg d'empreses al Fòrum d'Inversió d'ACCIÓCatàleg d'empreses al Fòrum d'Inversió d'ACCIÓ
Catàleg d'empreses al Fòrum d'Inversió d'ACCIÓ
 
El comerç electrònic a Catalunya - 2020
El comerç electrònic a Catalunya - 2020El comerç electrònic a Catalunya - 2020
El comerç electrònic a Catalunya - 2020
 
Les ciències òmiques a Catalunya
Les ciències òmiques a CatalunyaLes ciències òmiques a Catalunya
Les ciències òmiques a Catalunya
 
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
 
Diana tendències tecnològiques 2018
Diana tendències tecnològiques 2018Diana tendències tecnològiques 2018
Diana tendències tecnològiques 2018
 

Viewers also liked

Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora
Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedoraCatalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora
Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedorai2tic
 
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...i2tic
 
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...i2tic
 
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...i2tic
 
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...i2tic
 
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...i2tic
 
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & Textspeak
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & TextspeakTeaching Students with Emojis, Emoticons, & Textspeak
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & TextspeakShelly Sanchez Terrell
 
Hype vs. Reality: The AI Explainer
Hype vs. Reality: The AI ExplainerHype vs. Reality: The AI Explainer
Hype vs. Reality: The AI ExplainerLuminary Labs
 

Viewers also liked (9)

Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora
Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedoraCatalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora
Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora
 
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...
 
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...
 
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
 
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...
 
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...
 
Inaugural Addresses
Inaugural AddressesInaugural Addresses
Inaugural Addresses
 
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & Textspeak
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & TextspeakTeaching Students with Emojis, Emoticons, & Textspeak
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & Textspeak
 
Hype vs. Reality: The AI Explainer
Hype vs. Reality: The AI ExplainerHype vs. Reality: The AI Explainer
Hype vs. Reality: The AI Explainer
 

Similar to Presentació Estudi sobre l'adopció i l'ús de les TIC a l'es microempreses del sector comerç

Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni LleidaConferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni LleidaUOC Alumni
 
Conferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresaConferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresaUOC Alumni
 
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?i2tic
 
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisiConferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisiDigital Granollers
 
Joan torrent empresa gironina
Joan torrent empresa gironinaJoan torrent empresa gironina
Joan torrent empresa gironinaUOC Alumni
 
Mic productivity memoria_2010_cat
Mic productivity memoria_2010_catMic productivity memoria_2010_cat
Mic productivity memoria_2010_catMICProductivity
 
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocuaPimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocuaJoan Giró
 
Pla pimestic (jornada girona 21_04_2010
Pla pimestic (jornada girona 21_04_2010Pla pimestic (jornada girona 21_04_2010
Pla pimestic (jornada girona 21_04_2010Efimatica
 
I després dels estudis, què?
I després dels estudis, què?I després dels estudis, què?
I després dels estudis, què?Gabriel Prat
 
Abraham Arcos - CECOT Innovació
Abraham Arcos - CECOT InnovacióAbraham Arcos - CECOT Innovació
Abraham Arcos - CECOT InnovacióFundació CATIC
 
Pla PIMESTIC
Pla PIMESTICPla PIMESTIC
Pla PIMESTICstsiweb
 
El futur: els mercats electrònics i el posicionament web estratègic.
El futur: els mercats electrònics i el posicionament web estratègic.El futur: els mercats electrònics i el posicionament web estratègic.
El futur: els mercats electrònics i el posicionament web estratègic.@gafa't
 
Suite de programari lliure per a pimes
Suite de programari lliure per a pimesSuite de programari lliure per a pimes
Suite de programari lliure per a pimesstsiweb
 
Pimestic 2010 Santa Barbara
Pimestic 2010 Santa BarbaraPimestic 2010 Santa Barbara
Pimestic 2010 Santa Barbaratamorques
 
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hoteler
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hotelerMillora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hoteler
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hotelerBarkeno Advisors
 
049 01 301211_servei d'orientació bàsic tic
049 01 301211_servei d'orientació bàsic tic049 01 301211_servei d'orientació bàsic tic
049 01 301211_servei d'orientació bàsic ticPatronal Cecot
 
Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010
Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010
Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010Ramon Costa i Pujol
 
Guia productivitat - TIC.Cat
Guia productivitat - TIC.CatGuia productivitat - TIC.Cat
Guia productivitat - TIC.CatLocalret
 

Similar to Presentació Estudi sobre l'adopció i l'ús de les TIC a l'es microempreses del sector comerç (20)

Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni LleidaConferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
 
Conferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresaConferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresa
 
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
 
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisiConferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
 
Pla PIMESTIC FCI
Pla PIMESTIC FCIPla PIMESTIC FCI
Pla PIMESTIC FCI
 
Joan torrent empresa gironina
Joan torrent empresa gironinaJoan torrent empresa gironina
Joan torrent empresa gironina
 
Mic productivity memoria_2010_cat
Mic productivity memoria_2010_catMic productivity memoria_2010_cat
Mic productivity memoria_2010_cat
 
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocuaPimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
 
Pla pimestic (jornada girona 21_04_2010
Pla pimestic (jornada girona 21_04_2010Pla pimestic (jornada girona 21_04_2010
Pla pimestic (jornada girona 21_04_2010
 
I després dels estudis, què?
I després dels estudis, què?I després dels estudis, què?
I després dels estudis, què?
 
Abraham Arcos - CECOT Innovació
Abraham Arcos - CECOT InnovacióAbraham Arcos - CECOT Innovació
Abraham Arcos - CECOT Innovació
 
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
 
Pla PIMESTIC
Pla PIMESTICPla PIMESTIC
Pla PIMESTIC
 
El futur: els mercats electrònics i el posicionament web estratègic.
El futur: els mercats electrònics i el posicionament web estratègic.El futur: els mercats electrònics i el posicionament web estratègic.
El futur: els mercats electrònics i el posicionament web estratègic.
 
Suite de programari lliure per a pimes
Suite de programari lliure per a pimesSuite de programari lliure per a pimes
Suite de programari lliure per a pimes
 
Pimestic 2010 Santa Barbara
Pimestic 2010 Santa BarbaraPimestic 2010 Santa Barbara
Pimestic 2010 Santa Barbara
 
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hoteler
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hotelerMillora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hoteler
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hoteler
 
049 01 301211_servei d'orientació bàsic tic
049 01 301211_servei d'orientació bàsic tic049 01 301211_servei d'orientació bàsic tic
049 01 301211_servei d'orientació bàsic tic
 
Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010
Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010
Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010
 
Guia productivitat - TIC.Cat
Guia productivitat - TIC.CatGuia productivitat - TIC.Cat
Guia productivitat - TIC.Cat
 

More from i2tic

Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González
Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González
Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González i2tic
 
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...i2tic
 
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...i2tic
 
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...i2tic
 
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...i2tic
 
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarco
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-ZarcoÁrea de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarco
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarcoi2tic
 
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...i2tic
 
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopez
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-LopezTowards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopez
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopezi2tic
 
Estratègies de comunicació i TIC
Estratègies de comunicació i TICEstratègies de comunicació i TIC
Estratègies de comunicació i TICi2tic
 
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMO
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMOUSUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMO
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMOi2tic
 
Presentacion ambito marketing ana jimenez
Presentacion ambito marketing ana jimenezPresentacion ambito marketing ana jimenez
Presentacion ambito marketing ana jimenezi2tic
 
¿Que es i2TIC?
¿Que es i2TIC?¿Que es i2TIC?
¿Que es i2TIC?i2tic
 
What's i2TIC?
What's i2TIC?What's i2TIC?
What's i2TIC?i2tic
 
What's i2TIC? (english version)
What's i2TIC? (english version)What's i2TIC? (english version)
What's i2TIC? (english version)i2tic
 
What's i2TIC?
What's i2TIC?What's i2TIC?
What's i2TIC?i2tic
 
Information technology, human resources management systems and firm performan...
Information technology, human resources management systems and firm performan...Information technology, human resources management systems and firm performan...
Information technology, human resources management systems and firm performan...i2tic
 
Is sexual violence related to Internet exposure?
Is sexual violence related to Internet exposure?Is sexual violence related to Internet exposure?
Is sexual violence related to Internet exposure?i2tic
 

More from i2tic (17)

Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González
Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González
Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González
 
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...
 
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...
 
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...
 
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...
 
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarco
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-ZarcoÁrea de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarco
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarco
 
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...
 
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopez
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-LopezTowards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopez
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopez
 
Estratègies de comunicació i TIC
Estratègies de comunicació i TICEstratègies de comunicació i TIC
Estratègies de comunicació i TIC
 
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMO
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMOUSUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMO
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMO
 
Presentacion ambito marketing ana jimenez
Presentacion ambito marketing ana jimenezPresentacion ambito marketing ana jimenez
Presentacion ambito marketing ana jimenez
 
¿Que es i2TIC?
¿Que es i2TIC?¿Que es i2TIC?
¿Que es i2TIC?
 
What's i2TIC?
What's i2TIC?What's i2TIC?
What's i2TIC?
 
What's i2TIC? (english version)
What's i2TIC? (english version)What's i2TIC? (english version)
What's i2TIC? (english version)
 
What's i2TIC?
What's i2TIC?What's i2TIC?
What's i2TIC?
 
Information technology, human resources management systems and firm performan...
Information technology, human resources management systems and firm performan...Information technology, human resources management systems and firm performan...
Information technology, human resources management systems and firm performan...
 
Is sexual violence related to Internet exposure?
Is sexual violence related to Internet exposure?Is sexual violence related to Internet exposure?
Is sexual violence related to Internet exposure?
 

Presentació Estudi sobre l'adopció i l'ús de les TIC a l'es microempreses del sector comerç

 • 1. Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç, 2010 Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya Barcelona, 4 de novembre de 2010
 • 3. 1. Marc analític i metodologia d’investigació 4 2. Elements de valor de la microempresa comercial 7 2.1. El perfil de l’empresari 8 2.2. Estructura empresarial i generació de valor 9 3. Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa comercial 11 4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa comercial 15 5. Conclusions 19 Índex
 • 4. 1. Marc analític i metodologia d’investigació
 • 5. EMPRESA XARXAEMPRESA INDUSTRIAL 2. Diferenciació/adaptació/qualitat Estratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 3. Aliances i col·laboracions3.- Relació entre les parts (stakeholders): aïllada 5. Descentralització i autonomia Organització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 6. Organització horitzontal en xarxa6.- Estructura: organització científica i toyotisme 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement Producció 7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 11. Creixement via coinnovació Valors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 12. Competitivitat per gestió col·laborativa12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos Marc analític i metodologia (1/2)
 • 6. Font: FOBSIC i UOC. Univers Empreses del sector del comerç amb activitat econòmica a Catalunya i amb menys de 50 assalariats (125.234). Dimensió mostra 500 entrevistes telefòniques a empresaris i directius. Error mostral Del ±5,0% per a dades globals en el cas de màxima indeterminació (p=q=50), per a un nivell de confiança del 95,5% i per l’univers de referència. Quotes Per subsectors comercials i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Ponderació Per subsectors comercials i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Dates treball de camp Del 9 d’abril a l’11 de maig de 2010. Selecció de la mostra La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment aleatori, sobre una font de contactes proporcionada per la base de dades SABI (Sistema de Anlisis de Balances Ibéricos), procedent del Registro Mercantil. Marc analític i metodologia (2/2) Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 500 microempreses comercials (a l’engròs i al detall) amb menys de 50 assalariats.
 • 7. 2. Elements de valor de la microempresa comercial
 • 8. Perfil de l’empresari Figura 1. El perfil de l'empresari a la microempresa del comerç de Catalunya Base: total empreses de comerç (500) 54,9% 41,2% 67,2% 58,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gènere: dones Edat: menys de 44 anys Formació: grau superior Formació TICFont: FOBSIC i UOC. %d'empresesEl microempresari comercial a Catalunya: força equilibri en gènere, joventut i elevada formació i capacitació digital.
 • 9. Estructura empresarial i generació de valor (1/2) Figura 2. L'estructura econòmica de la microempresa del comerç de Catalunya Base: total empreses de comerç (500) * Base: empreses de comerç amb més d'un treballador (442) 45,2% 13,5% 40,5% 65,0% 34,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dimensió: fins a 9 treballadors Any creació: 2000 o posterior Formació grau superior* Ampliació formació Formació TIC* Font: FOBSIC i UOC. %d'empreses L’estructura econòmica de la microempresa comercial: baixa dimensió, certa capacitat d’emprenedoria i estoc formatiu millorable.
 • 10. Figura 3. Les noves formes d'organització del treball en xarxa a la microempresa del comerç de Catalunya Base: total empreses de comerç (500) 7,3 7,7 5,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Autonomia del treball Proposta d'objectius Organització i retribució per objectiusFont: FOBSIC i UOC. Mitjanesdelgraud'acorddelsempresarisenunaescalad'1a10 Estructura empresarial i generació de valor (2/2) La generació de valor a la microempresa comercial: implantació de les noves formes de treball (menor a la retribució) i èxit de la innovació (menor en novetat). Figura 4. El rendiment de la innovació als darrers dos anys a la microempresa del comerç de Catalunya Base: total empreses de comerç que innoven (392) 5,8 7,4 6,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Èxit innovació Rendiment innovació Novetat innovació Font: FOBSIC i UOC. Mitjanesdelgraud'acorddelsempresaris enunaescalad'1a10
 • 11. 3. Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa comercial
 • 12. Figura 5A. Usos setmanals de les TIC per part dels empresaris a la microempresa del comerç de Catalunya Base: total empreses de comerç (500) 23,0% 92,4% 94,8% 79,8% 74,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinador connectat a Internet Correu electrònic d'empresa Telèfon mòbil d'ús professional Xarxa local d'empresa Aplicacions web 2.0 d'ús professional Font: FOBSIC i UOC. %d'empresarisenfunciódelsusosTIC;Opcions multiresposta Empresaris Usos TIC (1/2) Notable intensitat d’usos TIC per part dels microempresaris del comerç. Menor intensitat digital per part dels treballadors de les microempreses comercials. Figura 5B. Usos setmanals de les TIC per part dels treballadors a la microempresa del comerç de Catalunya Base: empreses de comerç amb més d'un treballador i connexió a Internet (399) 67,5% 63,2% 54,2% 60,3% 15,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinador connectat a Internet Correu electrònic d'empresa Telèfon mòbil d'ús professional Xarxa local d'empresa Aplicacions web 2.0 d'ús professional Font: FOBSIC i UOC. %detreballadorsenfunciódelsusosTIC; Opcionsmultiresposta Treballadors
 • 13. Usos TIC (2/2) Figura 6. Els equipaments i usos d'Internet a la microempresa del comerç de Catalunya Base: total empreses de comerç (500) 14,4% 48,0% 5,0% 32,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense web propi Connexió a Internet amb web propi Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònicFont: FOBSIC i UOC. %d'empresessobreeltotalenfunció delsusosd'Internet Usos baixos i mitjans d’Internet a la microempresa comercial.
 • 14. Comerç electrònic Figura 7A. El comerç electrònic en compres (B2B) a la microempresa del comerç de Catalunya. 2009-2010 Base: empreses de comerç que responen (484) 22,1% 22,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 Previsió 2010 Font: FOBSIC i UOC. %decompresambB2B sobreeltotaldecompres B2B Baixa implantació del B2C i millor comportament del B2B a la microempresa comercial. Figura 7B. El comerç electrònic en vendes (B2C) a la microempresa del comerç de Catalunya. 2009-2010 Base: empreses de comerç amb possibilitat de realitzar vendes per Internet (66) 18,3%17,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 Previsió 2010 Font:FOBSICi UOC. %devencesambB2C sobreeltotaldevendes B2C
 • 15. 4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa comercial
 • 16. Usos TIC i canvi estructural (1/3) Figura 8. Els usos d'Internet i la innovació a la microempresa del comerç de Catalunya Base: empreses de comerç; Opcions multiresposta 20,0% 60,0% 32,0% 59,9% 35,0% 36,8% 42,9% 69,2% 50,8% 48,6% 87,5% 64,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Innovació en producte/servei Innovació en procés Innovació en organització Font: FOBSIC i UOC. %d'empresesenfunciódelsusosd'Internet Sense connexió a Internet (25) Connexió a Internet sense web propi (163) Connexió a Internet amb web propi (240) Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic (72) Les microempreses comercials que usen més intensivament les TIC són més innovadores. Mitjana del sector comerç Innovació en producte/servei 68,2% (342) Innovació en procés 47,4% (237) Innovació en organització 39,9% (200)
 • 17. Usos TIC i canvi estructural (2/3) Figura 9. Els usos d'Internet i els resultats (facturació) a la microempresa del comerç de Catalunya. 2008-2010 Base: total empreses de comerç (500) -5,6% -15,6% -7,5% -11,7% -4,5% -11,9% -1,8% 4,6% -20% -15% -10% -5% 0% 5% Evolució facturació 2009/2008 Previsió evolució facturació 2010/2009 Font: FOBSIC i UOC. %d'evoluciódelafacturacióenfunció delsusosd'Internet Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense web propi Connexió a Internet amb web propi Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic Els usos intensius de les TIC milloren els resultats de la microempresa comercial. Mitjana del sector comerç Facturació 2009/2008 (-11,1%) Previsió evolució facturació 2010/2009 (2,4%)
 • 18. Usos TIC i canvi estructural (3/3) El repte de la internacionalització: les microempreses que usen més les TIC estan més internacionalitzades. Figura 10. Els usos d'Internet i la destinació geogràfica de les vendes a la microempresa del comerç de Catalunya Base: empreses de comerç a l'engròs (200) 27,6% 10,9% 22,8% 0,0% 66,3% 0,0% 19,2% 21,5% 49,7% 8,1% 1,5% 25,5% 33,1% 7,6% 31,2% 2,7% 6,5% 25,6% 35,3% 5,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A la comarca Resta de Catalunya Resta d'Espanya Resta de la UE Resta del món Font: FOBSIC i UOC. %devendespermercatsdedestíienfunció delsusosd'Internet Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense web propi Connexió a Internet amb web propi Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic Mitjana del subsector de comerç a l’engròs Comarca (37,0%) Resta de Catalunya (23,5%) Resta d’Espanya (29,3%) Resta de la UE (7,5%) Resta del món (2,6%)
 • 20. REPTES DE MILLORAPUNTS FORTS 2. Fort increment del nivell formatiu Estructura empresarial i perfil d’empresari 1.- Equilibri sectorial 1. Ampliació de la base de dimensió 2.- Empreses expertes i amb base emprenedora 3. Ampliació de formació i competències digitals3.- Presència dones i directius joves formats 5. Més flexiseguretat a les relacions laborals Elements de valor 4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius 5.- Relacions laborals estables 6. Innovació en procés i organització6.- Orientació al client i innovació en producte 8. Millora del B2C Usos TIC i comerç electrònic 7.- Intensitat dels empresaris, i en informació 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor 8.- Bona evolució del B2B 9. Millora coneixement i utilitat d’ajudes i programes9.- Proximitat provisió TIC i valoració positiva ajudes 11. Extensió efectes sinèrgics usos TIC Resultats 10.- Creixement de la facturació al 2010 10. Millora del comportament procíclic 11.- Més usos TIC, més innovació i millors resultats 12. Més internacionalització i sinèrgia amb turisme12.- Base competitiva interior Conclusions