SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a
les microempreses del sector del
turisme, 2010
Estructura i elements de valor de la microempresa
turística a Catalunya
Barcelona, 4 de novembre de 2010
Índex
1. Marc analític i metodologia d’investigació 4
2. Elements de valor de la microempresa turística 7
2.1. El perfil de l’empresari 8
2.2. Estructura empresarial i generació de valor 9
3. Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa turística 11
4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa turística 15
5. Conclusions 19
Índex
1. Marc analític i metodologia
d’investigació
EMPRESA XARXAEMPRESA INDUSTRIAL
2. Diferenciació/adaptació/qualitat
Estratègia
1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores
2.- Avantatges: economies d’escala i costos
3. Aliances i col·laboracions3.- Relació entre les parts (stakeholders): aïllada
5. Descentralització i autonomia
Organització
4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències
5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia
6. Organització horitzontal en xarxa6.- Estructura: organització científica i toyotisme
8. Fluxos intangibles: informació i coneixement
Producció
7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals
8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual
9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses)
11. Creixement via coinnovació
Valors i cultura
10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència
11.- Empresa: creixement via acumulació
12. Competitivitat per gestió col·laborativa12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos
Marc analític i metodologia (1/2)
Univers
Empreses del sector turístic amb activitat econòmica a Catalunya i amb
menys de 50 assalariats (18.360).
Dimensió mostra 500 entrevistes telefòniques a empresaris i directius.
Error mostral
Del ±4,41% per a dades globals en el cas de màxima indeterminació
(p=q=50), per a un nivell de confiança del 95,5% i per l’univers de
referència.
Quotes Per subsector turístic i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors).
Ponderació Per subsector turístic i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors).
Dates treball de camp Del 9 d’abril al 6 de maig de 2010.
Selecció de la mostra
La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment
aleatori, sobre una font de contactes proporcionada per la base de dades
SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), procedent del Registro
Mercantil i del Servei del Registre de Turisme de Catalunya.
Font: FOBSIC i UOC.
Marc analític i metodologia (2/2)
Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 500 microempreses
turístiques (allotjament, turisme rural, serveis de menjar i agències de viatges) amb
menys de 50 assalariats.
2. Elements de valor de la
microempresa turística
Perfil de l’empresari
Figura 1. El perfil de l'empresari a la microempresa turística de
Catalunya
Base: total empreses turístiques (500)
63,5%
72,2%
49,0%
54,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gènere: dones Edat: menys de 44 anys Formació: grau superior Formació TIC
Font: FOBSIC i UOC.
%d'empreses
El microempresari turístic a Catalunya: equilibri en gènere, joventut i elevada
formació i capacitació digital.
Estructura empresarial i
generació de valor (1/2)
Figura 2. L'estructura econòmica de la microempresa turística
de Catalunya
Base: total empreses turístiques (500)
* Base: empreses turístiques amb més d'un treballador (407)
46,8%
12,5%
44,4%
65,0%
46,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Dimensió: fins a 9
treballadors
Any creació: 2000
o posterior
Formació grau
superior*
Ampliació formació Formació TIC*
Font: FOBSIC i UOC.
%d'empreses
L’estructura econòmica de la microempresa turística: baixa dimensió, capacitat
d’emprenedoria i estoc formatiu millorable.
Figura 3. Les noves formes d'organització del treball en
xarxa a la microempresa turísica de Catalunya
Base: total empreses turístiques (500)
7,57,6
5,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Proposta d'objectius Autonomia del treball Organització i retribució
per objectiusFont: FOBSIC i UOC.
Mitjanesdelgraud'acorddelsempresarisenunaescalad'1a10
Estructura empresarial
i generació de valor (2/2)
La generació de valor a la microempresa turística: implantació de les noves
formes de treball (menor a la retribució) i èxit de la innovació (menor en novetat).
Figura 4. El rendiment de la innovació als darrers dos
anys a la microempresa turística de Catalunya
Base: total empreses turístiques que innoven (355)
5,4
8,0
7,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Èxit innovació Rendiment innovació Novetat innovació
Font: FOBSIC i UOC.
Mitjanesdelgraud'acorddelsempresaris
enunaescalad'1a10
3. Usos de les TIC i comerç electrònic
a la microempresa turística
Figura 5A. Usos setmanals de les TIC per
part dels empresaris a la microempresa
turística de Catalunya
Base: total empreses turístiques (500)
40,8%
94,2%94,6%
70,0%
65,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ordinador
connectat a
Internet
Correu
electrònic
d'empresa
Telèfon
mòbil d'ús
professional
Xarxa local
d'empresa
Aplicacions
web 2.0 d'ús
professional
Font: FOBSIC i UOC.
%d'empresarisenfunciódelsusosTIC;
Opcionsmultiresposta
Empresaris
Usos TIC (1/2)
Notable intensitat d’usos TIC per part dels microempresaris turístics.
Menor intensitat digital dels treballadors.
Figura 5B. Usos setmanals de les TIC per part
dels treballadors a la microempresa turística
de Catalunya
Base: empreses turístiques amb més d'un treballador i
connexió a Internet (391)
57,6%
53,8%
33,7%
44,1%
20,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ordinador
connectat a
Internet
Correu
electrònic
d'empresa
Telèfon
mòbil d'ús
professional
Xarxa local
d'empresa
Aplicacions
web 2.0 d'ús
professional
Font: FOBSIC i UOC.
%detreballadorsenfunciódelsusosTIC;
Opcionsmultiresposta
Treballadors
Figura 6. Els equipaments i usos d'Internet a la microempresa
turística de Catalunya
Base: total empreses turístiques (500)
12,8%4,2%
61,6%
21,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense
w eb propi
Connexió a Internet amb
w eb propi
Connexió a Internet amb
w eb propi i comerç
electrònicFont: FOBSIC i UOC.
%d'empresesenfunciódelsusosd'Internet
Usos TIC (2/2)
Usos mitjans d’Internet a la microempresa turística.
Comerç electrònic
Figura 7A. El comerç electrònic en compres (B2B)
a la microempresa turística de Catalunya.
2009-2010
Base: empreses turístiques que responen (495)
13,7% 14,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 Previsió 2010
Font: FOBSIC i UOC.
%decompresambB2B
sobreeltotaldecompres
B2B
Baixa implantació del B2B i millor comportament del B2C a la microempresa turística.
Figura 7B. El comerç electrònic en vendes (B2C) a
la microempresa turística de Catalunya.
2009-2010
Base: empreses turístiques amb possibilitat de realitzar
vendes per Internet (106)
34,6%
30,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 Previsió 2010
Font:FOBSICi UOC.
%devencesambB2C
sobreeltotaldevendes
B2C
4. Usos TIC i canvi estructural a la
microempresa turística
Usos TIC i canvi estructural (1/3)
Figura 8. Els usos d'Internet i la innovació a la microempresa turística
de Catalunya
Base: empreses turístiques; Opcions multiresposta
20,0%
31,6%
15,0%
35,4%
32,3%
55,4%
35,9%
59,4%
33,1%
57,0%
75,7%
43,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Innovació en producte/servei Innovació en procés Innovació en organització
Font: FOBSIC i UOC.
%d'empresesenfunciódelsusosd'Internet
Sense co nnexió a Internet (20)
C o nnexió a Internet sense web pro pi (65)
C o nnexió a Internet amb web pro pi (308)
C o nnexió a Internet amb web pro pi i co merç electrò nic (107)
Les microempreses turístiques que usen més intensivament les TIC són més
innovadores.
Mitjana del
sector turisme
Innovació en
producte/servei 61,2%
(306)
Innovació en procés
39,6% (199)
Innovació en
organització 34,4%
(173)
Figura 9. Els usos d'Internet i els resultats (facturació) a la
microempresa turística de Catalunya. 2008-2010
Base: total empreses turístiques (500)
-8,1%
-10,0%
-12,4%
-4,5%
-13,1%
-0,3%
-8,3%
2,2%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
Evolució facturació 2009/2008 Previsió evolució facturació 2010/2009
Font: FOBSIC i UOC.
%d'evoluciódelafacturacióenfunciódels
usosd'Internet
Sense connexió a Internet
Connexió a Internet sense web propi
Connexió a Internet amb web propi
Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic
Usos TIC i canvi estructural (2/3)
Els usos intensius de les TIC milloren els resultats de la microempresa turística.
Mitjana del
sector turisme
Facturació 2009/2008
(-9,1%)
Previsió evolució
facturació 2010/2009
(-0,6%)
Figura 10. Els usos d'Internet i la destinació geogràfica de les vendes
a la microempresa turística de Catalunya
Base: empreses turístiques de serveis d'allotjament i agències de viatges (279)
4,6%
4,6%
11,4%
9,2%
70,2%
2,0%
9,6%
73,3%
7,4%
7,7%
5,5%
13,1%
11,8%
51,9%
17,7%
58,8%
7,4%
7,7%
14,2%
14,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
A la comarca Resta de
Catalunya
Resta d'Espanya Resta de la UE Resta del món
Font: FOBSIC i UOC.
%devendespermercatsdedestíenfunciódels
usosd'Internet
Sense connexió a Internet
Connexió a Internet sense web propi
Connexió a Internet amb web propi
Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic
Usos TIC i canvi estructural (3/3)
El repte de la internacionalització: les microempreses que usen més les TIC estan
més internacionalitzades.
Mitjana dels
subsectors turístics
Comarca 56,0%
Resta Catalunya 16,0%
Resta Espanya 10,7%
Resta UE 12,5%
Resta món 4,8%
5. Conclusions
REPTES DE MILLORAPUNTS FORTS
2. Extensió estoc formatiu a tot el teixit
Estructura empresarial i perfil d’empresari
1.- Especialització sectorial 1. Ampliació de la base de dimensió
2.- Teixit empresarial jove i amb base emprenedora
3. Ampliació de formació i competències digitals3.- Presència dones i directius joves formats
5. Més flexiseguretat a les relacions laborals
Elements de valor
4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius
5.- Relacions laborals estables
6. Innovació en procés i organització6.- Orientació al client i innovació en producte
8. Millora del B2B
Usos TIC i comerç electrònic
7.- Intensitat dels empresaris, i en informació 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor
8.- Bona evolució B2C
9. Millora coneixement i utilitat d’ajudes i programes9.-Proximitat provisió i valoració ajudes TIC rebudes
11. Extensió efectes sinèrgics usos TIC
Resultats
10.- Millora de la facturació al 2010 10. Extensió de la millora a tot el teixit
11.- Més usos TIC, més innovació i millors resultats
12. Molta més presència internacional12.- Base competitiva interior i sinèrgia amb comerç
Conclusions
Presentació Estudi Adopció i Ús de les TIC a les microempreses del sector Turisme

More Related Content

Similar to Presentació Estudi Adopció i Ús de les TIC a les microempreses del sector Turisme

Presentacio tercer lliurable estudi sector TIC a Catalunya
Presentacio tercer lliurable estudi sector TIC a CatalunyaPresentacio tercer lliurable estudi sector TIC a Catalunya
Presentacio tercer lliurable estudi sector TIC a Catalunyai2tic
 
eTurisme jornada TIC-TURISME
eTurisme  jornada TIC-TURISMEeTurisme  jornada TIC-TURISME
eTurisme jornada TIC-TURISMEBarkeno Advisors
 
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni LleidaConferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni LleidaUOC Alumni
 
Conferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresaConferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresaUOC Alumni
 
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)tamorques
 
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisiConferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisiDigital Granollers
 
Les TIC les microempreses catalanes
Les TIC les microempreses catalanesLes TIC les microempreses catalanes
Les TIC les microempreses catalanesBarkeno_Advisors
 
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocuaPimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocuaJoan Giró
 

Similar to Presentació Estudi Adopció i Ús de les TIC a les microempreses del sector Turisme (20)

Presentacio tercer lliurable estudi sector TIC a Catalunya
Presentacio tercer lliurable estudi sector TIC a CatalunyaPresentacio tercer lliurable estudi sector TIC a Catalunya
Presentacio tercer lliurable estudi sector TIC a Catalunya
 
eTurisme jornada TIC-TURISME
eTurisme  jornada TIC-TURISMEeTurisme  jornada TIC-TURISME
eTurisme jornada TIC-TURISME
 
TIC i Turisme. Català
TIC i Turisme. CatalàTIC i Turisme. Català
TIC i Turisme. Català
 
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni LleidaConferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
 
Butlletí 'PCTnews' 43 (març de 2015)
Butlletí 'PCTnews' 43 (març de 2015)Butlletí 'PCTnews' 43 (març de 2015)
Butlletí 'PCTnews' 43 (març de 2015)
 
Presentació Observatori de Turisme de Costa Daurada - Fòrum CEICS 2011
Presentació Observatori de Turisme de Costa Daurada - Fòrum CEICS 2011Presentació Observatori de Turisme de Costa Daurada - Fòrum CEICS 2011
Presentació Observatori de Turisme de Costa Daurada - Fòrum CEICS 2011
 
Reunio xslpe 18 febrer 2011
Reunio xslpe 18 febrer 2011Reunio xslpe 18 febrer 2011
Reunio xslpe 18 febrer 2011
 
Conferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresaConferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresa
 
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)
 
Oportunitats de negoci a Singapur 2021
Oportunitats de negoci a Singapur 2021Oportunitats de negoci a Singapur 2021
Oportunitats de negoci a Singapur 2021
 
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisiConferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
 
Pla PIMESTIC FCI
Pla PIMESTIC FCIPla PIMESTIC FCI
Pla PIMESTIC FCI
 
PCT Turisme i Oci Vila-Seca
PCT Turisme i Oci Vila-SecaPCT Turisme i Oci Vila-Seca
PCT Turisme i Oci Vila-Seca
 
Presentació cett
Presentació cettPresentació cett
Presentació cett
 
Les TIC les microempreses catalanes
Les TIC les microempreses catalanesLes TIC les microempreses catalanes
Les TIC les microempreses catalanes
 
Big Data i Turisme
Big Data i TurismeBig Data i Turisme
Big Data i Turisme
 
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocuaPimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
Pimestic 2010 medi rural 15-06-2010 inocua
 
Exemples_PF_6
Exemples_PF_6Exemples_PF_6
Exemples_PF_6
 
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
 
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
 

More from i2tic

Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora
Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedoraCatalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora
Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedorai2tic
 
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...i2tic
 
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...i2tic
 
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...i2tic
 
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...i2tic
 
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...i2tic
 
Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González
Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González
Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González i2tic
 
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...i2tic
 
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...i2tic
 
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...i2tic
 
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...i2tic
 
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarco
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-ZarcoÁrea de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarco
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarcoi2tic
 
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...i2tic
 
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopez
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-LopezTowards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopez
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopezi2tic
 
Estratègies de comunicació i TIC
Estratègies de comunicació i TICEstratègies de comunicació i TIC
Estratègies de comunicació i TICi2tic
 
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?i2tic
 
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMO
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMOUSUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMO
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMOi2tic
 
Presentacion ambito marketing ana jimenez
Presentacion ambito marketing ana jimenezPresentacion ambito marketing ana jimenez
Presentacion ambito marketing ana jimenezi2tic
 
¿Que es i2TIC?
¿Que es i2TIC?¿Que es i2TIC?
¿Que es i2TIC?i2tic
 
What's i2TIC?
What's i2TIC?What's i2TIC?
What's i2TIC?i2tic
 

More from i2tic (20)

Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora
Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedoraCatalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora
Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora
 
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...
Innovación tecnológica, crecimiento económico, economía del conocimiento y de...
 
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
 
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...
Análisis de las complementariedades en la ocupación. Una perspectiva microeco...
 
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...
Modelización de la adopción y uso por parte de los “Lead Users” de nuevos ser...
 
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...
Empresa red, eficiencia y competitividad: Un análisis empírico para la PYME e...
 
Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González
Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González
Mercado de turismo en España: consumidores y empresas por Elena González
 
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...
La Relación entre el Uso de las TIC en el Hogar y Bienestar: El caso de los H...
 
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...
‘Alerta’ sobre el marketing viral: reenfocando la tesis, monitorizando 2010 ...
 
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...
ESTUDIO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y FACTORES DE MEJORA DE LOS VIVEROS MUNICIP...
 
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...
II Seminario Anual i2TIC - Estrategia, proyectos y actividades de i2TIC por ...
 
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarco
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-ZarcoÁrea de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarco
Área de marketing innovación y emprendimiento por Ana Isabel Jiménez-Zarco
 
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...
‘Policy-making for digital development: the role of the government’ by Ismael...
 
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopez
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-LopezTowards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopez
Towards a comprehensive model of the digital economy by Ismael Peña-Lopez
 
Estratègies de comunicació i TIC
Estratègies de comunicació i TICEstratègies de comunicació i TIC
Estratègies de comunicació i TIC
 
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
 
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMO
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMOUSUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMO
USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN TURISMO
 
Presentacion ambito marketing ana jimenez
Presentacion ambito marketing ana jimenezPresentacion ambito marketing ana jimenez
Presentacion ambito marketing ana jimenez
 
¿Que es i2TIC?
¿Que es i2TIC?¿Que es i2TIC?
¿Que es i2TIC?
 
What's i2TIC?
What's i2TIC?What's i2TIC?
What's i2TIC?
 

Presentació Estudi Adopció i Ús de les TIC a les microempreses del sector Turisme

 • 1. Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010 Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya Barcelona, 4 de novembre de 2010
 • 3. 1. Marc analític i metodologia d’investigació 4 2. Elements de valor de la microempresa turística 7 2.1. El perfil de l’empresari 8 2.2. Estructura empresarial i generació de valor 9 3. Usos TIC i comerç electrònic a la microempresa turística 11 4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa turística 15 5. Conclusions 19 Índex
 • 4. 1. Marc analític i metodologia d’investigació
 • 5. EMPRESA XARXAEMPRESA INDUSTRIAL 2. Diferenciació/adaptació/qualitat Estratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 3. Aliances i col·laboracions3.- Relació entre les parts (stakeholders): aïllada 5. Descentralització i autonomia Organització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 6. Organització horitzontal en xarxa6.- Estructura: organització científica i toyotisme 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement Producció 7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 11. Creixement via coinnovació Valors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 12. Competitivitat per gestió col·laborativa12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos Marc analític i metodologia (1/2)
 • 6. Univers Empreses del sector turístic amb activitat econòmica a Catalunya i amb menys de 50 assalariats (18.360). Dimensió mostra 500 entrevistes telefòniques a empresaris i directius. Error mostral Del ±4,41% per a dades globals en el cas de màxima indeterminació (p=q=50), per a un nivell de confiança del 95,5% i per l’univers de referència. Quotes Per subsector turístic i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Ponderació Per subsector turístic i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Dates treball de camp Del 9 d’abril al 6 de maig de 2010. Selecció de la mostra La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment aleatori, sobre una font de contactes proporcionada per la base de dades SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), procedent del Registro Mercantil i del Servei del Registre de Turisme de Catalunya. Font: FOBSIC i UOC. Marc analític i metodologia (2/2) Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 500 microempreses turístiques (allotjament, turisme rural, serveis de menjar i agències de viatges) amb menys de 50 assalariats.
 • 7. 2. Elements de valor de la microempresa turística
 • 8. Perfil de l’empresari Figura 1. El perfil de l'empresari a la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) 63,5% 72,2% 49,0% 54,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gènere: dones Edat: menys de 44 anys Formació: grau superior Formació TIC Font: FOBSIC i UOC. %d'empreses El microempresari turístic a Catalunya: equilibri en gènere, joventut i elevada formació i capacitació digital.
 • 9. Estructura empresarial i generació de valor (1/2) Figura 2. L'estructura econòmica de la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) * Base: empreses turístiques amb més d'un treballador (407) 46,8% 12,5% 44,4% 65,0% 46,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dimensió: fins a 9 treballadors Any creació: 2000 o posterior Formació grau superior* Ampliació formació Formació TIC* Font: FOBSIC i UOC. %d'empreses L’estructura econòmica de la microempresa turística: baixa dimensió, capacitat d’emprenedoria i estoc formatiu millorable.
 • 10. Figura 3. Les noves formes d'organització del treball en xarxa a la microempresa turísica de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) 7,57,6 5,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proposta d'objectius Autonomia del treball Organització i retribució per objectiusFont: FOBSIC i UOC. Mitjanesdelgraud'acorddelsempresarisenunaescalad'1a10 Estructura empresarial i generació de valor (2/2) La generació de valor a la microempresa turística: implantació de les noves formes de treball (menor a la retribució) i èxit de la innovació (menor en novetat). Figura 4. El rendiment de la innovació als darrers dos anys a la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques que innoven (355) 5,4 8,0 7,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Èxit innovació Rendiment innovació Novetat innovació Font: FOBSIC i UOC. Mitjanesdelgraud'acorddelsempresaris enunaescalad'1a10
 • 11. 3. Usos de les TIC i comerç electrònic a la microempresa turística
 • 12. Figura 5A. Usos setmanals de les TIC per part dels empresaris a la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) 40,8% 94,2%94,6% 70,0% 65,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinador connectat a Internet Correu electrònic d'empresa Telèfon mòbil d'ús professional Xarxa local d'empresa Aplicacions web 2.0 d'ús professional Font: FOBSIC i UOC. %d'empresarisenfunciódelsusosTIC; Opcionsmultiresposta Empresaris Usos TIC (1/2) Notable intensitat d’usos TIC per part dels microempresaris turístics. Menor intensitat digital dels treballadors. Figura 5B. Usos setmanals de les TIC per part dels treballadors a la microempresa turística de Catalunya Base: empreses turístiques amb més d'un treballador i connexió a Internet (391) 57,6% 53,8% 33,7% 44,1% 20,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinador connectat a Internet Correu electrònic d'empresa Telèfon mòbil d'ús professional Xarxa local d'empresa Aplicacions web 2.0 d'ús professional Font: FOBSIC i UOC. %detreballadorsenfunciódelsusosTIC; Opcionsmultiresposta Treballadors
 • 13. Figura 6. Els equipaments i usos d'Internet a la microempresa turística de Catalunya Base: total empreses turístiques (500) 12,8%4,2% 61,6% 21,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense w eb propi Connexió a Internet amb w eb propi Connexió a Internet amb w eb propi i comerç electrònicFont: FOBSIC i UOC. %d'empresesenfunciódelsusosd'Internet Usos TIC (2/2) Usos mitjans d’Internet a la microempresa turística.
 • 14. Comerç electrònic Figura 7A. El comerç electrònic en compres (B2B) a la microempresa turística de Catalunya. 2009-2010 Base: empreses turístiques que responen (495) 13,7% 14,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 Previsió 2010 Font: FOBSIC i UOC. %decompresambB2B sobreeltotaldecompres B2B Baixa implantació del B2B i millor comportament del B2C a la microempresa turística. Figura 7B. El comerç electrònic en vendes (B2C) a la microempresa turística de Catalunya. 2009-2010 Base: empreses turístiques amb possibilitat de realitzar vendes per Internet (106) 34,6% 30,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 Previsió 2010 Font:FOBSICi UOC. %devencesambB2C sobreeltotaldevendes B2C
 • 15. 4. Usos TIC i canvi estructural a la microempresa turística
 • 16. Usos TIC i canvi estructural (1/3) Figura 8. Els usos d'Internet i la innovació a la microempresa turística de Catalunya Base: empreses turístiques; Opcions multiresposta 20,0% 31,6% 15,0% 35,4% 32,3% 55,4% 35,9% 59,4% 33,1% 57,0% 75,7% 43,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Innovació en producte/servei Innovació en procés Innovació en organització Font: FOBSIC i UOC. %d'empresesenfunciódelsusosd'Internet Sense co nnexió a Internet (20) C o nnexió a Internet sense web pro pi (65) C o nnexió a Internet amb web pro pi (308) C o nnexió a Internet amb web pro pi i co merç electrò nic (107) Les microempreses turístiques que usen més intensivament les TIC són més innovadores. Mitjana del sector turisme Innovació en producte/servei 61,2% (306) Innovació en procés 39,6% (199) Innovació en organització 34,4% (173)
 • 17. Figura 9. Els usos d'Internet i els resultats (facturació) a la microempresa turística de Catalunya. 2008-2010 Base: total empreses turístiques (500) -8,1% -10,0% -12,4% -4,5% -13,1% -0,3% -8,3% 2,2% -15% -10% -5% 0% 5% Evolució facturació 2009/2008 Previsió evolució facturació 2010/2009 Font: FOBSIC i UOC. %d'evoluciódelafacturacióenfunciódels usosd'Internet Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense web propi Connexió a Internet amb web propi Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic Usos TIC i canvi estructural (2/3) Els usos intensius de les TIC milloren els resultats de la microempresa turística. Mitjana del sector turisme Facturació 2009/2008 (-9,1%) Previsió evolució facturació 2010/2009 (-0,6%)
 • 18. Figura 10. Els usos d'Internet i la destinació geogràfica de les vendes a la microempresa turística de Catalunya Base: empreses turístiques de serveis d'allotjament i agències de viatges (279) 4,6% 4,6% 11,4% 9,2% 70,2% 2,0% 9,6% 73,3% 7,4% 7,7% 5,5% 13,1% 11,8% 51,9% 17,7% 58,8% 7,4% 7,7% 14,2% 14,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A la comarca Resta de Catalunya Resta d'Espanya Resta de la UE Resta del món Font: FOBSIC i UOC. %devendespermercatsdedestíenfunciódels usosd'Internet Sense connexió a Internet Connexió a Internet sense web propi Connexió a Internet amb web propi Connexió a Internet amb web propi i comerç electrònic Usos TIC i canvi estructural (3/3) El repte de la internacionalització: les microempreses que usen més les TIC estan més internacionalitzades. Mitjana dels subsectors turístics Comarca 56,0% Resta Catalunya 16,0% Resta Espanya 10,7% Resta UE 12,5% Resta món 4,8%
 • 20. REPTES DE MILLORAPUNTS FORTS 2. Extensió estoc formatiu a tot el teixit Estructura empresarial i perfil d’empresari 1.- Especialització sectorial 1. Ampliació de la base de dimensió 2.- Teixit empresarial jove i amb base emprenedora 3. Ampliació de formació i competències digitals3.- Presència dones i directius joves formats 5. Més flexiseguretat a les relacions laborals Elements de valor 4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius 5.- Relacions laborals estables 6. Innovació en procés i organització6.- Orientació al client i innovació en producte 8. Millora del B2B Usos TIC i comerç electrònic 7.- Intensitat dels empresaris, i en informació 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor 8.- Bona evolució B2C 9. Millora coneixement i utilitat d’ajudes i programes9.-Proximitat provisió i valoració ajudes TIC rebudes 11. Extensió efectes sinèrgics usos TIC Resultats 10.- Millora de la facturació al 2010 10. Extensió de la millora a tot el teixit 11.- Més usos TIC, més innovació i millors resultats 12. Molta més presència internacional12.- Base competitiva interior i sinèrgia amb comerç Conclusions