Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora

1,400 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora

 1. 1. Jornada Empresa a la Catalunya Central Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora Dr. Joan Torrent-Sellens jtorrent@uoc.edu UOC Business School [Director] Investigació Interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) [Director] Estudis d’Economia i Empresa [Professor] Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Manresa, 25 de maig de 2012
 2. 2. Presentació
 3. 3. Presentacióhttp://i2tic.net/ca/equip/joan-torrent-sellens/
 4. 4. 1a idea.Cap a l’economia i la societat del coneixement
 5. 5.  Fet: Avui, l’economia mundial s’endinsa al cinquè cicle econòmic –paradigma tecnoeconòmic-, de llarga durada: l’economia i la societat del coneixement Cicles 1 2 3 4 5 1770-1780 Des de 1990 1830-1840 a 1880-1890 a 1930-1940 a a 1830- 1 880 -1890 1930-1940 1 980 -1990 1 840 Paradigma de Període les TIC. Prosperitat B elle Edat d’or del Revolu ció Economia del victoriana Epoque creixement Industrial coneixement Energia del Electricitat Producció Informació, Primera Descripció vapor Enginye ria fordista en comunicació i mecanització Ferrocarril pesada massa coneixement Factor Energies TIC productiu Cotó Carbó Acer fòssils Coneixement d‘oferta Ferro Transport (petroli) Xarxes abundant
 6. 6.  Problema: L’economia catalana està en depressió (tres crisis en una) perquè no s’ha endinsat a l’economia global del coneixement, no s’ha adaptat a les noves fonts de creixement econòmic i empresarial Descomposició del creixement econòmic a l’OCDE. 1994-2008 100% 90% Coll-blau BQ (26,8%) 80% 70% Canvi estructura 60% Coll-blanc BQocupacional de Catalunya. 50% (28,7%) 1994-2008 40% Coll-blau AQ (9,2%) 30% 20% Coll-blanc AQ (35,2%) 10% 0% Estruct. Canvi
 7. 7.  Solució: L’economia catalana ha d’intensificar la presència del coneixement a tots els seus àmbits de producció, demanda i rendes. Sense coneixement no hi ha millora d’eficiència del sistema econòmic Presència del coneixement a l’economia catalana. 2005 Descomposició de la productivitat del treball a l’economia catalana. 2005 Notes: - Globalització i demanda- De la trampa de l’austeritat a la trampa del creixement - Recessió + canvi paradigma= transició social
 8. 8. 2a idea.La importància de les MPIMES eficients i competitives a l’economia del coneixement
 9. 9.  Fet: Catalunya és un país de microempreses. Generen 2/3 del PIB i ocupen a més de la meitat de la força de treball Estructura dimensió (número treballadors) empresa catalana. 2010 Aportació al PIB de la dimensió de l’empresa catalana. 2010
 10. 10.  Problema: L’empresa catalana presenta importants problemes en el seu procés de generació de valor: dualitat formativa i manca de processos d’innovació formal, però també té fortaleses com la flexibilitat organitzativa Empreses Estoc i ampliació de formació La formació dels Nivell màxim formació empresaris empresaris catalans. Sense estudis/ estudis primaris 14,7 2010 Estudis secundaris 44,6 Estudis universitaris no empresarials 30,5 Estudis universitaris empresarials 10,2 Ampliació de formació % Estudis universitaris no empresarials 6,1 % Estudis universitaris empresarials 2,0 La flexibilitat organitzativa de la microempresa catalana. 2010
 11. 11.  Solució: L’empresa catalana ha d’aprofundir en la co-innovació (usos TIC + capital humà + nova organització) si vol ser eficient i competitiva Les fonts co-innovadores de la productivitat empresarial a Catalunya. 2003 Les trajectòries de competitivitat de l’empresa catalana. 2003 Nota:- Economia del coneixement, empresa i benestar
 12. 12. 3a idea. L’empresa xarxa i la xarxa denegocis com a forma empresarial per a la sortida de la depressió
 13. 13.  Fet: L’empresa xarxa es consolida com la forma estratègica, organitzativa i de generació de valor més idònia per la competència a l’economia del coneixement M PROVEÏDORS EMPRESA CLIENTS E R COMPETIDORS ACTUALS C PRODUCTES SUBSTITUTIUS A T nci al s INFRASTRUCTURES pote idors C ompet RECURSOS HUMANS INNOVACIÓ OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS MARGE INNOVACIÓ OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA
 14. 14.  Fet: L’empresa xarxa es consolida com la forma estratègica, organitzativa i de generació de valor més idònia per la competència a l’economia del coneixement M PROVEÏDORS EMPRESA CLIENTS E R COMPETIDORS ACTUALS C PRODUCTES SUBSTITUTIUS A T s ncial ors pote petid Com INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS N INNOV2 CIÓ A MARGE INFRASTRUCTURES INFRASTRUCTURES OPERACIONS MARQUETING RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS N1 N3 INNOVACIÓ MARGE INNOVACIÓ MARGE OPERACIONS MARQUETING OPERACIONS MARQUETING XARXA N INFRASTRUCTURES INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS N6 N4 INNOVACIÓ MARGE INNOVACIÓ MARGE INFRASTRUCTURES OPERACIONS MARQUETING OPERACIONS MARQUETING RECURSOS HUMANS N5 INNOVACIÓ MARGE OPERACIONS MARQUETING
 15. 15.  Problema: Avui, a Catalunya només una tercera part del teixit productiu disposa d’elements de generació de valor construïts al voltant de l’empresa xarxa EMPRESA INDUSTRIAL EMPRESA XARXAEstratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 2. Diferenciació/adaptació/qualitat 3.- Relació stakeholders: aïllada 3. Aliances i col·laboracionsOrganització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 5. Descentralització i autonomia 6.- Estructura: organització científica i toyotisme 6. Organització horitzontal en xarxaProducció 7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement 9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valorValors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 11. Creixement via co-innovació 12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos 12. Competitivitat per gestió col·laborativa
 16. 16.  Solució: Cap el nou diamant competitiu de l’empresa xarxa. La tecnologia, el lideratge, la co-innovació, l’aprenentatge i les xarxes són els pilars principals del canvi empresarial El nou diamant , ci ó competitiu de a ci t i ó co A p ns re pa c ta ne l’empresa xarxa ca itza nt ne at n tre de l tatg iet rga ba es e i ar nt a i o e i ll ( pe ca oc rso pa p l e mo l o g up n ci om tecn ció Oc ab es t ac il i t i l l i ó C va o up ab at oc -inn ili ) sd e ta Co t in Efe d tge irec de xa MPIMES ct es tge er a tes xarxa l cult esaria er a X i lid arx i d xa Lid ’apr direct ura es r r Nue emp en ent s, a Tecnologia v Nota: age e - Dimensió Millora de la cultura, e-skills i empresarial, xarxes, usos TICglobalització i política pública
 17. 17. 4a idea.L’emprenedoria innovadora com a força de mercat per a la sortida de la depressió
 18. 18.  Fet: L’emprenedoria innovadora, la que genera serveis de treball qualificat dels empresaris, és la principal força de mercat a l’economia del coneixement. Les MPIMES destaquen per la innovació radical i les grans empreses per la innovació incremental Diagrama del’emprenedoria innovadora
 19. 19.  Problema: L’emprenedoria innovadora ha evolucionat a la baixa durant els darrers decennis. Participació emprenedors sobre població ocupada a Espanya. 1977-2006 Empreses innovadores de recent creació a Catalunya. 2008-2011
 20. 20.  Solució: La nova empresa creada a Catalunya durant la crisi econòmica presenta un procés de generació de valor adequat per la competència als mercats globals del coneixement. L’emprenedoria innovadora és un brot verd, però encara amb molt poca presència Estructura demogràfica i d’edat del nou empresari català. 2008-2011 El capital humà a la nova empresa catalana. 2008-2011
 21. 21.  Solució: La nova empresa creada a Catalunya durant la crisi econòmica presenta un procés de generació de valor adequat per la competència als mercats globals del coneixement. L’emprenedoria innovadora és un brot verd, però encara amb molt poca presència Les noves formes organitzatives a la nova empresa catalana. 2008-2011 Usos de les TIC a la nova empresa catalana. 2008-2011 Nota: - Noves funcions sindicats i patronals
 22. 22. 5a idea. De l’empresa xarxa a la societat emprenedora La triple hèlix (Universitat- empresa-govern) com a forçainstitucional per a la sortida de la depressió
 23. 23.  Fet: La triple hèlix és el model organitzatiu bàsic de la societat emprenedora. Coordina i estructura els seus quatre pilars bàsics: i) emprenedors i MPIMES que fan innovació radical; ii) grans empreses que fan innovació radical; iii) la indústria i el mercat que fan innovació aplicada; i iv) Universitats i governs que connecten les condicions d’entorn i la recerca bàsica amb l’empresa innovadora i la societat emprenedora El model de la triple hèlix
 24. 24.  Problema: A Espanya, la manca d’emprenedoria innovadora afebleix molt el potencial de creació de riquesa i benestar material La contribució de l’emprenedoria innovadora i el capital humà (emprenedors i treballadors) al creixement econòmic
 25. 25.  Solució: La Universitat emprenedora, el govern emprenedor i l’empresa innovadora en xarxa marquen el camí de la societat emprenedora. Sense societat emprenedora no hi ha societat del coneixement. Ajudes públiques i nova empresa a Catalunya. 2008-2011 Cooperació innovadora i nova empresa a Catalunya. 2008-2011 Notes: - Universitat emprenedora: tercera missió i spillovers coneixement- Govern emprenedor: coneixement i innovació al centre de l’estat del benestar
 26. 26. Posant cares a la triple hèlix¡¡¡
 27. 27. El Pau Garcia-Milà i eyeOS, de Barcelona al lideratge mundial del Cloud Computing
 28. 28. El Dani Villanueva i el seu videojoc del Supergay: DeREDESA Reus al món a través de la xarxa
 29. 29. De Capellades al món a travésde la globalització i el comerçelectrònic: la gent de Munich
 30. 30. Patrícia González rebent elpremi d’emprened@ra 2011 del Baix Empordà
 31. 31. Jornada Empresa a la Catalunya Central Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora Dr. Joan Torrent-Sellens jtorrent@uoc.edu UOC Business School [Director] Investigació Interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) [Director] Estudis d’Economia i Empresa [Professor] Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Manresa, 25 de maig de 2012

×