Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cfare eshte menaxhimi?
Art apo shkence ? Pergjigja eshte : art dhe shkence
Menaxhimi është procesi i koordinimit dhe shfry...
menaxhimit: Planifikimi, organizimi, stafi, supervizimi dhe kontrolli, per te bere te
mundur qe produkti i performances os...
Menaxhimi është procesi i koordinimit dhe shfrytëzimit te burimeve njerëzore dhe
jonjerëzore ( materiale , financiare) me ...
4. Drejtimi perfshin aftesine per te ndikuar tek te tjeret me qellim realizimin ne
objektivave kryesore dhe te veçanta.
5....
B. Parimet e menaxhimit jane gjitheperfshirese, ligjet themelore, doktrinat apo
supozimet qe mund te adaptohen per nje zba...
B. Parimet e menaxhimit jane gjitheperfshirese, ligjet themelore, doktrinat apo
supozimet qe mund te adaptohen per nje zba...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 2 3. njohuri per menaxhim arti

367 views

Published on

ok

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1 2 3. njohuri per menaxhim arti

  1. 1. Cfare eshte menaxhimi? Art apo shkence ? Pergjigja eshte : art dhe shkence Menaxhimi është procesi i koordinimit dhe shfrytëzimit te burimeve njerëzore materiale , financiare me qellim përfitim organizativ, shërbimi apo qëllime te tjera Qellimi i menaxhimit te artit eshte te ndihmoje dhe stimuloje interesin ne fushen e artit Shoqata e edukatoreve te administrimit te artit ( The Assosasation of Arts Administrators Educators ( AAAE) percakton administrimin e artit si profesion, si nje nga zhvillimet me te fundit ne kete fushe” Qendra e trajnimit te administratoreve te kultures te rrjetit europian ( Europian Network of Cultural Administration Training Center ( ENCATC) ka qellim te stimuloje dhe inkurajoje zhvillimin e menaxhimit te artit, ne kontekstin e ndryshimeve ne kulture art dhe media. Misioni : Aresimim baze ne keto profesione si MA dhe MBA, per tju pergjigjur zhvillimeve artistike , pergjegjesive sociale ne rritje te institucioneve kulturore , per te ndergjegjsuar dhe kuptuar me mire situaten me te cilen perballen institucionet artistike ne shoqerite moderne. Cili eshte roli i menaxhimit te artit ? Vendosja e lidhjeve te ngushta ndermjet biznesit dhe arteve . Nder filozofet me te shquar ne kete fushe permendim Mintzberg dhe Di Maggio Percaktimi i termit menaxhim arti Menaxhimi i artit eshte nje koncept kompleks. Fillimet e veta i ka ne vitet 60-70, me pas, ne vitet 80’ futet ne universitetet perendimore si lende e vecante. Menaxhimi çfaqet si nje perpjekje per te mbeshtetur organizatat artistike ” jofitimprurese” shpesh nje fature e paguar nga dikush dhe ky shpesh eshte shteti (subvencion publik) ose sponsore dhe donatore te ndryshem. Ne sistemin e markates artistike perfshihet arti publik, Muzete, Teatrot, Opera Ndermjetesuesit/Art Dealers dhe Shtepite e ankandit Dan Martin, 1998:128 tek “Enciklopedia e Politikave Publike dhe Administrative” e percakton keshtu menaxhimin e artit: “Si aplikimi i pese funksioneve baze te
  2. 2. menaxhimit: Planifikimi, organizimi, stafi, supervizimi dhe kontrolli, per te bere te mundur qe produkti i performances ose prezantimi i vepres se artit ne fushen arteve pamore, ti shkoje publikut. Administrimi dhe mundesimi i procesit kreativ dhe komunikimi me audiencen, eshte i njellojte si per institucionet publike ashtu edhe organizatat jofitimprurese ( si teatri, orkestra, qendra te performances etj Megan Methew (2006) Universiteti i Wiskonsin, e percakton keshtu “Menaxhimi i artit eshte nje fushe emocionale, qe u lejon njerezve te kombinojne biznesin artin dhe aftesite organizative per te realizuar aktivitetin artistik, qe ndihmon per te bere diferencen ne jeten e individeve dhe komuniteteteve Menaxhimi i artit eshte mundesimi dhe organizimi i aktivitetit kulturor dhe artistic Menaxher arti eshte nje person qe punon ne fushen e menaxhimit te aertit, nje person qe ne nje fare menyre mundeson qe aktiviteti artistic te ndodhe . Shpjeguar thjeshte menaxheri i artit sjell sebashku artin dhe audiencen Çeshtjet kyce te menaxhimit te artit Arti dhe kultura. Rajmond William 1983, e percakton keshtu: “nje nga fjalet me te komplikuara te gjuhes angeze; gjendje e pergjithshme e zakoneve dhe mendjes ; gjendje e pergjithshmee zhvillimit inelektual ne shoqerine pergjithesi, gjendje e pergjithshme e arteve :e gjithe menyra e jeteses, materiali shpirteror dhe intelektual Management . Koncepti manageress zonje shtepie, shqip nikoqire Creativity. Jeta qytetare mbetet nje nga deshmitee kulturesCdo qytet modern ka nje kulture unike e cila nuk percakltohet nga rruget dhe ndertesat por nga creative industries : reklama, fashion, architecture, antikuaret crafts, design film m uzike performance publikime Tv Radio Compuer per bejne konceptin arti si industri. Industria e kultures .Nje shoqeri me nje sektor kreativ te shendetshem dhe vibrat, ka shume mundesi te jete nje shoqeri e zhvilluar dhe inovative Kreativiteti eshte dhoma e maqinerise se inovacionit (shembuj creativ economy SHBA dhe Germany) Konsumi Adorno thote:Klienti nuk eshte mbret, asht si industria e kultures perpiqet ta tregoje /besoje, ai nuk eshte subjekt por objekt Natyra e menaxhimit /Art apo shkence ?
  3. 3. Menaxhimi është procesi i koordinimit dhe shfrytëzimit te burimeve njerëzore dhe jonjerëzore ( materiale , financiare) me qellim përfitim organizativ, shërbimi apo qëllime te tjera Funksionet e menaxhimit jane Planifikimi, Organizimi, Drejtimi stafit, Udhëheqja dhe Kontrolli funksioneve . Çdo menaxher kërkon te zhvilloje nje stil personal pune, i cili reflekton personalitetin e tij, tipin e organizatës, marrëdhëniet me vartësit dhe superioret. Ne fund te kapitullit do jemi ne gjendje ti përgjigjemi pyetjeve : Perse menaxheret janë te rendesishem per funksionin efektiv te gjithë tipeve te organizatave. Identifikoni funksionet baze qe kryejnë te gjithë menaxheret. Përshkruani rolin e veçante qe luajnë menaxheret. Diskutoni 3 nivelet e menaxhimit qe përbejnë piramiden e hierarkise. Identifikoni aftesite dhe mundesite qe nevojiten menaxhereve ne nivele te ndryshme. Shjegoni si diferencohen Menaxheret nga stilet e menaxhimit dhe vendimmarrjes. I. Percaktimi i Menaxherit A. Menaxheret kërkojnë te maksimizojnë kontributet e njerëzve te tyre dhe koordinojnë përpjekjet e tyre per arritjen e objektivave B. Te gjitha organizatat vendosin objektiva per te realizuar, nëpërmjet përdorimit efektiv te burimeve njerëzore dhe materiale. C. Menaxheret duhet te kryejnë me efektivitet maksimal detyrat, per te arritur objektivat e organizatës dhe përmbushin pritshmërite e grupeve te interesit ( te brendshem dhe te jashtem) te cilet ndikohen dhe ushtrojne ndikim. II. Veshtrim formal i funksioneve te Menaxherit A. Te gjithe menaxheret jane pergjegjes per performancen e 5 funksioneve baze: 1. Planifikimi qe perfshin përcaktimin e objektivave specifike dhe mjetet per realizimin e tyre. 2. Organizimi kërkon zhvillimin e nje sistemi ne te cilin njerëzit kryejnë detyra qe çojne ne rezultatet e dëshiruara. 3. Punesimi/Burimet njerezore. Perfshin rekrutimin, seleksionimin, zhvillimin dhe mbajtjen e punonjësve me kualifikimin e duhurper pozicionin e dhene nga Menaxheri.
  4. 4. 4. Drejtimi perfshin aftesine per te ndikuar tek te tjeret me qellim realizimin ne objektivave kryesore dhe te veçanta. 5. Kontrolli kërkon qe menaxheri te nderrmarre veprimet e nevojshme per te siguruar realizimin e qëllimeve te firmes /organizates etj III. Veshtrim informal i punes se Menaxherit A. Menaxheret kryejnë edhe detyra te tjera te natyres informale B. Nje menaxher efektiv duhet te jete i zoti per te reaguar ne marrëdhënie dhe situata te ndryshme te cilat nuk janë nen kontrollin e tij, por qe ndikojnë ne përmbushjen e qëllimit te organizatës dhe atyre personale IV. Rolet e Menaxhimit A. Roli kryesor interpersonal qe luan Menaxheri, përcakton rolin si Drejtues, Udheheqes apo Kordinator B. Roli informativ kërkon qe menaxheri te sherbeje si Monitorues, Shpërndarës informacioni dhe Zedhenes i organizatës. C. Ne rolin e vendimmarrësit, Menaxheri behet Organizator, Sipërmarrës, (entrepreneur) trajton çrregullimet, përcakton burimet dhe negociatat. V. Hierarkia e Menaxhimit A. Menaxhimi i larte përbehet nga persona qe jane pergjegjes per vendimmarrjen dhe formulimin e politikave qe kane ndikim ne te gjithe aspektet e mbarëvajtjes se organizates/institucionit. B. Menaxhimi i mesem perfshin Menaxheret ne rolin e Supervizorit, por me poshte se niveli nga ku vendoset politika dhe vendimmarrja e kompanisë C. Mbikqyres te menaxhimit eshte nje nivel “tranzicioni- ndermjetes), ndermjet punes dhe mbikëqyrjes ( Supervizionit te larte) i detyrave baze te punes qe kërkon biznesi apo organizata VI. Aftesite Menaxheriale A. Praktikat me te mira (best practices) menaxheriale mesohen dhe zbatohen
  5. 5. B. Parimet e menaxhimit jane gjitheperfshirese, ligjet themelore, doktrinat apo supozimet qe mund te adaptohen per nje zbatim universal. C. Suksesi ne dinamiken e tregut kërkon 3 tipare baze te aftësive menaxherioale 1. Aftesi teknike, njohuri te specializuar, te cilat jane te rendesishme per nivelet e ulta te menaxhimit. 2. Aftesi per marrdhenie njerezore, kërkohen ne te gjitha nivelet e menaxhimit dhe jane aftesi per te zgjidhur konfliktet, motivuar stafin, udhëhequr, dhe komunikuar ne menyre efektive. 3.Aftesi konceptuale kuptojme nevojen per te pare organizatën/grupimin nga nje perspektive me e gjere, per te vërejtur me kujdes raportet ndermjet komponentëve , shume e rendesishme , ne nivelet e larta te menaxhimit VII. Menaxhimi si Disipline A. Studimet ne fushen e Menaxhimit more nje rendesi akademike para Luftes se II Boterore, nga reputacioni amerikan i performances ne industrine e luftes dhe zgjuan interes per rendesine e studimeve ne kete fushe. B. Sot Menxhimi eshte praktikuar si nje profesion qe shoqerohet me shume disiplina, per te reduktuar rrezikun ne procesin e vendimmarrjes. VIII. Stilet e Menaxhimit Pamvaresisht nga ngjashmerite qe karakterizojne praktiken e menaxhimt, ne sensin e pergjithshem, cdo Menaxher i kryen detyrat e tij ne menyren e tij personale. Stilet e menaxhimit jane aq te ndryshem sa edhe personalitetet qe e ushtojne ate.
  6. 6. B. Parimet e menaxhimit jane gjitheperfshirese, ligjet themelore, doktrinat apo supozimet qe mund te adaptohen per nje zbatim universal. C. Suksesi ne dinamiken e tregut kërkon 3 tipare baze te aftësive menaxherioale 1. Aftesi teknike, njohuri te specializuar, te cilat jane te rendesishme per nivelet e ulta te menaxhimit. 2. Aftesi per marrdhenie njerezore, kërkohen ne te gjitha nivelet e menaxhimit dhe jane aftesi per te zgjidhur konfliktet, motivuar stafin, udhëhequr, dhe komunikuar ne menyre efektive. 3.Aftesi konceptuale kuptojme nevojen per te pare organizatën/grupimin nga nje perspektive me e gjere, per te vërejtur me kujdes raportet ndermjet komponentëve , shume e rendesishme , ne nivelet e larta te menaxhimit VII. Menaxhimi si Disipline A. Studimet ne fushen e Menaxhimit more nje rendesi akademike para Luftes se II Boterore, nga reputacioni amerikan i performances ne industrine e luftes dhe zgjuan interes per rendesine e studimeve ne kete fushe. B. Sot Menxhimi eshte praktikuar si nje profesion qe shoqerohet me shume disiplina, per te reduktuar rrezikun ne procesin e vendimmarrjes. VIII. Stilet e Menaxhimit Pamvaresisht nga ngjashmerite qe karakterizojne praktiken e menaxhimt, ne sensin e pergjithshem, cdo Menaxher i kryen detyrat e tij ne menyren e tij personale. Stilet e menaxhimit jane aq te ndryshem sa edhe personalitetet qe e ushtojne ate.

×