Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Motiva materiaalikatselmukset 2012

1,279 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Motiva materiaalikatselmukset 2012

 1. 1. Materiaalikatselmukset –hyötyjä ja kokemuksiaMotiva Oy, Paula Eskola
 2. 2. Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.Palvelut• Energiatehokkuussopimukset • markkinointi ja toimeenpanon tuki, seuranta• Energiakatselmus- ja analyysitoiminta • kehittäminen, koulutus ja laadunvalvonta• Energiaa säästävä tekniikka • käyttöönoton vauhdittaminen• Uusiutuva energia • käytön lisääminen• Materiaalitehokkuuden edistäminen • katselmustoiminnan kehittäminen• Viestintä, neuvonta ja koulutus • viestintäkampanjat, julkaisut, yms.• Seuranta ja vaikutusten arviointi• Kestävät julkiset hankinnat 2
 3. 3. Miksi resurssitehokkuus on agendalla?Luonnonvarojen kestävä käyttö • Luonnonvarojen rajallisuus ja epätasainen jakautuminen • Kriittiset raaka-aineet, viljelyskelpoinen maa, puhdas vesi • Eri käyttökohteet kilpailevat samoista raaka-aineista (esim. vilja ja puu) → kilpailu resursseista, hintojen nousu, saatavuusongelmatYmpäristöhyödyt • Merkittävä keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseen • Jätteiden synnyn ehkäisyKustannussäästöt • Tärkeä kilpailukykytekijä • Tehostamispotentiaalit teollisuudessa ovat huomattavia • Materiaalikustannukset 45 % yritysten kustannuksista → Materiaalien säästöpotentiaali jopa 20 % (Demea) • Taloudelliset hyödyt – Suomessa arvioitu säästöpotentiaali teollisuudessa 7 MRD € 2012
 4. 4. Materiaalitehokkuuden edistämiseen liittyvät lähestymistavat yrityksille Alueellinen Tuotantolähtöinen Tuotelähtöinen -Materiaalitehokkuus tuotantoprosesseissa -Materiaalitehokkuus tuotteissa ja palveluissa -Materiaalikatselmustoiminta-Toimipaikkojen välisten -Elinkaariajattelun virtojen tarkastelu ja -Vaikuttaminen soveltaminen tehostaminen ’teollisen tuotantoprosesseja jaekologian’ näkökulmasta toimintatapoja kehittämällä -Vaikuttaminen ennakoivasti -Tiivis vuoropuhelu tuotesuunnittelun keinoin tuotesuunnittelun kanssa keskeistä
 5. 5. Materiaalikatselmus• Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita• Tuo esiin materiaalien käyttöön liittyvät suorat ja välilliset kustannukset sekä säästömahdollisuudet• Tuottaa konkreettisia toimenpide- ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi Toimenpiteet• Hyödynnetään yrityksen osaamista ja tietotaitoa (piilevä tieto!)• Tuottaa tietoa materiaalivirtoihin liittyvistä SÄÄSTÖT -kustannuksissa ympäristönäkökohdista -materiaalipanoksissa -ympäristövaikutuksissa
 6. 6. Materiaalikatselmuksen vaiheet Yritys Katselmoijakonsultti Motiva Katselmoijan valinta Aloituspalaveri Lähtötietojen kerääminen ja kenttätyö Tulosten kokoaminen ja arviointi •Materiaali – ja kustannustaseet •Parannuskohteiden tunnistaminen Ideointityöpaja •Konkreettisten parannustoimenpiteiden ideointi Toimenpide-ehdotukset ja niiden arviointi Raportointi Loppupalaveri Raportin viimeistely Raportin luovutus ja hyväksyntäToimenpiteiden toteutus Tulosten seuranta 2012
 7. 7. Toteutus• Roolit: • Konsultti: toteuttaa katselmuksen ja laatii katselmusraportin • Yritys: toimittaa lähtötietoja ja osallistuu työkokouksiin ja ideointityöpajaan • Motiva: kouluttaa konsultit, huolehtii katselmusmallista sekä laadunvalvonnasta, tulosten seurannasta ja raportoinnista• Työaika: konsultti n. 2 htkk, yritys n. 1-2 htvko
 8. 8. Materiaalikatselmustoiminnan tuloksia
 9. 9. Pilottikohteet• Oras Oy -metallituoteteollisuus• Uponor Oy -muovituoteteollisuus• Lumon Oy -parvekelasit ja terassit• Kidex Oy -huonekaluteollisuus• URV Oy -rautavalimo 2012
 10. 10. Uponor Forssa – ”lähes jätteetön tuotantolaitos” Linja 1 TUOTE (minimi) YLIPAINO ROUHE Raaka-aine [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Työ [kEUR] Työ [kEUR] Työ [kEUR] Energia [kEUR] Energia [kEUR] Energia [kEUR] Muut [kEUR] Muut [kEUR] Muut [kEUR] Linja 2 Raaka-aine [kEUR] TUOTE(minimi) YLIPAINO ROUHE Työ [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Energia [kEUR] Työ [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Työ [kEUR] Työ [kEUR] Työ [kEUR] Muut [kEUR] Energia [kEUR] Muut [kEUR] Energia [kEUR] Energia [kEUR] Energia [kEUR] Muut [kEUR] Muut [kEUR] Muut [kEUR] Linja 3 TUOTE(minimi) YLIPAINO ROUHE Raaka-aine [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Työ [kEUR] Työ [kEUR] Työ [kEUR] Energia [kEUR] Energia [kEUR] Energia [kEUR] Muut [kEUR] Muut [kEUR] Muut [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Linja 4 Työ [kEUR] TUOTE(minimi) YLIPAINO ROUHE Energia [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Muut [kEUR] Työ [kEUR] Työ [kEUR] Työ [kEUR] Energia [kEUR] Energia [kEUR] Energia [kEUR] Muut [kEUR] Muut [kEUR] Muut [kEUR] Raaka-aine [kEUR] Työ [kEUR] Energia [kEUR] Muut [kEUR] • Raaka-ainekustannusten osuus 90 % • Katselmuksessa löytyi 45 toimenpide-ehdotusta • Hukan vähentämisessä säästyy 1450 €/ muovitonni • Kokonaissäästöpotentiaali useita satoja tuhansia euroja vuodessa
 11. 11. Uponorin kommentteja materiaalikatselmuksesta• ”Tiedonkeruu oli hyvin ohjeistettu, eikä prosessi ollut liian työläs yrityksen kannalta.”• ”Visuaalinen esitystapa ja työpajatyöskentely toivat esille aivan uusia toimenpide-ideoita.”• ”Toteutettavien toimenpiteiden valintaa helpotti raportissa tehty arviointi.”• ”Tältä pohjalta yrityksen on helppo lähteä toteuttamaan parannustoimenpiteitä ja saattaa ne osaksi toiminnan jatkuvaa parantamista.”
 12. 12. Tuloksia viidestä pilottikatselmuksesta -yhteenvetoa• Toimenpideideoita tullut paljon (40-100 kpl/ katselmus)• Laskennallinen säästöpotentiaali 300 000 – 1 milj. €/ yritys/ vuosi, josta toteutuu arviolta 20 - 50 % ensimmäisen vuoden aikana.• Yksittäisen materiaalin säästöpotentiaali jopa 30 %• Säästöjen toteuttamiseksi ei välttämättä tarvita investointeja (jatkuvan seurannan parantaminen, koulutus, työohjeet, tarkistuslistat)
 13. 13. Materiaalikatselmustoiminnassa opittua- yhteenvetoa• Katselmustoiminta on tuloksellista –säästöt kustannuksissa, resursseissa ja ympäristövaikutuksissa• Materiaalitehokkuuden systemaattinen kokonaistarkastelu yritysten omilla toimintamalleilla ja resursseilla ei ole itsestäänselvyys• ”Ulkopuolisen” ohjaamana työ tulee tehtyä aikataulussa ja riittävässä laajuudessa, mitään ”itsestään selvää” ei jää selvittämättä• Mahdollistaa tarkemman materiaalinkäytön seurannan myös jatkossa → mittarit + yrityksen oma osaaminen kehittyy• Mahdollistaa jatkuvan parantamisen entistä hallitummin → materiaalitehokkuusnäkökohtien ja parannustoimenpiteiden kytkentä johtamisjärjestelmään
 14. 14. Materiaalikatselmustoiminta jatkossa 2011
 15. 15. Suomen materiaalikatselmusohjelmanvalmisteluTavoitteet• Ohjelman käynnistyminen 2014? OHJELMAN EDISTÄMINEN SÄÄDÖKSET, TUKI-• Ohjelman peruselementtien määrittely TAVOITTEET MARKKINOINTI OHJEISTUS POLTIIKKA • mahdolliset katselmustuet OSAPUOLET OHJELMAN HAL- LINNOINTI ENERGIAKATSEL- MUSMALLIT SEURANTA • katselmoijien koulutus ja pätevöityminen KATSELMOIJA- VASTUUHENKI- LAADUNVARMIS KOULUTUS LÖT, PÄTEVYYS TUS • tulosten seuranta ja laadunvarmistus KATSELMOIJAN • eri toimijoiden roolit TYÖKALUT Kuva. Energiakatselmusohjelman 12 peruselementtiä.Materiaalikatselmustoiminta projektin aikana• Katselmustoiminta jatkuu ja laajenee• 9 konsulttiyritystä mukana ja koulutettu tekemään materiaalikatselmuksia• Materiaalikatselmuksia toteutetaan 10-15 yrityskohteessa ajalla 2012-2013→ Uusia kohdeyrityksiä haetaan! 2011
 16. 16. MateriaalitehokkuustestiTarkoitettu valmistavanteollisuuden pk-yrityksille.Tuloksena:• Karkea arvio yrityksen materiaalitehokkuuden tasosta• Arvio säästöpotentiaalista• Lista toimenpiteistä, joilla voi parantaa yrityksen materiaalitehokkuutta 2012
 17. 17. Teollinen symbioosi - Eri toimijoiden välisten materiaali- ja energiavirtojen käytön edistäminen• Tavoitteena materiaalivirtojen tuottajien ja hyödyntäjien kohtaaminen → ”synergioiden” syntyminen• Tarvitaan tietojen vaihtoa yritystasolla ja alueellisin tarkasteluin• Parantaa sekä yritysten että koko alueen kilpailukykyä ja ekotehokkuutta• Hyötyjä: Kustannussäästöt, kaatopaikkatilan säästö, CO2- päästövähenemät, luonnon raaka-aineiden säästö, työpaikkojen synty, innovaatiot ym.• Suunnitteilla esiselvityshanke kansallisesta etenemistavasta teollisen symbioosin edistämiseksi 2011
 18. 18. National Industrial Symbiosis Programme - NISPohjelman tuloksia BritanniastaLähde: NISP. 2009. The Pathway to a low carbon sustainable economy. http://www.nisp.org.uk/Publications/Pathway_Executive_Summary.pdf
 19. 19. KIITOS!Lisätietoja• Motivan www-sivuilta: http://www.motiva.fi/toimialueet/materiaalitehokkuus/yritykset• Case-esimerkit: http://www.motiva.fi/toimialueet/materiaalitehokkuus/yritykset/materiaalikatselm uksilla_saastoja_ja_konkreettisia_tehostamiskohteita/tulokset_suomessa• Ota yhteyttä: Paula Eskola, puh. 0204 281 245, paula.eskola@motiva.fi

×