Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyotyvirta yhdistyksen saantoehdotus

1,289 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hyotyvirta yhdistyksen saantoehdotus

  1. 1. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS SÄÄNTÖMALLI IV ETÄOSALLISTUMINEN mukaan laadittuYhdistysrekisteri Kaksi kokousta, useita jäsenryhmiäHyötyvirta ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikkaYhdistyksen nimi on Hyötyvirta ja sen kotipaikka on Kouvola2. Tarkoitus ja toiminnan laatuYhdistyksen tarkoituksena on • hyötyvirta -klusterin edunvalvonta ja kannanottaminen mm. data- ja sähköverkko- sekä tiekysymyksiin • toimia yhdessä sovituissa kysymyksissä alueen edustajana esim. keräämällä ja ottamalla vastaan palautetta ympäristöpoikkeamista • tukea jäsenten yhteiskilpailutusta • mittaustekniikoiden kehittäminen ja monitorointialustan ylläpito jäsenten ja kaupalliseen käyttöön • suorittaa alueen toimijoiden toimeksiannosta erilaisia mittauksia esim. yhteiset melumittaukset • hakea hanketoiminnan päätyttyä klusteria tukevia yrityksiä alueelle • ylläpitää yhteisiä web -sivuja • koordinoida yhteisesiintymisiä messuilla ja ympäristöalan tapahtumissa • muut ympäristöliiketoimintaa edistävät verkostot ja hankkeetTarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kehittää ympäristöliiketoiminnanarvoketjuja, jakaa tietoa ympäristöliiketoiminnan säännöksistä ja ohjeista.Yhdistys tuottaa alan tarvitsemia materiaaleja ja palveluja.Toimintansa tukemiseksi yhdistys tuottaa maksullisia palveluja alan yrityksille,kerää jäsenmaksuja jäseniltään. Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannaltatärkeitä laitteita, tiloja ja muuta materiaalia.3. JäsenetYhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyyyhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinenhenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitustaja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksestayhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaanhallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka onhuomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.4. Jäsenen eroaminen ja erottaminenJäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisestihallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksenkokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenenyhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai onmuuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseenliittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolellahuomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikkayhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  2. 2. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun javuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättääsyyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.6. HallitusYhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitutpuheenjohtaja ja kolme muuta varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä.Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaanvarapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuupuheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hekatsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistäsitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestyksetratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaiseepuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminenYhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.8. Tilikausi ja tilintarkastusYhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineenja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistäänkuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinenlausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.9. Yhdistyksen kokouksetYhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksenniin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisenapuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitäävuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kunhallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisestiilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettäväkolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä onesitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisellavarsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksenkokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasanratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminenHallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemänvuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksenkotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.11. Varsinaiset kokouksetYhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1. kokouksen avaus2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa jatarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. 3. 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus4. hyväksytään kokouksen työjärjestys5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestähallitukselle ja muille vastuuvelvollisille7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1. kokouksen avaus2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa jatarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus4. hyväksytään kokouksen työjärjestys5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- jajäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- taisyyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisestihallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminenPäätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtäväyhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistölläannetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta taiyhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varatyhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksenmääräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varatsamaan tarkoitukseen.

×