Rob Bik

892 views

Published on

TRIMBLE GNSS apparatuur en GLONASS

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rob Bik

 1. 1. Workshop GLONASS GLONASS met 18 satellieten Wat brengt het ons ? 27 Maart 2009 Rob Bik
 2. 2. Workshop GLONASS GNSS met satellieten Wat brengt het ons ? 27 Maart 2009 Rob Bik 18 19 20 21 22 23 25 30 35 40 50 60 70 80 ??
 3. 3. Onderwerpen <ul><li>Waarom ben ik zo laat !! </li></ul><ul><li>GLONASS status en modernisatie </li></ul><ul><li>Trimble geschiedenis GLONASS </li></ul><ul><ul><li>“ Pas” 4 jaar commercieel beschikbaar </li></ul></ul><ul><li>Wat is/komt er eigenlijk nog meer? </li></ul><ul><li>Meer kanalen? </li></ul><ul><li>Compacter formaat </li></ul><ul><li>Product overzicht </li></ul><ul><li>Over Geometius </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Huidige status (begin 2009) </li></ul><ul><ul><li>16 operationele GLONASS satellieten (SV 9 in L1 only mode) </li></ul></ul><ul><ul><li>3 nieuwe satellieten gelanceerd op 25 december 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Alles GLONASS M satellieten, behalve SV 4. ( L1C/A, L1P, L2C/A, L2P code) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe generatie: GLONASS-K satellieten. 3e frequentie band: G3 (dicht bij GPS L5 band) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nog geen signaal definitie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eerste satelliet in 2015 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lancering met 8 satellieten tegelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trimble is er klaar voor! </li></ul></ul></ul>GLONASS status en modernisatie
 5. 5. <ul><li>Voordelen bij RTK (Trimble RTK systeem) </li></ul><ul><ul><li>Meer satellieten, betrouwbaarder initialisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Initialiseren in GNSS “hostile” omgeving </li></ul></ul><ul><li>De uitdagingen van GLONASS </li></ul><ul><ul><li>Inter-channel frequency bias estimation </li></ul></ul><ul><ul><li>GLONASS satelliet klok problemen (zo nu en dan) </li></ul></ul>GLONASS status en modernisatie
 6. 6. Trimble geschiedenis GLONASS <ul><li>1994: </li></ul><ul><ul><li>1 e GLONASS ontvanger buiten Rusland (*) </li></ul></ul><ul><li>1997 </li></ul><ul><ul><li>2 e Trimble GLONASS ontvanger (*) </li></ul></ul><ul><li>2005: </li></ul><ul><ul><li>1 e commerciële GLONASS ontvanger (HW) </li></ul></ul><ul><li>2006: </li></ul><ul><ul><li>Sterke groei in GLONASS geschikte ontvangers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Betere beschikbaarheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Initialiseren in GNSS “hostile” omgeving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Langer fixed bij bruggen (RWS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meer is beter?? </li></ul></ul></ul>(*) niet commercieel beschikbaar gekomen
 7. 7. Trimble geschiedenis GLONASS <ul><li>2008: </li></ul><ul><ul><li>Meer dan 80% van de nieuwe ontvangers zijn GLONASS geschikt </li></ul></ul><ul><ul><li>Proprietary techniek voor oplossen fase meerduidigheid (ook op niet Trimble base) </li></ul></ul><ul><ul><li>…… </li></ul></ul>
 8. 8. Wat is/komt er eigenlijk nog meer ? <ul><li>Wereldwijde constellaties </li></ul><ul><li>– GPS (30+) </li></ul><ul><li>– GLONASS (24) </li></ul><ul><li>– Galileo (27) </li></ul><ul><li>– Compass (~30) </li></ul><ul><li>Regionale constellaties </li></ul><ul><li>– QZSS (3) </li></ul><ul><li>– IRNSS (7) </li></ul>SBAS – WAAS (3) – MSAS (2) – EGNOS (3) – GAGAN (3)
 9. 9. Galileo <ul><li>“ Public Interface Control Document” nu beschikbaar </li></ul><ul><ul><li>Het wachten is nog op de commerciële licentie. </li></ul></ul><ul><li>Galileo functionaliteit is al getest </li></ul><ul><ul><ul><li>In Orbit validatie satellieten GIOVE-A & GIOVE-B </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>World class Spirent simulator </li></ul></ul></ul><ul><li>Trimble Galileo ontwikkelingen </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe Trimble chip technologie (Maxwell VI) tracked gelijktijdig 14 Galileo satellieten, en huidige systemen (GPS, GLONASS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarnemen en positioneren (niet op GIOVE-A en B) </li></ul></ul><ul><ul><li>RTK systeem (ontvanger + radio) support GPS/GLONASS/Galileo (maar ook alleen Galileo) </li></ul></ul><ul><li>Nu is het wachten op “echte Galileo satellieten (en de details in de commerciële licentie) </li></ul>
 10. 10. Meer kanalen? <ul><li>Het probleem: </li></ul><ul><ul><li>Het huidig aantal kanalen voldoet niet meer als er nieuwe satellieten en constellaties komen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook als er nieuwe frequenties bijkomen (L5) zijn meer kanalen nodig. </li></ul></ul><ul><li>De oplossing: </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe Maxwell VI technologie </li></ul></ul>
 11. 11. Maxwell VI <ul><li>Zesde generatie Survey ASIC </li></ul><ul><li>Meer dan 6X zoveel “gates” dan Maxwell V </li></ul><ul><li>Lager stroomverbruik dan Maxwell V </li></ul><ul><li>220 kanalen </li></ul><ul><li>GPS/GLONASS/Galileo geschikt </li></ul><ul><li>Alle huidige en beschikbare civile signalen </li></ul><ul><li>Uiteraard diverse patenten aangevraagd </li></ul>
 12. 12. R8 model 3
 13. 13. Compacter formaat <ul><li>Het probleem: </li></ul><ul><ul><li>Bestaande dataformaten zijn te lang als er meer satellieten en constellaties komen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperking in aantal radio repeaters of datadiensten (te lang formaat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Behoefte het stroomverbruik (batterij) te verlagen, bijvoorbeeld voor een Base Station op zonnecellen, of lichte Rovers </li></ul></ul><ul><ul><li>Noodzaak het data volume te verminderen bij gebruik van mobiele telefoon techniek </li></ul></ul><ul><li>De oplossing: </li></ul><ul><ul><li>Data Bandbreedte reductie met Trimble’s CMRx formaat </li></ul></ul>
 14. 14. Compacter formaat <ul><li>Huidige formaten </li></ul><ul><ul><li>(RTCM, CMR, etc.)voldoen in de toekomst niet meer door gebrek aan bandbreedte </li></ul></ul>UHF - Radio Link naar de rover … … <ul><li>Het nieuwe Trimble CMRx protocol </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkeld voor de nieuwe signalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Maakt maximaal gebruik van de beschikbare bandbreedte </li></ul></ul>
 15. 15. CMR+ voorbeeld GPS (L1, L2) + GLONASS (L1, L2) 9600 met 1 Repeater (426 bytes/sec)
 16. 16. CMR+ voorbeeld GPS (L1, L2) + GLONASS (L1, L2) 9600 met 2 Repeaters (265 bytes/sec)
 17. 17. CMR x : Mixed L2 en L2C CMRx Release 1: GPS (L1, L2 / L2C) + GLONASS (L1, L2) 9600 met 1 Repeater (426 bytes/sec)
 18. 18. CMR x : Mixed L2 en L2C CMRx Release 1: GPS (L1, L2 / L2C) + GLONASS (L1, L2) 9600 met 2 Repeaters (265 bytes/sec)
 19. 19. CMR x : Mixed +GPS L5 + Galileo GPS (L1, L2, L5) + GLONASS (L1, L2) + Galileo (E1, E5) 9600 met 1 Repeater (426 bytes/sec) 8 / 8 12 / 12 4 / 4 Glonass + Galileo
 20. 20. CMRx: Mixed +GPS L5 + Galileo GPS (L1, L2, L5) + GLONASS (L1, L2) + Galileo (E1, E5) 9600 met 2 Repeaters (265 bytes/sec) 8 / 8 12 / 12 4 / 4 Glonass + Galileo
 21. 21. <ul><li>Trimble R7GNSS en R8GNSS </li></ul><ul><li>R-Track technologie support L2C, L5, en GLONASS </li></ul><ul><li>Krachtige RTK engine </li></ul><ul><li>Gebaseerd op bewezen R7 en </li></ul><ul><li>R8 ontwerp. </li></ul>Product overzicht
 22. 22. Product overzicht <ul><li>Trimble R6 </li></ul><ul><li>R-Track technologie, support GPS GLONASS is optioneel. </li></ul><ul><li>Krachtige RTK engine </li></ul><ul><li>Base en Rover configuraties met GSM of UHF communicatie </li></ul>
 23. 23. <ul><li>SPS range ontvangers </li></ul><ul><li>Interne radio (of publiek baken) </li></ul><ul><li>Interne batterij </li></ul><ul><li>Bluetooth </li></ul><ul><li>Low latency (20 ms) </li></ul><ul><li>Web UI </li></ul><ul><li>10 Hz </li></ul><ul><li>PPS </li></ul><ul><li>XP/HP </li></ul><ul><li>1 en 2 antenne uitvoeringen (heading) </li></ul><ul><li>651 is cm hoogte!! </li></ul>Product overzicht
 24. 24. <ul><li>SPS 751 </li></ul><ul><ul><li>Opties als 551 plus: </li></ul></ul><ul><ul><li>RTK </li></ul></ul><ul><li>SPS 851 </li></ul><ul><ul><li>Opties als 751 plus: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>GLONASS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L5 L2C </li></ul></ul></ul>Product overzicht
 25. 25. <ul><li>SPS 551H </li></ul><ul><ul><ul><li>Te combineren met iedere SPS ontvanger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nauwkeurige heading 0.05 ° </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interne batterij </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bluetooth </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Low latency (20 ms) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Web UI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10 Hz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PPS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Optioneel GLONASS </li></ul></ul></ul>Product overzicht
 26. 26. Nieuwe Marine Producten <ul><li>Trimble ® SPS361 </li></ul><ul><li>Trimble ® SPS461 </li></ul><ul><li>GA530 L1/L2/Baken/OmniSTAR Antenne </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Speciale uitvoering </li></ul><ul><li>Klant specifiek </li></ul><ul><li>2 uitvoeringen (heading) </li></ul><ul><li>Diverse aansluitingen </li></ul><ul><ul><li>3 com </li></ul></ul><ul><ul><li>PPS </li></ul></ul><ul><ul><li>UMTS </li></ul></ul><ul><ul><li>UHF </li></ul></ul><ul><ul><li>Ethernet </li></ul></ul><ul><ul><li>Bluetooth </li></ul></ul>Product overzicht
 28. 28. Over Geometius bv <ul><li>Activiteiten </li></ul><ul><ul><li>Verkoop & Verhuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Service contracten </li></ul></ul><ul><ul><li>Training & Support (GPS Helpdesk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Trimble en Odom certified repair Center </li></ul></ul><ul><ul><li>Systeemintegratie </li></ul></ul>
 29. 29. Over Geometius bv <ul><li>Distributeur van: </li></ul><ul><ul><li>Trimble </li></ul></ul><ul><ul><li>Pacific Crest </li></ul></ul><ul><ul><li>Odom </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohmex </li></ul></ul><ul><ul><li>Itronix </li></ul></ul><ul><ul><li>MDL </li></ul></ul><ul><ul><li>GPS Networking </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul>
 30. 30. Vragen?

×