NOŢIUNI GENERALE DESPRENOŢIUNI GENERALE DESPREANTREPRENORIAT SOCIALANTREPRENORIAT SOCIALŞI ELABORAREA UNUI PLAN DEŞI ELABO...
Profitul şi moralitateaProfitul şi moralitateasunt o combinaţie greusunt o combinaţie greude învins.de învins.Hubert H. Hu...
Subiecte discutateSubiecte discutate• Elemente introductive privindElemente introductive privindantreprenoriatul socialant...
Elemente introductive privindElemente introductive privindantreprenoriatul socialantreprenoriatul socialAntreprenoriat so...
Antreprenoriatul• este un proces prin care indivizii identificăoportunităţile, alocă resursele în scopul creării unornoi v...
Antreprenoriatul social• arta de a asigura simultan atât rezultatulfinanciar, cât şi cel social al investiţilor.The Instit...
Antreprenoriat socialAntreprenoriat social• este acea activitate antreprenorială careporneşte de la identificarea uneiprob...
Sectorul economiei sociale în UE• Peste 11 mil. angajaţi la nivel de UE ( 6% din totalpopulaţia ocupată) şi 10% din econom...
Caracteristicile antreprenoriatuluiCaracteristicile antreprenoriatului• Inovarea• Sesizarea oportunităţilor• Asumă riscul•...
Caracteristicile de bază aleCaracteristicile de bază aleantreprenoriatului socialantreprenoriatului social• urmăreşte un o...
Caracteristicile de bază aleCaracteristicile de bază aleantreprenoriatului socialantreprenoriatului social• un sistem demo...
Antreprenoriatul social înseamnăa implementa un model debusiness inovator, carevizează atât obiective deimpact social, cât...
Întreprindere socialăÎntreprindere socială• o activitate cu scop lucrativ ale cărei obiective suntesenţialmente sociale, ş...
Întreprindere socialăÎntreprindereasocialăParteneriatPublic+Privat Responsabilitateasocială corporativăMACIP/ Angela Solca...
ÎntreprinderÎntreprindere socialăe socială furnizează servicii socialeşi/sau de bunuri şi serviciidestinate unei popula i...
ÎntreprinderÎntreprindere socialăe socialăMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş16ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ INCORPORATĂ – motivul cre...
ÎntreprinderÎntreprindere socialăe socialăMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş17ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ INTEGRATĂ – asociatămisiu...
ÎntreprinderÎntreprindere socialăe socialăMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş18ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ SEPARATĂ – activităţile s...
SOCIETATEA COMERCIALĂ"ARTDEDAL" SRL• fondată de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA,având ca scop să promoveze modelul...
Întreprinzătoruleste aceea persoană care“sesizează oportunitatea şi creează o organizaţiepentru realizarea acesteia.”Willi...
Cine-i întreprinzătorul social?este aceea persoană care „apelează la strategii care să generezevenituri în vederea atinge...
“Întreprinzătorii socialinu sunt mul umi iț țdoar de faptul că oferăun pe te sau înva ăș țcum să pescuiască.Ei nu se vor o...
Antreprenorii sociali –Antreprenorii sociali –agenţii schimbării sociale ai secolului 21agenţii schimbării sociale ai seco...
Motivaţia întreprinzătoruluiCu cât sunt mai importantemotivele şi cu cât mai multcineva îşi doreşte să devinăîntreprinzăto...
Muhammad YunusMuhammad YunusMuhammad Yunus a câştigat Premiul Nobel pentru Pace în2006 ca urmare a sistemului de microcred...
Bill DraytonBill Drayton este unul dintre cei care au definit şi promovattermenul de antreprenoriat social.Drayton este fo...
LEGISLAŢIA ÎN DOMENIULANTREPRENORIATULUISOCIALAspecte practice de înregistrare Formalităţile post înregistrareRelaţia c...
FForme juridice de bază posibile pentruorme juridice de bază posibile pentruîntreprinderile socialeîntreprinderile sociale...
Analiza comparativă a formelororganizatorico-juridice de bazăCriteriile decaracterizareAsocia ie ob teascăț șSocietate cur...
Analiza comparativă a formelororganizatorico-juridice de bazăCriteriile decaracterizareCooperativă deproducţieCooperativă ...
Formalităţile post înregistrareaINSPECTORATUL FISCAL TERITORIAL - punerea laevidenţă fiscalăBANCA COMERCIALĂ - deschider...
Informaţii utileInformaţii utileSite-rile instituţiilor publice necesare de accesat la etapalansării în afaceri•www.cis.md...
Actele normative de bază privindActele normative de bază privindiniţierea afaceriiiniţierea afacerii• Codul Civil al Repub...
Relaţia cu fiscul si alte instituţiide statMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş34
Documentul de bază care defineşte principiilegenerale ale impozitării în RepublicaMoldova, statutul juridic al contribuabi...
Impozitul pe venit Suma totală a impozitului pe venit se determină:a) pentru persoanele fizice şi întreprinzători individ...
Impozitul pe venitpentru agenţii economici SUBIECŢI AI SECTORULUIíNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII care nu-s plătitori deT...
Impozitul pe venitAsociaţiile obşteşti şi fundaţiile de utilitate publicăsunt scutite de la impozitul pe venit. Decizia cu...
Taxă pe valoarea adăugată - T.V.A.• reprezintă o taxă pe valoarea adăugatămărfurilor livrate şi serviciilor prestatede înt...
Taxă pe valoarea adăugată - T.V.A.• Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzătoreste obligat să se înregistreze ...
Cotele TVA% - din valoareaimpozabilă a mărfurilorşi serviciilor importateşi a livrărilor efectuatepe teritoriul Republicii...
Taxa pentru unităţile comerciale şi/saude prestări servicii de deservire socială• Taxa se achită anual, atunci când se obţ...
Taxa pentru amenajarea teritoriului• se calculează reieşind din numărul mediuscriptic trimestrial al salariaţilor şi/saufo...
Alte impozite şi taxe• ACCIZE• IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE• TAXELE LOCALE• taxa pentru amenajarea teritoriului;• taxa...
Informaţii utile şi detaliate despresistemul de impozitare din RepublicaMoldova le găsiţi pe pagina web aInspectoratului p...
Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şiprimele de asigurare obligatorie de asistenţă medicalăTotal,% la ...
IDEI DE AFACERI SOCIALESurse de noi idei de afaceriIdentificarea şi recunoaşterea problemelor socialeEvaluarea oportuni...
Surse de idei de afaceriSurse de idei de afaceriSchwab Foundation forSocial Entrepreneurship• www.schwabfound.orgНовый биз...
The Skoll Foundation• www.skollfoundation.orgAshoka Innovators for thePublic• www.ashoka.org/Surse de idei de afaceriSurse...
MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş50http://www.taraluiandrei.ro/fabricat-in-tlawww.bank.nb-forum.ru
Componentele de bază ale procesuluide iniţiere a afaceriComercialeComerciale SocialeSocialeMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş51
În procesul identificării ideii oportuneÎn procesul identificării ideii oportunetrebuie de ţinut cont de:trebuie de ţinut ...
Resursele necesare iniţierii afaceriiResursele necesare iniţierii afacerii• Personalul (echipa)• Active (nemateriale, fond...
Piaţa• Studiul necesităţilor nesatisfăcute sau prostsatisfăcute (ce produs sau serviciu estenecesar, dar nu poate găsit pe...
Identificarea şi recunoaştereaIdentificarea şi recunoaştereaproblemelor socialeproblemelor socialeAnume prin intermediul c...
Sursele de informaţii despreproblema socială- în cadrul organizaţiei necesită o metodă mai simplăde selecţie, însă este co...
Nivelele de maturitatea problemei socialeLatentă :• Despre problemă cunoscdoar cei mai activi locuitoriai comunităţii şi O...
Nivelele de maturitate aproblemei socialeResimţită:• Cercurile politice şi mass-media menţionează despreproblemă;• Apar pr...
Nivelele de maturitate aproblemei socialeConsolidată:• Companiile obţin experienţă înrezolvarea problemei sociale;• Apar m...
Nivelele de maturitate aproblemei socialeInstituţionalizată:• Se primesc normelegislative şi de afaceri;• Metodele promova...
Evaluarea oportunităţilor deafaceriOportună, din punctul de vedere alantreprenoriatului social, este oidee nouă, originală...
Evaluarea oportunităţilor deafaceriÎntreprinderea creată poate fi considerată drept rezultatul cupluluiîntreprinzător(orga...
Modelul de afaceriModelul de afaceri CANVASCANVAS• reflectă în elegerea proprietarului de afacerițsau de start-up a afacer...
Business Model GenerationBusiness ModelCanvas poate fi unexcelent instrument destimulare a creativită iițpentru orice proi...
Modelului de afaceriModelului de afaceri CANVASCANVAS65
Schi a Modelului de afacerițSchi a Modelului de afacerițCANVASCANVASPartenerii cheie(PC)Cine îţi sunt furnizoriişi partene...
Modelul de afaceriModelul de afaceri CANVASCANVASMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş67
PLANIFICAREA AFACERIIPLANIFICAREA AFACERIISOCIALE DURABILESOCIALE DURABILEScopurile elaborării planului de afaceriEtapel...
Planul de afaceriPlanul de afaceriPlanul de afaceri este un document formalîn care sunt expuse scopurile şi obiectiveleînt...
Planul de afaceri pentru oîntreprindere socială nuSE VA DEOSEBIsemnificativ de un plande afaceri tradi ional!țMACIP/ Angel...
Scopurile elaborării planului de afaceriScopurile elaborării planului de afaceri• evaluarea oportunităţii economice identi...
Rolul planului de afaceriRolul planului de afaceri• A demonstra că afacereamerită finanţată• A ghida întreprinzătorulMACIP...
Etapele întocmirii planului de afaceriEtapele întocmirii planului de afaceri√ Culegerea informaţiilor√ Organizarea informa...
Surse de informaţieSurse de informaţieInterne•Situaţia vânzărilor•Raportul privind profiti pierderiș•Raportul privind flux...
Structura planului de afaceriRezumat1.Descrierea afacerii sociale2.Produsul/serviciul3.Planul de marketing4.Managementul ş...
PAGINA DE TITLUPAGINA DE TITLUserveşte drept copertă pentru planul de afaceri şiconţine informaţii privind:scopul elaboră...
CUPRINSCUPRINSInclude compartimentele de bază ale planului de afacericu indicarea paginilor la care se află acestea, pentr...
REZUMATREZUMATReprezintă un mini plan de afaceri, care includeinformaţia de bază privind ideea de afaceri sauîntreprindere...
DESCRIEREA AFACERII SOCIALEDESCRIEREA AFACERII SOCIALE• Prezentarea afacerii şi ideii de afaceri• Problema socială critică...
Misiunea întreprinderii socialeMisiunea întreprinderii socialescopul social pentru care secreează întreprinderea/organizaţ...
ObiectiveleObiectivele• sunt declara ii despre ceea cețîntreprinderea doreşte sărealizeze într-un interval de timp,realiza...
ObiectiveObiectiveFormularea obiectivelor îiajută întreprinzătorul:• să-şi planifice activităţile• să evalueze rezultatele...
Modelul SMART la formulareaModelul SMART la formulareaobiectivelorobiectivelorMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş83
Scopurile şi obiectivele cesunt prea generalegenerează planuri deafaceri dificil de controlat şiimplementat.Hisrich R., Pe...
Analiza SWOTAnaliza SWOTMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaşS – puncte tari W puncte slabese referă la calităţile pe care leare...
PRODUSUL/SERVICIULPRODUSUL/SERVICIUL• Descrierea produsului/serviciului• Evidenţierea caracteristicilor definitorii alepro...
PLANUL DE MARKETINGPLANUL DE MARKETING• Analiza pie eiț• Clien ii/Beneficiariiț• Concuren aț• Strategia pre urilorț• Activ...
Analiza pie eițAnaliza pie eiț• caracteristicile pieţei pe care activeazăîntreprinderea, structura şi mărimea pieţei;• evo...
Clien iițClien iiț // BeneficiariiBeneficiarii• cine sunt clienţii: persoane juridice sau/ ișfizice?• segmentarea pieţii• ...
Criterii pentru segmentareaCriterii pentru segmentareaclienţilor/beneficiarilorclienţilor/beneficiarilorGeografice Demogra...
Concuren iițConcuren iiț• Cine sunt concurenţii de bază• Caracteristica produselorconcurenţilor• Preţul produselor/servici...
Analiza comparativă a concurenţilorAnaliza comparativă a concurenţilorConcuren iiț Avantaje Limite Comentarii(informa iițs...
Strategia de marketingStrategia de marketing• Strategia pre urilorț - ce modalităţi destabilire a preţului vor fi alese, v...
MANAGEMENTUL IȘMANAGEMENTUL IȘPERSONALULPERSONALUL• Echipa managerialăşi caracteristicile acesteia• Organigrama întreprind...
PLANUL OPERAŢIONALPLANUL OPERAŢIONAL• Echipamentele necesare• Spaţiile necesare şi dotaţiilespeciale• Echipamente/dotări e...
Evaluarea RISCURILOREvaluarea RISCURILORRiscul reprezintă o incertitudine,condiţionată de probabilitatea apariţieipe parcu...
PLANUL DE IMPLEMENTAREPLANUL DE IMPLEMENTAREEtapaLuna1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş97
MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaşBENEFICIILEBENEFICIILE SOCIALESOCIALEÎn urma realizării proiectului…………….98
PROGNOZE FINANCIAREPROGNOZE FINANCIARE• Necesită ile financiare necesare pentruțrealizarea proiectului/sursele• Destinaţii...
Orizontul planuluiOrizontul planuluifinanciar corespundefinanciar corespundeperioadei de planificareperioadei de planifica...
Necesităţile financiare totaleNecesităţile financiare totaleşi destina ia acestorațşi destina ia acestorațNr Specificare S...
Prognoza veniturilorPrognoza veniturilor1 2 3 4 5 6Produsul 1unităţiPreţSumaProdusul 2unităţiPreţSumaProdusul…unităţiPreţS...
Prognoza cheltuielilorPrognoza cheltuielilor1 2 3 4 5 6Salarii, inclusiv AS, AMMaterie prima şi materialeUzuraEnergie elec...
Prognoza privind profit i pierderișPrognoza privind profit i pierderiș1 2 3 …. Total anVenituriCostul vânzărilorProfitul b...
Prognoza privind profit i pierderișPrognoza privind profit i pierderișMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaşprezintă valorile ven...
Prognoza fluxului de mijloace băneştiPrognoza fluxului de mijloace băneştiIndicatori trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 Total anu...
Fluxul mijloacelor băneşti• reprezintă intrările şi ieşirileale mijloacelor băneşti ișcaracterizează capacitateaîntreprind...
Bilanţul contabil• este un raport privind situaţiapatrimonială şi financiară aîntreprinderii la data deraportare.ACTIV= PA...
Prognoza bilanţului contabilPrognoza bilanţului contabilIndicatori 1 2 3ACTIVE – total1. Active pe termen lung2. Active cu...
Pragul de rentabilitatePragul de rentabilitate⇒reprezintă acel volum de producţie, la careVeniturile şi Cheltuielile sunt ...
Anexecuprind o varietate de documente referitoare laactivitatea şi performanţele întreprinderii i aduc unșplus de informaţ...
IMPORTANTIMPORTANT• La început este important să sestabilizeze economia întreprinderii,apoi este posibil să îndeplineascăs...
MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaşSurse bibliografice• Săndulescu I. Planul de afaceri. Ghidpractic, Bucureşti: All Beck, 200...
MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaşSurse bibliografice• Porojan D., Bişa C. Planul de afaceri.Concepte. Metode. Tehnici. Proce...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Noţiuni generale despre antreprenoriat social şi elaborarea unui plan de afacere socială

3,407 views

Published on

Prezentare în cadrul trainingului "Noţiuni generale despre antreprenoriat social şi elaborarea unui plan de afacere socială" (30-31.05.2013 şi 4-5.06.2013).

Această instruire este realizată de „Centru Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din Republica Moldova CONTACT" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

Material realizat în cadrul proiectului „Remitențele Dezvoltă Comunitățile în Moldova", implementat de Hilfswerk Austria International prin reprezentanța Hilfswek Austria în Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene.

www.migranti.md
Opiniile exprimate în acest material nu reflectă necesar punctul de vedere al Comisiei Europene.

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Planificarea afacerii 03.06.13 Solcan A./Covas L.
 • Solcan A./Covas L.
 • Planificarea afacerii 03.06.13 Solcan A./Covas L.
 • Planificarea afacerii 03.06.13 Solcan A./Covas L.
 • Planificarea afacerii 03.06.13 Solcan A./Covas L.
 • Planificarea afacerii 03.06.13 Solcan A./Covas L.
 • Noţiuni generale despre antreprenoriat social şi elaborarea unui plan de afacere socială

  1. 1. NOŢIUNI GENERALE DESPRENOŢIUNI GENERALE DESPREANTREPRENORIAT SOCIALANTREPRENORIAT SOCIALŞI ELABORAREA UNUI PLAN DEŞI ELABORAREA UNUI PLAN DEAFACERE SOCIALĂAFACERE SOCIALĂMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş1
  2. 2. Profitul şi moralitateaProfitul şi moralitateasunt o combinaţie greusunt o combinaţie greude învins.de învins.Hubert H. HumphreyU.S. PoliticianMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş2
  3. 3. Subiecte discutateSubiecte discutate• Elemente introductive privindElemente introductive privindantreprenoriatul socialantreprenoriatul social• Legislaţia in domeniulLegislaţia in domeniulantreprenoriatului socialantreprenoriatului social• Idei de afaceri socialeIdei de afaceri sociale• Planificarea afacerii sociale durabilePlanificarea afacerii sociale durabileMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş3
  4. 4. Elemente introductive privindElemente introductive privindantreprenoriatul socialantreprenoriatul socialAntreprenoriat socialÎntreprindere socialăÎntreprinzător (antreprenor) socialMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş4
  5. 5. Antreprenoriatul• este un proces prin care indivizii identificăoportunităţile, alocă resursele în scopul creării unornoi valori, prin identificarea nevoilor nesatisfăcutesau prin identificarea de oportunităţi pentruschimbare.• „activitate de fabricarea a producţiei, executare alucrărilor şi prestare a serviciilor desfăşurată de cetăţenişi de asociaţiile acestora în mod independent, dinproprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi subrăspunderea lor patrimonială cu scopul de a-si asigura osursa permanenta de venituri”.Legea R. Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderiMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş5
  6. 6. Antreprenoriatul social• arta de a asigura simultan atât rezultatulfinanciar, cât şi cel social al investiţilor.The Institute for Social Entrepreneurs (USA)• este zona în care se întâlnesc sectorulprivat şi voluntariatul. Fondatoriiacestor întreprinderi combină conştiinţasocială cu abilităţile comerciale. Pentruei, responsabilitatea socială nu este un“extra”, ci este esenţa.Dr. Richard Steckel şi Jack BoyMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş6
  7. 7. Antreprenoriat socialAntreprenoriat social• este acea activitate antreprenorială careporneşte de la identificarea uneiprobleme sociale şi rezolvarea acesteiprin metodele tipic antreprenoriale(respectiv structurând o organizaţie sigăsind soluţiile de acţiune, finanţare şidezvoltare a acestei organizaţii).MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş7
  8. 8. Sectorul economiei sociale în UE• Peste 11 mil. angajaţi la nivel de UE ( 6% din totalpopulaţia ocupată) şi 10% din economia europeană(10 % din PIB) 7,5% din populaţia activă din Finlanda 5,7 % din populaţia activă din Anglia 5,4 % din populaţia activă din Slovenia 4,1 % din populaţia activă din Belgia 3,3 % din populaţia activă din Italia 3,1 % din populaţia activă din FranţaMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş8
  9. 9. Caracteristicile antreprenoriatuluiCaracteristicile antreprenoriatului• Inovarea• Sesizarea oportunităţilor• Asumă riscul• Dezvoltarea continueMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş9
  10. 10. Caracteristicile de bază aleCaracteristicile de bază aleantreprenoriatului socialantreprenoriatului social• urmăreşte un obiectiv social şi esteresponsabil social• scopul activităţii nu este numai obţinereaprofitului• profitul nu se distribuie unor persoaneparticulare• combină metodele sociale cu celecomerciale• se bazează pe principiile solidarităţii şi aimplicării individualeMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş10
  11. 11. Caracteristicile de bază aleCaracteristicile de bază aleantreprenoriatului socialantreprenoriatului social• un sistem democratic de conducere,egalitatea în drepturi a tuturor membrilor• joacă un rol important în dezvoltarealocală şi coeziunea socială• profitul este utilizat pentru a contribuila obiectivele de dezvoltare durabila,servicii de interes pentru membri sauservicii de interes generalMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş11
  12. 12. Antreprenoriatul social înseamnăa implementa un model debusiness inovator, carevizează atât obiective deimpact social, cât şiobiective de auto-susţinerefinanciară.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş12
  13. 13. Întreprindere socialăÎntreprindere socială• o activitate cu scop lucrativ ale cărei obiective suntesenţialmente sociale, şi ale căreisurplusuri/profituri sunt reinvestite pentru acestscop în acest tip de activitate cu scop lucrativ sau înfolosul comunităţii.• „au, înainte de toate, obiective sociale, iar surplusulacumulat este cu precădere reinvestit în derulareaactivităţilor economice propriu-zise sau în comunitate,mai degrabă decât sa fie pus în slujba maximizăriiprofitul celor implicaţi sau al proprietarilor”Social Enterprise: A strategy for success,Department of Trade and Industry, London, 2002MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş13
  14. 14. Întreprindere socialăÎntreprindereasocialăParteneriatPublic+Privat Responsabilitateasocială corporativăMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş14
  15. 15. ÎntreprinderÎntreprindere socialăe socială furnizează servicii socialeşi/sau de bunuri şi serviciidestinate unei popula iițvulnerabile: accesul la locuin e,ț accesul la îngrijiremedicală, asisten a pentru persoanelețîn vârstă sau cu handicap, incluziunea grupurilorvulnerabile, îngrijirea copiilor, accesul la servicii deocupare a for ei de muncăți de formare,ș gestionarea dependenţei...); produce bunuri sauservicii urmărind unobiectiv de ordin socialintegrarea socială şiprofesională prin accesulla muncă al persoanelordefavorizate îndeosebidin cauza slabei lorcalificări sau a unorprobleme sociale sauprofesionale careprovoacă excluziunea ișmarginalizarea), dar acăror activitate poatecuprinde bunuri i serviciișaltele decât cele sociale.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş15
  16. 16. ÎntreprinderÎntreprindere socialăe socialăMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş16ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ INCORPORATĂ – motivul creării promovareamisiunii acesteia, utilizând un model de auto-finanţare. Programelesociale sunt auto-finanţate, beneficiile economice şi sociale se obţinsimultan.Exemplu: organizaţiile care angajează persoane cu dezabilităţi sauinstituţii de microfinanţare.
  17. 17. ÎntreprinderÎntreprindere socialăe socialăMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş17ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ INTEGRATĂ – asociatămisiunii organizaţiei sau serviciului social de bază, sebazează pe calităţi sinergie, creând valoarea socialăpentru programe şi generând valoare economică pentrua susţine financiar programele sociale şisaucheltuielile operaţionale.
  18. 18. ÎntreprinderÎntreprindere socialăe socialăMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş18ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ SEPARATĂ – activităţile sunt externe, nusunt legate de misiunea organizaţiei sau încurajează altă misiune decâtaceea de a genera venituri pentru programele lor sociale şi costurile deoperare. Practic se creează un mecanism de finanţare a programelorsociale.
  19. 19. SOCIETATEA COMERCIALĂ"ARTDEDAL" SRL• fondată de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA,având ca scop să promoveze modelul de atreprenoriatsocial.• Fiecare client care achiziţionează produse sauservicii de la SC ARTDEDAL SRL, contribuie direct lasusţinerea Centrului DACIA, care are ca misiune sărealizeze programe în domeniul tineret.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş19
  20. 20. Întreprinzătoruleste aceea persoană care“sesizează oportunitatea şi creează o organizaţiepentru realizarea acesteia.”William Bygrave“investeşte timpul şi eforturilenecesare pentru crearea uneivalori noi asumându-şi riscurilefinanciare, psihologice şi sociale,primind ca recompensă bani şisatisfacţia din cele realizate.”Robert HisricMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş20
  21. 21. Cine-i întreprinzătorul social?este aceea persoană care „apelează la strategii care să generezevenituri în vederea atingerii unor obiectivesociale, urmărind, concomitent, atât profitulfinanciar cât şi pe cel social al unei investiţii.”The Institute for Social Entrepreneurs (USA)• identifică o problemă în societate sau unblocaj în capacitatea membrilor ei de a depăşidiverse greutăţi şi genereaza soluţiisustenabile, viabile economic pe care apoi leimplementeaza.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş21
  22. 22. “Întreprinzătorii socialinu sunt mul umi iț țdoar de faptul că oferăun pe te sau înva ăș țcum să pescuiască.Ei nu se vor odihni pânăcând nu vorrevolu iona industriațpescuitului.”Bill Drayton, CEO, presedinte sifondator al AshokaMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş22
  23. 23. Antreprenorii sociali –Antreprenorii sociali –agenţii schimbării sociale ai secolului 21agenţii schimbării sociale ai secolului 21• îşi însuşesc misiunea de a crea şi susţine valoarea sociala,• recunosc şi urmăresc mereu noi oportunităţi pentru a-şiîndeplini misiunea,• se dedică unui proces continuu al inovaţiei, adaptării şiînvăţării,• sunt îndrăzneţi în acţiunile lorşi nu se lasă intimidaţi de lipsasau raritatea resurselor,• îşi asuma responsabilitateapentru impactul şi urmărileproiectelor lor.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş23
  24. 24. Motivaţia întreprinzătoruluiCu cât sunt mai importantemotivele şi cu cât mai multcineva îşi doreşte să devinăîntreprinzător CU ATÂTCU ATÂTŞANSELE DE A REUŞIŞANSELE DE A REUŞISUNT MAI ÎNALTESUNT MAI ÎNALTE, în cazcontrar primele greutăţi pot duce laîncetarea activităţii.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş24
  25. 25. Muhammad YunusMuhammad YunusMuhammad Yunus a câştigat Premiul Nobel pentru Pace în2006 ca urmare a sistemului de microcredite acordatpopulatiei sărace de către Grameen Bank (Bangladesh).Banca oferă împrumuturi fără garanţie şi fără documente cuputere legală fermierilor, pescarilor, întreprinzatorilor săraci.Politica dusă de Yunus s-a materializat în construirea delocuinţe şi şcoli, dezvoltarea comunităţilor, precum şi ainfrastructurii de comunicaţii a ţării.Conceptul există în prezent în peste 40 de ţări.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş25
  26. 26. Bill DraytonBill Drayton este unul dintre cei care au definit şi promovattermenul de antreprenoriat social.Drayton este fondatorul şi liderul Ashoka: Innovators forthe Public, o organiza ie dedicata descoperirii şi ajutorăriițantreprenorilor sociali din lume.Începând cu anul 2010, Ashoka Foundation a sponsorizat2,145 de indivizi din 73 de ţări.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş26
  27. 27. LEGISLAŢIA ÎN DOMENIULANTREPRENORIATULUISOCIALAspecte practice de înregistrare Formalităţile post înregistrareRelaţia cu fiscul si alte instituţiide statMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş27
  28. 28. FForme juridice de bază posibile pentruorme juridice de bază posibile pentruîntreprinderile socialeîntreprinderile socialeDesfăşurarea activităţii deantreprenoriat socialOrganizaţienecomercialăÎntreprindere comercialăAsociaţie obşteascăSocietate pe acţiuni(SA)Societate în numecolectiv (SNC)Societate cu răspun-dere limitată (SRL)Societate în comandită(SC)Cooperativăde producţie (CP)MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş28
  29. 29. Analiza comparativă a formelororganizatorico-juridice de bazăCriteriile decaracterizareAsocia ie ob teascăț șSocietate curăspundere limitatăSocietate pe acţiuniStatutul juridicPersoană juridicăOrganiza iețnecomercialăpersoană juridică persoană juridicăProprietarul fondator asociat acţionarNumărul fondatorilorcel puţin 3 cetăţeni şi/sau1 sau a mai multorasociaţii obşteştimin. 1max. 50nelimitatCapitalul social min. - 5400 lei 20 mii leiActele de constituirestatutul, decizia defondarestatutul, contractulde constituirestatutul, contractul deconstituireConducereapre edintele, adunareașgeneralăadunarea generală,administratoruladunarea generalăa acţionarilor,directorulRăspunderea Conform legisla iețîn limita cotei ce leaparţineîn limita valoriiacţiunilor ce le aparţinTarifele totale pentruînregistrare, lei */**776 974inclusiv: Taxa pentruînregistrarea în regimobişnuit, lei**90 250 250Înregistrarea Ministerul Justi ieițCamera de Înregistrări deStatCamera de Înregistrări deStatMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş29
  30. 30. Analiza comparativă a formelororganizatorico-juridice de bazăCriteriile decaracterizareCooperativă deproducţieCooperativă deîntreprinzătoriSocietate înnume colectivSocietate încomandităStatutul juridic persoană juridică persoană juridică persoană juridicăpersoană juridicăProprietarulmembrucooperativeimembrucooperativeiasociat asociatNumărulfondatorilormin. 5 min. 5min. 2max. 20min. 2 (1 coman-ditat; 1 comanditar)Capitalul socialminimalnu-i specificatplafonul minimnu-i specificatplafonul minimnu-i specificatplafonul minimnu-i specificatplafonul minimActele deconstituirestatutulstatutul,contractul deconstituirecontractul deconstituirecontractul deconstituireConducereaadunarea generală,preşedinteleadunareagenerală,preşedinteleAcordul tuturormembrilor,asociaţiidesemnaţicomanditatulRăspunderealimita cotei,(insuficient -răspunderesuplimentară)limita cotei,(insuficient -răspunderesuplimentară)solitară nelimitată solitară nelimitatăTarifele pentruînregistrare, lei */**776 776 776 776inclusiv: Taxa pentruînregistrarea în regimobişnuit, lei**250 250 250 250MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş30
  31. 31. Formalităţile post înregistrareaINSPECTORATUL FISCAL TERITORIAL - punerea laevidenţă fiscalăBANCA COMERCIALĂ - deschiderea contului bancarBIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂCASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI SOCIALE - în termende 10 zile de la data înregistrării de stat a întreprinderii;COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ - întermen de 10 zile de la data înregistrării de stat a întreprinderiiÎS Editura de Imprimate „STATISTICA- formulare tipizatepentru evidenţa contabilă primară a agenţilor economiciINSPECTORATUL FISCAL TERITORIAL - punerea laevidenţă fiscalăBANCA COMERCIALĂ - deschiderea contului bancarBIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂCASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI SOCIALE - în termende 10 zile de la data înregistrării de stat a întreprinderii;COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ - întermen de 10 zile de la data înregistrării de stat a întreprinderiiÎS Editura de Imprimate „STATISTICA- formulare tipizatepentru evidenţa contabilă primară a agenţilor economici Obţinerea licenţei CAMERA DE LICENŢIERE;Autorizaţia pentru amplasarea unităţii de comerţ şi celeiprestatoare de servicii, eliberată de PRIMĂRIE şi care legalizeazăamplasamentul afacerii;Autorizaţiei de la CENTRUL DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, privindcorespunderea normelor sanitare;Autorizaţia de la DIRECŢIA SITUAŢII EXCEPŢIONALE cu avizul dela pompieri referitor la respectarea cerinţelor antiincendiare.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş31
  32. 32. Informaţii utileInformaţii utileSite-rile instituţiilor publice necesare de accesat la etapalansării în afaceri•www.cis.md Camera de Înregistrări de Stat•www.fisc.md Inspectoratul Fiscal de Stat•www.statistica.md Biroul Naţional de Statistică•www.cnas.md Casa Naţionala de Asigurări Sociale•www.cnam.md Compania Naţională de Asigurări în Medicină Sociale•www.editurastatistica.md ÎS Editura de Imprimate „Statistica”•www.licentiere.gov.md Camera de Licenţiere•www.sanepid.md Centrul de Medicină Preventivă•www.dse.md Direcţia Situaţii ExcepţionaleMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş32
  33. 33. Actele normative de bază privindActele normative de bază privindiniţierea afaceriiiniţierea afacerii• Codul Civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 6iunie 2002• Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr.845-XII din 3 ianuarie 1992• Legea cu privire la înregistrarea de stat aîntreprinderilor şi organizaţilor, nr. 1265-XIV din 5octombrie 2000• Legea privind licenţierea unor genuri de activitate, nr.451-XV din 30.07.2001• Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 1134 -XIIIdin 2 aprilie 1997MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş33
  34. 34. Relaţia cu fiscul si alte instituţiide statMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş34
  35. 35. Documentul de bază care defineşte principiilegenerale ale impozitării în RepublicaMoldova, statutul juridic al contribuabililor, alorganelor fi scale şi al altor participanţi larelaţiile reglementate de legislaţia fiscală,principiile de determinare a obiectuluiimpunerii etc. este CODUL FISCAL alRepublicii Moldova.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş35
  36. 36. Impozitul pe venit Suma totală a impozitului pe venit se determină:a) pentru persoanele fizice şi întreprinzători individuali înmărime de:- 7 % din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de26700 lei;- 18 % din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de26700 lei.b) pentru persoanele juridice - în mărime de 12 % dinvenitul impozabil.c) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în mărimede 7 % din venitul impozabil.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş36
  37. 37. Impozitul pe venitpentru agenţii economici SUBIECŢI AI SECTORULUIíNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII care nu-s plătitori deTVA şi care, la situaţia din 31 decembrie a perioadeiprecedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit dinactivităţi operaţionale în sumă de la 100000 la 600000 leiArticolul 543. Cota de impozitCota impozitului pe venit constituie 3% din obiectul impunerii.Articolul 544. Modul de calculare, achitare şi declarare(1) Calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozituluiasupra venitului din activitatea operaţională.(2) Calcularea impozitului se efectuează trimestrial. Achitarea la buget se efectueazăîn termen de o lună de la încheierea trimestrului corespunzător.(3) Darea de seamă privind impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de 31 martie aanului următor perioadei fiscale de declarare.(4) Formularul şi modul de completare a dării de seamă privind impozitul pe venit seaprobă de către Ministerul Finanţelor.Capitolul 71REGIMUL FISCAL AL AGENŢILOR ECONOMICI SUBIECŢIAI SECTORULUI íNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCIIMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş37
  38. 38. Impozitul pe venitAsociaţiile obşteşti şi fundaţiile de utilitate publicăsunt scutite de la impozitul pe venit. Decizia cu privirela scutirea organizaţiei de impozitul pe venit se ia decătre Ministerul de Finanţe în baza listei organizaţiilorde utilitate publică prezentată de către Comisia deCertificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei.• Articolul 531. Întreprinderile create de societăţileorbilor, surzilor şi invalizilor• Se scutesc de plata impozitului întreprinderile create pentrurealizarea scopurilor statutare ale societăţilor orbilor, surzilor şiinvalizilor.• Articolul 532. Asociaţiile de economii şi împrumut• Se scutesc de plata impozitului asociaţiile de economii şiîmprumut.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş38
  39. 39. Taxă pe valoarea adăugată - T.V.A.• reprezintă o taxă pe valoarea adăugatămărfurilor livrate şi serviciilor prestatede întreprinzător pe teritoriul RepubliciiMoldova.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş39
  40. 40. Taxă pe valoarea adăugată - T.V.A.• Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzătoreste obligat să se înregistreze ca contribuabil alT.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luniconsecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii însumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilorscutite de T.V.A.• Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial ServiciulFiscal de Stat, completînd formularul respectiv, şi să seînregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care aavut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat dinprima zi a lunii următoare celei în care a avut locdepăşirea.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş40
  41. 41. Cotele TVA% - din valoareaimpozabilă a mărfurilorşi serviciilor importateşi a livrărilor efectuatepe teritoriul RepubliciiMoldovaExempluArticolCodulFiscal,Titlul IIICota - standard – 20 % Art. 96Cote reduse8 % la pâinea şi produsele de panificaţie la laptele şi produsele lactate, etc.Art. 960% energia electrică, energia termică şiapa caldă pentru bunurile imobiliarecu destinaţie locativă, indiferent desubiectul în a cărui gestiune se aflăaceste bunuri etc.Art.104MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş41
  42. 42. Taxa pentru unităţile comerciale şi/saude prestări servicii de deservire socială• Taxa se achită anual, atunci când se obţineautorizaţia de amplasare a unităţii comercialeşi/sau de prestări servicii de deserviresocială.• Mărimea taxei respective se stabileşte de administraţiapublică locală şi depinde de suprafaţa ocupată deunităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deserviresocială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi alserviciilor prestate. Cota maximă a taxei date estestipulată în Codul fi scal, Titlul VII. Taxe locale.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş42
  43. 43. Taxa pentru amenajarea teritoriului• se calculează reieşind din numărul mediuscriptic trimestrial al salariaţilor şi/saufondatorilor întreprinderilor, în cazul în careaceştia activează în întreprinderile fondate,însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial desalariaţi.• Cota maximă a taxei respective este de 80 lei anual pentrufiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, fiindachitată trimestrial, până în ultima zi a lunii imediaturmătoare trimestrului gestionar.• Pentru organizaţiile necomerciale şi se achită în mărimede 10 procente din salariul minim pentru fiecare salariat.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş43
  44. 44. Alte impozite şi taxe• ACCIZE• IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE• TAXELE LOCALE• taxa pentru amenajarea teritoriului;• taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)• taxa de aplicare a simbolicii locale;• taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deserviresocială;• taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriulmunicipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);• taxa pentru evacuarea deşeurilor; taxa pentru dispozitivele publicitare.• Taxele rutiereMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş44
  45. 45. Informaţii utile şi detaliate despresistemul de impozitare din RepublicaMoldova le găsiţi pe pagina web aInspectoratului principal de Statwww.fisc.mdMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş45
  46. 46. Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şiprimele de asigurare obligatorie de asistenţă medicalăTotal,% la fondul desalarizare şi laalterecompenseinclusivpentruangajator,%salariat,%Cotele contribuţiilor deasigurărisociale de stat obligatorii29 23 6Prima de asigurareobligatorie de asistenţămedical7,0 3,5 3,5Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, nr. 250 din08.11.2012Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul2013, nr. 251 din 08.11.2012MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş46
  47. 47. IDEI DE AFACERI SOCIALESurse de noi idei de afaceriIdentificarea şi recunoaşterea problemelor socialeEvaluarea oportunităţilor de afaceriModelul de afaceri CANVASMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş47
  48. 48. Surse de idei de afaceriSurse de idei de afaceriSchwab Foundation forSocial Entrepreneurship• www.schwabfound.orgНовый бизнес• www.nb-forum.ru/MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş48
  49. 49. The Skoll Foundation• www.skollfoundation.orgAshoka Innovators for thePublic• www.ashoka.org/Surse de idei de afaceriSurse de idei de afaceriMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş49
  50. 50. MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş50http://www.taraluiandrei.ro/fabricat-in-tlawww.bank.nb-forum.ru
  51. 51. Componentele de bază ale procesuluide iniţiere a afaceriComercialeComerciale SocialeSocialeMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş51
  52. 52. În procesul identificării ideii oportuneÎn procesul identificării ideii oportunetrebuie de ţinut cont de:trebuie de ţinut cont de:• Competenţele şi interesele• Resursele disponibile• Piaţă, analizându-se acele produsesau servicii pentru care există cerereşi oamenii sunt gata să plătească• Interesul socialMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş52
  53. 53. Resursele necesare iniţierii afaceriiResursele necesare iniţierii afacerii• Personalul (echipa)• Active (nemateriale, fondurifixe)• Financiare• InformaţionaleMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş53
  54. 54. Piaţa• Studiul necesităţilor nesatisfăcute sau prostsatisfăcute (ce produs sau serviciu estenecesar, dar nu poate găsit pe piaţă).• Studiul produselor sau serviciilor existente,în special al defectelor lor.• Studiul tendinţelor macroeconomice(demografice, sociale, tehnologice).MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş54
  55. 55. Identificarea şi recunoaştereaIdentificarea şi recunoaştereaproblemelor socialeproblemelor socialeAnume prin intermediul conlucrării eficientecu stakeholderii întreprinzătorul social poatesă determine corect problemele sociale,soluţionarea cărora va influenţa benefic atâtasupra societăţii, cât şi asupraperformanţelor întreprinderii.Este crucial ca întreprinderea săaleagă anume acele probleme,care sunt semnificative pentrudezvoltarea durabilă a afacerii.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş55
  56. 56. Sursele de informaţii despreproblema socială- în cadrul organizaţiei necesită o metodă mai simplăde selecţie, însă este complicat de argumentatactualitatea lor pentru stakeholderi şi este destul de greude obţinut un nivel înalt al transparenţei.- diferite comitete şi iniţiative, de exemplu,asociaţiile ramurale, ceea ce va permite de autiliza corect resursele.- conlucrarea cu persoanele cointeresate,deoarece, se asigură o abordare mai amplă, contribuiela îmbunătăţirea relaţiilor, creşte credibilitatea companieişi, astfel, se influenţează pozitiv asupra imaginii unităţiieconomice.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş56
  57. 57. Nivelele de maturitatea problemei socialeLatentă :• Despre problemă cunoscdoar cei mai activi locuitoriai comunităţii şi ONG;• Nu sunt suficiente doveziştiinţifice sau de alt ordin;• Companiile sau nu observăproblema, sau nu doresc săse ocupe de ea.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş57
  58. 58. Nivelele de maturitate aproblemei socialeResimţită:• Cercurile politice şi mass-media menţionează despreproblemă;• Apar primele investigaţiiasupra problemei, dar sesimte o lipsă de informaţie;• Companiile lider cautăsoluţia de rezolvare aproblemei.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş58
  59. 59. Nivelele de maturitate aproblemei socialeConsolidată:• Companiile obţin experienţă înrezolvarea problemei sociale;• Apar multe iniţiative voluntarede a soluţiona problema;• Apare necesitatea unei reglărilegislative a problemei;• Se elaborează standarde şi sepetrec acţiuni colective.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş59
  60. 60. Nivelele de maturitate aproblemei socialeInstituţionalizată:• Se primesc normelegislative şi de afaceri;• Metodele promovatedevin o normăobişnuită pentruefectuarea businessuluila un nivel înalt.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş60
  61. 61. Evaluarea oportunităţilor deafaceriOportună, din punctul de vedere alantreprenoriatului social, este oidee nouă, originală, atractivă, fixatăpe un produs sau serviciu, care areun potenţial comercial şi aduce unvenit acceptabil şi prezintă uninteres social.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş61
  62. 62. Evaluarea oportunităţilor deafaceriÎntreprinderea creată poate fi considerată drept rezultatul cupluluiîntreprinzător(organizaţie) - oportunitateScăzute Medii ImportanteScăzute C C BMedii C B AImportante B A AAvantajeleoportunităţiiAvantajeleîntreprinzătoruluiMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş62
  63. 63. Modelul de afaceriModelul de afaceri CANVASCANVAS• reflectă în elegerea proprietarului de afacerițsau de start-up a afacerii sale (ideii deafaceri), a mecanismelor sale de func ionare,țstarea i tendin ele din mediul de afaceri, etc.ș țMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş63
  64. 64. Business Model GenerationBusiness ModelCanvas poate fi unexcelent instrument destimulare a creativită iițpentru orice proiectsau afacere. BMC afost realizatdeAlexanderOsterwalder şi YvesPigneur în anul 2009,având ca co-autori470 de practicieni din45 de ţări.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş64
  65. 65. Modelului de afaceriModelului de afaceri CANVASCANVAS65
  66. 66. Schi a Modelului de afacerițSchi a Modelului de afacerițCANVASCANVASPartenerii cheie(PC)Cine îţi sunt furnizoriişi partenerii cheiepentru activitatea taCe resurse cheieachiziţionăm de lapartenerii noştri?Ce activităţi cheiesunt efectuate decătre parteneri?ACActivităţi cheie (AC) Ce faci în fiecare zi pentru caafacereasau proiectul tău să aibăsuccesValue Proposition (VP)Propunerea de valoareCare sunt elementelecare crează valoare pentruclienţii tăi şi care te potdiferenţia de competiţieCe valoare aducem clienţilornoştri?Pe care dintre problemeleclienţilor le rezolvăm?Căror nevoi ale clienţilor neadresăm?Ce produs sau pachet deproduse oferim fiecărui segmentde clienţi?Relaţiilecu clienţii RC) Care sunt tipurile derelaţii pe care le ai cufiecare din segmentelede clienţiSegmente de clienţi(SC)Cine sunt clienţii cărorase adresează activitateaCanaleCum ajungi la clienţiicărora te adreseziPrin ce canale vor clienţii să fiecontactaţi?Cum ajungem la ei acum?Cum sunt canalele noastreintegrate?Care dintre ele funcţionează celmai bine?Care sunt cele mai eficiente dinpunct de vedere al costului?Cum le integrăm în rutinaclienţilor?Resursele cheie (RC) Ce resurse cheie suntnecesare pentru oferta dată?pentru canalele de distribuţie?pentru relaţii? pentru surse devenit?InfrastructuraInfrastructura OfertaOferta BeneficiariiBeneficiariiFinan ețFinan ețMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş66
  67. 67. Modelul de afaceriModelul de afaceri CANVASCANVASMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş67
  68. 68. PLANIFICAREA AFACERIIPLANIFICAREA AFACERIISOCIALE DURABILESOCIALE DURABILEScopurile elaborării planului de afaceriEtapele procesului de întocmire a planuluide afaceriStructura şi conţinutul planului de afaceriMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş68
  69. 69. Planul de afaceriPlanul de afaceriPlanul de afaceri este un document formalîn care sunt expuse scopurile şi obiectiveleîntreprinderii, demonstrându-se detaliatmetodele de atingere a acestora.→ Nu există două afaceri la fel. Nu există două organizaţii la fel. Şide asemenea nu există formule magice pentru elaborareaplanurilor de afaceri. Planul de afaceri trebuie să fie uninstrument de lucru simplu, sugestiv şi pragmatic.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş69
  70. 70. Planul de afaceri pentru oîntreprindere socială nuSE VA DEOSEBIsemnificativ de un plande afaceri tradi ional!țMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş70
  71. 71. Scopurile elaborării planului de afaceriScopurile elaborării planului de afaceri• evaluarea oportunităţii economice identificate;• stabilirea unui plan de acţiune;• atragerea finan ării externe;ț• stabilirea unor alian e strategice cu parteneri dețafaceri, obţinerea de contracte de cumpărare;• Implicarea-motivarea angajaţilor.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş71
  72. 72. Rolul planului de afaceriRolul planului de afaceri• A demonstra că afacereamerită finanţată• A ghida întreprinzătorulMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş72
  73. 73. Etapele întocmirii planului de afaceriEtapele întocmirii planului de afaceri√ Culegerea informaţiilor√ Organizarea informaţiilor√ Redactarea planuluiMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş73
  74. 74. Surse de informaţieSurse de informaţieInterne•Situaţia vânzărilor•Raportul privind profiti pierderiș•Raportul privind fluxulcapitalului propriu•Raportul privind fluxulde numerar•Bilanţul contabilExterne•Anuare statistice•Legi şi acte normative•Programe de stat•Internet•Ghiduri şi cataloage•Studii de piaţă•Informaţii dindomeniul afacerilorMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş74
  75. 75. Structura planului de afaceriRezumat1.Descrierea afacerii sociale2.Produsul/serviciul3.Planul de marketing4.Managementul şi personalul5.Activitatea operaţională6.Evaluarea riscurilor7.Planul de implementare8.Beneficii sociale9.Prognoze financiareAnexeMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş75
  76. 76. PAGINA DE TITLUPAGINA DE TITLUserveşte drept copertă pentru planul de afaceri şiconţine informaţii privind:scopul elaborării planului,perioada de planificare,numele întreprinderii/organizaţiei,adresa juridică,numărul de telefon, fax, e-mail,persoana de contact responsabilă,data (luna, anul) întocmirii planului de afaceri,trimitere la confidenţialitatea informaţieiMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş76
  77. 77. CUPRINSCUPRINSInclude compartimentele de bază ale planului de afacericu indicarea paginilor la care se află acestea, pentru asimplifica accesul la informaţia necesară a persoaneicointeresate.MACIP/ Angela Solcan&Lilia Covaş77
  78. 78. REZUMATREZUMATReprezintă un mini plan de afaceri, care includeinformaţia de bază privind ideea de afaceri sauîntreprinderea socială.Scopul elaborării planului de afaceriProblema socială critică / provocarea pe careîncearcă să o rezolve întreprinderea.Evidenţiază factorii de succes.Demonstrează cum fa funcţiona conceptul de afaceri.• Rezumatul trebuie să fie scurt (1-2 pagini), concis şi clarşi să evidenţieze factorii care vor aduce succesul afacerii.Este recomandat ca Rezumatul să fie scris la sfârşit.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş78
  79. 79. DESCRIEREA AFACERII SOCIALEDESCRIEREA AFACERII SOCIALE• Prezentarea afacerii şi ideii de afaceri• Problema socială critică / provocarea pe careîncearcă să o rezolve întreprinderea• Forma juridică existentă sau pentru care se vaopta (statul juridic: SRL, SNC, SC, CP, AOetc., fondatorii/membrii)• Scurt istoric• Misiunea şi obiectivele afacerii• Localizarea afacerii• Factorii (economici şi sociali)de succesMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş79
  80. 80. Misiunea întreprinderii socialeMisiunea întreprinderii socialescopul social pentru care secreează întreprinderea/organizaţia,în condiţiile unui anumit grup declienţi/beneficiari şi a nevoiloracestor clienţi.Misiunea răspunde la întrebările:Pentru cine? Ce? De ce? Cine şi Cum?MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş80
  81. 81. ObiectiveleObiectivele• sunt declara ii despre ceea cețîntreprinderea doreşte sărealizeze într-un interval de timp,realizarea acestora va ajutaîntreprinderea să îndeplineascămisiunea.• În planul de afaceri sunt formulate 5 -7 obiectivestrategice.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş81
  82. 82. ObiectiveObiectiveFormularea obiectivelor îiajută întreprinzătorul:• să-şi planifice activităţile• să evalueze rezultateleatât comerciale, cât şisociale• Obiectivelecomerciale seconcentreze pe modulîn care organiza ia vațface bani,• Obiectivele socialese referă la faptul cumse vor folosi banipentru a soluţionareaproblemei socialeMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş82
  83. 83. Modelul SMART la formulareaModelul SMART la formulareaobiectivelorobiectivelorMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş83
  84. 84. Scopurile şi obiectivele cesunt prea generalegenerează planuri deafaceri dificil de controlat şiimplementat.Hisrich R., Peters M. Entrepreneurship... ,Irwin, Boston, 1992, p. 129MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş84
  85. 85. Analiza SWOTAnaliza SWOTMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaşS – puncte tari W puncte slabese referă la calităţile pe care leare întreprinderea şi care potcontribui la succesul afaceriicaracterizează acelecomponente ale mediului interncare generează dezavantajecompetiţionaleOportunită iț T riscuricaracterizează factorii mediuluiextern care influenţează sauvor influenţa pozitiv asupraperformanţelor întreprinderii,oferindu-i ocazii favorabilepentru dezvoltare.factorii mediului extern care potinfluenţa negativ asupraîntreprinderii, creându-i uneleobstacole în procesul realizăriiscopului propus.85
  86. 86. PRODUSUL/SERVICIULPRODUSUL/SERVICIUL• Descrierea produsului/serviciului• Evidenţierea caracteristicilor definitorii aleprodusului/serviciului• Sortimentul şi nomenclatura, cu precizareacantităţilor anuale exprimate în unităţi fizice şivalorice;• Necesităţile ce le satisface produsul/serviciul dat• Ambalajul şi design-ul produsului• Pozi ionarea produsului/serviciuluiț• relevanţa produselor competitive, a punctelor forteşi a punctelor slabe ale produselor şi serviciilorMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş86
  87. 87. PLANUL DE MARKETINGPLANUL DE MARKETING• Analiza pie eiț• Clien ii/Beneficiariiț• Concuren aț• Strategia pre urilorț• Activită ile de desfacereț• Promovarea / Activităţi de promovare avânzărilor• alte elemente comerciale considerateesenţiale în cazul fiecărei situaţiiMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş87
  88. 88. Analiza pie eițAnaliza pie eiț• caracteristicile pieţei pe care activeazăîntreprinderea, structura şi mărimea pieţei;• evoluţia pieţei (va creşte, descreşte sau rămâneaceiaşi în perioada planificată);• clienţii actuali şi potenţiali, cine sunt aceştia,care sunt caracteristicile şi preferinţele lor;• analiza necesitaţilor consumatorilor.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş88
  89. 89. Clien iițClien iiț // BeneficiariiBeneficiarii• cine sunt clienţii: persoane juridice sau/ ișfizice?• segmentarea pieţii• cum este piaţa potenţială împărţită din punctde vedere geografic?• care este volumul pieţei potenţiale• plan de acţiune pentru atragerea clienţilor• ce ar dori ei în plus la produsul/serviciul oferitMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş89
  90. 90. Criterii pentru segmentareaCriterii pentru segmentareaclienţilor/beneficiarilorclienţilor/beneficiarilorGeografice DemograficeRegiuneUrban/RuralDensitatea populaţieiTipul de gospodărieClimatVârstăSexOcupaţieEducaţieVenitComportamentale PsihologiceMotivul cumpărăriiRata de utilizare şi volumulAvantajele căutateLoialitatea faţă de brandSenzitivitatea la preţStil de viaţăPersonalitateAspiraţii socialeAspiraţii psihologiceMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş90
  91. 91. Concuren iițConcuren iiț• Cine sunt concurenţii de bază• Caracteristica produselorconcurenţilor• Preţul produselor/serviciilor oferitede concurenţi• Analiza comparativă a concurenţilor,ce va contribui la poziţionareaafacerii pe piaţă şi stabilireastrategiei concurenţiale.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş91
  92. 92. Analiza comparativă a concurenţilorAnaliza comparativă a concurenţilorConcuren iiț Avantaje Limite Comentarii(informa iițsuplimentare)ABCMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş92
  93. 93. Strategia de marketingStrategia de marketing• Strategia pre urilorț - ce modalităţi destabilire a preţului vor fi alese, vor fimodificate preţurile.• Activită ile de desfacereț – drumulparcurs de produs de la producător laconsumatorul final.• Promovarea / Activităţi de promovarea vânzărilor – ce mijloace depromovare vor fi alese: reclama,vânzările personale, promovareavânzărilor, relaţiile publice; care va fibugetul promoţional.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş93
  94. 94. MANAGEMENTUL IȘMANAGEMENTUL IȘPERSONALULPERSONALUL• Echipa managerialăşi caracteristicile acesteia• Organigrama întreprinderii (care prezintăcompartimentele şi relaţiile de subordonaredintre acestea, distribuţia posturilor)• Structura de personal• Planificarea recrutărilor• Modalitatea de motivare a salariaţilorMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş94
  95. 95. PLANUL OPERAŢIONALPLANUL OPERAŢIONAL• Echipamentele necesare• Spaţiile necesare şi dotaţiilespeciale• Echipamente/dotări existente• Analiza tehnologiei deproducere/prestare servicii;• Selectarea furnizorilor;• Materii prime şi materialenecesare.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş95
  96. 96. Evaluarea RISCURILOREvaluarea RISCURILORRiscul reprezintă o incertitudine,condiţionată de probabilitatea apariţieipe parcursul realizării planului deafaceri a unor evenimente nefavorabile.• Riscul natural• Riscul tehnic• Riscul comercial• Risсul inovaţional, etc.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş96
  97. 97. PLANUL DE IMPLEMENTAREPLANUL DE IMPLEMENTAREEtapaLuna1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş97
  98. 98. MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaşBENEFICIILEBENEFICIILE SOCIALESOCIALEÎn urma realizării proiectului…………….98
  99. 99. PROGNOZE FINANCIAREPROGNOZE FINANCIARE• Necesită ile financiare necesare pentruțrealizarea proiectului/sursele• Destinaţiile exacte ale sumelor solicitate• Prognoza veniturilor• Prognoza cheltuielilor• Prognoza privind profit i pierderiș• Prognoza privind fluxul de mijloacebăneşti• Prognoza bilanţului contabil• Pragul de rentabilitateMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş99
  100. 100. Orizontul planuluiOrizontul planuluifinanciar corespundefinanciar corespundeperioadei de planificareperioadei de planificarea planului de afaceri.a planului de afaceri.MACIP/ Angela Solcan&Lilia Covaş 100
  101. 101. Necesităţile financiare totaleNecesităţile financiare totaleşi destina ia acestorațşi destina ia acestorațNr Specificare Surseproprii,leiSurse deîmprumut,leiSumatotală, lei12...Suma totală, leiMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş101
  102. 102. Prognoza veniturilorPrognoza veniturilor1 2 3 4 5 6Produsul 1unităţiPreţSumaProdusul 2unităţiPreţSumaProdusul…unităţiPreţSumaTotal venitMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş102
  103. 103. Prognoza cheltuielilorPrognoza cheltuielilor1 2 3 4 5 6Salarii, inclusiv AS, AMMaterie prima şi materialeUzuraEnergie electricaTelefonPublicitateChiriiÎntreţinerea (apă, energietermică etc.)TransportAlte cheltuieliTotalMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş103
  104. 104. Prognoza privind profit i pierderișPrognoza privind profit i pierderiș1 2 3 …. Total anVenituriCostul vânzărilorProfitul brut (pierdere globală) (rd1 – rd2)Cheltuieli comercialeCheltuieli generale şi administrativeAlte cheltuieli operaţionaleProfitul (pierderi) până la impozitareCheltuieli (economii) privind impozitul pevenit (reieşind fin cota în vigoare, CodulFiscal, art. 15)Profit net (rd9 ± rd10)MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş104
  105. 105. Prognoza privind profit i pierderișPrognoza privind profit i pierderișMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaşprezintă valorile veniturilorplanificate, precum şi costulvânzărilor, cheltuielile comerciale,generale şi administrative,impozitul pe venit şi altecheltuieli.105
  106. 106. Prognoza fluxului de mijloace băneştiPrognoza fluxului de mijloace băneştiIndicatori trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 Total anul1Anul 2Mijloace băneşti la începutulperioadeiÎNCASĂRIVenituri din vânzăriGrantÎmprumuturiAlte încasăriTotal ÎNCASĂRIPLĂŢISalarii, inclusiv AS, AMAchiziţii de materie prima şi materialeAchiziţii de echipamentEnergie electricaTelefonPublicitateChiriiÎntreţinerea (apă, energie termică etc.)Plata impozitului pe venitTransportAlte plăţiTotal PLĂŢIMijloace băneşti la sfârşitulperioadeiMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş106
  107. 107. Fluxul mijloacelor băneşti• reprezintă intrările şi ieşirileale mijloacelor băneşti ișcaracterizează capacitateaîntreprinderii de a generanumerarMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş107
  108. 108. Bilanţul contabil• este un raport privind situaţiapatrimonială şi financiară aîntreprinderii la data deraportare.ACTIV= PASIVMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş108
  109. 109. Prognoza bilanţului contabilPrognoza bilanţului contabilIndicatori 1 2 3ACTIVE – total1. Active pe termen lung2. Active curenteStocuri de mărfuri şimaterialeCreanţe pe termen scurtMijloace băneştiPASIVE – total3 . Capital propriuCapital statutarRezerveProfitul nerepartizatCapital suplimentar4. Datorii pe termen lung5. Datorii pe termen scurtMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş109
  110. 110. Pragul de rentabilitatePragul de rentabilitate⇒reprezintă acel volum de producţie, la careVeniturile şi Cheltuielile sunt egale, iarîntreprinderea nu obţine nici profit nici pierderiMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaşCvuPuCftPR−=VvCvtCftPR−=1110
  111. 111. Anexecuprind o varietate de documente referitoare laactivitatea şi performanţele întreprinderii i aduc unșplus de informaţii şi argumente destinatarului planuluide afaceri. Cele mai frecvente sunt:•Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii•Scrisori de recomandare sau de garantare•Pliante (broşuri) cu descrierea produsului / serviciului•Rezumatul testării produselor•Curriculum vitae al managerilor cheie•Rapoartele financiare pe anii precedenţiMACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş111
  112. 112. IMPORTANTIMPORTANT• La început este important să sestabilizeze economia întreprinderii,apoi este posibil să îndeplineascăscopuri sociale.• Nu vă bazaţi pe ajutor din partea altora– sponsorizări sau caritate.• Întreprinderea ar trebui să câştigesuficient pentru a-şi finanţa activităţilesociale.MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaş112
  113. 113. MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaşSurse bibliografice• Săndulescu I. Planul de afaceri. Ghidpractic, Bucureşti: All Beck, 2001• Stutely R. Planul de afaceri perfect,Chişinău: Acr, 2001• Парфентьева А. Бизнес плансовременной организации, Кишинев:МЭА, 2005• Райан Д., Хидьюк Г. Малый бизнес.Бизнес план предпринимателя,Санкт Петербург: Дом Нева, 2003113
  114. 114. MACIP/ Angela Solcan&LiliaCovaşSurse bibliografice• Porojan D., Bişa C. Planul de afaceri.Concepte. Metode. Tehnici. Proceduri,Bucureşti: Irecson, 2002• Solcan A. Bazele antreprenoriatului:dezvoltarea unei mici afaceri, Chişinău: AlianţaMicrofinanţare Moldova, 2006• Александр Остервальдер и Ив ПиньеПостроение бизнес-моделей. Настольнаякнига стратега и новатора,M: АльпинаПаблишер, 2013• Barna C. Ghidul managerul întreprinderiisociale, Râmnicul Vîlcea: Almarom, 2012114

  ×