Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laborator electrotehnic mobil pe cabluri

531 views

Published on

LABORATOR ELECTROTEHNIC MOBIL PE CABLURI - micro-proiect realizat de „Erstelab” SRL (Orhei) – beneficiar de grant în cadrul proiectului „Remitenţele Dezvoltă Comunităţile din Moldova”, implementat de Reprezentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în Moldova, cu suportul financiar acordat de Uniunea Europeană.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Laborator electrotehnic mobil pe cabluri

 1. 1. LABORATORLABORATOR ELECTROTEHNICELECTROTEHNIC MOBIL PE CABLURIMOBIL PE CABLURI Implementat de „Erstelab” SRL (Orhei) – beneficiar de grant în cadrul proiectului “Remitenţele Dezvoltă Comunităţile din Moldova”, implementat de Reprezentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în Moldova, cu suportul financiar acordat de Uniunea Europeană.
 2. 2. Specificul localizării defectelorSpecificul localizării defectelor Localizarea defectelor din liniile electrice în cablu LEC)Localizarea defectelor din liniile electrice în cablu LEC) constituie o problemăconstituie o problemă specială datorită specificului acestorspecială datorită specificului acestor linii. Cablul electric fiind un ansamblu de conductoarelinii. Cablul electric fiind un ansamblu de conductoare izolate “acoperite” la rândul lor cu un înveliş cu proprietăţiizolate “acoperite” la rândul lor cu un înveliş cu proprietăţi electroizolante sau de consolidare mecanică, nu oferăelectroizolante sau de consolidare mecanică, nu oferă posibilitatea detectării cuposibilitatea detectării cu ochiul iber a unui eventual defectochiul iber a unui eventual defect aşa cum se poate face la liniile electrice aeriene, chiar dacăaşa cum se poate face la liniile electrice aeriene, chiar dacă ar fi pozat în aer liber. Pe de altă parte când este pozat înar fi pozat în aer liber. Pe de altă parte când este pozat în pământ nu este suficientă cunoaşterea distanţei electricepământ nu este suficientă cunoaşterea distanţei electrice până la defect, deoarece aceasta, de regulă, nu coincide cupână la defect, deoarece aceasta, de regulă, nu coincide cu cea fizică. O altă problemă ce o ridică localizarea unuicea fizică. O altă problemă ce o ridică localizarea unui defect într-un cablu este detectarea traseului cablului, adefect într-un cablu este detectarea traseului cablului, a locului exact unde este defectul (pentru a săpa pe olocului exact unde este defectul (pentru a săpa pe o porţiune cât mai restrânsă), a adâncimii de pozare, aporţiune cât mai restrânsă), a adâncimii de pozare, a locului unei ramificaţii.locului unei ramificaţii.
 3. 3. DestinaDestinaţia laboratoruluiţia laboratorului  LLucrări de deservire, întreţinere şi reparaţie aucrări de deservire, întreţinere şi reparaţie a instalaţiilor electrice şi utilajului electric lainstalaţiilor electrice şi utilajului electric la obiectivele existente ale consumatorilor deobiectivele existente ale consumatorilor de energie electrică la tensiuni 0,4-10kVenergie electrică la tensiuni 0,4-10kV;;  LLucrări de montare, ajustare, încercare aucrări de montare, ajustare, încercare a instalaţiilor electrice şi utilajului electric nouinstalaţiilor electrice şi utilajului electric nou montat la obiectivele nou construite alemontat la obiectivele nou construite ale solicitanţilor de energie electrică la tensiunisolicitanţilor de energie electrică la tensiuni 0,4-10kV0,4-10kV;;
 4. 4.  TestaTestarearea izolaţa cablurilor electrice şi utilajuluiizolaţa cablurilor electrice şi utilajului electric cu curent redresat la tensiune 70 kV şielectric cu curent redresat la tensiune 70 kV şi alternativ la tensiune 50kV (50 Hz);alternativ la tensiune 50kV (50 Hz);  determina traseul topografic al liniei de cablu;determina traseul topografic al liniei de cablu;  arderea izolaţiei cablurilor, cu postardereaarderea izolaţiei cablurilor, cu postarderea ulterioară a izolaţiei;ulterioară a izolaţiei;  localiza defecţiunile liniilor de cabluri prin: a)localiza defecţiunile liniilor de cabluri prin: a) metoda inductivă; b) metoda acustică;metoda inductivă; b) metoda acustică;  determinarea distanţei până la locul defecţiunilor îndeterminarea distanţei până la locul defecţiunilor în cabluri decabluri de mediemedie tensiune 0,4-10kV prin metodă detensiune 0,4-10kV prin metodă de impuls fără arderea izolaţiei cu tensiune înaltă şiimpuls fără arderea izolaţiei cu tensiune înaltă şi joasă.joasă.
 5. 5. Defecte reDefecte reţelei electrice de cabluriţelei electrice de cabluri 1. Defecte de fabricatie1. Defecte de fabricatie (fisuri ale invelişului(fisuri ale invelişului izolant, fisuri ale mantalelor de plumb şiizolant, fisuri ale mantalelor de plumb şi aluminiu ale cablurilor, suoprapunerea unoraluminiu ale cablurilor, suoprapunerea unor benzi de hîrtie în cazul cablurilor izolate cubenzi de hîrtie în cazul cablurilor izolate cu hîrtie, cavităţi de aer sau gaze în dielectriculhîrtie, cavităţi de aer sau gaze în dielectricul cablurilor, bavuri ale conductoarelor dincablurilor, bavuri ale conductoarelor din cupru sau aluminiu, etc);cupru sau aluminiu, etc);
 6. 6. Defecte reDefecte reţelei electrice de cabluriţelei electrice de cabluri 2. Defecte de montaj2. Defecte de montaj (nelipirea gîtului manşoanelor,(nelipirea gîtului manşoanelor, ruperea izolaţiei la separarea conductoarelor, lipirearuperea izolaţiei la separarea conductoarelor, lipirea necorespunzătoare a clemelor de legătură, umplireanecorespunzătoare a clemelor de legătură, umplirea incompletă cu masă izolantă a manşoanelor deincompletă cu masă izolantă a manşoanelor de joncţiune sau terminale, etc );joncţiune sau terminale, etc ); 3. Defecte de pozare3. Defecte de pozare (îndoirea bruscă a cotului,(îndoirea bruscă a cotului, răsucirea cablurilor, ruperi, deformări, etc);răsucirea cablurilor, ruperi, deformări, etc); 4. Străpungeri şi deformări4. Străpungeri şi deformări provocate de săpăturileprovocate de săpăturile efectuate pe traseele cablurilor;efectuate pe traseele cablurilor;
 7. 7. Defecte reDefecte reţelei electrice de cabluriţelei electrice de cabluri 5. Coroziunea mantalelor de plumb sau aluminiu5. Coroziunea mantalelor de plumb sau aluminiu ale cablurilor, datorită curenţelor vagabonţi sauale cablurilor, datorită curenţelor vagabonţi sau compoziţiei chimice a solurilor situate situate încompoziţiei chimice a solurilor situate situate în vecinatatea cablurilor;vecinatatea cablurilor; 6. Supraîncălzirea şi îmbătrînirea6. Supraîncălzirea şi îmbătrînirea izolaţieiizolaţiei cablurilor în timpul exploatării;cablurilor în timpul exploatării; 7. Ruperea conductoarelor liniilor de cabluri7. Ruperea conductoarelor liniilor de cabluri datorită tasării sau deplasării pămîntului pe traseuldatorită tasării sau deplasării pămîntului pe traseul liniilor, cum şi arderii conductoarelor în timpul unuiliniilor, cum şi arderii conductoarelor în timpul unui scurt circuit;scurt circuit;
 8. 8. Clasificaţia defectelor de cabluriClasificaţia defectelor de cabluri  Defecte de izolaţie care, care provoacă punerea la pămînt aDefecte de izolaţie care, care provoacă punerea la pămînt a unei faze;unei faze;  Defecte de izolaţie care, care provoacă punerea la pămînt aDefecte de izolaţie care, care provoacă punerea la pămînt a doauă sau trei faze sau scurtcircuitarea a două sau trei fazedoauă sau trei faze sau scurtcircuitarea a două sau trei faze între ele, într-unil sau mai multe locuri;între ele, într-unil sau mai multe locuri;  Întreruperea uneia, a două sau a trei faze, fără punere la pămîntÎntreruperea uneia, a două sau a trei faze, fără punere la pămînt sau cu punere la pămînt, atît a conductoarelor întrerupte, cît şisau cu punere la pămînt, atît a conductoarelor întrerupte, cît şi a celor neîntrerupte;a celor neîntrerupte;  Străpungerea trecătoare a izolaţiei (a unei faze faţă de pămînt,Străpungerea trecătoare a izolaţiei (a unei faze faţă de pămînt, a uneia, a două sau a trei faze între ele, cu sau fără punere laa uneia, a două sau a trei faze între ele, cu sau fără punere la pămînt);pămînt);
 9. 9. Descrierea laboratoruluiDescrierea laboratorului  П-900П-900 aparat de recepţie aaparat de recepţie a undelor acustice şiundelor acustice şi electromagnetice dinelectromagnetice din diapazonul sonordiapazonul sonor.. căutarea princăutarea prin metoda inducţieimetoda inducţiei::  cablurile subterane a liniilorcablurile subterane a liniilor de conumicaţie şi de tensiune;de conumicaţie şi de tensiune;  determinarea adîncimii adeterminarea adîncimii a cablurilor subterane;cablurilor subterane;  locul scurtcircuituluilocul scurtcircuitului cablurilor;cablurilor; căutarea princăutarea prin metoda acusticămetoda acustică::  locul deteriorării izolaţieilocul deteriorării izolaţiei cablurilor de tensiune înaltă;cablurilor de tensiune înaltă;
 10. 10. Descrierea laboratoruluiDescrierea laboratorului În cazul căutării prinÎn cazul căutării prin metodametoda inducţieiinducţiei Aparatul se va folosiAparatul se va folosi împreună cu generatorulîmpreună cu generatorul frecvenţelor sonore cufrecvenţelor sonore cu frecvenţele (1024 ± 1)frecvenţele (1024 ± 1) Hz şi (2048 ± 2) Hz (deHz şi (2048 ± 2) Hz (de exempluexemplu ГЗЧГЗЧ-2500).-2500).
 11. 11. Metoda InducţieiMetoda Inducţiei
 12. 12. Descrierea laboratoruluiDescrierea laboratorului În cazul căutării prinÎn cazul căutării prin metoda acustimetoda acusticăcă AparatulAparatul se va folosi împreună cuse va folosi împreună cu panoul de tensiune înaltăpanoul de tensiune înaltă ((СВА – 1750 СтендСВА – 1750 Стенд высоковольтныйвысоковольтный).).
 13. 13. Metoda AcusticMetoda Acusticăă
 14. 14. Descrierea laboratoruluiDescrierea laboratorului ТКИ – ПОИСКТКИ – ПОИСК Destinat cautDestinat cautării cablurilorării cablurilor şi comunicaţiilor metaliceşi comunicaţiilor metalice amenajate atîti în pămîntamenajate atîti în pămînt cît şi în construcţii decît şi în construcţii de beton.beton. Stabileşte amplasareaStabileşte amplasarea topografică precum şitopografică precum şi adîncimea amplasăriiadîncimea amplasării acestora.acestora.
 15. 15. Descrierea laboratoruluiDescrierea laboratorului АИД – 70/50АИД – 70/50 АппаратАппарат испытательный АИД-70/50испытательный АИД-70/50 Aparatul este utilizat pentruAparatul este utilizat pentru cercetarea izolaţiei cablurilorcercetarea izolaţiei cablurilor de tensiune înaltă şide tensiune înaltă şi dielectricilor solide cu curentuldielectricilor solide cu curentul tensiunii continuu pînă la 70tensiunii continuu pînă la 70 kV, precum şi cercetarekV, precum şi cercetare dieletricelor solide cu curentuldieletricelor solide cu curentul alternatuv pînă la 50 kV cualternatuv pînă la 50 kV cu frecvenţa 50 Hz.frecvenţa 50 Hz.
 16. 16. Descrierea laboratoruluiDescrierea laboratorului Panoul este destinat pentruPanoul este destinat pentru arderea izolaţiei defectuoase aarderea izolaţiei defectuoase a cablurilor de tensiune înaltăcablurilor de tensiune înaltă pentru înlăturarea rezisetnţeipentru înlăturarea rezisetnţei de tranzit în locurilede tranzit în locurile defectuoase, ce permite, prindefectuoase, ce permite, prin metode cunoscute, atîtmetode cunoscute, atît determinarea distanţei pînă ladeterminarea distanţei pînă la locul defecţiunii cablului, cît şilocul defecţiunii cablului, cît şi amplasarea nemejlocită aamplasarea nemejlocită a defectului liniilor de cabluridefectului liniilor de cabluri..
 17. 17. Descrierea laboratoruluiDescrierea laboratorului РИФ – 7 РефлектометрРИФ – 7 Рефлектометр высоковольтныйвысоковольтный осциллографическийосциллографический Se foloseşte pentru analizaSe foloseşte pentru analiza oomogenitatea liniilor de cabluri,mogenitatea liniilor de cabluri, inclusiv şi cele de cominicaţii,inclusiv şi cele de cominicaţii, precum şi:precum şi: Determinarea lungimii cablurilor –Determinarea lungimii cablurilor – pînă la 16 km (inclusiv în buhtă);pînă la 16 km (inclusiv în buhtă); Determinarea distanţei pînă laDeterminarea distanţei pînă la neomoginitatea cablului sau aneomoginitatea cablului sau a defecţiunii;defecţiunii; Determinarea caracteruluiDeterminarea caracterului defecdefecţiunii;ţiunii; Memorează pînă la 120 deMemorează pînă la 120 de refelectogramerefelectograme..
 18. 18. LABORATORLABORATOR ELECTROTEHNICELECTROTEHNIC MOBIL PE CABLURIMOBIL PE CABLURI Implementat de „Erstelab” SRL (Orhei) – beneficiar de grant în cadrul proiectului “Remitenţele Dezvoltă Comunităţile din Moldova”, implementat de Reprezentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în Moldova, cu suportul financiar acordat de Uniunea Europeană.

×