SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
Download to read offline
SEIZOEN 2009 - 2010
DOVO
P R E S E N T A T I E G I D S
V E E N E N D A A L
DOVO_PG_2009.indd 1 12-11-2009 16:32:15
0026435.pdf 1 24-8-2009 9:20:27
0026419.pdf 1 11-8-2009 10:02:48
DOVO_PG_2009.indd 2 12-11-2009 16:32:17
3
Het dagelijks bestuur van DOVO aan het woord 4
Hoofdtrainer Erik van de Meer: Ideeën, visie en strategie 9
Groepsfoto A-selectie 11
De Medische Staf: een onmisbare schakel 13
De DOVO jeugd zet koers naar een mooie toekomst 15
Edward Sijahailatua, het nieuwe hoofd jeugdopleidingen 17
Lake side Veenendaal weer een jaar vrijetijdskledingsponsor 19
Businessclub de Heuvelrug: de leukste manier van netwerken 23
DOVO in actie 25
Pasfoto’s A-selectie en staf 26
Stichting FSD: sponsormogelijkheden 29
DOVO’s hoofdveld wordt kunstgras 31
De A1, het topjeugdteam van DOVO 33
De Dames over voetballen bij DOVO 35
DOVO vrijwilligers in het zonnetje gezet 37
DOVO en en Rabobank: Sport verbindt 41
De nieuwe Fanshop 43
Het DOVO G-Team 45
DOVO in de pers 47
Clubgegevens Hoofdklasse B 49
Bestuur v.v. DOVO 50
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
inHOudsOpgaVe
Colofon:
Uitgave:
vv DOVO
Businessclub De Heuvelrug
Stichting FSD
Fotografie:
Rinie de Krijff
Pieter Limbeek
Redactie:
Nel van Vessem
Coby de Roos
Bert Daemen
Comm. commissie:
Jan van den Heuvel
Ton de Roos
Ed Snitselaar
Corné van de Pol
Drukwerk:
Drukkerij Van Ree BV
Uitgeverij:
www.zpress.nl
DOVO_PG_2009.indd 3 12-11-2009 16:32:18
4
4 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 04
bestuur
Hoe ziet de huidige samenstel-
ling van het dagelijks bestuur
van DOVO eruit? Eerst maar
even kort voorstellen. Want de
samenstelling van het dagelijks
bestuur is het afgelopen sei-
zoen wel sterk gewijzigd. Sinds
eind 2008 zijn de twee vaca-
tures in het dagelijks bestuur
weer ingevuld.
In het najaar 2008 is Evert van Hunnik be-
reid gevonden om de vacature van secre-
taris in te gaan vullen. Evert is 52 jaar en
woont in Woudenberg. Evert is zelfstandig
ondernemer en organiseert en geeft trai-
ningen en advies op het gebied van finan-
ciële dienstverlening vanuit zijn bedrijf in
Zeist. Hij werkt voor diverse grote onder-
nemingen in Nederland. Hij volgt de ver-
richtingen van het eerste team al meer dan
30 jaar. Zowel thuis als uit. DOVO is hem
verder niet vreemd.
Wat langer heeft het geduurd om Corné van
de Pol als penningmeester binnen te halen.
De bijna 29 jarige Veenendaler speelt al
jaren bij DOVO en momenteel in DOVO 8.
Hij kent de vereniging goed. Het senioren-
voetbal bij DOVO ligt hem erg na aan het
hart. Corné runt als jonge zelfstandig on-
dernemer een nog steeds groeiend accoun-
tantskantoor in Wageningen en Zevenaar.
Samen met de 57 jarige voorzitter Bert
Septer vormen zij het dagelijks bestuur van
DOVO. Bert is in het dagelijks leven adviseur
Personeel & Organisatie in zijn woonplaats
Veenendaal. Hij heeft vanaf zijn achtste
jaar bij DOVO gevoetbald en is begin 1991
als jeugdvoorzitter bij DOVO begonnen. Hij
maakt vanaf dat moment deel uit van het
algemeen bestuur van DOVO.
Het dagelijks bestuur op volle sterkte heeft
de draad begin 2009 weer op kunnen pak-
ken.
Wat is er als eerste opgepakt?
Van een penningmeesterloos bestuur wordt
geen enkel bestuurslid vrolijk. Er was wel-
iswaar goed op de centen gelet, maar de
financiële organisatie moest opgefrist wor-
den. En periodieke financiële rapportages
zijn onontbeerlijk bij een grote vereniging
als DOVO waar heel wat omgaat. Toen de
financiën goed op orde bleken, is tegelij-
kertijd is een begin gemaakt met de basis
voor een meerjarenbegroting voor DOVO.
Regeren is vooruitzien aldus het dagelijks
bestuur.
En er lagen plannen om forse investerin-
gen in de accommodatie te doen. Plannen
waarover de leden al ruim van tevoren wa-
ren geïnformeerd en waarvoor instemming
was verkregen. Kunstgras op het hoofdveld
en renovatie van een aantal zaken rond het
hoofdveld, bijvelden en kleedkamers. En
daar hing een prijskaartje aan.
Maar sportief gezien ging het niet
echt goed de laatste tijd of wel?
De resultaten waren in het algemeen niet
echt goed. Rond de winterstop baarde de
stand van onze A-selectie op de ranglijst
grote zorgen. Het beruchte degradatie-
spook was onderwerp van gesprek.
Het dagelijks bestuur
van DOVO aan het woord
DOVO_PG_2009.indd 4 12-11-2009 16:32:22
5p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
bestuur
Maar paniek vinden we als dagelijks be-
stuur een slechte adviseur. Zorgvuldig en
zoveel mogelijk in goed overleg zijn een
aantal zaken op een rijtje gezet en beslis-
singen genomen. Eén van de gevolgen was
de niet meer te voorkomen trainerswisse-
ling bij de A-selectie. Geen leuke klus en
ook niet iets waar je als vereniging trots op
moet zijn.
Het tussentijds aantrekken van een trainer
voor de A-selectie is erg lastig en maakt
veel los. Er is bewust gezocht naar een trai-
ner voor de rest van het seizoen, maar ook
iemand waarmee het bestuur in principe
ook de komende jaren verder zou willen.
Een trainer die past bij DOVO, bij haar am-
bities en ons verder kan brengen in de hui-
dige top van het amateurvoetbal. Erik van
der Meer, oud speler van FC Utrecht had
een drive die ons erg aansprak en naar me-
ning van bestuur hard nodig was bij DOVO.
Hij had naar bestuur en spelersgroep een
directe, heldere en duidelijke aanpak voor
ogen.
Alhoewel de resultaten de tweede helft
van de competitie beter waren, bleek de
concurrentie wel heel erg goed bij de les
te blijven. Ondanks een hoog aantal punten
bleef het spannend. Wij zijn blij dat we ons
na een lang seizoen hebben gehandhaafd.
Met de B-selectie werd vanaf het begin van
de competitie al een valse start gemaakt.
Een nog onverwacht veel te smalle selectie,
had het eerste halfjaar volop de aandacht
van het bestuur en technische staf nodig.
Toen de blessures en vakanties eenmaal
voorbij waren en er wat verschuivingen
waren doorgevoerd, pakte de B-selectie
de draad met verve op. In het tweede deel
van competitie speelde het team zich met
een fraaie serie ruimschoots op tijd veilig.
Door een aantal intensieve gesprekken met
spelers en staf van de B-selectie waren een
aantal knelpunten wel goed in beeld geko-
men.
Hebben jullie als dagelijks bestuur
wat gedaan met de ervaringen van de
afgelopen periode?
Al vanaf eind 2008 en verder gedurende
het seizoen zijn er intern door het bestuur
vergaande beslissingen genomen. Hier zijn
tal van gesprekken en evaluaties aan voor-
afgegaan. Een leerzame periode voor het
dagelijks bestuur, waarin diverse knelpun-
ten en risico’s aan het licht kwamen.
Er is met betrekking tot de B-selectie ge-
kozen voor een wat andere opzet voor het
nieuwe seizoen. Namelijk het opbouwen
aan een opleidingselftal met zoveel mo-
gelijk eigen talentvolle jongens aangevuld
met jonge spelers uit de A-selectie.
Nieuw bij DOVO is de invoering van een be-
scheiden premiestelsel bij de B-selectie.
En er zijn tevens wijzigingen in de staf
doorgevoerd. Zo is Jan Gaasbeek, trainer
van de A-junioren en oud eerste elftal spe-
ler, als trainer van de B-selectie aangesteld.
Een trainer die het beleid dat het bestuur
de komende jaren voor ogen staat volledig
onderschrijft. Verder bouwen aan een B-
selectie die moet gaan bestaan uit spelers
uit de eigen jeugdopleiding en waarvoor
leeftijdscriteria zullen gaan gelden. Een
team dat goed meedoet, maar vooral een
team waarin jonge spelers verder opgeleid
gaan worden om kans te maken voor de A-
selectie.
En zowel voor de A-selectie als de B-selec-
tie is er veel aan gedaan om ruim voor het
nieuwe seizoen zo breed mogelijke selec-
ties tot stand te brengen. De trainingsopzet
en de speelstijl van de B-selectie moeten
verder op die van de A-selectie aan gaan
sluiten.
Om de aansluiting met B- en eventueel
A-selectie te behouden, werd ook veel
aandacht aan de jeugdopleiding besteed.
De pupillenopleiding onder de bezielende
leiding van coördinator en trainer Jan
Haan loopt al jaren goed. Voor het nieuwe
seizoen is oud eerste elftal speler Edward
Sijahailatua aangesteld als coördinator
selecties junioren en trainer B1. Hij wordt
daarbij ondersteund door Ben Schinkel, een
jeugdopleider in hart en nieren. Zij hebben
de taak de nieuwe koers bij de junioren in
te gaan zetten.
Er is erg veel aandacht besteed aan de in-
vulling van trainers en begeleiding bij de
jeugd. Een groot aantal gekwalificeerde
trainers, die zich onvoorwaardelijk in de
ingezette koers kunnen vinden en daar uit-
voering aan gaan geven.
Een herschreven technisch beleid voor zo-
wel senioren als jeugd selecties moet voor
de komende vijf jaren de basis zijn voor een
helder en uniform opleidings- en selectie-
beleid bij DOVO. Er moet in grote lijnen een
speelstijl komen die door de gehele vereni-
ging herkenbaar is en waarbij aan posities
specifieke vaardigheden zijn gekoppeld.
Vaardigheden die als uitgangspunt gehan-
teerd worden bij het zowel intern als extern
scouten voor alle selectieteams bij DOVO.
Want witte vlekken zullen er altijd blijven.
Al heel vroeg in het seizoen zal daarop via
scouting veel meer vooruitgelopen moeten
gaan worden. Voor alle posities zou een
soort schaduwteam moeten staan.
Bij de jeugd- en de B-selectie moet dat in
het vervolg gebeuren met vrijwel allemaal
eigen spelers. Er zijn de laatste jaren veel
jeugdspelers gehaald. Dat heeft in het al-
gemeen niet tot de gewenste resultaten en
continuïteit geleid. En uiteindelijk is dat ten
koste gegaan van onze eigen jeugdspelers.
Het overzicht en inzicht is er inmiddels
wel. De basis is gelegd en er wordt al naar
gewerkt. Er komt lijn in en veranderingen
worden merkbaar. Nu moet het technisch
beleid verder beschreven en uitgewerkt
worden.
Topklasse of niet? Hoe hoog ligt de
lat voor de A-selectie?
In de aanloop naar verlenging van het
contract met Erik van der Meer is daar-
over vanzelfsprekend uitgebreid gesproken.
Terecht dat een trainer vooraf van het be-
stuur wil weten hoe hoog de lat komt te
liggen. Zeker dit seizoen met de komst van
de topklasse en de forse inkopen van de
concurrentie.
Een naar mening van bestuur en trainer
voor dit seizoen realistische doelstelling
is afgesproken. Een stabiele hoofdklas-
ser ergens onderaan in het linker rijtje, uit
de gevarenzone. Op papier staan er goede
spelers, die samen ook een goed en hecht
team moeten kunnen gaan vormen. Daar is
wat tijd voor nodig. Hoe lang? Wie weet
kunnen we stiekem mee blijven doen om
de belangrijkste plaatsen in de strijd om de
topklasse.
Het bestuur is van mening dat DOVO er
naar moet streven in de topklasse terecht
te komen. Een aansprekende club als DOVO
hoort daar ook thuis. Maar in de top van het
huidige amateurvoetbal moet dan wel aan
forse randvoorwaarden worden voldaan. Op
organisatorisch en technisch gebied, maar
ook het budget voor de A-selectie en staf
DOVO_PG_2009.indd 5 12-11-2009 16:32:22
Gebr. van Gent
Ede, Kelvinstraat 39, 0318-697855, www.gebrvangent.nl
Veenendaal, Galileïstraat 2, 0318-526767, www.gebrvangent.nl
De nieuwe Avensis
Vanaf €23.940,-
Gemiddeld brandstofverbruik (2004/3/EC) 5,4L/100km (18,5 km/L) t/m 7,0L/100km (14,3 km/L), CO2 141 t/m 165 gr/km.
0026566.pdf 1 26-8-2009 16:55:42
De Reede 55
Veenendaal (West)
T.0318 - 51 90 38
I. www.ginkelgroen.nl
W Planten voor binnen en buiten
W Tuinbenodigdheden en
tuinaccessoires
W Bloemen en bloemstukjes
uit eigen binderij
W Potterie
W Deskundig advies
0026386.pdf 1 7-8-2009 14:50:40
DOVO_PG_2009.indd 6 12-11-2009 16:32:24
7p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
bestuur
zal vroegtijdig goed op orde moeten zijn.
Geen gemakkelijke opdracht en zeker niet
in deze tijd. En daarvoor zullen alle gele-
dingen binnen DOVO gezamenlijk de han-
den nog meer uit de mouwen gaan steken.
En de ambities voor de overige
teams?
De B-selectie zal dus puur als opleidings-
team worden gezien. Waarbij het hoogste
niveau voor reserve teams oftewel handha-
ving niet in gevaar mag komen. Maar het
verder opleiden van eigen jeugdspelers is
de belangrijkste opdracht. Jonge talenten
die ervaring en weerstand op moeten doen.
Uiteindelijk zal dat ieder jaar moeten lei-
den tot een lijstje met het liefst meerdere
spelers voor de A-selectie. Het is voor ieder
bestuurder een droom om uiteindelijk een
A-selectie met een herkenbaar DOVO-ge-
zicht op het veld te zien.
De doelstelling voor jeugdselecties van de
A1 en de B1 junioren is om binnen een aan-
tal jaren landelijk op tweede divisie niveau
te spelen. Op dit moment speelt de C1 lan-
delijk op dit niveau.
Maar er komt een fantastische lichting aan,
die een uitstekende opleiding in de pupil-
len heeft genoten. Deze talenten zullen
we moeten blijven binden en boeien om ze
voor DOVO te kunnen behouden. Juist in de
wat lastigere leeftijdscategorie van de juni-
oren. Er is vertrouwen dat er een talentvolle
groep eigen spelers aan zit te komen. De
toekomst zal dat uit moeten gaan wijzen.
Maar dat vergt nog wel wat jaren en dus
ook een beleid voor de langere termijn.
De accommodatie begint er steeds
strakker uit te zien.
Met de aanleg van kunstgras op het hoofd-
veld hebben we als vereniging weer een
belangrijke stap vooruit gezet. Je kunt nog
wel discussiëren over kunstgras, maar met
de ontwikkelingen van de laatste jaren en
de huidige kwaliteit is kunstgras niet meer
tegen te houden. En dat moet je ook niet
meer willen, anders loop je straks achter de
feiten aan. Dat blijkt wel in de hoofdklasse
B. Van de veertien clubs spelen er dit sei-
zoen al tien op kunstgras. En van de overi-
gen zouden een aantal graag kunstgras op
het hoofdveld willen.
Alles heeft zo z’n voor- en nadelen. Maar
voor DOVO zijn dat alleen maar voorde-
len. De renovatie van het hoofdveld is zo
goed als klaar. Nog wat afwerkingen en de
aanleg van een spelerstunnel brengen het
hoofdveld op topamateurniveau. Want het
bestuur heeft de aanleg van kunstgras op
het hoofdveld aangegrepen om ook een
aantal zaken rond het hoofdveld fors op
de schop te nemen. Daarvoor is naast de
inbreng van de gemeente Veenendaal ook
door DOVO zelf fors geïnvesteerd in reno-
vatie van de staan- en zittribunes, hekwer-
ken en bestrating, leidingen en bekabeling.
Daarbij heeft de hulp van vele vrijwilligers
de kosten nog fors kunnen drukken.
Weer of geen weer, naast een constant hoge
wedstrijdkwaliteit van het hoofdveld heb-
ben ook de trainingsfaciliteiten voor zowel
selecties als overige teams met de komst
van kunstgras weer een forse opwaardering
gekregen. En kunstgras went dan snel. Het
totaalplaatje van het hoofdveld heeft ein-
delijk een frisse en strakke uitstraling zoals
dat bij DOVO past.
Op korte termijn zullen ook de ballenvan-
gers bij de kunstgrasvelden twee en drie
nog voorzien worden van hogere stalen
hekwerken met daarboven netten. Daarmee
komen we ook aan de wens van veel teams
tegemoet en hopen we de ballen voortaan
goed in eigen huis te kunnen houden en
vernielingen verder in te dammen.
Met zo’n veertienhonderd leden en rond
de tachtig teams beschikt DOVO over zes
speelvelden. Drie van de zes velden zijn nu
voorzien van kunstgras. Deze drie velden
en een natuur grasveld zijn voorzien van
lichtinstallaties. Daarmee zijn de trainings-
en wedstrijdfaciliteiten op een kwalitatief
hoog niveau gekomen.
Er blijft natuurlijk altijd wat te wensen over.
Maar niet alles kan tegelijkertijd.
Er ligt o.a. al een tijd een kleurenplan voor
het clubhuis. Voor de komende jaren staat
een facelift en wat aanpassingen van het
clubhuis en het krappe en niet representa-
tieve wedstrijdsecretariaat op het wensen-
lijstje.
Daarnaast moet kritisch bekeken worden of
het aantal beschikbare kleedkamers en het
niveau en uitstraling van de kleedkamers
en het kleedkamergebouw voldoende is.
We huren al jaren kleedkamers bij de buren.
Met de groei van dames- en meisjesvoetbal
neemt de druk nog meer toe. Op termijn
moet er misschien toch gedacht worden
aan uitbreiding van het aantal kleedkamers
door middel van een stuk nieuwbouw.
Wat kunnen de leden de komende tijd
nog van het bestuur verwachten?
Bestuurlijk zijn de verantwoordelijkheden
inmiddels door het bestuur opnieuw in-
gedeeld. Ieder bestuurslid wordt het aan-
spreekpunt voor één of meerdere taakon-
derdelen. Je kunt nu eenmaal niet met alle
dingen tegelijk bezig blijven. En naar de
leden wordt nu weer duidelijk wie in eerste
instantie op onderdelen aanspreekbaar is.
Een verbetering waarover op korte termijn
gecommuniceerd gaat worden.
Het al eerder genoemde technisch beleid
wordt nu direct opgepakt om verder ver-
enigingsbreed uitgewerkt te worden. Voor-
stellen zullen uiteindelijk aan de leden ter
instemming worden voorgelegd.
De communicatie en pr zijn overigens ook
nog één van de aandachtspunten. Hoe hou-
den we leden en sponsors beter en tijdig op
de hoogte. Waar is behoefte aan. En hoe
verkopen we DOVO nog beter via de media
naar buiten.
Hoe nutten we het merk DOVO commer-
cieel professioneel uit. En verkrijgen we
daarmee voor langere tijd een stabiele ba-
sis voor de vereniging en voetbal op topa-
mateurniveau.
Een stagiair is met een onderzoek gestart.
Het gaan werken met een meerjarenbe-
groting is niet alleen een wens, maar ook
noodzaak geworden.
De belangrijkste zaken zullen tegelijkertijd
door verschillende bestuursleden opgepakt
worden. Daarbij zullen diverse geledingen
vanuit de vereniging nog meer betrokken
gaan worden. Want eerst zal duidelijk moe-
ten worden hoe het er op onderdelen voor
staat, wat eventueel beter kan en waar be-
hoefte aan is. Het bestuur speelt al langer
met de gedachte daarvoor een aantal werk-
groepen in het leven te roepen. Vervolgens
hoe, met welk budget en wanneer het één
en ander gerealiseerd moet zijn.
Oftewel er zijn meer dan voldoende uitda-
gingen. En niet alleen voor het bestuur maar
voor de gehele vereniging. Want daarbij
zijn niet alleen ideeën van leden maar ook
vele handjes nodig. Ondertussen rolt ook de
bal weer volop en kijken we uit naar een
leuk en sportief succesvol seizoen.
DOVO_PG_2009.indd 7 12-11-2009 16:32:24
0026334.pdf 1 2-7-2009 12:28:29
Gasterij De Vendel, Vendelseweg 69,
Veenendaal, tel. 0318 - 525 506
Gasterij De Vendel in Veenendaal, het stijlvolle,
gastvrije en culinair hoogstaande restaurant op
de oudste plek van Veenendaal, is haar 25e jaar
ingegaan. Eigenaar Chris Koudijs en zijn team
vieren dat met speciale jubileaumacties.
feest!
- Gratis cadeaubon t.w.v. €25,-
- Gratis toetje voor iedereen geboren in 1985
- Speciaal driegangen weekmenu voor €25,-
Benieuwd?
U bent van harte welkom!
Gasterij De Vendel, Vendelseweg 69,Gasterij De Vendel, Vendelseweg 69,
Veenendaal, tel. 0318 - 525 506Veenendaal, tel. 0318 - 525 506
Benieuwd?Benieuwd?Benieuwd?Benieuwd?Benieuwd?Benieuwd?
U bent van harte welkom!U bent van harte welkom!U bent van harte welkom!U bent van harte welkom!U bent van harte welkom!U bent van harte welkom!
Gasterij De Vendel, Vendelseweg 69,
gastvrije en culinair hoogstaande restaurant opgastvrije en culinair hoogstaande restaurant op
de oudste plek van Veenendaal, is haar 25e jaarde oudste plek van Veenendaal, is haar 25e jaar
ingegaan. Eigenaar Chris Koudijs en zijn teamingegaan. Eigenaar Chris Koudijs en zijn team
- Gratis toetje voor iedereen geboren in 1985
- Speciaal driegangen weekmenu voor €25,-
U bent van harte welkom!
0027164.pdf 1 8-9-2009 10:29:110027162.pdf 1 9-10-2009 10:13:34
DOVO_PG_2009.indd 8 12-11-2009 16:32:25
9p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
de HOOFdtrainer
erik van der Meer
IDEEËN, VISIE EN STRATEGIE
Niet alleen de prestatiecurve moet omhoog, ook de afstemming
tussen het eerste en het tweede elftal verdient bij DOVO serieuze
verbetering ten opzichte van het vorige seizoen. Erik van der
Meer en Jan Gaasbeek zitten dan ook samen aan tafel en volgen
samen één beleid. Met als doel de overgang van het tweede
naar het eerste te verkleinen en de eigen jeugd reële kansen te
bieden om door te stromen naar het eerste.
In februari 2009 werd Erik van der Meer
gevraagd het seizoen 2008-2009 af te ma-
ken bij DOVO met als opdracht: handhaving
in de Hoofdklasse. Erik van der Meer: 'Meer
was niet haalbaar. Qua karakters was de
groep niet in balans en er zaten een aan-
tal spelers bij die geen belang hadden bij
handhaving of degradatie. Uiteindelijk is
het doel gehaald, al was daar een beslis-
singwedstrijd - inclusief verlenging en het
nemen van strafschoppen - voor nodig.
Vervolgens zijn we ons op seizoen 2009-
2010 gaan richten. Daarbij stonden twee
onderwerpen centraal: de groep en de or-
ganisatie.'
Wat de organisatie betreft zagen zowel
Van der Meer als het DOVO-bestuur verbe-
terpunten: 'De lijnen waren te lang en ook
de scouting liep niet lekker. Scouts kregen
geen vastomlijnde opdrachten. Vanaf nu is
er regelmatig overleg en kunnen de scouts
rekenen op duidelijke aanwijzingen naar
wat voor speler er gezocht wordt en ook
waar er gekeken moet worden. Daarnaast
fluctueerde eind van het seizoen het budget
omdat er sponsors wegvielen en pas in een
laat stadium nieuwe sponsors gevonden
werden. Al deze zaken zijn doorgesproken
en de organisatie wordt verbeterd. Daarbij
dient iedereen zich ondergeschikt te maken
aan het belang van DOVO.'
Wat de spelersgroep betreft, is er bewust
gezocht naar het opbouwen van een jong
team. Van der Meer: 'De gemiddeld leeftijd
van de selectie is nu 23 jaar. We streven er
naar dat er komend jaar beduidend minder
nieuwe spelers nodig zullen zijn. Maar je
moet wel reëel blijven: de echt goede spe-
lers raak je kwijt aan een BVO. Dat betekent
dat we een twee-sporenbeleid volgen: we
investeren in onze eigen jeugd en tegelijk
moeten we de selectie op peil houden. Daar-
voor zijn o.a. goede jeugdtrainers nodig, die
de jonge spelers een handvat bieden om op
een hoger peil te kunnen spelen. Ook goede
keepers zou je zelf in huis moeten hebben
en een goede tweede keeper stimuleert ook
de eerste keeper om scherp te blijven.’
Jan Gaasbeek is al jaren een bekend gezicht
bij DOVO. In zijn eerste jaar als trainer van
het tweede, ziet hij het als zijn taak om de
jongens te stimuleren om ze voor DOVO te
behouden. ‘Dat is niet altijd makkelijk en je
moet creatief zijn om ze te blijven prikke-
len. Dit jaar werken we voor het eerst met
bescheiden wedstrijdpremies. Daarnaast
zijn de faciliteiten bij DOVO altijd prima.’
Zijn doel voor het tweede is eindigen bij de
eerste vijf: ‘ We zijn op de goede weg met
een hele jonge en goede selectie. Het eerste
zit ruim in de spelers dus als de selectie van
16 man bekend is, weten wij ook op wie
we zaterdag kunnen rekenen. Erik van der
Meer vult aan: ‘Ik ben zelf ook trainer van
een tweede geweest en dat weet je dat het
fijn is, als je donderdag kunt trainen met de
ploeg die zaterdag speelt.’
Hoe zit het eigenlijk met de jeugd bij DOVO.
Jan Gaasbeek: ‘De nieuwe lichting belofte-
volle spelers komt er aan, maar er zit nu
al een groot gat tussen de B1 en de A1. Je
kunt overigens de situatie niet meer verge-
lijken met vroeger. Echte clubliefde is zeld-
zaam, je ziet veel spelers gaan – maar je
ziet er ook veel terugkomen.’
Beiden constateren dat het wel makkelijk
roepen is vanaf de kant, maar dat alle ge-
ledingen beter moeten samenwerken. Jan
Gaasbeek: ‘ Er is maar één beleid en dat is
het DOVO-beleid.’ Van der Meer vult aan:
“Ik heb functieomschrijvingen gemaakt
voor de stafleden. Iedereen weet waar hij
of zij verantwoordelijk voor is. Dat geldt
in mijn optiek overigens ook voor vrijwilli-
gers: als je iets belooft, moet je er ook voor
staan.’ Dat neemt niet weg dat het werk
van al die vrijwilligers door beide trainers
wordt omschreven als fantastisch. Erik van
der meer tot slot: ‘Daar draait een club op.
Met z’n allen probeer je de juiste sfeer te
creëren. Mensen moeten naar DOVO komen
voor goed voetbal en voor gezelligheid. Wij
streven met het eerste naar een plaats
bovenaan het rechter rijtje of onderaan
de linkerkant. We moeten ons geen illu-
sies maken: door naar de Topklasse is voor
DOVO dit seizoen niet reëel. Wel moeten
we opbouwen zodat we daar wellicht het
volgend seizoen wél aan toe zijn. Zorgen
dat we een vast team krijgen waar ook 2
of 3 spelers vanuit de jeugd in mee kunnen
draaien. Daar moeten we dit seizoen de ba-
sis voor leggen.’
Jan Gaasbeek
DOVO_PG_2009.indd 9 12-11-2009 16:32:36


De ICT-voorziening is voor vele organisaties een
strategisch bedrijfsmiddel geworden. Het beheer
ervan kunt u volledig en eenvoudig aan ons
uitbesteden voor  1,95 per dag per werkplek,
inclusief servers, netwerken, user support.
Interesse? Neem dan gerust contact met ons op.
ICT-Beheer is een vak, óns vak.
Xantion
Kelvinstraat 25, Ede
Marcel van Boheemen
0318-697097
info@xantion.nl
0027243.pdf 1 28-8-2009 13:46:02
Van Walsem B.V. is uw totaalleverancier
op het gebied van werkkleding,
schoeisel en persoonlijke beschermings-
middelen.
Bezoekt u rustig eens onze showroom
om de mogelijkheden te bekijken die
wij u kunnen bieden.
Van oordopje tot chemisch bestendige
overall, bij Van Walsem geen probleem!
Openingstijden:
maandag t/m donderdag
08:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00 uur
vrijdag
08:00 – 14:30
Bezoekadres:
Klovenier 7 (industrieterrein De Factorij)
Tel: 0318-517257
www.vanwalsembv.nl
0027451.pdf 1 7-10-2009 9:22:07
Middellaan 98
3904 LK Veenendaal
Fax (084) 22 88 525
www.braafhart-toes.nl
bouw- en tegelwerk
Aan- en verbouw•	
Badkamers•	
Installatie- en tegelwerken•	
Evert Braafhart
Mobiel (06) 51 11 48 08
Reynold Toes
Mobiel (06) 22 75 24 75
bouw- en tegelwerk
Braafhart Toes
0027262.pdf 1 23-9-2009 9:43:47
Professioneel
vastgoedonderhoud
Weijman Vastgoedonderhoud heeft oog voor
de toekomst. Als medewerkers in deze bus
verschijnen, bent u verzekerd van een goed
resultaat.
Oog hebben voor de toekomst biedt woon­
genot voor nu en later.
www.weijman.nl
0027482.pdf 1 7-8-2009 16:02:49
DOVO_PG_2009.indd 10 12-11-2009 16:32:41
Bovensterijv.l.n.r:MariusStomphorst(materiaalverzorger),RodnyHofman,ArnoldKlein,PimGardien,RogierWissink,RoySchaap,TomGesgarz,ThijsvanTentBeeking,DennisKwint,HaroldvanDijk(materiaalverzorger)
Middelsterijv.l.n.r::JosCreemers(Keeperstrainer),RobBlijleven(Teammanager),WesleyRocourt,JeffreyArends,DaanvanAmerongen,DjangoDonker,GerbenJanRuizendaal,CasparNelis,MartinvanderMeijden,CorBal,
DanielKops,DircodeVries(fysiotherapeut),RienvanBruxvoort(TevhnischCoordinator)
OndersteRijv.l.n.r.:RoyvandeVen(Fysiotherapeut),DennisHeikamp,JoopdeBruin,BasDreef,ChrisMinnebreuker(ass.trainer),ErikvandeMeer(hoofdtrainer),JoseSpenrath,LucienDors,AdvanPeursem(verzorger)
DOVO_PG_2009.indd 11 12-11-2009 16:32:53
❏ Registeraccountants
❏ Accountants-administratieconsulenten
❏ Belastingadviseurs
Kerkewijk 8
Postbus 821
3900 AV Veenendaal
Telefoon (0318) 551 151
Fax (0318) 550 379
Tevens vestigingen in Zeist en
Wijk bij Duurstede
1/4.Huibers.xp 15-08-2005 17:01 Pagina 1
Uw leverancier voor:
• Exclusief raam- en deurbeslag
• Hang- en sluitwerk
• Gereedschap
• Machines
• Werkkleding en -schoenen
• en nog veel meer
Wageningselaan 38 3903 LA Veenendaal
Postbus 394 3900 AJ Veenendaal
tel. (0318) 52 66 55 fax (0318) 52 89 55
e-mail info@probinveenendaal.nl
internet www.probinveenendaal.nl
1/4.Probin.xp 15-08-2005 16:06 Pagina 1
DIKKENBERG
KUNSTSTOF EN ALUMINIUM
RAMEN, KOZIJNEN, DEUREN,
SERRES, GEVELBEKLEDING,
ROLLUIKEN, ZONWERING
INDUCTORSTRAAT 8, 3903 KB VEENENDAAL
TELEFOON (0318) 55 27 99. FAX (0318) 54 33 21.
ING BANK: 65.37.69.822
0026437.pdf 1 2-7-2009 14:54:30
schoonmaakbedrijf
drost en zonen bv
nmakers uit Arnhem
oor schoonmaakonderhoud
ecialistiche diensten
MS Arnhem telefoon: 026-3513675
15:06 Pagina 1
Veldweg 25
3902 EJ Veenendaal
Tel. (0318) 51 11 18
Fax (0318) 54 08 86
Mobiel 06 - 53 21 21 71
schoemanhekwerken@wanadoo.nl
0026441.pdf 1 2-7-2009 14:35:25
B.V. STICHTS BEHEER
VAN 1952
Bouwmanagement Financiële administraties & belastingen
Vermogensbeheer Vastgoedbeheer
www.stichtsbeheer.nl
B.V. STICHTS BEHEER
VAN 1952
Bouwmanagement Financiële administraties & belastingen
Vermogensbeheer Vastgoedbeheer
www.stichtsbeheer.nl
0026439.pdf 1 18-8-2009 11:25:53
De Smalle Zijde 50
3903 LP Veenendaal
T 0318 - 51 40 21
E info@barneveld-verpakkingen.nl
www.barneveld-verpakkingen.nl
van Barneveld Verpakkingen
biedt u een totaalpakket
aan verpakkingen
disposables en
hygiëne producten.
Voor elk verpakkings-
vraagstuk hebben wij een
betaalbare oplossing!
0026438.pdf 1 24-8-2009 13:38:46
DOVO_PG_2009.indd 12 12-11-2009 16:32:57
13
de MedisCHe staF
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
de Medische staf:
Een onmisbare schakel
Dit seizoen willen we eens de medische staf in
de spotlights zetten. Zij opereren altijd op de
achtergrond, maar zijn een onmisbare schakel
in het geheel. Zonder hun goede werk zouden
kleine pijntjes ernstige blessures kunnen worden
en ernstige blessures een langduriger herstel met
zich meebrengen.
Wat zij zoal doen om spelers fit te houden en te laten herstel-
len van blessures kunnen wij ons niet voorstellen. Of het nu gaat
om preventief tapen of het begeleiden bij een herstelprogramma
van een langdurige blessure de mannen staan altijd klaar voor de
spelers.
Eén voor één stellen wij de mannen van de medische staf
aan jullie voor:
Allereerst hebben we Ad van Peursem,
de senior van de medische staf. Ad is
nu voor het vierde seizoen als medisch
verzorger betrokken bij de A – selec-
tie. Daarvoor is hij vele jaren medisch
verzorger van het 2e team geweest.
Ad is een echte DOVO man in hart en
nieren.
Vervolgens hebben we Roy van de Ven.
Roy is samen met Ad vier seizoenen
geleden bij de medische staf gekomen
als fysiotherapeut. Roy en Ad verzor-
gen ook samen de trainingsavonden en
zijn bij toerbeurt op de bank aanwezig
bij de wedstrijden om spelers voor te
bereiden op de wedstrijd en op te lap-
pen bij blessures tijdens de wedstrijd.
Dan hebben we Dirco de Vries, oud spe-
ler van DOVO 1 , waarin hij jarenlang
heeft gespeeld als stofzuiger op het
middenveld net vóór de verdediging.
Dirco is ook fysiotherapeut en stelt de
diagnoses bij meer of minder ernstige
blessures Tevens stelt hij samen met
Roy en Ad het herstelprogramma op
en volgt hij het genezingsproces. Dirco
is nu voor 2e seizoen betrokken bij de
A – selectie van DOVO.
Tenslotte is dit seizoen nieuw bij de medische staf Renee Lubbers.
Renee, waarvan we helaas geen foto beschikbaar hebben, verzorgt in
overleg met Ad en Roy de trainingsavonden en de voorbereiding voor
de wedstrijden, waarbij zijn specialiteit het preventief tapen is, maar
ook het tapen om een terugval te voorkomen bij een speler na het
terugkomen van een blessure.
DOVO_PG_2009.indd 13 12-11-2009 16:33:01
0030860.pdf 1 1-10-2009 13:25:15
0008217.pdf 1 6-8-2008 13:15:02
0030439.pdf 1 22-9-2009 10:52:02
AUTOBEDRIJF VAN MIDDELKOOP
Wij zijn een jong en modern autobedrijf waar
service en kwaliteit centraal staan.
In onze Werkplaats kunt u terecht voor
onderhoud en reparatie van alle merken auto’s.
Ook voor schadeherstel bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij kopen en verkopen alle merken auto’s zowel nieuw als
gebruikt. Hebben wij uw auto niet staan, dan zoeken wij
hem gewoon voor u op.
Inductorstraat 9
3903 KA Veenendaal
Telefoon: 0318 - 526150
Fax: 0318 - 526239
E-mail: info@autobedrijfvanmiddelkoop.nl
www.autobedrijfvanmiddelkoop.nl
APK KEURING
E 34,50
0030423.pdf 1 24-9-2009 13:15:20
DOVO_PG_2009.indd 14 12-11-2009 16:33:02
De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om bij de jeugd
een goede organisatie en dito trainersstaf neer te zetten. Het uit-
gangspunt is om onze jeugd die mogelijkheden en handvatten te
kunnen bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen om op
termijn de stap te kunnen zetten naar ons eerste elftal.
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
Jeugd
15
De Dovo jeugd zet koers
naar een mooie toekomst!
Bij de junioren is er de laatste jaren veel ter-
rein verloren met als gevolg dat de A1 en B1
op een te laag niveau spelen en er nauwelijks
doorstroming is naar de senioren selecties.
Dit geeft echter ook grote kansen! We kun-
nen nu vanaf het nulpunt gaan bouwen aan
een mooie toekomst en dat gaan we ook
doen! Dit bouwen kost echter tijd en zal ook
tegenslagen kennen. We zullen soms een
stap terug moeten om later weer een grote
stap vooruit te kunnen maken. Belangrijk is
dat we ondanks mogelijke tegenslagen vast
blijven houden aan onze visie.
Bij de pupillen wordt er al een aantal sei-
zoenen vanuit een duidelijke visie gewerkt.
Dit heeft geleid tot het feit, dat er nu een
prachtige lichting spelers zit aan te komen,
die al vanaf de jongste jeugd bij ons hebben
gespeeld. Spelers die, mits goed opgeleid en
begeleid, van grote waarde kunnen worden
voor onze vereniging.
Wat is er tot nu toe allemaal
gerealiseerd?
Er staat een goede organisatie:1.
De jeugdcommissie is op volle sterkte
en bestaat uit een groep enthousiaste
en gemotiveerde mensen die er geza-
menlijk voor zorgen dat alles in goede
banen wordt geleid. Ik ben er trots op
om voorzitter te zijn van een dergelijke
club mensen die als een hecht team met
veel plezier met elkaar samenwerken.
Er zijn opleidingsplannen opgesteld per2.
leeftijdsgroep voor zowel veldspelers
als keepers.
Er zijn trainers aangesteld met kennis3.
van de vereniging en die hebben bewe-
zen dat ze spelers beter kunnen maken.
Er is een keeperscoördinator aangesteld4.
zodat ook onze keepers weer de aan-
dacht krijgen die ze verdienen.
Daarnaast gaan we investeren in het op-
leiden van ons kader. Om spelers goed te
kunnen begeleiden en opleiden moet je ook
investeren in je kader (trainers en leiders). In
samenwerking met onder andere de regio-
coach van de KNVB wordt het komend sei-
zoen een start gemaakt met het organiseren
van diverse cursussen voor onze leiders en
trainers.
We starten het komend seizoen met 21 juni-
oren-, 32 pupillen-, 8 Champignons league-
en 4 mini-teams. We zijn er trots op dat al
voor aanvang van het nieuwe seizoen nage-
noeg alle teams zijn voorzien van een trainer
en een leider. Vanaf deze plaats wil ik al die
vrijwilligers alvast bedanken voor hun belan-
geloze inzet voor onze jeugd.
Wij zijn klaar voor het nieuwe seizoen en
hebben er zin in!
Graag tot ziens langs de lijn.
Bart Kelderman, Jeugdvoorzitter
DOVO_PG_2009.indd 15 12-11-2009 16:33:13
0027005.pdf 1 11-8-2009 10:10:14
Verkeerschool Zebra
Auto lessen met rijbewijs garantie
Leen theorieboeken bij een pakket
Gratis theorie-examen bij een pakket
Ook interactief theorie leren mogelijk
Ook motorrijles
Tel. 0318-542219
www.rijschoolzebra.nl
0026352.pdf 1 7-8-2009 15:27:10
0026569.pdf 1 25-8-2009 11:59:58
WIE IS DONKERVOORT INCASSO
Donkervoort incasso is een laagdrempelig, overzichtelijk en effectief
debiteurenbeheerder en incasso bedrijf in de regio Midden Nederland.
Welke bedrijven maken gebruik van Donkervoort Incasso?
Opdrachtgevers komen uit alle lagen van het MKB.
Te weten:
- Aannemers
- Installatiebedrijven
- Dealers van autobedrijven
- Garage bedrijven
- Benzinestations
- Sportscholen
- Transportbedrijven
- Groen en straatwerk
- Grondverzetbedrijven
- Party centers
CONTACT
Voor een nadere kennismaking of vragen over de op deze site beschreven
diensten kunt u ons een korte brief sturen, bellen, faxen of e-mailen. Wij
nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Donkervoort Incasso
Postbus 182
3900 AD Veenendaal
Goudvink 93
3906 AK Veenendaal
T:0318 - 55 41 67
F:0318 - 55 34 45
E: mailbox1@donkervoort-incasso.nl
W: www.donkervoort-incasso.nl
0026301.pdf 1 7-8-2009 15:17:19
DOVO_PG_2009.indd 16 12-11-2009 16:33:17
17
DOVO’s Talenten
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
HOOFd JeugdOpLeidingen
Fot
We
ont
De meeste van jullie zullen mij
wel kennen, maar voor diege-
ne die het nog weten zal ik mij
even netjes voorstellen.
Mijn naam is Edward Sijahailatua en volgend
seizoen ben ik na een lange tijd weer te zien
op het Dovo terrein. Ik heb 4 jaar met veel
plezier bij Dovo 1 gespeeld en heb de club le-
ren kennen als een club die ergens voor staat.
Dat gevoel sprak mij erg aan en dat is nooit
weggeweest. De visie die zij in die tijd had-
den was geweldig, want overal waar je kwam
kenden zij de club Dovo.
Wat ga ik doen? Ik ga werken met de jeugd,
in dit geval met de junioren. Naast het trai-
nen van de B-selectie heb ik ook een taak als
technisch junioren coördinator. Dat betekent
dat ik naast de B-selectie verantwoordelijk
ben voor alle junioren selecties. Samen met
Ben Schinkel, die mij ondersteunt, bepalen we
in nauw overleg met de trainers hoe we de
teams en spelers beter kunnen maken. Naast
het beter maken van de spelers is ook de be-
geleiding en ontwikkeling van de trainers erg
belangrijk. Tevens ben ik verantwoordelijk
voor Jong Dovo.
Dit alles is best een aardige uitdaging, maar
we hebben een geweldig team staan, waar ik
gewoon onderdeel van ben en veel vertrouwen
in heb. Samen willen wij de jeugdopleiding
van Dovo op een hoger plan gaan brengen. Er
moet weer een rode draad komen die bij alle
jeugdteams te zien moet zijn. De spelers moe-
ten de mogelijkheden worden aangeboden om
zich dusdanig te ontwikkelen, dat zij straks
het allerhoogste binnen onze vereniging kun-
nen halen, namelijk DOVO 1. De jeugd is voor
een vereniging als Dovo van essentieel belang
en het zou zonde zijn als wij onze eigen jeugd
niet de kans geven om het hoogste te halen
wat een vereniging te bieden heeft.
Een sportief jaar toegewenst en wij zullen el-
kaar best wel een keer tegenkomen.
Groeten, Edward
edward sijahailatua
Het nieuwe hood jeudopleidingen
Django Donker Wesley Rocourt Joop de Bruin
Daan van Amerrongen Pim Gardien Jeffrey Arends
DOVO_PG_2009.indd 17 12-11-2009 16:34:09
0030441.pdf 1 6-10-2009 13:30:03
Bakkerij ‘t Haverland gevestigd aan de Zandstraat in Veenendaal staat
bekend om een ruim assortiment van Brood & Banket, Speltbrood,
Foto taarten, Bonbons en Bruidstaarten.
En de uitstekende kwaliteit van de producten en de goede service.
Naast ons assortiment aan brood producten, taarten, vlaaien en gebak levert
Bakkerij ‘t Haverland ook speciaal ontworpen brood, gebak, en taarten bij
speciale gelegenheden zoals verjaardagen en bruiloften.
Bakkerij‘ t Haverland
Zandstraat 131
3905 EB Veenendaal
Tel: 0318-520645
Fax: 0318-520645
E-Mail: Haverland@planet.nl
Internet: www.bakkerijhaverland.nl
0030440.pdf 1 22-9-2009 10:50:51
0027008.pdf 1 9-10-2009 10:13:160027342.pdf 1 12-8-2009 11:54:07
W I J N B E R G E R
Administratie- & Belastingadviesburo
alle administratieve diensten
fiscale advisering
fiscale aangiften
opstellen jaarrekeningen
Voor:
Administratie- & Belastingadviesburo
Kerkewijk 71 (boven)
Postbus 345 3901 EC Veenendaal
telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879
e-mail: wijnberger@hetnet.nl
LID VAN
Wij zijn in de avonduren bereikbaar!
W I J N B E R G E R
Administratie- & Belastingadviesburo
alle administratieve diensten
fiscale advisering
fiscale aangiften
opstellen jaarrekeningen
Voor:
Administratie- & Belastingadviesburo
Kerkewijk 71 (boven)
Postbus 345 3901 EC Veenendaal
telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879
e-mail: wijnberger@hetnet.nl
LID VAN
Wij zijn in de avonduren bereikbaar!
W I J N B E R G E R
Administratie- & Belastingadviesburo
alle administratieve diensten
fiscale advisering
fiscale aangiften
opstellen jaarrekeningen
Voor:
Administratie- & Belastingadviesburo
Kerkewijk 71 (boven)
Postbus 345 3901 EC Veenendaal
telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879
e-mail: wijnberger@hetnet.nl
LID VAN
Wij zijn in de avonduren bereikbaar!
W I J N B E R G E R
Administratie- & Belastingadviesburo
alle administratieve diensten
fiscale advisering
fiscale aangiften
opstellen jaarrekeningen
Voor:
Administratie- & Belastingadviesburo
Kerkewijk 71 (boven)
Postbus 345 3901 EC Veenendaal
telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879
e-mail: wijnberger@hetnet.nl
LID VAN
Wij zijn in de avonduren bereikbaar!
0026348.pdf 1 7-8-2009 15:51:28
Fokkerstraat 34A
3905 KV Veenendaal
Tel. 0318 - 510 364
info@cdrost.nl
0027344.pdf 1 30-9-2009 9:14:26
0027345.pdf 1 24-8-2009 15:29:530030594.pdf 1 22-9-2009 12:23:14
DOVO_PG_2009.indd 18 12-11-2009 16:34:11
LakesideVeenendaalweereenseizoenvrijetijdskledingsponsor,
samenmetSirasKoerierenCropRegisteraccountantsenBelastingadviseurs.
DOVO_PG_2009.indd 19 12-11-2009 16:34:14
0026191.pdf 1 28-8-2009 9:10:56DOVO_PG_2009.indd 20 12-11-2009 16:34:15
9 9:10:56
0026388.pdf 1 2-7-2009 12:20:280026366.pdf 1 7-8-2009 15:38:22
0030610.pdf 1 6-10-2009 14:32:290026403.pdf 1 25-8-2009 14:09:29
DOVO_PG_2009.indd 21 12-11-2009 16:34:16
DOVO_PG_2009.indd 22 12-11-2009 16:34:17
23
15
Het begon in de kantine van voetbalvereniging DOVO: Vijf
Veenendaalse ondernemers wilden iets méér doen voor hun
club en de sponsoring beter organiseren. Maar dan moest er
ook iets geboden worden, zoals gezellig samen iets drinken
voor en na de wedstrijd. Ziedaar het begin van Businessclub
De Heuvelrug (BCH).
Zelfs mede-oprichter en ere-begunsti-
ger Cees van den Dikkenberg had niet
voorzien dat de BCH zo’n succes zou
worden. Al een aantal jaren telt dit net-
werk-platform circa 275 aangesloten
bedrijven (begunstigers), waarmee de
BCH de grootste businessclub in de
regio is.
Veel netwerkmogelijkheden
Iedere begunstiger van de BCH krijgt twee pasjes. Hiermee kun-
nen alle thuiswedstrijden (competitie) van DOVO gratis vanaf de
tribune bekeken worden. Voor en na elke wedstrijd kan men in het
businesshome terecht voor koffie, thee, een hapje en een drankje.
Na elke Wedstrijd van de Maand staat hier een heerlijk buffet klaar.
Iedere eerste dinsdag van de maand (behalve augustus) is er de
Soos. Ook hier geldt de all-inclusive formule en kan men genieten
van een fantastisch buffet. Gemiddeld bezoeken circa 150 mensen
de soos om te netwerken. Ze leggen nieuwe contacten en onder-
houden bestaande relaties.
Extra
Verder wordt bijna elke maand een extra activiteit georganiseerd
en het programma is ieder jaar weer bijzonder gevarieerd: gast-
sprekers in het businesshome, theaterbezoek, skiën, varen op een
botter, dagje Amsterdam, bedrijfsbezoeken en nog veel meer.
Vaste onderdelen zijn de drukbezochte Nieuwjaarssoos en het
eindfeest (beide op locatie), Ladies’Day en de Kerstsoos.
Wat krijgt DOVO?
Dankzij het grote aantal begunstigers, is de BCH al jaren de groot-
ste sponsor van DOVO. Er gaat niet alleen – via de Stichting FSD
– geld naar de A-selectie. Ook het G(ehandicapten)-team en de
jeugd kunnen rekenen op een bijdrage. Zo sponsort de BCH ieder
jaar de Spellendag voor de jeugd.
Door veel verschillende mogelijkheden tot netwerken te organi-
seren, is de BCH een interessant zakelijk platform. Ondernemers
komen er dan ook graag. Bedrijven die vrijblijvend willen kennis-
maken, zijn van harte welkom. Bel hiervoor met het secretariaat
0318 – 580 465 of kijk op www.deheuvelrug.nl.
BUSINESSCLUB DE HEUVELRUG
DE GROOTSTE EN DE GEZELLIGSTE
Zelfs mede-oprichter en ere-begunsti-
ger Cees van den Dikkenberg had niet
voorzien dat de BCH zo’n succes zou
worden. Al een aantal jaren telt dit net-
werk-platform circa 275 aangesloten
bedrijven (begunstigers), waarmee de
BCH de grootste businessclub in de
regio is.
Cees van den Dikkenberg
Jan-Willem Hiensch
Bestuurslid Activiteiten
Anton van den Berg
Gastheer Businesshome
Nel van Vessem
Voorzitter en PR & Communicatie
Coby de Roos
Secretariaat
Coby de Roos
Robin Koelewijn
Penningmeester
Robin Koelewijn
Paul Roorda
Bestuurslid Facilitaire Zaken
Paul Roorda
Presentatiegids seizoen 2007/2008
businessCLub de HeuVeLrug
DE LEUKSTE MANIER
VAN NETWERKEN
Het begon in de kantine van
voetbalvereniging DOVO: vijf
Veenendaalse ondernemers
wilden iets méér doen voor hun
club en de sponsoring beter or-
ganiseren. Maar dan moest er
ook iets geboden worden, zoals
gezellig samen iets drinken voor
en na de wedstrijd. Ziedaar het
begin van Businessclub De Heu-
velrug (BCH). Zelfs mede-op-
richter en ere-begunstiger Cees
van den Dikkenberg had niet
voorzien dat de BCH zo’n suc-
ces zou worden. Al een aantal
jaren telt dit netwerk-platform
circa 275 aangesloten bedrij-
ven (begunstigers)
Wat maakt de BCH zo populair?
Voorzitter Nel van Vessem: “We hebben
ieder jaar een uitgebreid én gevarieerd
activiteiten-programma. Allemaal gele-
genheden waarbij onze begunstigers in
een ontspannen sfeer kunnen netwerken.
Iedere begunstiger krijgt twee pasjes.
Hiermee kunnen alle thuiswedstrijden
(competitie) van DOVO gratis vanaf de
tribune bekeken worden. Voor en na elke
wedstrijd kan men in het businesshome
terecht voor koffie, thee, een hapje en
een drankje. Na elke Wedstrijd van de
Maand staat hier een heerlijk buffet klaar.
Iedere eerste dinsdag van de maand (be-
halve augustus) is er de Soos. Ook hier
geldt de all-inclusive formule en kan men
genieten van een fantastisch buffet. Ge-
middeld bezoeken circa 150 mensen de
soos om te netwerken. Ze leggen nieuwe
contacten en onderhouden bestaande
relaties.”
Extra
Daarnaast wordt er praktisch elke maand
een extra activiteit georganiseerd en het
programma is ieder jaar weer bijzonder ge-
varieerd: gastsprekers in het businesshome,
theaterbezoek, skiën, varen op een bot-
ter, een dagje uit, bedrijfsbezoeken en
nog veel meer. Vaste onderdelen zijn de
drukbezochte Nieuwjaarssoos en het
eindfeest (beide op locatie), Ladies’ Day
en de Kerstsoos. Nel van Vessem: “De
drukbezochte soos blijft een topper in het
programma, maar er is zeker ook behoefte
aan meer kleinschalige activiteiten, zoals
de Selectsoos. Dat is een avondje puur
netwerken waar maximaal 25 bedrijven
zichzelf aan elkaar voorstellen en presen-
teren. Ook hier zijn al veel interessante
zakelijke contact gelegd.”
Meedenken en meehelpen
Het succes van de businessclub is zeker
ook te danken aan de inzet van heel veel
mensen. Zo staat de BCH bekend om de
uitstekende kwaliteit van de buffetten,
waarmee de cateraars zich elke keer weer
van hun beste kant laten zien. Bij iedere
activiteit staat een vast team van vrij-
willigers klaar om iedereen van drankjes
te voorzien en sinds kort is er ook een
commerciële commissie actief. De werk-
zaamheden van de commissieleden zijn
gericht op het werven en behouden van
begunstigers. De één doet dat bijvoor-
beeld door als gastvrouw de nieuwe be-
gunstigers te begeleiden, de ander bena-
dert actief bedrijven met de vraag of ze
interesse hebben om toe te treden. Door
de taken te verdelen blijft de hoeveelheid
werk binnen de perken, waardoor het ook
leuk blijft om te doen. En iedereen helpt
mee om vooral de kwaliteit van alle acti-
viteiten hoog te houden.
Wat krijgt DOVO?
Dankzij het grote aantal begunstigers, is
de BCH al jaren de grootste sponsor van
DOVO. Er gaat niet alleen – via de Stich-
ting FSD – geld naar de A-selectie. Ook het
G(ehandicapten)-team en de jeugd kun-
nen rekenen op een bijdrage. Zo sponsort
de BCH ieder jaar o.a. de Spellendag voor
de jeugd. Door veel verschillende moge-
lijkheden tot netwerken te organiseren, is
de BCH een interessant zakelijk platform.
Ondernemers komen er dan ook graag.
Bedrijven die geheel vrijblijvend een soos
willen bijwonen om zo eens kennis te ma-
ken, zijn van harte welkom. Bel hiervoor
met het secretariaat 0318 – 580 465 of
kijk op: www.deheuvelrug.nl
Samenstelling bestuur
Businessclub De Heuvelrug
Nel van Vessem, voorzitter
Robin Koelewijn, penningmeester
Paul Roorda
Daniël Schouwman
Jan van den Heuvel
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
bCH
DOVO_PG_2009.indd 23 12-11-2009 16:34:23
Galileistraat 15 3902 HR Veenendaal Tel: 0318 - 555 858 Fax: 0318 - 528 195
www.bertstemerdink.nl info@bertstemerdink.nl
Hét adres
voor al uw
zakelijke
communicatie
KENNIS KUNDE KLANTGERICHT KWALITEITKENNIS KUNDE KLANTGERICHT KWALITEIT
Ik wil deskundig advies.
Maar dan wel onafhankelijk.
Alle keuzevrijheid in netwerken, abonnementen en apparatuur? Dat krijgt u als ondernemer bij BelCompany
Business Solutions. Wij bieden geïntegreerde telecommunicatie. Maar dan wel volledig onafhankelijk.
Dat betekent altijd de beste oplossing voor optimale bereikbaarheid voor uw bedrijf en uw medewerkers.
Nu en in de toekomst. Met de scherpe prijs/kwaliteitsverhouding die u van BelCompany gewend bent.
Met een eigen accountmanager die uw bedrijf kent. Met een landelijk netwerk waarmee wij u overal in
Nederland snel van dienst kunnen zijn.
Daarom doen slimme ondernemers goede zaken met BelCompany Business Solutions. Meer weten over
de aantrekkelijke voordelen van BelCompany Business Solutions? Bel 0318 - 569 888 of stuur een e-mail naar
bbs@belcompany.com. Wij komen ook graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek.
Bij ieder nieuw zakelijk abonnement ontvangt u gratis*
de Nokia Bluetooth Headset BH-100.
Gratis bij een zakelijk abonnement!
NOKIA BLUETOOTH
HEADSET BH-100
t.w.v. 24,99
* Deze aanbieding is geldig t/m 31-12-2007.
U vindt ons aan de Wageningselaan 2 in Veenendaal.
t!
NOKIA BLUETOOTH
070977_Ad BBS.indd 1 14-09-2007 14:30:54
Eindelijk! Nooit meer investeren in ICT
Dat is óók continuïteit van Kender Thijssen
Wellicht komt het u bekend voor: uw ICT-investeringen
nemen almaar toe. En u twijfelt of het echt wel nodig
is? En wat het oplevert? Dan heeft Kender Thijssen
goed nieuws voor u: ICT as a Service, een flexibele
totaaloplossing waarbij u nooit meer hoeft te inves-
teren in ICT. Een geheel nieuw ICT-concept waarbij we
u exact de ICT leveren die u nodig heeft. En dat voor
vaste lage kosten per werkplek per maand. Met ICT as
a Service is de continuïteit van uw ICT gegarandeerd
en heeft u er verder geen omkijken meer naar.
Meer weten? Kijk op www.kender-thijssen.nl of bel
0138 558 800 voor een afspraak.
Kender Thijssen, telefoon 0318 558 800, www.kender-thijssen.nl
AdvKenderThijssen190x135.indd 1 24-09-09 14:38
DOVO_PG_2009.indd 24 12-11-2009 16:34:26
25p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
dOVO in aCtie
DOVO_PG_2009.indd 25 12-11-2009 16:34:55
doelverdediger
Django Donker
doelverdediger
Gerben Jan Ruizendaal
doelverdediger
Casper Nelis
verdediger
Tom Gesgarz
verdediger
Dennis Kwint
verdediger
Wesley Court
middenvelder
Arnold Klein
middenvelder
Bas Dreef
verdediger
Cor Bal
verdediger
Dennis Heijkamp
middenvelder
Jeffrey Arends
verdediger
Jose Spenrath
verdediger
Pim Gardien
middenvelder
Rogier Wissink
verdediger
Roy Schaap
verdediger
Seref Kaya
26
26
26
26 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
artiKeLseLeCtie & staF
DOVO_PG_2009.indd 26 12-11-2009 16:35:02
hoofdtrainer
Erik van der Meer
ass. trainer
Chris Minnebreuker
keeperstrainer
Jos Cremers
teammanager
Rob Blijleven
materiaalverzorger
Maas Stomphorst
materiaalverzorger
Harold van Dijk
middenvelder
Rodny Hofman
middenvelder
Martin van der Meijden
aanvaller
Thijs van Tent Beking
aanvaller
Lucien Dors
aanvaller
Daniël Kops
aanvaller
Daan van Amerongen
aanvaller
Danny Kuijer
aanvaller
Dennis Schulp
aanvaller
Joop de Bruin
27p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
seLeCtie & staF
DOVO_PG_2009.indd 27 12-11-2009 16:35:12
Patrimoniumlaan 23 | Veenendaal | telefoon: 0318-510783 | Website: WWW.henzensPort.nl
brasil
all weather jack
100% sportpolyester
maat	 :	116/128	-	140/152	-	164/S
		 M/L	-	XL	-	XXL	
prijs	vanaf	:	E 27,50
london shirt
korte + lange mouw
maat	 :	 116/128	-	140/152	-	164/S
		 M/L	-	XL	-	XXL
prijs	vanaf		:	E 13,95
brasil ttc suit
	maat	 :	116	-	128	-	140	-	152	-	164
		 S	-	M	-	L	-	XL	-	XXL
	prijs	vanaf	 :	 E 44,95
DryCoat
coated
Technical
DuraTTC
85% Poly - 15 % Cotton
Technical
DuraTTC
85% Poly - 15 % Cotton
Technical
ADV 1 VI - BRASIL-A HENZEN.indd 1 21-08-2008 12:38:52
DOVO_PG_2009.indd 28 12-11-2009 16:35:40
stiCHting Fsd
SPONSORMOGELIJKHEDEN
29
12:38:52
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
spOnsOring
De Stichting FSD verzorgt de exploitatie van de
selectie van het 1e team van DOVO; de tech-
nische zaken gaan in samenwerking met DOVO
en de commerciële zaken in samenwerking met
Businessclub De Heuvelrug.
Het bestuur bestaat uit:
Jan Huibers - Voorzitter/Technische zaken
Bart Daemen - Penningmeester/Financiële zaken
Ed Snitselaar - Secretaris/Commerciële zaken
Sponsormogelijkheden Stichting FSD Edelmetaalsponsors
Brons - Zilver - Goud - Platina
Brons staat voor méér dan gemiddelde
inspanning. Brons is een Edelmetaal met een
krachtige uitstraling. Solide, betrouwbaar en
behorend bij de top.
Zilver staat voor het streven naar de top. Zilver
is een Edelmetaal met een verfijnde uistraling.
Representatief, zuiver en onderscheidend.
Goud staat voor een overwinning. Goud is een
Edelmetaal met een hoogwaardige uitstraling.
Respectabel, universeel erkend en wereldwijd op
handen gedragen.
Platina staat voor exclusief. Platina is een Edel-
metaal dat alle andere overstijgt. Voor weinigen
weggelegd, door iedereen gerespecteerd. Een
Platinasponsor is een ster aan het firmament van
DOVO.
• Vast Reclamebord (van 3 tot 21 meter)
• Roterend reclamebord (van 6 tot 12 meter)
• Advertentie DOVO Journaal:
*verschijnt 11 - 13 x in de periode september - mei in de Rijnpost
• Advertentie Presentatiegids
*verschijnt jaarlijks begin september
• Advertentie DOVO thuis
*wordt bij iedere thuiswedstrijd verstrekt
• Middenstipsponsoring via Auto’s op het veld. Dit is een unieke
mogelijkheid voor een autodealer om zich bij een thuiswedstrijd
van DOVO te presenteren.
* Sponsoring Wedstrijdbal
* Vlaggen rond het veld
Neem gerust contact op met onze Commercieel Manager Ton de
Roos om de sponsormogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.
Zijn telefoonnummer is: 06 - 54 22 80 98
Hoofdsponsor:
Rabobank Vallei en Rijn
Samenwerking met:
Businessclub De Heuvelrug
Goudsponsors:
CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs
Kender Thijssen Solutions
Siras Koerier
Zilversponsors:
ABN-AMRO Bank
Bert Stemerdink Veenendaal
Bouwbedrijf Dikkenberg
Drukkerij Van Ree
Ekris Veenendaal
Huibers Accountants en Belastingadviseurs
Offsetdrukkerij Grafiteam
Schuiteman Accountants en Adviseurs
Techware Telecom
Wim van den Bosch Carrosseriebedrijf
XMS glasvezel
Bronssponsors:
Bouwbedrijf Valleibouw
ING Bank
Probin Veenendaal
Residence Rhenen
Smeba Brandbeveiliging
Kledingsponsors:
Henzen Schoenen en Sport
Hertog Fashion
Lake Side Veenendaal
Bloemensponsor:
Roelofsen Bloemen
Bussponsor:
Heuvelman Staalhandel
DOVO_PG_2009.indd 29 12-11-2009 16:35:43
Kleur
Hart voor
Offsetdrukkerij en DTP-studio
De twee trefwoorden die Grafiteam al meer dan 30 jaar perfect schetsen?
Persoonlijk & Professioneel. Onze dynamische drukkerij levert een compleet pakket aan
drukwerk en denkt doordacht mee over elk detail. Dit bespaart u tijd, geld en ergernis.
En wat zo prettig is: elke fase nemen wij secuur van u over, van ontwerp, opmaak,
drukken tot een vlekkeloze afwerking. Ons motto? We hebben hart voor kleur…
Wildeman 8, 3905 TL Veenendaal
Industrieterrein De Faktorij
Postbus 265, 3900 AG Veenendaal
T (0318) 52 12 11
E info@grafiteam.nl
www.grafiteam.nl
Adv_92x135.indd 1 21-08-2008 16:10:04
0026551.pdf 1 2-7-2009 16:04:07
ONDERNEMEN MET
MINDER RISICO
BEPERK UW FINANCIËLE RISICO’S
MET DE RISICOSCAN VAN ABN AMRO
Ondernemers - van klein tot groot - willen zoveel mogelijk risico’s
beperken. Speciaal voor u heeft ABN AMRO daarom de Risicoscan.
Die brengt binnen 20 minuten uw financiële risico’s in kaart. U ontvangt
daarvan meteen een overzichtelijk rapport op maat. Samen met een
van onze adviseurs kunt u vervolgens de risico’s beperken.
KIJK OP ABNAMRO.NL/RISICOSCAN OF MAAK
EEN AFSPRAAK
0026549.pdf 1 19-8-2009 9:07:55
Stap nu over op supersnel
glasvezel van XMS en scoor
€ 10,- voor DOVO!
Voor leden en fans van DOVO is overstappen op supersnel
glasvezel nu extra aantrekkelijk. Want als u op het inschrijf­
formulier als clubcode “DOVO” invult, ontvangt uw club
€ 10,­ van XMS. Aanmelden is eenvoudig. In
het XMS Huis aan de Sportlaan bent u elke
donderdag van 12.00 tot 20.00 uur en
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur van harte
welkom. Online aanmelden kan natuurlijk
ook via www.xmsnet.nl.
0026603.pdf 1 31-8-2009 14:17:490026570.pdf 1 2-7-2009 16:54:28
DOVO_PG_2009.indd 30 12-11-2009 16:35:51
31p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
Kunstgras
Zij zullen waarschijnlijk mopperen op de
soms bijna onspeelbare natuurvelden met
hun kuilen, modder, plassen en afgelas-
tingen. De vereniging heeft de aanleg van
het kunstgrasveld aangegrepen om de ac-
commodatie rondom het hoofdveld aan te
pakken waardoor de accommodatie weer
de uitstraling heeft gekregen die bij DOVO
hoort. De staantribunes zijn opnieuw her-
straat, de gehele bestrating om het hoofd-
veld is nieuw aangelegd, de roterende
borden opnieuw gesteld en de overige re-
clameborden zijn weer schoongemaakt en
opgehangen.
Het vaste klusteam, aangevuld met een
aantal “jongere” vrijwilligers, hebben, nadat
het kunstgras was aangelegd, de afgelopen
weken een megaklus uitgevoerd maar de
waardering is groot. Er zijn al diverse wed-
strijden gespeeld op het nieuwe kunstgras
en de bezoekers spraken hun waardering
uit over de impuls die de accomondatie
daarbij gekregen heeft.
Bij de aanleg van het kunstgrasveld door
de gemeente, heeft het bestuur van DOVO
besloten ook direct de omgeving van
het hoofdveld op de schop te nemen. De
vrijwilligers van DOVO hebben aan deze
werkzaamheden een belangrijke bijdrage
geleverd. Zo zijn niet de minste klussen in
eigen beheer uitgevoerd. Allemaal vrijwil-
ligers die het rooie hart op de goede plaats
hebben zitten.
De klus is geklaard. Het na-
tuurgras is vervangen door
kunstgras. Voor velen een sur-
rogaatveld maar in de toe-
komst zal er steeds meer kunst-
grasvelden aangelegd worden.
In de hoofdklasse B spelen nu
al 10 van de 14 ploegen op
kunstgras. De jongeren onder
ons weten in de toekomst niet
beter.
DOVO’s hoofdveld wordt
kunstgras(bron website v.v. DOVO)
DOVO_PG_2009.indd 31 12-11-2009 16:36:21
0030844.pdf 1 28-9-2009 14:18:19
Rivadacleaning heeft een goede naam en goede zakelijke referenties
in de portefeuille. Door onze prijs en kwaliteitsverhouding kunnen wij
bieden wat veel schoonmaakbedrijven niet hebben.
Rivadacleaning staat voor discretie, vakkennis en gebruik van de
juiste produkten. Wij worden ondersteund door de leveranciers van
onze schoonmaakprodukten.
Dit is onze kracht!
Oeverzwaluw 16 | 3905 SC Veenendaal | Tel.06-41431385
0030566.pdf 1 22-9-2009 14:49:34
DOVO_PG_2009.indd 32 12-11-2009 16:36:31
33p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
JeugdseLeCtie
de a1
DOVO A1 komt dit seizoen uit
in de regionale hoofdklasse B.
Dit seizoen dus helaas geen
verre uitreizen maar meer re-
gionaal getinte wedstrijden, na
de degradatie uit de derde di-
visie van de landelijke jeugd.
DOVO A1 is een selectiegroep
in de steigers. We zijn druk be-
zig geweest om er een eenheid
van te maken!
Uit verschillende richtingen zijn er spelers
aan deze selectie toegevoegd. Zo zijn er een
aantal B Junioren vroegtijdig aan deze se-
lectiegroep toegevoegd omdat ze de poten-
tie bezitten om een “grote” te worden ! Ook
zijn er weer spelers teruggekomen, die de
rode zijde van Sportpark Panhuis nog altijd
in hun hart hebben.
Verder zijn er spelers geselecteerd die op
het tweede plan waren geraakt en er nu
opeens moeten staan.
Daarnaast mag de naam van Rody v.d. Heu-
vel wel eens worden genoemd. Na twee
kruisband-operaties en jaren van revali-
datie gaat hij het dit seizoen weer probe-
ren. Rody heeft inmiddels al het kunstgras
geproefd in de wedstrijd-opbouw zoals de
medische staf van DOVO dat voor ogen
heeft. En dat beeld van Rody is op dit mo-
ment veelbelovend !
Met zestien spelers als selectiegroep hopen
we weer omhoog te kunnen kijken. DOVO
A1 hoort hoger te voetballen en dat weten
we allemaal ! De voorbereiding hebben we
in ieder geval goed en naar ieders tevre-
denheid afgesloten.
Tot de trainersstaf is “ good old ” Bert Boon
toegetreden. Bert zal met zijn karakteristie-
ke eigenschappen een bijdrage leveren aan
het vlaggenschip van de DOVO Jeugdoplei-
ding. Teammanager Gert Bolderman houdt
de koers in de gaten. Met zijn ervaring en
teamspirit zullen we zeker niet onderweg
verdwalen. Het begeleidingsteam wordt
verder aangevuld met trainer Jan de Haan.
DOVO A1 gaat voor promotie en die lat
hebben we zelf zo hoog gelegd ! Wagen en
winnen,lef hebben en er voor gaan…
Een periodetitel en een vervolg zou wense-
lijk zijn en laat die TOM TOM het aan het
eind van de competitie maar zeggen:
“Bestemming bereikt!”
DOVO A1 SPONSOREN:
Bolderman - groepsvervoer
Henzen - sport
Dick den Hertog - fashion
van Holland Sport - Ederveen
DOVO_PG_2009.indd 33 12-11-2009 16:36:41
0026609.pdf 1 11-8-2009 10:08:55
Vestiging Ede
Ohmstraat 4
Postbus 553
6710 BN Ede
T 0318 - 50 00 11
F 0318 - 50 41 90
Vestiging Amsterdam
Arena Boulevard 83-95
Postbus 94282
1090 GG Amsterdam
T 020 - 462 80 40
F 020 - 468 78 78
E info@deklerkenvis.nl
I www.deklerkenvis.nl
0026654.pdf 1 25-8-2009 17:15:44
LRijschoo
Stef Petersen
NU BELLEN - IN NovEmBEr JE rIJBEWIJS HALEN
06 - 54 73 14 97
Ruim 40 jaar ervaring met
o.a. spoedopleidingen
0026474.pdf 1 13-10-2009 10:53:42
Ede - 0318 - 479900
Compleet - Dak heeft zich gespecialiseerd in alle soorten daksystemen en toepassingen.
De werkzaamheden omvatten diverse dakconstructies zowel in de nieuwbouw als in de
renovatie en het verzorgen van onderhoud aan deze dakconstructies.
Desgewenst adviseren wij u als beheerder/eigenaar over de toe te passen constructies,
de te volgen procedures en de financiële consequenties.
Door een flexibele opstelling hebben wij de mogelijkheid in overleg met u een bij
de desbetreffende situatie passende totaaloplossing te bieden.
Het moge duidelijk zijn: een goed dak boven uw hoofd is alles behalve een overbodige luxe.
Compleet - Dak in Ede richt zich bijna alles wat met dakbedekking te maken heeft.
Dus behalve op het bedekken van daken ook op ‘randzaken’ als de betimmering rondom.
Compleet - Dak is een allround dakbedekkingsbedrijf.
De gediplomeerde medewerkers zijn dankzij het volgen van cursussen en opleidingen
voortdurend op de hoogte van de laatste stand van de techniek.
www.compleet-dak.com
0030830.pdf 1 22-9-2009 12:05:30
DOVO_PG_2009.indd 34 12-11-2009 16:36:42
35p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
daMes
DE DAMES OVER
VOETBALLEN BIJ DOVO
Elly en Liza:
“DOVO heeft een dameselftal sinds 2004.
We zijn kampioen geworden in de 5e klasse
en nu draaien we al drie jaar mee in de top
van de 4e klasse. Dit seizoen willen we dus
echt graag kampioen worden – net als an-
dere jaren uiteraard. Dan promoveren we
misschien naar de 3e klasse.”
“Sinds vorig seizoen is het damesvoetbal
uitgebreid met de meisjes C1. Dit seizoen
komen B1 en D1 er ook nog bij. En er is nog
een dameselftal dat recreatief voetbalt in
de 5e klasse. De meiden zijn bij DOVO dus
goed vertegenwoordigd. En alle teams heb-
ben als doel om elk seizoen zo hoog moge-
lijk te eindigen!”
Judy:
“Damesvoetbal is de laatste jaren erg in
opkomst. Ook bij DOVO. Niet voor niets
heeft de club een aantal jaar geleden een
dameselftal opgericht. Tegenwoordig heb-
ben we er zelfs twee. En ook nog twee
meisjesteams.”
“Wij van DOVO 1 trainen twee keer per
week, onder begeleiding van Herry Han-
nisse. Zo zijn we in staat om elke zaterdag
een felle, fanatieke en sportieve wedstrijd
neer te zetten. Winnen lukt natuurlijk niet
altijd, maar we zetten sowieso ons beste
beentje voor! Na de wedstrijd is er tijd voor
een drankje, om de teamspirit te verster-
ken. Ook dit jaar gaan we weer volop voor
het kampioenschap.”
Hester:
“Eind november 2008 trainde ik voor het
eerst bij dames 1 van DOVO. In een jaar tijd
heb ik het team leren kennen als ambiti-
eus en gezellig , met allemaal leuke mei-
den. Ons team bestaat uit 18 speelsters,
de trainer Herry, leider Peter en assistent-
scheidsrechter Henk.”
“Voetballen bij DOVO is erg leuk. Na trai-
ningen en wedstrijden gaan we vaak nog
even de kantine in om wat te drinken. En
we staan regelmatig langs het veld om de
andere DOVO-teams aan te moedigen. Ons
team wordt uitstekend begeleid: afgelopen
seizoen zijn we als derde geëindigd! Dit
jaar gaan we natuurlijk voor het kampi-
oenschap. We hopen veel supporters langs
de kant te zien komend seizoen.”
Marleen:
“Na acht jaar bij de jongens gespeeld te
hebben, speel ik nu twee jaar in het da-
mesteam. Een serieus team met een serieus
doel: kampioenschap. Daar gaan we voor.
Daarom maakt DOVO het ook mogelijk dat
we twee keer per week trainen. We krijgen
erg goede begeleiding van de staf, wat we
enorm waarderen!”
“Het leuke is dat de meiden van ons team
goed met elkaar opschieten, ook buiten
het Panhuis. Dat is bevorderlijk voor de
teamsfeer. Daarnaast zijn we zeer sportief,
misschien wel een beetje teveel…”
Boven (van links naar rechts): Annelies, Dayenna, Elly, Louisa, Judy en Rosalie.
Onder (van links naar rechts): Rivka, Liza, Cornellie, Latoya, Hester, Chancelle, Elijanne en Marleen.
Niet op de foto: Sanne, Natasja, Karin en Tamarah.
DOVO_PG_2009.indd 35 12-11-2009 16:36:43
DOVO_PG_2009.indd 36 12-11-2009 16:36:43
37p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
VriJWiLLigers
WIM ROELOFSEN (FOTO)/ PETER VAN OOIJK
Leeftijd: 75 jaar
Functie: Klusjesman/Huismeester/Manusje
van Alles
Verantwoordelijk voor: schoonmaken van
de velden en kleedkamers, het uitvoeren
van diverse reparatiewerkzaamheden en
beheer van de tribune.
Hoelang: Al 60 jaar lid van DOVO en al 15
jaar vrijwilliger.
Komend seizoen (functie): “Ik hoop op min-
der vandalisme en meer actie vanuit de
politie”.
Komend seizoen (sportief): “Het zal een
moeilijk seizoen worden maar meer rust
in het 1e elftal zal voor meer DOVO gevoel
zorgen”.
HARM HAAN
Leeftijd: 74 jaar
Functie: Klusjesman/Schoonmaker
Harm is per week ongeveer 35 uur voor
DOVO werkzaam als vrijwilliger. De week
begint op maandag om 7 uur ‘s ochtends.
Zijn werkzaamheden bestaan onder andere
uit: het schoonmaken van de kantine en de
kleedkamers, maar ook het wassen van de
sportkleding van vele elftallen.
Hoelang: Al 35 jaar lid en nu ongeveer 14
jaar werkzaam als vrijwilliger.
Komend seizoen: “Ik hoop dat ik nog meer
binding zal krijgen met het 1e elftal van
DOVO. Ik verwacht dat DOVO bij de eerste
5 zal eindigen en als dat niet gebeurd, dan
valt mij dit vies tegen”.
WIM DAVELAAR
Leeftijd: 60 jaar
Functie: Klusjesman/Schilder
Ongeveer een jaar geleden (tijdens het 75
jarig bestaan ) is Wim gevraagd als vrijwil-
liger. Sindsdien heeft hij al vele werkzaam-
heden op zich genomen, waaronder het
gehele schilderwerk van het clubhuis en de
businessclub.
Komend seizoen: “Ik hoop dat het beter zal
gaan dan vorig jaar. Dit jaar hebben we een
jong elftal en ik hoop dat we bij de eerste
vijf zullen eindigen”.
DINIE STOMPHORST
vrouw van Maas Stomphors, materiaalman DOVO 1
Leeftijd: 69 jaar
Functie: “vouwvrouw”. Dinie krijgt de was
aangeleverd van Harm Haan en zorgt er op
maandag voor dat alles netjes gevouwen
terug de kasten in gaat.
Komend seizoen: “DOVO is een geweldige
vereniging en ook de Businessclub is erg
gastvrij. Ik hoop dat de kloof tussen deze
twee steeds minder zal worden. Voor het
eerste elftal hoop ik dat ze het beter gaan
doen dan vorig jaar. Ik heb alle vertrouwen
in zowel de trainer, als het nieuwe (jonge)
elftal. Wat we met elkaar niet vergeten
moeten is dat we het allemaal voor het-
zelfde doen”.
PIET QUINT
Leeftijd: 68 jaar
Functie: al 20 jaar wedstrijdsecretaris. Ook
Coördinator Bouw en Onderhoud, was bij
de aanleg van kunstgrasveld maanden dag
en nacht in touw.
Hoelang: is al meer dan 30 jaar bij DOVO
vrijwilliger, begonnen als jeugdleider om-
dat zijn zoon daar ging voetballen. Ver-
schillende bestuursfuncties gehad. Meer
dan 30 uur in de week bezig voor de club.
Doet dat graag, vindt organiseren leuk, is
graag sociaal bezig.
Komend seizoen(functie): meer jongere vrij-
willigers, we kunnen goed nieuwe mensen
gebruiken met betrokkenheid en initiatief.
Komend seizoen (sportief):een meer posi-
tieve opstelling van de harde kern als het
wat minder gaat. Ik hoop dat DOVO1 als
nr. 7 eindigt, dan kunnen we nog een jaar
rijpen voor de topklasse!
KAREL NIEBOER
Leeftijd: 75 jaar
Functie: hoofdzakelijk timmerwerk. deuren
inhangen, repareren kleedkamers. Helpt
ook me met de maandagochtend schoon-
maakploeg.
Hoelang: komt uit een echte rooie familie,
is al 60 jaar lid. Meer dan 18 jaar vrijwil-
liger, minstens 1.5 dag per week voor de
club bezig.
Komend seizoen (functie): DOVO is een
mooie en grote club, goed georganiseerd.
Ben ik trots op . Omdat zo te houden graag
nog meer actieve vrijwilligers .
Komend seizoen(sportief): ik hoop dat we
dit jaar niet tegen degradatie moeten vech-
ten, maar al komen we in de 4de klas, ik
blijf DOVO trouw. Maar ik word liever kam-
pioen hoor!!
DOVO_PG_2009.indd 37 12-11-2009 16:37:00
ROELOFSEN
Bloemen
PATRIMONIUMLAAN
PASSAGE CORRIDOR
HOOFDSTRAAT
WINKELCENTRUM ELLEKOOT
Roelofsen - adv presentatie heuvelrug.indd 1 07-09-2009 16:24:51
Bedrijfscommunicatie | Grafische Vormgeving | Internet & Automatisering | Audiovisuele Producties
Wij maken indruk voor o.a.
Hendriks groep ı Mol Coatings ı Van Walsem bv ı BV Verpakkings Industrie Veenendaal ı Valma ı Gemeente Tilburg ı Toorank Distillers ı Brainsgroup Nederland ı Steco ı Kooy Bakstenen ı Molson
Techware Telecon ı De Rijk Leidingsystemen ı World Vision ı Radboud Universiteit ı Ginaf Service ı ROC A12 ı Canon ı EO ı Combi Foto ı Saint Gobain ı Ilmo Group ı Heebink Transport
Maak Indruk!
www.deindruk.nl
accountants
belastingadviseurs
arbeidszaken
WWW.SCHUITEMAN.COM
‘‘Nothing escapes his eagle eye...’’
Vendelier 4, Veenendaal
Schui_92x135fcDOVOadv.indd 1 31-08-2009 11:04:58DOVO_PG_2009.indd 38 12-11-2009 16:37:01
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
VriJWiLLigers
39
ROEL VAN BEEK (65 JAAR)
Functie: elektricien, tl buizen vervangen,
wandcontactdozen, roterende reclamebor-
den e.d.), loodgieterwerk als kapotte dou-
ches en doorlopende toiletten repareren.
Hoelang: 3,5 jaar vrijwilliger voor minstens
20 uur in de week. Is door Coby en Ton de
Roos (familie) bij deze club terechtgeko-
men. Heeft verder niks met voetbal . Vindt
het fijn om met leuke mensen nuttig werk
te doen.
Komend seizoen(functie): er zijn nu te veel
groepjes bezig, die vaak aan ons trekken.
Meer coördinatie zou het een stuk beter en
makkelijker maken.
Komend seizoen:vind het leuk als DOVO
wint , maar verder boeit het voetbal me
niet zo!
ARIE VAN STERKENBURG
maar vindt zichzelf nog een kras mannetje.
Leeftijd: 63 jaar
Functie: werkt veel samen met Roel, zijn
talenten liggen meer bij alles rond verwar-
ming en ander loodgieterswerk. Specialis-
me: het maken van de DOVO windvaan op
het clubhuis. De voetballer is gemaakt naar
zijn evenbeeld, erg houterig dus!
Hoelang: is bijna geboren op het huidige
voetbalveld, nog geen 100 meter van het
sportpark. Fanatiek supporter vanaf de
wieg. Gaat vaak ook met uitwedstrijden
mee. Zelf tot zijn 37ste gevoetbald. Is 3 x
keer ingevallen bij het eerste toen er veel
ziek en geblesseerd waren. Is getrouwd met
een telg uit de Dekker familie, superblau-
wen van de overkant. Werkt minstens 20
uur in de week voor zijn club.
Komend seizoen (sportief): een derde/vierde
plek moet kunnen voor zo’n geweldige ver-
eniging . Als we maar niet onderaan bunge-
len en in ieder geval boven GVVV eindigen.
Vroeger was ik als een rooie meestal aan
de winnende hand bij mijn schoonfamilie ,
maar de laatste 5 jaren heb ik het lastig ge-
had. Het wordt erg tijd dat dat verandert!!
RINIE DE KRUYFF
met sigaar in de mond en fototoestel om de nek.
Leeftijd: 49 jaar
Functie: verzorgt al jaren de complete
website in een professionele vorm. Is onze
technische I.T. media specialist, publiceert
uitslagen en eindstanden o.a. interne ka-
belkrant. Onze huisfotograaf van alle thuis-
wedstrijden van het eerste maar ook van
alle activiteiten binnen onze vereniging en
soms ook de businessclub .
Hoelang: is al bijna 40 jaar lid en ruim 15
jaar vrijwilliger.. DOVO is een belangrijk
deel van zijn sociale leven. Samenwerken
om iets te bereiken, maar ook de gezel-
ligheid is belangrijk . DOVO is een mooie
vereniging, andere leden gaan dat vaak pas
beseffen als ze met een andere club te ma-
ken krijgen.
Komend seizoen(functie): de bestuurlijke
communicatie naar de leden moet duidelij-
ker. Door misverstanden en eigen beeldvor-
ming ontstaan er soms tegenstellingen. Het
bestuur moet meer aangeven waar ze mee
bezig zijn en daar interactief over com-
municeren. Als daar meer tijd en energie in
wordt gestoken zal dat de eendracht bin-
nen de vereniging verder versterken.
Komend seizoen(sportief):ik verwacht een
stabiel seizoen en dat er dit keer onze doel-
stellingen worden overtroffen.
Klusteam DOVO
Bij de aanleg van het kunstgrasveld door de gemeente, heeft het bestuur van DOVO be-
sloten ook direct de omgeving van het hoofdveld op de schop te nemen. De vrijwilligers
van DOVO hebben aan deze werkzaamheden een belangrijke bijdrage geleverd. Zo zijn
niet de minste klussen in eigen beheer uitgevoerd. Allemaal vrijwilligers die het rooie
hart op de goede plaats hebben zitten.
Voorste rij vlnr: Harm Haan,
Wim Roelofsen, Wim Peters, Frits Gerrits,
Ton de Roos en Maas van Dijk.
Achterste rij vlnr: Peet van Ojik,
Piet Quint, Jan van Londen,
Karel Nieboer, Dick Randewijk,
Arie Sterkenburg, Wim Davelaar,
Marius en Dinie Stomphorst.
Op de foto ontbreken: Han Vunderink,
Gert leppers, Roel van Beek, Wesley
en Rob Rocourt.
Foto: Pieter Limbeek.
DOVO_PG_2009.indd 39 12-11-2009 16:37:07
www.rabobank.nl/vr
Het is tijd voor de Rabobank.
Rabobank Vallei en Rijn
is trotse hoofdsponsor van DOVO.
Scoren met de nr. 1 in de regio
DOVO en Rabobank Vallei en Rijn horen bij elkaar. Daarom zijn we al een aantal jaar aan elkaar verbonden.
Als sponsor is Rabobank de twaalfde man achter DOVO. De nr. 1 in de regio is voor iedereen een
betrokken en toonaangevende bank. Voor bedrijven een zakenpartner die deskundig en dichtbij is. Voor
particuliere consumenten de nr. 1 in Hypotheken, om uw woonwensen te realiseren.
Ook financieel scoren met de nr. 1? Bel ons via (0318) 660 660 of mail info@vr.rabobank.nl
DOVO_PG_2009.indd 40 12-11-2009 16:37:08
41
Sport verbindt
Sport is samen, als team, werken aan het
ene doel: de wedstrijd winnen met een op-
timaal resultaat. Als grootste sportsponsor
van Nederland kennen we die mentaliteit
als geen ander. We geloven in een win-
situatie met alleen maar winnaars, waarin
vereniging en sponsor samenwerken aan
het beste resultaat. Daarom zijn we al een
aantal jaar de trotse, betrokken sponsor
van de club. De twaalfde man achter DOVO:
uw actieve supporter. Omdat we weten dat
sport mensen met elkaar verbindt. En niet
alleen binnen teams, maar door deze spon-
sorrelatie verbindt voetbal ook zakenpart-
ners aan elkaar: vereniging en bank.
Rabobank Vallei en Rijn. De bank die
dichtbij is.
Onze lokale Rabobank streeft er altijd naar
een bank te zijn die actief betrokken is bij
wat er in haar omgeving speelt. Hans de
Leeuw, directievoorzitter van Rabobank
Vallei en Rijn, legt de concrete betekenis
daarvan uit: “We zijn een bank met onze
wortels stevig in de lokale samenleving
verankerd. We voelen ons in deze regio
thuis en we investeren er met plezier in.
Met onze vestigingen in Ede, Bennekom,
Wageningen, Rhenen en Veenendaal zijn
we altijd een bank in de buurt. Bijvoorbeeld
voor een adviesgesprek over uw hypotheek
of om een zakelijke financiering te bespre-
ken. Daarnaast heeft u ook op een andere
manier uw bank steeds meer dichtbij. Via
internet (www.rabobank.nl/vr) kunt u altijd
en overal uw dagelijkse bankzaken regelen.
Heeft u toch inhoudelijk advies nodig, dan
belt u ons Virtueel Centrum. Onze telefoni-
sche adviseurs staan u graag te woord. Zo
bankiert u bij de Rabobank op het moment
dat het u uitkomt.”
Een duurzame relatie
Voorzitter Bert Septer karakteriseerde onze
sponsorrelatie vorig jaar als volgt: “De Ra-
bobank is een prima sponsor, die voor een
stuk stabiliteit zorgt in de budgetten van
onze A-selectie. Fijn om als vereniging aan
zo’n topbank gelieerd te zijn.” Dat laatste
onderstreept de Rabobank volop: “Als bank
zijn we ook graag verbonden aan elkaar.
Juist omdat we het belangrijk vinden te
investeren in onze omgeving. Dat doen we
ook door sponsoring. Daarom sponsoren we
vv DOVO, de toonaangevende voetbalver-
eniging in Veenendaal. En inderdaad, dat
doen we niet voor even, want we willen een
stabiele bank zijn die echt een fundamen-
tele zakenpartner is. We willen een relatie
voor de lange termijn, duurzaam in tijd,“
aldus Hans de Leeuw.
VV DOVO en Rabobank Vallei en Rijn horen bij elkaar. Al een
aantal jaar zijn we via onze sponsorrelatie aan elkaar verbonden.
Waarom? Ons idee is dat sport verbindt, en daarin willen we
graag investeren.
Sport verbindt
dOVO en rabobank
41p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
de HOOFdspOnsOr
DOVO_PG_2009.indd 41 12-11-2009 16:37:11
Kerkewijk 8, Veenendaal
T 0318 - 55 11 51
www.huibers-accountants.nl
Veenendaal - ZeIST
WIjk bIj duurSTede - renSWoude
BOUWBEDRIJF
DIKKENBERG BV
Inductorstraat 8
3903 KB Veenendaal
Tel. (0318) 52 88 77
Fax (0318) 54 04 72
B.V. STICHTS BEHEER VAN 1952
Adv_StBeheer 18-05-2006 10:07 Pagina 1
DOVO_PG_2009.indd 42 12-11-2009 16:37:28
43
Sinds 18 april 2009
heeft DOVO een offi-
ciële vaste fanshop.
Er is door de vrijwilli-
gers vanaf 8 december
2008 hard gewerkt in
de vrije uurtjes om er
een prachtige shop
van te maken, en het
resultaat mag er zijn.
Ook hier komt de ware
clubliefde weer bo-
vendrijven. Er kan veel
gerealiseerd worden,
zonder dat dit “veel”
kosten met zich mee-
brengt. Een gedeelte
van de kosten kon ge-
haald worden uit de op-
brengst verkopen van de
artikelen die we door de ja-
ren heen “gespaard” hadden. Maar de
manuren, een onmisbare factor
tijdens zo’n project, kwamen
vanuit de vereniging. De
spontane hulp van de vrij-
willigers was fantastisch
en viel als een warme de-
ken over de koude bouw-
periode heen (4 weken
vorst is nogal wat). De
DOVO familie leeft helemaal op als er weer
iets moois gerealiseerd wordt. Dan zijn er
natuurlijk ook de sponsoren met hun finan-
ciële ondersteuning of met het sponsoren
van de vele materialen. Geweldig hoe ie-
dereen hier in meedacht. Op deze manier
kwam de slogan
Door Ons Vrienden Opgebouwd volledig tot
zijn recht. Wij, Ton en Jos, zijn dan ook erg
blij met “ons” vaste honk. Wie herinnert
zich niet meer de marktkraam die buiten op
het terras stond of binnen in het clubhuis.
De oude shopkraam werd na 9,5 jaar trou-
we dienst gedemonteerd en opgeslagen.
De nieuwe fanshop is een aanwinst voor
de vereniging, een mooi buitenaanzicht en
voor ons natuurlijk geen opbouw en afbre-
ken meer van de kraam. Het genot om nu
alle ruim 50 fan-artikelen permanent uit
te kunnen stallen is geweldig. Samen met
TOP 1 Toys Ad Quint is er een samenwer-
king om wat speelgoed vanuit de shop aan
te kunnen bieden. Altijd gemakkelijk als u
een cadeautje vergeten bent te kopen. Met
Henzen Soccer Center is er een samenwer-
king op het gebied van de DOVO voetbal-
lijn, zoals het DOVO tenue, trainingspakken,
windjacks en kleinere voetbalartikelen. Zo-
als u leest, het is een volwaardige fanshop.
Tijdens de thuiswedstrijden zal het geluid
vanuit de fanshop verzorgd blijven wor-
den en dit met de geluidsinstallatie die nu
eigendom is van de shop. De installatie is
overgenomen van SBF (Ben Suydendorp)
van wie we al jarenlang de geluidinstal-
latie betrokken. Ook de vlaggenparade en
de pupil van de week blijft door de shop
verzorgd worden
Niet te missen, de warme worst en de erw-
tensoep zullen ook vanuit de nieuwe shop
verkocht blijven worden. Wie de shop nog
niet gezien heeft, moet beslist eens komen
kijken en laat u betoveren door dit stukje
noeste vrijwilligers- en sponsorwerk.
Tot ziens in of aan de fanshop!!
Ton Roek en Jos Heij
De nieuwe
fanshop
Sinds 18 april 2009
heeft DOVO een offi-
ciële vaste fanshop.
Er is door de vrijwilli-
gers vanaf 8 december
2008 hard gewerkt in
de vrije uurtjes om er
een prachtige shop
van te maken, en het
resultaat mag er zijn.
Ook hier komt de ware
clubliefde weer bo-
vendrijven. Er kan veel
gerealiseerd worden,
zonder dat dit “veel”
kosten met zich mee-
brengt. Een gedeelte
van de kosten kon ge-
haald worden uit de op-
brengst verkopen van de
artikelen die we door de ja-
ren heen “gespaard” hadden. Maar de
manuren, een onmisbare factor
tijdens zo’n project, kwamen
vanuit de vereniging. De
spontane hulp van de vrij-
willigers was fantastisch
en viel als een warme de-
ken over de koude bouw-
periode heen (4 weken
vorst is nogal wat). De
DOVO familie leeft helemaal op als er weer
iets moois gerealiseerd wordt. Dan zijn er
natuurlijk ook de sponsoren met hun finan-
ciële ondersteuning of met het sponsoren
van de vele materialen. Geweldig hoe ie-
dereen hier in meedacht. Op deze manier
kwam de slogan
Door Ons Vrienden Opgebouwd volledig tot
zijn recht. Wij, Ton en Jos, zijn dan ook erg
blij met “ons” vaste honk. Wie herinnert
zich niet meer de marktkraam die buiten op
het terras stond of binnen in het clubhuis.
De oude shopkraam werd na 9,5 jaar trou-
we dienst gedemonteerd en opgeslagen.
De nieuwe fanshop is een aanwinst voor
fanshop
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
FansHOp
DOVO_PG_2009.indd 43 12-11-2009 16:37:48
Drukkerij van Ree
DOVO_PG_2009.indd 44 12-11-2009 16:38:02
45p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
dOVO g-teaM
DOVO_PG_2009.indd 45 12-11-2009 16:38:23
0027483.pdf 1 11-8-2009 10:13:32
www.dekleuverbc.nl
info@dekleuverbc.nl
www.dekleuveramc.nl
info@dekleuveramc.nl
www.bimbim.nl
info@bimbim.nl
de kleuver bedrijfscommunicatie b.v.
Kerkewijk 63, 3901 EC Veenendaal • T (0318) 555 075
de kleuver arbeidsmarktcommunicatie b.v.
BIMBIM nieuwe media b.v.
Vijftien Morgen 4, 3901 HA Veenendaal • T (0318) 584 300
www.dekleuver.nl
LID VERENIGING VAN ERKENDE RECLAME- EN COMMUNICATIE-ADVIESBUREAUS
Kerkewijk 63, 3901 EC Veenendaal • T (0318) 555 778
adv MCG kwart DOVO.indd 1 01-07-2009 12:33:23
0026802.pdf 1 2-7-2009 16:22:54
0027706.pdf 1 16-7-2009 11:48:470027007.pdf 1 30-9-2009 16:41:18
DOVO_PG_2009.indd 46 12-11-2009 16:38:35
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
dOVO in de pers
47
DOVO_PG_2009.indd 47 12-11-2009 16:38:55
Bij CROP wordt u wél serieus genomen
Kijk nou,
uw accountant
komt weer
langs
Wordt u bij de meeste kantoren nog wel eens
opgezadeld met accountants of fiscalisten die amper
droog achter de oren zijn, bij CROP is dat geenszins het
geval. Wij nemen u wél serieus. Met mannen en
vrouwenvanformaat:bekwaam,ervaren,ondernemend.
Dialoog op gelijkwaardig niveau. Daarom voelt u het
bij CROP meteen: dit klikt naar meer. Bovendien zijn de
specialisten van CROP gewend snel te denken en te
doen. Waardoor u nooit voor onnodige financiële
verrassingen komt te staan. En ook dát werkt in uw
voordeel. Kijk op www.crop.nl Rubensstraat 169
6717 VE Ede
tel 0318-648148
fax 0318-648141
Woensdagmiddag gesloten • Vrijdagavond koopavond
www.reinveenendaal.nl
10653 RV fc adv_93x134mm.indd 1 15-08-2006 12:18:14
Vendelier 41
3905 PA Veenendaal
Bij CROP wordt u wél serieus genomen
Kijk nou,
uw accountant
komt weer
langs
Wordt u bij de meeste kantoren nog wel eens
opgezadeld met accountants of fiscalisten die amper
droog achter de oren zijn, bij CROP is dat geenszins het
geval. Wij nemen u wél serieus. Met mannen en
vrouwenvanformaat:bekwaam,ervaren,ondernemend.
Dialoog op gelijkwaardig niveau. Daarom voelt u het
bij CROP meteen: dit klikt naar meer. Bovendien zijn de
specialisten van CROP gewend snel te denken en te
doen. Waardoor u nooit voor onnodige financiële
verrassingen komt te staan. En ook dát werkt in uw
voordeel. Kijk op www.crop.nl Rubensstraat 169
6717 VE Ede
tel 0318-648148
fax 0318-648141
Woensdagmiddag gesloten • Vrijdagavond koopavond
www.reinveenendaal.nl
10653 RV fc adv_93x134mm.indd 1 15-08-2006 12:18:14
Vendelier 41
3905 PA Veenendaal
DOVO_PG_2009.indd 48 12-11-2009 16:38:56
49
vv Bennekom
Achterstraat in Bennekom
telefoon: 0318 - 416111
www.vvbennekom.nl
vv DOVO
Sportpark “Panhuis”
Verlengde Sportlaan 5
3905 AE Veenendaal
0318 - 512060
G.V.V.V.
Sportpark “Panhuis”
Verlengde Sportlaan 2
3905 AE Veenendaal
0318 - 524562
www.gvvv.nl
HSV Hoek
Sportpark Denoek
Lovenpolderstraat
4542 NS Hoek
0115 - 441593
www.hsvhoek.nl
cvv de Jodan Boys
Sportpark Oosterwei
Sportlaan 8
2806 HC GOUDA
0182 - 517576
www.cvvdejodanboys
s.v. Kozakken Boys
Nieuwe Kozakken Stoep 1
4251 XZ WERKENDAM
tel. 0183 – 501770
www.kozekkenboys.nl
VV L.R.C.
Sportpark “Bruinsdeel”
Bruininxdeelse Kade 4
4143 LM Leerdam
0345 - 612307
www.vvlrc.nl
CLubgegeVens
HOOFdKLasse b
HSV ODIN ‘59
Hoflaan 1
1967 NE Heemskerk
0251 - 237026
www.odin59.nl
SDC Putten
Sportpark Putter Eng
Roosendaalseweg 111
3882 MN Putten
0341 - 353497
www.sdcputten.nl
SV Spakenburg
Sportpark de Westmaat
Westdijk 12
Spakenburg
tel. 033 2992140
www.spakenburg.com
vv Sparta Nijkerk
Sportcomplex “De Ebbenhorst”
Nachtegaalsteeg 1,
3862 WJ Nijkerk,
tel. 033 – 2452937
www.vvspartanijkerk
RKAV Volendam
Julianaweg 3a
1131 CX te Volendam
0299 - 364164
www.rkav-volendam.nl
vv IJsselmeervogels
Sportpark “De Westmaat”
Westdijk 14
3752 AE Bunschoten-Spakenburg
033 – 2992200
www.ijsselmeervogels.nl
HCSV “Zwaluwen’30”
Sportcomplex “ Middelweg “
Berkhouterweg 23
1624 NS Hoorn
0229 – 273870
www.zwaluwen.nl
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
DOVO_PG_2009.indd 49 12-11-2009 16:39:06
50
50
inFOrMatie VV dOVO
uit VeenendaaL
Voetbalvereniging DOVO
Voetbalvereniging DOVO uit Veenendaal werd op 23 april 1933
opgericht. In eerste instantie onder de naam DVO. In 1937 werd
deze naam veranderd in DOVO, Door Ons Vrienden Opgericht. De
clubkleuren zijn rood (shirt) en wit (short).
DOVO heeft zo’n 1400 leden en is daarmee de grootste
voetbalvereniging in Veenendaal en de regio. Een heel groot deel
van deze leden is actief als voetballer. Het aantal vrijwilligers bij
DOVO is ruim 250.
Het aantal teams bij DOVO is ruim 80. Er zijn 14 seniorenteams.
Ook seniorenvoetbal buiten competitieverband is mogelijk. Verder
is er een G-team voor spelers met beperkingen. Er wordt Dames-
en Meisjesvoetbal gespeeld. Verder wordt op eigen terrein voor de
allerkleinste pupillen op vrijdagavond een competitie Champions
League gespeeld. En er is Mini voetbal. De jeugdafdeling bestaat,
verdeeld over junioren en pupillen, totaal uit meer dan 60 teams.
Sportieve successen eerste team vv DOVO
Vanaf 1970 speelt het eerste team van DOVO met een onderbreking
van één jaar op het hoogste niveau van het Zaterdagamateurniveau.
DOVO staat daarmee in de top van de ranglijst allertijden van het
Zaterdagamateurvoetbal. DOVO is acht keer kampioen geworden
in de hoogste afdeling. Het laatste kampioenschap werd behaald
in het seizoen 2003/2004. DOVO wist één keer het Nederlands
kampioenschap bij de Zaterdagamateurs te behalen.
Accommodatie vv DOVO
DOVO is gevestigd op het Sportpark Panhuis te Veenendaal. De
vereniging beschikt over 6 speelvelden, waarvan drie kunst-
grasvelden. Vier velden zijn voorzien van een lichtinstallatie. Het
eerste team speelt op een kwalitatief hoogwaardig kunstgrasveld.
DOVO beschikt over een hoofdtribune met ruim 600 zitplaatsen.
Verder zijn er drie staantribunes. De totale capaciteit van het
hoofdveld bedraagt maximaal 5000 toeschouwers.
Verder beschikt DOVO over uitstekende ontvangstruimten
voor zowel gasten als sponsors. De sponsors van DOVO worden
ontvangen in het businesshome van Businessclub De Heuvelrug,
de aan DOVO verwante stichting en tevens de grootste sponsor
van vv DOVO.
Businessclub De Heuvelrug is in het amateurvoetbal één van de
grotere businessclubs in Nederland.
Adres vv DOVO:
Verlengde Sportlaan
3905 AE Veenendaal
0318 512060
Postadres vv DOVO:
Postbus 766
3900 AT Veenendaal
secretariaat@vvdovo.nl
www.vvdovo.nl
p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
De Monding 11
3904 NW Veenendaal
0318-525445
septer@online.nl
Bert Septer
VOORZITTER PR EN
COMMERCIËLE ZAKEN
Pijlkruid 3
3931 WX Woudenberg033-2864640
secretariaat@vvdovo.nl
Evert van Hunnik
SECRETARIS
secretariaat@vvdovo.nl
Gortstraat 95
3905 BD Veenendaal
06-48316433
hcvdpol@hotmail.com
Corné van de Pol
1E PENNINGMEESTER
Grote Pekken 96
3901 JE Veenendaal
0318-517558
Frederikq96@casema.nl
Piet Quint
WEDSTRIJDSECRETARIS
Frederikq96@casema.nl
Boomvalk 4
3905 RJ Veenendaal
tel 0318-522050
jgwtijssen@wanadoo.nl
Hans Tijssen
VOORZITTER
CLUBHUISCOMMISSIE
Noorderkroon 12
3902 VD Veenendaal
tel. 0318 510052 - 06 5429 7510
bartkelderman@planet.nl
Bart Kelderman
VOORZITTER
JEUGDCOMMISSIE
Boekvink 2
3906 AV Veenendaal
0318-516943
m.a.vanravenhorst@hetnet.nl
Rien van Ravenhorst
2E PENNINGMEESTER
bestuur
DOVO_PG_2009.indd 50 12-11-2009 16:39:22
tel: 06 52689389
fax: 0318 300910
v.d.woude@hotmail.com
0030793.pdf 1 23-9-2009 9:33:38
Bas Bleeker Schilderwerken
Klaas Katerstraat 24
3904 EE Veenendaal
Mobiel (06) 41 99 70 28
Vraag vrijblijvend een offerte aan.
Ook voor stucwerk!
0030453.pdf 1 6-10-2009 13:57:31
0030768.pdf 1 28-9-2009 16:05:17
T. Hensen
0030737.pdf 1 29-9-2009 10:15:48
SEIZOEN 2009 - 2010
DOVO
P R E S E N T A T I E G I D S
V E E N E N D A A L
DOVO_PG_2009.indd 1 12-11-2009 11:17:34
DOVO Veenendaal
&
Z-Press Sport & Media
Het perfecte
één-tweetje
DOVO_PG_2009.indd 51 12-11-2009 16:40:12
Plesmanstraat 45 | 3905 KZ | VEENENDAAL | Tel.: 0318 - 546 546
www.ekris.nl
Ekris Veenendaal bv
DOVO_PG_2009.indd 52 12-11-2009 16:40:14

More Related Content

Similar to DOVO Presentatiegids 2009-2010

Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbondSteven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbondBelgianFootball
 
DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018Anne Mulder
 
DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018Hans van Setten
 
Jeugdvoetbal
JeugdvoetbalJeugdvoetbal
JeugdvoetbalHVV'24
 
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016BelgianFootball
 
Presentatiegids DOVO 2018 2019
Presentatiegids DOVO 2018 2019Presentatiegids DOVO 2018 2019
Presentatiegids DOVO 2018 2019Anne Mulder
 
Nieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven MartensNieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven MartensBelgianFootball
 
Lr 135191 vierjesuccessen_v3
Lr 135191 vierjesuccessen_v3Lr 135191 vierjesuccessen_v3
Lr 135191 vierjesuccessen_v3Toon15
 
SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019Richard Aalten
 
Brochure Football Kick-Off 2014 NL
Brochure Football Kick-Off 2014 NLBrochure Football Kick-Off 2014 NL
Brochure Football Kick-Off 2014 NLFootball+ Foundation
 
Presentatie ledenavond GeuzenMiddenmeer 19 mei
Presentatie ledenavond GeuzenMiddenmeer 19 mei Presentatie ledenavond GeuzenMiddenmeer 19 mei
Presentatie ledenavond GeuzenMiddenmeer 19 mei Paul Blok
 
Portfolio Ontwerpburo Kloosterman
Portfolio Ontwerpburo KloostermanPortfolio Ontwerpburo Kloosterman
Portfolio Ontwerpburo KloostermanJan Kloosterman
 

Similar to DOVO Presentatiegids 2009-2010 (19)

Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbondSteven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
Steven Martens: 1 jaar op de voetbalbond
 
Visie2012-2016
Visie2012-2016Visie2012-2016
Visie2012-2016
 
DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018DOVO Presentatiegids 2017- 2018
DOVO Presentatiegids 2017- 2018
 
DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018DOVO Presentatiegids 2017-2018
DOVO Presentatiegids 2017-2018
 
Jeugdvoetbal
JeugdvoetbalJeugdvoetbal
Jeugdvoetbal
 
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
Voetbalfederatie Vlaanderen - Beleidsplan 2013-2016
 
Presentatiegids DOVO 2018 2019
Presentatiegids DOVO 2018 2019Presentatiegids DOVO 2018 2019
Presentatiegids DOVO 2018 2019
 
Dug out 49-nl-l
Dug out 49-nl-lDug out 49-nl-l
Dug out 49-nl-l
 
Dug out 43-nl-l
Dug out 43-nl-lDug out 43-nl-l
Dug out 43-nl-l
 
Nieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven MartensNieuwjaarsbrief Steven Martens
Nieuwjaarsbrief Steven Martens
 
Lr 135191 vierjesuccessen_v3
Lr 135191 vierjesuccessen_v3Lr 135191 vierjesuccessen_v3
Lr 135191 vierjesuccessen_v3
 
S D Z
S D ZS D Z
S D Z
 
SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019SDC Presentatiegids 2018-2019
SDC Presentatiegids 2018-2019
 
Dug out 40-nl-l
Dug out 40-nl-lDug out 40-nl-l
Dug out 40-nl-l
 
Dug out 51-nl-l
Dug out 51-nl-lDug out 51-nl-l
Dug out 51-nl-l
 
Hup Holland Hup
Hup Holland HupHup Holland Hup
Hup Holland Hup
 
Brochure Football Kick-Off 2014 NL
Brochure Football Kick-Off 2014 NLBrochure Football Kick-Off 2014 NL
Brochure Football Kick-Off 2014 NL
 
Presentatie ledenavond GeuzenMiddenmeer 19 mei
Presentatie ledenavond GeuzenMiddenmeer 19 mei Presentatie ledenavond GeuzenMiddenmeer 19 mei
Presentatie ledenavond GeuzenMiddenmeer 19 mei
 
Portfolio Ontwerpburo Kloosterman
Portfolio Ontwerpburo KloostermanPortfolio Ontwerpburo Kloosterman
Portfolio Ontwerpburo Kloosterman
 

DOVO Presentatiegids 2009-2010

 • 1. SEIZOEN 2009 - 2010 DOVO P R E S E N T A T I E G I D S V E E N E N D A A L DOVO_PG_2009.indd 1 12-11-2009 16:32:15
 • 2. 0026435.pdf 1 24-8-2009 9:20:27 0026419.pdf 1 11-8-2009 10:02:48 DOVO_PG_2009.indd 2 12-11-2009 16:32:17
 • 3. 3 Het dagelijks bestuur van DOVO aan het woord 4 Hoofdtrainer Erik van de Meer: Ideeën, visie en strategie 9 Groepsfoto A-selectie 11 De Medische Staf: een onmisbare schakel 13 De DOVO jeugd zet koers naar een mooie toekomst 15 Edward Sijahailatua, het nieuwe hoofd jeugdopleidingen 17 Lake side Veenendaal weer een jaar vrijetijdskledingsponsor 19 Businessclub de Heuvelrug: de leukste manier van netwerken 23 DOVO in actie 25 Pasfoto’s A-selectie en staf 26 Stichting FSD: sponsormogelijkheden 29 DOVO’s hoofdveld wordt kunstgras 31 De A1, het topjeugdteam van DOVO 33 De Dames over voetballen bij DOVO 35 DOVO vrijwilligers in het zonnetje gezet 37 DOVO en en Rabobank: Sport verbindt 41 De nieuwe Fanshop 43 Het DOVO G-Team 45 DOVO in de pers 47 Clubgegevens Hoofdklasse B 49 Bestuur v.v. DOVO 50 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 inHOudsOpgaVe Colofon: Uitgave: vv DOVO Businessclub De Heuvelrug Stichting FSD Fotografie: Rinie de Krijff Pieter Limbeek Redactie: Nel van Vessem Coby de Roos Bert Daemen Comm. commissie: Jan van den Heuvel Ton de Roos Ed Snitselaar Corné van de Pol Drukwerk: Drukkerij Van Ree BV Uitgeverij: www.zpress.nl DOVO_PG_2009.indd 3 12-11-2009 16:32:18
 • 4. 4 4 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 04 bestuur Hoe ziet de huidige samenstel- ling van het dagelijks bestuur van DOVO eruit? Eerst maar even kort voorstellen. Want de samenstelling van het dagelijks bestuur is het afgelopen sei- zoen wel sterk gewijzigd. Sinds eind 2008 zijn de twee vaca- tures in het dagelijks bestuur weer ingevuld. In het najaar 2008 is Evert van Hunnik be- reid gevonden om de vacature van secre- taris in te gaan vullen. Evert is 52 jaar en woont in Woudenberg. Evert is zelfstandig ondernemer en organiseert en geeft trai- ningen en advies op het gebied van finan- ciële dienstverlening vanuit zijn bedrijf in Zeist. Hij werkt voor diverse grote onder- nemingen in Nederland. Hij volgt de ver- richtingen van het eerste team al meer dan 30 jaar. Zowel thuis als uit. DOVO is hem verder niet vreemd. Wat langer heeft het geduurd om Corné van de Pol als penningmeester binnen te halen. De bijna 29 jarige Veenendaler speelt al jaren bij DOVO en momenteel in DOVO 8. Hij kent de vereniging goed. Het senioren- voetbal bij DOVO ligt hem erg na aan het hart. Corné runt als jonge zelfstandig on- dernemer een nog steeds groeiend accoun- tantskantoor in Wageningen en Zevenaar. Samen met de 57 jarige voorzitter Bert Septer vormen zij het dagelijks bestuur van DOVO. Bert is in het dagelijks leven adviseur Personeel & Organisatie in zijn woonplaats Veenendaal. Hij heeft vanaf zijn achtste jaar bij DOVO gevoetbald en is begin 1991 als jeugdvoorzitter bij DOVO begonnen. Hij maakt vanaf dat moment deel uit van het algemeen bestuur van DOVO. Het dagelijks bestuur op volle sterkte heeft de draad begin 2009 weer op kunnen pak- ken. Wat is er als eerste opgepakt? Van een penningmeesterloos bestuur wordt geen enkel bestuurslid vrolijk. Er was wel- iswaar goed op de centen gelet, maar de financiële organisatie moest opgefrist wor- den. En periodieke financiële rapportages zijn onontbeerlijk bij een grote vereniging als DOVO waar heel wat omgaat. Toen de financiën goed op orde bleken, is tegelij- kertijd is een begin gemaakt met de basis voor een meerjarenbegroting voor DOVO. Regeren is vooruitzien aldus het dagelijks bestuur. En er lagen plannen om forse investerin- gen in de accommodatie te doen. Plannen waarover de leden al ruim van tevoren wa- ren geïnformeerd en waarvoor instemming was verkregen. Kunstgras op het hoofdveld en renovatie van een aantal zaken rond het hoofdveld, bijvelden en kleedkamers. En daar hing een prijskaartje aan. Maar sportief gezien ging het niet echt goed de laatste tijd of wel? De resultaten waren in het algemeen niet echt goed. Rond de winterstop baarde de stand van onze A-selectie op de ranglijst grote zorgen. Het beruchte degradatie- spook was onderwerp van gesprek. Het dagelijks bestuur van DOVO aan het woord DOVO_PG_2009.indd 4 12-11-2009 16:32:22
 • 5. 5p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 bestuur Maar paniek vinden we als dagelijks be- stuur een slechte adviseur. Zorgvuldig en zoveel mogelijk in goed overleg zijn een aantal zaken op een rijtje gezet en beslis- singen genomen. Eén van de gevolgen was de niet meer te voorkomen trainerswisse- ling bij de A-selectie. Geen leuke klus en ook niet iets waar je als vereniging trots op moet zijn. Het tussentijds aantrekken van een trainer voor de A-selectie is erg lastig en maakt veel los. Er is bewust gezocht naar een trai- ner voor de rest van het seizoen, maar ook iemand waarmee het bestuur in principe ook de komende jaren verder zou willen. Een trainer die past bij DOVO, bij haar am- bities en ons verder kan brengen in de hui- dige top van het amateurvoetbal. Erik van der Meer, oud speler van FC Utrecht had een drive die ons erg aansprak en naar me- ning van bestuur hard nodig was bij DOVO. Hij had naar bestuur en spelersgroep een directe, heldere en duidelijke aanpak voor ogen. Alhoewel de resultaten de tweede helft van de competitie beter waren, bleek de concurrentie wel heel erg goed bij de les te blijven. Ondanks een hoog aantal punten bleef het spannend. Wij zijn blij dat we ons na een lang seizoen hebben gehandhaafd. Met de B-selectie werd vanaf het begin van de competitie al een valse start gemaakt. Een nog onverwacht veel te smalle selectie, had het eerste halfjaar volop de aandacht van het bestuur en technische staf nodig. Toen de blessures en vakanties eenmaal voorbij waren en er wat verschuivingen waren doorgevoerd, pakte de B-selectie de draad met verve op. In het tweede deel van competitie speelde het team zich met een fraaie serie ruimschoots op tijd veilig. Door een aantal intensieve gesprekken met spelers en staf van de B-selectie waren een aantal knelpunten wel goed in beeld geko- men. Hebben jullie als dagelijks bestuur wat gedaan met de ervaringen van de afgelopen periode? Al vanaf eind 2008 en verder gedurende het seizoen zijn er intern door het bestuur vergaande beslissingen genomen. Hier zijn tal van gesprekken en evaluaties aan voor- afgegaan. Een leerzame periode voor het dagelijks bestuur, waarin diverse knelpun- ten en risico’s aan het licht kwamen. Er is met betrekking tot de B-selectie ge- kozen voor een wat andere opzet voor het nieuwe seizoen. Namelijk het opbouwen aan een opleidingselftal met zoveel mo- gelijk eigen talentvolle jongens aangevuld met jonge spelers uit de A-selectie. Nieuw bij DOVO is de invoering van een be- scheiden premiestelsel bij de B-selectie. En er zijn tevens wijzigingen in de staf doorgevoerd. Zo is Jan Gaasbeek, trainer van de A-junioren en oud eerste elftal spe- ler, als trainer van de B-selectie aangesteld. Een trainer die het beleid dat het bestuur de komende jaren voor ogen staat volledig onderschrijft. Verder bouwen aan een B- selectie die moet gaan bestaan uit spelers uit de eigen jeugdopleiding en waarvoor leeftijdscriteria zullen gaan gelden. Een team dat goed meedoet, maar vooral een team waarin jonge spelers verder opgeleid gaan worden om kans te maken voor de A- selectie. En zowel voor de A-selectie als de B-selec- tie is er veel aan gedaan om ruim voor het nieuwe seizoen zo breed mogelijke selec- ties tot stand te brengen. De trainingsopzet en de speelstijl van de B-selectie moeten verder op die van de A-selectie aan gaan sluiten. Om de aansluiting met B- en eventueel A-selectie te behouden, werd ook veel aandacht aan de jeugdopleiding besteed. De pupillenopleiding onder de bezielende leiding van coördinator en trainer Jan Haan loopt al jaren goed. Voor het nieuwe seizoen is oud eerste elftal speler Edward Sijahailatua aangesteld als coördinator selecties junioren en trainer B1. Hij wordt daarbij ondersteund door Ben Schinkel, een jeugdopleider in hart en nieren. Zij hebben de taak de nieuwe koers bij de junioren in te gaan zetten. Er is erg veel aandacht besteed aan de in- vulling van trainers en begeleiding bij de jeugd. Een groot aantal gekwalificeerde trainers, die zich onvoorwaardelijk in de ingezette koers kunnen vinden en daar uit- voering aan gaan geven. Een herschreven technisch beleid voor zo- wel senioren als jeugd selecties moet voor de komende vijf jaren de basis zijn voor een helder en uniform opleidings- en selectie- beleid bij DOVO. Er moet in grote lijnen een speelstijl komen die door de gehele vereni- ging herkenbaar is en waarbij aan posities specifieke vaardigheden zijn gekoppeld. Vaardigheden die als uitgangspunt gehan- teerd worden bij het zowel intern als extern scouten voor alle selectieteams bij DOVO. Want witte vlekken zullen er altijd blijven. Al heel vroeg in het seizoen zal daarop via scouting veel meer vooruitgelopen moeten gaan worden. Voor alle posities zou een soort schaduwteam moeten staan. Bij de jeugd- en de B-selectie moet dat in het vervolg gebeuren met vrijwel allemaal eigen spelers. Er zijn de laatste jaren veel jeugdspelers gehaald. Dat heeft in het al- gemeen niet tot de gewenste resultaten en continuïteit geleid. En uiteindelijk is dat ten koste gegaan van onze eigen jeugdspelers. Het overzicht en inzicht is er inmiddels wel. De basis is gelegd en er wordt al naar gewerkt. Er komt lijn in en veranderingen worden merkbaar. Nu moet het technisch beleid verder beschreven en uitgewerkt worden. Topklasse of niet? Hoe hoog ligt de lat voor de A-selectie? In de aanloop naar verlenging van het contract met Erik van der Meer is daar- over vanzelfsprekend uitgebreid gesproken. Terecht dat een trainer vooraf van het be- stuur wil weten hoe hoog de lat komt te liggen. Zeker dit seizoen met de komst van de topklasse en de forse inkopen van de concurrentie. Een naar mening van bestuur en trainer voor dit seizoen realistische doelstelling is afgesproken. Een stabiele hoofdklas- ser ergens onderaan in het linker rijtje, uit de gevarenzone. Op papier staan er goede spelers, die samen ook een goed en hecht team moeten kunnen gaan vormen. Daar is wat tijd voor nodig. Hoe lang? Wie weet kunnen we stiekem mee blijven doen om de belangrijkste plaatsen in de strijd om de topklasse. Het bestuur is van mening dat DOVO er naar moet streven in de topklasse terecht te komen. Een aansprekende club als DOVO hoort daar ook thuis. Maar in de top van het huidige amateurvoetbal moet dan wel aan forse randvoorwaarden worden voldaan. Op organisatorisch en technisch gebied, maar ook het budget voor de A-selectie en staf DOVO_PG_2009.indd 5 12-11-2009 16:32:22
 • 6. Gebr. van Gent Ede, Kelvinstraat 39, 0318-697855, www.gebrvangent.nl Veenendaal, Galileïstraat 2, 0318-526767, www.gebrvangent.nl De nieuwe Avensis Vanaf €23.940,- Gemiddeld brandstofverbruik (2004/3/EC) 5,4L/100km (18,5 km/L) t/m 7,0L/100km (14,3 km/L), CO2 141 t/m 165 gr/km. 0026566.pdf 1 26-8-2009 16:55:42 De Reede 55 Veenendaal (West) T.0318 - 51 90 38 I. www.ginkelgroen.nl W Planten voor binnen en buiten W Tuinbenodigdheden en tuinaccessoires W Bloemen en bloemstukjes uit eigen binderij W Potterie W Deskundig advies 0026386.pdf 1 7-8-2009 14:50:40 DOVO_PG_2009.indd 6 12-11-2009 16:32:24
 • 7. 7p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 bestuur zal vroegtijdig goed op orde moeten zijn. Geen gemakkelijke opdracht en zeker niet in deze tijd. En daarvoor zullen alle gele- dingen binnen DOVO gezamenlijk de han- den nog meer uit de mouwen gaan steken. En de ambities voor de overige teams? De B-selectie zal dus puur als opleidings- team worden gezien. Waarbij het hoogste niveau voor reserve teams oftewel handha- ving niet in gevaar mag komen. Maar het verder opleiden van eigen jeugdspelers is de belangrijkste opdracht. Jonge talenten die ervaring en weerstand op moeten doen. Uiteindelijk zal dat ieder jaar moeten lei- den tot een lijstje met het liefst meerdere spelers voor de A-selectie. Het is voor ieder bestuurder een droom om uiteindelijk een A-selectie met een herkenbaar DOVO-ge- zicht op het veld te zien. De doelstelling voor jeugdselecties van de A1 en de B1 junioren is om binnen een aan- tal jaren landelijk op tweede divisie niveau te spelen. Op dit moment speelt de C1 lan- delijk op dit niveau. Maar er komt een fantastische lichting aan, die een uitstekende opleiding in de pupil- len heeft genoten. Deze talenten zullen we moeten blijven binden en boeien om ze voor DOVO te kunnen behouden. Juist in de wat lastigere leeftijdscategorie van de juni- oren. Er is vertrouwen dat er een talentvolle groep eigen spelers aan zit te komen. De toekomst zal dat uit moeten gaan wijzen. Maar dat vergt nog wel wat jaren en dus ook een beleid voor de langere termijn. De accommodatie begint er steeds strakker uit te zien. Met de aanleg van kunstgras op het hoofd- veld hebben we als vereniging weer een belangrijke stap vooruit gezet. Je kunt nog wel discussiëren over kunstgras, maar met de ontwikkelingen van de laatste jaren en de huidige kwaliteit is kunstgras niet meer tegen te houden. En dat moet je ook niet meer willen, anders loop je straks achter de feiten aan. Dat blijkt wel in de hoofdklasse B. Van de veertien clubs spelen er dit sei- zoen al tien op kunstgras. En van de overi- gen zouden een aantal graag kunstgras op het hoofdveld willen. Alles heeft zo z’n voor- en nadelen. Maar voor DOVO zijn dat alleen maar voorde- len. De renovatie van het hoofdveld is zo goed als klaar. Nog wat afwerkingen en de aanleg van een spelerstunnel brengen het hoofdveld op topamateurniveau. Want het bestuur heeft de aanleg van kunstgras op het hoofdveld aangegrepen om ook een aantal zaken rond het hoofdveld fors op de schop te nemen. Daarvoor is naast de inbreng van de gemeente Veenendaal ook door DOVO zelf fors geïnvesteerd in reno- vatie van de staan- en zittribunes, hekwer- ken en bestrating, leidingen en bekabeling. Daarbij heeft de hulp van vele vrijwilligers de kosten nog fors kunnen drukken. Weer of geen weer, naast een constant hoge wedstrijdkwaliteit van het hoofdveld heb- ben ook de trainingsfaciliteiten voor zowel selecties als overige teams met de komst van kunstgras weer een forse opwaardering gekregen. En kunstgras went dan snel. Het totaalplaatje van het hoofdveld heeft ein- delijk een frisse en strakke uitstraling zoals dat bij DOVO past. Op korte termijn zullen ook de ballenvan- gers bij de kunstgrasvelden twee en drie nog voorzien worden van hogere stalen hekwerken met daarboven netten. Daarmee komen we ook aan de wens van veel teams tegemoet en hopen we de ballen voortaan goed in eigen huis te kunnen houden en vernielingen verder in te dammen. Met zo’n veertienhonderd leden en rond de tachtig teams beschikt DOVO over zes speelvelden. Drie van de zes velden zijn nu voorzien van kunstgras. Deze drie velden en een natuur grasveld zijn voorzien van lichtinstallaties. Daarmee zijn de trainings- en wedstrijdfaciliteiten op een kwalitatief hoog niveau gekomen. Er blijft natuurlijk altijd wat te wensen over. Maar niet alles kan tegelijkertijd. Er ligt o.a. al een tijd een kleurenplan voor het clubhuis. Voor de komende jaren staat een facelift en wat aanpassingen van het clubhuis en het krappe en niet representa- tieve wedstrijdsecretariaat op het wensen- lijstje. Daarnaast moet kritisch bekeken worden of het aantal beschikbare kleedkamers en het niveau en uitstraling van de kleedkamers en het kleedkamergebouw voldoende is. We huren al jaren kleedkamers bij de buren. Met de groei van dames- en meisjesvoetbal neemt de druk nog meer toe. Op termijn moet er misschien toch gedacht worden aan uitbreiding van het aantal kleedkamers door middel van een stuk nieuwbouw. Wat kunnen de leden de komende tijd nog van het bestuur verwachten? Bestuurlijk zijn de verantwoordelijkheden inmiddels door het bestuur opnieuw in- gedeeld. Ieder bestuurslid wordt het aan- spreekpunt voor één of meerdere taakon- derdelen. Je kunt nu eenmaal niet met alle dingen tegelijk bezig blijven. En naar de leden wordt nu weer duidelijk wie in eerste instantie op onderdelen aanspreekbaar is. Een verbetering waarover op korte termijn gecommuniceerd gaat worden. Het al eerder genoemde technisch beleid wordt nu direct opgepakt om verder ver- enigingsbreed uitgewerkt te worden. Voor- stellen zullen uiteindelijk aan de leden ter instemming worden voorgelegd. De communicatie en pr zijn overigens ook nog één van de aandachtspunten. Hoe hou- den we leden en sponsors beter en tijdig op de hoogte. Waar is behoefte aan. En hoe verkopen we DOVO nog beter via de media naar buiten. Hoe nutten we het merk DOVO commer- cieel professioneel uit. En verkrijgen we daarmee voor langere tijd een stabiele ba- sis voor de vereniging en voetbal op topa- mateurniveau. Een stagiair is met een onderzoek gestart. Het gaan werken met een meerjarenbe- groting is niet alleen een wens, maar ook noodzaak geworden. De belangrijkste zaken zullen tegelijkertijd door verschillende bestuursleden opgepakt worden. Daarbij zullen diverse geledingen vanuit de vereniging nog meer betrokken gaan worden. Want eerst zal duidelijk moe- ten worden hoe het er op onderdelen voor staat, wat eventueel beter kan en waar be- hoefte aan is. Het bestuur speelt al langer met de gedachte daarvoor een aantal werk- groepen in het leven te roepen. Vervolgens hoe, met welk budget en wanneer het één en ander gerealiseerd moet zijn. Oftewel er zijn meer dan voldoende uitda- gingen. En niet alleen voor het bestuur maar voor de gehele vereniging. Want daarbij zijn niet alleen ideeën van leden maar ook vele handjes nodig. Ondertussen rolt ook de bal weer volop en kijken we uit naar een leuk en sportief succesvol seizoen. DOVO_PG_2009.indd 7 12-11-2009 16:32:24
 • 8. 0026334.pdf 1 2-7-2009 12:28:29 Gasterij De Vendel, Vendelseweg 69, Veenendaal, tel. 0318 - 525 506 Gasterij De Vendel in Veenendaal, het stijlvolle, gastvrije en culinair hoogstaande restaurant op de oudste plek van Veenendaal, is haar 25e jaar ingegaan. Eigenaar Chris Koudijs en zijn team vieren dat met speciale jubileaumacties. feest! - Gratis cadeaubon t.w.v. €25,- - Gratis toetje voor iedereen geboren in 1985 - Speciaal driegangen weekmenu voor €25,- Benieuwd? U bent van harte welkom! Gasterij De Vendel, Vendelseweg 69,Gasterij De Vendel, Vendelseweg 69, Veenendaal, tel. 0318 - 525 506Veenendaal, tel. 0318 - 525 506 Benieuwd?Benieuwd?Benieuwd?Benieuwd?Benieuwd?Benieuwd? U bent van harte welkom!U bent van harte welkom!U bent van harte welkom!U bent van harte welkom!U bent van harte welkom!U bent van harte welkom! Gasterij De Vendel, Vendelseweg 69, gastvrije en culinair hoogstaande restaurant opgastvrije en culinair hoogstaande restaurant op de oudste plek van Veenendaal, is haar 25e jaarde oudste plek van Veenendaal, is haar 25e jaar ingegaan. Eigenaar Chris Koudijs en zijn teamingegaan. Eigenaar Chris Koudijs en zijn team - Gratis toetje voor iedereen geboren in 1985 - Speciaal driegangen weekmenu voor €25,- U bent van harte welkom! 0027164.pdf 1 8-9-2009 10:29:110027162.pdf 1 9-10-2009 10:13:34 DOVO_PG_2009.indd 8 12-11-2009 16:32:25
 • 9. 9p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 de HOOFdtrainer erik van der Meer IDEEËN, VISIE EN STRATEGIE Niet alleen de prestatiecurve moet omhoog, ook de afstemming tussen het eerste en het tweede elftal verdient bij DOVO serieuze verbetering ten opzichte van het vorige seizoen. Erik van der Meer en Jan Gaasbeek zitten dan ook samen aan tafel en volgen samen één beleid. Met als doel de overgang van het tweede naar het eerste te verkleinen en de eigen jeugd reële kansen te bieden om door te stromen naar het eerste. In februari 2009 werd Erik van der Meer gevraagd het seizoen 2008-2009 af te ma- ken bij DOVO met als opdracht: handhaving in de Hoofdklasse. Erik van der Meer: 'Meer was niet haalbaar. Qua karakters was de groep niet in balans en er zaten een aan- tal spelers bij die geen belang hadden bij handhaving of degradatie. Uiteindelijk is het doel gehaald, al was daar een beslis- singwedstrijd - inclusief verlenging en het nemen van strafschoppen - voor nodig. Vervolgens zijn we ons op seizoen 2009- 2010 gaan richten. Daarbij stonden twee onderwerpen centraal: de groep en de or- ganisatie.' Wat de organisatie betreft zagen zowel Van der Meer als het DOVO-bestuur verbe- terpunten: 'De lijnen waren te lang en ook de scouting liep niet lekker. Scouts kregen geen vastomlijnde opdrachten. Vanaf nu is er regelmatig overleg en kunnen de scouts rekenen op duidelijke aanwijzingen naar wat voor speler er gezocht wordt en ook waar er gekeken moet worden. Daarnaast fluctueerde eind van het seizoen het budget omdat er sponsors wegvielen en pas in een laat stadium nieuwe sponsors gevonden werden. Al deze zaken zijn doorgesproken en de organisatie wordt verbeterd. Daarbij dient iedereen zich ondergeschikt te maken aan het belang van DOVO.' Wat de spelersgroep betreft, is er bewust gezocht naar het opbouwen van een jong team. Van der Meer: 'De gemiddeld leeftijd van de selectie is nu 23 jaar. We streven er naar dat er komend jaar beduidend minder nieuwe spelers nodig zullen zijn. Maar je moet wel reëel blijven: de echt goede spe- lers raak je kwijt aan een BVO. Dat betekent dat we een twee-sporenbeleid volgen: we investeren in onze eigen jeugd en tegelijk moeten we de selectie op peil houden. Daar- voor zijn o.a. goede jeugdtrainers nodig, die de jonge spelers een handvat bieden om op een hoger peil te kunnen spelen. Ook goede keepers zou je zelf in huis moeten hebben en een goede tweede keeper stimuleert ook de eerste keeper om scherp te blijven.’ Jan Gaasbeek is al jaren een bekend gezicht bij DOVO. In zijn eerste jaar als trainer van het tweede, ziet hij het als zijn taak om de jongens te stimuleren om ze voor DOVO te behouden. ‘Dat is niet altijd makkelijk en je moet creatief zijn om ze te blijven prikke- len. Dit jaar werken we voor het eerst met bescheiden wedstrijdpremies. Daarnaast zijn de faciliteiten bij DOVO altijd prima.’ Zijn doel voor het tweede is eindigen bij de eerste vijf: ‘ We zijn op de goede weg met een hele jonge en goede selectie. Het eerste zit ruim in de spelers dus als de selectie van 16 man bekend is, weten wij ook op wie we zaterdag kunnen rekenen. Erik van der Meer vult aan: ‘Ik ben zelf ook trainer van een tweede geweest en dat weet je dat het fijn is, als je donderdag kunt trainen met de ploeg die zaterdag speelt.’ Hoe zit het eigenlijk met de jeugd bij DOVO. Jan Gaasbeek: ‘De nieuwe lichting belofte- volle spelers komt er aan, maar er zit nu al een groot gat tussen de B1 en de A1. Je kunt overigens de situatie niet meer verge- lijken met vroeger. Echte clubliefde is zeld- zaam, je ziet veel spelers gaan – maar je ziet er ook veel terugkomen.’ Beiden constateren dat het wel makkelijk roepen is vanaf de kant, maar dat alle ge- ledingen beter moeten samenwerken. Jan Gaasbeek: ‘ Er is maar één beleid en dat is het DOVO-beleid.’ Van der Meer vult aan: “Ik heb functieomschrijvingen gemaakt voor de stafleden. Iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Dat geldt in mijn optiek overigens ook voor vrijwilli- gers: als je iets belooft, moet je er ook voor staan.’ Dat neemt niet weg dat het werk van al die vrijwilligers door beide trainers wordt omschreven als fantastisch. Erik van der meer tot slot: ‘Daar draait een club op. Met z’n allen probeer je de juiste sfeer te creëren. Mensen moeten naar DOVO komen voor goed voetbal en voor gezelligheid. Wij streven met het eerste naar een plaats bovenaan het rechter rijtje of onderaan de linkerkant. We moeten ons geen illu- sies maken: door naar de Topklasse is voor DOVO dit seizoen niet reëel. Wel moeten we opbouwen zodat we daar wellicht het volgend seizoen wél aan toe zijn. Zorgen dat we een vast team krijgen waar ook 2 of 3 spelers vanuit de jeugd in mee kunnen draaien. Daar moeten we dit seizoen de ba- sis voor leggen.’ Jan Gaasbeek DOVO_PG_2009.indd 9 12-11-2009 16:32:36
 • 10.   De ICT-voorziening is voor vele organisaties een strategisch bedrijfsmiddel geworden. Het beheer ervan kunt u volledig en eenvoudig aan ons uitbesteden voor  1,95 per dag per werkplek, inclusief servers, netwerken, user support. Interesse? Neem dan gerust contact met ons op. ICT-Beheer is een vak, óns vak. Xantion Kelvinstraat 25, Ede Marcel van Boheemen 0318-697097 info@xantion.nl 0027243.pdf 1 28-8-2009 13:46:02 Van Walsem B.V. is uw totaalleverancier op het gebied van werkkleding, schoeisel en persoonlijke beschermings- middelen. Bezoekt u rustig eens onze showroom om de mogelijkheden te bekijken die wij u kunnen bieden. Van oordopje tot chemisch bestendige overall, bij Van Walsem geen probleem! Openingstijden: maandag t/m donderdag 08:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00 uur vrijdag 08:00 – 14:30 Bezoekadres: Klovenier 7 (industrieterrein De Factorij) Tel: 0318-517257 www.vanwalsembv.nl 0027451.pdf 1 7-10-2009 9:22:07 Middellaan 98 3904 LK Veenendaal Fax (084) 22 88 525 www.braafhart-toes.nl bouw- en tegelwerk Aan- en verbouw• Badkamers• Installatie- en tegelwerken• Evert Braafhart Mobiel (06) 51 11 48 08 Reynold Toes Mobiel (06) 22 75 24 75 bouw- en tegelwerk Braafhart Toes 0027262.pdf 1 23-9-2009 9:43:47 Professioneel vastgoedonderhoud Weijman Vastgoedonderhoud heeft oog voor de toekomst. Als medewerkers in deze bus verschijnen, bent u verzekerd van een goed resultaat. Oog hebben voor de toekomst biedt woon­ genot voor nu en later. www.weijman.nl 0027482.pdf 1 7-8-2009 16:02:49 DOVO_PG_2009.indd 10 12-11-2009 16:32:41
 • 12. ❏ Registeraccountants ❏ Accountants-administratieconsulenten ❏ Belastingadviseurs Kerkewijk 8 Postbus 821 3900 AV Veenendaal Telefoon (0318) 551 151 Fax (0318) 550 379 Tevens vestigingen in Zeist en Wijk bij Duurstede 1/4.Huibers.xp 15-08-2005 17:01 Pagina 1 Uw leverancier voor: • Exclusief raam- en deurbeslag • Hang- en sluitwerk • Gereedschap • Machines • Werkkleding en -schoenen • en nog veel meer Wageningselaan 38 3903 LA Veenendaal Postbus 394 3900 AJ Veenendaal tel. (0318) 52 66 55 fax (0318) 52 89 55 e-mail info@probinveenendaal.nl internet www.probinveenendaal.nl 1/4.Probin.xp 15-08-2005 16:06 Pagina 1 DIKKENBERG KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN, KOZIJNEN, DEUREN, SERRES, GEVELBEKLEDING, ROLLUIKEN, ZONWERING INDUCTORSTRAAT 8, 3903 KB VEENENDAAL TELEFOON (0318) 55 27 99. FAX (0318) 54 33 21. ING BANK: 65.37.69.822 0026437.pdf 1 2-7-2009 14:54:30 schoonmaakbedrijf drost en zonen bv nmakers uit Arnhem oor schoonmaakonderhoud ecialistiche diensten MS Arnhem telefoon: 026-3513675 15:06 Pagina 1 Veldweg 25 3902 EJ Veenendaal Tel. (0318) 51 11 18 Fax (0318) 54 08 86 Mobiel 06 - 53 21 21 71 schoemanhekwerken@wanadoo.nl 0026441.pdf 1 2-7-2009 14:35:25 B.V. STICHTS BEHEER VAN 1952 Bouwmanagement Financiële administraties & belastingen Vermogensbeheer Vastgoedbeheer www.stichtsbeheer.nl B.V. STICHTS BEHEER VAN 1952 Bouwmanagement Financiële administraties & belastingen Vermogensbeheer Vastgoedbeheer www.stichtsbeheer.nl 0026439.pdf 1 18-8-2009 11:25:53 De Smalle Zijde 50 3903 LP Veenendaal T 0318 - 51 40 21 E info@barneveld-verpakkingen.nl www.barneveld-verpakkingen.nl van Barneveld Verpakkingen biedt u een totaalpakket aan verpakkingen disposables en hygiëne producten. Voor elk verpakkings- vraagstuk hebben wij een betaalbare oplossing! 0026438.pdf 1 24-8-2009 13:38:46 DOVO_PG_2009.indd 12 12-11-2009 16:32:57
 • 13. 13 de MedisCHe staF p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 de Medische staf: Een onmisbare schakel Dit seizoen willen we eens de medische staf in de spotlights zetten. Zij opereren altijd op de achtergrond, maar zijn een onmisbare schakel in het geheel. Zonder hun goede werk zouden kleine pijntjes ernstige blessures kunnen worden en ernstige blessures een langduriger herstel met zich meebrengen. Wat zij zoal doen om spelers fit te houden en te laten herstel- len van blessures kunnen wij ons niet voorstellen. Of het nu gaat om preventief tapen of het begeleiden bij een herstelprogramma van een langdurige blessure de mannen staan altijd klaar voor de spelers. Eén voor één stellen wij de mannen van de medische staf aan jullie voor: Allereerst hebben we Ad van Peursem, de senior van de medische staf. Ad is nu voor het vierde seizoen als medisch verzorger betrokken bij de A – selec- tie. Daarvoor is hij vele jaren medisch verzorger van het 2e team geweest. Ad is een echte DOVO man in hart en nieren. Vervolgens hebben we Roy van de Ven. Roy is samen met Ad vier seizoenen geleden bij de medische staf gekomen als fysiotherapeut. Roy en Ad verzor- gen ook samen de trainingsavonden en zijn bij toerbeurt op de bank aanwezig bij de wedstrijden om spelers voor te bereiden op de wedstrijd en op te lap- pen bij blessures tijdens de wedstrijd. Dan hebben we Dirco de Vries, oud spe- ler van DOVO 1 , waarin hij jarenlang heeft gespeeld als stofzuiger op het middenveld net vóór de verdediging. Dirco is ook fysiotherapeut en stelt de diagnoses bij meer of minder ernstige blessures Tevens stelt hij samen met Roy en Ad het herstelprogramma op en volgt hij het genezingsproces. Dirco is nu voor 2e seizoen betrokken bij de A – selectie van DOVO. Tenslotte is dit seizoen nieuw bij de medische staf Renee Lubbers. Renee, waarvan we helaas geen foto beschikbaar hebben, verzorgt in overleg met Ad en Roy de trainingsavonden en de voorbereiding voor de wedstrijden, waarbij zijn specialiteit het preventief tapen is, maar ook het tapen om een terugval te voorkomen bij een speler na het terugkomen van een blessure. DOVO_PG_2009.indd 13 12-11-2009 16:33:01
 • 14. 0030860.pdf 1 1-10-2009 13:25:15 0008217.pdf 1 6-8-2008 13:15:02 0030439.pdf 1 22-9-2009 10:52:02 AUTOBEDRIJF VAN MIDDELKOOP Wij zijn een jong en modern autobedrijf waar service en kwaliteit centraal staan. In onze Werkplaats kunt u terecht voor onderhoud en reparatie van alle merken auto’s. Ook voor schadeherstel bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kopen en verkopen alle merken auto’s zowel nieuw als gebruikt. Hebben wij uw auto niet staan, dan zoeken wij hem gewoon voor u op. Inductorstraat 9 3903 KA Veenendaal Telefoon: 0318 - 526150 Fax: 0318 - 526239 E-mail: info@autobedrijfvanmiddelkoop.nl www.autobedrijfvanmiddelkoop.nl APK KEURING E 34,50 0030423.pdf 1 24-9-2009 13:15:20 DOVO_PG_2009.indd 14 12-11-2009 16:33:02
 • 15. De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om bij de jeugd een goede organisatie en dito trainersstaf neer te zetten. Het uit- gangspunt is om onze jeugd die mogelijkheden en handvatten te kunnen bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen om op termijn de stap te kunnen zetten naar ons eerste elftal. p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Jeugd 15 De Dovo jeugd zet koers naar een mooie toekomst! Bij de junioren is er de laatste jaren veel ter- rein verloren met als gevolg dat de A1 en B1 op een te laag niveau spelen en er nauwelijks doorstroming is naar de senioren selecties. Dit geeft echter ook grote kansen! We kun- nen nu vanaf het nulpunt gaan bouwen aan een mooie toekomst en dat gaan we ook doen! Dit bouwen kost echter tijd en zal ook tegenslagen kennen. We zullen soms een stap terug moeten om later weer een grote stap vooruit te kunnen maken. Belangrijk is dat we ondanks mogelijke tegenslagen vast blijven houden aan onze visie. Bij de pupillen wordt er al een aantal sei- zoenen vanuit een duidelijke visie gewerkt. Dit heeft geleid tot het feit, dat er nu een prachtige lichting spelers zit aan te komen, die al vanaf de jongste jeugd bij ons hebben gespeeld. Spelers die, mits goed opgeleid en begeleid, van grote waarde kunnen worden voor onze vereniging. Wat is er tot nu toe allemaal gerealiseerd? Er staat een goede organisatie:1. De jeugdcommissie is op volle sterkte en bestaat uit een groep enthousiaste en gemotiveerde mensen die er geza- menlijk voor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Ik ben er trots op om voorzitter te zijn van een dergelijke club mensen die als een hecht team met veel plezier met elkaar samenwerken. Er zijn opleidingsplannen opgesteld per2. leeftijdsgroep voor zowel veldspelers als keepers. Er zijn trainers aangesteld met kennis3. van de vereniging en die hebben bewe- zen dat ze spelers beter kunnen maken. Er is een keeperscoördinator aangesteld4. zodat ook onze keepers weer de aan- dacht krijgen die ze verdienen. Daarnaast gaan we investeren in het op- leiden van ons kader. Om spelers goed te kunnen begeleiden en opleiden moet je ook investeren in je kader (trainers en leiders). In samenwerking met onder andere de regio- coach van de KNVB wordt het komend sei- zoen een start gemaakt met het organiseren van diverse cursussen voor onze leiders en trainers. We starten het komend seizoen met 21 juni- oren-, 32 pupillen-, 8 Champignons league- en 4 mini-teams. We zijn er trots op dat al voor aanvang van het nieuwe seizoen nage- noeg alle teams zijn voorzien van een trainer en een leider. Vanaf deze plaats wil ik al die vrijwilligers alvast bedanken voor hun belan- geloze inzet voor onze jeugd. Wij zijn klaar voor het nieuwe seizoen en hebben er zin in! Graag tot ziens langs de lijn. Bart Kelderman, Jeugdvoorzitter DOVO_PG_2009.indd 15 12-11-2009 16:33:13
 • 16. 0027005.pdf 1 11-8-2009 10:10:14 Verkeerschool Zebra Auto lessen met rijbewijs garantie Leen theorieboeken bij een pakket Gratis theorie-examen bij een pakket Ook interactief theorie leren mogelijk Ook motorrijles Tel. 0318-542219 www.rijschoolzebra.nl 0026352.pdf 1 7-8-2009 15:27:10 0026569.pdf 1 25-8-2009 11:59:58 WIE IS DONKERVOORT INCASSO Donkervoort incasso is een laagdrempelig, overzichtelijk en effectief debiteurenbeheerder en incasso bedrijf in de regio Midden Nederland. Welke bedrijven maken gebruik van Donkervoort Incasso? Opdrachtgevers komen uit alle lagen van het MKB. Te weten: - Aannemers - Installatiebedrijven - Dealers van autobedrijven - Garage bedrijven - Benzinestations - Sportscholen - Transportbedrijven - Groen en straatwerk - Grondverzetbedrijven - Party centers CONTACT Voor een nadere kennismaking of vragen over de op deze site beschreven diensten kunt u ons een korte brief sturen, bellen, faxen of e-mailen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Donkervoort Incasso Postbus 182 3900 AD Veenendaal Goudvink 93 3906 AK Veenendaal T:0318 - 55 41 67 F:0318 - 55 34 45 E: mailbox1@donkervoort-incasso.nl W: www.donkervoort-incasso.nl 0026301.pdf 1 7-8-2009 15:17:19 DOVO_PG_2009.indd 16 12-11-2009 16:33:17
 • 17. 17 DOVO’s Talenten p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 HOOFd JeugdOpLeidingen Fot We ont De meeste van jullie zullen mij wel kennen, maar voor diege- ne die het nog weten zal ik mij even netjes voorstellen. Mijn naam is Edward Sijahailatua en volgend seizoen ben ik na een lange tijd weer te zien op het Dovo terrein. Ik heb 4 jaar met veel plezier bij Dovo 1 gespeeld en heb de club le- ren kennen als een club die ergens voor staat. Dat gevoel sprak mij erg aan en dat is nooit weggeweest. De visie die zij in die tijd had- den was geweldig, want overal waar je kwam kenden zij de club Dovo. Wat ga ik doen? Ik ga werken met de jeugd, in dit geval met de junioren. Naast het trai- nen van de B-selectie heb ik ook een taak als technisch junioren coördinator. Dat betekent dat ik naast de B-selectie verantwoordelijk ben voor alle junioren selecties. Samen met Ben Schinkel, die mij ondersteunt, bepalen we in nauw overleg met de trainers hoe we de teams en spelers beter kunnen maken. Naast het beter maken van de spelers is ook de be- geleiding en ontwikkeling van de trainers erg belangrijk. Tevens ben ik verantwoordelijk voor Jong Dovo. Dit alles is best een aardige uitdaging, maar we hebben een geweldig team staan, waar ik gewoon onderdeel van ben en veel vertrouwen in heb. Samen willen wij de jeugdopleiding van Dovo op een hoger plan gaan brengen. Er moet weer een rode draad komen die bij alle jeugdteams te zien moet zijn. De spelers moe- ten de mogelijkheden worden aangeboden om zich dusdanig te ontwikkelen, dat zij straks het allerhoogste binnen onze vereniging kun- nen halen, namelijk DOVO 1. De jeugd is voor een vereniging als Dovo van essentieel belang en het zou zonde zijn als wij onze eigen jeugd niet de kans geven om het hoogste te halen wat een vereniging te bieden heeft. Een sportief jaar toegewenst en wij zullen el- kaar best wel een keer tegenkomen. Groeten, Edward edward sijahailatua Het nieuwe hood jeudopleidingen Django Donker Wesley Rocourt Joop de Bruin Daan van Amerrongen Pim Gardien Jeffrey Arends DOVO_PG_2009.indd 17 12-11-2009 16:34:09
 • 18. 0030441.pdf 1 6-10-2009 13:30:03 Bakkerij ‘t Haverland gevestigd aan de Zandstraat in Veenendaal staat bekend om een ruim assortiment van Brood & Banket, Speltbrood, Foto taarten, Bonbons en Bruidstaarten. En de uitstekende kwaliteit van de producten en de goede service. Naast ons assortiment aan brood producten, taarten, vlaaien en gebak levert Bakkerij ‘t Haverland ook speciaal ontworpen brood, gebak, en taarten bij speciale gelegenheden zoals verjaardagen en bruiloften. Bakkerij‘ t Haverland Zandstraat 131 3905 EB Veenendaal Tel: 0318-520645 Fax: 0318-520645 E-Mail: Haverland@planet.nl Internet: www.bakkerijhaverland.nl 0030440.pdf 1 22-9-2009 10:50:51 0027008.pdf 1 9-10-2009 10:13:160027342.pdf 1 12-8-2009 11:54:07 W I J N B E R G E R Administratie- & Belastingadviesburo alle administratieve diensten fiscale advisering fiscale aangiften opstellen jaarrekeningen Voor: Administratie- & Belastingadviesburo Kerkewijk 71 (boven) Postbus 345 3901 EC Veenendaal telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879 e-mail: wijnberger@hetnet.nl LID VAN Wij zijn in de avonduren bereikbaar! W I J N B E R G E R Administratie- & Belastingadviesburo alle administratieve diensten fiscale advisering fiscale aangiften opstellen jaarrekeningen Voor: Administratie- & Belastingadviesburo Kerkewijk 71 (boven) Postbus 345 3901 EC Veenendaal telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879 e-mail: wijnberger@hetnet.nl LID VAN Wij zijn in de avonduren bereikbaar! W I J N B E R G E R Administratie- & Belastingadviesburo alle administratieve diensten fiscale advisering fiscale aangiften opstellen jaarrekeningen Voor: Administratie- & Belastingadviesburo Kerkewijk 71 (boven) Postbus 345 3901 EC Veenendaal telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879 e-mail: wijnberger@hetnet.nl LID VAN Wij zijn in de avonduren bereikbaar! W I J N B E R G E R Administratie- & Belastingadviesburo alle administratieve diensten fiscale advisering fiscale aangiften opstellen jaarrekeningen Voor: Administratie- & Belastingadviesburo Kerkewijk 71 (boven) Postbus 345 3901 EC Veenendaal telefoon 0318-513872 telefax 0318-541879 e-mail: wijnberger@hetnet.nl LID VAN Wij zijn in de avonduren bereikbaar! 0026348.pdf 1 7-8-2009 15:51:28 Fokkerstraat 34A 3905 KV Veenendaal Tel. 0318 - 510 364 info@cdrost.nl 0027344.pdf 1 30-9-2009 9:14:26 0027345.pdf 1 24-8-2009 15:29:530030594.pdf 1 22-9-2009 12:23:14 DOVO_PG_2009.indd 18 12-11-2009 16:34:11
 • 20. 0026191.pdf 1 28-8-2009 9:10:56DOVO_PG_2009.indd 20 12-11-2009 16:34:15
 • 21. 9 9:10:56 0026388.pdf 1 2-7-2009 12:20:280026366.pdf 1 7-8-2009 15:38:22 0030610.pdf 1 6-10-2009 14:32:290026403.pdf 1 25-8-2009 14:09:29 DOVO_PG_2009.indd 21 12-11-2009 16:34:16
 • 23. 23 15 Het begon in de kantine van voetbalvereniging DOVO: Vijf Veenendaalse ondernemers wilden iets méér doen voor hun club en de sponsoring beter organiseren. Maar dan moest er ook iets geboden worden, zoals gezellig samen iets drinken voor en na de wedstrijd. Ziedaar het begin van Businessclub De Heuvelrug (BCH). Zelfs mede-oprichter en ere-begunsti- ger Cees van den Dikkenberg had niet voorzien dat de BCH zo’n succes zou worden. Al een aantal jaren telt dit net- werk-platform circa 275 aangesloten bedrijven (begunstigers), waarmee de BCH de grootste businessclub in de regio is. Veel netwerkmogelijkheden Iedere begunstiger van de BCH krijgt twee pasjes. Hiermee kun- nen alle thuiswedstrijden (competitie) van DOVO gratis vanaf de tribune bekeken worden. Voor en na elke wedstrijd kan men in het businesshome terecht voor koffie, thee, een hapje en een drankje. Na elke Wedstrijd van de Maand staat hier een heerlijk buffet klaar. Iedere eerste dinsdag van de maand (behalve augustus) is er de Soos. Ook hier geldt de all-inclusive formule en kan men genieten van een fantastisch buffet. Gemiddeld bezoeken circa 150 mensen de soos om te netwerken. Ze leggen nieuwe contacten en onder- houden bestaande relaties. Extra Verder wordt bijna elke maand een extra activiteit georganiseerd en het programma is ieder jaar weer bijzonder gevarieerd: gast- sprekers in het businesshome, theaterbezoek, skiën, varen op een botter, dagje Amsterdam, bedrijfsbezoeken en nog veel meer. Vaste onderdelen zijn de drukbezochte Nieuwjaarssoos en het eindfeest (beide op locatie), Ladies’Day en de Kerstsoos. Wat krijgt DOVO? Dankzij het grote aantal begunstigers, is de BCH al jaren de groot- ste sponsor van DOVO. Er gaat niet alleen – via de Stichting FSD – geld naar de A-selectie. Ook het G(ehandicapten)-team en de jeugd kunnen rekenen op een bijdrage. Zo sponsort de BCH ieder jaar de Spellendag voor de jeugd. Door veel verschillende mogelijkheden tot netwerken te organi- seren, is de BCH een interessant zakelijk platform. Ondernemers komen er dan ook graag. Bedrijven die vrijblijvend willen kennis- maken, zijn van harte welkom. Bel hiervoor met het secretariaat 0318 – 580 465 of kijk op www.deheuvelrug.nl. BUSINESSCLUB DE HEUVELRUG DE GROOTSTE EN DE GEZELLIGSTE Zelfs mede-oprichter en ere-begunsti- ger Cees van den Dikkenberg had niet voorzien dat de BCH zo’n succes zou worden. Al een aantal jaren telt dit net- werk-platform circa 275 aangesloten bedrijven (begunstigers), waarmee de BCH de grootste businessclub in de regio is. Cees van den Dikkenberg Jan-Willem Hiensch Bestuurslid Activiteiten Anton van den Berg Gastheer Businesshome Nel van Vessem Voorzitter en PR & Communicatie Coby de Roos Secretariaat Coby de Roos Robin Koelewijn Penningmeester Robin Koelewijn Paul Roorda Bestuurslid Facilitaire Zaken Paul Roorda Presentatiegids seizoen 2007/2008 businessCLub de HeuVeLrug DE LEUKSTE MANIER VAN NETWERKEN Het begon in de kantine van voetbalvereniging DOVO: vijf Veenendaalse ondernemers wilden iets méér doen voor hun club en de sponsoring beter or- ganiseren. Maar dan moest er ook iets geboden worden, zoals gezellig samen iets drinken voor en na de wedstrijd. Ziedaar het begin van Businessclub De Heu- velrug (BCH). Zelfs mede-op- richter en ere-begunstiger Cees van den Dikkenberg had niet voorzien dat de BCH zo’n suc- ces zou worden. Al een aantal jaren telt dit netwerk-platform circa 275 aangesloten bedrij- ven (begunstigers) Wat maakt de BCH zo populair? Voorzitter Nel van Vessem: “We hebben ieder jaar een uitgebreid én gevarieerd activiteiten-programma. Allemaal gele- genheden waarbij onze begunstigers in een ontspannen sfeer kunnen netwerken. Iedere begunstiger krijgt twee pasjes. Hiermee kunnen alle thuiswedstrijden (competitie) van DOVO gratis vanaf de tribune bekeken worden. Voor en na elke wedstrijd kan men in het businesshome terecht voor koffie, thee, een hapje en een drankje. Na elke Wedstrijd van de Maand staat hier een heerlijk buffet klaar. Iedere eerste dinsdag van de maand (be- halve augustus) is er de Soos. Ook hier geldt de all-inclusive formule en kan men genieten van een fantastisch buffet. Ge- middeld bezoeken circa 150 mensen de soos om te netwerken. Ze leggen nieuwe contacten en onderhouden bestaande relaties.” Extra Daarnaast wordt er praktisch elke maand een extra activiteit georganiseerd en het programma is ieder jaar weer bijzonder ge- varieerd: gastsprekers in het businesshome, theaterbezoek, skiën, varen op een bot- ter, een dagje uit, bedrijfsbezoeken en nog veel meer. Vaste onderdelen zijn de drukbezochte Nieuwjaarssoos en het eindfeest (beide op locatie), Ladies’ Day en de Kerstsoos. Nel van Vessem: “De drukbezochte soos blijft een topper in het programma, maar er is zeker ook behoefte aan meer kleinschalige activiteiten, zoals de Selectsoos. Dat is een avondje puur netwerken waar maximaal 25 bedrijven zichzelf aan elkaar voorstellen en presen- teren. Ook hier zijn al veel interessante zakelijke contact gelegd.” Meedenken en meehelpen Het succes van de businessclub is zeker ook te danken aan de inzet van heel veel mensen. Zo staat de BCH bekend om de uitstekende kwaliteit van de buffetten, waarmee de cateraars zich elke keer weer van hun beste kant laten zien. Bij iedere activiteit staat een vast team van vrij- willigers klaar om iedereen van drankjes te voorzien en sinds kort is er ook een commerciële commissie actief. De werk- zaamheden van de commissieleden zijn gericht op het werven en behouden van begunstigers. De één doet dat bijvoor- beeld door als gastvrouw de nieuwe be- gunstigers te begeleiden, de ander bena- dert actief bedrijven met de vraag of ze interesse hebben om toe te treden. Door de taken te verdelen blijft de hoeveelheid werk binnen de perken, waardoor het ook leuk blijft om te doen. En iedereen helpt mee om vooral de kwaliteit van alle acti- viteiten hoog te houden. Wat krijgt DOVO? Dankzij het grote aantal begunstigers, is de BCH al jaren de grootste sponsor van DOVO. Er gaat niet alleen – via de Stich- ting FSD – geld naar de A-selectie. Ook het G(ehandicapten)-team en de jeugd kun- nen rekenen op een bijdrage. Zo sponsort de BCH ieder jaar o.a. de Spellendag voor de jeugd. Door veel verschillende moge- lijkheden tot netwerken te organiseren, is de BCH een interessant zakelijk platform. Ondernemers komen er dan ook graag. Bedrijven die geheel vrijblijvend een soos willen bijwonen om zo eens kennis te ma- ken, zijn van harte welkom. Bel hiervoor met het secretariaat 0318 – 580 465 of kijk op: www.deheuvelrug.nl Samenstelling bestuur Businessclub De Heuvelrug Nel van Vessem, voorzitter Robin Koelewijn, penningmeester Paul Roorda Daniël Schouwman Jan van den Heuvel p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 bCH DOVO_PG_2009.indd 23 12-11-2009 16:34:23
 • 24. Galileistraat 15 3902 HR Veenendaal Tel: 0318 - 555 858 Fax: 0318 - 528 195 www.bertstemerdink.nl info@bertstemerdink.nl Hét adres voor al uw zakelijke communicatie KENNIS KUNDE KLANTGERICHT KWALITEITKENNIS KUNDE KLANTGERICHT KWALITEIT Ik wil deskundig advies. Maar dan wel onafhankelijk. Alle keuzevrijheid in netwerken, abonnementen en apparatuur? Dat krijgt u als ondernemer bij BelCompany Business Solutions. Wij bieden geïntegreerde telecommunicatie. Maar dan wel volledig onafhankelijk. Dat betekent altijd de beste oplossing voor optimale bereikbaarheid voor uw bedrijf en uw medewerkers. Nu en in de toekomst. Met de scherpe prijs/kwaliteitsverhouding die u van BelCompany gewend bent. Met een eigen accountmanager die uw bedrijf kent. Met een landelijk netwerk waarmee wij u overal in Nederland snel van dienst kunnen zijn. Daarom doen slimme ondernemers goede zaken met BelCompany Business Solutions. Meer weten over de aantrekkelijke voordelen van BelCompany Business Solutions? Bel 0318 - 569 888 of stuur een e-mail naar bbs@belcompany.com. Wij komen ook graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Bij ieder nieuw zakelijk abonnement ontvangt u gratis* de Nokia Bluetooth Headset BH-100. Gratis bij een zakelijk abonnement! NOKIA BLUETOOTH HEADSET BH-100 t.w.v. 24,99 * Deze aanbieding is geldig t/m 31-12-2007. U vindt ons aan de Wageningselaan 2 in Veenendaal. t! NOKIA BLUETOOTH 070977_Ad BBS.indd 1 14-09-2007 14:30:54 Eindelijk! Nooit meer investeren in ICT Dat is óók continuïteit van Kender Thijssen Wellicht komt het u bekend voor: uw ICT-investeringen nemen almaar toe. En u twijfelt of het echt wel nodig is? En wat het oplevert? Dan heeft Kender Thijssen goed nieuws voor u: ICT as a Service, een flexibele totaaloplossing waarbij u nooit meer hoeft te inves- teren in ICT. Een geheel nieuw ICT-concept waarbij we u exact de ICT leveren die u nodig heeft. En dat voor vaste lage kosten per werkplek per maand. Met ICT as a Service is de continuïteit van uw ICT gegarandeerd en heeft u er verder geen omkijken meer naar. Meer weten? Kijk op www.kender-thijssen.nl of bel 0138 558 800 voor een afspraak. Kender Thijssen, telefoon 0318 558 800, www.kender-thijssen.nl AdvKenderThijssen190x135.indd 1 24-09-09 14:38 DOVO_PG_2009.indd 24 12-11-2009 16:34:26
 • 25. 25p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 dOVO in aCtie DOVO_PG_2009.indd 25 12-11-2009 16:34:55
 • 26. doelverdediger Django Donker doelverdediger Gerben Jan Ruizendaal doelverdediger Casper Nelis verdediger Tom Gesgarz verdediger Dennis Kwint verdediger Wesley Court middenvelder Arnold Klein middenvelder Bas Dreef verdediger Cor Bal verdediger Dennis Heijkamp middenvelder Jeffrey Arends verdediger Jose Spenrath verdediger Pim Gardien middenvelder Rogier Wissink verdediger Roy Schaap verdediger Seref Kaya 26 26 26 26 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 artiKeLseLeCtie & staF DOVO_PG_2009.indd 26 12-11-2009 16:35:02
 • 27. hoofdtrainer Erik van der Meer ass. trainer Chris Minnebreuker keeperstrainer Jos Cremers teammanager Rob Blijleven materiaalverzorger Maas Stomphorst materiaalverzorger Harold van Dijk middenvelder Rodny Hofman middenvelder Martin van der Meijden aanvaller Thijs van Tent Beking aanvaller Lucien Dors aanvaller Daniël Kops aanvaller Daan van Amerongen aanvaller Danny Kuijer aanvaller Dennis Schulp aanvaller Joop de Bruin 27p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 seLeCtie & staF DOVO_PG_2009.indd 27 12-11-2009 16:35:12
 • 28. Patrimoniumlaan 23 | Veenendaal | telefoon: 0318-510783 | Website: WWW.henzensPort.nl brasil all weather jack 100% sportpolyester maat : 116/128 - 140/152 - 164/S M/L - XL - XXL prijs vanaf : E 27,50 london shirt korte + lange mouw maat : 116/128 - 140/152 - 164/S M/L - XL - XXL prijs vanaf : E 13,95 brasil ttc suit maat : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 S - M - L - XL - XXL prijs vanaf : E 44,95 DryCoat coated Technical DuraTTC 85% Poly - 15 % Cotton Technical DuraTTC 85% Poly - 15 % Cotton Technical ADV 1 VI - BRASIL-A HENZEN.indd 1 21-08-2008 12:38:52 DOVO_PG_2009.indd 28 12-11-2009 16:35:40
 • 29. stiCHting Fsd SPONSORMOGELIJKHEDEN 29 12:38:52 p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 spOnsOring De Stichting FSD verzorgt de exploitatie van de selectie van het 1e team van DOVO; de tech- nische zaken gaan in samenwerking met DOVO en de commerciële zaken in samenwerking met Businessclub De Heuvelrug. Het bestuur bestaat uit: Jan Huibers - Voorzitter/Technische zaken Bart Daemen - Penningmeester/Financiële zaken Ed Snitselaar - Secretaris/Commerciële zaken Sponsormogelijkheden Stichting FSD Edelmetaalsponsors Brons - Zilver - Goud - Platina Brons staat voor méér dan gemiddelde inspanning. Brons is een Edelmetaal met een krachtige uitstraling. Solide, betrouwbaar en behorend bij de top. Zilver staat voor het streven naar de top. Zilver is een Edelmetaal met een verfijnde uistraling. Representatief, zuiver en onderscheidend. Goud staat voor een overwinning. Goud is een Edelmetaal met een hoogwaardige uitstraling. Respectabel, universeel erkend en wereldwijd op handen gedragen. Platina staat voor exclusief. Platina is een Edel- metaal dat alle andere overstijgt. Voor weinigen weggelegd, door iedereen gerespecteerd. Een Platinasponsor is een ster aan het firmament van DOVO. • Vast Reclamebord (van 3 tot 21 meter) • Roterend reclamebord (van 6 tot 12 meter) • Advertentie DOVO Journaal: *verschijnt 11 - 13 x in de periode september - mei in de Rijnpost • Advertentie Presentatiegids *verschijnt jaarlijks begin september • Advertentie DOVO thuis *wordt bij iedere thuiswedstrijd verstrekt • Middenstipsponsoring via Auto’s op het veld. Dit is een unieke mogelijkheid voor een autodealer om zich bij een thuiswedstrijd van DOVO te presenteren. * Sponsoring Wedstrijdbal * Vlaggen rond het veld Neem gerust contact op met onze Commercieel Manager Ton de Roos om de sponsormogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken. Zijn telefoonnummer is: 06 - 54 22 80 98 Hoofdsponsor: Rabobank Vallei en Rijn Samenwerking met: Businessclub De Heuvelrug Goudsponsors: CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs Kender Thijssen Solutions Siras Koerier Zilversponsors: ABN-AMRO Bank Bert Stemerdink Veenendaal Bouwbedrijf Dikkenberg Drukkerij Van Ree Ekris Veenendaal Huibers Accountants en Belastingadviseurs Offsetdrukkerij Grafiteam Schuiteman Accountants en Adviseurs Techware Telecom Wim van den Bosch Carrosseriebedrijf XMS glasvezel Bronssponsors: Bouwbedrijf Valleibouw ING Bank Probin Veenendaal Residence Rhenen Smeba Brandbeveiliging Kledingsponsors: Henzen Schoenen en Sport Hertog Fashion Lake Side Veenendaal Bloemensponsor: Roelofsen Bloemen Bussponsor: Heuvelman Staalhandel DOVO_PG_2009.indd 29 12-11-2009 16:35:43
 • 30. Kleur Hart voor Offsetdrukkerij en DTP-studio De twee trefwoorden die Grafiteam al meer dan 30 jaar perfect schetsen? Persoonlijk & Professioneel. Onze dynamische drukkerij levert een compleet pakket aan drukwerk en denkt doordacht mee over elk detail. Dit bespaart u tijd, geld en ergernis. En wat zo prettig is: elke fase nemen wij secuur van u over, van ontwerp, opmaak, drukken tot een vlekkeloze afwerking. Ons motto? We hebben hart voor kleur… Wildeman 8, 3905 TL Veenendaal Industrieterrein De Faktorij Postbus 265, 3900 AG Veenendaal T (0318) 52 12 11 E info@grafiteam.nl www.grafiteam.nl Adv_92x135.indd 1 21-08-2008 16:10:04 0026551.pdf 1 2-7-2009 16:04:07 ONDERNEMEN MET MINDER RISICO BEPERK UW FINANCIËLE RISICO’S MET DE RISICOSCAN VAN ABN AMRO Ondernemers - van klein tot groot - willen zoveel mogelijk risico’s beperken. Speciaal voor u heeft ABN AMRO daarom de Risicoscan. Die brengt binnen 20 minuten uw financiële risico’s in kaart. U ontvangt daarvan meteen een overzichtelijk rapport op maat. Samen met een van onze adviseurs kunt u vervolgens de risico’s beperken. KIJK OP ABNAMRO.NL/RISICOSCAN OF MAAK EEN AFSPRAAK 0026549.pdf 1 19-8-2009 9:07:55 Stap nu over op supersnel glasvezel van XMS en scoor € 10,- voor DOVO! Voor leden en fans van DOVO is overstappen op supersnel glasvezel nu extra aantrekkelijk. Want als u op het inschrijf­ formulier als clubcode “DOVO” invult, ontvangt uw club € 10,­ van XMS. Aanmelden is eenvoudig. In het XMS Huis aan de Sportlaan bent u elke donderdag van 12.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom. Online aanmelden kan natuurlijk ook via www.xmsnet.nl. 0026603.pdf 1 31-8-2009 14:17:490026570.pdf 1 2-7-2009 16:54:28 DOVO_PG_2009.indd 30 12-11-2009 16:35:51
 • 31. 31p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Kunstgras Zij zullen waarschijnlijk mopperen op de soms bijna onspeelbare natuurvelden met hun kuilen, modder, plassen en afgelas- tingen. De vereniging heeft de aanleg van het kunstgrasveld aangegrepen om de ac- commodatie rondom het hoofdveld aan te pakken waardoor de accommodatie weer de uitstraling heeft gekregen die bij DOVO hoort. De staantribunes zijn opnieuw her- straat, de gehele bestrating om het hoofd- veld is nieuw aangelegd, de roterende borden opnieuw gesteld en de overige re- clameborden zijn weer schoongemaakt en opgehangen. Het vaste klusteam, aangevuld met een aantal “jongere” vrijwilligers, hebben, nadat het kunstgras was aangelegd, de afgelopen weken een megaklus uitgevoerd maar de waardering is groot. Er zijn al diverse wed- strijden gespeeld op het nieuwe kunstgras en de bezoekers spraken hun waardering uit over de impuls die de accomondatie daarbij gekregen heeft. Bij de aanleg van het kunstgrasveld door de gemeente, heeft het bestuur van DOVO besloten ook direct de omgeving van het hoofdveld op de schop te nemen. De vrijwilligers van DOVO hebben aan deze werkzaamheden een belangrijke bijdrage geleverd. Zo zijn niet de minste klussen in eigen beheer uitgevoerd. Allemaal vrijwil- ligers die het rooie hart op de goede plaats hebben zitten. De klus is geklaard. Het na- tuurgras is vervangen door kunstgras. Voor velen een sur- rogaatveld maar in de toe- komst zal er steeds meer kunst- grasvelden aangelegd worden. In de hoofdklasse B spelen nu al 10 van de 14 ploegen op kunstgras. De jongeren onder ons weten in de toekomst niet beter. DOVO’s hoofdveld wordt kunstgras(bron website v.v. DOVO) DOVO_PG_2009.indd 31 12-11-2009 16:36:21
 • 32. 0030844.pdf 1 28-9-2009 14:18:19 Rivadacleaning heeft een goede naam en goede zakelijke referenties in de portefeuille. Door onze prijs en kwaliteitsverhouding kunnen wij bieden wat veel schoonmaakbedrijven niet hebben. Rivadacleaning staat voor discretie, vakkennis en gebruik van de juiste produkten. Wij worden ondersteund door de leveranciers van onze schoonmaakprodukten. Dit is onze kracht! Oeverzwaluw 16 | 3905 SC Veenendaal | Tel.06-41431385 0030566.pdf 1 22-9-2009 14:49:34 DOVO_PG_2009.indd 32 12-11-2009 16:36:31
 • 33. 33p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 JeugdseLeCtie de a1 DOVO A1 komt dit seizoen uit in de regionale hoofdklasse B. Dit seizoen dus helaas geen verre uitreizen maar meer re- gionaal getinte wedstrijden, na de degradatie uit de derde di- visie van de landelijke jeugd. DOVO A1 is een selectiegroep in de steigers. We zijn druk be- zig geweest om er een eenheid van te maken! Uit verschillende richtingen zijn er spelers aan deze selectie toegevoegd. Zo zijn er een aantal B Junioren vroegtijdig aan deze se- lectiegroep toegevoegd omdat ze de poten- tie bezitten om een “grote” te worden ! Ook zijn er weer spelers teruggekomen, die de rode zijde van Sportpark Panhuis nog altijd in hun hart hebben. Verder zijn er spelers geselecteerd die op het tweede plan waren geraakt en er nu opeens moeten staan. Daarnaast mag de naam van Rody v.d. Heu- vel wel eens worden genoemd. Na twee kruisband-operaties en jaren van revali- datie gaat hij het dit seizoen weer probe- ren. Rody heeft inmiddels al het kunstgras geproefd in de wedstrijd-opbouw zoals de medische staf van DOVO dat voor ogen heeft. En dat beeld van Rody is op dit mo- ment veelbelovend ! Met zestien spelers als selectiegroep hopen we weer omhoog te kunnen kijken. DOVO A1 hoort hoger te voetballen en dat weten we allemaal ! De voorbereiding hebben we in ieder geval goed en naar ieders tevre- denheid afgesloten. Tot de trainersstaf is “ good old ” Bert Boon toegetreden. Bert zal met zijn karakteristie- ke eigenschappen een bijdrage leveren aan het vlaggenschip van de DOVO Jeugdoplei- ding. Teammanager Gert Bolderman houdt de koers in de gaten. Met zijn ervaring en teamspirit zullen we zeker niet onderweg verdwalen. Het begeleidingsteam wordt verder aangevuld met trainer Jan de Haan. DOVO A1 gaat voor promotie en die lat hebben we zelf zo hoog gelegd ! Wagen en winnen,lef hebben en er voor gaan… Een periodetitel en een vervolg zou wense- lijk zijn en laat die TOM TOM het aan het eind van de competitie maar zeggen: “Bestemming bereikt!” DOVO A1 SPONSOREN: Bolderman - groepsvervoer Henzen - sport Dick den Hertog - fashion van Holland Sport - Ederveen DOVO_PG_2009.indd 33 12-11-2009 16:36:41
 • 34. 0026609.pdf 1 11-8-2009 10:08:55 Vestiging Ede Ohmstraat 4 Postbus 553 6710 BN Ede T 0318 - 50 00 11 F 0318 - 50 41 90 Vestiging Amsterdam Arena Boulevard 83-95 Postbus 94282 1090 GG Amsterdam T 020 - 462 80 40 F 020 - 468 78 78 E info@deklerkenvis.nl I www.deklerkenvis.nl 0026654.pdf 1 25-8-2009 17:15:44 LRijschoo Stef Petersen NU BELLEN - IN NovEmBEr JE rIJBEWIJS HALEN 06 - 54 73 14 97 Ruim 40 jaar ervaring met o.a. spoedopleidingen 0026474.pdf 1 13-10-2009 10:53:42 Ede - 0318 - 479900 Compleet - Dak heeft zich gespecialiseerd in alle soorten daksystemen en toepassingen. De werkzaamheden omvatten diverse dakconstructies zowel in de nieuwbouw als in de renovatie en het verzorgen van onderhoud aan deze dakconstructies. Desgewenst adviseren wij u als beheerder/eigenaar over de toe te passen constructies, de te volgen procedures en de financiële consequenties. Door een flexibele opstelling hebben wij de mogelijkheid in overleg met u een bij de desbetreffende situatie passende totaaloplossing te bieden. Het moge duidelijk zijn: een goed dak boven uw hoofd is alles behalve een overbodige luxe. Compleet - Dak in Ede richt zich bijna alles wat met dakbedekking te maken heeft. Dus behalve op het bedekken van daken ook op ‘randzaken’ als de betimmering rondom. Compleet - Dak is een allround dakbedekkingsbedrijf. De gediplomeerde medewerkers zijn dankzij het volgen van cursussen en opleidingen voortdurend op de hoogte van de laatste stand van de techniek. www.compleet-dak.com 0030830.pdf 1 22-9-2009 12:05:30 DOVO_PG_2009.indd 34 12-11-2009 16:36:42
 • 35. 35p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 daMes DE DAMES OVER VOETBALLEN BIJ DOVO Elly en Liza: “DOVO heeft een dameselftal sinds 2004. We zijn kampioen geworden in de 5e klasse en nu draaien we al drie jaar mee in de top van de 4e klasse. Dit seizoen willen we dus echt graag kampioen worden – net als an- dere jaren uiteraard. Dan promoveren we misschien naar de 3e klasse.” “Sinds vorig seizoen is het damesvoetbal uitgebreid met de meisjes C1. Dit seizoen komen B1 en D1 er ook nog bij. En er is nog een dameselftal dat recreatief voetbalt in de 5e klasse. De meiden zijn bij DOVO dus goed vertegenwoordigd. En alle teams heb- ben als doel om elk seizoen zo hoog moge- lijk te eindigen!” Judy: “Damesvoetbal is de laatste jaren erg in opkomst. Ook bij DOVO. Niet voor niets heeft de club een aantal jaar geleden een dameselftal opgericht. Tegenwoordig heb- ben we er zelfs twee. En ook nog twee meisjesteams.” “Wij van DOVO 1 trainen twee keer per week, onder begeleiding van Herry Han- nisse. Zo zijn we in staat om elke zaterdag een felle, fanatieke en sportieve wedstrijd neer te zetten. Winnen lukt natuurlijk niet altijd, maar we zetten sowieso ons beste beentje voor! Na de wedstrijd is er tijd voor een drankje, om de teamspirit te verster- ken. Ook dit jaar gaan we weer volop voor het kampioenschap.” Hester: “Eind november 2008 trainde ik voor het eerst bij dames 1 van DOVO. In een jaar tijd heb ik het team leren kennen als ambiti- eus en gezellig , met allemaal leuke mei- den. Ons team bestaat uit 18 speelsters, de trainer Herry, leider Peter en assistent- scheidsrechter Henk.” “Voetballen bij DOVO is erg leuk. Na trai- ningen en wedstrijden gaan we vaak nog even de kantine in om wat te drinken. En we staan regelmatig langs het veld om de andere DOVO-teams aan te moedigen. Ons team wordt uitstekend begeleid: afgelopen seizoen zijn we als derde geëindigd! Dit jaar gaan we natuurlijk voor het kampi- oenschap. We hopen veel supporters langs de kant te zien komend seizoen.” Marleen: “Na acht jaar bij de jongens gespeeld te hebben, speel ik nu twee jaar in het da- mesteam. Een serieus team met een serieus doel: kampioenschap. Daar gaan we voor. Daarom maakt DOVO het ook mogelijk dat we twee keer per week trainen. We krijgen erg goede begeleiding van de staf, wat we enorm waarderen!” “Het leuke is dat de meiden van ons team goed met elkaar opschieten, ook buiten het Panhuis. Dat is bevorderlijk voor de teamsfeer. Daarnaast zijn we zeer sportief, misschien wel een beetje teveel…” Boven (van links naar rechts): Annelies, Dayenna, Elly, Louisa, Judy en Rosalie. Onder (van links naar rechts): Rivka, Liza, Cornellie, Latoya, Hester, Chancelle, Elijanne en Marleen. Niet op de foto: Sanne, Natasja, Karin en Tamarah. DOVO_PG_2009.indd 35 12-11-2009 16:36:43
 • 37. 37p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 VriJWiLLigers WIM ROELOFSEN (FOTO)/ PETER VAN OOIJK Leeftijd: 75 jaar Functie: Klusjesman/Huismeester/Manusje van Alles Verantwoordelijk voor: schoonmaken van de velden en kleedkamers, het uitvoeren van diverse reparatiewerkzaamheden en beheer van de tribune. Hoelang: Al 60 jaar lid van DOVO en al 15 jaar vrijwilliger. Komend seizoen (functie): “Ik hoop op min- der vandalisme en meer actie vanuit de politie”. Komend seizoen (sportief): “Het zal een moeilijk seizoen worden maar meer rust in het 1e elftal zal voor meer DOVO gevoel zorgen”. HARM HAAN Leeftijd: 74 jaar Functie: Klusjesman/Schoonmaker Harm is per week ongeveer 35 uur voor DOVO werkzaam als vrijwilliger. De week begint op maandag om 7 uur ‘s ochtends. Zijn werkzaamheden bestaan onder andere uit: het schoonmaken van de kantine en de kleedkamers, maar ook het wassen van de sportkleding van vele elftallen. Hoelang: Al 35 jaar lid en nu ongeveer 14 jaar werkzaam als vrijwilliger. Komend seizoen: “Ik hoop dat ik nog meer binding zal krijgen met het 1e elftal van DOVO. Ik verwacht dat DOVO bij de eerste 5 zal eindigen en als dat niet gebeurd, dan valt mij dit vies tegen”. WIM DAVELAAR Leeftijd: 60 jaar Functie: Klusjesman/Schilder Ongeveer een jaar geleden (tijdens het 75 jarig bestaan ) is Wim gevraagd als vrijwil- liger. Sindsdien heeft hij al vele werkzaam- heden op zich genomen, waaronder het gehele schilderwerk van het clubhuis en de businessclub. Komend seizoen: “Ik hoop dat het beter zal gaan dan vorig jaar. Dit jaar hebben we een jong elftal en ik hoop dat we bij de eerste vijf zullen eindigen”. DINIE STOMPHORST vrouw van Maas Stomphors, materiaalman DOVO 1 Leeftijd: 69 jaar Functie: “vouwvrouw”. Dinie krijgt de was aangeleverd van Harm Haan en zorgt er op maandag voor dat alles netjes gevouwen terug de kasten in gaat. Komend seizoen: “DOVO is een geweldige vereniging en ook de Businessclub is erg gastvrij. Ik hoop dat de kloof tussen deze twee steeds minder zal worden. Voor het eerste elftal hoop ik dat ze het beter gaan doen dan vorig jaar. Ik heb alle vertrouwen in zowel de trainer, als het nieuwe (jonge) elftal. Wat we met elkaar niet vergeten moeten is dat we het allemaal voor het- zelfde doen”. PIET QUINT Leeftijd: 68 jaar Functie: al 20 jaar wedstrijdsecretaris. Ook Coördinator Bouw en Onderhoud, was bij de aanleg van kunstgrasveld maanden dag en nacht in touw. Hoelang: is al meer dan 30 jaar bij DOVO vrijwilliger, begonnen als jeugdleider om- dat zijn zoon daar ging voetballen. Ver- schillende bestuursfuncties gehad. Meer dan 30 uur in de week bezig voor de club. Doet dat graag, vindt organiseren leuk, is graag sociaal bezig. Komend seizoen(functie): meer jongere vrij- willigers, we kunnen goed nieuwe mensen gebruiken met betrokkenheid en initiatief. Komend seizoen (sportief):een meer posi- tieve opstelling van de harde kern als het wat minder gaat. Ik hoop dat DOVO1 als nr. 7 eindigt, dan kunnen we nog een jaar rijpen voor de topklasse! KAREL NIEBOER Leeftijd: 75 jaar Functie: hoofdzakelijk timmerwerk. deuren inhangen, repareren kleedkamers. Helpt ook me met de maandagochtend schoon- maakploeg. Hoelang: komt uit een echte rooie familie, is al 60 jaar lid. Meer dan 18 jaar vrijwil- liger, minstens 1.5 dag per week voor de club bezig. Komend seizoen (functie): DOVO is een mooie en grote club, goed georganiseerd. Ben ik trots op . Omdat zo te houden graag nog meer actieve vrijwilligers . Komend seizoen(sportief): ik hoop dat we dit jaar niet tegen degradatie moeten vech- ten, maar al komen we in de 4de klas, ik blijf DOVO trouw. Maar ik word liever kam- pioen hoor!! DOVO_PG_2009.indd 37 12-11-2009 16:37:00
 • 38. ROELOFSEN Bloemen PATRIMONIUMLAAN PASSAGE CORRIDOR HOOFDSTRAAT WINKELCENTRUM ELLEKOOT Roelofsen - adv presentatie heuvelrug.indd 1 07-09-2009 16:24:51 Bedrijfscommunicatie | Grafische Vormgeving | Internet & Automatisering | Audiovisuele Producties Wij maken indruk voor o.a. Hendriks groep ı Mol Coatings ı Van Walsem bv ı BV Verpakkings Industrie Veenendaal ı Valma ı Gemeente Tilburg ı Toorank Distillers ı Brainsgroup Nederland ı Steco ı Kooy Bakstenen ı Molson Techware Telecon ı De Rijk Leidingsystemen ı World Vision ı Radboud Universiteit ı Ginaf Service ı ROC A12 ı Canon ı EO ı Combi Foto ı Saint Gobain ı Ilmo Group ı Heebink Transport Maak Indruk! www.deindruk.nl accountants belastingadviseurs arbeidszaken WWW.SCHUITEMAN.COM ‘‘Nothing escapes his eagle eye...’’ Vendelier 4, Veenendaal Schui_92x135fcDOVOadv.indd 1 31-08-2009 11:04:58DOVO_PG_2009.indd 38 12-11-2009 16:37:01
 • 39. p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 VriJWiLLigers 39 ROEL VAN BEEK (65 JAAR) Functie: elektricien, tl buizen vervangen, wandcontactdozen, roterende reclamebor- den e.d.), loodgieterwerk als kapotte dou- ches en doorlopende toiletten repareren. Hoelang: 3,5 jaar vrijwilliger voor minstens 20 uur in de week. Is door Coby en Ton de Roos (familie) bij deze club terechtgeko- men. Heeft verder niks met voetbal . Vindt het fijn om met leuke mensen nuttig werk te doen. Komend seizoen(functie): er zijn nu te veel groepjes bezig, die vaak aan ons trekken. Meer coördinatie zou het een stuk beter en makkelijker maken. Komend seizoen:vind het leuk als DOVO wint , maar verder boeit het voetbal me niet zo! ARIE VAN STERKENBURG maar vindt zichzelf nog een kras mannetje. Leeftijd: 63 jaar Functie: werkt veel samen met Roel, zijn talenten liggen meer bij alles rond verwar- ming en ander loodgieterswerk. Specialis- me: het maken van de DOVO windvaan op het clubhuis. De voetballer is gemaakt naar zijn evenbeeld, erg houterig dus! Hoelang: is bijna geboren op het huidige voetbalveld, nog geen 100 meter van het sportpark. Fanatiek supporter vanaf de wieg. Gaat vaak ook met uitwedstrijden mee. Zelf tot zijn 37ste gevoetbald. Is 3 x keer ingevallen bij het eerste toen er veel ziek en geblesseerd waren. Is getrouwd met een telg uit de Dekker familie, superblau- wen van de overkant. Werkt minstens 20 uur in de week voor zijn club. Komend seizoen (sportief): een derde/vierde plek moet kunnen voor zo’n geweldige ver- eniging . Als we maar niet onderaan bunge- len en in ieder geval boven GVVV eindigen. Vroeger was ik als een rooie meestal aan de winnende hand bij mijn schoonfamilie , maar de laatste 5 jaren heb ik het lastig ge- had. Het wordt erg tijd dat dat verandert!! RINIE DE KRUYFF met sigaar in de mond en fototoestel om de nek. Leeftijd: 49 jaar Functie: verzorgt al jaren de complete website in een professionele vorm. Is onze technische I.T. media specialist, publiceert uitslagen en eindstanden o.a. interne ka- belkrant. Onze huisfotograaf van alle thuis- wedstrijden van het eerste maar ook van alle activiteiten binnen onze vereniging en soms ook de businessclub . Hoelang: is al bijna 40 jaar lid en ruim 15 jaar vrijwilliger.. DOVO is een belangrijk deel van zijn sociale leven. Samenwerken om iets te bereiken, maar ook de gezel- ligheid is belangrijk . DOVO is een mooie vereniging, andere leden gaan dat vaak pas beseffen als ze met een andere club te ma- ken krijgen. Komend seizoen(functie): de bestuurlijke communicatie naar de leden moet duidelij- ker. Door misverstanden en eigen beeldvor- ming ontstaan er soms tegenstellingen. Het bestuur moet meer aangeven waar ze mee bezig zijn en daar interactief over com- municeren. Als daar meer tijd en energie in wordt gestoken zal dat de eendracht bin- nen de vereniging verder versterken. Komend seizoen(sportief):ik verwacht een stabiel seizoen en dat er dit keer onze doel- stellingen worden overtroffen. Klusteam DOVO Bij de aanleg van het kunstgrasveld door de gemeente, heeft het bestuur van DOVO be- sloten ook direct de omgeving van het hoofdveld op de schop te nemen. De vrijwilligers van DOVO hebben aan deze werkzaamheden een belangrijke bijdrage geleverd. Zo zijn niet de minste klussen in eigen beheer uitgevoerd. Allemaal vrijwilligers die het rooie hart op de goede plaats hebben zitten. Voorste rij vlnr: Harm Haan, Wim Roelofsen, Wim Peters, Frits Gerrits, Ton de Roos en Maas van Dijk. Achterste rij vlnr: Peet van Ojik, Piet Quint, Jan van Londen, Karel Nieboer, Dick Randewijk, Arie Sterkenburg, Wim Davelaar, Marius en Dinie Stomphorst. Op de foto ontbreken: Han Vunderink, Gert leppers, Roel van Beek, Wesley en Rob Rocourt. Foto: Pieter Limbeek. DOVO_PG_2009.indd 39 12-11-2009 16:37:07
 • 40. www.rabobank.nl/vr Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Vallei en Rijn is trotse hoofdsponsor van DOVO. Scoren met de nr. 1 in de regio DOVO en Rabobank Vallei en Rijn horen bij elkaar. Daarom zijn we al een aantal jaar aan elkaar verbonden. Als sponsor is Rabobank de twaalfde man achter DOVO. De nr. 1 in de regio is voor iedereen een betrokken en toonaangevende bank. Voor bedrijven een zakenpartner die deskundig en dichtbij is. Voor particuliere consumenten de nr. 1 in Hypotheken, om uw woonwensen te realiseren. Ook financieel scoren met de nr. 1? Bel ons via (0318) 660 660 of mail info@vr.rabobank.nl DOVO_PG_2009.indd 40 12-11-2009 16:37:08
 • 41. 41 Sport verbindt Sport is samen, als team, werken aan het ene doel: de wedstrijd winnen met een op- timaal resultaat. Als grootste sportsponsor van Nederland kennen we die mentaliteit als geen ander. We geloven in een win- situatie met alleen maar winnaars, waarin vereniging en sponsor samenwerken aan het beste resultaat. Daarom zijn we al een aantal jaar de trotse, betrokken sponsor van de club. De twaalfde man achter DOVO: uw actieve supporter. Omdat we weten dat sport mensen met elkaar verbindt. En niet alleen binnen teams, maar door deze spon- sorrelatie verbindt voetbal ook zakenpart- ners aan elkaar: vereniging en bank. Rabobank Vallei en Rijn. De bank die dichtbij is. Onze lokale Rabobank streeft er altijd naar een bank te zijn die actief betrokken is bij wat er in haar omgeving speelt. Hans de Leeuw, directievoorzitter van Rabobank Vallei en Rijn, legt de concrete betekenis daarvan uit: “We zijn een bank met onze wortels stevig in de lokale samenleving verankerd. We voelen ons in deze regio thuis en we investeren er met plezier in. Met onze vestigingen in Ede, Bennekom, Wageningen, Rhenen en Veenendaal zijn we altijd een bank in de buurt. Bijvoorbeeld voor een adviesgesprek over uw hypotheek of om een zakelijke financiering te bespre- ken. Daarnaast heeft u ook op een andere manier uw bank steeds meer dichtbij. Via internet (www.rabobank.nl/vr) kunt u altijd en overal uw dagelijkse bankzaken regelen. Heeft u toch inhoudelijk advies nodig, dan belt u ons Virtueel Centrum. Onze telefoni- sche adviseurs staan u graag te woord. Zo bankiert u bij de Rabobank op het moment dat het u uitkomt.” Een duurzame relatie Voorzitter Bert Septer karakteriseerde onze sponsorrelatie vorig jaar als volgt: “De Ra- bobank is een prima sponsor, die voor een stuk stabiliteit zorgt in de budgetten van onze A-selectie. Fijn om als vereniging aan zo’n topbank gelieerd te zijn.” Dat laatste onderstreept de Rabobank volop: “Als bank zijn we ook graag verbonden aan elkaar. Juist omdat we het belangrijk vinden te investeren in onze omgeving. Dat doen we ook door sponsoring. Daarom sponsoren we vv DOVO, de toonaangevende voetbalver- eniging in Veenendaal. En inderdaad, dat doen we niet voor even, want we willen een stabiele bank zijn die echt een fundamen- tele zakenpartner is. We willen een relatie voor de lange termijn, duurzaam in tijd,“ aldus Hans de Leeuw. VV DOVO en Rabobank Vallei en Rijn horen bij elkaar. Al een aantal jaar zijn we via onze sponsorrelatie aan elkaar verbonden. Waarom? Ons idee is dat sport verbindt, en daarin willen we graag investeren. Sport verbindt dOVO en rabobank 41p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 de HOOFdspOnsOr DOVO_PG_2009.indd 41 12-11-2009 16:37:11
 • 42. Kerkewijk 8, Veenendaal T 0318 - 55 11 51 www.huibers-accountants.nl Veenendaal - ZeIST WIjk bIj duurSTede - renSWoude BOUWBEDRIJF DIKKENBERG BV Inductorstraat 8 3903 KB Veenendaal Tel. (0318) 52 88 77 Fax (0318) 54 04 72 B.V. STICHTS BEHEER VAN 1952 Adv_StBeheer 18-05-2006 10:07 Pagina 1 DOVO_PG_2009.indd 42 12-11-2009 16:37:28
 • 43. 43 Sinds 18 april 2009 heeft DOVO een offi- ciële vaste fanshop. Er is door de vrijwilli- gers vanaf 8 december 2008 hard gewerkt in de vrije uurtjes om er een prachtige shop van te maken, en het resultaat mag er zijn. Ook hier komt de ware clubliefde weer bo- vendrijven. Er kan veel gerealiseerd worden, zonder dat dit “veel” kosten met zich mee- brengt. Een gedeelte van de kosten kon ge- haald worden uit de op- brengst verkopen van de artikelen die we door de ja- ren heen “gespaard” hadden. Maar de manuren, een onmisbare factor tijdens zo’n project, kwamen vanuit de vereniging. De spontane hulp van de vrij- willigers was fantastisch en viel als een warme de- ken over de koude bouw- periode heen (4 weken vorst is nogal wat). De DOVO familie leeft helemaal op als er weer iets moois gerealiseerd wordt. Dan zijn er natuurlijk ook de sponsoren met hun finan- ciële ondersteuning of met het sponsoren van de vele materialen. Geweldig hoe ie- dereen hier in meedacht. Op deze manier kwam de slogan Door Ons Vrienden Opgebouwd volledig tot zijn recht. Wij, Ton en Jos, zijn dan ook erg blij met “ons” vaste honk. Wie herinnert zich niet meer de marktkraam die buiten op het terras stond of binnen in het clubhuis. De oude shopkraam werd na 9,5 jaar trou- we dienst gedemonteerd en opgeslagen. De nieuwe fanshop is een aanwinst voor de vereniging, een mooi buitenaanzicht en voor ons natuurlijk geen opbouw en afbre- ken meer van de kraam. Het genot om nu alle ruim 50 fan-artikelen permanent uit te kunnen stallen is geweldig. Samen met TOP 1 Toys Ad Quint is er een samenwer- king om wat speelgoed vanuit de shop aan te kunnen bieden. Altijd gemakkelijk als u een cadeautje vergeten bent te kopen. Met Henzen Soccer Center is er een samenwer- king op het gebied van de DOVO voetbal- lijn, zoals het DOVO tenue, trainingspakken, windjacks en kleinere voetbalartikelen. Zo- als u leest, het is een volwaardige fanshop. Tijdens de thuiswedstrijden zal het geluid vanuit de fanshop verzorgd blijven wor- den en dit met de geluidsinstallatie die nu eigendom is van de shop. De installatie is overgenomen van SBF (Ben Suydendorp) van wie we al jarenlang de geluidinstal- latie betrokken. Ook de vlaggenparade en de pupil van de week blijft door de shop verzorgd worden Niet te missen, de warme worst en de erw- tensoep zullen ook vanuit de nieuwe shop verkocht blijven worden. Wie de shop nog niet gezien heeft, moet beslist eens komen kijken en laat u betoveren door dit stukje noeste vrijwilligers- en sponsorwerk. Tot ziens in of aan de fanshop!! Ton Roek en Jos Heij De nieuwe fanshop Sinds 18 april 2009 heeft DOVO een offi- ciële vaste fanshop. Er is door de vrijwilli- gers vanaf 8 december 2008 hard gewerkt in de vrije uurtjes om er een prachtige shop van te maken, en het resultaat mag er zijn. Ook hier komt de ware clubliefde weer bo- vendrijven. Er kan veel gerealiseerd worden, zonder dat dit “veel” kosten met zich mee- brengt. Een gedeelte van de kosten kon ge- haald worden uit de op- brengst verkopen van de artikelen die we door de ja- ren heen “gespaard” hadden. Maar de manuren, een onmisbare factor tijdens zo’n project, kwamen vanuit de vereniging. De spontane hulp van de vrij- willigers was fantastisch en viel als een warme de- ken over de koude bouw- periode heen (4 weken vorst is nogal wat). De DOVO familie leeft helemaal op als er weer iets moois gerealiseerd wordt. Dan zijn er natuurlijk ook de sponsoren met hun finan- ciële ondersteuning of met het sponsoren van de vele materialen. Geweldig hoe ie- dereen hier in meedacht. Op deze manier kwam de slogan Door Ons Vrienden Opgebouwd volledig tot zijn recht. Wij, Ton en Jos, zijn dan ook erg blij met “ons” vaste honk. Wie herinnert zich niet meer de marktkraam die buiten op het terras stond of binnen in het clubhuis. De oude shopkraam werd na 9,5 jaar trou- we dienst gedemonteerd en opgeslagen. De nieuwe fanshop is een aanwinst voor fanshop p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 FansHOp DOVO_PG_2009.indd 43 12-11-2009 16:37:48
 • 44. Drukkerij van Ree DOVO_PG_2009.indd 44 12-11-2009 16:38:02
 • 45. 45p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 dOVO g-teaM DOVO_PG_2009.indd 45 12-11-2009 16:38:23
 • 46. 0027483.pdf 1 11-8-2009 10:13:32 www.dekleuverbc.nl info@dekleuverbc.nl www.dekleuveramc.nl info@dekleuveramc.nl www.bimbim.nl info@bimbim.nl de kleuver bedrijfscommunicatie b.v. Kerkewijk 63, 3901 EC Veenendaal • T (0318) 555 075 de kleuver arbeidsmarktcommunicatie b.v. BIMBIM nieuwe media b.v. Vijftien Morgen 4, 3901 HA Veenendaal • T (0318) 584 300 www.dekleuver.nl LID VERENIGING VAN ERKENDE RECLAME- EN COMMUNICATIE-ADVIESBUREAUS Kerkewijk 63, 3901 EC Veenendaal • T (0318) 555 778 adv MCG kwart DOVO.indd 1 01-07-2009 12:33:23 0026802.pdf 1 2-7-2009 16:22:54 0027706.pdf 1 16-7-2009 11:48:470027007.pdf 1 30-9-2009 16:41:18 DOVO_PG_2009.indd 46 12-11-2009 16:38:35
 • 47. p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 dOVO in de pers 47 DOVO_PG_2009.indd 47 12-11-2009 16:38:55
 • 48. Bij CROP wordt u wél serieus genomen Kijk nou, uw accountant komt weer langs Wordt u bij de meeste kantoren nog wel eens opgezadeld met accountants of fiscalisten die amper droog achter de oren zijn, bij CROP is dat geenszins het geval. Wij nemen u wél serieus. Met mannen en vrouwenvanformaat:bekwaam,ervaren,ondernemend. Dialoog op gelijkwaardig niveau. Daarom voelt u het bij CROP meteen: dit klikt naar meer. Bovendien zijn de specialisten van CROP gewend snel te denken en te doen. Waardoor u nooit voor onnodige financiële verrassingen komt te staan. En ook dát werkt in uw voordeel. Kijk op www.crop.nl Rubensstraat 169 6717 VE Ede tel 0318-648148 fax 0318-648141 Woensdagmiddag gesloten • Vrijdagavond koopavond www.reinveenendaal.nl 10653 RV fc adv_93x134mm.indd 1 15-08-2006 12:18:14 Vendelier 41 3905 PA Veenendaal Bij CROP wordt u wél serieus genomen Kijk nou, uw accountant komt weer langs Wordt u bij de meeste kantoren nog wel eens opgezadeld met accountants of fiscalisten die amper droog achter de oren zijn, bij CROP is dat geenszins het geval. Wij nemen u wél serieus. Met mannen en vrouwenvanformaat:bekwaam,ervaren,ondernemend. Dialoog op gelijkwaardig niveau. Daarom voelt u het bij CROP meteen: dit klikt naar meer. Bovendien zijn de specialisten van CROP gewend snel te denken en te doen. Waardoor u nooit voor onnodige financiële verrassingen komt te staan. En ook dát werkt in uw voordeel. Kijk op www.crop.nl Rubensstraat 169 6717 VE Ede tel 0318-648148 fax 0318-648141 Woensdagmiddag gesloten • Vrijdagavond koopavond www.reinveenendaal.nl 10653 RV fc adv_93x134mm.indd 1 15-08-2006 12:18:14 Vendelier 41 3905 PA Veenendaal DOVO_PG_2009.indd 48 12-11-2009 16:38:56
 • 49. 49 vv Bennekom Achterstraat in Bennekom telefoon: 0318 - 416111 www.vvbennekom.nl vv DOVO Sportpark “Panhuis” Verlengde Sportlaan 5 3905 AE Veenendaal 0318 - 512060 G.V.V.V. Sportpark “Panhuis” Verlengde Sportlaan 2 3905 AE Veenendaal 0318 - 524562 www.gvvv.nl HSV Hoek Sportpark Denoek Lovenpolderstraat 4542 NS Hoek 0115 - 441593 www.hsvhoek.nl cvv de Jodan Boys Sportpark Oosterwei Sportlaan 8 2806 HC GOUDA 0182 - 517576 www.cvvdejodanboys s.v. Kozakken Boys Nieuwe Kozakken Stoep 1 4251 XZ WERKENDAM tel. 0183 – 501770 www.kozekkenboys.nl VV L.R.C. Sportpark “Bruinsdeel” Bruininxdeelse Kade 4 4143 LM Leerdam 0345 - 612307 www.vvlrc.nl CLubgegeVens HOOFdKLasse b HSV ODIN ‘59 Hoflaan 1 1967 NE Heemskerk 0251 - 237026 www.odin59.nl SDC Putten Sportpark Putter Eng Roosendaalseweg 111 3882 MN Putten 0341 - 353497 www.sdcputten.nl SV Spakenburg Sportpark de Westmaat Westdijk 12 Spakenburg tel. 033 2992140 www.spakenburg.com vv Sparta Nijkerk Sportcomplex “De Ebbenhorst” Nachtegaalsteeg 1, 3862 WJ Nijkerk, tel. 033 – 2452937 www.vvspartanijkerk RKAV Volendam Julianaweg 3a 1131 CX te Volendam 0299 - 364164 www.rkav-volendam.nl vv IJsselmeervogels Sportpark “De Westmaat” Westdijk 14 3752 AE Bunschoten-Spakenburg 033 – 2992200 www.ijsselmeervogels.nl HCSV “Zwaluwen’30” Sportcomplex “ Middelweg “ Berkhouterweg 23 1624 NS Hoorn 0229 – 273870 www.zwaluwen.nl p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 DOVO_PG_2009.indd 49 12-11-2009 16:39:06
 • 50. 50 50 inFOrMatie VV dOVO uit VeenendaaL Voetbalvereniging DOVO Voetbalvereniging DOVO uit Veenendaal werd op 23 april 1933 opgericht. In eerste instantie onder de naam DVO. In 1937 werd deze naam veranderd in DOVO, Door Ons Vrienden Opgericht. De clubkleuren zijn rood (shirt) en wit (short). DOVO heeft zo’n 1400 leden en is daarmee de grootste voetbalvereniging in Veenendaal en de regio. Een heel groot deel van deze leden is actief als voetballer. Het aantal vrijwilligers bij DOVO is ruim 250. Het aantal teams bij DOVO is ruim 80. Er zijn 14 seniorenteams. Ook seniorenvoetbal buiten competitieverband is mogelijk. Verder is er een G-team voor spelers met beperkingen. Er wordt Dames- en Meisjesvoetbal gespeeld. Verder wordt op eigen terrein voor de allerkleinste pupillen op vrijdagavond een competitie Champions League gespeeld. En er is Mini voetbal. De jeugdafdeling bestaat, verdeeld over junioren en pupillen, totaal uit meer dan 60 teams. Sportieve successen eerste team vv DOVO Vanaf 1970 speelt het eerste team van DOVO met een onderbreking van één jaar op het hoogste niveau van het Zaterdagamateurniveau. DOVO staat daarmee in de top van de ranglijst allertijden van het Zaterdagamateurvoetbal. DOVO is acht keer kampioen geworden in de hoogste afdeling. Het laatste kampioenschap werd behaald in het seizoen 2003/2004. DOVO wist één keer het Nederlands kampioenschap bij de Zaterdagamateurs te behalen. Accommodatie vv DOVO DOVO is gevestigd op het Sportpark Panhuis te Veenendaal. De vereniging beschikt over 6 speelvelden, waarvan drie kunst- grasvelden. Vier velden zijn voorzien van een lichtinstallatie. Het eerste team speelt op een kwalitatief hoogwaardig kunstgrasveld. DOVO beschikt over een hoofdtribune met ruim 600 zitplaatsen. Verder zijn er drie staantribunes. De totale capaciteit van het hoofdveld bedraagt maximaal 5000 toeschouwers. Verder beschikt DOVO over uitstekende ontvangstruimten voor zowel gasten als sponsors. De sponsors van DOVO worden ontvangen in het businesshome van Businessclub De Heuvelrug, de aan DOVO verwante stichting en tevens de grootste sponsor van vv DOVO. Businessclub De Heuvelrug is in het amateurvoetbal één van de grotere businessclubs in Nederland. Adres vv DOVO: Verlengde Sportlaan 3905 AE Veenendaal 0318 512060 Postadres vv DOVO: Postbus 766 3900 AT Veenendaal secretariaat@vvdovo.nl www.vvdovo.nl p r e s e n t a t i e g i d s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 De Monding 11 3904 NW Veenendaal 0318-525445 septer@online.nl Bert Septer VOORZITTER PR EN COMMERCIËLE ZAKEN Pijlkruid 3 3931 WX Woudenberg033-2864640 secretariaat@vvdovo.nl Evert van Hunnik SECRETARIS secretariaat@vvdovo.nl Gortstraat 95 3905 BD Veenendaal 06-48316433 hcvdpol@hotmail.com Corné van de Pol 1E PENNINGMEESTER Grote Pekken 96 3901 JE Veenendaal 0318-517558 Frederikq96@casema.nl Piet Quint WEDSTRIJDSECRETARIS Frederikq96@casema.nl Boomvalk 4 3905 RJ Veenendaal tel 0318-522050 jgwtijssen@wanadoo.nl Hans Tijssen VOORZITTER CLUBHUISCOMMISSIE Noorderkroon 12 3902 VD Veenendaal tel. 0318 510052 - 06 5429 7510 bartkelderman@planet.nl Bart Kelderman VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE Boekvink 2 3906 AV Veenendaal 0318-516943 m.a.vanravenhorst@hetnet.nl Rien van Ravenhorst 2E PENNINGMEESTER bestuur DOVO_PG_2009.indd 50 12-11-2009 16:39:22
 • 51. tel: 06 52689389 fax: 0318 300910 v.d.woude@hotmail.com 0030793.pdf 1 23-9-2009 9:33:38 Bas Bleeker Schilderwerken Klaas Katerstraat 24 3904 EE Veenendaal Mobiel (06) 41 99 70 28 Vraag vrijblijvend een offerte aan. Ook voor stucwerk! 0030453.pdf 1 6-10-2009 13:57:31 0030768.pdf 1 28-9-2009 16:05:17 T. Hensen 0030737.pdf 1 29-9-2009 10:15:48 SEIZOEN 2009 - 2010 DOVO P R E S E N T A T I E G I D S V E E N E N D A A L DOVO_PG_2009.indd 1 12-11-2009 11:17:34 DOVO Veenendaal & Z-Press Sport & Media Het perfecte één-tweetje DOVO_PG_2009.indd 51 12-11-2009 16:40:12
 • 52. Plesmanstraat 45 | 3905 KZ | VEENENDAAL | Tel.: 0318 - 546 546 www.ekris.nl Ekris Veenendaal bv DOVO_PG_2009.indd 52 12-11-2009 16:40:14