Masarykova univerzita      Pedagogická fakulta       Katedra pedagogikyPoruchy chování žáků a jejich náprava K...
Poruchy chování žáků a jejich nápravaTéma o poruchách chování žáků a nápravě tohoto chování jsem si vybrala, protože je to...
Žáka s problémy v chování lze obecně charakterizovat jako takového, který o svýchproblémech ví, vadí mu a chtěl by je odst...
v důsledku výše zmíněných důvodů nemají. Agresoři jsou necitliví, necítí žádné  provinění. Tito žáci jsou spíše podprůměr...
 Spolupráce školy a rodiny je nejdůležitějším faktorem v prevenci a eliminaci        delikventního chování a jedn...
 Pedagogicko-psychologická poradna       Oddělení pro péče o dítě a rodinu referátu sociálních věcí       S...
LITERATURA:ČEPIČKA, J. Dětská psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha : SPN, 1981. 53 s.STŘELEC, S. (ed.) Studie z teori...
Http://www.sancedetem.cz/cs/. [online]. [cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol KPI

290 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

 1. 1. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogikyPoruchy chování žáků a jejich náprava Kurz práce s informacemi – závěrečný úkol (FF:KPI11)
 2. 2. Poruchy chování žáků a jejich nápravaTéma o poruchách chování žáků a nápravě tohoto chování jsem si vybrala, protože je tototéma pro mne velmi zajímavé a velmi ráda si rozšířím znalosti v tomto oboru. Vzhledemk tomu, že by tento článek však mohl číst i čtenář, který s problematikou nemá žádnézkušenosti, dovoluji si uvést pouze základy tématu.Anotace:Učitelské povolání je posláním – jak můžeme často slyšet. V dnešní době je ale na pedagogy,chcete-li učitele vyvíjen větší tlak a vyšší nároky, než tomu bylo v dobách minulých. Podleučebnic by měl být pedagog dobrým učitelem, vychovatelem, organizátorem, koordinátoremapod. Současně by měl být také psychologem, speciálním pedagogem, vyšetřovatelem aporadcem. Bohužel se pedagog během své kariéry setká i s jevy, které nejsou nikomupříjemné, a přesto v dnešní době tak časté. A právě pedagog je tím, který tyto problémy musířešit, případně odhalit. K těmto problémům patří záškoláctví, agrese, šikana, kriminalita,delikvence, drogy, drogová závislost (včetně závislosti na alkoholu a tabáku).Klíčová slova: poruchy chování, záškoláctví, agrese, šikana, drogy, kriminalita, poradenstvíPorucha chování je blíže specifikována v Mezinárodní statistické klasifikaci nemocía přidružených zdravotních problémů (MKN-10) pod kódem F90–F98 Poruchy chovánía emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci. Charakterizována je jako opakující seagresivní, asociální a vzdorovité chování, které překračuje běžné zlobení typické pro danývěk. Tendence narušovat pravidla neadekvátním způsobem se vyskytuje u jedince přibližněpo dobu šesti měsíců v pravidelných intervalech. Nadměrné rvačky, agresivita, až krutost vůčilidem a zvířatům, destrukce majetku, zakládání požárů a krádeže – to jsou signály, kteréznačí, že je potřeba situaci pojmenovat a řešit.11 Http://www.sancedetem.cz/cs/. [online]. [cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-specialnimi-potrebami/vzdelavani-deti-s-poruchou-chovani.shtml
 3. 3. Žáka s problémy v chování lze obecně charakterizovat jako takového, který o svýchproblémech ví, vadí mu a chtěl by je odstranit. Normy nenarušuje úmyslně, ale jejichporušování je výsledkem konfliktu mezi vnějšími požadavky a jeho vnitřními potřebami.Nálepkou problémového žáka trpí a vyvolává v něm negativní emocionální zážitek. Je všakbezradný, jak své chování napravit, většinou pro jeho nápravu volí další neadekvátnírozhodnutí.2 1. Záškoláctví Záškoláctvím bývá označován přestupek žáka, který nechodí do školy (nechce). Záškoláctví je porušením školního řádu a velmi přísně se trestá. Přesto ani tyto kroky neodrazují některé žáky, kteří i přes hrozbu těchto kázeňských trestů za školu chodí dál. Často si klademe otázku, co tyto žáky k těmto krokům vede. Důvodů může být hned několik: V učebnici dětské psychiatrie se píše, že: „ záškoláctví je nejvýraznější formou odporu dítěte ke škole. Bývá spojováno s útěky dítěte z domova nebo toulkami.“3 Záškoláctví může vznikat i z důvodů poměrů rodině, kdy je dítě v některých případech dokonce v záškoláctví podporováno, nebo může vznikat v důsledku trávení volného času – tzn., se kterými lidmi se dítě stýká. 2. Agrese a šikana Šikana je násilně ponižující chování jednotlivce nebo skupiny, která ponižuje psychicky nebo v horším případě fyzicky jiného jednotlivce, který se sám nedokáže bránit, ani se šikaně vyhnout. Důsledkem šikany bývá často v dospělosti nízké sebevědomí nebo psychické bloky, které musí často odstraňovat psycholog. Agresory často bývají děti, ze sociálních skupin, děti z rozvrácených rodin atp. Tyto děti si zvyšují sebevědomí, které2 ČERMÁKOVÁ, Kateřina. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování [online]. 2009[cit. 2012-12-10]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucípráce doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/129512/pedf_b/&gt>3 ČEPIČKA, J. Dětská psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha : SPN, 1981. 53 s.
 4. 4. v důsledku výše zmíněných důvodů nemají. Agresoři jsou necitliví, necítí žádné provinění. Tito žáci jsou spíše podprůměrní. Obětí šikany se může stát v podstatě kdokoliv. Většinou to bývají děti tiché, plaché. Jsou to také děti, které mají vřelý vztah s pedagogem. Projevů, kterých by si měl pedagog všimnout je několik:  dítě je o přestávkách samo, vyhledává společnost učitele  při výstupu před třídou je plaché, nejisté  rapidně se zhorší jeho prospěch ve škole  spolužáci se mu posmívají, má ponižující přezdívku  v některých případech má poničené oblečení a modřiny a nedokáže zdůvodnit proč Reakce pedagoga by měla vypadat následovně:  řádně vyšetřit případ, ale dodržet postup takový, aby šikanovanému ještě víc neublížil  chránit zdroj informací a neprozradit ho  prozradit co nejméně, aby se dala šikana prokázat  chránit oběť před dalšími útoky  šikana by měla být adekvátně potrestánaGraf četnosti šikany v příloze č. 1 3. Delikvence mladistvých a kriminalita mládeže Pojem delikvence znamená, že se jedná o jednání osob mladších patnácti let, které spáchaly čin, který by byl jinak považován za trestný čin nebo přečin. Delikvence, kriminalita a škola  Úkolem školy by mělo být především preventivní působení  Odstraňování negativních výchovných faktorů a vytváření optimálních podmínek pro zdravý psychický a morální vývoj dětí
 5. 5.  Spolupráce školy a rodiny je nejdůležitějším faktorem v prevenci a eliminaci delikventního chování a jednání žáků 4. Drogy a drogová závislost Podle Vágnerové je motivací k užívaní psychoaktivních látek:  Potřeba vyřešit své problémy, uniknout stresovým situacím a frustraci, uvolnění zábran  Potřeba dosáhnout uspokojení, nebo slasti, která není jinak dosažitelná nebo běžně dostupná  Potřeba uniknout stereotypu, nudě, získání inspirace  Potřeba sociální konformity, uchování sociálních vztahů, potřeba být akceptován skupinou nebo subkulturou, v níž užívání drogy patří k standardu chování4 Prevence a náprava drogové závislosti  Formování zdravého životního stylu  Rozvíjení schopností žáků s drogou žít (ve společnosti), ale nepodlehnout  Preventivní programy a přednášky  Spolupráce s rodinami žáků a vybranými zařízeními (policie, zdravotnické zařízení atp.) Náprava drogové závislosti u dítěte je pro všechny zúčastněné strany velmi složité. Ve velmi závažných případech je nutné kontaktovat poradenská nebo léčebná zařízení. Drogová závislost může nenapravitelně poškodit zdraví a osobnost dítěte. V současné době se s drogami ve školách (i základních) setkáváme stále častěji. 5. Instituce pro poradenskou pomoc a spolupráci pro řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže:4 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. s 288.ISBN 80-7178-214-9.
 6. 6.  Pedagogicko-psychologická poradna  Oddělení pro péče o dítě a rodinu referátu sociálních věcí  Speciálně pedagogická centra  Střediska výchovné péče pro děti a mládež  Ambulance odborných psychologů  Speciální poradenská centra pro drogové a jiné závislosti  Speciální telefonické linky ( Linka Bezpečí, Linka důvěry)Příloha 1
 7. 7. LITERATURA:ČEPIČKA, J. Dětská psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha : SPN, 1981. 53 s.STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2005,s. 71. ISBN 80-210-36387-7Http://www.sancedetem.cz/cs/. [online]. [cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-specialnimi-potrebami/vzdelavani-deti-s-poruchou-chovani.shtmlČERMÁKOVÁ, Kateřina. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování [online]. 2009 [cit.2012-12-10]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí prácedoc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/129512/pedf_b/&gt>VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. 872 s.ISBN 80-7178-214-9.HODNOCENÍ ZDROJŮ:ČEPIČKA, J. Dětská psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha : SPN, 1981. 53 s.  Autor je odborníkem v této oblasti  Neobsahuje gramatické chyby  I když je rok publikace 1981, je to stále velmi dobře hodnocený zdroj  Pro teorii a metodiku výchovy je doporučenou literaturouSTŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2005,214 s. ISBN 80-210-36387-7  Odborná literatura  Známý autor, který vyučuje na pedagogické fakultě  Dva roky stará publikace, můžeme tedy mluvit o aktuálnosti  Doporučená literatura pro studium  Jsou zde uvedeny objektivní informace
 8. 8. Http://www.sancedetem.cz/cs/. [online]. [cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-specialnimi-potrebami/vzdelavani-deti-s-poruchou-chovani.shtml  Stránky mi přijdou důvěryhodné  Je zde uvedeno datum publikace  Uveden autor a kontakt  Ve článku jsou parametry odborného textu  Webová strana obsahuje funkční odkazyČERMÁKOVÁ, Kateřina. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování [online]. 2009 [cit.2012-12-10]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí prácedoc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/129512/pedf_b/&gt>  Bakalářská práce byla úspěšně obhájena  Je možné si přečíst posudek oponenta a vedoucího práce  Nachází se na prověřených webových stránkách  Je z roku 2009, tudíž je aktuální  Informace jsou přesnéVÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999. 872 s.ISBN 80-7178-214-9.  Známá a kvalifikovaná autorka  Známý rok vydání  Odborná literatura  Jsou zde objektivní informace  Kniha mi byla doporučena vyučujícím

×