OAIS groeimodel

727 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
727
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OAIS groeimodel

 1. 1. NAAR EEN GROEIMODELVOOR EDEPOTS Henk Vanstappen PACKED vzw
 2. 2. DUURZAME BEWARING IS…§  Organisatiestructuur§  Resources§  Opslagsystemen§  Standaarden§  Archiverings- en raadplegingsformaten§  Karakteriseren en valideren§  Checksums§  Migreren en normaliseren§  Preservation metadata§  Structural metadata§  Technology watch§  ….
 3. 3. NORMEN VOOR EDEPOTSOAIS BLUE BOOK§  Ontwikkeld door NASA§  ISO 14721:2003§  148 pagina’s RECOMMENDATION FOR SPACE DATA SYSTEM STANDARDSContent Information: The set of information that is the Reference Model for anoriginal target of preservation. It is an Information Open Archival InformationObject comprised of its Content Data Object and its System (OAIS)Representation Information. An example of ContentInformation could be a single table of numbers CCSDS 650.0-B-1 BLUE BOOKrepresenting, and understandable as, temperatures,but excluding the documentation that would explain its January 2002history and origin, how it relates to other observations,etc.
 4. 4. NORMEN VOOR EDEPOTSOAIS MAGENTA BOOK§  Gebaseerd op TRAC§  ISO 14721:2003 !"#$%%"&()*$&+,$-+./(#"+0()(+.12)"%+3-(#)*#"2+§  77 pagina’s 5=0>9+580+4.1.1 The repository shall identify the Content ?7!9>@>?59>;8+;@+Information and the Information Properties that the 9!=.9A;!9BC+0>6>95D+repository will preserve. !73;.>9;!>7.Supporting Text. This is necessary in order to make itclear to funders, depositors, and users what !7?;4478070+3!5?9>?7responsibilities the repository is taking on and whataspects are excluded. It is also a necessary step in ??.0.+EFGHIJ4JKdefining the information which is needed from theinformation producers or depositors. 4567895+:;;<+ ."/)"%L"-+GIKK
 5. 5. NORMEN VOOR EDEPOTSTRAC§  Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist§  Door OCLC, NARA en CRL§  94 pagina’s
 6. 6. NORMEN VOOR EDEPOTSDRAMBORA§  Digital Repository Audit Method Based Digital Repository Audit Method on Risk Assessment !"#$% & ()#* +##$##,$-§  Door DCC en DPE§  221 pagina’s (draft) .)/)-"0 123"-)& 1$-3$ 4.115 6 .)/)-"073$#$38"-)&923&:$ 4.795 !"#$% $&" ()*+, -./%+01 2 3&44.0% ($0$"#$; <$3#)& =>? 4%3"@-5 ."-$; AB C$D32"3E A??F
 7. 7. NORMEN VOOR EDEPOTSED3 ! ! !§  Eisen Duurzaam Digitaal Depot§  Gebaseerd op TRAC "!#!$! ! "%&(!#))*+,,-!#%.%/,,0!#12/!§  V.2 op komst ! ! !§  39 p. ! ! ! ! ! ! "#$"%&(%)*+$,!-##,!+$!.$/$$,%#0($-&(! -*!.1&2-$+!"$!.$3*,$!+&(&"*1$!&4#,0*"&$!Brongegevens: ! ! ! ! !De combinatie van digitaal bronobject en ! ! !representatie informatie, die bewaard ! ! ! !moet blijven. ! ! ! ! ! ! !"#$%"&& ! ! ! ! ! ! 5*+$1&2)!6-$,1$(!7,#-&8&*1$!9,8/&$4!:%;$8"$<,%! 0$&!=>>?!
 8. 8. NORMEN VOOR EDEPOTSNESTOR§  Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive§  nestor-Arbeitsgruppe Vertrauenswürdige Archive – Zertifizierung
 9. 9. NORMEN VOOR EDEPOTSEDAVID§  Een digitaal archief in 10 stappen (F. !"#$%&&())*$)+,-&".$&#$/0$1()22"# !"#"$%&()*+, Boudrez) +-$+*."/+0+1.*(2%)34")%4,5 31.5+*$+16%7889 !" #$%&(§  14 p. (!) :;%"<=>?@?<A;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 7;%B>CD?EFG;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7 H;%)>%:8%IGJKK><;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;H H;:%L>MCN?O%>><%M>GCPNQMJJC%><%M>B>?=?A@%PKI=JAIRIG>>S%><%KJI%>><%J@>TNJJG%M>F>>C%GP>;;;;;;;;;;;H H;7%&>QJJC%@>%S>GJ@JGJ%PK%>><%@?A?GJJ=%@NNCDJS>%Q?UD>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;V H;H%4PPCD?>%>><%@NNCDJS>%MJ<@%GNII><%F>G%@PENS><G%><%D?U<%S>GJ@JGJ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;W H;X%*>A?IGC>>C%BPPC%>=O%@?A?GJJ=%PMU>EG%S>GJ@JGJ%;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Y H;V%)>Z?<?>>C%><%@PENS><G>>C%@>%>II><G?[=>%>?A><IEFJKK><%BJ<%F>G%PC?A?<>=>%@PENS><G;;;;;;;;;;;;;;;; H;W%&>QJJC%@>%=>>IMJJCF>?@%BJ<%@>%@?A?GJ=>%@PENS><G><;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9 H;Y%3CEF?B>>C%J==>%EPSKP<><G><%<P@?A%BPPC%>><%A>GCPNQ>%C>EP<IGCNEG?>%BJ<%@>%@PENS><G><;;;;;;;;:8 H;%)PENS><G>>C%F>G%M>F>>C%BJ<%@>%@?A?GJ=>%@PENS><G><;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:: H;9%&>IEFC?UZ%@>%@?A?GJ=>%@PENS><G><;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:7 H;:8%)PENS><G>>C%F>G%@?A?GJ=>%JCEF?>Z;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:H X;%&>I=N?G;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:X V;%2>>C%?<ZPCSJG?>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:X )" #$*+#(#$, )?G % @PENS><G % Q?= % >>< % IGJKK><K=J< % BPPC % F>G % PKD>GG>< % >< % F>G % M>F>C>< % BJ< % >>< % M>GCPNQMJJC % ><% @NNCDJJS % @?A?GJJ= % JCEF?>Z % JJ<M?>@><; % )> % IGJKK>< % D?U< % A>MJI>>C@ % PK % @> % ZN<EG?P<>=> % B>C>?IG>< % BJ<% @?A?GJ=> % JCEF?B>C?<A % >< % PK % @> % M?UFPC><@> % SJJGC>A>=>< % BPPC % C?I?EPM>F>>C; % CAJ<?IJGPC?IEF> % PZ% KCPE>@NC>=>%OQ>IG?>I%D?U<%<?>G%@>%KC?SJ?C>%ZPENI%BJ<%@?G%@PENS><G:6%SJJC%OPS><%F?>C%><%@JJC%Q>=% D?U@>=?<AI%JJ<%MP@;%)>%EP<EC>G>%?SK=>S><GJG?>%BJ<%?>@>C>%IGJK%DJ=%?SS>CI%B>CIEF?==><%?<%ZN<EG?>%BJ<%@>% PCAJ<?IJGPC?IEF>%EP<G>]G%QJJCM?<<><%F>G%@?A?GJ=>%JCEF?>Z%PK>CJG?P<>>=%?I;%)>%IGJKK><%QPC@><%J=A>S>><% A>ZPCSN=>>C@ % DP@JG % D> % G> % C>J=?I>C>< % D?U< % @PPC % DPQ>= % KJCG?EN=?>C>< % J=I % O=>?<> % PZ % S?@@>=ACPG>% JCEF?>ZM>F>C><@>%?<IG>==?<A><; 4PPC % @?G % IGJKK><K=J< % QPC@G % F>G % N?GAJ<AIKN<G % A>FJ<G>>C@ % @JG % @?A?GJJ= % JCEF?B>C>< % >>< % C?I?EPBP= % ><% OQ>GIMJJC % C>EP<IGCNEG?>KCPE>I % ?I7; % )?G % N?GAJ<AIKN<G % =>?@G % GPG % V % G>CNAO>C><@> % MJI?IKC?<E?K>I % M?U % F>G% MPNQ><%><%F>G%M>F>C><%BJ<%>><%@?A?GJJ=%JCEF?>Z^ :; F>G%B>CS?U@><%BJ<%_>]G>C<>`%JZFJ<O>=?UOF>@>< 7; F>G%B>CS?U@><%BJ<%PB>CMP@?A>%C>EP<IGCNEG?>IGJKK>< H; F>G%GP>KJII><%BJ<%C?I?EPIKC>?@?<A%><%aM>F>>C X; F>G%GP>KJII><%BJ<%<PCS><%><%IGJ<@JJC@>< V; F>G%@PENS><G>C><%BJ<%@>%?SK=>S><GJG?>%><%F>G%M>F>>C;% )>D>%V%MJI?IKC?<E?K>I%BPCS><%@>%MJI?I%BPPC%@>%JEG?>I%@?>%BPPC%>=O>%IGJK%SP>G><%QPC@><%N?GA>BP>C@;% 4J< % >=O> % IGJK % QPC@G % >>CIG % >>< % O=>?<> % M>IEFC?UB?<A % >< % I?GN>C?<A % M?<<>< % F>G % ZN<EG?P<>>= % KCPE>I % BJ<% @?A?GJ=> % JCEF?B>C?<A % A>A>B><; % 4>CBP=A><I % QPC@>< % BPPC % >=O> % IGJK % @> % BP=A><@> % @>>=JIK>EG><% M>IEFC>B><^ : ,?> % F?>CBPPC^ %/; % /0b3(#+3 $ 4+)#&1)(5+&1,-" $ )12",("# $ 6&7 $ -"( $ 6589"# $ "# $ -"( $ 6"-"+"# $ :)# $ ""#$ %&&())*$%"25(6%3<GQ>CK><6%7889; 7 )>D> % B?I?> % QPC@G % S>>C % A>@>GJ?==>>C@ % N?GA>Q>COG % ?<^ %!; % &()*+,6 %;&&())* $ )+,-&:"+"# $ "# $ %&&()*" $ %88+<))=-"&%6%3<GQ>CK><6%7889;
 10. 10. NORMEN VOOR EDEPOTSCHARLES M. DOLLAR§  Digital Preservation Readiness Capability Maturity Model
 11. 11. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTSDOEL§  Risico-analyse tool§  Gebaseerd op normen§  Laagdrempelig§  Oplossingsgericht
 12. 12. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTSZES DOMEINEN:§  Beleid§  Organisatie§  Planning§  Opslag§  Opname§  Toegang
 13. 13. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTS50 CRITERIA§  Context§  Risico’s§  Oplossingen2.8 Het originele bestand wordt ook in zijnoorspronkelijke formaat bewaardOok al is een bestandsformaat verouderd, toch is het belangrijk dit tebewaren, bijvoorbeeld omdat in de toekomst nieuwe technologie beschikbaarkomt om dit toch leesbaar te maken (cf. emulatie) of omdat er een beterarchiveringsformaat beschikbaar is. Het beschikbaar houden van hetoorspronkelijk formaat verhoogt ook de betrouwbaarheid van het edepot.
 14. 14. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTSVIER NIVEAUS:§  Hoog risico§  Matig risico§  Laag risico§  Veilig
 15. 15. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTSRADAR§  Geeft score per domein§  Toont sterktes en zwaktes§  Enkel groene zone is veilig§  demo
 16. 16. experts … DramboraOAIS Dollar CEST Groei- Acties richtlijn model DEN PACKED AMVB …
 17. 17. EEN GROEIMODEL VOOR EDEPOTSPLANNING§  Draft 1: mei 2012§  Peer review: juni 2012§  Versie 2: september 2012§  Webversie: oktober 2012§  Finaal: november 2012

×