De thi trac nghiem kinh te vi mo

1,063 views

Published on

De thi trac nghiem kinh te vi mo

Published in: Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,063
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De thi trac nghiem kinh te vi mo

 1. 1. ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ* ÑEÀ SOÁ 1 :Caâu 1 : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû. GDP danh nghóa naêm 1998laø 6500 tyû. Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120. Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125. Tyû leätaêng tröôûng naêm 1998 laø :a. 8,33% b. 4% c. 4,5% d. 10%Caâu 2 : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân :a. giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát c. a vaø b ñeàuñuùngb. giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá d. a vaø b ñeàu saiCaâu 3 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leä döïtröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 20%. Ngaân haøng trung öôngbaùn ra 5 tyû ñoàng traùi phieáu seõ laøm cho khoái tieàn teä :a. taêng theâm 5 tyû ñoàng c. giaûm bôùt 10 tyû ñoàngb. giaûm bôùt 5 tyû ñoàng d. taêng theâm 10 tyû ñoàngCaâu 4 : Saûn phaåm trung gian vaø saûn phaåm cuoái cuøng khaùc nhau ôû :a. Muïc ñích söû duïngb. Thôøi gian tieâu thuïc. Ñoä beàn trong quaù trình söû duïngd. Caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 5 : Ngaân haøng trung öông coù theå laøm thay ñoåi cung noäi teä baèng caùch :a. Mua hoaëc baùn traùi phieáu chính phuûb. Mua hoaëc baùn ngoaïi teäc. a vaø b ñeàu ñuùngd. a vaø b ñeàu saiCaâu 6 : Thaønh phaàn naøo sau ñaây thuoäc löïc löôïng lao ñoäng :a. hoïc sinh tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäpb. ngöôøi noäi trôïc. boä ñoäi xuaát nguõd. sinh vieân naêm cuoáiCaâu 7 : Nhöõng hoaït ñoäng naøo sau ñaây cuûa ngaân haøng trung öông seõ laømtaêng cô sôû tieàn teä ( tieàn maïnh ) :a. baùn ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoáib. cho caùc ngaân haøng thöông maïi vay
 2. 2. c. haï tyû leä döï tröõ baét buoäc ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïid. taêng laõi suaát chieát khaáuCaâu 8 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù theå daãn ñeán thaâm huït caùn caân maäudòch ( caùn caân thöông maïi ) cuûa 1 nöôùc :a. ñoàng noäi teä xuoáng giaù so vôùi ngoaïi teäb. söï gia taêng cuûa ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøic. thu nhaäp cuûa caùc nöôùc ñoái taùc maäu dòch chuû yeáu taêngd. caû 3 caâu ñeàu saiCaâu 9 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù aûnh höôûng ñeán toång cung daøi haïn :a. thu nhaäp quoác gia taêngb. xuaát khaåu taêngc. tieàn löông taêngd. ñoåi môùi coâng ngheäCaâu 10 : Nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây coù theå taïo ra aùp löïc laïm phaùt :a. caùn caân thanh toaùn thaëng dö trong 1 thôøi gian daøib. giaù cuûa caùc nguyeân lieäu nhaäp khaåu chuû yeáu gia taêng nhieàuc. moät phaàn lôùn caùc thaâm huït ngaân saùch ñöôïc taøi trôï bôûi ngaân haøng trungöôngd. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 11 : GDP thöïc vaø GDP danh nghóa cuûa moät naêm baèng nhau neáu :a. tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm tröôùcb. tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm goácc. chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm tröôùcd. chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm goácCaâu 12 : Neáu ngaân haøng trung öông giaûm tyû leä döï tröõ baét buoäc vaø taêng laõisuaát chieát khaáu thì khoái tieàn teä seõ :a. taêngb. giaûmc. khoâng ñoåid. khoâng theå keát luaänCaâu 13 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghimöùc giaù chung, ñöôøng toång caàu AD dòch chuyeån sang phaûi khi :a. nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu taêngb. chính phuû taêng chi tieâu cho quoác phoøngc. chính phuû caét giaûm caùc khoaûng trôï caáp vaø giaûm thueá
 3. 3. d. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 14 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghimöùc giaù chung, ñöôøng toång cung AS dòch chuyeån khi :a. möùc giaù chung thay ñoåib. chính phuû thay ñoåi caùc khoaûng chi ngaân saùchc. thu nhaäp quoác gia thay ñoåid. coâng ngheä saûn xuaát coù nhöõng thay ñoåi ñaùng keåCaâu 15 : Trong cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi hoaøn toaøna. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia thay ñoåi tuyø theo dieãn bieán treân thòtröôøng ngoaïi hoáib. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia taêng khi tyû giaù hoái ñoaùi giaûmc. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia khoâng thay ñoåi, baát luaän dieãn bieán treânthò tröôøng ngoaïi hoáid. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia giaûm khi tyû giaù hoái ñoaùi taêngCaâu 16 : Neáu tyû giaù hoái ñoaùi danh nghóa khoâng thay ñoåi ñaùng keå, toác ñoätaêng giaù trong nöôùc nhanh hôn giaù theá giôùi, söùc caïnh tranh cuûa haøng hoaùtrong nöôùc seõ :a. taêngb. giaûmc. khoâng thay ñoåid. khoâng theå keát luaänCaâu 17 : Khi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam taêng, neáu caùc yeáu toá khaùckhoâng ñoåi, Vieät Nam seõ :a. thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït caùn caân thanh toaùnb. taêng xuaát khaåu roøngc. taêng thu nhaäp roøng töø taøi saûn nöôùc ngoaøid. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 18 : Neáu caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, laõi suaát taêng thì saûn löôïng caânbaèng seõ :a. taêngb. giaûmc. khoâng thay ñoåid. khoâng theå thay ñoåi
 4. 4. Caâu 19 : Neàn kinh teá ñang ôû möùc toaøn duïng. Giaû söû laõi suaát , giaù caû vaø tyûgiaù hoái ñoaùi khoâng ñoåi, neáu chính phuû giaûm chi tieâu vaø giaûm thueá moäilöôïng baèng nhau, traïng thaùi cuûa neàn kinh teá seõ thay ñoåi :a. töø suy thoaùi sang laïm phaùtb. töø suy thoaùi sang oån ñònhc. töø oån ñònh sang laïm phaùtd. töø oån ñònh sang suy thoaùiCaâu 20 : Taùc ñoäng ngaén haïn cuûa chính saùch nôùi loûng tieàn teä ( môû roängtieàn teä ) trong neàn kinh teá môû vôùi cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi linh hoaït ( thaû noåi) laø :a. saûn löôïng taêngb. thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït thöông maïic. ñoàng noäi teä giaûm giaùd. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 21 : Ñoái vôùi moät nöôùc coù caùn caân thanh toaùn thaâm huït, vieäc thu huùtvoán ñaàu tö nöôùc ngoaøi goùp phaàn caûi thieän caùn caân thanh toaùn nhôø :a. taøi khoaûn voán thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huïtb. taøi khoaûn vaõng lai thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huïtc. xuaát khaåu roøng thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huïtd. ngaân saùch chính phuû thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huïtCaâu 22 : Moät neàn kinh teá trong traïng thaùi toaøn duïng nhaân coâng coù nghóalaø :a. khoâng coøn laïm phaùt nhöng coù theå coøn thaát nghieäpb. khoâng coøn thaát nghieäp nhöng coù theå coøn laïm phaùtc. khoâng coøn thaát nghieäp vaø khoâng coøn laïm phaùtd. vaãn coøn moät tyû leä laïm phaùt vaø tyû leä thaát nghieäp nhaát ñònhCaâu 23 : Trong cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh, muoán laøm trieät tieâu löôïngdö cung ngoaïi teä, ngaân haøng trung öông phaûi :a. duøng ngoaïi teä ñeå mua noäi teäb. duøng noäi teä ñeå mua ngoaïi teäc. khoâng can thieäp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoáid. caû 3 caâu ñeàu saiCaâu 24 : Tyû giaù hoái ñoaùi thay ñoåi seõ aûnh höôûng ñeán :a. caùn caân thöông maïib. caùn caân thanh toaùn
 5. 5. c. saûn löôïng quoác giad. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 25 : Theo lyù thuyeát cuûa Keynes, nhöõng chính saùch naøo sau ñaây thíchhôïp nhaát nhaèm giaûm tyû leä thaát nghieäpa. giaûm thueá vaø gia taêng soá mua haøng hoaù cuûa chính phuûb. taêng thueá vaø giaûm soá mua haøng hoaù cuûa chính phuûc. taêng thueá thu nhaäp vaø taêng soá mua haøng hoaù cuûa chính phuûd. phaù giaù, giaûm thueá, vaø giaûm soá mua haøng hoaù cuûa chính phuûCaâu 26 : GDP danh nghóa laø 4000 tyû vaøo naêm 1 vaø 4400 tyû vaøo naêm 2.Neáu choïn naêm 1 laø naêm cô sôû ( naêm goác ) thì :a. chæ soá giaù chung laø 110b. giaù gia taêng bình quaân laø 10% moãi naêmc. GDP thöïc khoâng ñoåid. caû 3 caâu ñeàu saiCaâu 27 : Neáu laïm phaùt thöïc teá cao hôn laïm phaùt döï ñoaùna. ngöôøi vay tieàn seõ coù lôïib. ngöôøi cho vay seõ coù lôïic. caû ngöôøi cho vay vaø ngöôøi ñi vay ñeàu bò thieätd. caû ngöôøi cho vay vaø ngöôøi ñi vay ñeàu coù lôi, coøn chính phuû bò thieätCaâu 28 : Haøm soá tieâu duøng : C = 20 + 0,9 Y ( Y laø thu nhaäp ). Tieát kieäm(S) ôû möùc thu nhaäp khaû duïng 100 laø :a. S = 10b. S = 0c. S = -10d. khoâng theå tính ñöôïcCaâu 29 : Taùc ñoäng “haát ra” (coøn goïi laø taùc ñoäng “laán aùt”) cuûa chính saùchtaøi chính (chính saùch taøi khoaù) laø doa. Taêng chi tieâu cuûa chính phuû laøm giaûm laõi suaát, daãn tôùi taêng ñaàu tö,laøm taêng hieäu löïc kích thích toång caàub. Taêng chi tieâu cuûa chính phuû laøm taêng laõi suaát, daãn tôùi giaûm ñaàu tö,laøm giaûm hieäu löïc kích thích toång caàuc. Giaûm chi tieâu cuûa chính phuû laøm taêng laõi suaát, daãn tôùi giaûm ñaàu tö,laøm giaûm hieäu löïc kích thích toång caàud. Giaûm chi tieâu cuûa chính phuû laøm giaûm laõi suaát, daãn tôùi taêng ñaàu tö,laøm taêng hieäu löïc kích thích toång caàu
 6. 6. Caâu 30 : Moät chính saùch kieàu hoái khuyeán khích ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôûnöôùc ngoaøi göûi tieàn veà cho thaân nhaân trong nöôùc coù taùc duïng tröïc tieáp :a. laøm taêng GDP cua Vieät Namb. laøm cho ñoàng tieàn VN giaûm giaù so vôùi ngoaïi teäc. laøm taêng döï tröõ ngoaïi teä cuûa VNd. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 31 : Theo lyù thuyeát xaùc ñònh saûn löôïng ( ñöôïc minh hoïa baèng ñoà thòcoù ñöôøng 45o), neáu toång chi tieâu theo keá hoaïch ( toång caàu döï kieán ) lôùnhôn GDP thöïc (hoaëc saûn löôïng) thì :a. Caùc doanh nghieäp seõ giaûm saûn löôïng ñeå giaûi phoùng thaëng dö toàn khoso vôùi möùc toàn kho döï kieánb. Caùc doanh nghieäp seõ taêng hoaëc giaûm saûn löôïng tuyø theo tình hình toànkho thöïc teá laø ít hôn hay nhieàu hôn möùc toàn kho döï kieánc. Caùc doanh nghieäp seõ khoâng thay ñoåi saûn löôïng vì toàn kho thöïc teá ñaõbaèng möùc toàn kho döï kieánd. Caùc doanh nghieäp seõ taêng saûn löôïng ñeå boå sung toàn kho cho ñuû möùctoàn kho döï kieánCaâu 32 : Môû roäng tieàn teä ( hoaëc nôùi loûng tieàn teä ) :a. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch giaûmthueá, taêng trôï caáp xaõ hoäi, hoaëc taêng chi tieâu ngaân saùchb. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch taêng laõisuaát chieát khaáu, taêng tyû leä döï tröõ baét buoäc, hoaëc baùn ra chöùng khoaùn nhaønöôùcc. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch haï laõisuaát chieát khaáu, giaûm tyû leä döï tröõ baét buoäc, hoaëc mua caùc chöùng khoaùnnhaø nöôùcd. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch phaùthaønh traùi phieáu chính phuûCaâu 33 : Saûn löôïng tieàm naêng (saûn löôïng toaøn duïng) laø möùc saûn löôïng :a. maø taïi ñoù neáu taêng toång caàu thì laïm phaùt seõ taêng nhanhb. maø taïi ñoù neàn kinh teá coù tyû leä thaát nghieäp thaáp nhaátc. toái ña cuûa neàn kinh teád. caû 3 caâu ñeàu ñuùng
 7. 7. Caâu 34 : Trong moät neàn kinh teá giaû ñònh ñoùng cöûa vaø khoâng coù chính phuû.Cho bieát moái quan heä giöõa tieâu duøng vaø ñaàu tö vôùi thu nhaäp quoác gia nhösau :Thu nhaäp quoác gia Tieâu duøng döï kieán Ñaàu tö döï kieán 100.000 110.000 20.000 120.000 120.000 20.000 140.000 130.000 20.000 160.000 140.000 20.000 180.000 150.000 20.000Khuynh höôùng tieâu duøng bieân (MPC), khuynh höôùng tieát kieäm bieân(MPS) vaø thu nhaäp caân baèng (Y) laø :a. MPC = 0,7 ; MPS = 0,3 ; Y = 120.000b. MPC = 7 ; MPS = 3 ; Y = 140.000c. MPC = 5 ; MPS = 5 ; Y = 180.000d. MPC = 0,5 ; MPS = 0,5 ; Y = 150.000Caâu 35 : Chính saùch taøi chính laø moät coâng cuï ñieàu haønh kinh teá vó moâ vì :a. Söï thay ñoåi thueá vaø chi tieâu ngaân saùch cuûa chính phuû coù taùc ñoäng ñeánmöùc giaù, möùc GDP vaø möùc nhaân duïngb. Vieäc ñaåy maïnh coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø phaùt haønhcoå phieáu laø caàn thieát ñeå taêng tröôûng kinh teác. Söï thay ñoåi laõi suaát tín phieáu kho baïc coù taùc ñoäng ñeán möùc huy ñoängvoán taøi trôï cho boäi chi ngaân saùch cuûa chính phuûd. Vieäc ñieàu chænh löôïng phaùt haønh tín phieáu kho baïc vaø coâng traùi quoácgia coù vai troø quan troïng trong vieäc oån ñònh kinh teáCaâu 36 : Tính theo chi tieâu ( tính theo luoàng saûn phaåm ) thì GDP laø toångcoäng cuûa :a. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm vaø dòchvuï, xuaát khaåu roøngb. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm vaø dòchvuï, xuaát khaåuc. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi chuyeån nhöôïng cuûa chính phuû, xuaát khaåu roøngd. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi chuyeån nhöôïng cuûa chính phuû, xuaát khaåuCaâu 37 : Tính theo thu nhaäp ( tính theo luoàng thu nhaäp ) thì GDP laø toångcoäng cuûa :a. Tieàn löông, tieàn laõi, tieàn thueá, lôïi nhuaän
 8. 8. b. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn laõi, lôïi nhuaänc. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn thueá, lôïi nhuaänd. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn laõi, tieàn thueáDuøng caùc döõ lieäu sau ñaây ñeå traû lôøi caùc caâu 38, 39, 40 :Trong moät neàn kinh teá giaû ñònh giaù caû, laõi suaát, vaø tyû giaù hoái ñoaùi khoângñoåi. Trong naêm 19.., cho bieát haøm soá tieâu duøng C = 0,75 Yd + 400 ( Yd laøthu nhaäp khaû duïng ) ; haøm soá thueá Tx = 0,2Y + 400 ( Y laø thu nhaäp hoaëcGDP ); haøm soá nhaäp khaåu M = 0,1Y + 400; chi chuyeån nhöôïng (döï kieán)cuûa chính phuû Tr = 200 ; chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm dòch vuï(döï kieán) G = 1000 ; ñaàu tö (döï kieán) I = 750 ; xuaát khaåu (döï kieán) X =400Caâu 38 : Thu nhaäp caân baèng cuûa neàn kinh teá naøy laø :a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000Caâu 39 : Soá nhaân chi tieâu döï ñònh (soá nhaân toång caàu) cuûa neàn kinh teá naøylaø :a. 1 b. 2 c. 3 d. 4Caâu 40 : Neáu chính phuû giaûm thueá 100, thu nhaäp caân baèng seõ taêng theâm :a. 100 b. 150 c. 200 d.250
 9. 9. * ÑEÀ SOÁ 2 :Caâu 1 : Nhöõng hoaït ñoäng naøo sau ñaây cuûa ngaân haøng trung öông seõ laømgia taêng cô sôû tieàn teä :a. baùn ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoáib. cho caùc ngaân haøng thöông maïi vayc. haï tyû leä döï tröõ baét buoäc ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïid. taêng laõi suaát chieát khaáuCaâu 2 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù theå daãn ñeán thaâm huït caùn caân maäudòch (caùn caân thöông maïi ) cuûa moät nöôùc :a. ñoàng noäi teä xuoáng giaù so vôùi ngoaïi teäb. söï gia taêng cuûa ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøic. thu nhaäp cuûa caùc nöôùc ñoái taùc maäu dòch chuû yeáu taêngd. caû 3 ñeàu saiCaâu 3 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù aûnh höôûng ñeán toång cung daøi haïn :a. thu nhaäp quoác gia taêngb. xuaát khaåu taêngc. tieàn löông taêngd. ñoåi môùi coâng ngheäCaâu 4 : Nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây coù theå taïo ra aùp löïc laïm phaùt :a. caùn caân thanh toaùn thaëng dö trong 1 thôøi gian daøib. giaù cuûa caùc nguyeân lieäu nhaäp khaåu chuû yeáu gia taêng nhieàuc. moät phaàn lôùn caùc thaâm huït ngaân saùch ñöôïc taøi trôï bôûi ngaân haøng trungöôngd. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 5 : Tính theo thu nhaäp ( tính theo luoàng thu nhaäp ) thì GDP laø toångcoäng cuûa :a. Tieàn löông, tieàn laõi, tieàn thueá, lôïi nhuaänb. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn laõi, lôïi nhuaänc. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn thueá, lôïi nhuaänd. Tieàn löông, trôï caáp cuûa chính phuû, tieàn laõi, tieàn thueáDuøng caùc döõ lieäu sau ñaây ñeå traû lôøi caùc caâu 6, 7, 8 :Trong moät neàn kinh teá giaû ñònh giaù caû, laõi suaát, vaø tyû giaù hoái ñoaùi khoângñoåi. Trong naêm 19.., cho bieát haøm soá tieâu duøng C = 0,75 Yd + 400 ( Yd laøthu nhaäp khaû duïng ) ; haøm soá thueá Tx = 0,2Y + 400 ( Y laø thu nhaäp hoaëcGDP ); haøm soá nhaäp khaåu M = 0,1Y + 400; chi chuyeån nhöôïng (döï kieán)
 10. 10. cuûa chính phuû Tr = 200 ; chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm dòch vuï(döï kieán) G = 1000 ; ñaàu tö (döï kieán) I = 750 ; xuaát khaåu (döï kieán) X =400Caâu 6 : Thu nhaäp caân baèng cuûa neàn kinh teá naøy laø :a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000Caâu 7 : Soá nhaân chi tieâu döï ñònh (soá nhaân toång caàu) cuûa neàn kinh teá naøylaø :a. 1 b. 2 c. 3 d. 4Caâu 8 : Neáu chính phuû giaûm thueá 100, thu nhaäp caân baèng seõ taêng theâm :a. 100 b. 150 c. 200 d.250Caâu 9 : Moät neàn kinh teá trong traïng thaùi toaøn duïng nhaân coâng coù nghóa laø:a. khoâng coøn laïm phaùt nhöng coù theå coøn thaát nghieäpb. khoâng coøn thaát nghieäp nhöng coù theå coøn laïm phaùtc. khoâng coøn thaát nghieäp vaø khoâng coøn laïm phaùtd. vaãn coøn moät tyû leä laïm phaùt vaø tyû leä thaát nghieäp nhaát ñònhCaâu 10 : Trong cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi coá ñònh, muoán laøm trieät tieâu löôïngdö cung ngoaïi teä, ngaân haøng trung öông phaûi :a. duøng ngoaïi teä ñeå mua noäi teäb. duøng noäi teä ñeå mua ngoaïi teäc. khoâng can thieäp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoáid. caû 3 caâu ñeàu saiCaâu 11 : Tyû giaù hoái ñoaùi thay ñoåi seõ aûnh höôûng ñeán :a. caùn caân thöông maïib. caùn caân thanh toaùnc. saûn löôïng quoác giad. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 12 : Theo lyù thuyeát cuûa Keynes, nhöõng chính saùch naøo sau ñaây thíchhôïp nhaát nhaèm giaûm tyû leä thaát nghieäpa. giaûm thueá vaø gia taêng soá mua haøng hoaù cuûa chính phuûb. taêng thueá vaø giaûm soá mua haøng hoaù cuûa chính phuûc. taêng thueá thu nhaäp vaø taêng soá mua haøng hoaù cuûa chính phuûd. phaù giaù, giaûm thueá, vaø giaûm soá mua haøng hoaù cuûa chính phuû
 11. 11. Caâu 13 : GDP danh nghóa laø 4000 tyû vaøo naêm 1 vaø 4400 tyû vaøo naêm 2.Neáu choïn naêm 1 laø naêm cô sôû ( naêm goác ) thì :a. chæ soá giaù chung laø 110b. giaù gia taêng bình quaân laø 10% moãi naêmc. GDP thöïc khoâng ñoåid. caû 3 caâu ñeàu saiCaâu 14 : Neáu laïm phaùt thöïc teá cao hôn laïm phaùt döï ñoaùna. ngöôøi vay tieàn seõ coù lôïib. ngöôøi cho vay seõ coù lôïic. caû ngöôøi cho vay vaø ngöôøi ñi vay ñeàu bò thieätd. caû ngöôøi cho vay vaø ngöôøi ñi vay ñeàu coù lôi, coøn chính phuû bò thieätCaâu 15 : Haøm soá tieâu duøng : C = 20 + 0,9 Y ( Y laø thu nhaäp ). Tieát kieäm(S) ôû möùc thu nhaäp khaû duïng 100 laø :a. S = 10b. S = 0c. S = -10d. khoâng theå tính ñöôïcCaâu 16 : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû. GDP danh nghóa naêm1998 laø 6500 tyû. Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120. Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125.Tyû leä taêng tröôûng naêm 1998 laø :a. 8,33% b. 4% c. 4,5% d. 10%Caâu 17 : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân :a. giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát c. a vaø b ñeàuñuùngb. giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá d. a vaø b ñeàu saiCaâu 18 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leädöï tröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 20%. Ngaân haøng trungöông baùn ra 5 tyû ñoàng traùi phieáu seõ laøm cho khoái tieàn teä :a. taêng theâm 5 tyû ñoàng c. giaûm bôùt 10 tyû ñoàngb. giaûm bôùt 5 tyû ñoàng d. taêng theâm 10 tyû ñoàngCaâu 19 : Saûn phaåm trung gian vaø saûn phaåm cuoái cuøng khaùc nhau ôû :a. Muïc ñích söû duïngb. Thôøi gian tieâu thuïc. Ñoä beàn trong quaù trình söû duïngd. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
 12. 12. Caâu 20 : Ngaân haøng trung öông coù theå laøm thay ñoåi cung noäi teä baèng caùch:a. Mua hoaëc baùn traùi phieáu chính phuûb. Mua hoaëc baùn ngoaïi teäc. a vaø b ñeàu ñuùngd. a vaø b ñeàu saiCaâu 21 : Thaønh phaàn naøo sau ñaây thuoäc löïc löôïng lao ñoäng :a. hoïc sinh tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäpb. ngöôøi noäi trôïc. boä ñoäi xuaát nguõd. sinh vieân naêm cuoáiCaâu 22 : GDP thöïc vaø GDP danh nghóa cuûa moät naêm baèng nhau neáu :a. tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm tröôùcb. tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm goácc. chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm tröôùcd. chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm goácCaâu 23 : Neáu ngaân haøng trung öông giaûm tyû leä döï tröõ baét buoäc vaø taêng laõisuaát chieát khaáu thì khoái tieàn teä seõ :a. taêngb. giaûmc. khoâng ñoåid. khoâng theå keát luaänCaâu 24 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghimöùc giaù chung, ñöôøng toång caàu AD dòch chuyeån sang phaûi khi :a. nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu taêngb. chính phuû taêng chi tieâu cho quoác phoøngc. chính phuû caét giaûm caùc khoaûng trôï caáp vaø giaûm thueád. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 25 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghimöùc giaù chung, ñöôøng toång cung AS dòch chuyeån khi :a. möùc giaù chung thay ñoåib. chính phuû thay ñoåi caùc khoaûng chi ngaân saùchc. thu nhaäp quoác gia thay ñoåid. coâng ngheä saûn xuaát coù nhöõng thay ñoåi ñaùng keåCaâu 26 : Trong cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi hoaøn toaøn
 13. 13. a. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia thay ñoåi tuyø theo dieãn bieán treân thòtröôøng ngoaïi hoáib. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia taêng khi tyû giaù hoái ñoaùi giaûmc. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia khoâng thay ñoåi, baát luaän dieãn bieán treânthò tröôøng ngoaïi hoáid. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia giaûm khi tyû giaù hoái ñoaùi taêngCaâu 27 : Neáu tyû giaù hoái ñoaùi danh nghóa khoâng thay ñoåi ñaùng keå, toác ñoätaêng giaù trong nöôùc nhanh hôn giaù theá giôùi, söùc caïnh tranh cuûa haøng hoaùtrong nöôùc seõ :a. taêngb. giaûmc. khoâng thay ñoåid. khoâng theå keát luaänCaâu 28 : Khi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam taêng, neáu caùc yeáu toá khaùckhoâng ñoåi, Vieät Nam seõ :a. thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït caùn caân thanh toaùnb. taêng xuaát khaåu roøngc. taêng thu nhaäp roøng töø taøi saûn nöôùc ngoaøid. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 29 : Neáu caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, laõi suaát taêng thì saûn löôïng caânbaèng seõ :a. taêngb. giaûmc. khoâng thay ñoåid. khoâng theå thay ñoåiCaâu 30 : Neàn kinh teá ñang ôû möùc toaøn duïng. Giaû söû laõi suaát , giaù caû vaø tyûgiaù hoái ñoaùi khoâng ñoåi, neáu chính phuû giaûm chi tieâu vaø giaûm thueá moäilöôïng baèng nhau, traïng thaùi cuûa neàn kinh teá seõ thay ñoåi :a. töø suy thoaùi sang laïm phaùtb. töø suy thoaùi sang oån ñònhc. töø oån ñònh sang laïm phaùtd. töø oån ñònh sang suy thoaùiCaâu 31 : Taùc ñoäng ngaén haïn cuûa chính saùch nôùi loûng tieàn teä ( môû roängtieàn teä ) trong neàn kinh teá môû vôùi cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi linh hoaït ( thaû noåi) laø :
 14. 14. a. saûn löôïng taêngb. thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït thöông maïic. ñoàng noäi teä giaûm giaùd. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 32 : Ñoái vôùi moät nöôùc coù caùn caân thanh toaùn thaâm huït, vieäc thu huùtvoán ñaàu tö nöôùc ngoaøi goùp phaàn caûi thieän caùn caân thanh toaùn nhôø :a. taøi khoaûn voán thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huïtb. taøi khoaûn vaõng lai thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huïtc. xuaát khaåu roøng thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huïtd. ngaân saùch chính phuû thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huïtCaâu 33 : Taùc ñoäng “haát ra” (coøn goïi laø taùc ñoäng “laán aùt”) cuûa chính saùchtaøi chính (chính saùch taøi khoaù) laø doa. Taêng chi tieâu cuûa chính phuû laøm giaûm laõi suaát, daãn tôùi taêng ñaàu tö,laøm taêng hieäu löïc kích thích toång caàub. Taêng chi tieâu cuûa chính phuû laøm taêng laõi suaát, daãn tôùi giaûm ñaàu tö,laøm giaûm hieäu löïc kích thích toång caàuc. Giaûm chi tieâu cuûa chính phuû laøm taêng laõi suaát, daãn tôùi giaûm ñaàu tö,laøm giaûm hieäu löïc kích thích toång caàud. Giaûm chi tieâu cuûa chính phuû laøm giaûm laõi suaát, daãn tôùi taêng ñaàu tö,laøm taêng hieäu löïc kích thích toång caàuCaâu 34 : Moät chính saùch kieàu hoái khuyeán khích ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôûnöôùc ngoaøi göûi tieàn veà cho thaân nhaân trong nöôùc coù taùc duïng tröïc tieáp :a. laøm taêng GDP cua Vieät Namb. laøm cho ñoàng tieàn VN giaûm giaù so vôùi ngoaïi teäc. laøm taêng döï tröõ ngoaïi teä cuûa VNd. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 35 : Theo lyù thuyeát xaùc ñònh saûn löôïng ( ñöôïc minh hoïa baèng ñoà thòcoù ñöôøng 45o), neáu toång chi tieâu theo keá hoaïch ( toång caàu döï kieán ) lôùnhôn GDP thöïc (hoaëc saûn löôïng) thì :a. Caùc doanh nghieäp seõ giaûm saûn löôïng ñeå giaûi phoùng thaëng dö toàn khoso vôùi möùc toàn kho döï kieánb. Caùc doanh nghieäp seõ taêng hoaëc giaûm saûn löôïng tuyø theo tình hình toànkho thöïc teá laø ít hôn hay nhieàu hôn möùc toàn kho döï kieánc. Caùc doanh nghieäp seõ khoâng thay ñoåi saûn löôïng vì toàn kho thöïc teá ñaõbaèng möùc toàn kho döï kieán
 15. 15. d. Caùc doanh nghieäp seõ taêng saûn löôïng ñeå boå sung toàn kho cho ñuû möùctoàn kho döï kieánCaâu 36 : Môû roäng tieàn teä ( hoaëc nôùi loûng tieàn teä ) :a. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch giaûmthueá, taêng trôï caáp xaõ hoäi, hoaëc taêng chi tieâu ngaân saùchb. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch taêng laõisuaát chieát khaáu, taêng tyû leä döï tröõ baét buoäc, hoaëc baùn ra chöùng khoaùn nhaønöôùcc. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch haï laõisuaát chieát khaáu, giaûm tyû leä döï tröõ baét buoäc, hoaëc mua caùc chöùng khoaùnnhaø nöôùcd. laø moät chính saùch do NHTW thöïc hieän ñeå kích caàu baèng caùch phaùthaønh traùi phieáu chính phuûCaâu 37 : Saûn löôïng tieàm naêng (saûn löôïng toaøn duïng) laø möùc saûn löôïng :a. maø taïi ñoù neáu taêng toång caàu thì laïm phaùt seõ taêng nhanhb. maø taïi ñoù neàn kinh teá coù tyû leä thaát nghieäp thaáp nhaátc. toái ña cuûa neàn kinh teád. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 38 : Trong moät neàn kinh teá giaû ñònh ñoùng cöûa vaø khoâng coù chính phuû.Cho bieát moái quan heä giöõa tieâu duøng vaø ñaàu tö vôùi thu nhaäp quoác gia nhösau :Thu nhaäp quoác gia Tieâu duøng döï kieán Ñaàu tö döï kieán 100.000 110.000 20.000 120.000 120.000 20.000 140.000 130.000 20.000 160.000 140.000 20.000 180.000 150.000 20.000Khuynh höôùng tieâu duøng bieân (MPC), khuynh höôùng tieát kieäm bieân(MPS) vaø thu nhaäp caân baèng (Y) laø :a. MPC = 0,7 ; MPS = 0,3 ; Y = 120.000b. MPC = 7 ; MPS = 3 ; Y = 140.000c. MPC = 5 ; MPS = 5 ; Y = 180.000d. MPC = 0,5 ; MPS = 0,5 ; Y = 150.000Caâu 39 : Chính saùch taøi chính laø moät coâng cuï ñieàu haønh kinh teá vó moâ vì :
 16. 16. a. Söï thay ñoåi thueá vaø chi tieâu ngaân saùch cuûa chính phuû coù taùc ñoäng ñeánmöùc giaù, möùc GDP vaø möùc nhaân duïngb. Vieäc ñaåy maïnh coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø phaùt haønhcoå phieáu laø caàn thieát ñeå taêng tröôûng kinh teác. Söï thay ñoåi laõi suaát tín phieáu kho baïc coù taùc ñoäng ñeán möùc huy ñoängvoán taøi trôï cho boäi chi ngaân saùch cuûa chính phuûd. Vieäc ñieàu chænh löôïng phaùt haønh tín phieáu kho baïc vaø coâng traùi quoácgia coù vai troø quan troïng trong vieäc oån ñònh kinh teáCaâu 40 : Tính theo chi tieâu ( tính theo luoàng saûn phaåm ) thì GDP laø toångcoäng cuûa :a. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm vaø dòchvuï, xuaát khaåu roøngb. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi tieâu cuûa chính phuû ñeå mua saûn phaåm vaø dòchvuï, xuaát khaåuc. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi chuyeån nhöôïng cuûa chính phuû, xuaát khaåu roøngd. Tieâu duøng, ñaàu tö, chi chuyeån nhöôïng cuûa chính phuû, xuaát khaåu

×