Successfully reported this slideshow.
EDITOR(编者): HUỲNH BÁ HỌC (黄霸学) 1 VOCABULARY LIST: STATIONERY (词汇目录:文具)
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
VOCABULARY LI...
EDITOR(编者): HUỲNH BÁ HỌC (黄霸学) 2 VOCABULARY LIST: STATIONERY (词汇目录:文具)
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
ENGLISH
ENGLI...
EDITOR(编者): HUỲNH BÁ HỌC (黄霸学) 3 VOCABULARY LIST: STATIONERY (词汇目录:文具)
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
ENGLISH
ENGLI...
EDITOR(编者): HUỲNH BÁ HỌC (黄霸学) 4 VOCABULARY LIST: STATIONERY (词汇目录:文具)
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
ENGLISH
ENGLI...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vocabulary list stationery 词汇目录文具 - danh mục từ vựng văn phòng phẩm

1,796 views

Published on

  • Be the first to comment

Vocabulary list stationery 词汇目录文具 - danh mục từ vựng văn phòng phẩm

  1. 1. EDITOR(编者): HUỲNH BÁ HỌC (黄霸学) 1 VOCABULARY LIST: STATIONERY (词汇目录:文具) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba VOCABULARY LIST: STATIONERY DANH MỤC TỪ VỰNG: VĂN PHÒNG PHẨM 词汇目录:文具 Cí huì mù lù: Wén jù Từ vựng mục lục: Văn cụ ENGLISH ENGLISH PHONETICS SIMPLIFIED CHINESE PHONETICIZE CHINESE-VIETNAMESE SOUNDS VIETNAMESE 英语 英语音标 简体 拼音 汉越音 越南语 TIẾNG ANH PHIÊN ÂM TIẾNG ANH HÁN TỰ (GIẢN THỂ) BÍNH ÂM PHIÊN ÂM HÁN VIỆT TIẾNG VIỆT absence excuse letter ˈæbsəns ɪkˈskjuːs ˈletər 请假单 qǐng jià dān thỉnh giá đơn đơn xin phép address list əˈdres lɪst 通讯录 tōng xùn lù thông tấn lục danh sách địa chỉ air conditioning 'eəkən,diʃəniɳ 空调 kòng tiáo không điều máy điều hoà không khí audio data line ˈɔːdiəʊ ˈdeɪtə laɪn 音频线 yīn pín xiàn âm tần tuyến cáp âm thanh automatic circuit breaker ˌɔːtəˈmætɪk ˈsɜːkɪt ˈbreɪkə 自动断路器 zì dòng duàn lù qì tự động đoạn lộ khí cầu dao tự động ballpoint pen ˈbɔːlpɔɪnt pen 圆珠笔 yuán zhū bǐ viên châu bút bút bi battery 'bætəri 电池 diàn chí điện trì pin, ắc quy binder 'baində 文件夹 wén jiàn jiā văn kiện giáp cái thư mục binder clip ˈbaɪndə klɪp 长尾夹 cháng wěi jiā trường vĩ giáp kẹp bướm bookshelf ˈbʊkʃelf 书架 shū jià thư giá giá sách bottled water ˈbɒtld ˈwɔːtə 瓶装水 píng zhuāng shuǐ bình trang thủy nước uống đóng chai box bɔks 箱子 xiāng zǐ rương tử cái hộp, hòm bulb bʌlb 电灯泡 diàn dēng pào điện đăng bào bóng đèn buying order ˈbaɪɪŋ ˈɔːrdər 定购单 dìng gòu dān đính cấu đơn đơn đặt hàng cabinet ˈkæbɪnət 橱柜 chú guì thụ quỹ tủ (có ngăn) cable 'keibl 电缆 diàn lǎn điện lãm dây cáp điện cable monitor 'keibl ˈmɒnɪtə 电缆监控器 diàn lǎn jiān kòng qì điện lãm giám khoang khí cáp màn hình calculator ˈkælkjuleitə 计算器 jì suàn qì kế toán khí máy tính bỏ túi camera 'kæmərə 相机 xiàng jī tương cơ máy ảnh carbon paper 'kɑ:bən,peipə 复写纸 fù xiě zhǐ phục tả chỉ giấy than CD/DVD Disc ˌsiːˈdiː ˌdiviˈdiː dɪsk CD/DVD 光盘 CD/DVD guāng pán CD/DVD quang bàn đĩa quang CD/DVD cellular phone ˈseljʊlə fəʊn 手机 shǒu jī thủ cơ điện thoại di động Central Processing Unit (CPU) ˈsentrəl ˈprəʊsesɪŋ ˈjuːnɪt cpu 中央处理单元 zhōng yāng chǔ lǐ dān yuán trung ương xử lý đơn nguyên đơn vị xử lý trung tâm (CPU máy tính) chair tʃeə 椅子 yǐ zi ỷ tử ghế clipboard ˈklɪpbɔːd 夹式书写板 jiā shì shū xiě bǎn giáp sức thư tả bản bảng kẹp tạm, bìa cứng clothes-rack kləʊðz ræk 衣服架 yī fú jià y phục giá giá quần áo coffee maker ˈkɒfi ˈmeɪkə 咖啡机 kā fēi jī cà phi cơ máy pha cà phê compass 'kʌmpəs 圆规 yuán guī viên quy com-pa computer kəm'pju:tə 电脑 diàn nǎo điện não máy vi tính
  2. 2. EDITOR(编者): HUỲNH BÁ HỌC (黄霸学) 2 VOCABULARY LIST: STATIONERY (词汇目录:文具) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba ENGLISH ENGLISH PHONETICS SIMPLIFIED CHINESE PHONETICIZE CHINESE-VIETNAMESE SOUNDS VIETNAMESE 英语 英语音标 简体 拼音 汉越音 越南语 TIẾNG ANH PHIÊN ÂM TIẾNG ANH HÁN TỰ (GIẢN THỂ) BÍNH ÂM PHIÊN ÂM HÁN VIỆT TIẾNG VIỆT correction fluid kəˈrekʃn̩ ˈfluːɪd 修正液 xiū zhèng yè tu chính dịch bút xóa day planner deɪ ˈplænə 日程表 rì chéng biǎo nhật trình biểu lịch làm việc trong ngày desk desk 办公桌 bàn gōng zhuō ban công trác bàn làm việc desk calendar desk ˈkælɪndə 办公桌日历 bàn gōng zhuō rì lì ban công trác nhật lịch lịch để bàn desktop ˈdesktɒp 桌面 zhuō miàn trác diện màn hình (máy vi tính) double-sided tape ˈdʌbl ˈsaɪdɪd teɪp 双面胶 shuāng miàn jiāo song diện giao keo dán hai mặt duplicating paper ˈdjuːplɪkeɪtɪŋ ˈpeɪpə 复印纸 fù yìn zhǐ fù yìn zhǐ giấy phô tô dustbin ˈdʌstbɪn 垃圾桶 lè sè tǒng lạp cấp thùng thùng rác electrical outlet i'lektrikəl ˈaʊtlet 插座 chā zuò tháp tòa ổ cắm điện emergency exit ɪˈmɜːdʒənsi ˈeksɪt 紧急出口 jǐn jí chū kǒu khẩn cấp xuất khẩu lối thoát hiểm envelope 'envələʊp 信封 xìn fēng tín phong phong bì eyeglasses ˈaɪɡlɑːsɪz 眼镜 yǎn jìng nhãn kính kính đeo mắt fanner ˈfænə 电风扇 diàn fēng shàn điện phong thiên máy quạt fax machine fæks məˈʃiːn 传真机 chuan zhēn jī truyền chân cơ máy điện thư filament ˈfɪləmənt 细线 xì xiàn tế tuyến sợi nhỏ, dây nhỏ file, document faɪl, ˈdɒkjʊment 文件 wén jiàn văn kiện tập tin, tài liệu filing tray ˈfaɪlɪŋ treɪ 桌上文件柜 zhuō shàng wén jiàn guì trác thượng văn kiện quỹ giá đựng tài liệu fire-extinguisher ˈfaɪər ɪkˌstɪŋwɪʃər 灭火器 miè huǒ qì diệt hỏa khí thiết bị chữa cháy first-aid case ˈfɝːst ˈeɪd ˈkeɪs 急救箱 jí jiù xiāng cấp cứu rương hộp cứu thương fridge fridʒ 冰箱 bīng xiāng băng sương tủ lạnh glass ˈɡlɑːs 杯子 bēi zi bôi tử tách, chén glove ɡlʌv 手套 shǒu tào thủ thạo găng tay glue glu: 胶 jiāo giao keo dán glue stick ɡluː stɪk 固体胶 gù tǐ jiāo cố bản giao keo dán khô hall hɔ:l 大厅 dà tīng đại sảnh hội trường hard disk drives hɑːd dɪsk draɪvz 电脑硬盘 diàn nǎo yìng pán điện não ngạnh bàng ổ cứng máy tính headphones ˈhedfəʊnz 头戴式耳机 tóu dài shì ěr jī đầu đới sức nhĩ cơ tai nghe helmet ˈhelmɪt 头盔 tóu kuī đầu khôi mũ bảo hiểm highlighter ˈhaɪlaɪtə 荧光笔 yíng guāng bǐ huỳnh quang bút bút dạ quang hole punch həʊl pʌntʃ 打孔器 dǎ kǒng qì đả khổng khí cái bấm lỗ ink iɳk 墨水 mò shuǐ mực thủy mực key ki: 关键 guān jiàn quan kiện chìa khoá keyboard 'ki:bɔ:d 键盘 jiàn pán kiện bàn bàn phím label ˈleibəl 标签 biāo qiān tiêu thiêm nhãn laptop ˈlæpˌtɑːp 手提电脑 shǒu tí diàn nǎo thủ đề điện não máy tính xách tay
  3. 3. EDITOR(编者): HUỲNH BÁ HỌC (黄霸学) 3 VOCABULARY LIST: STATIONERY (词汇目录:文具) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba ENGLISH ENGLISH PHONETICS SIMPLIFIED CHINESE PHONETICIZE CHINESE-VIETNAMESE SOUNDS VIETNAMESE 英语 英语音标 简体 拼音 汉越音 越南语 TIẾNG ANH PHIÊN ÂM TIẾNG ANH HÁN TỰ (GIẢN THỂ) BÍNH ÂM PHIÊN ÂM HÁN VIỆT TIẾNG VIỆT lock lɔk 锁 suǒ tỏa ổ khóa magazine, newspapers ˌmæɡəˈziːn ˈnjuːspeɪpəz 期刊、报纸 qí kān, bào zhǐ kỳ san, báo chỉ tạp chí, báo mailbox ˈmeilbɔks 邮箱 yóu xiāng bưu rương hòm thư map mæp 地图 dì tú địa đồ bản đồ marker pen ˈmɑːkə pen 记号笔 jì hào bǐ ký hiệu bút bút viết bảng, bút đánh dấu mask mɑːsk 口罩 kǒu zhào khẩu tráo khẩu trang memory stick ˈmeməri stɪk 记忆棒 jì yì bàng ký ức bảng thẻ nhớ mirror ˈmɪrə 镜子 jìng zi kính tử gương soi mouse maus - mauz 鼠标 shǔ biāo thử phiêu con chuột máy tính notebook 'noutbuk 笔记本 bǐ jì běn bút ký bản sổ tay notepad ˈnəʊtpæd 记事本 jì shì běn ký sự bản giấy dùng để ghi chú notice board 'noutisbɔ:d 布告栏 Bù gào lán bố cáo lan bảng thông báo paper 'peipə 纸 zhǐ chỉ giấy paper clip ˈpeɪpə klɪp 曲别针 qǔ bié zhēn khúc biệt trâm cái kẹp giấy paper knife 'peipənaif 裁纸刀 cái zhǐ dāo tài chỉ đao dao rọc giấy paper shredder ˈpeɪpə ˈʃredə 碎纸机 suì zhǐ jī toái chỉ cơ máy xé vụn (hủy) giấy paper towel ˈpeɪpə ˈtaʊəl 纸巾 zhǐ jīn chỉ khăn khăn giấy PC case ˌpiːˈsiː keɪs 电脑机箱 diàn nǎo jī xiāng điện não cơ rương vỏ máy tính PC speaker ˌpiːˈsiː ˈspiːkə 电脑音箱 diàn nǎo yīn xiāng điện não âm rương loa máy tính pen pen 钢笔 gāng bǐ cương bút bút máy pencil ˈpensl 铅笔 qiān bǐ diên bút bút chì pencil sharpener ˈpensl 'ʃɑ:pənə 卷笔刀 juàn bǐ dāo quyến bút đao cái gọt bút chì pencil vase ˈpensl vɑːz 笔筒 bǐ tǒng bút đồng hộp cắm bút pencil-case 'penslkeis 笔袋 bǐ dài bút đãy túi đựng bút Personal Protective Equipment 'pə:snl prəˈtektɪv ɪˈkwɪpmənt 个人防护装备 gè rén fang hù zhuāng bèi cá nhân phòng hộ trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân phone book fəʊn bʊk 电话本 diàn huà běn điện thoại bản danh bạ điện thoại phone charger fəʊn ˈtʃɑːdʒə 手机充电器 shǒu jī chōng diàn qì thủ cơ sung điện khí bộ sạc điện thoại di động photocopier ˈfəʊtəʊkɒpɪə 复印机 fù yìn jī phục ấn cơ máy photocopy pin pin 大头针 dà tóu zhēn đại đầu trâm đinh ghim plastic bag ˈplæstɪk bæɡ 塑料包装袋 sù liào bāo zhuāng dài tố liệu bao trang đãy túi nhựa plug plʌɡ 插头 chā tóu tháp đầu cái phích cắm (điện) portfolio pɔ:t'fouljou 档案袋 dàng àn dài đương án đãy túi hồ sơ power cable ˈpaʊə 'keibl 电力电缆 diàn lì diàn lǎn điện lực điện lãm cáp nguồn
  4. 4. EDITOR(编者): HUỲNH BÁ HỌC (黄霸学) 4 VOCABULARY LIST: STATIONERY (词汇目录:文具) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba ENGLISH ENGLISH PHONETICS SIMPLIFIED CHINESE PHONETICIZE CHINESE-VIETNAMESE SOUNDS VIETNAMESE 英语 英语音标 简体 拼音 汉越音 越南语 TIẾNG ANH PHIÊN ÂM TIẾNG ANH HÁN TỰ (GIẢN THỂ) BÍNH ÂM PHIÊN ÂM HÁN VIỆT TIẾNG VIỆT power switch ˈpaʊə swɪtʃ 电源开关 diàn yuán kāi guān điện nguồn khai quan công tắc điện printer 'printə 打印机 dǎ yìn jī đả ấn cơ máy in protractor prəˈtræktə 量角器 liáng jiǎo qì lượng giác khí dụng cụ đo góc push pin pʊʃ pɪn 工字钉 gōng zì dīng công tự đinh đinh ghim bảng thông báo reading-lamp ˈriːdɪŋ læmp 台灯 tái dēng đài đăng đèn bàn, đèn đọc sách ROM & RAM rɒm ənd ræm ROM 和 RAM 内存 ROM hé RAM nèi cún ROM hòa RAM nội tồn bộ nhớ chỉ đọc & bộ nhớ đọc-ghi (bộ nhớ chính). rubber band ˈrʌbə bænd 橡皮筋 Xiàng pí jīn tượng bì gân dây chun ruler 'ru:lə 直尺 zhí chǐ trị chỉ thước thẳng scanner 'skænə 扫描器 sǎo miáo qì tảo miêu khí máy scan school bag skuːl bæɡ 书包 shū bāo thư bao cặp sách scissors 'sizəz 剪刀 jiǎn dāo tiễn đao cái kéo seal siːl 印章 yìn zhāng ấn chương con dấu silicone liquid glue ˈsɪlɪkəʊn ˈlɪkwɪd ɡluː 文教胶水 wén jiào jiāo shuǐ văn giáo giao thủy keo dán nước SIM card ˈsɪm kɑːd SIM 卡手机 sim kǎ shǒu jī SIM khải thủ cơ thẻ SIM điện thoại di động staff card stɑːf kɑːd 员工卡 yuán gōng kǎ viên công khải thẻ nhân viên staple 'steipl 订书钉 dìng shū dīng đính thư đinh đinh bấm giấy stapler 'steiplə 订书机 ding shū jī đính thư cơ cái bấm giấy storage 'stɔ:ridʤ 仓库 cāng kù thương khố nhà kho tape teip 胶带 jiāo dài giao đái băng dính, băng keo tape dispenser teɪp dɪˈspensə 胶带分割器 jiāo dài fēn gē qì giao đái phân cát khí cái giá đỡ băng keo telephone ˈtelɪfəʊn 电话 diàn huà điện thoại điện thoại (bàn) timepiece 'taimpis 时钟 shí zhōng thời chung đồng hồ toilet paper ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə 卫生纸 wèi shēng zhǐ vệ sinh chỉ giấy vệ sinh towel 'tauəl 毛巾 máo jīn mao cân khăn lau triangle 'traiæɳgl 角尺 jiǎo chǐ giác chỉ thước tam giác USB port usb pɔːt USB 端口 USB duān kǒu USB đoan khẩu cổng USB video cable ˈvɪdɪəʊ ˈkeɪbl 视频线 shì pín xiàn thị tần tuyến cáp hình ảnh (video) voltage regulator ˈvəʊltɪdʒ ˈreɡjʊleɪtə 稳压器 wěn yā qì ổn áp khí ổn áp watch wɒtʃ 手表 shǒu biǎo thủ biểu đồng hồ đeo tay window curtains ˈwɪndoʊ ˈkɜːtn̩ z 窗帘 chuāng lián song cân rèm cửa sổ wired network ˈwaɪərd 'netwə:k 有线网 yǒu xiàn wǎng hữu tuyến võng cáp mạng writing board ˈraɪtɪŋ bɔːd 写字板 xiě zì bǎn tả tự bản bảng viết writing brush ˈraɪtɪŋ brʌʃ 毛笔 máo bǐ máo bǐ bút lông writing-case 'raitiɳkeis 文具盒 wén jù hé văn cụ hạp túi đựng đồ viết lách

×