Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sample of business letter (training report) 3 mẫu thư giao dịch đi làm tiếng anh (báo cáo quá trình học việc) 3

2,446 views

Published on

Sample of business letter (training report) 3 mẫu thư giao dịch đi làm tiếng anh (báo cáo quá trình học việc) 3

Published in: Education
  • Be the first to comment

Sample of business letter (training report) 3 mẫu thư giao dịch đi làm tiếng anh (báo cáo quá trình học việc) 3

  1. 1. https://www.facebook.com/hoc.huynhba Huynh Ba Hoc Huỳnh Bá Học Employee Number: 47788 Mã số nhân viên: 47788 Thai Hoa Ward, Tan Uyen District, Binh Duong Province, Vietnam Thị trấn Thái Hòa, tỉnh Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam Mobile: 0968.048.962 Điện thoại: 0968.048.962 November 6th, 2013 Ngày 6 tháng 11, 2013 Dear Mr...., Kính thư ông...., With reference to our conversation last week, I'm writing to you today in order to gain a better understanding of my job since I was your employee and I also need some of your suggestions for my job description details in the future, too. Tham khảo nội dung cuộc thảo luận của chúng ta vào tuần trước, ngày hôm nay tôi viết thư này cho ông để ông có thể hiểu rõ hơn về công việc của tôi từ lúc bắt đầu công tác tại công ty mình và cũng mong muốn được ông chỉ bảo thêm nội dung công việc vào thời gian sắp tới. The results achieved: Các kết quả đạt được: 1. Understanding organizational structure and company regulations. Getting acquainted with people in the department and team assignments, too. 1. Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức cũng như những quy định của công ty. Làm quen với mọi người trong tổ và nhiệm vụ phân công của tổ. 2. Understanding shoe sole manufacturing tech in the workshop. 2. Tìm hiểu về công nghệ sản xuất đế giày tại nhà máy. 3. Starting learning some basic tasks with consultant and support from colleagues. 3. Bắt đầu làm quen với các công việc được giao dưới sự chỉ dạy và hỗ trợ từ phía đồng nghiệp. 4. Practicing for skills learned at work, such as: Shoe sole mould testing, shoe form testing, knife cutting blade pattern testing, shoe pattern cutting, improving my drawing ability, helping colleagues with simple work, going on business trips and so on.... 4. Bắt đầu thực hành các kỹ năng được học, ví dụ như: thử khuôn đế, test phom giày, kiểm tra rập dao chặt, cắt rập đo đế, nâng cao kỹ năng vẽ kỹ thuật, hỗ trợ đồng nghiệp với những công việc đơn giản, đi công tác tại các nhà cung cấp.... After spending nearly 3 months on working as a trainee in the department, I got some skills, temporary experience and competencies the team needed (you may read my Trainee’s report & Assessment). However, I'm still unclear about my detail responsibilities if I continue working for the
  2. 2. https://www.facebook.com/hoc.huynhba company in the future. I do believe you have a logical explanation of this problem. As you know, I still have some drawing skills and graphic design (2D, 3D), so I'm confident enough to perform the task that involved with creating graphic designs. Sau khi trải qua 3 tháng thử việc tại bộ phận, tôi đã học được một số kỹ năng, bước đầu tích lũy được kinh nghiệm làm việc đáp ứng được yêu cầu của bộ phận (ông có thể đọc bài báo cáo thử việc & bài đánh giá). Tuy nhiên, tôi vẫn không rõ về nhiệm vụ cụ thể của mình nếu tôi tiếp tục làm việc cho công ty vào thời gian tới. Tôi tin rằng ông sẽ có giải thích rõ ràng về vấn đề này. Như ông đã biết, tôi đã cố một số kỹ năng vẽ kỹ thuật cơ bản và đồ họa (2D, 3D), vì vậy tôi tự tin rằng mình sẽ có đủ khả năng đảm nhận công việc mà có liên quan đến đồ họa. Finally, I realize that it is important to regularly monitor the learning process during the internship, so I wish you to take care of me more to give me a chance to contribute to the company. Cuối cùng, tôi nhận thấy rằng sẽ rất cần thiết cho việc theo dõi quá trình học tập trong suốt thời gian thử việc, vậy nên tôi rất mong muốn mình được cân nhắc và quan tâm nhiều hơn nữa để cho tôi cơ hội đóng góp công sức của mình cho công ty. Thank you for your time, sir. Cảm ơn ơn ông. Yours sincerely, Kính thư, Huynh Ba Hoc Huỳnh Bá Học Enclosures (1): a copies of my resume File đính kèm (1): một bản copy sơ yếu lý lịch

×