Kỹ thuật lắp mạch điện trong nhà

8,853 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
325
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kỹ thuật lắp mạch điện trong nhà

 1. 1. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :2
 2. 2. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :2 1 . Veõ sô ñoà laép döïng
 3. 3. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :2 Sô ñoà nguyeân lyù A O
 4. 4. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :2 1 . Veõ sô ñoà laép döïng A O A O A O
 5. 5. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :22 .Döï truø vaät lieäu Stt Teân vaät lieäu Ñôn vò Soá löôïng Ghi chuù ( caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät ) 1 Caàu chì caùi 01 A O
 6. 6. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :22 .Döï truø vaät lieäu , duïng cuï Stt Teân vaät lieäu Ñôn vò Soá löôïng Ghi chuù 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Caàu chì Coâng taéc 2 cöïc ÔÛ caém Baûng ñieän Boùng ñeøn troøn Ñui ñeøn troøn Daây daãn Baênng caùch ñieän Caùi “ “ “ “ “ m Cuoän m Caùi Caùi 01 01 01 01 01 01 Thöïc teá 01 Thöïc teá 04 04
 7. 7. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :2 3. Laép maïch ñieän - Kieåm tra nguoàn ñieän xaùc ñònh daâyđể pha, daây trung hoaø - Caét ñieän , kieåm tra an toaøn. - Vaïch daáu vò trí laép baûng ñieän , boùng ñeøn , daây daãn . - Laép baûng ñieän . A O
 8. 8. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :2 -Laép baûngñieän + Laép daây daãn vaøo caùc thieát bò, khí cuï ñieän. + Laép caùc thieát bò , khí cuï leân baûng. + Ñaáu chuïm 1daây caàu chi, 1 daây coâng taéc, 1 daây oå caém sau baûng ñieän.
 9. 9. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :2 3. Laép maïch ñieän -Ñaáu daây theo sô ñoà l p d ng:ắ ự +L p t 2 daây chínhắ đặ + Laép boùng ñeøn, ñaáu daây töø 1 cöïc cuûa boùng ñeøn leân daây trung hoaø vaø 1 cöïc cuûa boùng ñeøn xuoáng vò trí laép baûng ñieän. A O A O
 10. 10. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :2 + Ñaáu daây sau baûng ñieän. - Kieåm tra , baêng caùch ñieän caùc moái noái . - Laép baûng ñieän leân töôøng. A O
 11. 11. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :2 * Chuù yù : Moät soá sai hoûng xaûy ra - Cấp điện nổ cầu chì. Do chưa thuộc nguyên lý dẫn đến đấu sai sơ đồ hoặc băng cách điện chưa an toàn. - Cấp điện đèn không sáng và không nổ cầu chì. Do các mối nối chưa tiếp xúc. - Cấp điện bóng đèn lúc sáng lúc không. Các mối nối còn lỏng lẻo, tiếp xúc chưa tốt.
 12. 12. Thöù naêm 21/10 /2010 Lôùp :Ñ1/10 Só soá : 30 Vaéng :2 .Töï ñaùnh giaù saûn phaåm Ñuùng sô ñoà KTnoái daây An toaøn Mó thuaät Yù thöùc Thôøi gian Toång ñieåm Ñieåm toái ña 3ñ 2ñ 1ñ 1ñ 2ñ 1ñ 10ñ HS töï ñaùnh giaù Baïn ï ñaùnh giaù GV ñaùnh giaù

×