Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danh sach Giang Vien Khoa QTKD - CFC

1,045 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Danh sach Giang Vien Khoa QTKD - CFC

  1. 1. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHST Họ Tên Chức vụ Học Điện thoại Email Ảnh đại diệnT vị phuxuan57@ yahoo.com Trưởng khoa kiêm Nguyễn Phú Thạc01 Tổ 0913.664.829 Xuân sĩ Trưởng TBM Quản Trị pvchanh56@ yahoo.com Phan Văn P.Trưởn02 0903.818.165 Chánh g khoa tqtuants@yahoo.com03 Trần Quốc Tổ Thạc Tuấn trưởng sĩ, 0958.771.792 TBM NCS Marketin g
  2. 2. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHST Họ Tên Chức vụ Học Điện thoại Email Ảnh đại diệnT vị dung.doan67@yahoo.com.vn04 Doãn Văn Giảng Tiến 0908.123.467 Dũng viên sĩ nnhanh211@yahoo.com.vn05 Nguyễn Ngọc Giảng Thạc 0918.791.979 Hạnh viên sĩ dongtrieu34@yahoo.com06 Nguyễn Đông Giảng Cao 0958.868.634 Triều viên học
  3. 3. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHST Họ Tên Chức vụ Học Điện thoại Email Ảnh đại diệnT vị trian_tchq@yahoo.com07 Huỳnh Trị An Giảng Cao 0909.040.370 viên học fomis.lamthuy@gmail.com08 Lâm Ngọc Giảng Thạc 0905.470.014 Thùy viên sĩ kimdanthvt@ gmail.com09 Trần Nguyễn Giảng Thạc Đang cập Kim Đan viên sĩ nhật...
  4. 4. ST Họ Tên Chức vụ Học Điện thoại Email Ảnh đại diệnT vị siemsmall@gmail.com 0908.293.94310 Trần Thị Siêm Giảng Cao viên học quangtrung.hoang@gmail.com11 Hoàng Văn Giảng 098.298.7008 Trung viên12 Thái Kim Giảng Cao 0983052077 phongthk@yahoo.com Phong viên học
  5. 5. ST Họ Tên Chức vụ Học Điện thoại Email Ảnh đại diện T vị13 Nguyễn Thị Giảng Thạc 0917456104 nthnguyet822003@yahoo.com Hồng Nguyệt viên sĩ14 Nguyễn Thị Giảng Cao 0909545472 ntt1591986@yahoo.com Thoa viên học

×