Tap huan nghiep vu cong tac doan hoi

549 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tap huan nghiep vu cong tac doan hoi

  1. 1. ÑOAØN TNCS HOÀ CHÍ MINH BCH TP. HOÀ CHÍ MINHBCH ÑOAØN TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG TAØI CHÍNH – HAÛI QUAN Tp. HCM, ngaøy 05 thaùng 4naêm 2011 KEÁ HOAÏCHToå chöùc lôùp boài döôõng kyõ naêng nghieäp vuï coâng taùc Ñoaøn – Hội - Caên cöù vaøo söï chæ ñaïo cuûa Ban Thöôøng vuï Thaønh ñoaøn Tp. Hoà Chí Minh veà vieäc naâng cao kyõ naêng nghieäp vuï coâng taùc Ñoaøn - Hoäi cho caùn boä Ñoaøn - Hoäi caùc caáp. - Caên cöù vaøo chöông trình coâng taùc naêm hoïc 2010 – 2011 cuûa Ban chaáp haønh Ñoaøn tröôøng Cao ñaúng Taøi chính – Haûi quan. - Ban chaáp haønh Ñoaøn tröôøng xaây döïng keá hoaïch toå chöùc lôùp boài döôõng kyõ naêng nghieäp vuï coâng taùc Ñoaøn - Hoäi cho caùn boä Ñoaøn - Hoäi caùc caáp. Cuï theå nhö sau: I – Muïc ñích – yeâu caàu: - Nhaèm goùp phaàn naâng cao kyõ naêng nghieäp vuï coâng taùc Ñoaøn - Hoäi cho ñoäi nguõ caùn boä Ñoaøn - Hoäi caùc caáp taïi tröôøng. - Toå chöùc lôùp boài döôõng dieãn ra tieát kieäm – hieäu quaû – thieát thöïc. II – Ñoái töôïng: - Ban chaáp haønh Ñoaøn tröôøng, Ban chaáp haønh Hoäi sinh vieân tröôøng. - Ban chaáp haønh caùc Ñoaøn khoa, Lieân Chi hoäi caùc khoa, BCH Chi ñoaøn, BCH Chi hoäi. - Ñoäi Vaên ngheä xung kích. - Ban chuû nhieäm caùc Caâu laïc boä hoïc thuaät, Ñoäi Coâng taùc xaõ hoäi,… III – Thôøi gian – ñòa ñieåm:
  2. 2. - Thôøi gian: Töø 07 giôø 30’ ñeán 16 giôø 30’ ngaøy 07, 08/ 5 / 2011 (Thöù Baûy, Chuû nhaät)Löu yù: Caû ngaøy 07/5 huaán luyeän veà nghieäp vuï coâng taùc Ñoaøn – Hoäi.Buoåi saùng ngaøy 08/05 huaán luyeän veà kyõ naêng thöïc haønh xaõ hoäi (kyõnaêng meàm)- Ñòa ñieåm: Hoäi tröôøng A – Cô sôû 01IV – Noäi dung hoïc: Theo quy ñònh cuûa Ban toå chöùc Thaønh ñoaøn Tp. HCM- Coâng taùc vaên thö, löu tröõ, quaûn lyù, söû duïng con daáu cuûa Ñoaøn- Höôùng daãn theå thöùc vaên baûn vaø phöông phaùp soaïn thaûo moät soá vaên baûn cuûa Ñoaøn- Toå chöùc giao löu, troø chôi vaän ñoäng- Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà Chi ñoaøn- Chöông trình reøn luyeän Ñoaøn vieân- Sinh hoaït Chi ñoaøn- Coâng taùc quaûn lyù Ñoaøn vieân- Kyõ naêng laøm vieäc nhoùm - Teamwork- Giao tieáp trong moâi tröôøng laøm vieäc- Kyõ naêng trình baøy – Noùi tröôùc coâng chuùng.V – Bieän phaùp thöïc hieän:a) Thaønh laäp Ban toå chöùc:1) Ñ/c Nguyeãn Vaên Hieàn – Bí thö Ñoaøn tröôøng Tröôûng ban2) Ñ/c Chung Thò Nguyeân – Chuû tòch Hoäi sinh vieân Phoù ban3) Ñ/c Nguyeãn Thò Bích Söông – Bí thö Ñoaøn khoa Taøi chính Phoù ban4) Ñ/c Phaïm Theá Duy Khanh – Phoù BT Ñoaøn khoa Keá toaùn Thaønh vieân5) Ñ/c Đặng Höõu Sôn – Phoù BT Ñoaøn khoa QTKD Thaønh vieân6) Ñ/c Traàn Ngoïc Vaên – BT Ñoaøn khoa HTTTQL Thaønh vieân7) Ñ/c Ñoaøn Traàn Ngoïc Vuõ – Phoù BT Ñoaøn khoa KDQT Thaønhvieân8) Ñ/c Nguyeãn Vaên Chöông – Chaùnh VP Hoäi sinh vieân Thaønh vieânb) Ñaêng kyù tham gia: Haïn choùt nhaän danh saùch 15 giôø 00’ ngaøy 20/4/2011
  3. 3. c) Nhieäm vuï Ban toå chöùc:- Trieån khai keá hoaïch ñeán toaøn theå ñoäi nguõ caùn boä Ñoaøn - Hoäi trongtröôøng- Lieân heä baùo caùo vieân Quaän ñoaøn 9, tröôøng Ñoaøn Lyù Töï Troïng hoãtrôï- Chuaån bò hoäi tröôøng, nöôùc uoáng cho lôùp hoïc- Phoâto taøi lieäu caùn boä Ñoaøn (neáu coù)- Caáp giaáy chöùng nhaän cho caùn boä Ñoaøn hoaøn chænh lôùp hoïcd) Löu yù ñoái vôùi caùn boä Ñoaøn – Hoäi caùc caáp:- Trang phuïc: aên maëc lòch söï- Taäp trung ñuùng giôø, ñuùng ñòa ñieåm- Khoâng gaây oàn aøo trong caùc buoåi hoïc- Caùc Ñoaøn khoa quaûn lyù, ñieåm danh vaø noäp danh saùch veà Ban toåchöùc lôùp. Treân ñaây laø keá hoaïch toå chöùc lôùp boài döôõng kyõ naêng nghieäpvuï coâng taùc Ñoaøn - Hoäi cho ñoäi nguõ caùn boä Ñoaøn - Hoäi caùc caáp taïitröôøng. Ñeà nghò caùc ñoàng chí nghieâm tuùc trieån khai keá hoaïch naøy ñeáncaùc caùn boä Ñoaøn – Hoäi cuûa tröôøng./. YÙ KIEÁN ÑAÛNG UÛY/ BGH TM. BCH ÑOAØNTRÖÔØNG BÍ THÖNôi nhaän:- Ñaûng uyû, BGH nhaø tröôøng- BTV Quaän ñoaøn 9- Tröôøng Ñoaøn Lyù Töï Troïng- Caùc caùn boä Ñoaøn - Hoäi- Löu Vp.
  4. 4. ÑOAØN TNCS HOÀ CHÍ MINH BCH TP. HOÀ CHÍ MINHBCH ÑOAØN TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG TAØI CHÍNH – HAÛI QUAN Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy…… thaùng…… naêm2011 DANH SAÙCH CAÙN BOÄ ÑOAØN - HOÄI THAM GIA LÔÙP BOÀI DÖÔÕNG KYÕ NAÊNG NGHIEÄP VUÏ COÂNG TAÙC ÑOAØN - HOÄI NAÊM HOÏC 2010 – 2011 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NGAØ CHÖÙC GHISTT HOÏ TEÂN Y QUEÂ QUAÙN LÔÙP VUÏ CHUÙ SINH0102030405060708091011121314151617181920
  5. 5. 21222324 TM. BAN CHAÁP HAØNH ÑOAØN KHOA BÍ THÖ

×