Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Al Tasweek Al Arabi Feb 2006

Arabic articles I written for Al Tasweek Al Arabic (Gulf Marketing Review sister publication) on the topics of marketing, branding and advertising.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Al Tasweek Al Arabi Feb 2006

 1. 1. 

 »`Hô``©`dG ≥```jƒ`°ù`à`dG á```∏`ée
 2. 2. 


 3. 3. 


 4. 4. 


 5. 5. 


 6. 6. 


 7. 7. 


 8. 8. 


 9. 9. 


 10. 10. 


 11. 11. 

:´É``£b π«∏`ëJ äÉHhô°ûªdGh á«FGò¨dG äÉéàæªdG »a É¡©«H òaÉæe πÑ≤à°ùeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµμ∏ªªdG
 12. 12. 

 »°S »H »L :ô°TÉædG 2006 ôjGÈa -‐ öûY
 13. 13. 

¢SOÉ°ùdG Oó©dG ¥ƒ°S äÉ¡LƒJ
 14. 14. 

 ø«H è«∏îdÉH äGQÉ«°ùdG
 15. 15. 

 ∂∏¡à°ùªdGh èàæªdG
 16. 16. 

 äÉgƒjQÉæ«°S
 17. 17. 

 ójóédG ¬LƒdG ∂∏¡à°ùªdG Iõ¡LC’
 18. 18. 

 á«fhôàµμdE’G
 19. 19. 


 20. 20. 

 ä’É°üJ’G äÉcô°T
 21. 21. 

 ≥jƒ°ùJh ájOƒ©°ùdG
 22. 22. 


 23. 23. 

 ådÉãdG π«édG
 24. 24. 


 25. 25. 

 2006 ôjGôÑa -‐ ô°ûY ¢SOÉ°ùdG
 26. 26. 

Oó©dG
 27. 27. 

 ? π«∏°†JΩΩCG ≥jƒ°ùJ . ∑ƒ`æÑdG
 28. 28. 

QÉæjO
 29. 29. 

3^500¿OQC’G
 30. 30. 


 31. 31. 


 32. 32. 


 33. 33. 

Iô«d
 34. 34. 

5000¿ÉæÑd
 35. 35. 


 36. 36. 


 37. 37. 


 38. 38. 

¬«æL
 39. 39. 

15^00
 40. 40. 

ô°üe
 41. 41. 


 42. 42. 


 43. 43. 


 44. 44. 

∫ÉjQ
 45. 45. 

1^50
 46. 46. 

¿ÉªY
 47. 47. 


 48. 48. 


 49. 49. 


 50. 50. 

QÉæjO
 51. 51. 

1^50
 52. 52. 

øjôëÑdG
 53. 53. 


 54. 54. 


 55. 55. 


 56. 56. 

∫ÉjQ
 57. 57. 

15^00
 58. 58. 

ô£b
 59. 59. 


 60. 60. 


 61. 61. 


 62. 62. 

QÉæjO
 63. 63. 

1^20
 64. 64. 

âjƒµμdG
 65. 65. 


 66. 66. 


 67. 67. 


 68. 68. 

∫ÉjQ
 69. 69. 

15^00
 70. 70. 

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµμ∏ªªdG
 71. 71. 


 72. 72. 


 73. 73. 


 74. 74. 

ºgQO
 75. 75. 

15^00
 76. 76. 

IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
 77. 77. ±Ó``````````````¨dG ±Ó``````````````¨dG ø‰ËR *« s Í—U « w u √ pM Ÿd ~ o u? «  UO O «d ô …œb;« WO? Ozd « q «uF «
 78. 78. 

w UL ? π«∏°†J ΩΩCG ≥jƒ°ùJ ..∑ƒæÑdG w œ pM ¢ —UF ¢ ¢ b e*« v ≈ lKD ¢ ø «—U ù« w „u?M « q s?? …b?L F*«
 79. 79. 

ÊU ù«Ë ≤∞∞¥ WM cM ¢wM u « aOA « Ÿ—U vK b «u *« w
 80. 80. 

‰U??B? ô« …—«œ≈ f??O? z— Íd??B? *«
 81. 81. 

b? O? Ë
 82. 82. 

Èd??
 83. 83. 


 84. 84. 

 «—UF b √ ¢
 85. 85. 

 bF √ qB  U U *«
 86. 86. 

lDI
 87. 87. 

s W «b
 88. 88. 

w ¢œd —UA œ—«b U ¢ pM WO ö ù« WKL(« qL ‰«“ô w œ w
 89. 89. 

b «“ °t u vK .bI «
 90. 90. 

—UFA « ÊuJ Ê√ V W d Í√ w?? Ë t?? √ wM u « w?? œ
 91. 91. 

pM o u «  UO O «d ô œb??;« w?? U?? _« q?? U??F? « q «œ WOK «b «
 92. 92. 

 «dOG « Ê√ l Ë
 93. 93. 

Æ‚u « W U u á«fÓYE’Gh
 94. 94. 

á«≤jƒ°ùàdG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ ä’DhÉ°ùJ UNMO ULO t UA
 95. 95. 

œu u
 96. 96. 

WL { WO ö ≈
 97. 97. 

 öL ≤∞∞µ WM —UFA « b&
 98. 98. 

q «b « w Ë s b «u b b«Ë .bI « ‚u « W U vI d R q U w WOJM « W R*« Î ÷ËdI U UF A
 99. 99. 

‚u?? ? «
 100. 100. 

ÊU?? «–S?? Æ”U??? _«
 101. 101. 

w? äGQÉeE’G ‘ ∑ƒæÑ∏d WOI u
 102. 102. 

W? «—œ „UM q?? ∫‰ƒU K l b b?
 103. 103. 

v? ≈ ÓÒ Î pODF U2
 104. 104. 

¨VM
 105. 105. 

v ≈
 106. 106. 

U M  U b vK eO d « r ‰U *« qO vK WOB A « ¥ÓM Ú°ùM :Öàc øWO ö ù« WGK «Ë WKO u « —UO « o Î 5 oO u « V UL ¨ö ÊUL zù«  U UD Èd √ —UF Ê√ ¢wM u «
 107. 107. 

w œ pM ¢
 108. 108. 

ÍdB*« bO Ë
 109. 109. 

ÕdA }ULNMO
 110. 110. 

ULO W —UILK
 111. 111. 

W dH « w œ pM Ê√ YO ¨pM «  U UO Ë  UO O «d ô«
 112. 112. 

pK …b *« WO dF «  «—U ù« UNML{ s Ë w dF «
 113. 113. 

ZOK)« WIDM w „uM « UN II w « ÕU —_«
 114. 114. 

ÂU √
 115. 115. 

w …dO J « …œU e « l Î UO U WLzUI « pM «
 116. 116. 

W UO
 117. 117. 

s d F Ë ¨”Ë—b pM « tO œu Ë tzöL ` UB Ë ¨WE U W UO Ë– wM u « Î
 118. 118. 

‚«u √ vK ‰U ù« b «e Ë ‰Ëd « —UF √ ŸUH —U …d Q ≤∞∞µ WM ‰ö •Σµ s d _ ÊUO _« iF w XK Ë w «Ë Èu vK ¡«u  U b)«Ë  U UAM «
 119. 119. 

lO u vK Î uN
 120. 120. 

¨r UF « ‰Ëœ WOI w ‰U(« fJ
 121. 121. 

vK
 122. 122. 

¨Èb*« dOB fK ¡UC √ ` UB* W U{ùU ¨v Ë_« W —b U w Q qF Ë ÆUNzöLF WO*U
 123. 123. 

Â√
 124. 124. 

X U WOK „uM « pK UN bI w «  U b)« eO9Ë …œu vK p – dO Q s ‰¡U Ê√ UM ¨‰U*« W U)«
 125. 125. 

WOJM «  UOKLF « Ë√ ¨ «—UIF «Ë
 126. 126. 

÷ËdI « Î Æ«¡«d ≈ U d √Ë  «—UL ô« r √ b √ p ô —U ô« 5F c Q Ê√ UMOK Ë ¨rN _« WKL Ë …—«œù« Î Î U —b qOLF « ÊuJ Ê√ v ≈ ÍœR
 127. 127. 

„uM « pK q s WF *« WOI u «
 128. 128. 

 U UO « X U «–≈ U u
 129. 129. 

U U(≈ d _« ‰«R « dO F —U??F?A? « w?? Q?? «c?? ¨W??O? ö?? ù«
 130. 130. 

 U?? b??)«Ë W H t u
 131. 131. 

Ê√ WOI u «  öL K b ö «–≈ Î WOJO UM b «  «–
 132. 132. 

 «—U ù«
 133. 133. 

W Ëœ w WK U(«  «dOG « ÆÁdO ÊËœ
 134. 134. 

pM Á—UO « w d R Ë
 135. 135. 

¨ öON Ë  U b s tOK qB U WLOI wKF
 136. 136. 

qJA Î ¡öLF «
 137. 137. 

c √Ë U b wCLK pM « jD
 138. 138. 

s ` d ¨U dO Ë  «—UIF «Ë WO U*« ‚«u _« w s dL *« Î Æ…dO _«
 139. 139. 

fL)«  «uM « w U uB WO UF « Æ…b b ‚U ¬ v ≈ ¨WOI u «  «—UA ô«  U d s b bF « œu u Ë Ÿ«u?? √ „uM « vK Íe?? d??*« pM « ÷dH
 140. 140. 

q Πȃd « t UA W O U UO √  «—UFA « t UA b m U hOB Ë ¨WO*U Êö ≈  ôU Ë l q UF «Ë  «œb?? ? „U??M? q?? Ë UN1bI s??J?L?*«
 141. 141. 

 U?? b??)« ¨o UD «
 142. 142. 

b t UA « qB ô√ rN*« sJ ¨∙«b?? _«Ë ÓÒ Ê√ dO;« s fO √ ¨ öL(« pK UN
 143. 143. 

ÊUN ô s v??B? _« b??(«Ë bz«uH « V M oKF WMOF Î °qOLF « Èb
 144. 144. 

UA uA
 145. 145. 

t UA «
 146. 146. 

V ô Ê√Ë r
 147. 147. 

Y?O?
 148. 148. 

WOI u « v??{u??H? « Ác??
 149. 149. 

v?K?
 150. 150. 

qB vK d R
 151. 151. 

b w « —u _« s
 152. 152. 

U dO Ë  öON « »UD
 153. 153. 

w? ÍœU??F? « qOLF «Ë dL *« 5??
 154. 154. 

l?L?« d R w U U Ë
 155. 155. 

W UM*«Ë eOL « vK pM «
 156. 156. 

…—b?? W —U « W uN « °°øb «Ë wI u øqOLF «  «—UO vK vK Êö?? ù«Ë o u « ‰U w ÊuK UF « oH b œu?? Ë Âb??F? o?? u?? ? ? « ¡«—b???
 157. 157. 

s?
 158. 158. 

b? b??F? «
 159. 159. 

‰u??I? —Ëœ
 160. 160. 

vK ¢wM u «
 161. 161. 

w œ pM ¢
 162. 162. 

ÍdB*« bO Ë b R qOLF « ÁU « b?? vK W —U « W uN « …—b??
 163. 163. 

Èb?? sJ1 WLO  U uKF ÂbI WIO œ WOzUB ≈  U?? «—œ ¨w dB*« qLF « rEM j «u{ l{u Íe d*« pM « Î UL rNMJ ¨Èd?? √Ë
 164. 164. 

…d 5 ÁeOH%Ë tOK ¡UI ù«Ë o u «
 165. 165. 

 UO O «d « l??{Ë w?? UNOK œU??L? ? ô« ULO „uM K WO UM « …—b??I? « vK d R
 166. 166. 

ô UNMJ Ë WOMLC « œu u «Ë w «b ù«Ë wMH « qJA « vK
 167. 167. 

ÊuHK  «—U?? ù« lL W O d Êu W O p?? –Ë ¨Êö?? ù«Ë  «œb „UM ÊuJ Ê_ s b R*« s t?? ≈ q ¨UNMO s b bF « ÊS?? w U U Ë ¨©W?? —U?? ? ? «
 168. 168. 

W uN «
 169. 169. 

W? U?? —® ¡«d ≈ sJL*« s ÊuJ
 170. 170. 

ULMO Ë
 171. 171. 

¨WO U WOJO UM œ  «– p –Ë ¨Íe d*« pM « q s «œbA d √ j «u{Ë Î s Ëb??F?
 172. 172. 

ô WMOF W?? —U??& W?? u?? ¡U??M?
 173. 173. 

…œU?? ≈
 174. 174. 

 UOKL ÊS ¨ «—U?? ù« W Ëœ wM «u vK WOzUB ≈  U?? «—œ qJA d R ∙—UB*« ŸUDI ¨‚u « WO «bB e eF W1bI « WO ö ù«
 175. 175. 

W U u « 5 dEM «  UN Ë w ∙ö « rN F U VFB Èd?? _«  UO M« s?? s?? b?? «u?? « ÆbK « WFL vK Ë wM u « œUB ô« vK d U dOOG w V d b w « ¨…b b« WO ö ù« W U u «Ë WO UF vK dO qJA d R U2 ¨UOzUB ≈ rN «—œË Î Æd √ WO «eO wMF b p – Ê_ dO J « s b «u « Ê√ W U Ë ¨ öL(«Ë
 176. 176. 

 UO O «d ù« pK dL
 177. 177. 

Â√ qOL cOHM « ‰U
 178. 178. 

WO ö ù«
 179. 179. 

W U u « —Ëœ “ËU q ÆÊUJ « s vLEF « W M « ÊuKJA t?? ? U dB Ë t?? ? u?O Ë q?? ? OLF « W?? ? u ‰«e?? U q?? r WOI u «
 180. 180. 

WOKLF « s WK d
 181. 181. 

Í√ w Ë øÍdB « VKD ¨d?? ? √
 182. 182. 

WOK U vK
 183. 183. 

‰u??B? (« ÊS??
 184. 184. 

tOK Ë øW?? ?C U Ë W?? ? uN o dH «
 185. 185. 

qB nO Ë ø„d A*«
 186. 186. 

oO M «Ë ‰UB ô« Î «u U
 187. 187. 

5 œU «¡öL W bN *« W H « w Ë l d ÂUOI « Ò ‚«u?? Q?? W??O? U??*«  ö?? U??F? ? « r?? ?
 188. 188. 

…œU?? “
 189. 189. 

Ê√
 190. 190. 

p??
 191. 191. 

ô pM « ÷Ëd Ë
 192. 192. 

 U b WFO D ∙U rN
 193. 193. 

vK w «b ù« Ì WN u Ë W?? Ë—b??  öL ‰ö?? s ¨s dL
 194. 194. 

Â√ ¨s dL *« —UG s …b b W —uN Ë ¨r??N? _« øÈd _« „uM « ÷Ëd s U eO9 Èb Ë Ò ¨b b
 195. 195. 

s WI « ¡UM d U *« q «u « vK bL F Ë vK ÂU qJA d √ b ¨5 ö*« »U √
 196. 196. 

œb …œU “Ë vK
 197. 197. 

¢w??M? u?? « w?? œ
 198. 198. 

p? M? ¢ Íd??B? *«
 199. 199. 

b? O? Ë
 200. 200. 

V?O? ? ¡UD ≈Ë ¨q UF « w
 201. 201. 

WO UHA «
 202. 202. 

œUL « v ≈ W U{ùU X O
 203. 203. 

 «—U ù«Ë ¨ZOK)« ‰Ëœ w ÍœUB ô« l{u « ¨t —U Ë t UI
 204. 204. 

pM K UL Ë t √ vK
 205. 205. 

bO Q U ‰ƒU « ŸUL ô«Ë ¨ÊUJ ù« —b  U KD *« l
 206. 206. 

WI «u *«
 207. 207. 

W b)« Î U U —√  bN  «—U?? ù« Í√ UN √ W U Ë ¨«¡UM « Î b Ë ¨’U)« UN —U Ë UN UI UN WO ö ù«
 208. 208. 

W U u U —u?? _« Ác?? Ëb
 209. 209. 

b Æ¡öLF « q UA Ë ¡«—ü wKFH «
 210. 210. 

∏∞∞ v ≈  ôU(« iF w XK Ë »U ö WO UO ULO
 211. 211. 

ÂU ô« oOI% q √ s dN √ …b d _« VKD ÊS p – l Ë ¨o u «Ë qLF «  UON b s UN Q Ë ÆW ËdD*«
 212. 212. 

rN _« œb s d √ …d l Ë ÆWO{d ZzU vK ‰uB(«
 213. 213. 

w ¡b «Ë ULNMO u Ë ¨UN O UFH o bB «Ë UNIO D W d « u œuIH*« Î w «—«dI « ∙dF r Íc?? «  «—UIF « ‚u U?? Ò √ Î ¡«—x U u H »U « wI pM « w o u « o d Ê√ W U Ë WM (« WFL «Ë WO d « oI O Íc «
 214. 214. 

d _« Î «œËb
 215. 215. 

qB b ŸUH —« w ‰«“U Ë ¨5 dO _« 5 M « pM K W —U « W uN « h ULO …b b« —UJ _«Ë Æq uD « Èb*« vK Î U UO √Ë j u —UL ô ‰u O U UO √ WOIDM dO Î ô````jGÈa
 216. 216. 

 ô````jGÈa
 217. 217. ±Ó``````````````¨dG ±Ó``````````````¨dG ø‰ËR *« s Í—U « w u √ pM Ÿd ~ o u? «  UO O «d ô …œb;« WO? Ozd « q «uF «
 218. 218. 

w UL ? π«∏°†J ΩΩCG ≥jƒ°ùJ ..∑ƒæÑdG w œ pM ¢ —UF ¢ ¢ b e*« v ≈ lKD ¢ ø «—U ù« w „u?M « q s?? …b?L F*«
 219. 219. 

ÊU ù«Ë ≤∞∞¥ WM cM ¢wM u « aOA « Ÿ—U vK b «u *« w
 220. 220. 

‰U??B? ô« …—«œ≈ f??O? z— Íd??B? *«
 221. 221. 

b? O? Ë
 222. 222. 

Èd??
 223. 223. 


 224. 224. 

 «—UF b √ ¢
 225. 225. 

 bF √ qB  U U *«
 226. 226. 

lDI
 227. 227. 

s W «b
 228. 228. 

w ¢œd —UA œ—«b U ¢ pM WO ö ù« WKL(« qL ‰«“ô w œ w
 229. 229. 

b «“ °t u vK .bI «
 230. 230. 

—UFA « ÊuJ Ê√ V W d Í√ w?? Ë t?? √ wM u « w?? œ
 231. 231. 

pM o u «  UO O «d ô œb??;« w?? U?? _« q?? U??F? « q «œ WOK «b «
 232. 232. 

 «dOG « Ê√ l Ë
 233. 233. 

Æ‚u « W U u á«fÓYE’Gh
 234. 234. 

á«≤jƒ°ùàdG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ ä’DhÉ°ùJ UNMO ULO t UA
 235. 235. 

œu u
 236. 236. 

WL { WO ö ≈
 237. 237. 

 öL ≤∞∞µ WM —UFA « b&
 238. 238. 

q «b « w Ë s b «u b b«Ë .bI « ‚u « W U vI d R q U w WOJM « W R*« Î ÷ËdI U UF A
 239. 239. 

‚u?? ? «
 240. 240. 

ÊU?? «–S?? Æ”U??? _«
 241. 241. 

w? äGQÉeE’G ‘ ∑ƒæÑ∏d WOI u
 242. 242. 

W? «—œ „UM q?? ∫‰ƒU K l b b?
 243. 243. 

v? ≈ ÓÒ Î pODF U2
 244. 244. 

¨VM
 245. 245. 

v ≈
 246. 246. 

U M  U b vK eO d « r ‰U *« qO vK WOB A « ¥ÓM Ú°ùM :Öàc øWO ö ù« WGK «Ë WKO u « —UO « o Î 5 oO u « V UL ¨ö ÊUL zù«  U UD Èd √ —UF Ê√ ¢wM u «
 247. 247. 

w œ pM ¢
 248. 248. 

ÍdB*« bO Ë
 249. 249. 

ÕdA }ULNMO
 250. 250. 

ULO W —UILK
 251. 251. 

W dH « w œ pM Ê√ YO ¨pM «  U UO Ë  UO O «d ô«
 252. 252. 

pK …b *« WO dF «  «—U ù« UNML{ s Ë w dF «
 253. 253. 

ZOK)« WIDM w „uM « UN II w « ÕU —_«
 254. 254. 

ÂU √
 255. 255. 

w …dO J « …œU e « l Î UO U WLzUI « pM «
 256. 256. 

W UO
 257. 257. 

s d F Ë ¨”Ë—b pM « tO œu Ë tzöL ` UB Ë ¨WE U W UO Ë– wM u « Î
 258. 258. 

‚«u √ vK ‰U ù« b «e Ë ‰Ëd « —UF √ ŸUH —U …d Q ≤∞∞µ WM ‰ö •Σµ s d _ ÊUO _« iF w XK Ë w «Ë Èu vK ¡«u  U b)«Ë  U UAM «
 259. 259. 

lO u vK Î uN
 260. 260. 

¨r UF « ‰Ëœ WOI w ‰U(« fJ
 261. 261. 

vK
 262. 262. 

¨Èb*« dOB fK ¡UC √ ` UB* W U{ùU ¨v Ë_« W —b U w Q qF Ë ÆUNzöLF WO*U
 263. 263. 

Â√
 264. 264. 

X U WOK „uM « pK UN bI w «  U b)« eO9Ë …œu vK p – dO Q s ‰¡U Ê√ UM ¨‰U*« W U)«
 265. 265. 

WOJM «  UOKLF « Ë√ ¨ «—UIF «Ë
 266. 266. 

÷ËdI « Î Æ«¡«d ≈ U d √Ë  «—UL ô« r √ b √ p ô —U ô« 5F c Q Ê√ UMOK Ë ¨rN _« WKL Ë …—«œù« Î Î U —b qOLF « ÊuJ Ê√ v ≈ ÍœR
 267. 267. 

„uM « pK q s WF *« WOI u «
 268. 268. 

 U UO « X U «–≈ U u
 269. 269. 

U U(≈ d _« ‰«R « dO F —U??F?A? « w?? Q?? «c?? ¨W??O? ö?? ù«
 270. 270. 

 U?? b??)«Ë W H t u
 271. 271. 

Ê√ WOI u «  öL K b ö «–≈ Î WOJO UM b «  «–
 272. 272. 

 «—U ù«
 273. 273. 

W Ëœ w WK U(«  «dOG « ÆÁdO ÊËœ
 274. 274. 

pM Á—UO « w d R Ë
 275. 275. 

¨ öON Ë  U b s tOK qB U WLOI wKF
 276. 276. 

qJA Î ¡öLF «
 277. 277. 

c √Ë U b wCLK pM « jD
 278. 278. 

s ` d ¨U dO Ë  «—UIF «Ë WO U*« ‚«u _« w s dL *« Î Æ…dO _«
 279. 279. 

fL)«  «uM « w U uB WO UF « Æ…b b ‚U ¬ v ≈ ¨WOI u «  «—UA ô«  U d s b bF « œu u Ë Ÿ«u?? √ „uM « vK Íe?? d??*« pM « ÷dH
 280. 280. 

q Πȃd « t UA W O U UO √  «—UFA « t UA b m U hOB Ë ¨WO*U Êö ≈  ôU Ë l q UF «Ë  «œb?? ? „U??M? q?? Ë UN1bI s??J?L?*«
 281. 281. 

 U?? b??)« ¨o UD «
 282. 282. 

b t UA « qB ô√ rN*« sJ ¨∙«b?? _«Ë ÓÒ Ê√ dO;« s fO √ ¨ öL(« pK UN
 283. 283. 

ÊUN ô s v??B? _« b??(«Ë bz«uH « V M oKF WMOF Î °qOLF « Èb
 284. 284. 

UA uA
 285. 285. 

t UA «
 286. 286. 

V ô Ê√Ë r
 287. 287. 

Y?O?
 288. 288. 

WOI u « v??{u??H? « Ác??
 289. 289. 

v?K?
 290. 290. 

qB vK d R
 291. 291. 

b w « —u _« s
 292. 292. 

U dO Ë  öON « »UD
 293. 293. 

w? ÍœU??F? « qOLF «Ë dL *« 5??
 294. 294. 

l?L?« d R w U U Ë
 295. 295. 

W UM*«Ë eOL « vK pM «
 296. 296. 

…—b?? W —U « W uN « °°øb «Ë wI u øqOLF «  «—UO vK vK Êö?? ù«Ë o u « ‰U w ÊuK UF « oH b œu?? Ë Âb??F? o?? u?? ? ? « ¡«—b???
 297. 297. 

s?
 298. 298. 

b? b??F? «
 299. 299. 

‰u??I? —Ëœ
 300. 300. 

vK ¢wM u «
 301. 301. 

w œ pM ¢
 302. 302. 

ÍdB*« bO Ë b R qOLF « ÁU « b?? vK W —U « W uN « …—b??
 303. 303. 

Èb?? sJ1 WLO  U uKF ÂbI WIO œ WOzUB ≈  U?? «—œ ¨w dB*« qLF « rEM j «u{ l{u Íe d*« pM « Î UL rNMJ ¨Èd?? √Ë
 304. 304. 

…d 5 ÁeOH%Ë tOK ¡UI ù«Ë o u «
 305. 305. 

 UO O «d « l??{Ë w?? UNOK œU??L? ? ô« ULO „uM K WO UM « …—b??I? « vK d R
 306. 306. 

ô UNMJ Ë WOMLC « œu u «Ë w «b ù«Ë wMH « qJA « vK
 307. 307. 

ÊuHK  «—U?? ù« lL W O d Êu W O p?? –Ë ¨Êö?? ù«Ë  «œb „UM ÊuJ Ê_ s b R*« s t?? ≈ q ¨UNMO s b bF « ÊS?? w U U Ë ¨©W?? —U?? ? ? «
 308. 308. 

W uN «
 309. 309. 

W? U?? —® ¡«d ≈ sJL*« s ÊuJ
 310. 310. 

ULMO Ë
 311. 311. 

¨WO U WOJO UM œ  «– p –Ë ¨Íe d*« pM « q s «œbA d √ j «u{Ë Î s Ëb??F?
 312. 312. 

ô WMOF W?? —U??& W?? u?? ¡U??M?
 313. 313. 

…œU?? ≈
 314. 314. 

 UOKL ÊS ¨ «—U?? ù« W Ëœ wM «u vK WOzUB ≈  U?? «—œ qJA d R ∙—UB*« ŸUDI ¨‚u « WO «bB e eF W1bI « WO ö ù«
 315. 315. 

W U u « 5 dEM «  UN Ë w ∙ö « rN F U VFB Èd?? _«  UO M« s?? s?? b?? «u?? « ÆbK « WFL vK Ë wM u « œUB ô« vK d U dOOG w V d b w « ¨…b b« WO ö ù« W U u «Ë WO UF vK dO qJA d R U2 ¨UOzUB ≈ rN «—œË Î Æd √ WO «eO wMF b p – Ê_ dO J « s b «u « Ê√ W U Ë ¨ öL(«Ë
 316. 316. 

 UO O «d ù« pK dL
 317. 317. 

Â√ qOL cOHM « ‰U
 318. 318. 

WO ö ù«
 319. 319. 

W U u « —Ëœ “ËU q ÆÊUJ « s vLEF « W M « ÊuKJA t?? ? U dB Ë t?? ? u?O Ë q?? ? OLF « W?? ? u ‰«e?? U q?? r WOI u «
 320. 320. 

WOKLF « s WK d
 321. 321. 

Í√ w Ë øÍdB « VKD ¨d?? ? √
 322. 322. 

WOK U vK
 323. 323. 

‰u??B? (« ÊS??
 324. 324. 

tOK Ë øW?? ?C U Ë W?? ? uN o dH «
 325. 325. 

qB nO Ë ø„d A*«
 326. 326. 

oO M «Ë ‰UB ô« Î «u U
 327. 327. 

5 œU «¡öL W bN *« W H « w Ë l d ÂUOI « Ò ‚«u?? Q?? W??O? U??*«  ö?? U??F? ? « r?? ?
 328. 328. 

…œU?? “
 329. 329. 

Ê√
 330. 330. 

p??
 331. 331. 

ô pM « ÷Ëd Ë
 332. 332. 

 U b WFO D ∙U rN
 333. 333. 

vK w «b ù« Ì WN u Ë W?? Ë—b??  öL ‰ö?? s ¨s dL
 334. 334. 

Â√ ¨s dL *« —UG s …b b W —uN Ë ¨r??N? _« øÈd _« „uM « ÷Ëd s U eO9 Èb Ë Ò ¨b b
 335. 335. 

s WI « ¡UM d U *« q «u « vK bL F Ë vK ÂU qJA d √ b ¨5 ö*« »U √
 336. 336. 

œb …œU “Ë vK
 337. 337. 

¢w??M? u?? « w?? œ
 338. 338. 

p? M? ¢ Íd??B? *«
 339. 339. 

b? O? Ë
 340. 340. 

V?O? ? ¡UD ≈Ë ¨q UF « w
 341. 341. 

WO UHA «
 342. 342. 

œUL « v ≈ W U{ùU X O
 343. 343. 

 «—U ù«Ë ¨ZOK)« ‰Ëœ w ÍœUB ô« l{u « ¨t —U Ë t UI
 344. 344. 

pM K UL Ë t √ vK
 345. 345. 

bO Q U ‰ƒU « ŸUL ô«Ë ¨ÊUJ ù« —b  U KD *« l
 346. 346. 

WI «u *«
 347. 347. 

W b)« Î U U —√  bN  «—U?? ù« Í√ UN √ W U Ë ¨«¡UM « Î b Ë ¨’U)« UN —U Ë UN UI UN WO ö ù«
 348. 348. 

W U u U —u?? _« Ác?? Ëb
 349. 349. 

b Æ¡öLF « q UA Ë ¡«—ü wKFH «
 350. 350. 

∏∞∞ v ≈  ôU(« iF w XK Ë »U ö WO UO ULO
 351. 351. 

ÂU ô« oOI% q √ s dN √ …b d _« VKD ÊS p – l Ë ¨o u «Ë qLF «  UON b s UN Q Ë ÆW ËdD*«
 352. 352. 

rN _« œb s d √ …d l Ë ÆWO{d ZzU vK ‰uB(«
 353. 353. 

w ¡b «Ë ULNMO u Ë ¨UN O UFH o bB «Ë UNIO D W d « u œuIH*« Î w «—«dI « ∙dF r Íc?? «  «—UIF « ‚u U?? Ò √ Î ¡«—x U u H »U « wI pM « w o u « o d Ê√ W U Ë WM (« WFL «Ë WO d « oI O Íc «
 354. 354. 

d _« Î «œËb
 355. 355. 

qB b ŸUH —« w ‰«“U Ë ¨5 dO _« 5 M « pM K W —U « W uN « h ULO …b b« —UJ _«Ë Æq uD « Èb*« vK Î U UO √Ë j u —UL ô ‰u O U UO √ WOIDM dO Î ô````jGÈa
 356. 356. 

 ô````jGÈa
 357. 357. ±Ó``````````````¨dG ±Ó``````````````¨dG ¨WLN*«
 358. 358. 

 «—«d??I? « vK rN C ÊuLJ Ë ¨—u?? _« b b Í√ ÂbI ô s ~ ÷ËdF «Ë
 359. 359. 

 U b)« Ê√ ô≈ ¨U d uD tKL sJ1 U Ë s
 360. 360. 

¢b b« qO«¢ s dO J « WMN Ë t MN ∕dH U2 r
 361. 361. 

ôË w?? U??B? ? « d?? √ w?? p??M? ? «
 362. 362. 

U?N? b??I?
 363. 363. 

w? ? « ÆUN LO Ë U «u Ê≈Ë
 364. 364. 

¨d ¬ pM Í√ q
 365. 365. 

s M h K*U
 366. 366. 

tKL √b
 367. 367. 

Íc « ¨w «b ù« o dH « l t A UM r
 368. 368. 

t √ ¢wM u « w œ pM ¢ ŸËd b √ d b d F
 369. 369. 

UL d _« WIOI
 370. 370. 

w
 371. 371. 

„uM « lOL ¨pM « w?? o u « o?? d?? q s??
 372. 372. 

Âb??I?*«
 373. 373. 

w? «b?? ù« r Ë ¨pM « …—«œ≈ q «œ …œu u*« WO «d ËdO « qL ¨ U b)« fH ÂbI Ë WN UA ¨UNM Êö ù« r O w «  U b)« vK
 374. 374. 

Íu Íc «Ë √b
 375. 375. 

‰u WOM *« WOMN*« t UO ö √ 5
 376. 376. 

oO u «
 377. 377. 

lD Èd √ qO UH v?? ≈ W U{ùU ¨5 bN *« ¡öLF «Ë ¢ÁdO qOL w QO ¢ √b Ë ¨¢o vK U? Ëœ qOLF «¢ Î w
 378. 378. 

»U d b t U U
 379. 379. 

«c w « WO ö ù« WKO u «Ë ¨qLFK …œu d*«
 380. 380. 

WO «eO*« s °t u b vK ¨UO U t ‰uLF*« Î }œd —UA œ—«b U pM ÆqLF « “U$ù ÕU *« X u «Ë ¨UN «b « r O Ëb?? R?? U??N? O? b??L? F? ÌW?? —b??
 381. 381. 

d? ? _«
 382. 382. 

q? B?
 383. 383. 

q? N? WKJO …œU?? ≈ q??C? _« s?? f??O? √
 384. 384. 

∫U??M?
 385. 385. 

‰«R?? ? «Ë UN dD W d uD œuN
 386. 386. 

Í√
 387. 387. 

‰UA ù W1bI «
 388. 388. 

‚dD « w
 389. 389. 

u?? √ p??M? ¢ ŸËd??
 390. 390. 

b?? _ »U??
 391. 391. 

d? b??
 392. 392. 

`? {u?? W U{ùU ¨¡öLF « l tK UF ‚d?? Ë ¨pM «  U b W —U&  U?? ö?? vK qB w U U Ë
 393. 393. 

øÊËœb?? ? *« n??F? {Ë
 394. 394. 

¨ ö?? U?? F? ?*« d?? Q??
 395. 395. 

V? ?
 396. 396. 

Ê√
 397. 397. 

¢w?? ? ö?? ? ù« ∙«b?? √ l?? V?? U??M? ?
 398. 398. 

U??0 ¨W??O? I? u?? ? ? «
 399. 399. 

t? U?? U??O? ? d √ Í√ ÊËb?? sJ
 400. 400. 

¨qC _U bF Ë
 401. 401. 

¨U dB
 402. 402. 

…eO2 Î iF œu Ë s "U ¨b b «Ë d uD « vK …—bI « q ¨p??M? ? «
 403. 403. 

W? U?? —Ë …b?? b??«
 404. 404. 

WOI u «
 405. 405. 

W UO « Æl «u « ÷—√ vK wKF ÊËd?? b?? «u?? «“U??
 406. 406. 

Æ
 407. 407. 

¢.b??I? « q??O? «¢
 408. 408. 

s?
 409. 409. 

’U?? ? _« øw «b ù« ÁU&ô« b b% ¡UM …œU?? ≈  öL oO D Ê√ U UO √ T UH b Î AD Î ŸdH ¨UN U { r — U uIM ÊuJ W —U « W uN « aOA « Ÿ—U vK b «u *« ¢Í—U « w u √ pM ¢ w Ë
 410. 410. 

°t u vK
 411. 411. 

.bI « —UFA « qL ‰«“ô
 412. 412. 

w b b «“ Î U M
 413. 413. 

s b «u b b«Ë .bI « —UFA « b& q «b « °°ULNMO
 414. 414. 

ULO W —UILK W dH « pODF U2 ¨VM v ≈ ÂUNH « …—U ≈ sJ Ë
 415. 415. 

¨dO
 416. 416. 

qJA ¡öLF « V UD Ë  U?? ? — nK t FL w??
 417. 417. 

p?M? ? « —U??O? ? ô
 418. 418. 

W? ?O?zd?? «
 419. 419. 

 «œb?? ?;«
 420. 420. 

s? o?? u?? ? ? «Ë
 421. 421. 

Êö?? ? ù« …u?? s?? r?? d?? U?? ?
 422. 422. 

¨‚u?? ?? «
 423. 423. 

w?  UO u « ÊS?? ¨¡öLF «  «—UO « w
 424. 424. 

d R q UF Î q UF U UN UJ c Q
 425. 425. 

UONH
 426. 426. 

WK UM *«  UFzUA «Ë√ W b “d UM
 427. 427. 

s Ë ÆqOLF « —«d?? w «dO Q d _« Î ¡«—¬ W UO
 428. 428. 

w?
 429. 429. 

r?? _« dBMF « U??N? √ vK
 430. 430. 

¡ö??L?F? « ÆUNOK WE U;«Ë
 431. 431. 

¨W œU *« WI « ¡UM Ë ¨¡öLF « w
 432. 432. 

WOKJA «  U?? ö?? ? ô« s?? dO J « œu?? Ë
 433. 433. 

l? Ë Î b?? «Ë
 434. 434. 

w? U? ?{«Ë t UA « Ëb
 435. 435. 

¨W?? b??I?*«
 436. 436. 

 U?? b??)« Î Ê√ u?? Ë ¨¡öLF « 5?? ‰b K …—U?? ≈ —u?? _«
 437. 437. 

d √
 438. 438. 

s? WO U*«  öON «
 439. 439. 

¡UD ≈ WO UJ ≈
 440. 440. 

dB% „uM « rEF ¨¢pM «
 441. 441. 

Èb WK *«¢
 442. 442. 

 U dA «
 443. 443. 

w 5K UF « ¡öLF U ÆeOO9 ÊËœ lOL« qB WO ö ù«  öL(«
 444. 444. 

Ê√ l pK s?? ∙b??N? « U?? ∫‰ƒU?? ? ?K? s?? d??O? ?J? «
 445. 445. 

l? b??
 446. 446. 

U? 2 pK9 WO UJ S WO «d ‰U ¬ ¡UD ≈ s «b ¨ U ö ù« s s??J?9 ¨W??L? ?{
 447. 447. 

÷Ëd?? v??K?
 448. 448. 

‰u??B? («
 449. 449. 

Ë√
 450. 450. 

¨X??O? °°ø UFKD «Ë Âö _« oOI% w …œU d «
 451. 451. 

YO ¨WOJ dO _« …b *«  U ôu « w Î Î r ¨©ÊËdO J «
 452. 452. 

bI F UL ® UOIO D Ë
 453. 453. 

U dE o u « ‰U —Ë b d « «b U d U *« lO «Ë o u « ‰e Î Î o u «
 454. 454. 

WO O «d «
 455. 455. 

s «dO
 456. 456. 

«¡e qJA
 457. 457. 

 UFO *« ô````jGÈa
 458. 458. 

 ô````jGÈa
 459. 459. ±Ó``````````````¨dG ±Ó``````````````¨dG ÆX Ë Ÿd Q qOLF «
 460. 460. 

WKJA q( UO U{≈ Î WK UF*«Ë
 461. 461. 

qOLF « ÆÆ UFO
 462. 462. 

Â√ o u WI «u*« ¡UD ≈ - w « WLOI « nB
 463. 463. 

s q _ t LO WO U ‰uK .bI bF …dO _«
 464. 464. 

WO ö ù« t öL w Ë dO WO ö ù«  öL(« pK q d F Ë
 465. 465. 

¨ UFO *«Ë ᫵μæH
 466. 466. 

≥FÉ≤M WO UL zù«
 467. 467. 

 U UD «  U K
 468. 468. 

c Q «–U??*
 469. 469. 

v
 470. 470. 

ÂUOIK …b U  U d
 471. 471. 

vK
 472. 472. 

WO*UF « „uM « iF bL F øUNOK WOzb *« vK ‰uB(«
 473. 473. 

qON
 474. 474. 

W U{ùU ¨…eO2 W —UL «Ë w « ≠
 475. 475. 

„uM « bLF ô «–ULK ¨öKC U ö ≈ WN u*« Î Î a?? —U??
 476. 476. 

s?
 477. 477. 

oI U
 478. 478. 

vL U??
 479. 479. 

b? u??
 480. 480. 

ô
 481. 481. 

vv Î Î —u c*«
 482. 482. 

X u «
 483. 483. 

s ‰u √ U Ë
 484. 484. 

…œU
 485. 485. 

÷ËdI «Ë b b U Ë ¨pM «  U M* d U *« Z Ëd «Ë  UFO *U pM Ÿd?? d?? b?? l??
 486. 486. 

dB *« —«u?? («
 487. 487. 

«c??
 488. 488. 

rJO ≈ Ë√ WK — Ë√
 489. 489. 

XO ¡«dA …d _« Âö √ oOI ÷Ëd «b « v ≈ ≠ …dO  UFO r «u UNCF pK1
 490. 490. 

 w UL zù« oI « Ë√ w dB*« q UF « øÊö ù« w  U dA « pK Ê√ l?? Ë ÆÊU??L? ?zù«  U?? U??D? Ë
 491. 491. 

÷Ëd??I? « ∫¢ ¢ Î Î ÷dI
 492. 492. 

WDO WK UF Ê√ «–≈ V dG « s fO √
 493. 493. 

Æ…—UO Ì ¨WO UF d √Ë
 494. 494. 

¨W œUB «Ë ¨WN u
 495. 495. 

WOI u VO U √
 496. 496. 

d? _«
 497. 497. 

tOK ∙d??A? WKI WN
 498. 498. 

Ë√
 499. 499. 

  U K c?? Q?? Êu uI
 500. 500. 

U? …œU??  UFO *« wH u
 501. 501. 

Ê≈ d U *« lO «
 502. 502. 

WF U 0 ‰UL _« r U w ∙dF U0
 503. 503. 

ÂuI «c q ‰uB v ≈  œ√ w « »U _« U
 504. 504. 

v YO
 505. 505. 

°ø5 u √ X dG « ‚«—Ë_« qL J wB ΠƢUA uA ¢ q √Ë WOKLF « rOEM ‰U w ΫdO U «d „d Íc « Î W uKD*« ‚«—Ë_«Ë ◊Ëd??A? « X?? U?? u?? Ë v
 506. 506. 

qOLF «  U d UN H wL  U dA « pK iF ÊS ¨qOLFK ød _« X e Ë ¨ «d?? W ö ÷dI « WLO dOOG ULN ö -
 507. 507. 

 ÆU d uD Ë WO dB*« qOLFK …œuF « v?? ≈ ÍœR?? U2 ¨q UJ U
 508. 508. 

…d u
 509. 509. 

dO ¨pM K WOI u « W UO U q b ô UN √ r —
 510. 510. 

¨o u w «Ë pM « W UO ŸU « r ÷ËdI «  ö UF w WO dF « œu u « w œ pM ‰UB ô« …—«œ≈ fOz—® dOG « —u?? _« s
 511. 511. 

t «R Ë WB UM «
 512. 512. 

‚«—Ë_U??
 513. 513. 

t UD* ÆpM « w  UFO *«
 514. 514. 

r d b
 515. 515. 

UN √d Ë ÆtOK ‰uB(« sJ1 Íc « mK *«
 516. 516. 

W «d UNO d – WM U ¡öLF «
 517. 517. 

 U KD ~ WLK ¢Ë
 518. 518. 

¨¢s œ d(« b Ë¢ ÊU ¨»dF «
 519. 519. 

ÊU “ .b w ©wM u « VKD «
 520. 520. 

w
 521. 521. 

dEM «
 522. 522. 

r UN ULJ « bM Ë
 523. 523. 

¨t K
 524. 524. 

w
 525. 525. 

WKL J Èu Ê√ u  U dA «
 526. 526. 

pK w k ö U ‰Ë√Ë w
 527. 527. 

W U Ë pM « w 5K UF «
 528. 528. 

lOL q Ë
 529. 529. 

v W b)« s Y s rNML w d Q *« b u « d FO Êü« U √ ¨¢‚u u
 530. 530. 

bN q d « °b b s Ê√ sJ1 w « WK UF*U W —UI v?? œ√
 531. 531. 

qOLFK WK UF
 532. 532. 

 U U (« …—«œ≈Ë ÊUL zù« r ÊUO _« s b bF « w
 533. 533. 

UM VKD Ë
 534. 534. 

¨UO d «b Ë ¡U u « Î Î Î Î …œU?? “ w?? U?? U??
 535. 535. 

«—Ëœ
 536. 536. 

W?O? ?M?«
 537. 537. 

V?F?K?
 538. 538. 

vv ‰U??B?? ôU?? p??M?? ? « u??H?? u??
 539. 539. 

Âu??I??
 540. 540. 

ô
 541. 541. 

r???
 542. 542. 

v  UFO *« o d dO « b Ë
 543. 543. 

ô nO ¨pM « w U UIK øW UO « Ác vK 5FKD ¨r _« WLOI « UN √ vK ¢ÊUJ d _U ¢ ÂöJ «Ë X u U Âe K Ë U œu u wH Ê√ v ≈ W U{ùU qOLF « s W uKD*«
 544. 544. 

‚«—Ë_« œb?? w QD ∙UA «
 545. 545. 

- ‰U w qOLF U
 546. 546. 

…d U Î s U U9 WHK  «œb vK ¡UM W dA « pK
 547. 547. 

w ÆpM « W UO Êu dF UMOH u lOL ÆbO Q U dO u «
 548. 548. 

s Y
 549. 549. 

s rNM Ë d _« œuF b Ë ¨©°°»dFK
 550. 550. 

r œu Ë lOL «u Ë s c «® Î —UE ô« s ôb ¨VKD « w …œu u*«
 551. 551. 

 U uKF*« WI «u vK
 552. 552. 

‰uB(« sJL*« s nO «–≈
 553. 553. 

v Î Î W O u?? d?? _«
 554. 554. 

«c?? Ë ‰u?? √ U? ? Ë WK UF*«
 555. 555. 

c? √ Êu{UI r Ë
 556. 556. 

¨pM « wH u —UO « Èb
 557. 557. 

…bL F*« pK Î Î w U U Ë nO UJ « w UNIKD w « Èu ;« W —U Ë W U d « œu u « …œU v ≈ WK UF0
 558. 558. 

wCI Íe?? d??*« p??M? ? « s??
 559. 559. 

 U??O? u?? ? l{Ë s ‰«R «Ë
 560. 560. 

‰UB ôU qOLF « ÂuI
 561. 561. 

v V —b
 562. 562. 

Í√ vK ÊuKB
 563. 563. 

ô U? ? U?? Ë ¨v?? œ√
 564. 564. 

«—u??? √ W U *« pK
 565. 565. 

s dO J vK √ WLOI
 566. 566. 

÷dI WOzb X « qN
 567. 567. 

ÆUN Êu —UA W UM
 568. 568. 

q w »dF « s iF « ÂUO W O  UO M« iF WMOF øVKD « rNz«dEM qOLF « l q UF « s rNMJ1
 569. 569. 

qO Q Ë√ øpM « W UO V sLJ Z MLK WOIOI(« WLOI U œu?? u?? « …œU?? WO dF « WIDM*« w?? U?? œu?? u??
 570. 570. 

„u??M? ? « ‰UO «Ë VB  UOKLF  UO M« pK wK U Î «c ¨UO u
 571. 571. 

VK WzUL L)« s b e U v u
 572. 572. 

s  U UD fH
 573. 573. 

ÊuKL
 574. 574. 

rN √ l
 575. 575. 

¨pM «
 576. 576. 

w 5K UF « ÆoOKF ô ¡U{—≈
 577. 577. 

vK t —b
 578. 578. 

Èb w øÈu ;« W —U sJ W U d « UL ¨qOL q l WF U *«Ë ‰UB ô«
 579. 579. 

«b VFB « sL Î w U U Ë ¨p??M? ? « Ê«u??M? Ë —U??F? qL%
 580. 580. 

w? ? «
 581. 581. 

qLF « W UO vK Ÿö?? ô« qOLF « lOD q
 582. 582. 

v WO ö ≈ WKL ¢w?? ö?? ù« w?? ? u?? √ p??M? ¢
 583. 583. 

ÂU?? °°‰«u √ iOO Ë ‚dG w U U Ë ¨nK r t ÂuI qLF « «c Ê√ ÆpM « w 5K UF « s r dOG r qOLFK
 584. 584. 

W M U øpM « t U — …U ö Ë qOLF «  U U qN « w U *« q(« t √
 585. 585. 

vK
 586. 586. 

¢dO)« q u9¢ ? WL { © pM Ÿd d b ® ‰UB ôU r I « p – ÂuI v X u « iF d?? _« U bM
 587. 587. 

WF u dO ZzU M ÍœR b d _« «c Ê≈ ÆtOH u Ë pM U
 588. 588. 

’U Ë wK «œ
 589. 589. 

d √ pM « W UO }t UF u “ËU&Ë WO U*«
 590. 590. 

 U R*« ÁU& W œU*«
 591. 591. 

 U «e ö l d «Ë r s?? Ë ¨qOLF U ‰UB ôU U —Ëb s ÂuI Ë
 592. 592. 

¨UM ¨pM « s UNF u UL WIzô WK UF0 qOLF «
 593. 593. 

V UD d ¡öLF « W b ‰«R?? bM Ë Æ©W u d «® Èd?? _« ÆVKD « w œu u QD Í√ `O B s
 594. 594. 

»dC U tOK ÍbF « W ËU v ≈ d _« qB b Ë  ö UF*« “U??$≈ W d vK bO Q « r O n UN « ‚u « w ¢œd —UA œ—«b?? U?? ? ¢
 595. 595. 

pM VO d
 596. 596. 

U W d r
 597. 597. 

w wN M b Ë ¨o u « W d
 598. 598. 

¡«—b q  UFO *« n?? u?? ¡U??I? b??M? Ë Æ¢Ÿu?? ? √
 599. 599. 

v? ≈
 600. 600. 

5? u?? ¢ pM w?? Q?? ø UFO *« r?? ? Ë  U KD « œb??
 601. 601. 

YO
 602. 602. 

s? …b U *« ¢o u K b ö “¢ W d w Àb
 603. 603. 

UL w œ W d „bF Á—Ëb?? Ë W uKD*« ‚«—Ë_« pM c QO Î ULNOK ¢‚d??A?*«¢ pM
 604. 604. 

bF
 605. 605. 

UO U œd —UA œ—«b U Æ ¢ÂUF « «bM u ¢ pM ¢? ÆWK UF*« “U$≈ Æ ¢ÂUF « «bM u pM ¢Ë ¢pM w O ¢ wMF ô rN ULK Ë
 606. 606. 

 UFO
 607. 607. 

‰U?? — œd?? ?
 608. 608. 

¡ôR?? ¢ Î nB Ë «dN VKD b
 609. 609. 

WIOI(« w d _«
 610. 610. 

sJ WO dB*«  U b)« r d b d b s oOKF
 611. 611. 

¨¢U O Î WOH UN «  ôU??B? ô«Ë WO —u «  ö UF*« s dNA « WOIOI(« WLOI « W ËU
 612. 612. 

w
 613. 613. 

w œ
 614. 614. 

w ¢w dF « pM «¢
 615. 615. 

Ÿd
 616. 616. 

w
 617. 617. 

œ«d ú «c?? v??K?
 618. 618. 

‰u??B? ?K? q?? R??
 619. 619. 

d? O?
 620. 620. 

p? ? √
 621. 621. 

p? M? ? «
 622. 622. 

b? ?O? UN bI w «  U MLK WOIOI(« WLOI « «–≈ w U Î vK WI «u*« bF
 623. 623. 

qOLF «
 624. 624. 

l qB
 625. 625. 

Íc « QD)« d d U bM ≠ p H b& b p √ v ≈ W U{ùU °q uL « Íc?? «Ë pM « l?? l?? u??*«
 626. 626. 

bIF «
 627. 627. 

œu?? Ë
 628. 628. 

l?
 629. 629. 

vv W U sL{ o dD « s √Ë ødL *« Ë√ qOLFK
 630. 630. 

pM « ÆWI «u*« pK V r s Ë wB ÷d ‰œU WO ö …œUA
 631. 631. 

rC
 632. 632. 

w ≠ÈuJ .bI —dI Î d √ pM « ‚uI U U ® 5 dD « ‚uI
 633. 633. 

sLC øUOKF «Ë UO b « œËb(«Ë bz«uH « V Ë
 634. 634. 

ÂU —_« ’U √ œd r??  UFO *«
 635. 635. 

w ËR ÊS?? «–≈ Î ‰UL ùU rN «  UFO *« d?? b?? Ë Ÿd??H? « d?? b??
 636. 636. 

UNO  U UD Ë ÷ËdI «
 637. 637. 

 U K rEF
 638. 638. 

VKD ©U dO s dL *« Ë√ qOLF « vK ‰«R « «c »«u bL F fO d ¬ Z M Í√ s nK ô
 639. 639. 

¢Z M ¢ lO Êu uI W UI ôU  UFO *« d b ŸdH « d b UNO V UD Ë pOA « «c ÆÊUL{
 640. 640. 

pO
 641. 641. 

vK
 642. 642. 

lO u « ÊUL zù« s rNML
 643. 643. 

WM U ¡öLF «  U KD Ê√ YO ¨t H ¨Z M*« „«– rN UM ô b s v ≈
 644. 644. 

WO U W «—œ
 645. 645. 

t rN bN«Ë X u « s p{uF Ë√ p —c F b √ ô sJ Ë vK ‰uB K
 646. 646. 

pM « UN b
 647. 647. 

jG{ W —Ë u rNM Ë ¨r?? _« WLOI « U??N? √ v??K? W?? b??)«
 648. 648. 

s?
 649. 649. 

Y  UFO *« n?? u??
 650. 650. 

UNHOC ¢l??O? WOKL ¢ u??
 651. 651. 

qOLF «Ë øpO ≈ tI d ∙dF r Íc « ¢dO)«¢Ë lzUC « œuF Ë œ«b « s qOLF « d Q ‰U w t uI WLOI U w U U Ë nO UJ « w dO u « s Y s Î Î °°ô Â√
 652. 652. 

qOLFK
 653. 653. 

U UM Z M*« ÊU «¡«u ÁbO d p??M? ? «
 654. 654. 

Êu?? J? ?
 655. 655. 

Ê√ V?? ?
 656. 656. 

ô√
 657. 657. 

∫U?? M? ?

×