Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12жилийн төлөвлөлт

2,082 views

Published on

  • Be the first to comment

12жилийн төлөвлөлт

  1. 1. Батлав. Сургалтын менежер:..................................../………………………… / Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар,академич Б.Ширэндэвийн нэрэмжит Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 6 дугаар ангийн Мэдээлэл зүйн хичээлийн жилийн төлөвлөгөө. № Нэгж хичээл. Ээлжит хичээлийн сэдэв. Суралцахуйн зорилт. Судлах цаг. Сурах бичгийн агуулга, хичээлийн сэдвийн хамаарал. Онол Дад I БҮЛЭГ. ОБЪЕКТ БА МЭДЭЭЛЭЛ (8 цаг) 1 Хүрээлэн буй объект. Объект, түүний шинж чанар Объект, түүнийг тодорхойлох Объектын шинж шинж чанарыг өөрийн үгээр тайлбарлах. 1 Хуудас: 5-7 2 Объектын орчин, бүлэг объект Объектын оршин байх нөхцөл буюу орчинг тодорхойлох Бүлэг объектын шинж чанарыг тодорхойлох. 1 Хуудас: 7-9 Дасгал: 1 КП: 1-8 3 Объектын загварын тухай ойлголт. Материаллаг загвар Загвар түүний ангиллыг танин мэдэх Материаллаг загварын онцлогийг тайлбарлах 1 Хуудас: 10-11 Даалгавар: 1-3 4 Мэдээллэн загвар Мэдээллэн загварын онцлогийг танин мэдэх Мэдээллэн загварыг дүрслэх хэлбэрүүдийг өөрийн үгээр тайлбарлах, дүрслэх 1 Хуудас:14 Даалгавар:1-2 5 Мэдээллэн загварыг байгуулах нь Төрөл бүрийн эх сувалжаас мэдээлэл цуглуулах Зорилгоос нь хамаараад төрөл бүрийн мэдээллэн загвар байгуулах 1 Хуудас: 14 Даалгавар:1-3 Хуудас: 15 КП: 1.2.1-1.2.4 Хуудас:16 Даалгавар:1-6 КП: 1.2.5-1.2.6 Б.Хүрэлбаатар.Мэдээлэл зүйн багш
  2. 2. 6 Мэдээллийн процесс. Мэдээллийг хэрэглэх, мэдээллийг процесс Мэдээллийн процессын онолын суурь ойлголтыг энгийн жишээнд тулгуурлан ойлгох 1 Хуудас: 17 7 Мэдээллийг цуглуулах ба хадгалах Ахуйн болон сургалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах хэрэгцээт мэдээллийг боломжит эх үүсвэрээс сонгон цуглуулж, түүнийг хадгалж, ашиглах 1 Хуудас: 18-19 8 Мэдээллийг боловсруулах, дамжуулах Ахуйн болон сургалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах мэдээллийг хэрхэн боловсруулахыг тодорхойлох, компьютерээр мэдээлэл болоьсруулхын давуу талыг ойлгох 1 Хуудас: 19-21 Даалгавар:1-8 Хуудас: 22 Даалгавар: 1-7 II БҮЛЭГ. КОМПЬЮТЕР. (9цаг) 9 Компьютер ийн бүтэц, техник хангамж Компьютерийн түүх, үндсэн төхөөрөмж Компьютерийн техник хувьсал өөрчлөлт, хөгжлийн түүхийн талаар ойлголттой болох 1 Хуудас: 23-24 10 Мэдээлэл оруулах үндсэн болон нэмэлт төхөөрөмж Мэдээлэл оруулах төхөөрөмжүүдийн үүргийг ойлгож, хэрэглээнд суралцах 1 Хуудас: 25-27 КП: 1-9 11 Мэдээлэл хадгалах, гаргах үндсэн болон нэмэлиът төхөөрөмж Мэдээлэл оруулах, гаргах, хадгалах, төхөөрөмжүүдийн үүрэг зориулалтыг ойлгох, ашиглах аргад суралцах 1 Хуудас: 27-29 Даалгавар: 1-6 12 Компьютерийн эрүүл ахуй, компьютерийг хамтран ашиглах Компьютерийг хамтран болон дангаар соёлтой, зөв боловсон, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн хэрэглэх 1 Хуудас:29 Даалгавар:2-3 13 Компьютерийн үндсэн ойлголтууд Файл Хавтас объектуудын шинж чанарыг мэдэж, үйлдлийг 1 Хуудас:33-35 Даалгавар:1-7 Б.Хүрэлбаатар.Мэдээлэл зүйн багш
  3. 3. Програм хангамж гүйцэтгэх 14 Програм хангамж, түүний ангилал, программыг удирдаж ажиллах (интерфэйс) Үйлдлийн системийн программ, хэрэглээний програмуудыг үүргээр ялгах. Хэрэглэгчийн график интерфэйстэй ажиллах. 1 Хуудас:35-39 Даалгавар:1-615 16 Үйлдлийн системийн програм, түүний цонх ҮС-үүдийн төрөл ангиллыг мэдэх ҮС-үүдийн программын цонхны бүтэц, интерфэйстэй танилцах ҮС-ийн программуудын болон тэдгээрийн хувилбаруудын цонхнуудыг харьцуулж ойлгох. 1 Хуудас:36-39 ажлын хуудас:2.2.9 17 Хэрэглээний програм, түүний цонх Хэрэглээний программыг дуудаж ажиллуулдаг Программын интерфэйстэй ажиллах 1 Хуудас:39-41 Даалгавар:1-10 18 Үйлдлийн системийн орчны хэрэглээний программууд Тооны машин, видео, дуу тоглуулах, тэмдэглэл хөтлөх, бичвэр мэдээллийг боловсруулах хялбар программуудын ашиглах 1 Хуудас: 41-42 Даалгавар:1-4 III БҮЛЭГ. МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ ХЯЛБАР ТЕХНОЛОГИ. (11 цаг) 19 Компьютер ээр бичвэр мэдээллийг боловсруул ах Компьютер бичвэр мэдээллийг хэрхэн ойлгодог вэ? Компьютерээр бичвэр боловсруулхад шаардлагатай суурь ойлголт, ур чадварыг эзэмшүүлэх 1 Хуудас: 43-46 КП: 1-4 20 Бичвэрийг компьютерт оруулах программ Бичвэртэй ажиллах программ ашиглаж сурах 2 Хуудас: 46-48 КП:1-3 21 Компьютерт бичвэр Компьютерт бичвэр оруулах, хурууны зөв байрлалаар 2 Хуудас: 48-50 Б.Хүрэлбаатар.Мэдээлэл зүйн багш
  4. 4. оруулах, хурууны зөв байрлалаар бичих хурдан бичих КП: 1-6 22 Бичвэрийг хэлбэржүүлэх, бивэрийг хуулах, зөөх Бичвэрийг хэлбэржүүлэх, бичвэрийг хуулах, зөөх 1 Хуудас: 50-52 Даалгавар: 1-6 КП:1-4 Хуудас:52 КП:1-5 23 Зурган мэдээлэл боловсруул ах Зургийн программ, түүний орчин Зурган мэдээлэл боловсруулах программ ашиглаж сурах 1 Хуудас: 53-54 24 Зургийн хэрэгсэлүүд, тэдгээрийн хэрэглээ Зургийн хэрэгслүүдийг ашиглан шаардлагадаа нийцүүлэн зураг зурах, засварлах 1 Хуудас: 55-56 25 Дүрс ашиглан зураг урлахуй Дүрс ашиглан объек бүтээх, эвлүүлэх, зөөх, хуулах, өнгө будаг ашиглах, нэмэлт боломжуудыг судлах 1 Хуудас: 58 Даалгавар: 1-2 26 Зургийн орчинд бичвэртэй ажиллах Бичвэртэй ажиллах засварлах, зургийн орчинд боловсруулалт хийх 1 Хуудас: 56-58 Сорил: 1-2 IV БҮЛЭГ. ҮЙЛДЛИЙН ДАРААЛАЛ БА АЛГОРИТМ (5цаг) 27 Үйлдлийн дараалал ба алгоритм Үйлдлийн дараалал буюу алгоритм Хялбар үйлдлийн дараалал тодорхойлох, үгээр болон блок схемээр дүрслэх 1 Хуудас: 59-61 Даалгавар: 1-4 28 Шугаман алгоритм, бичвэр болон зургийн объект дээр хийх үйлдэл Зургийн болон текст рбъект боловсруулах шугаман үйлдлийн дараалал буюу алгоритмыг дүрслэх, түүгийгээ биелүүлж, үр дүнг харуулах 1 Хуудас: 62-63 Бодлого: 1 Даалгавар: 1-6 29 Салаалсан алгоритм Энгийн салаалсан алгоритмыг дүрслэх, түүнийгээ биелүүлэх, үр дүнг тооцоолох 1 Хуудас: 64-67 Бодлого: 2-3 Даалгавар: 1-5 30 Давталттай алгоритм Давталттай алгоритмыг дүрслэх, түүнийгээ биелүүлж, 2 Хуудас: 68-70 Бодлого: 4-5 Б.Хүрэлбаатар.Мэдээлэл зүйн багш
  5. 5. үр дүнг тооцох Даалгавар: 1-4 V БҮЛЭГ. ИНТЕРНЭТ БА ВЭБ (3цаг) 31 Интернэтий н хэрэглээ ба вэб Интернэт ба түүний хэрэгцээ шаардлага Интернэтийн үйлчилгээнүүдийн ач холбогдлыг ойлгох Вэб сайтаар аялан мэдээлэл хүлээн авах, дамжуулах Сүлжээний орчинд мэдээлэл соллцох, цахим шуудан, мессенжерийн үйлчилгээг ашиглах 1 Хуудас: 71-73 КП: 1 32 Хайлтын систем, хэрэгсэл Хайлтын систем ашиглан хэрэгцээт мэдээллээ хайж олох, ашиглах 2 Хуудас: 74-76 КП: 1 Даалгавар: 1-6 Сорил: 1-4 НИЙТ СУДЛАХ ЦАГ: 35 12 23 Б.Хүрэлбаатар.Мэдээлэл зүйн багш
  6. 6. Б.Хүрэлбаатар.Мэдээлэл зүйн багш
  7. 7. Б.Хүрэлбаатар.Мэдээлэл зүйн багш

×