Cao xương ngựa - Những điều cần biết (Tác giả: BS Nguyễn Lân Đính)

389 views

Published on

Những lời khuyên rất bổ ích từ bác sỹ Nguyễn Lân Đính về việc sử dụng cao xương ngựa

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cao xương ngựa - Những điều cần biết (Tác giả: BS Nguyễn Lân Đính)

  1. 1. Cao xöông ngöïanhöõng ñieàu caàn bieát Ngöôøi trình baøy : Baùc só Nguyeãn Laân-Ñính
  2. 2. Laø moät thöïc phaåm chöùc naêngkeát hôïp ñoâng y coå truyeàn & taây y 1 ngöïa tröôûng thaønh cho 1.5 – 5 kg cao xöông Chuaån bò coâng phu qua 4 giai ñoïan :lôùc thòt, gaân..chæ laáy xöông, naïo tuûy, phôi xaáy khoâ, ngaâm röôïu + göøng tröôùc khi naáu thaønh cao Naáu cao vôùi nöôùc 24 giôø lieàn, chieát xuaát, coâ ñaïc 3 laàn môùi ra thaønh phaåm
  3. 3. Moät saûn phaåm quyù hôïp phaùp & an toøan veä sinh thöïc phaåm • Theo Đông Y có vị ngọt, tính mát, có tác dụng bổ dưỡng, ích khí, mạnh gân xương cơ. • Theo Tây Y, người ta quan niệm là một “thức ăn chức năng” như cao ngựa cần được kiểm tra về hai mặt giá trị dinh dưỡ ng và an tòan , vệ sinh thự c phẩ m – cụ thể là không có vi sinh gây bệ nh & kim lọ ai nặ ng độ c hạ i : Chì Pb, Cadmi Cd & Thuy ̉ ngân Hg • Giá trị dinh dưỡng đặc biệt là về mặt chất đạm và các acid amin thiết yếu cũng như về hàm lượng g % tớ i 80
  4. 4. Caùc ñoä tuoåi & ñoái töôïng söû duïng ñöôïc cao xöông ngöïa
  5. 5. Caùc choáng chæ ñònh duøng cao xöông theo ñoâng y & taây y Theo ñoâng y Theo taây y• khi Ngöôøi beänh bò : • Trong beänh Thoáng huyeát hö, hoûa thònh (hay Phong Gout khi acid uric vöôïng), thöïc nhieät … chaúng haïn khi bò dôøi leo trong maùu > 7 – 8 mg/dL (Zona) • Khi thaän suy khoâng xöû• Thể tỳ hư thấ p trệ lyù được ñoä ñaïm cao• Thể khí trệ huyế t ứ cuûa cao xöông ngöïa• Vaø khi duøng thì kieâng : • Khi bị suy gan – caùc thức ăn “tanh” như toâm, cua, caù; – caùc gia vị cay (toûi, ôùt, haït tieâu; – Nöôùc cheø ñaëc – ñậu xanh, rau muoáng, maêng.
  6. 6. Löôïng cao khuyeân neân söû duïng cho moät ñôït hoã trôï ñieàu trò• Thí dụ : Trong miếng cao 100 g hiện nay, nên phân chia ra làm10 liều 10 g/ngày (mỗi bữa 5 g x 2 lần/ ngày, chẳng hạn)  1 miếng 100 g dùng được 10 ngày, thì nên mua 3 miếng 100 g đủ cho 1 tháng tẩm bổ mới dễ thấy hiệu quả.• Hình thức sử dụng đơn giản nhất là chưng cách thủy hay ngâm cho mềm vào cháo nóng là dễ tiêu hóa hấp thu nhất.
  7. 7. Caùm ôn quyù vò ñaõ quan taâm chuù yù laéng nghe

×