Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบฝึกหัดที่ 9 ผู้นำและการปกครองของประเทศในอาเซียน

866 views

Published on

แบบฝึกหัดที่ 9 ผู้นำและการปกครองของประเทศในอาเซียน ALAKBlog.wordpress.com

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แบบฝึกหัดที่ 9 ผู้นำและการปกครองของประเทศในอาเซียน

 1. 1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 1 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 1 เรื่อง ผู้นำและกำรปกครองของประเทศมำเลเซีย รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คำแนะนำ เมื่อนักเรียนศึกษำเรื่องผู้นำและกำรปกครองของประเทศมำเลเซียแล้ว จงตอบ คำถำมต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบกำรปกครองของมำเลเซีย มำพอเข้ำใจ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. พระมหำกษัตริย์ มำเลเซีย มีควำมสำคัญต่อกำรปกครองในประเทศมำเลเซีย อย่ำงไร ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. จงบอกบทบำท หน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีของมำเลเซีย ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
 2. 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 2 แนวคำตอบแบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 1 เรื่อง ผู้นำและกำรปกครองของประเทศมำเลเซียน รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม แนวทางการตอบคาถาม 1. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบกำรปกครองของมำเลเซีย มำพอเข้ำใจ ตอบ ประเทศมำเลเซียปกครองด้วยระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ รูปแบบ คล้ำยกับประเทศอังกฤษ และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็น พระรำชำธิบดี 2. พระมหำกษัตริย์มีควำมสำคัญต่อกำรปกครองในประเทศมำเลเซียอย่ำงไร ตอบ เป็นประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นพระรำชำธิบดี องค์ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระรำชำธิบดี สุลตำน มุซตำซีมุ บิลลำฮ์ อับดุล ฮำลิม มุอัซซัม ชำฮ์ อิบนี อัลมำร์ ฮุม สุลตำน บำดิร ชำฮ์ พระชนมำยุ 85 พรรษ 3. จงเล่ำประวัติควำมเป็นมำและบทบำท หน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีของมำเลเซีย ตอบ นำยนำจิบ รำซะก์ ดำโต๊ะซรี ฮัจญี โมฮัมมัด นำจิบ บิน ตน ฮัจญี อับดุล รำซะก์ ปัจจุบันของประเทศมำเลเซีย หรือเป็นนำยกรัฐมนตรี คนที่ 6 ของประเทศ ปัจจุบันอำยุ 59 ปี เกิดมำในครอบครัวนักกำรเมือง เคยดำรงตำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรี และสังกัดพรรคอัมโน บทบำทหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีของมำเลเซีย เป็นผู้นำในกำรบริหำรประเทศ
 3. 3. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 3 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 2 เรื่อง ผู้นำและกำรปกครองของประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คำแนะนำ เมื่อนักเรียนศึกษำเรื่องผู้นำและกำรปกครองของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียน มำร์แล้ว จงตอบคำถำมต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบกำรปกครองของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ มำพอเข้ำใจ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. พระมหำกษัตริย์ของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ มีควำมสำคัญ ต่อกำรปกครองในประเทศอย่ำงไร ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. จงบอกบทบำท หน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
 4. 4. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 4 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 3 เรื่อง ผู้นำและกำรปกครองของประเทศรำชอำณำจักรกัมพูชำ รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คำแนะนำ เมื่อนักเรียนศึกษำเรื่องผู้นำและกำรปกครองของประเทศรำชอำณำจักรกัมพูชำ แล้ว จงตอบคำถำมต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบกำรปกครองของรำชอำณำจักรกัมพูชำ มำพอเข้ำใจ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. พระมหำกษัตริย์ของรำชอำณำจักรกัมพูชำมีควำมสำคัญต่อกำรปกครองใน ประเทศอย่ำงไร ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. จงบอกบทบำท หน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีรำชอำณำจักรกัมพูชำ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
 5. 5. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 5 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 4 เรื่อง ผู้นำและกำรปกครองของประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คำแนะนำ เมื่อนักเรียนศึกษำเรื่องผู้นำและกำรปกครองของประเทศสำธำรณรัฐ ประชำธิปไตยประชำชนลำวแล้ว จงตอบคำถำมต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบกำรปกครองของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว มำพอเข้ำใจ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. พระมหำกษัตริย์ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวมีควำมสำคัญ ต่อกำรปกครองในประเทศอย่ำงไร ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. จงบอกบทบำท หน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีของสำธำรณรัฐประชำธิปไตย ประชำชนลำว ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
 6. 6. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 6 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 5 เรื่อง ผู้นำและกำรปกครองของประเทศไทย รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คำแนะนำ เมื่อนักเรียนศึกษำเรื่องผู้นำและกำรปกครองของประเทศไทยแล้วจงตอบ คำถำมต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบกำรปกครองของประเทศไทย มำพอเข้ำใจ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. พระมหำกษัตริย์ของไทยมีควำมสำคัญต่อกำรปกครองในประเทศอย่ำงไร ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. จงบอกบทบำท หน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีของประเทศไทย ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
 7. 7. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 7 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 6 เรื่อง ผู้นำและกำรปกครองของประเทศสำธำรณรัฐสิงคโปร์ รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คำแนะนำ เมื่อนักเรียนศึกษำเรื่องผู้นำและกำรปกครองของประเทศสำธำรณรัฐสิงคโปร์ แล้ว จงตอบคำถำมต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบกำรปกครองของประเทศสำธำรณรัฐสิงคโปร์มำพอเข้ำใจ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. ประธำนำธิบดีของประเทศสำธำรณรัฐสิงคโปร์มีควำมสำคัญต่อกำรปกครอง ในประเทศอย่ำงไร ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. จงบอกบทบำทหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีของประเทศสำธำรณรัฐสิงคโปร์ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
 8. 8. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 8 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 7 เรื่อง ผู้นำและกำรปกครองของประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คำแนะนำ เมื่อนักเรียนศึกษำเรื่องผู้นำและกำรปกครองของประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยม เวียดนำมแล้ว จงตอบคำถำมต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบกำรปกครองของสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม มำพอเข้ำใจ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. ประธำนำธิบดีของสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม มีควำมสำคัญต่อกำรปกครอง ในประเทศอย่ำงไร ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. จงบอกบทบำทหน้ำที่ของผู้นำของสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ตอบ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
 9. 9. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 9 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 8 เรื่อง ผู้นำและกำรปกครองของของรัฐบรูไนดำรุสซำลำม รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คำแนะนำ เมื่อนักเรียนศึกษำเรื่องผู้นำและกำรปกครองของของรัฐบรูไนดำรุสซำลำม แล้ว จงตอบคำถำมต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบกำรปกครองของรัฐบรูไนดำรุสซำลำม มำพอเข้ำใจ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. พระมหำกษัตริย์ของรัฐบรูไนดำรุสซำลำม มีควำมสำคัญต่อกำรปกครอง ในประเทศมำเลเซียอย่ำงไร ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. จงบอกบทบำทหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีของรัฐบรูไนดำรุสซำลำม ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
 10. 10. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 10 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 9 เรื่อง ผู้นำและกำรปกครองของประเทศสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คำแนะนำ เมื่อนักเรียนศึกษำเรื่องผู้นำและกำรปกครองของประเทศสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ แล้ว จงตอบคำถำมต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบกำรปกครองของสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ มำพอเข้ำใจ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. พระมหำกษัตริย์ของสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ มีควำมสำคัญต่อกำรปกครอง ในประเทศอย่ำงไร ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. จงบอกบทบำท หน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีของสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
 11. 11. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 11 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 10 เรื่อง ผู้นำและกำรปกครองของสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................... คำแนะนำ เมื่อนักเรียนศึกษำเรื่องผู้นำและกำรปกครองของสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย แล้ว จงตอบคำถำมต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนสรุปรูปแบบกำรปกครองของสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย มำพอเข้ำใจ ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. พระมหำกษัตริย์ ของสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย มีควำมสำคัญต่อกำรปกครองใน ประเทศอย่ำงไร ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. จงบอกบทบำท หน้ำที่ของผู้นำของประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ตอบ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

×