Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบทดสอบย่อยที่ 9 ผู้นำและการปกครองของประเทศในอาเซียน

2,568 views

Published on

ผู้นำและการปกครองของประเทศในอาเซียน ALAKBlog.wordpress.com

Published in: Career
  • Be the first to comment

แบบทดสอบย่อยที่ 9 ผู้นำและการปกครองของประเทศในอาเซียน

  1. 1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 1 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่องที่ 9 ผู้นำและกำรปกครองของประเทศในอำเซียน รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม คำชี้แนะนำ ข้อสอบมี 10 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วทำเครื่องหมำย X ทับอักษร ก ข ค หรือ ง ในกระดำษคำตอบ ให้ตรงกับข้อที่นักเรียนเลือกตอบ 1. ประเทศใดที่มี องค์สุลต่ำน เป็นประมุขของประเทศ ก. มำเลเซีย ข. สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ค. รัฐบรูไนดำรุสซำลำม ง. มำเลเซียและรัฐบรูไนดำรุสซำลำม 2. นำยกรัฐมนตรีของประเทศมำเลเซียคนที่ 6 ชื่อว่ำอย่ำงไร ก. พลเอกเต็ง เส่ง ข. นำยลี เซียน ลุง ค. นำยนำจิบ รำซะก์ ง. นำยทองสิง ทำมะวง 3. ประเทศมำเลเซียปกครองด้วยระบอบใด ก. แบบเผด็จกำร ข. แบบสังคมนิยม ค. ระบอบคอมมิวนิสต์ ง. ระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ
  2. 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 2 4. สมเด็จอัครมหำเสนำบดีเดโช เป็นตำแหน่งของผู้นำประเทศใด ก. รำชอำณำจักรไทย ข. รำชอำณำจักรกัมพูชำ ค. สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ง. สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 5. บุคคลในข้อใดเป็นประธำนำธิบดีคนที่ 6 แห่งอินโดนีเซีย ก. นำยเจือง เติ๊น ซำง ข. นำยโทนี ตัน เค็ง ยัม ค. นำยเบนิกโน อำกีโนที่ 3 ง. นำยซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน 6. บุคคลในข้อใดเป็นนำยกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ก. นำงปวีณำ หงษ์สกุล ข. นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ค. นำงสำวศันสนีย์ นำคพงศ์ ง. คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ 7. กำรปกครองในกลุ่มอำเซียนประเทศใดไม่มีนำยกรัฐมนตรี ก. สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ข. สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ค. สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ง. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 8. ประเทศในข้อใด ปกครองด้วยระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ ก. รัฐบรูไนดำรุสซำลำม ข. สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ ค. สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ง. สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
  3. 3. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 3 9. กำรปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในอำเซียนมีผู้นำอยู่ในตำแหน่งใด ก. มีประธำนำธิบดีเป็นประมุขแต่ไม่มีนำยกรัฐมนตรี ข. มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขแต่ไม่มีนำยกรัฐมนตรี ค. มีประธำนำธิบดีเป็นประมุขและมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศ ง. มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขและมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศ 10. ประเทศไทยมีรูปแบบกำรปกครองแบบใด ก. ระบอบคอมมิวนิสต์มีประธำนำธิบดีเป็นประมุข ข. ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ค. ระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์โดยมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ง. ระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำโดยมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข

×