Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trắc nghiệm qth

9,393 views

Published on

  • Be the first to comment

Trắc nghiệm qth

  1. 1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH ***** CHƯƠNG 3_ LỊCH SỬ CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ1. Ai là cha đẻ của phương pháp Quản trị 6. Không quan tâm đến con người là nhược Khoa học? điểm lớn nhát của tư tưởng QT nào? A. Peter Drucker A. Phương pháp QT bằng Khoa học B. Haroll Koontz B. Phương pháp QT Hành chính C. Taylor C. Phương pháp QT con người D. Fayol D. Phương pháp QT định lượng2. Tìm ra cách làm thế nào để tăng năng suấtlà đặc trưng của trường phái QT nào? 7. Phương pháp QT nào phù hợp với những A. QT bằng phương pháp khoa học quyết định QT sáng tạo? B. QT bằng phương pháp hành chính A. QT hành chính C. QT sản xuất và tác nghiệp B. QT Hành vi D. QT hành vi C. QT định lượng D. QT tiến trình3. Ai là người đầu tiên đưa ra các chức năngcủa QT? 8. Coi QT là 1 nghề là tư tưởng của ai? A. Taylor A. Taylor B. Fayol B. Fayol C. Koontz C. Maslow D. Drucker D. Koontz4. Trường phái tâm lí xã hội được xây dựng 9. Quan điểm của Haroll Koontz về quản trịtrên cơ sở: là: A. Những nghiên cứu ở nhà máy Halthorne A. QT là Qt con người B. Phân tích quan hệ giữa con người với con B. QT là sự hợp nhất của các quan điểmngười trước đó C. Quan điểm hành vi học C. QT là 1 tiến trình D. Cả 3 D. Cả 35. Phương pháp cây gậy và củ cà rốt đúng với 10. Luôn ghi nhận ý kiến đóng góp của nhântư tưởng quản trị của ai? viên, khuyến khích nhân viên báo cáo mọi vấn A. Fayol đề là tư tưởng của lí thuyết quản trị: B. Mayo A. QT hệ thống C. Maslow B. QT theo tiến trình D. Mc Gregor C. Lý thuyết Z D. Kaizen Chương 3: 1c 2a 3b 4d 5d 6a 7c 8b 9c 10d
  2. 2. CHƯƠNG 4_ HOẠCH ĐỊNH1. Nội dung của hoạch định bao gồm các yếu tố, trừ: A. Thiết lập mục tiêu B. Phân tích dây chuyền giá trị 7.Theo phương pháp MBO, yếu tố nào sau đây C. Phân tích nội bộ doanh nghiệp làm tăng hiệu quả QT? D. Xây dựng hệ thống kiểm soát A. Kiểm soát chặt chẽ B. Mục tiêu thách thức, cụ thể2. Khi hoạch định, nhà Qt sẽ: C. Mục tiêu đưa từ trên xuống a. Làm giảm tính linh hoạt của tổ chức D. Lãnh đạo theo phong cách tự do b. Lãng phí thời gian c. Phối hợp nỗ lực của tổ chức 8.Những yêu cầu nào đối với mục tiêu lợi d. Khó điều chỉnh được nhuận của doanh nghiệp là không cần thiết? A. Tỷ suất lợi nhuận cần đạt được so với năm trước3. Mục đích của hoạch định không bao gồm B. Tỷ suất lợi nhuận chung của doanh yếu tố nghiệp a. Phối hợp nỗ lực của toần bộ tổ chức C. Doanh nghiệp pahỉ nỗ lực cao mới đạt b. Giảm sự chồng chéo được c. Là cơ sở cho hoạt động kiểm soát D. Trong khoảng thời gian 4 năm d. Loại trư sự biến động của môi trường 9. mục tiêu được thiết lập tốt nhất không cần4.Chính sách thuộc loại kế hoạch nào? thiết phải có đặc điểm nào sau đây? A. Kế hoạch sử dụng 1 lần A. Thách thức nhưng phải khả thi B. Kế hoạch thường trực B. Phải mang tính dài hạn C. Kế hoạch ngắn hạn C. Chú trọng vào kết quả D. Kế hoạch dài hạn D. Phải trìn bày bằng văn bản5. Loại kế hoạch nào xác định vị thế của doanh 10.Sự khác biệt cơ bản giữa thiết lập mục tiêunghiệp trong môi trường hoạt động? truyền thống và MBO: A. Thường trực A. Các mục tiêu trong phương pháp truyền B. Chiến lược thống sẽ định hướng hoạt động Qt C. Cụ thể B. Các mục tiêu trong phương pháp truyền D. Tác nghiệp thống làm tiêu chí để đánh giá C.Phương pháp truyền thống là quá trình6.Đáp án nào thuộc phương pháp MBO? đưa mục tiêu từ trên xuống còn MBO đưa mục tiêu từ A. Tập thể ra quyết định trên xuống và từ dưới lên B. Mục tiêu rõ ràng D. Phương pháp MBO có nhiều mục tiêu C. Kiểm tra tiến độ thực hiện bao quát các hoạt động khác nhau D. Giám sát chặt chẽ Chương 4: 1d 2c 3c 4b 5c 6d 7b 8a 9b 10c
  3. 3. CHƯƠNG 5_ RA QUYẾT ĐỊNH1. Quyết định xem chiến lược nào là tốt cho 6. Các quyết định được chương trình hóa có DN là quyết định thuộc chức năng nào? đặc điểm: A. Hoạch định a. Quyết định có giải pháp sáng tạo B. Tổ chức b. Quyết định đúng hay không phụ thuộc C. Lãnh đạo vào khả năng người ra quyết định D. Kiểm soát c. NC đc khá đầy đủ thông tin d. Nhằm giải quyết các vấn đề mới2. Quá trình tuyển dụng của doanh nghiệp như thế nào là quyết định loại gì? 7. Xác định xem điều kiện ra quyết định a. Quyết định danh nghĩa thuộc loại chắc chắn, rủi ro hay bất trắc là b. Quyết định Delphi việc nhà QT sẽ nghiên cứu trong bước nào c. Quyết định theo chương trình của quá trình ra quyết định d. Quyết định không theo chương trình a. Xác định các tiêu chí b. Phân bổ trọng số3. Kỹ thuật ra quyết định nào mà các thành c. Đánh giá các phương án viên trong nhóm không ngồi với nhau? d. Lựa chọn phương án a. Làm việc nhóm b. Động não 8. Hành vi trực giác kết hợp với sự chấp nhận c. Danh nghĩa mơ hồ là cao là đặc điểm của phong cách ra d. Delphi quyết định nào? A. Khái quát4. Có được giải pháp sáng tạo là đặc điểm của B. Chỉ dẫn quyết định nào? C. Phân tích a. Quyết định theo quy trình D. Hành vi b. Quyết định không đc chương trình hóa c. Quyết định được chương trình hóa 9. Đáp án nào không phải là yếu tố của duy lý d. Quyết định cá nhân trong giới hạn? a. Tối ưu b. Dựa trên lý trí5. Quyết định các công việc thiết kế như thế c. Quá trình được đơn giản hóa nào nằm trong quyết định nào của nhà d. Thiết lập các mục tiêu cụ thể, rõ ràng QT? A. Hoạch định 10. Bước ra quyết định nào không thuộc kỹ B. Tổ chức thuật nhóm danh định C. Lãnh đạo a. Các thành viên độc lập viết ý tưởng D.Kiểm soát b. Các lần lượt trình bày c. Kết quả được ghi lại và sao làm nhiều bản d. Các thành viên độc lập cho điểm các ý tưởng Chương 5: 1a 2c 3d 4b 5b 6c 7c 8a 9d 10c
  4. 4. CHƯƠNG 6_ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC1. Trong chiến lược chi phí thấp, yếu tố nào 6. Chiến lược chi phí thấp yêu cầu: được ưu tiên nhiều nhất? a. Có chính sách thu hút lao động tay nghề a. Đổi mới cao b. Chất lượng b. Phối hợp chặt chẽ giữa đa hành vi và c. Khả năng đáp ứng nhu cầu khách hang marketing d. Hiệu suất c. Phân định chức năng chặt chẽ d. Có các phương pháp đo lường khả quan2. Chiến lược khác biệt hóa đòi hỏi a. Sản phẩm được thiết kế để sản xuất hàng 7. Việc GM liên kết Toyota lập 1 nhà máy sản loạt xuất ôtô tại Mỹ được gọi là chiến lược gì? b. Các kỹ năng sản xuất theo quy trình a. Tăng trưởng tập trung c. Hợp tác chặt chẽ từ hệ thống phân phối b. Đa dạng hóa tập trung d. Giám sát lao động chặt chẽ c. Hội nhập hàng ngang d. Hội nhập hàng dọc3. Việc Google mua lại Youtube thuộc loại chiến lược gì? 8. Khi xác định 1 ngành có mức độ hấp dẫn a. Đa dạng hóa tập trung cao hay thấp, DN sẽ phân tích gì? b. Tăng trưởng tập trung a. Điểm mạnh, điểm yếu c. Chiến lược tập trung b. 5 lực lượng cạnh tranh d. Chiến lược cạnh tranh c. Phân tích PEST d. Tất cả các phân tích trên4. Công ty chứng khoán VIS mở thêm chi nhánh tại thành phố HCM được gọi là 9. Pháp luật chống độc quyền sẽ hạn chế chiến lược gì? chiến lược nào? a. Đa dạng hóa tập trung a. Hội nhập ngang b. Tăng trưởng tập trung b. Hội nhập dọc c. Đa dạng hóa tổ hợp c. Đa dạng hóa tập trung d. Hội nhập hàng ngang d. Tăng trưởng tập trung5. khi áp dụng chiến lược tăng trưởng thì 10.Yếu tố nào giúp DN đạt tỷ suất lợi nhuận chiến lược nào có độ rủi ro cao nhất? bình quân cao, dù lợi nhuận bình quân của a. Hội nhập hàng ngang ngành ntn: b. Tăng trưởng tập trung a. Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp c. Đa dạng hóa tập trung trong ngành d. Đa dạng hóa tổ hợp b. Cấu trúc ngành c. Chuối giá trị của doanh nghiệp d. Đặc tính kỹ thuật của ngành Chương 6: 1d 2b 3a 4b 5d 6c 7c 8c 9a 10c
  5. 5. CHƯƠNG 7_ TỔ CHỨC1. Đơn vị doanh nghiệp kinh doanh đơn 5. Kết quả của ủy quyền là: ngành quy mô vừa và nhỏ, hình thức phân a. Cấp dưới nhận thức được mệnh lệnh khâu phù hợp nhất là: b. Cấp dưới chủ động hơn trong công a. Theo sản phẩm đơn vị việc b. Theo khách hang c. Cấp dưới thực hiện công việc như chỉ c. Theo chức năng dẫn d. Theo khu vực 6. Khi sử dụng cơ cấu TC hữu cơ, DN sẽ hoạt2. Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng ít cấp động hiệu quả hơn khi quản trị, hình thức phân khâu phù hợp a. Phân chia bộ phận theo kahchs hang nhất: b. Sd chiến lược a. Theo chức năng c. Môi trường ổn định b. Theo sản phẩm đơn vị d. Đơn chiếc c. Theo khu vực d. Theo ma trận 7. Cấu trúc tổ chức sẽ phụ thuộc những yếu3. Doanh nghiệp phân khâu theo hình thức tố nào nào thì đến cuối chu kỳ kinh doanh, phần a. Cv, clược, Cnghệ, Mtrường đóng góp về lợi nhuận doanh số của cá bộ b. Clược, qmô, Cnghệ, tự chủ phận sẽ rõ ràng c. Qmô, clược, Cnghệ, Mtrường a. Theo chức năng d. Qtrình sx, qmô, cnghệ, mtrường b. Theo sản phẩm đơn vị c. Theo khu vực 8. Nhược điểm chính của p/c theo chức năng: d. Theo ma trận a. Khó kiểm soát hđ KD b. Chú trọng lợi nhuận ngắn hạn4. Mức độ tập trung quyền lực cao thường c. Khó phhát triển các QTV cấp cao gặp trong kiểu phân khâu: d. Tăng chi phí do nhiều nv chức năng a. Theo chức năng b. Theo sản phẩm đơn vị c. Theo khu vực 9. Cv nào ko thuộc hđ của chức năng TC: d. Theo ma trận a. Phân chia cv thành chức năng cụ thể b. Nhóm các cv thành các bộ phận c. Xd hệ thống lương thưởng phù hợp d. Tuyển dụng 10. Yếu tố nào ko làm tăng phạm vi kiểm soát a. Người quản lý năng lực b. Nv được đào tạo tốt c. Nv thix làm việc độc lập d. Cv ko được tiêu chuẩn hóaChương 7: 1c 2d 3b 4a 5b 6d 7b 8c 9c 10d
  6. 6. CHƯƠNG 8 + 91. Khi ncầu đc thỏa mãn, nó ko còn là động 6. Đặc điểm của phng cách lãnh đạo dân chủ cơ thúc đẩy, là quan điểm của ai là a. Taylor a. Ra qđ đơn phương b. Maslow b. Cấp dươi được phép ra 1 số qđ c. Herberg c. Giao nvụ kiểu mệnh lệnh d. Mac Gregor d. Giám sát chặt chẽ2. Theo Herberg, yếu tố dẫn đến sự thỏa mãn 7. Đóng góp của Maslow đối với QT là chỉ ra của nv ko bao gồm tầm quan trọng của: a . Cơ hội phát triển a. phát hiện nhu cầu b. Trách nhiệm b. Tạo cơ hội cho nv ra qđ c. Sự tiến bộ c. Tạo cơ hội cho nv khẳng định mình d. Tiền lương d. Thỏa mãn các n/cầu để động viên nv3. Những công cụ đc sd kết hợp để động viên 8. Chiến lược thiết kế cv nào làm tăng mức độ nv bao gồm: kiểm soát của người thực hiện cv? a. Chọn người phù hợp với cv a. Cl làm giàu cv b. Đảm bảo các mtiêu có thể đạt đc b. Cl mở rộng phạm vi cv c. Nới lỏng sự giám sát c. Cl trả lương theo thành tích d. Sd các mtiêu thách thức d. Cl giờ làm vc linh hoạt4. Theo ncứu của Đh Michigan, phong cách 9. Theo Hersey và Blandchards, nhà lãnh đạo lãnh đạo định hướng con người có đặc sẽ sd phong cách bán khi nv: điểm a. Nỗ lực t.h cv cao a. Chú trọng khía cạnh kĩ thuật của cv b. Có kỹ năng và thiếu động cơ b. Quan tâm đến sự hthành cv c. Ko có kỹ năng và sẵn sàng thực hiên cv c. Coi nv là công cụ để đạt mục tiêu d. Ko có kỹ năng và ko sẵn sàng thực hiên d. Chú trọng qhệ với cấp dưới cv5. Theo thuyết lưới QT, vc tạo đk để tăng 10. Đặc điểm nào thuộc phong cách chuyên NSLĐ và tinh thần làm vc của nc là biểu quyền: hiệ của phng cách nào ? a. Giám sát quá trình thực hiện QĐ a.QT tổ đội b. Tham khảo ý kiến cấp dưới b. QT CLB c. Cho phép cấp dưới tham gia đóng góp ý c. QT thỏa hiệp kiến d. QT công việc d. Mức độ thỏa mãn của nv cao Chương 8+9: 1b 2d 3c 4d 5a 6b 7d 8a 9c 10a

×