Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mal 3_13-4_6 Self Examination, God Investigation

705 views

Published on

Mal 3_13-4_6 Self Examination, God Investigation

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Mal 3_13-4_6 Self Examination, God Investigation

 1. 1. Self Examination God Investigation Malachi 3:13 – 4:6
 2. 2. <ul><ul><li>“ Biết ng ườ i, biết ta, </li></ul></ul><ul><ul><li>tr ă m trận tr ă m thắng” </li></ul></ul><ul><ul><li>Malachi: </li></ul></ul><ul><ul><li>Biết mình </li></ul></ul><ul><ul><li>Biết Chúa </li></ul></ul><ul><ul><li>không ra trận cũng thắng! </li></ul></ul>
 3. 3. The Israelites’ Misconceptions <ul><ul><li>Mal 3:13a “My, how tiresome it is!” </li></ul></ul><ul><ul><li>Mal 2:17 “Where is the God of justice?” </li></ul></ul><ul><ul><li>Mal 3:14 “‘It is vain to serve God; and what profit is it that we have kept His charge, and that we have walked in mourning before the Lord of hosts?” </li></ul></ul><ul><ul><li>Mal 3:15 “not only are the doers of wickedness built up but they also test God and escape” </li></ul></ul>
 4. 4. Their Complaints <ul><ul><li>“ how tiresome it is to serve God </li></ul></ul><ul><ul><li>“ where is the God of justice? </li></ul></ul><ul><ul><li>“ It is unprofitable to serve God” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ the wicked enjoy and escape” </li></ul></ul><ul><ul><li>Malachi: EXAMINE YOURSELF! </li></ul></ul><ul><ul><li>Who are you serving really? Who is really your boss? </li></ul></ul><ul><ul><li>How can you expect justice when you deal treacherously … </li></ul></ul><ul><ul><li>How can you expect profit when you’re robbing from Me? </li></ul></ul><ul><ul><li>The wicked will not escape. You will not escape! </li></ul></ul>
 5. 5. Malachi: KNOW GOD! <ul><ul><li>GOD does care for those who fear Him </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>16 Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord gave attention and heard it, and a book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord and who esteem His name. 17 “They will be Mine,” says the Lord of hosts, “on the day that I prepare My own possession, and I will spare them as a man spares his own son who serves him.” 18 So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him. (Malachi 3:16-18) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Malachi: KNOW GOD! <ul><ul><li>God will come </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>And the Lord, whom you seek, will suddenly come to His temple (Malachi 3:1) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>For behold, the day is coming (Malachi 4:1) </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Malachi: KNOW GOD! <ul><ul><li>God will bring justice </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 “For behold, the day is coming, burning like a furnace; and all the arrogant and every evildoer will be chaff; and the day that is coming will set them ablaze,” says the Lord of hosts, “so that it will leave them neither root nor branch.” 2 “But for you who fear My name, the sun of righteousness will rise with healing in its wings; and you will go forth and skip about like calves from the stall. 3 “You will tread down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet on the day which I am preparing,” says the Lord of hosts. (Malachi 4:1-3) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Malachi: KNOW GOD! <ul><ul><li>God does offer 2 nd chances </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5 “Behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord. 6 “He will restore the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, so that I will not come and smite the land with a curse.” (Malachi 4:5-6) </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Malachi: KNOW GOD! <ul><ul><li>GOD does care for those who fear Him </li></ul></ul><ul><ul><li>GOD will come </li></ul></ul><ul><ul><li>GOD will bring justice </li></ul></ul><ul><ul><li>GOD does offer 2 nd chances </li></ul></ul><ul><ul><li>God will bring judgment for sure, </li></ul></ul><ul><ul><li>but He also offer 2 nd chances </li></ul></ul>
 10. 10. How to receive the 2 nd chance <ul><ul><li>Kính Trọng Chúa (Malachi 1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tôn Trọng Nhau (Malachi 2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tự Trọng (Malachi 3) </li></ul></ul><ul><ul><li>Các ng ươ i há chẳng phải quý trọng h ơ n loài chim sao? (Ma-thi- ơ 6:26) </li></ul></ul>
 11. 12. Buổi Mai Với Jêsus <ul><li>1. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng </li></ul><ul><li>Lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng </li></ul><ul><li>Và văng vẳng tiếng ai </li></ul><ul><li>Giọng khoan nhơn thân ái </li></ul><ul><li>Chính Jêsus Christ Con Trời hiển lai </li></ul>
 12. 13. Buổi Mai Với Jêsus <ul><li>Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi </li></ul><ul><li>Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi </li></ul><ul><li>Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus </li></ul><ul><li>Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn </li></ul>
 13. 14. Buổi Mai Với Jêsus <ul><li>2. Jêsus chuyện trò cùng tôi thân thiết </li></ul><ul><li>Khiến muôn chim reo hát khi hừng đông về </li></ul><ul><li>Giờ tôi thỏa mãn thay, giờ tương giao với Chúa </li></ul><ul><li>Lánh xa tối tăm đau buồn trần gian </li></ul>
 14. 15. Buổi Mai Với Jêsus <ul><li>Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi </li></ul><ul><li>Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi </li></ul><ul><li>Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus </li></ul><ul><li>Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn </li></ul>

×