Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai 15

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bai 15

  1. 1. Bài 15 CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON
  2. 2. Cấu tạo thân dưới kính hiển vi Cấu tạo thân cây dâm bụt Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON
  3. 3. Phân tích chức năng của các bộ phận của thân non. <ul><li>Dựa vào nội dung SGK trang 49, điền vào những chỗ trống của bảng sau: </li></ul>Vỏ Biểu bì Thịt vỏ Trụ giữa Một vòng bó mạch Ruột Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON Các bộ phận của thân non Cấu tạo từng bộ phận Chức năng của từng bộ phận * Gồm một lớp tế bào xếp sát nhau. * Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn. * Một số tế bào chứa chất diệp lục. * Mạch rây: gồm những tế bào sống, vách mỏng. * Mạch gỗ: Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào. * Gồm những tế bào có vách mỏng
  4. 4. Vỏ Biểu bì Thịt vỏ Trụ giữa Một vòng bó mạch Ruột Phân tích chức năng của các bộ phận của thân non. Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON Các bộ phận của thân non Cấu tạo từng bộ phận Chức năng của từng bộ phận * Gồm một lớp tế bào xếp sát nhau. Bảo vệ các bộ phận bên trong thân. * Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn. * Một số tế bào chứa chất diệp lục. Bảo vệ thân, dự trữ. Giúp thân quang hợp. * Mạch rây: gồm những tế bào sống, vách mỏng. Vận chuyển các chất đi xuống. * Mạch gỗ: Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào. Vận chuyển các chất đi lên. * Gồm những tế bào có vách mỏng Chất dự trữ.
  5. 5. So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ. (?) Tìm điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa cấu tạo trong của thân non và cấu tạo trong của rễ? Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON
  6. 6. Giống nhau: <ul><li>- Đều có 2 phần vỏ và trụ giữa. </li></ul><ul><li>- Vỏ có lớp tế bào biểu bì có chức năng bảo vệ. </li></ul><ul><li>- Trụ giữa cũng có các mạch và ruột. </li></ul><ul><li>- Ruột làm chức năng dự trữ. </li></ul>Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON
  7. 7. Khác nhau: Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON Rễ Thân non - Có các tế bào lông hút ở phần thịt vỏ. - Có các tế bào có khả năng quang hợp ở phần thịt vỏ. - Các bó mạch chủ yếu là chuyển chất lên trên. - Có cả hai chiều vận chuyển lên trên và xuống dưới. - Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau. - Mạch rây và mạch gỗ xếp thành vòng (mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong).

×