SlideShare a Scribd company logo
********
Các công thức tính nhanh cho bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ.
CxHyOzNt + + − O2 xCO2 + 2
H2O + 2
N2
Dạng đề Kỹ xảo Công thức tính
1. Bài cho số mol CO2 và H2O Đặt 2
2
= 2 =
2. Bài cho số mol O2 và H2O : Đặt 2
2
= 2 +
2
(1 − 2 ) =
3. Bài cho số mol O2 và CO2 : Đặt 2
2
= 2 (1 − ) +
2
=
4. Đối với bài toán đốt cháy: = +
2
Với hợp chất hiđrocacbon: Công thức chung : CnH2n +2 -2k
CnH2n +2 -2k +
3 +1−
2
O2 nCO2 + (n+1-k)H2O
Công thức tính số mol: CnH2n +2 -2k = (ĐK: k#1)
Với hợp chất X có dạng CnH2n+aO2Na khi đốt ta có các công thức tính số mol:
=
.
= −
Hợp chất X: CxHyOz:
Cho M=A : Tìm z tương ứng 12x + y = A - 16z
x = Lấy phần nguyên suy ra: y Công thức của X (VD:6.26061992 x=6)
Công thức trên có thế tính với hợp chất không chỉ chứa C, H, O
Bài toán đốt cháy ancol no đơn chức : X:CnH2n+2O: có số mol là a
Công thức tính nhanh: = − 4
= −
11
Một số giá trị đặc biệt khi tìm công thức phân tử X : CxHyOz
Nếu % Oxi trong X Công thức nghiệm
32.00 C5H8O2
34.78 C2H6O
37.21 (C4H6O2)n
43.24 (C3H6O2)n
50.00 CH4O
53.33 (CH2O)n
Mr@ DKN
55.17 (CHO)n
Tìm công thức của các hợp chất hữu cơ điển hình. Bài cho số à
Tên hợp chất Công thức chung Kỹ xảo Công thức tính nhanh: Tìm n (hoặc
)
1. Amin CnH2n+3-2kNx Đặt = =
3 − 2
2( − 1)
2. Aminoacid CnH2n+1-2kNxO2t Đặt = =
1 − 2
2( − 1)
Kỹ xảo tăng giảm khối lượng:
Bài toán cho khi oxi hóa rượu :Mrượu [O] Mandehit Mgiảm =2
Bài toán cho khi oxi hóa andehit :Mandehit [O] Macid Mtăng =16
Tổng hợp cả hai quá trình trên: Mtăng =14
Ancol n chức + Na
ă
22n
Acid n chức + NaOH
ă
22n
Este + NaOH
ă
Suy ra gốc R’ là CH3-
….
Bài toán cho m gam chất béo tác dụng vừa đủ với a (mol) dd NaOH. Cô cạn dung dịch thu được X
gam xà phòng :
Công thức : = +
ì
Ví dụ: (KB-08): Cho 17,24 gam chất béo tác dụng vừa đủ với 0,06 (mol) dd NaOH.
Cô cạn dung dịch thu được khối lượng xà phòng là:
Giải : m= 17,24 +
ì ,
= 17,8 ( )
Bài toán cho m (g) muối amin của aminoaxit tác dụng vừa đủ với a (mol) OH-
(NaOH,BaOH...)
có khối lượng b (g) cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được X gam muối khan:
= + −
ì
(g)
Chú ý: Với nhưng bài tập nhất định cần linh hoạt công thức:
Ví dụ với công thức trên: Nếu bazơ là Ba(OH)2
Suy ra = 85.5 ⇒ = + 58.25. hay = + . ( ) (g)
Hoàn toàn tương tự: Nếu NaOH = + . (g)
Công thức tính nhanh khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với acid:
Acid điển hình
Loại axit
Với H2SO4 loãng Với HCl
Acid loại I (HCl,
H2SO4 loãng...) sinh ra
nH2(mol)
mMuối= mKL+ 96. mMuối= mKL+ 71.
H2SO4 đặc cho ra nenhận (H2S, SO2,S) Với HNO3 tạo ra nenhận
Mr@ DKN
Acid loại II (H2SO4 đặc ,
HNO3…).Cho ra sản
phẩm khử duy nhất
mMuối=mKL+ 48. ậ
mMuối=mKL+ 62. ậ
3
Các giá trị enhận = 8
8
10
Công thức tính nhanh khi cho m (g) hỗn hợp oxit kim loại tác dụng hết với acid lượng vừa đủ chỉ
cho ra muối và H2O( không kèm sản phẩm khử)
Với H2SO4 đặc Với HCl Với HNO3
mMuối = moxit + 80. 2 4 mMuối = moxit + . mMuối = moxit + 54.
Chú ý : Đây là 3 trường hợp thông dụng nhất nhưng biết đâu đề lại cho tác dụng với acid
H3PO4.
Công thức tính : mMuối = moxit + 71. 3 4
Công thức tính khi nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat của hỗn hợp kim loại. ( Ngoại trừ Fe2+
,
NH4
+
) được A gam chất rắn X
Đề bài cho m1 gam kim loại và m2 gam muối nitrat tương ứng: = = k
Muối của kim loại nhóm IA và
IIA:
Muối của các kim loại khác (Đứng trước
Ag trong dãy Bêkêtốp)
A = m − 16k = A = m2 − 54k =
Dạng bài này đề có thể cho thêm: Cho khí sau phản
ứng vào nước được dung dịch X. Tính pH dung
dịch.
Công thức tính nhanh với bài toán:Nhôm và Kẽm
Cho từ từ dung dịch x mol OH-
vào dung dịch chứa a (mol) muối Al3+
hoặc Zn2+
vào thu được b mol kết tủa (
Chú ý : Công thức được áp dụng khi chỉ có kết tủa của Al3+
hoặc Zn2+
)
Al3+
Zn2+
OH-
Min= 3b (mol)
Số mol OH-
= 4a - b (mol)
OH-
Max= 4a ( Khi đó b=0)
OH-
Min= 2b (mol)
Số mol OH-
= 4a - 2b (mol)
OH-
Max= 4a ( Khi đó b=0)
Cho từ từ dung dịch chứa x mol H+
vào dung dịch chứa a (mol) muối [Al(OH)4
-
] hoặc [Zn(OH)4
2-
] vào thu
được b mol kết tủa
[Al(OH)4
-
] [Zn(OH)4
2-
]
H+
Min= b
Số mol H+
= 4a - 3b
H+
Max= 4a
H+
Min= 2b
Số mol H+
= 4a - 2b
H+
Max= 4a
Bài toàn cho m(g) Fe tác dụng với dung dịch HNO3. Số mol HNO3 cần để hòa tan hết m(g) Fe?
Khi đó :
=
.( ậ )
. ậ
=
.( ậ )
. ậ
a = 1 nếu là: NO;NO2;NH4NO3.
a = 2 nếu là: N2O,N2.
Các trường hợp điển hình:
Sinh ra NO
=
=
Sinh ra NO2
=
=
Chú ý: Bài toán có thể cho hỗn hợp Cu và Fe tính như bình thường với Cu còn Fe sử dụng công thức trên
Mr@ DKN
Dạng đề phải triển là trong dung dịch sẽ có hỗn hợp hai muối khi đó số mol H+
sẽ nằm trong khoảng giữa giá
trị Max mà Min:
Bài toán cho X (g) hỗn hợp Cu, Cu2S, CuS, S vào dung dịch HNO3 dư sinh ra a mol enhận ( VD: x mol NO
a =3x). Tính số gam Cu có trong hỗn hợp.
= 1,2ì – 6,4. ℎậ (*)
Chú ý với những bài này đề có thể sẽ không dừng ở đây. Hướng đề bổ sung là sẽ cho tác dụng
với dd Ba(OH)2 sinh ra c (g) kết tủa. Tính c=?
Từ (*) ms m kết tủa
Cu + O2 Ò hỗn hợp A (CuO, Cu2O, Cu dư) ⎯⎯⎯ Cu(NO3)2 + SPK + H2O
Hoặc: Cu + O2 Ò hỗn hợp A (CuO, Cu2O, Cu dư) ⎯⎯⎯⎯ CuSO4 + SPK + H2O
Công thức tính nhanh: = , . + , . đổ
Khối lượng muối : ố = ì ố
Fe + O2 Ò hỗn hợp A (FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe dư) ⎯⎯⎯ Fe(NO3)3 + SPK + H2O
Hoặc: Fe + O2 Ò hỗn hợp A (FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe dư) ⎯⎯⎯⎯ Fe2(SO4)3 + SPK + H2O
Công thức tính nhanh: = , . + , . đổ
Khối lượng muối : ố = . ố
STT Công thức viết các đồng phân
1 Số đồng phân ancol no đơn chức, mạch hở : CnH2n+2O
Số ancol = 2n – 2
với n < 6
2 Số đồng phân anđehit no đơn chức, mạch hở: CnH2nO
Số andehit = 2n – 3
với n < 7
3 Số đồng phân trieste tạo bới glyxerol và hỗn hợp n acid béo
Số tri este=
( )
4 Số đồng phân acid cacboxylic no đơn chức, mạch hở:CnH2nO2
Số axit = 2n – 3
với n < 7
5 số đồng phân este no đơn chức, mạch hở :CnH2nO2
Số este = 2n – 2
với n < 5
6 số đồng phân ete no đơn chức, mạch hở: CnH2n+2O
Số ete =
( )( )
với 2< n <5
7 số đồng phân xeton no đơn chức, mạch hở CnH2nO
Số xeton =
( )( )
với 3<n<7
8 Số đồng phân amin no đơn chức, mạch hở CnH2n+3N
Số amin= 2n – 1
với n < 5
9 Từ n aminoacid khác nhau ta có n! Số peptit. Nhưng nếu có i cặp aminoacid giống nhau thì công thức tính số
peptit là :
!
10 Từ n ancol sẽ có
( )
số este được tạo thành
Công thức tính nhanh cho bài toàn tính hiệu suất tổng hợp amoniac:
Cho hỗn hợp X gồm : H2 và N2 có = . Tiến hành phản ứng tổng hợp NH3 được hỗn hợp Y có = .
Tính hiệu suất tổng hợp NH3 =?
Phân tích đề bài : Từ = . Ta hoàn toàn tính được tỉ lệ số mol ( hay tỉ lệ thể tích ) “Dùng phương pháp
đường chéo” của H2 và N2 . Giả sử = và = .
Nếu > 3 . Tức nếu hiệu suất 100% thì H2 vẫn còn dư:
Mr@ DKN
(i) Công thức: = . − . +
Nếu < 3 . Tức nếu hiệu suất 100% thì N2 vẫn còn dư:
(ii) Công thức: = . − . +
Nếu = 3 . Dùng một trong hai công thức (i) và (ii) đều được
Chú ý : Bài toán có thể cho theo kiểu khác: Cho hiệu suất và tỉ lệ = k. Từ đó bắt tính tỉ lệ số mol (tỉ
lệ thể tích) (hoặc ngược lại). Thì sẽ có hai trường hợp và vẫn sử dụng hai công thức (i) và (ii) để
tính. Hoặc đơn giản hơn bài toán có thể cho tỉ lệ khí trước và sau phản ứng. Khi đó thể tích sau giảm
bao nhiêu so với thể tích ban đầu thì đấy chính là thể tích NH3 thoát ra, công việc còn lại là very dễ.
Bài toán cho hỗn hợp các kim loại kiềm và kiểm thổ tác dụng với H2O dư thư được dung dịch X và a mol
khí . Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Y chứa b mol H+
. Tính b theo a
Công thức : b = 2a. ( Tức số mol OH-
gấp hai lần số mol khí ).
Chú ý : Bài toán có thể mở rộng cho dung dịch X tác dụng với dung dịch chứa các cation như Al3+
hoặc
Zn2+
được c mol kết tủa khi đó sử dụng: Công thức tính nhanh cho bài toán Nhôm và Kẽm để giải quyết
bài toán.
Công thức tính nhanh bài toán điện phân:
Đối với bài toàn điện phân ghi nhớ 2 công thức :
(i): ạ =
(ii): đổ = Nếu thời gian đối thành giờ thì đổ =
,
Chú ý rằng khí giải bài toán cần chú ý đến thứ tự các điện phân. Nhớ rằng cứ mạnh hết trước rồi đến yếu .
Ghi nhớ cặp Fe3+
/Fe2+
và Fe3+
/Fe. Khi đó Fe3+
bị khử thành Fe2+
khi nào hết Fe3+
thì mới đến quá trình khử
Fe2+
.
Bài toán: Cho hỗn hợp X gồm H2 và 1 anken có =2a nung X với Ni
ỗ ợ
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Không làm mất màu dung dịch
brom và có tỷ khối là 2b. Tìm công thức phân tử của anken:
Công thức : Số nguyên tử cacbon trong anken =
( )
( )
(*)
Chú ý: Đấy là trường hợp đề cho luôn là hỗn hợp Y làm mất màu brom.Nếu hỗn hợp Y không làm mất màu
brom thì so nguyên tử cacbon tính theo công thức : = (Công thức cực khó nhớ!! Tốt nhất
không nên nhớ).Mà đề đại học có cho chỉ cho dạng tính theo công thức (*)
Ví dụ: Cho hỗn hợp X gồm H2 và 1 anken có =12 nung X với Ni
ỗ ợ
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Không làm mất màu dung dịch brom
và có tỷ khối là 16. Tìm công thức phân tử của anken:
o Giải : phân tích đề : =12=2a ⇒ a=6. Tương tự suy ra b=8.
- Mặt khác Y không làm mất màu dd Brom suy ra ncacbon =
( )
( )
=3
- Vậy anken là : C3H6
Công thức tổng quát cho ancol có số nhóm OH bằng số cacbon:
- Công thức : = + 0,5 = , 5
Điều kiện tồn tại của hợp chất hữu cơ có Nitơ: Giả sử : CxHyOzNt “Cực quan trọng trong việc viết và xác định số
đồng phân”
Đầu tiên tính độ bất bão hòa : =
Nếu là:
I. Muối amino hoặc muối amin thì số liên kết ð = a + 1
II. Aminoacid , Este của aminoacid hoặc hợp chất nitro thì số liên kết ð = a
III. Các trường hợp đặc biệt:CxHyOzNt .
M=77 : C2H7O2N : 2 đồng phân
M=91: C3H9O2N : 4 đồng phân
Mr@ DKN
Công thức tính nhanh phần trăm của 1 trong hai chất khi biết giá trị trung bình( khối lượng mol, liên kết ð, số
C trung bình) của cả hợp chất : giải sử 2 chất A1 và A2 có 1 giá trị trung bình là :
% =
| ̅ |
| |
.
% =
| ̅ |
| |
.
Bài toán cracking ankan CnH2n+2 có khối lượng mol là M ⎯⎯⎯⎯⎯ Được hỗn hợp khí có = A<M. Tính hiệu
suất phản ứng:
Công thức tính : % = = − 1
Lưu ý: Đôi khi đề cho hiệu suất, cho A tìm ankan. Suy ngược lại từ công thức trên : = (% + )
Một công thức tổng quát của chất vô cơ M có dạng: AaBb. Biết phần trăm của B ( hoặc A). Giả sử biết phần
trăm của B là x%:
o Nếu x<50% thì .
.
< 1
o Nếu x>50% thì .
.
> 1
o Nếu x=50% thì .
.
=
Và ngược lại...
1) Chú ý: Công thức này nhìn có vẻ chẳng có nghĩa lý gì.Nhưng hãy nhớ ta đang thi trắc nghiệm vậy nên thời gian
cực kì quan trọng do đó loại trừ được càng nhiều đáp án án sai càng tốt. Ba công thức trên có ích trong việc tìm
tìm công thức của hợp chất vô cơ và một số hợp chất hữu cơ. Với mục đích loại trừ đáp án. (Công thức trên
không thể tìm được chính xác công thức phân tử của một hợp chất)
= − ( ) = − √ . = −
Công thức tính pH:
Với những chất điện ly hoàn toàn: pH được tính dựa trên nồng độ của H+
hoặc OH-
pH=-log([H+
])
pOH=-log([OH-
])
pH +pOH = 14
Với những chất điện ly yếu: nếu cho 2 trong 3 yếu tố sau: hằng số cân bằng K, nồng độ mol C , độ điện ly ỏ
Với HX: HX ⎯⎯⎯⎯ H+
+ X-
pH được tính bằng một trong những công thức sau:
? Chú ý :α =
Lưu ý: Nếu cho thêm vào một chất điện lý mạnh vì dụ NaX có nồng độ mol là C0
= −
.
một
Ví dụ:Tính pH của dung dịch NH4Cl 0,2M và NH3 0.1M biết Ka=5.10-5
Giải:
Ta có: NH4Cl NH4
+
+ Cl-
NH4
+
NH3 + H+
Có : =
[ ][ ]
[ ]
ở thời điểm cân bằng: =
[ ]([ ] . )
( . [ ])
=
[ ] .
.
Lẽ ra phải giải phương trình bậc hai để loại nghiệm. Nhưng [ ] rất nhỏ suy
ra:
([ ] . )
( . [ ])
=
.
.
Suy ra [ ] =
.
.
= 2. = 10 = 4
Lưu ý: Cần thận trọng khi tính pH của dung dịch đệm
? Chú ý với những chất điện ly hai nấc. Ví dụ H2CO3 có hai giá trị K1 và K2 khi đó ta có
1. 2 =
[ ]
[ ]
suy ra [ ] = . . [ ]
Với những bài nhất định cần linh hoạt trong công thức
Mr@ DKN
Công thức tính nhanh để xác định số hợp chất được tạo thành khi cho số đồng vị của các đơn chất trong hợp
chất:
Ví dụ:Có bao nhiêu phân tử khí CO2 được tạo thành từ khí oxi và cacbon biết Oxi có 3 đồng vị, Cacbon có 2
đồng vị:
Cách giải:
Cổ điển: Viết hết các trường hợp ra: Cuối cùng ta được kết quả là 12 phân tử khí CO2
Hiện đại:
Sử dụng kiển thức toán học:
1 nguyên tử C: có 2 cách chọn ( vì có 2 đồng vị)
2 nguyên tử Oxi: Coi là : O1O2. O1 có 3 cách chọn. O2 có 2 cách chọn vì không trùng với cách chọn O1.
Suy ra 2 nguyên tử Oxi có 6 cách chọn.
Như vậy theo quy tắc nhân ta có số phân tử khí CO2 là :6.2=12
Bảng một số loại hợp chất hữu cơ thường gặp
Mr@ DKN
Mr@ DKN

More Related Content

What's hot

58 cong thuc giai nhanh hoa hoc hay
58 cong thuc giai nhanh hoa hoc hay58 cong thuc giai nhanh hoa hoc hay
58 cong thuc giai nhanh hoa hoc hayHate To Love
 
{Nguoithay.vn} cac cong thuc giai nhanh hoa hoc vo co
{Nguoithay.vn} cac cong thuc giai nhanh hoa hoc vo co{Nguoithay.vn} cac cong thuc giai nhanh hoa hoc vo co
{Nguoithay.vn} cac cong thuc giai nhanh hoa hoc vo coPhong Phạm
 
Cong thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa
Cong thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoaCong thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa
Cong thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoaMinh Tâm Đoàn
 
58 công thức giải nhanh hóa học
58 công thức giải nhanh hóa học58 công thức giải nhanh hóa học
58 công thức giải nhanh hóa họcVan-Duyet Le
 
70 cong thuc giai nhanh hoa hoc chon loc
70 cong thuc giai nhanh hoa hoc chon loc70 cong thuc giai nhanh hoa hoc chon loc
70 cong thuc giai nhanh hoa hoc chon locUất Hương
 
Phân loại các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học phần vô cơ
Phân loại các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học phần vô cơPhân loại các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học phần vô cơ
Phân loại các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học phần vô cơ
On thi
 
[Bản đọc thử] Sổ tay Công phá lý thuyết Hóa học - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sổ tay Công phá lý thuyết Hóa học - Megabook.vn [Bản đọc thử] Sổ tay Công phá lý thuyết Hóa học - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sổ tay Công phá lý thuyết Hóa học - Megabook.vn
Megabook
 
{Nguoithay.vn} cac phuong phap giai hoa co loi giai
{Nguoithay.vn} cac phuong phap giai hoa co loi giai{Nguoithay.vn} cac phuong phap giai hoa co loi giai
{Nguoithay.vn} cac phuong phap giai hoa co loi giaiPhong Phạm
 
Ôn thi THPT Quốc Gia: Một số công thức giải nhanh hóa học cần biết
Ôn thi THPT Quốc Gia: Một số công thức giải nhanh hóa học cần biếtÔn thi THPT Quốc Gia: Một số công thức giải nhanh hóa học cần biết
Ôn thi THPT Quốc Gia: Một số công thức giải nhanh hóa học cần biết
mcbooksjsc
 
100 Lỗi sai Hóa học - Tác giả Lê Đăng Khương
100 Lỗi sai Hóa học - Tác giả Lê Đăng Khương100 Lỗi sai Hóa học - Tác giả Lê Đăng Khương
100 Lỗi sai Hóa học - Tác giả Lê Đăng Khương
Lam Chu Mon Hoa
 
10 phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc
10 phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc10 phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc
10 phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hocQuyen Le
 
Cong thuc giai nhanh trac nghiem hoa hoc
Cong thuc giai nhanh trac nghiem hoa hocCong thuc giai nhanh trac nghiem hoa hoc
Cong thuc giai nhanh trac nghiem hoa hoc
Chau Truong
 
Phương pháp giải bài tập sự điện li
Phương pháp giải bài tập sự điện liPhương pháp giải bài tập sự điện li
Phương pháp giải bài tập sự điện li
Khanh Sac
 
Phương pháp giải toán hoá hữu cơ lớp 11
Phương pháp giải toán hoá hữu cơ lớp 11Phương pháp giải toán hoá hữu cơ lớp 11
Phương pháp giải toán hoá hữu cơ lớp 11Alice Jane
 
Phản ứng oxi hóa hoàn toàn của amin amino axit - protein
Phản ứng oxi hóa hoàn toàn của amin  amino axit - proteinPhản ứng oxi hóa hoàn toàn của amin  amino axit - protein
Phản ứng oxi hóa hoàn toàn của amin amino axit - proteinQuyen Le
 
phuong phap giai.Ppt.
phuong phap giai.Ppt.phuong phap giai.Ppt.
phuong phap giai.Ppt.camthachsp
 
[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn
[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn
[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn
Megabook
 

What's hot (17)

58 cong thuc giai nhanh hoa hoc hay
58 cong thuc giai nhanh hoa hoc hay58 cong thuc giai nhanh hoa hoc hay
58 cong thuc giai nhanh hoa hoc hay
 
{Nguoithay.vn} cac cong thuc giai nhanh hoa hoc vo co
{Nguoithay.vn} cac cong thuc giai nhanh hoa hoc vo co{Nguoithay.vn} cac cong thuc giai nhanh hoa hoc vo co
{Nguoithay.vn} cac cong thuc giai nhanh hoa hoc vo co
 
Cong thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa
Cong thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoaCong thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa
Cong thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa
 
58 công thức giải nhanh hóa học
58 công thức giải nhanh hóa học58 công thức giải nhanh hóa học
58 công thức giải nhanh hóa học
 
70 cong thuc giai nhanh hoa hoc chon loc
70 cong thuc giai nhanh hoa hoc chon loc70 cong thuc giai nhanh hoa hoc chon loc
70 cong thuc giai nhanh hoa hoc chon loc
 
Phân loại các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học phần vô cơ
Phân loại các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học phần vô cơPhân loại các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học phần vô cơ
Phân loại các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học phần vô cơ
 
[Bản đọc thử] Sổ tay Công phá lý thuyết Hóa học - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sổ tay Công phá lý thuyết Hóa học - Megabook.vn [Bản đọc thử] Sổ tay Công phá lý thuyết Hóa học - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sổ tay Công phá lý thuyết Hóa học - Megabook.vn
 
{Nguoithay.vn} cac phuong phap giai hoa co loi giai
{Nguoithay.vn} cac phuong phap giai hoa co loi giai{Nguoithay.vn} cac phuong phap giai hoa co loi giai
{Nguoithay.vn} cac phuong phap giai hoa co loi giai
 
Ôn thi THPT Quốc Gia: Một số công thức giải nhanh hóa học cần biết
Ôn thi THPT Quốc Gia: Một số công thức giải nhanh hóa học cần biếtÔn thi THPT Quốc Gia: Một số công thức giải nhanh hóa học cần biết
Ôn thi THPT Quốc Gia: Một số công thức giải nhanh hóa học cần biết
 
100 Lỗi sai Hóa học - Tác giả Lê Đăng Khương
100 Lỗi sai Hóa học - Tác giả Lê Đăng Khương100 Lỗi sai Hóa học - Tác giả Lê Đăng Khương
100 Lỗi sai Hóa học - Tác giả Lê Đăng Khương
 
10 phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc
10 phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc10 phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc
10 phuong-phap-giai-nhanh-bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc
 
Cong thuc giai nhanh trac nghiem hoa hoc
Cong thuc giai nhanh trac nghiem hoa hocCong thuc giai nhanh trac nghiem hoa hoc
Cong thuc giai nhanh trac nghiem hoa hoc
 
Phương pháp giải bài tập sự điện li
Phương pháp giải bài tập sự điện liPhương pháp giải bài tập sự điện li
Phương pháp giải bài tập sự điện li
 
Phương pháp giải toán hoá hữu cơ lớp 11
Phương pháp giải toán hoá hữu cơ lớp 11Phương pháp giải toán hoá hữu cơ lớp 11
Phương pháp giải toán hoá hữu cơ lớp 11
 
Phản ứng oxi hóa hoàn toàn của amin amino axit - protein
Phản ứng oxi hóa hoàn toàn của amin  amino axit - proteinPhản ứng oxi hóa hoàn toàn của amin  amino axit - protein
Phản ứng oxi hóa hoàn toàn của amin amino axit - protein
 
phuong phap giai.Ppt.
phuong phap giai.Ppt.phuong phap giai.Ppt.
phuong phap giai.Ppt.
 
[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn
[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn
[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn
 

Viewers also liked

είμαστε στην εποχή της τουρκοκρατίας
είμαστε στην εποχή της τουρκοκρατίας είμαστε στην εποχή της τουρκοκρατίας
είμαστε στην εποχή της τουρκοκρατίας
Elena Ioannidou
 
Aritmeti flotante
Aritmeti flotanteAritmeti flotante
Aritmeti flotante
profruiloba
 
Transformgeometricas
TransformgeometricasTransformgeometricas
Transformgeometricas
jcbp_peru
 
www.kamyonkamyonethamal.com.tr(0542 810 03 13)
www.kamyonkamyonethamal.com.tr(0542 810 03 13)www.kamyonkamyonethamal.com.tr(0542 810 03 13)
www.kamyonkamyonethamal.com.tr(0542 810 03 13)
FLOWER EVDEN EVE NAKLİYAT LTD.ŞTİ.®
 
Orientación educativa
Orientación educativaOrientación educativa
Orientación educativa
Araceli Lemuz
 
Presentación Follas novas
Presentación Follas novasPresentación Follas novas
Presentación Follas novas
dorescalo
 
Historia orientación educativa
Historia orientación educativaHistoria orientación educativa
Historia orientación educativa
AGUSTINURIELGUERRERO
 
Presentacion Nancy Cardona y Vivi García
Presentacion Nancy Cardona y Vivi GarcíaPresentacion Nancy Cardona y Vivi García
Presentacion Nancy Cardona y Vivi García
nancyguerrae
 
B.2.o rut tien tu_alert_pay
B.2.o rut tien tu_alert_payB.2.o rut tien tu_alert_pay
B.2.o rut tien tu_alert_payDung Nguyen Anh
 
Week 2 blog post presentation.
Week 2 blog post presentation.Week 2 blog post presentation.
Week 2 blog post presentation.
lwetjen
 
Web 3.0
Web 3.0Web 3.0
Web 3.0
segun_fama
 
Macros luis antonio
Macros luis antonioMacros luis antonio
Macros luis antonio
Luis Valenzuela
 
Que es el almacenamiento en la nube
Que es el almacenamiento en la nubeQue es el almacenamiento en la nube
Que es el almacenamiento en la nube
bebamartinez
 
hjkhkjh
hjkhkjhhjkhkjh
Elemint Plush Toy
Elemint Plush ToyElemint Plush Toy
Elemint Plush Toy
Beth Balogh
 
redes sociales
redes socialesredes sociales
redes sociales
Jenny Quevedo
 
3rd summary rise.
3rd summary rise.3rd summary rise.
3rd summary rise.
felixjvalles
 

Viewers also liked (18)

είμαστε στην εποχή της τουρκοκρατίας
είμαστε στην εποχή της τουρκοκρατίας είμαστε στην εποχή της τουρκοκρατίας
είμαστε στην εποχή της τουρκοκρατίας
 
Aritmeti flotante
Aritmeti flotanteAritmeti flotante
Aritmeti flotante
 
Transformgeometricas
TransformgeometricasTransformgeometricas
Transformgeometricas
 
www.kamyonkamyonethamal.com.tr(0542 810 03 13)
www.kamyonkamyonethamal.com.tr(0542 810 03 13)www.kamyonkamyonethamal.com.tr(0542 810 03 13)
www.kamyonkamyonethamal.com.tr(0542 810 03 13)
 
Orientación educativa
Orientación educativaOrientación educativa
Orientación educativa
 
Presentación Follas novas
Presentación Follas novasPresentación Follas novas
Presentación Follas novas
 
Historia orientación educativa
Historia orientación educativaHistoria orientación educativa
Historia orientación educativa
 
Presentacion Nancy Cardona y Vivi García
Presentacion Nancy Cardona y Vivi GarcíaPresentacion Nancy Cardona y Vivi García
Presentacion Nancy Cardona y Vivi García
 
B.2.o rut tien tu_alert_pay
B.2.o rut tien tu_alert_payB.2.o rut tien tu_alert_pay
B.2.o rut tien tu_alert_pay
 
Week 2 blog post presentation.
Week 2 blog post presentation.Week 2 blog post presentation.
Week 2 blog post presentation.
 
Web 3.0
Web 3.0Web 3.0
Web 3.0
 
Macros luis antonio
Macros luis antonioMacros luis antonio
Macros luis antonio
 
Que es el almacenamiento en la nube
Que es el almacenamiento en la nubeQue es el almacenamiento en la nube
Que es el almacenamiento en la nube
 
Leccion 1
Leccion 1Leccion 1
Leccion 1
 
hjkhkjh
hjkhkjhhjkhkjh
hjkhkjh
 
Elemint Plush Toy
Elemint Plush ToyElemint Plush Toy
Elemint Plush Toy
 
redes sociales
redes socialesredes sociales
redes sociales
 
3rd summary rise.
3rd summary rise.3rd summary rise.
3rd summary rise.
 

Similar to Abc

51 cong-thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa
51 cong-thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa51 cong-thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa
51 cong-thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoaHải Finiks Huỳnh
 
51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa
51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa
51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa
Maloda
 
Cong thuc giai nhanh Hoa Hoc
Cong thuc giai nhanh Hoa HocCong thuc giai nhanh Hoa Hoc
Cong thuc giai nhanh Hoa Hoc
Ben Tre High School
 
[123doc.vn] 68-cong-thuc-giai-nhanh-hoa-hoc
[123doc.vn]  68-cong-thuc-giai-nhanh-hoa-hoc[123doc.vn]  68-cong-thuc-giai-nhanh-hoa-hoc
[123doc.vn] 68-cong-thuc-giai-nhanh-hoa-hoc
hoangphi1999
 
68 ct-giai-nhanh
68 ct-giai-nhanh68 ct-giai-nhanh
68 ct-giai-nhanh
Đức Lý Minh
 
70congthucgiainhanhhoahocchonloc
70congthucgiainhanhhoahocchonloc70congthucgiainhanhhoahocchonloc
70congthucgiainhanhhoahocchonloc
Khánh Nguyễn
 
Chuyên đề 7 lý thuyết este lipit - chất giặt rửa.
Chuyên đề 7 lý thuyết este  lipit - chất giặt rửa.Chuyên đề 7 lý thuyết este  lipit - chất giặt rửa.
Chuyên đề 7 lý thuyết este lipit - chất giặt rửa.Lâm Duy
 
Trich doan cong pha hoa
Trich doan cong pha hoaTrich doan cong pha hoa
Trich doan cong pha hoatraitimbenphai
 
746 phuong phap giai bai tap
746 phuong phap giai bai tap746 phuong phap giai bai tap
746 phuong phap giai bai taphanhtvq
 
Toan bo chuong trinh hoa 12
Toan bo chuong trinh hoa 12Toan bo chuong trinh hoa 12
Toan bo chuong trinh hoa 12
Vọng Tưởng
 
55congthucphan2 150919032758-lva1-app6892
55congthucphan2 150919032758-lva1-app689255congthucphan2 150919032758-lva1-app6892
55congthucphan2 150919032758-lva1-app6892
nam nam
 
58 Công thức giải nhanh hóa học - Bí kíp nâng cao tốc độ
58 Công thức giải nhanh hóa học - Bí kíp nâng cao tốc độ58 Công thức giải nhanh hóa học - Bí kíp nâng cao tốc độ
58 Công thức giải nhanh hóa học - Bí kíp nâng cao tốc độ
Maloda
 
PHÂN DẠNG VÀ CÁCH GIẢI ESTE - LIPIT
PHÂN DẠNG VÀ CÁCH GIẢI ESTE - LIPITPHÂN DẠNG VÀ CÁCH GIẢI ESTE - LIPIT
PHÂN DẠNG VÀ CÁCH GIẢI ESTE - LIPIT
nguyenxuan8989898798
 
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010doanloi47hoa1
 
Nhamcachesotrongphanung
NhamcachesotrongphanungNhamcachesotrongphanung
NhamcachesotrongphanungLa Loan
 
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠPHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ
Hoàng Thái Việt
 
Bai tap este tron cac de thi dai hoc giai chi tiet
Bai tap este tron cac de thi dai hoc giai chi tietBai tap este tron cac de thi dai hoc giai chi tiet
Bai tap este tron cac de thi dai hoc giai chi tiet
Tuân Ngô
 
Nguyenthao chuyen de ltdh hoa
Nguyenthao chuyen de ltdh hoaNguyenthao chuyen de ltdh hoa
Nguyenthao chuyen de ltdh hoaTrần Dương
 
Sinh vienit.net --co2 -naoh
Sinh vienit.net --co2 -naohSinh vienit.net --co2 -naoh
Sinh vienit.net --co2 -naohHeoCon Luoi
 

Similar to Abc (20)

51 cong-thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa
51 cong-thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa51 cong-thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa
51 cong-thuc-giai-nhanh-trac-nghiem-hoa
 
51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa
51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa
51 Công thức giải siêu tốc trắc nghiệm môn Hóa
 
Cong thuc giai nhanh Hoa Hoc
Cong thuc giai nhanh Hoa HocCong thuc giai nhanh Hoa Hoc
Cong thuc giai nhanh Hoa Hoc
 
[123doc.vn] 68-cong-thuc-giai-nhanh-hoa-hoc
[123doc.vn]  68-cong-thuc-giai-nhanh-hoa-hoc[123doc.vn]  68-cong-thuc-giai-nhanh-hoa-hoc
[123doc.vn] 68-cong-thuc-giai-nhanh-hoa-hoc
 
68 ct-giai-nhanh
68 ct-giai-nhanh68 ct-giai-nhanh
68 ct-giai-nhanh
 
70congthucgiainhanhhoahocchonloc
70congthucgiainhanhhoahocchonloc70congthucgiainhanhhoahocchonloc
70congthucgiainhanhhoahocchonloc
 
Chuyên đề 7 lý thuyết este lipit - chất giặt rửa.
Chuyên đề 7 lý thuyết este  lipit - chất giặt rửa.Chuyên đề 7 lý thuyết este  lipit - chất giặt rửa.
Chuyên đề 7 lý thuyết este lipit - chất giặt rửa.
 
Trich doan cong pha hoa
Trich doan cong pha hoaTrich doan cong pha hoa
Trich doan cong pha hoa
 
746 phuong phap giai bai tap
746 phuong phap giai bai tap746 phuong phap giai bai tap
746 phuong phap giai bai tap
 
Toan bo chuong trinh hoa 12
Toan bo chuong trinh hoa 12Toan bo chuong trinh hoa 12
Toan bo chuong trinh hoa 12
 
55congthucphan2 150919032758-lva1-app6892
55congthucphan2 150919032758-lva1-app689255congthucphan2 150919032758-lva1-app6892
55congthucphan2 150919032758-lva1-app6892
 
58 Công thức giải nhanh hóa học - Bí kíp nâng cao tốc độ
58 Công thức giải nhanh hóa học - Bí kíp nâng cao tốc độ58 Công thức giải nhanh hóa học - Bí kíp nâng cao tốc độ
58 Công thức giải nhanh hóa học - Bí kíp nâng cao tốc độ
 
PHÂN DẠNG VÀ CÁCH GIẢI ESTE - LIPIT
PHÂN DẠNG VÀ CÁCH GIẢI ESTE - LIPITPHÂN DẠNG VÀ CÁCH GIẢI ESTE - LIPIT
PHÂN DẠNG VÀ CÁCH GIẢI ESTE - LIPIT
 
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
 
Nhamcachesotrongphanung
NhamcachesotrongphanungNhamcachesotrongphanung
Nhamcachesotrongphanung
 
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠPHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ
 
Bai tap este tron cac de thi dai hoc giai chi tiet
Bai tap este tron cac de thi dai hoc giai chi tietBai tap este tron cac de thi dai hoc giai chi tiet
Bai tap este tron cac de thi dai hoc giai chi tiet
 
Nguyenthao chuyen de ltdh hoa
Nguyenthao chuyen de ltdh hoaNguyenthao chuyen de ltdh hoa
Nguyenthao chuyen de ltdh hoa
 
Sinh vienit.net --co2 -naoh
Sinh vienit.net --co2 -naohSinh vienit.net --co2 -naoh
Sinh vienit.net --co2 -naoh
 
Bài 1 tieng anh
Bài 1 tieng anhBài 1 tieng anh
Bài 1 tieng anh
 

More from lam hoang hung (20)

Binhson
BinhsonBinhson
Binhson
 
Danh sach
Danh sachDanh sach
Danh sach
 
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
 
Thi hoc ki
Thi hoc kiThi hoc ki
Thi hoc ki
 
Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11
Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11
Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11
 
Bai tap
Bai tapBai tap
Bai tap
 
Day them toan 11
Day them toan 11Day them toan 11
Day them toan 11
 
Luong giac
Luong giacLuong giac
Luong giac
 
Project
ProjectProject
Project
 
Project
ProjectProject
Project
 
Project
ProjectProject
Project
 
Project
ProjectProject
Project
 
On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
 
Thi vao 10 chuyen
Thi vao 10 chuyenThi vao 10 chuyen
Thi vao 10 chuyen
 
Cong thuc
Cong thucCong thuc
Cong thuc
 
K thinh
K thinhK thinh
K thinh
 
1. chất khi word 03
1. chất khi word 031. chất khi word 03
1. chất khi word 03
 
1. chất khi word 03
1. chất khi word 031. chất khi word 03
1. chất khi word 03
 
đề Kt lí
đề Kt líđề Kt lí
đề Kt lí
 
De li
De liDe li
De li
 

Recently uploaded

Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
huynhanhthu082007
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúngTừ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
MinhSangPhmHunh
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 

Recently uploaded (19)

Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúngTừ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
Từ vay mượn trong tiếng Anh trên các phương tiện tin đại chúng
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 

Abc

 • 1. ******** Các công thức tính nhanh cho bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ. CxHyOzNt + + − O2 xCO2 + 2 H2O + 2 N2 Dạng đề Kỹ xảo Công thức tính 1. Bài cho số mol CO2 và H2O Đặt 2 2 = 2 = 2. Bài cho số mol O2 và H2O : Đặt 2 2 = 2 + 2 (1 − 2 ) = 3. Bài cho số mol O2 và CO2 : Đặt 2 2 = 2 (1 − ) + 2 = 4. Đối với bài toán đốt cháy: = + 2 Với hợp chất hiđrocacbon: Công thức chung : CnH2n +2 -2k CnH2n +2 -2k + 3 +1− 2 O2 nCO2 + (n+1-k)H2O Công thức tính số mol: CnH2n +2 -2k = (ĐK: k#1) Với hợp chất X có dạng CnH2n+aO2Na khi đốt ta có các công thức tính số mol: = . = − Hợp chất X: CxHyOz: Cho M=A : Tìm z tương ứng 12x + y = A - 16z x = Lấy phần nguyên suy ra: y Công thức của X (VD:6.26061992 x=6) Công thức trên có thế tính với hợp chất không chỉ chứa C, H, O Bài toán đốt cháy ancol no đơn chức : X:CnH2n+2O: có số mol là a Công thức tính nhanh: = − 4 = − 11 Một số giá trị đặc biệt khi tìm công thức phân tử X : CxHyOz Nếu % Oxi trong X Công thức nghiệm 32.00 C5H8O2 34.78 C2H6O 37.21 (C4H6O2)n 43.24 (C3H6O2)n 50.00 CH4O 53.33 (CH2O)n Mr@ DKN
 • 2. 55.17 (CHO)n Tìm công thức của các hợp chất hữu cơ điển hình. Bài cho số à Tên hợp chất Công thức chung Kỹ xảo Công thức tính nhanh: Tìm n (hoặc ) 1. Amin CnH2n+3-2kNx Đặt = = 3 − 2 2( − 1) 2. Aminoacid CnH2n+1-2kNxO2t Đặt = = 1 − 2 2( − 1) Kỹ xảo tăng giảm khối lượng: Bài toán cho khi oxi hóa rượu :Mrượu [O] Mandehit Mgiảm =2 Bài toán cho khi oxi hóa andehit :Mandehit [O] Macid Mtăng =16 Tổng hợp cả hai quá trình trên: Mtăng =14 Ancol n chức + Na ă 22n Acid n chức + NaOH ă 22n Este + NaOH ă Suy ra gốc R’ là CH3- …. Bài toán cho m gam chất béo tác dụng vừa đủ với a (mol) dd NaOH. Cô cạn dung dịch thu được X gam xà phòng : Công thức : = + ì Ví dụ: (KB-08): Cho 17,24 gam chất béo tác dụng vừa đủ với 0,06 (mol) dd NaOH. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng xà phòng là: Giải : m= 17,24 + ì , = 17,8 ( ) Bài toán cho m (g) muối amin của aminoaxit tác dụng vừa đủ với a (mol) OH- (NaOH,BaOH...) có khối lượng b (g) cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được X gam muối khan: = + − ì (g) Chú ý: Với nhưng bài tập nhất định cần linh hoạt công thức: Ví dụ với công thức trên: Nếu bazơ là Ba(OH)2 Suy ra = 85.5 ⇒ = + 58.25. hay = + . ( ) (g) Hoàn toàn tương tự: Nếu NaOH = + . (g) Công thức tính nhanh khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với acid: Acid điển hình Loại axit Với H2SO4 loãng Với HCl Acid loại I (HCl, H2SO4 loãng...) sinh ra nH2(mol) mMuối= mKL+ 96. mMuối= mKL+ 71. H2SO4 đặc cho ra nenhận (H2S, SO2,S) Với HNO3 tạo ra nenhận Mr@ DKN
 • 3. Acid loại II (H2SO4 đặc , HNO3…).Cho ra sản phẩm khử duy nhất mMuối=mKL+ 48. ậ mMuối=mKL+ 62. ậ 3 Các giá trị enhận = 8 8 10 Công thức tính nhanh khi cho m (g) hỗn hợp oxit kim loại tác dụng hết với acid lượng vừa đủ chỉ cho ra muối và H2O( không kèm sản phẩm khử) Với H2SO4 đặc Với HCl Với HNO3 mMuối = moxit + 80. 2 4 mMuối = moxit + . mMuối = moxit + 54. Chú ý : Đây là 3 trường hợp thông dụng nhất nhưng biết đâu đề lại cho tác dụng với acid H3PO4. Công thức tính : mMuối = moxit + 71. 3 4 Công thức tính khi nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat của hỗn hợp kim loại. ( Ngoại trừ Fe2+ , NH4 + ) được A gam chất rắn X Đề bài cho m1 gam kim loại và m2 gam muối nitrat tương ứng: = = k Muối của kim loại nhóm IA và IIA: Muối của các kim loại khác (Đứng trước Ag trong dãy Bêkêtốp) A = m − 16k = A = m2 − 54k = Dạng bài này đề có thể cho thêm: Cho khí sau phản ứng vào nước được dung dịch X. Tính pH dung dịch. Công thức tính nhanh với bài toán:Nhôm và Kẽm Cho từ từ dung dịch x mol OH- vào dung dịch chứa a (mol) muối Al3+ hoặc Zn2+ vào thu được b mol kết tủa ( Chú ý : Công thức được áp dụng khi chỉ có kết tủa của Al3+ hoặc Zn2+ ) Al3+ Zn2+ OH- Min= 3b (mol) Số mol OH- = 4a - b (mol) OH- Max= 4a ( Khi đó b=0) OH- Min= 2b (mol) Số mol OH- = 4a - 2b (mol) OH- Max= 4a ( Khi đó b=0) Cho từ từ dung dịch chứa x mol H+ vào dung dịch chứa a (mol) muối [Al(OH)4 - ] hoặc [Zn(OH)4 2- ] vào thu được b mol kết tủa [Al(OH)4 - ] [Zn(OH)4 2- ] H+ Min= b Số mol H+ = 4a - 3b H+ Max= 4a H+ Min= 2b Số mol H+ = 4a - 2b H+ Max= 4a Bài toàn cho m(g) Fe tác dụng với dung dịch HNO3. Số mol HNO3 cần để hòa tan hết m(g) Fe? Khi đó : = .( ậ ) . ậ = .( ậ ) . ậ a = 1 nếu là: NO;NO2;NH4NO3. a = 2 nếu là: N2O,N2. Các trường hợp điển hình: Sinh ra NO = = Sinh ra NO2 = = Chú ý: Bài toán có thể cho hỗn hợp Cu và Fe tính như bình thường với Cu còn Fe sử dụng công thức trên Mr@ DKN
 • 4. Dạng đề phải triển là trong dung dịch sẽ có hỗn hợp hai muối khi đó số mol H+ sẽ nằm trong khoảng giữa giá trị Max mà Min: Bài toán cho X (g) hỗn hợp Cu, Cu2S, CuS, S vào dung dịch HNO3 dư sinh ra a mol enhận ( VD: x mol NO a =3x). Tính số gam Cu có trong hỗn hợp. = 1,2ì – 6,4. ℎậ (*) Chú ý với những bài này đề có thể sẽ không dừng ở đây. Hướng đề bổ sung là sẽ cho tác dụng với dd Ba(OH)2 sinh ra c (g) kết tủa. Tính c=? Từ (*) ms m kết tủa Cu + O2 Ò hỗn hợp A (CuO, Cu2O, Cu dư) ⎯⎯⎯ Cu(NO3)2 + SPK + H2O Hoặc: Cu + O2 Ò hỗn hợp A (CuO, Cu2O, Cu dư) ⎯⎯⎯⎯ CuSO4 + SPK + H2O Công thức tính nhanh: = , . + , . đổ Khối lượng muối : ố = ì ố Fe + O2 Ò hỗn hợp A (FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe dư) ⎯⎯⎯ Fe(NO3)3 + SPK + H2O Hoặc: Fe + O2 Ò hỗn hợp A (FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe dư) ⎯⎯⎯⎯ Fe2(SO4)3 + SPK + H2O Công thức tính nhanh: = , . + , . đổ Khối lượng muối : ố = . ố STT Công thức viết các đồng phân 1 Số đồng phân ancol no đơn chức, mạch hở : CnH2n+2O Số ancol = 2n – 2 với n < 6 2 Số đồng phân anđehit no đơn chức, mạch hở: CnH2nO Số andehit = 2n – 3 với n < 7 3 Số đồng phân trieste tạo bới glyxerol và hỗn hợp n acid béo Số tri este= ( ) 4 Số đồng phân acid cacboxylic no đơn chức, mạch hở:CnH2nO2 Số axit = 2n – 3 với n < 7 5 số đồng phân este no đơn chức, mạch hở :CnH2nO2 Số este = 2n – 2 với n < 5 6 số đồng phân ete no đơn chức, mạch hở: CnH2n+2O Số ete = ( )( ) với 2< n <5 7 số đồng phân xeton no đơn chức, mạch hở CnH2nO Số xeton = ( )( ) với 3<n<7 8 Số đồng phân amin no đơn chức, mạch hở CnH2n+3N Số amin= 2n – 1 với n < 5 9 Từ n aminoacid khác nhau ta có n! Số peptit. Nhưng nếu có i cặp aminoacid giống nhau thì công thức tính số peptit là : ! 10 Từ n ancol sẽ có ( ) số este được tạo thành Công thức tính nhanh cho bài toàn tính hiệu suất tổng hợp amoniac: Cho hỗn hợp X gồm : H2 và N2 có = . Tiến hành phản ứng tổng hợp NH3 được hỗn hợp Y có = . Tính hiệu suất tổng hợp NH3 =? Phân tích đề bài : Từ = . Ta hoàn toàn tính được tỉ lệ số mol ( hay tỉ lệ thể tích ) “Dùng phương pháp đường chéo” của H2 và N2 . Giả sử = và = . Nếu > 3 . Tức nếu hiệu suất 100% thì H2 vẫn còn dư: Mr@ DKN
 • 5. (i) Công thức: = . − . + Nếu < 3 . Tức nếu hiệu suất 100% thì N2 vẫn còn dư: (ii) Công thức: = . − . + Nếu = 3 . Dùng một trong hai công thức (i) và (ii) đều được Chú ý : Bài toán có thể cho theo kiểu khác: Cho hiệu suất và tỉ lệ = k. Từ đó bắt tính tỉ lệ số mol (tỉ lệ thể tích) (hoặc ngược lại). Thì sẽ có hai trường hợp và vẫn sử dụng hai công thức (i) và (ii) để tính. Hoặc đơn giản hơn bài toán có thể cho tỉ lệ khí trước và sau phản ứng. Khi đó thể tích sau giảm bao nhiêu so với thể tích ban đầu thì đấy chính là thể tích NH3 thoát ra, công việc còn lại là very dễ. Bài toán cho hỗn hợp các kim loại kiềm và kiểm thổ tác dụng với H2O dư thư được dung dịch X và a mol khí . Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Y chứa b mol H+ . Tính b theo a Công thức : b = 2a. ( Tức số mol OH- gấp hai lần số mol khí ). Chú ý : Bài toán có thể mở rộng cho dung dịch X tác dụng với dung dịch chứa các cation như Al3+ hoặc Zn2+ được c mol kết tủa khi đó sử dụng: Công thức tính nhanh cho bài toán Nhôm và Kẽm để giải quyết bài toán. Công thức tính nhanh bài toán điện phân: Đối với bài toàn điện phân ghi nhớ 2 công thức : (i): ạ = (ii): đổ = Nếu thời gian đối thành giờ thì đổ = , Chú ý rằng khí giải bài toán cần chú ý đến thứ tự các điện phân. Nhớ rằng cứ mạnh hết trước rồi đến yếu . Ghi nhớ cặp Fe3+ /Fe2+ và Fe3+ /Fe. Khi đó Fe3+ bị khử thành Fe2+ khi nào hết Fe3+ thì mới đến quá trình khử Fe2+ . Bài toán: Cho hỗn hợp X gồm H2 và 1 anken có =2a nung X với Ni ỗ ợ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Không làm mất màu dung dịch brom và có tỷ khối là 2b. Tìm công thức phân tử của anken: Công thức : Số nguyên tử cacbon trong anken = ( ) ( ) (*) Chú ý: Đấy là trường hợp đề cho luôn là hỗn hợp Y làm mất màu brom.Nếu hỗn hợp Y không làm mất màu brom thì so nguyên tử cacbon tính theo công thức : = (Công thức cực khó nhớ!! Tốt nhất không nên nhớ).Mà đề đại học có cho chỉ cho dạng tính theo công thức (*) Ví dụ: Cho hỗn hợp X gồm H2 và 1 anken có =12 nung X với Ni ỗ ợ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Không làm mất màu dung dịch brom và có tỷ khối là 16. Tìm công thức phân tử của anken: o Giải : phân tích đề : =12=2a ⇒ a=6. Tương tự suy ra b=8. - Mặt khác Y không làm mất màu dd Brom suy ra ncacbon = ( ) ( ) =3 - Vậy anken là : C3H6 Công thức tổng quát cho ancol có số nhóm OH bằng số cacbon: - Công thức : = + 0,5 = , 5 Điều kiện tồn tại của hợp chất hữu cơ có Nitơ: Giả sử : CxHyOzNt “Cực quan trọng trong việc viết và xác định số đồng phân” Đầu tiên tính độ bất bão hòa : = Nếu là: I. Muối amino hoặc muối amin thì số liên kết ð = a + 1 II. Aminoacid , Este của aminoacid hoặc hợp chất nitro thì số liên kết ð = a III. Các trường hợp đặc biệt:CxHyOzNt . M=77 : C2H7O2N : 2 đồng phân M=91: C3H9O2N : 4 đồng phân Mr@ DKN
 • 6. Công thức tính nhanh phần trăm của 1 trong hai chất khi biết giá trị trung bình( khối lượng mol, liên kết ð, số C trung bình) của cả hợp chất : giải sử 2 chất A1 và A2 có 1 giá trị trung bình là : % = | ̅ | | | . % = | ̅ | | | . Bài toán cracking ankan CnH2n+2 có khối lượng mol là M ⎯⎯⎯⎯⎯ Được hỗn hợp khí có = A<M. Tính hiệu suất phản ứng: Công thức tính : % = = − 1 Lưu ý: Đôi khi đề cho hiệu suất, cho A tìm ankan. Suy ngược lại từ công thức trên : = (% + ) Một công thức tổng quát của chất vô cơ M có dạng: AaBb. Biết phần trăm của B ( hoặc A). Giả sử biết phần trăm của B là x%: o Nếu x<50% thì . . < 1 o Nếu x>50% thì . . > 1 o Nếu x=50% thì . . = Và ngược lại... 1) Chú ý: Công thức này nhìn có vẻ chẳng có nghĩa lý gì.Nhưng hãy nhớ ta đang thi trắc nghiệm vậy nên thời gian cực kì quan trọng do đó loại trừ được càng nhiều đáp án án sai càng tốt. Ba công thức trên có ích trong việc tìm tìm công thức của hợp chất vô cơ và một số hợp chất hữu cơ. Với mục đích loại trừ đáp án. (Công thức trên không thể tìm được chính xác công thức phân tử của một hợp chất) = − ( ) = − √ . = − Công thức tính pH: Với những chất điện ly hoàn toàn: pH được tính dựa trên nồng độ của H+ hoặc OH- pH=-log([H+ ]) pOH=-log([OH- ]) pH +pOH = 14 Với những chất điện ly yếu: nếu cho 2 trong 3 yếu tố sau: hằng số cân bằng K, nồng độ mol C , độ điện ly ỏ Với HX: HX ⎯⎯⎯⎯ H+ + X- pH được tính bằng một trong những công thức sau: ? Chú ý :α = Lưu ý: Nếu cho thêm vào một chất điện lý mạnh vì dụ NaX có nồng độ mol là C0 = − . một Ví dụ:Tính pH của dung dịch NH4Cl 0,2M và NH3 0.1M biết Ka=5.10-5 Giải: Ta có: NH4Cl NH4 + + Cl- NH4 + NH3 + H+ Có : = [ ][ ] [ ] ở thời điểm cân bằng: = [ ]([ ] . ) ( . [ ]) = [ ] . . Lẽ ra phải giải phương trình bậc hai để loại nghiệm. Nhưng [ ] rất nhỏ suy ra: ([ ] . ) ( . [ ]) = . . Suy ra [ ] = . . = 2. = 10 = 4 Lưu ý: Cần thận trọng khi tính pH của dung dịch đệm ? Chú ý với những chất điện ly hai nấc. Ví dụ H2CO3 có hai giá trị K1 và K2 khi đó ta có 1. 2 = [ ] [ ] suy ra [ ] = . . [ ] Với những bài nhất định cần linh hoạt trong công thức Mr@ DKN
 • 7. Công thức tính nhanh để xác định số hợp chất được tạo thành khi cho số đồng vị của các đơn chất trong hợp chất: Ví dụ:Có bao nhiêu phân tử khí CO2 được tạo thành từ khí oxi và cacbon biết Oxi có 3 đồng vị, Cacbon có 2 đồng vị: Cách giải: Cổ điển: Viết hết các trường hợp ra: Cuối cùng ta được kết quả là 12 phân tử khí CO2 Hiện đại: Sử dụng kiển thức toán học: 1 nguyên tử C: có 2 cách chọn ( vì có 2 đồng vị) 2 nguyên tử Oxi: Coi là : O1O2. O1 có 3 cách chọn. O2 có 2 cách chọn vì không trùng với cách chọn O1. Suy ra 2 nguyên tử Oxi có 6 cách chọn. Như vậy theo quy tắc nhân ta có số phân tử khí CO2 là :6.2=12 Bảng một số loại hợp chất hữu cơ thường gặp Mr@ DKN