Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketinq air 2

4,813 views

Published on

 • Be the first to comment

Marketinq air 2

 1. 1. PRAKTĠKMARKETINQ HAZIRLIĞI PROQRAMI
 2. 2. Ġçindəkilər1. Praktiki marketinq təlimi nədir............................................ 42. Proqramın məqsədi və prinsipləri........................................ 53. Kimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur........................................ 64. Əsas üstünlüklər .................................................................. 75. Tədris konsepsiyası ............................................................. 86. Proqramın məzmunu ........................................................... 97. Mövzular ............................................................................. 108. Təlimçilər ............................................................................ 139. İlk Marketing AİR məzunları .............................................. 1610. İlk təlimlərdə iştirak edən şirkətlərin bir qismi ................... 1711. Təlimin vaxtı və qiyməti ..................................................... 1812. Proqrama qeydiyyat ............................................................ 19
 3. 3. AZƏRBAYCANDA İLK PRAKTİK MARKETİNQ TƏLİMİ
 4. 4. PRAKTĠK MARKETĠNQ TƏLĠMĠ NƏDĠR?1. Orta və kiçik sahibkarlar, menecerlər, gənc mütəxəssislər, marketinqin praktiki əsasları ilə maraqlananlar üçün Steinbeis Global Universitetitinin xüsusi menecer hazırlığı Proqramı;2. Marketinqdə olan qlobal trendlərin Azərbaycan şəratində işləmə prinsipləri və real adaptasiya təcrübələrinin öyrənilməsi;3. Ölkənin aparıcı şirkətlərində Marketinqin təşkili prinsipləri ilə tanışlıq, marketinq sahəsində işləyən ekspertlərlə əlaqələrin qurulması;4. Şirkətinizə aid problemlərin real sektor misalları ilə müqayəsəli təhlili və həlli konsepsiyasının hazırlanması;5. Fərdi marketinq biliklərinizin artırılması.
 5. 5. PROQRAMIN MƏQSƏDĠ və PRĠNSĠPLƏRĠBütün məşğələlər bir-biri ilə əlaqəli formadadır və əsasməqsəd dinləyicilərin praktiki marketinq bilikləriniartırmaqdır. Bu məqsədə çatmaq üçün proqram 3 ana prinsipüzərində qurulmuşdur: 1. Real misallar, biznes keyslər; 2. Beynəlxalq təcrübənin adaptasiyası; 3. İnnovativ marketinq.
 6. 6. KĠMLƏR ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUġDUR?Proqram Azərbaycan biznes mühitində marketinqləmaraqlanan şəxslər üçün, daha konkret desək: - yerli şirkətlərdə işləyən menecerlər; - marketinq mütəxəsissləri; - gələcək karyerasını marketinqlə qurmaq istəyənşəxslər üçün faydalıdır..
 7. 7. ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏR1. Azərbaycan biznesindən keyslər. Proqramda bütünməşğələlərdə olan keyslər yerli marketinq nümunələriəsasında təşkil edilir.2. Bəynalxalq tədris proqramı. Proqramın nəzəri hissəsiSteinbeis Global Univetsitetinin (Almaniya) marketinqmeneceri hazırlığı metodu əsasında həyata keçirilir.3. Fərdi yanaĢma. Bütün dinləyicilər sonda fərdi marketinqmövzusu üzrə diplom işi hazırlayıb təqdim edirlər.4. Ekspertlərlə tanıĢlıq. Təlimçilər marketinq sahəsindəuzun müddət işləmiş ekspertlərdir.
 8. 8. TƏDRĠS KONSEPSĠYASITədris təcrübə əsaslı öyrənmək (Action Based Learning)konsepsiyası əsasında yerli biznes keyslər və SteinbeisUniversitetinin xüsusi metodikası ilə aparılır.Əsas xüsusiyyətlər: - Modullu təhsil; - İnnovativ marketinq nəzəriyyəsi; - Biznes keyslər; - Strateji marketinq, brend idarəetmə və müasir marketinq kommunikasiyalarının əsaslı tədrisi.
 9. 9. PROQRAMIN MƏZMUNUProqramda 3 əsas marketinq istiqaməti üzərində tədris təşkiledilir.1. Strateji marketinq. Yerli şirkətlərdə marketinq strategiyasının hazırlanması ardıcıllığı və prinsipləri.2. Brend idarəetmə. Beynəlxaq brendlərin təcrübəsi təhlil edilir, milli brendinqin əsas istiqamətləri tədris edilir.3. Marketinq kommunikasiyaları. İnnovativ marketinq alətləri təhlil edilir və yeni medyalar, kommunikasiya- miksi, müştəri davranışları müzakirə əsasında keyslərlə tədris edilir.
 10. 10. MÖVZULAR STRATEJĠ MARKETĠNQ1 Biznes mühiti, menecment prosesi - ümumi baxıĢ2 Strateji menecment3 Marketinq strategiyasi4 Qiymət siyasəti. Qiymət strategiyaları.5 CRM strategiyası6 Strateji planlaĢdırma7 B2B marketinqi.8 B2B satıĢ texnikaları9 Marketinq muhiti. Marketinqdə yeni meyllər.
 11. 11. MÖVZULAR BREND ĠDARƏETMƏ1 Uğurlu brendlər necə yaradılır?2 PR muasir brendinqin əsas aləti kimi3 Yeni məhsul siyasəti və brendinq4 Marketinq araĢdırmaları və brend menecment5 Sevilən brendlər6 Brend identifikasiya və strateji brendinq7 Muasir brend idarəetmə8 Azərbaycanda brendinq9 Qiymətqoyma və brend idarəetmə
 12. 12. MÖVZULAR MARKETĠNQ KOMMUNĠKASĠYALARI1 Jurnalistlərlə necə iĢləmək olar? Press-reliz yazma üsulları2 5-cə dəqiqə / iĢ görüĢmələrində uğurlu fəndlər3 Allaha inanmayan Allahın Yaponları4 Çətin müĢtəri: Qadınları niyə alır, nəyə sevinir?5 Komandada effektiv kommunikasiya (keys-test)6 Konfliktlərin idarə olunması7 Yeni media. Facebookda brendinizi ilk 3-lüyə salmağın praktik üsulları8 Qaraqutuda nə var? MüĢtəri psixologiyası9 Marketinqdə motivasiya
 13. 13. TəlimçilərAnar BayramovAzərb. Dövlət İqtisadUniversitetini bitirmişdir (magistrdərəcəsi). Biznes, marketinq,menecment sahəsində 8 illik iştəcrübəsi var. HazırdaMODERNITURE mebelşirkətində Baş Menecerdir.“Biznes və Menecmentin Əsasları”kitabının müəllifidir.
 14. 14. TəlimçilərĠlkin ManafovPhD of Marketing (iqtisad elmlərinamizədi).Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna,Kazaxstan, Türkiyyə və s. ölkələrdə 8 ildənçox marketinq sahəsində iş təcrübəsinəmalikdir və DAAD stipendiyası qalibidir.Google, Siemens, XXXLutz və s.beynəlxalq şirkətlərdə ixtisas artırmakurslarında olmuş, Marketinq üzrə 20-dənçox elmi məqalənin müəllifidir. Hal-hazırdabiznes konsultant və post-sovet ölkələrininən böyük mebel şirkəti olan EMBAWOOD--un Marketinq Direktorudur.
 15. 15. Təlimçilər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini Marketinq (magistr) və Anadolu Universitetini PR ixtisası üzrə bitirib. Marketinq sahəsində 5 ildən artıq iş təcrübəsinə malikdir. Hazırda İdeal parfumeriya və kosmetika mağazaları şəbəkəsinin marektinq direktorudur. Eyni zamanda bir çox şirkətlər üçün marketinq konsultasiya və kreativ konsept hazırlanmasını həyata keçirir. www.facemark.az onlayn marketinq portalının təsisçisi, www.facemark.tv ilkRafiq Vəliyev internet marketinq televiziyasının isə həmtəsisçisidir.
 16. 16. İLK MARKETİNQ AİR MƏZUNLARI• İlk təlimlərdə 90 nəfərdən çox iştirakçı olmuşdur;• Təlim iki qrupla keçirilib (menecer və gənclər qrupu);• Təlimdə 42 yerli şirkət əməkdaşı iştirak etmişdir;• Hər bir iştirakçı konkret sektora görə diplom işi hazırlayır• Təlim sonunda iştirakçılara diplomlar verilir.
 17. 17. İŞTİRAK EDƏN ŞİRKƏTLƏRİN BİR QİSMİ
 18. 18. Təlimin vaxtı və qiymətiNövbəti Marketinq AİR Təlimlərinə mart ayının birindən start verilir (01.03.2013). Təlim 3 moduldan ibarətdir. Bir nəfər iştirakçı üçün qiymət 190 manatdır. MODUL PROQRAM ADI MƏŞĞƏLƏ MÜDDƏTİ QİYMƏT SAYI 1-ci modul Strateji 7 məşğələ 14 saat idarəetmə 2-ci modul Brend 7 məşğələ 14 saat idarəetmə 190 manat 3-cü modul Marketinq 7 məşğələ 14 saat kommunikasiyası XÜSUSİ Ölkə Marketinq 4 görüş 8 saat qonaqlar İcması
 19. 19. PROQRAMA QEYDİYYATQeydiyyat onlayn formada http://marketingair.facemark.info/internet saytda aparılır. Qeydiyyat 28 fevrala qədər davamedir.Ətraflı məlumat üçün: marketingair@facemark.az e-mailünvanına yaza və ya 070 333 05 30 nömrəsinə zəng edəbilərsiniz.
 20. 20. SĠZLƏRĠ TƏLĠMLƏRĠMĠZDƏ GÖZLƏYĠRĠK! TəĢəkkürlər !!!

×