Successfully reported this slideshow.
CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 
Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo 
ffrraanncciissccoo@@hhuumm...
RReeccoommeennddaacciióónn:: 
CCuurrssoo bbáássiiccoo ddee WWiinnddoowwss 77 ++ MMeeccaannooggrraaffííaa 
HHoojjaa ddee cc...
OOjjiittoo aa llaass eexxtteennssiioonneess ddee llooss lliibbrrooss ddee EExxcceell:: 
..XXLLSS  ..XXLLSSXX 
11.. PPaarr...
11.. CCoonnffiigguurraacciióónn ddee EExxcceell 
BBoottóónn OOffffiiccee // OOppcciioonneess ddee EExxcceell // MMááss ffr...
11.. CCoonnffiigguurraacciióónn ddee EExxcceell 
BBoottóónn OOffffiiccee // OOppcciioonneess ddee EExxcceell // GGuuaarrdd...
11.. CCoonnffiigguurraacciióónn ddee EExxcceell 
BBoottóónn OOffffiiccee // OOppcciioonneess ddee EExxcceell // PPeerrssoo...
AApprreennddee aa sseelleecccciioonnaarr cceellddaass.. 
EEjjeerrcciicciioo 33..11..11 yy eejjeerrcciicciioo 33..11..22 
1...
EEssccrriibbee tteexxttoo iinncclliinnaaddoo,, ffeecchhaass ccoommpplleettaass,, 
aajjuussttaa eell tteexxttoo yy ccoommee...
EEjjeerrcciicciioo 33..22..11 
22.. FFoorrmmaattoo ddee hhoojjaass ddee ccáállccuulloo 
((ffoorrmmaattoo ddee cceellddaass...
33.. CCoommbbiinnaarr cceellddaass 
CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 10 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáán...
33.. OOppeerraaddoorreess aarriittmmééttiiccooss 
• ++ ssuummaa 11++11 
• -- rreessttaa//nneeggaacciióónn 22--11,, --5 
• ...
PPrruueebbaa llooss ddiiffeerreenntteess 
““OOppeerraaddoorreess”” 
33.. OOppeerraaddoorreess ddee ccoommppaarraacciióónn ...
EEjjeerrcciicciioo bbáássiiccoo 
33.. CCóómmoo ppoonneerr llaass uunniiddaaddeess 
5 Kg 
+7 Kg 
12 Kg 
11.. SSeelleeccccii...
EEjjeerrcciicciioo ddee oorrddeenn:: ““CCeessttaa ddee llaa ccoommpprraa”” 
33.. OOrrddeennaarr yy ffiillttrraarr ddaattoo...
PPrruueebbaa pprriimmeerroo ccoonn llooss ““nnúúmmeerrooss rroojjooss”” yy ccoonn ““bbaarrrraass ddee ccoolloorr””.. 
EEjj...
33.. OOrrttooggrraaffííaa 
PPaarraa ccoorrrreeggiirr ffaallttaass ddee oorrttooggrraaffííaa FF77:: 
• PPuullssaarr FF77 ((...
EEjjeemmpplloo ddee ffóórrmmuullaa ((lloo nnoorrmmaall eess IIMMCC eennttrree 1188 yy 3300)):: 
33.. FFóórrmmuullaass 
IIM...
VVeerr hhoojjaa ddee ““FFóórrmmuullaass””.. RReeccuueerrddaa qquuee 
33.. FFuunncciioonneess 
FF99==RReeffeessccaarr llaas...
33.. FFuunncciioonneess 
• CCOONNTTAARR((rreeff11;;rreeff22;;……)) ==CCOONNTTAARR((AA11::AA55)) 
• CCOONNTTAARRAA((rreeff11...
33.. FFóórrmmuullaass ((mmááss nnoocciioonneess)) 
• TTrraattaarr eell ccoonntteenniiddoo ddee uunnaa cceellddaa ccoommoo ...
44.. GGrrááffiiccooss 
• IInnttrroodduucccciióónn 
• EElleemmeennttooss ddee uunn ggrrááffiiccoo 
• CCrreeaarr uunn ggrráá...
44.. GGrrááffiiccooss 
CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 22 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGu...
44.. GGrrááffiiccooss 
Lunes 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Finde 
Desayuno 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 6 
Comida 9 9 0 9 ...
EEjjeerrcciicciioo ffiinnaall ddee EExxcceell 
55.. OOppcciioonneess aavvaannzzaaddaass 
• BBaarrrraa ddee eessttaaddoo:: ...
EElliijjee uunnaa ppllaannttiillllaa ppaarraa uunnaa FFaaccttuurraa 
55.. PPllaannttiillllaass 
BBoottóónn OOffffiiccee //...
EEjjeerrcciicciioo ddee ooppoossiicciioonneess 
55.. AAllgguunnooss aattaajjooss 
• CCttrrll ++ BB BBuussccaarr 
• CCttrrl...
MMiiss ddaattooss ddee ccoonnttaaccttoo:: 
TTeell..:: 661199 006699 112255 
CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Curso de ofimática - Excel 2007 básico

1,702 views

Published on

Curso de Microsoft Office Excel 2007 básico. Perfecto para aprender Excel desde cero.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Curso de ofimática - Excel 2007 básico

 1. 1. CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo ffrraanncciissccoo@@hhuummaannttiiccaa..ccoomm wwwwww..hhuummaannttiiccaa..ccoomm ((CCuurrssoo ddee ooffiimmááttiiccaa)) OOccttuubbrree ddee 22001144
 2. 2. RReeccoommeennddaacciióónn:: CCuurrssoo bbáássiiccoo ddee WWiinnddoowwss 77 ++ MMeeccaannooggrraaffííaa HHoojjaa ddee ccáállccuulloo:: EExxcceell 11.. EEmmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr ccoonn EExxcceell 22.. FFoorrmmaattoo ddee hhoojjaass ddee ccáállccuulloo 33.. FFóórrmmuullaass 44.. GGrrááffiiccooss 55.. OOppcciioonneess aavvaannzzaaddaass CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 2 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 3. 3. OOjjiittoo aa llaass eexxtteennssiioonneess ddee llooss lliibbrrooss ddee EExxcceell:: ..XXLLSS  ..XXLLSSXX 11.. PPaarrtteess ddee llaa ppaannttaallllaa ddee EExxcceell BBaarrrraa ddee hheerrrraammiieennttaass ddee aacccceessoo rrááppiiddoo BBoottóónn ddee OOffffiiccee FFiicchhaass CCiinnttaa ddee ooppcciioonneess GGrruuppooss BBaarrrraa ddee ffóórrmmuullaass FFiillaass BBaarrrraa ddee eessttaaddoo CCoolluummnnaass NNoommbbrree ddeell lliibbrroo HHoojjaass ddee ccáállccuulloo BBoottoonneess ddee:: -- cceerrrraarr -- mmaaxxiimmiizzaarr -- mmiinniimmiizzaarr CCoommaannddoo CCeellddaass ZZoooomm BBaarrrraass ddee ddeessppllaazzaammiieennttoo hhoorriizzoonnttaall yy vveerrttiiccaall CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 3 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 4. 4. 11.. CCoonnffiigguurraacciióónn ddee EExxcceell BBoottóónn OOffffiiccee // OOppcciioonneess ddee EExxcceell // MMááss ffrreeccuueenntteess CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 4 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 5. 5. 11.. CCoonnffiigguurraacciióónn ddee EExxcceell BBoottóónn OOffffiiccee // OOppcciioonneess ddee EExxcceell // GGuuaarrddaarr CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 5 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 6. 6. 11.. CCoonnffiigguurraacciióónn ddee EExxcceell BBoottóónn OOffffiiccee // OOppcciioonneess ddee EExxcceell // PPeerrssoonnaalliizzaarr CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 6 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 7. 7. AApprreennddee aa sseelleecccciioonnaarr cceellddaass.. EEjjeerrcciicciioo 33..11..11 yy eejjeerrcciicciioo 33..11..22 11.. EEmmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr ccoonn EExxcceell • EEjjeeccuuttaarr EExxcceell ((AAllttGGrr ++ XX,, CCttrrll++AAlltt++XX)) • HHoojjaass ddee ccáállccuulloo yy lliibbrrooss ddee EExxcceell • SSeelleecccciioonnaarr eelleemmeennttooss ((CCttrrll,, MMaayyúússccuullaass)) • DDeessppllaazzaarrssee ppoorr llaass cceellddaass ((CCttrrll++ii,, CCttrrll++IInniicciioo)) • EEddiicciióónn ddee ddaattooss ((tteexxttoo,, nnúúmmeerroo,, mmoonneeddaa,, ffeecchhaa,, hhoorraa……)) • IInnsseerrcciióónn yy eelliimmiinnaacciióónn ddee cceellddaass,, ffiillaass yy ccoolluummnnaass • EEddiicciióónn ddee lliissttaass ((BBoottóónn OOffffiiccee // OOppcciioonneess ddee EExxcceell // MMááss ffrreeccuueenntteess // MMooddiiffiiccaarr lliissttaass ppeerrssoonnaalliizzaaddaass)) • TTrraabbaajjaarr ssiinn llaa mmaallllaa ((BBoottóónn OOffffiiccee // OOppcciioonneess ddee EExxcceell // AAvvaannzzaaddaass // MMoossttrraarr ooppcciioonneess ppaarraa eessttaa hhoojjaa // CCoolloorr ddee llaa ccuuaaddrrííccuullaa)) CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 7 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 8. 8. EEssccrriibbee tteexxttoo iinncclliinnaaddoo,, ffeecchhaass ccoommpplleettaass,, aajjuussttaa eell tteexxttoo yy ccoommeennttaarriiooss 22.. FFoorrmmaattoo ddee hhoojjaass ddee ccáállccuulloo • FFoorrmmaattoo ddee llooss nnúúmmeerrooss yy llooss tteexxttooss • FFoorrmmaattoo ddee llaass cceellddaass** ((CCoonnttrrooll++MMaayy++FF)) • CCaammbbiiaarr ttaammaaññoo ddee ffiillaass yy ccoolluummnnaass • FFoorrmmaattoo ddee llaa hhoojjaa ddee ccáállccuulloo ((DDiisseeññoo ddee ppáággiinnaa)) • OOppcciioonneess aavvaannzzaaddaass:: – EEssttiillooss ((nnoo)) -- IInnmmoovviilliizzaarr ppaanneelleess – AAuuttooffoorrmmaattoo ((nnoo)) -- DDiivviiddiirr ((VViissttaa // DDiivviiddiirr)) – SSeerriieess ((11,,5,,99 ……)) -- OOrrttooggrraaffííaa ((FF77)) CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 8 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 9. 9. EEjjeerrcciicciioo 33..22..11 22.. FFoorrmmaattoo ddee hhoojjaass ddee ccáállccuulloo ((ffoorrmmaattoo ddee cceellddaass CCttrrll++MMaayy++FF)) CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 9 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 10. 10. 33.. CCoommbbiinnaarr cceellddaass CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 10 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 11. 11. 33.. OOppeerraaddoorreess aarriittmmééttiiccooss • ++ ssuummaa 11++11 • -- rreessttaa//nneeggaacciióónn 22--11,, --5 • ** mmuullttiipplliiccaacciióónn 22**22 • // ddiivviissiióónn 99//33 • %% ppoorrcceennttaajjee 115%% • ^^ ppootteenncciiaa 33^^22 CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 11 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 12. 12. PPrruueebbaa llooss ddiiffeerreenntteess ““OOppeerraaddoorreess”” 33.. OOppeerraaddoorreess ddee ccoommppaarraacciióónn • == iigguuaall AA11==BB11 • >> mmaayyoorr qquuee AA11>>BB11 • << mmeennoorr qquuee AA11<<BB11 • >>==mmaayyoorr oo iigguuaall aa AA11>>==BB11 • <<==mmeennoorr oo iigguuaall aa AA11<<==BB11 • <<>>nnoo eess iigguuaall aa AA11<<>>BB11 CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 12 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 13. 13. EEjjeerrcciicciioo bbáássiiccoo 33.. CCóómmoo ppoonneerr llaass uunniiddaaddeess 5 Kg +7 Kg 12 Kg 11.. SSeelleecccciioonnaa llaa cceellddaa rreessuullttaaddoo 22.. CClliicc eenn 33.. SSeelleecccciioonnaarr • AAuuttoossuummaa::UUssoo ddeell bboottóónn AAuuttoossuummaa ssuummaannddooss 44.. EEnntteerr • FFoorrmmaattoo ““PPeerrssoonnaalliizzaaddoo””:: UUssoo ddeell ffoorrmmaattoo ssiinn qquuee aaffeeccttee aall rreessuullttaaddoo CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 13 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 14. 14. EEjjeerrcciicciioo ddee oorrddeenn:: ““CCeessttaa ddee llaa ccoommpprraa”” 33.. OOrrddeennaarr yy ffiillttrraarr ddaattooss CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 14 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 15. 15. PPrruueebbaa pprriimmeerroo ccoonn llooss ““nnúúmmeerrooss rroojjooss”” yy ccoonn ““bbaarrrraass ddee ccoolloorr””.. EEjjeerrcciicciioo 33..33..22:: ““CCoommppoonneenntteess SSuuppeerrcchhiipp”” 33.. FFóórrmmuullaass ((ffoorrmmaattoo ccoonnddiicciioonnaall)) RReeggllaa sseenncciillllaa RReeggllaa mmúúllttiippllee CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 15 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 16. 16. 33.. OOrrttooggrraaffííaa PPaarraa ccoorrrreeggiirr ffaallttaass ddee oorrttooggrraaffííaa FF77:: • PPuullssaarr FF77 ((iigguuaall qquuee eenn WWoorrdd)) CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 16 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 17. 17. EEjjeemmpplloo ddee ffóórrmmuullaa ((lloo nnoorrmmaall eess IIMMCC eennttrree 1188 yy 3300)):: 33.. FFóórrmmuullaass IIMMCC == PPeessoo ((KKgg)) // AAllttuurraa22 ((mm22)) yy vvaalliiddaa llooss ddaattooss ddee eennttrraaddaa • IInnttrroodduucccciióónn aa ffóórrmmuullaass yy ffuunncciioonneess ““LLaass ffuunncciioonneess ssoonn ffóórrmmuullaass pprreeddeeffiinniiddaass,, qquuee uuttiilliizzaann cciieerrttooss vvaalloorreess ddeennoommiinnaaddooss aarrgguummeennttooss”” • IInnsseerrttaarr ffuunncciióónn.. EEssccrriibbiirr yy eeddiittaarr ffóórrmmuullaass:: • VVaalliiddaacciióónn ddee ddaattooss:: ““DDaattooss // VVaalliiddaacciióónn ddee ddaattooss”” • VVaalliiddaacciióónn ddee ddaattooss:: CCrreeaarr uunnaa lliissttaa ddee sseelleecccciióónn ““DDaattooss // VVaalliiddaacciióónn ddee ddaattooss // LLiissttaa ddee sseelleecccciióónn”” ((CCeessttaa)) • DDaattooss // qquuiittaarr dduupplliiccaaddooss • [[RReeffeerreenncciiaass ddee cceellddaass:: ffóórrmmuullaass ddee 33 óó 44 ddiimmeennssiioonneess]] • UUssoo ddee llaa ccoommiillllaa ‘‘ ppaarraa ddeessaaccttiivvaarr ffóórrmmuullaass CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 17 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 18. 18. VVeerr hhoojjaa ddee ““FFóórrmmuullaass””.. RReeccuueerrddaa qquuee 33.. FFuunncciioonneess FF99==RReeffeessccaarr llaass ffóórrmmuullaass FF55 • AAssiiggnnaarr uunn nnoommbbrree aa uunn rraannggoo:: • CCOONNTTAARR((rraannggoo)),, CCOONNTTAARRAA((rraannggoo)) • CCOONNTTAARR..BBLLAANNCCOO((rraannggoo)) • CCOONNTTAARR..SSII((rraannggoo;;ccrriitteerriioo)) • SSII((pprruueebbaa__llóóggiiccaa;;vvaalloorr__vveerrddaaddeerroo;;vvaalloorr__ffaallssoo)) • [[SSUUMMAARR..SSII((rraannggoo;;ccrriitteerriioo;;rraannggoo__ssuummaa))]] • AALLEEAATTOORRIIOO(()) MMee ddeevvuueellvvee uunn nnúúmmeerroo eennttrree 00 yy 00,,99999999999999 • AALLEEAATTOORRIIOO..EENNTTRREE((iinnffeerriioorr;;ssuuppeerriioorr)) CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 18 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 19. 19. 33.. FFuunncciioonneess • CCOONNTTAARR((rreeff11;;rreeff22;;……)) ==CCOONNTTAARR((AA11::AA55)) • CCOONNTTAARRAA((rreeff11;;rreeff22;;……)) ==CCOONNTTAARRAA((AA11::AA55)) • PPRROODDUUCCTTOO((nnúúmmeerroo11;;nnúúmmeerroo22;;……)) EEjjeerrcciicciioo 33..33..11 óó EEjjeerrcciicciioo ddee nnoottaass ddee ccllaassee ==PPRROODDUUCCTTOO((AA11::AA55)) • PPRROOMMEEDDIIOO((nnúúmmeerroo11;;nnúúmmeerroo22;;……)) ==PPRROOMMEEDDIIOO((AA11::AA55)) • SSUUMMAA((nnúúmmeerroo11;;nnúúmmeerroo22;;……)) ==SSUUMMAA((AA11::AA55)) • MMAAXX((nnúúmmeerroo11;;nnúúmmeerroo22;;……)) ==MMAAXX((AA11::AA55)) • MMIINN((nnúúmmeerroo11;;nnúúmmeerroo22;;……)) ==MMIINN((AA11::AA55)) CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 19 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 20. 20. 33.. FFóórrmmuullaass ((mmááss nnoocciioonneess)) • TTrraattaarr eell ccoonntteenniiddoo ddee uunnaa cceellddaa ccoommoo uunn tteexxttoo ‘‘==SSUUMMAA((AA11::AA55)) • RReeffeerreenncciiaass rreellaattiivvaass AA11 • RReeffeerreenncciiaass aabbssoolluuttaass** $$AA$$11 • RReeffeerreenncciiaass mmiixxttaass** $$AA11 óó AA$$11 • AAssiiggnnaarr nnoommbbrree aa uunn rraannggoo ((eejjeerrcciicciioo ““NNoottaass”” ddee ccllaassee)) • FFóórrmmuullaass ddee ttrreess ddiimmeennssiioonneess hhoojjaa22!!AA11 ((lloo ppooddeemmooss vveerr eenn eell IIVVAA ddee ““CCoommppoonneenntteess SSuuppeerrcchhiipp””)) • FFóórrmmuullaass ddee ccuuaattrroo ddiimmeennssiioonneess [[GGAASSTTOOSS]]hhoojjaa22!!AA11 CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 20 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 21. 21. 44.. GGrrááffiiccooss • IInnttrroodduucccciióónn • EElleemmeennttooss ddee uunn ggrrááffiiccoo • CCrreeaarr uunn ggrrááffiiccoo • OOttrraass ooppcciioonneess • FF1111==IInnsseerrttaarr ggrrááffiiccoo CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 21 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 22. 22. 44.. GGrrááffiiccooss CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 22 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 23. 23. 44.. GGrrááffiiccooss Lunes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Finde Desayuno 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 6 Comida 9 9 0 9 9 0 Merienda 1,2 2 3 2 1 0 Cena 10 12 8 8 10 0 Evolución de los gastos de comida cada día de la semana Martes Miércoles Jueves Viernes Finde Cena Merienda Comida Desayuno 12 10 8 6 4 2 0 z x y EEjjeerrcciicciioo 33..44..11 Desayuno Comida Merienda Cena CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 23 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 24. 24. EEjjeerrcciicciioo ffiinnaall ddee EExxcceell 55.. OOppcciioonneess aavvaannzzaaddaass • BBaarrrraa ddee eessttaaddoo:: CCáállccuullooss,, VViissttaass,, ZZoooomm • BBaarrrraass ddee ddaattooss ((nnuueevvoo eenn EExxcceell 22000077)) • PPeeggaaddoo eessppeecciiaall • OOrrddeennaarr ffiillaass ddee uunnaa lliissttaa,, aammpplliiaarr sseelleecccciióónn • AAuuttooffiillttrroo • WWoorrdd <<-->> EExxcceell:: CCooppiiaarr ddaattooss • [[RRaassttrreeaarr vvaalloorreess pprreecceeddeenntteess yy ddeeppeennddiieenntteess ((FFóórrmmuullaass))]] • RReevviissaarr // CCoommeennttaarriiooss • IInnsseerrttaarr ffoorrmmaass.. GGrraabbaarr ccoommoo…… • [[FFoorrmmuullaarriioo ddee iinnttrroodduucccciióónn ddee ddaattooss]] • [[IInnssppeecccciióónn ddee ffóórrmmuullaass]] CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 24 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 25. 25. EElliijjee uunnaa ppllaannttiillllaa ppaarraa uunnaa FFaaccttuurraa 55.. PPllaannttiillllaass BBoottóónn OOffffiiccee // NNuueevvoo // SSeelleecccciioonnaarr ppllaannttiillllaa CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 25 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 26. 26. EEjjeerrcciicciioo ddee ooppoossiicciioonneess 55.. AAllgguunnooss aattaajjooss • CCttrrll ++ BB BBuussccaarr • CCttrrll++MMaayy++FF FFoorrmmaattoo ddee cceellddaass • AAlltt ++ EEnntteerr IInnsseerrttaarr llíínneeaa • FF44 CCaammbbiioo ddee rreeffeerreenncciiaass • FF55 IIrr aa • FF77 OOrrttooggrraaffííaa • FF99 RReeccaallccuullaarr • FF1111 IInnsseerrttaarr ggrrááffiiccoo CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 26 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 27. 27. MMiiss ddaattooss ddee ccoonnttaaccttoo:: TTeell..:: 661199 006699 112255 CCUURRSSOO DDEE EEXXCCEELL 22000077 Diapositiva - 27 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo

×