Curso de ofimática - Access 2007

2,618 views

Published on

Curso básico de Microsoft Access 2007

Published in: Technology
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curso de ofimática - Access 2007

 1. 1. CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo ffrraanncciissccoo@@hhuummaannttiiccaa..ccoomm wwwwww..hhuummaannttiiccaa..ccoomm ((CCuurrssoo ddee ooffiimmááttiiccaa)) NNoovviieemmbbrree ddee 22001144
 2. 2. RReeqquuiissiittooss pprreevviiooss:: CCuurrssoo bbáássiiccoo ddee WWiinnddoowwss 77 ++ CCoonnoocciimmiieennttooss ddee EExxcceell BBaassee ddee ddaattooss:: AAcccceessss 22000077 11.. EEmmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr ccoonn AAcccceessss 22.. TTaabbllaass 33.. FFoorrmmuullaarriiooss 44.. CCoonnssuullttaass 55.. IInnffoorrmmeess PPaarraa ssaabbeerr mmááss:: hhttttpp::////ooffffiiccee..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//eess--eess//aacccceessss CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 2 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 3. 3. 11.. IInnttrroodduucccciióónn aa bbaasseess ddee ddaattooss • BBaassee ddee ddaattooss ((BBDD)):: UUnn ccoonnjjuunnttoo ddee iinnffoorrmmaacciióónn oorrggaanniizzaaddaa ssiisstteemmááttiiccaammeennttee eenn ttaabbllaass • BBaassee ddee ddaattooss ppllaannaa:: UUnnaa BBDD ffoorrmmaaddaa ppoorr uunnaa úúnniiccaa ttaabbllaa.. EEss mmuuyy ssiimmppllee • BBaassee ddee ddaattooss rreellaacciioonnaall:: UUnnaa BBDD qquuee oorrggaanniizzaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn mmááss ddee uunnaa ttaabbllaa.. EEvviittaa eell pprroobblleemmaa ddee llaa dduupplliicciiddaadd ddee ddaattooss BBaassee ddee ddaattooss ““CCOONNOOCCIIDDOOSS““ AAmmiiggooss FFaammiilliiaarreess CCPP TTaabbllaa ddee ppeerrssoonnaass Nombre Apellidos Teléfono Ciudad Pepe López 666 777 888 Madrid Francisco Sánchez 619 069 125 Madrid Luis Giménez 676 676 676 Alcobendas TTaabbllaa ddee cciiuuddaaddeess Código Ciudad 28 Madrid 29 Alcobendas 30 Jaén TTaabbllaa ddee ppeerrssoonnaass Nombre Apellidos Teléfono Ciudad Pepe López 666 777 888 28 Francisco Sánchez 619 069 125 28 Luis Giménez 676 676 676 29 CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 3 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 4. 4. 11.. OOttrrooss oobbjjeettooss ddee AAcccceessss ((ssee vveerráánn mmááss aaddeellaannttee)) • FFoorrmmuullaarriiooss:: FFaacciilliittaann eell pprroocceessoo ddee iinnttrroodduucccciióónn yy eeddiicciióónn ddee llooss ddaattooss ddee uunnaa ffoorrmmaa mmááss aaggrraaddaabbllee qquuee llaass ttaabbllaass • CCoonnssuullttaass:: PPeerrmmiitteenn ccoonnssuullttaarr llooss ddaattooss ccoonntteenniiddooss eenn uunnaa bbaassee ddee ddaattooss • IInnffoorrmmeess:: SSee uuttiilliizzaann ppaarraa iimmpprriimmiirr ((yy vviissuuaalliizzaarr)) llooss ddaattooss ddee uunnaa ffoorrmmaa aattrraaccttiivvaa TTaabbllaa CCoonnttaaccttoo FFoorrmmuullaarrii FFoorrmmuullaarrii oo ddee CCoonnttaaccttooss oo ddee CCoonnttaaccttooss CCoonnssuullttaa CCoonnttaaccttooss IInnffoorrmmee ddee ccoonnttaaccttooss CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 4 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 5. 5. AAnntteess ddee ttrraabbaajjaarr ccoonn AAcccceessss,, eecchhaa uunn vviissttaazzoo aa llaa BBDD ddee eejjeemmpplloo ““NNeeppttuunnoo”” 11.. BBaassee ddee ddaattooss ““NNeeppttuunnoo”” DDeessccaarrggaa llaa bbaassee ddee ddaattooss ““NNeeppttuunnoo””:: hhttttpp::////wwwwww..hhuummaannttiiccaa..ccoomm//rreeccuurrssooss//CCuurrssooss//NNeeppttuunnoo..mmddbb 11.. AAbbrree llaa BBDD ““NNeeppttuunnoo”” 22.. SSeelleecccciioonnaa ““FFoorrmmuullaarriiooss”” 33.. AAbbrree eell ““PPaanneell ddee ccoonnttrrooll pprriinncciippaall”” 44.. PPrruueebbaa aa ppuullssaarr ttooddooss llooss bboottoonneess…… CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 5 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 6. 6. AAnntteess ddee ttrraabbaajjaarr ccoonn AAcccceessss,, eecchhaa uunn vviissttaazzoo aa aallgguunnaass ppllaannttiillllaass llooccaalleess:: AAlluummnnooss,, PPrrooffeessoorreess…… 11.. PPllaannttiillllaass ddee AAcccceessss AAbbrree uunnaa ppllaannttiillllaa ddee AAcccceessss 22000077 ccoonn PPllaannttiillllaass llooccaalleess:: 11..IInniicciiee AAcccceessss.. 22..EElliijjee eennttrree CCaatteeggoorrííaa ddee ppllaannttiillllaass oo ddeessddee MMiiccrroossoofftt OOffffiiccee OOnnlliinnee,, hhaaggaa cclliicc eenn llaa ppllaannttiillllaa qquuee ddeesseeee uussaarr 33..EEnn eell ccuuaaddrroo NNoommbbrree ddee aarrcchhiivvoo,, eessccrriibbaa eell nnoommbbrree ddeell aarrcchhiivvoo.. 44..OOppcciioonnaallmmeennttee,, hhaaggaa cclliicc eenn eell iiccoonnoo ddee ccaarrppeettaa ssiittuuaaddoo jjuunnttoo aall ccuuaaddrroo NNoommbbrree ddee aarrcchhiivvoo ppaarraa bbuussccaarr llaa uubbiiccaacciióónn ddoonnddee ddeesseeaa ccrreeaarr llaa bbaassee ddee ddaattooss 55..HHaaggaa cclliicc eenn CCrreeaarr CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 6 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 7. 7. IInntteennttaa mmeemmoorriizzaarr llooss nnoommbbrreess ddee llaass bbaarrrraass,, ssoonn ssiimmiillaarreess aall rreessttoo ddee aapplliiccaacciioonneess ddee OOffffiiccee 11.. LLaa vveennttaannaa ddee AAcccceessss • BBoottóónn OOffffiiccee • BBaarrrraa ddee hheerrrraammiieennttaass ddee aacccceessoo rrááppiiddoo • BBaarrrraa ddee ttííttuulloo • CCiinnttaa ddee ooppcciioonneess • BBaarrrraa AAnncchhoo ddeell ppaanneell • OObbjjeettooss • BBaarrrraa ddee eessttaaddoo CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 7 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 8. 8. 11.. AAnntteess ddee ttrraabbaajjaarr ccoonn AAcccceessss…… ……ppoorr ffaavvoorr,, ¡¡DDiisseeññaa ttuu bbaassee ddee ddaattooss eenn ppaappeell!! CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 8 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 9. 9. PPeennsseemmooss eenn ccóómmoo sseerrííaa uunnaa DDBB AAggeennddaa eenn uunn ppaappeell 11.. MMii pprriimmeerraa BBDD eenn ppaappeell...... uunnaa aaggeennddaa PPeennsseemmooss eenn llaa ttííppiiccaa aaggeennddaa tteelleeffóónniiccaa,, nneecceessiittaarréé ssaabbeerr eell nnoommbbrree,, tteellééffoonnoo yy ddiirreecccciióónn ddee mmiiss ccoonnttaaccttooss.. EEssttaa sseerráá llaa pprriimmeerraa ttaabbllaa,, llaa llllaammaarréé ““CCoonnttaaccttoo””.. TTaammbbiiéénn mmee gguussttaarrííaa tteenneerr uunnaa sseegguunnddaa sseegguunnddaa ttaabbllaa aa llaa qquuee llllaammaarréé ““CCiiuuddaadd”” yy eenn llaa qquuee gguuaarrddaarréé uunnaa lliissttaa ddee cciiuuddaaddeess ccooddiiffiiccaaddaass ccoonn uunn nnúúmmeerroo ccaaddaa cciiuuddaadd.... YY ppoorr úúllttiimmoo ppeennsseemmooss eenn llaa rreellaacciióónn ((∞∞ aa 11)) qquuee eexxiissttee eennttrree aammbbaass ttaabbllaass,, nnoo oollvviiddeemmooss qquuee aa ccaaddaa ccoonnttaaccttoo llee ccoorrrreessppoonnddee uunnaa cciiuuddaadd ((ttiippoo nnuumméérriiccoo)) qquuee hhaarráá rreeffeerreenncciiaa aa llaa cciiuuddaadd eenn llaa qquuee vviivvee.. CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 9 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 10. 10. 11.. PPiinncciippaalleess oobbjjeettooss ddee AAcccceessss BBaassee ddee ddaattooss ((AAggeennddaa)) TTaabbllaa CCoonnttaaccttoo TTaabbllaa CCiiuuddaadd FFoorrmmuullaarriioo ddee CCiiuuddaaddeess RReellaacciióónn CCoonnssuullttaa CCoonnttaaccttooss FFoorrmmuullaarriioo IInnffoorrmmee ddee CCoonnttaaccttooss ppoorr cciiuuddaadd FFoorrmmuullaarrii FFoorrmmuullaarrii oo ddee CCoonnttaaccttooss oo ddee CCoonnttaaccttooss ddee CCiiuuddaaddeess IInnffoorrmmee ddee TTooddooss llooss ccoonnttaaccttooss CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 10 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 11. 11. 22.. TTaabbllaass ((ddeeffiinniicciioonneess)) • TTaabbllaa:: OObbjjeettoo bbiiddiimmeennssiioonnaall qquuee ssiirrvvee ppaarraa aallmmaacceennaarr iinnffoorrmmaacciióónn eenn ffiillaass yy ccoolluummnnaass ((oo sseeaa,, ““rreeggiissttrrooss”” yy ““ccaammppooss””)).. • RReeggiissttrroo:: CCaaddaa uunnoo ddee llooss eelleemmeennttooss ddee uunnaa ttaabbllaa.. • CCaammppoo:: CCaaddaa uunnoo ddee llooss ttiippooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ssee aallmmaacceennaa eenn uunn rreeggiissttrroo.. CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 11 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 12. 12. 22.. TTaabbllaass ((ddeeffiinniicciioonneess)) • CCllaavvee:: CCaammppoo eessppeecciiaall qquuee ccoonnttiieennee uunn vvaalloorr ((nnoorrmmaallmmeennttee ddee ttiippoo aauuttoonnuumméérriiccoo)) qquuee ssiirrvvee ppaarraa iinnddeexxaarr llaa ttaabbllaa,, eess ddeecciirr,, qquuee ssiirrvvaa ccoommoo eelleemmeennttoo úúnniiccoo ddiiffeerreenncciiaaddoorr.. CCuuaallqquuiieerr ccaammppoo ddee uunnaa ttaabbllaa ppuueeddee sseerr ccllaavvee eenn oottrraa,, eessttoo eess uunnaa rreellaacciióónn.. NNoo ppuueeddee hhaabbeerr eenn llaa mmiissmmaa ttaabbllaa ddooss rreeggiissttrrooss ccoonn llaa mmiissmmaa ccllaavvee.. PPuueeddee hhaabbeerr ccllaavveess ccoommppuueessttaass ppoorr vvaarriiooss ccaammppooss.. CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 12 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 13. 13. 22.. TTaabbllaass EEjjeerrccííttaattee ccoonn eell bboottóónn ddee ccaammbbiioo ddee vviissttaa ddee llaa ttaabbllaa.. IInnvvéénnttaattee uunnaa ttaabbllaa,, • CCrreeaarr uunnaa ttaabbllaa – EEnn ““vviissttaa ddiisseeññoo”” – CCoonn eell ““aassiisstteennttee”” • IInnttrroodduucciirr ddaattooss • RReellaacciioonneess eennttrree ttaabbllaass – DDee uunnoo aa vvaarriiooss ((11 aa ∞∞)) – DDee vvaarriiooss aa vvaarriiooss ((nn aa nn)) – DDee uunnoo aa uunnoo ((11 aa 11)) pp..eejj.. ““LLiissttaa ddee llaa ccoommpprraa”” Por ejemplo: Facturas (1 a ∞∞), transportista (n a n), más datos (1 a 1) CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 13 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 14. 14. 22.. TTaabbllaass CCrreeaa llaa bbaassee ddee ddaattooss ““IInnvveennttaarriioo””.. eelllloo ccrreeaa llaass ttaabbllaass ““UUbbiiccaacciióónn yy ““OObbjjeettooss””.. ((ccrreeaarr PPaarraa SSii ttee ddaa ttiieemmppoo ccrreeaa llaa rreellaacciióónn.. uunnaa ttaabbllaa eenn vviissttaa ddiisseeññoo)) 11.. DDiisseeññaarr llaa ttaabbllaa eenn ppaappeell ((yyaa sséé qquuee eess uunn rroolllloo)) 22.. AAbbrriirr uunnaa BBDD yy ccrreeaarr ttaabbllaa eenn ““VViissttaa DDiisseeññoo”” 33.. IInnsseerrttaarr ccaammppooss 11.. NNoommbbrree ddee ccaammppoo 22.. TTiippoo ddee ccaammppoo 33.. DDeessccrriippcciióónn ddeell ccaammppoo 44.. OOttrraass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell ccaammppoo 44.. CCrreeaarr ““CCllaavvee pprriinncciippaall”” 55.. GGrraabbaarr llaa ttaabbllaa ccoonn uunn nnoommbbrree 66.. [[RReellaacciioonnaarr ccaammppooss ccoonn oottrraass ttaabbllaass ((HHeerrrraammiieennttaass//RReellaacciioonneess))]] 77.. [[IInnttrroodduucciirr yy eeddiittaarr ddaattooss eenn llaa ttaabbllaa]] CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 14 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 15. 15. PPiieennssaa eenn eejjeemmppllooss rreeaalleess ppaarraa ccaaddaa ttiippoo ddee ddaattoo 22.. TTaabbllaass ((ccrreeaarr uunnaa ttaabbllaa eenn vviissttaa ddiisseeññoo.. TTaammaaññoo ddee ccaammppoo)) • PPaarraa llooss ccaammppooss TTeexxttoo,, eessttaa pprrooppiieeddaadd ddeetteerrmmiinnaa eell nnúúmmeerroo mmááxxiimmoo ddee ccaarraacctteerreess qquuee ssee ppuueeddeenn iinnttrroodduucciirr eenn eell ccaammppoo.. SSiieennddoo ppoorr ddeeffeeccttoo ddee 5500 ccaarraacctteerreess yy vvaalloorr mmááxxiimmoo ddee 225555.. • PPaarraa llooss ccaammppooss NNuumméérriiccoo,, llaass ooppcciioonneess ssoonn:: • BByyttee ((eeqquuiivvaalleennttee aa uunn ccaarráácctteerr)) ppaarraa aallmmaacceennaarr vvaalloorreess eenntteerrooss eennttrree 00 yy 225555.. • EEnntteerroo ppaarraa vvaalloorreess eenntteerrooss ccoommpprreennddiiddooss eennttrree --3322..776688 yy 3322..776677.. • EEnntteerroo llaarrggoo ppaarraa vvaalloorreess eenntteerrooss ccoommpprreennddiiddooss eennttrree --22..114477..448833..664488 yy 22..114477..448833..664477.. • SSiimmppllee ppaarraa llaa iinnttrroodduucccciióónn ddee vvaalloorreess ccoommpprreennddiiddooss eennttrree --33,,440022882233EE3388 yy --11,,440011229988EE--4455 ppaarraa vvaalloorreess nneeggaattiivvooss,, yy eennttrree 11,,440011229988EE--4455 yy 33,,440022882233EE3388 ppaarraa vvaalloorreess ppoossiittiivvooss.. • DDoobbllee ppaarraa vvaalloorreess ccoommpprreennddiiddooss eennttrree --11,,7799776699331133448866223311EE330088 yy --44,,9944006655664455884411224477EE-- 332244 ppaarraa vvaalloorreess nneeggaattiivvooss,, yy eennttrree 11,,7799776699331133448866223311EE330088 yy 44,,9944006655664455884411224477EE--332244 ppaarraa vvaalloorreess ppoossiittiivvooss.. • IIdd.. ddee rréépplliiccaa ssee uuttiilliizzaa ppaarraa ccllaavveess aauuttoonnuumméérriiccaass eenn bbaasseess rréépplliiccaass.. • DDeecciimmaall ppaarraa aallmmaacceennaarr vvaalloorreess ccoommpprreennddiiddooss eennttrree --1100^^3388--11 yy 1100^^3388--11 ((ssii eessttaammooss eenn uunnaa bbaassee ddee ddaattooss ..aaddpp)) yy nnúúmmeerrooss eennttrree --1100^^2288--11 yy 1100^^2288--11 ((ssii eessttaammooss eenn uunnaa bbaassee ddee ddaattooss ..mmddbb)) • LLooss ccaammppooss AAuuttoonnuumméérriiccoo ssoonn EEnntteerroo llaarrggoo.. • AA llooss ddeemmááss ttiippooss ddee ddaattooss nnoo ssee lleess ppuueeddee eessppeecciiffiiccaarr ttaammaaññoo.. CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 15 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 16. 16. EEjjeerrcciicciioo AAggeennddaa:: CCrreeaa uunnaa bbaassee ddee 22.. TTaabbllaass ddaattooss nnuueevvaa llllaammaaddaa ““AAggeennddaa””.. OObbsseerrvvaa llaa eessttrruuccttuurraa ddee llaa bbaassee ddee ddaattooss qquuee ccrreeaarreemmooss ddeessppuuééss.. ((eessttuuddiiaarr llaa rreellaacciióónn ccoommpplleejjaa ddee 11 aa ∞∞)) CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 16 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 17. 17. EEjjeerrcciicciioo AAggeennddaa:: CCrreeaa llaa ttaabbllaa ““CCoonnttaaccttoo”” ccoonn llooss ccaammppooss qquuee vveess:: 22.. CCrreeaarr uunnaa ttaabbllaa CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 17 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 18. 18. EEjjeerrcciicciioo AAggeennddaa:: CCrreeaa llaa ttaabbllaa ““CCiiuuddaadd”” yy llaa rreellaacciióónn CCoonnttaaccttoo..CCiiuuddaadd –– CCiiuuddaadd..iidd.. CCrreeaa llaa ttaabbllaa ““EEmmpprreessaa”” yy rreellaacciióónnaallaa ccoonn ““CCiiuuddaadd”” 22.. CCrreeaarr uunn ccaammppoo rreellaacciioonnaaddoo CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 18 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 19. 19. EEjjeerrcciicciioo AAggeennddaa:: CCrreeaa ddooss ttaabbllaass mmááss.. EEll pprrooffee ccrreeaarráá llaa ddee ““LLllaammaaddaa yy ttúú llaa ddee ““DDeeuuddaa””.. RReevviissaa ttooddaass llaass ooppcciioonneess ddee llooss ccaammppooss ddee ttaabbllaass:: ffoorrmmaattoo, oobblliiggaaddoo, ffuunncciióónn eess ppoorr oommiissiióónn…… 22.. CCrreeaarr llaass ttaabbllaass ““DDeeuuddaa”” yy ““LLllaammaaddaa”” CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 19 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 20. 20. AAbbrree llaa bbaassee ddee ddaattooss ““NNeeppttuunnoo”” yy ccrreeaa rreeggiissttrrooss ccoonn llooss ffoorrmmuullaarriiooss ppaarraa ttooddaass llaass ttaabbllaass qquuee hhaayyaass ccrreeaaddoo uuttiilliizzaannddoo eell bboottóónn ““FFoorrmmuullaarriioo”” 33.. DDeeffiinniicciióónn ddee FFoorrmmuullaarriioo • FFoorrmmuullaarriiooss:: FFaacciilliittaann eell pprroocceessoo ddee vviissuuaalliizzaacciióónn yy eeddiicciióónn ddee llooss ddaattooss ddee uunnaa ffoorrmmaa mmááss aaggrraaddaabbllee qquuee llaass ttaabbllaass.. CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 20 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 21. 21. 33.. IInnttrroodduucciirr yy eeddiittaarr ddaattooss eenn uunnaa ttaabbllaa AAssíí ssee iinnttrroodduucceenn ddaattooss ddiirreeccttaammeennttee eenn uunnaa ttaabbllaa YY aassíí eenn uunn ffoorrmmuullaarriioo, ¿CCuuááll ttee gguussttaa mmááss?? CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 21 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 22. 22. 33.. CCrreeaacciióónn ddee FFoorrmmuullaarriiooss UUttiilliizzaannddoo eell EEnn vviissttaa ddiisseeññoo aassiisstteennttee CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 22 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 23. 23. AAbbrree llaa bbaassee ddee ddaattooss ““AAggeennddaa”” yy ccrreeaa ttuu pprriimmeerr ffoorrmmuullaarriioo ppaarraa llaa ttaabbllaa ““CCiiuuddaadd”” eenn mmooddoo ““VViissttaa ddiisseeññoo”” 33.. LLaa vveennttaannaa ddee FFoorrmmuullaarriiooss • BBaarrrraa ddee ttííttuulloo • BBoottóónn OOffffiiccee •CCiinnttaa ddiisseeññoo ddee ffoorrmmuullaarriiooss • BBaarrrraa ddee ffoorrmmaattoo • HHeerrrraammiieennttaass ddee ffoorrmmuullaarriioo • 33 zzoonnaass ddeell ffoorrmmuullaarriioo:: •EEnnccaabbeezzaaddoo •DDeettaallllee •PPiiee • BBaarrrraa ddee eessttaaddoo CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 23 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 24. 24. CCrreeaa ttuu pprriimmeerr ffoorrmmuullaarriioo ppaarraa llaa ttaabbllaa ““CCiiuuddaadd”” 33.. PPaassooss ppaarraa llaa ccrreeaacciióónn ddee uunn ffoorrmmuullaarriioo 11.. AAbbrriirr llaa bbaassee ddee ddaattooss ““AAggeennddaa”” 22.. AAbbrriirr eell ““PPaanneell ddee eexxpplloorraacciióónn”” ddee AAcccceessss 33.. AAbbrriirr llaa ttaabbllaa ““CCoonnttaaccttoo”” 44.. SSeelleecccciioonnaarr eell oobbjjeettoo ““CCrreeaarr”” // ““FFoorrmmuullaarriioo”” 55.. SSeelleecccciioonnaarr uunn ““AAuuttooffoorrmmaattoo”” aaddeeccuuaaddoo 66.. GGuuaarrddaarr ccoonn uunn nnoommbbrree ””FFoorrmmuullaarriioo ddee cciiuuddaadd”” CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 24 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 25. 25. AAbbrree llaa bbaassee ddee ddaattooss ““AAggeennddaa””, ccrreeaa uunn ffoorrmmuullaarriioo ppaarraa ccaaddaa ttaabbllaa ee iinnttrroodduuccee ddaattooss eenn eellllooss 33.. EEjjeerrcciicciioo ddee FFoorrmmuullaarriiooss EEss MMUUYY IIMMPPOORRTTAANNTTEE ccrreeaarr llooss ffoorrmmuullaarriiooss eenn eell ssiigguuiieennttee oorrddeenn, ppuueess ddee nnoo hhaacceerrlloo aassíí, aa llaa hhoorraa ddee rreelllleennaarr ddaattooss nnoo ddeejjaarrííaa iinnttrroodduucciirrllooss ccoorrrreeccttaammeennttee ppoorr llaass ddeeppeennddeenncciiaass qquuee eexxiisstteenn eennttrree llaass ttaabbllaass:: 11.. CCiiuuddaadd 22.. EEmmpprreessaa 33.. CCoonnttaaccttoo 44.. LLllaammaaddaa CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 25 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 26. 26. SSii nnoo hhaass hheecchhoo llaa ttaabbllaa ‘‘DDeeuuddaa’’, eessttee eess eell mmoommeennttoo.. YY ssii ttee ssiieenntteess 44.. CCoonnssuullttaass • CCoonnssuullttaass:: PPeerrmmiitteenn ccoonnssuullttaarr yy ffiillttrraarr llooss ddaattooss ccoonntteenniiddooss eenn uunnaa bbaassee ddee ddaattooss.. iinnssppiirraaddoo ccrreeaa eell ffoorrmmuullaarriioo ´’’DDeeuuddaass ppoorr ccoonnttaaccttoo’’ CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 26 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 27. 27. 44.. CCrreeaacciióónn ddee ccoonnssuullttaass UUttiilliizzaannddoo eell EEnn vviissttaa ddiisseeññoo:: aassiisstteennttee:: CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 27 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 28. 28. 44.. CCoonnssuullttaass ““aa mmaannoo”” HHaaggaammooss vvaarriiaass ccoonnssuullttaass 11.. CCiiuuddaaddeess qquuee eemmppiieecceenn ppoorr ““MM”” ((CCoommoo ""MM**””) 22.. CCiiuuddaaddeess qquuee eemmppiieecceenn ppoorr ““MMaaddrrii”” ((CCoommoo ““MMaaddrrii??””) 33.. CCiiuuddaaddeess qquuee eemmppiieecceenn ppoorr ““MM”” oo ““BB”” ((CCoommoo ""MM**"" OO CCoommoo ""BB**"") 44.. CCoonnttaaccttooss qquuee ttrraabbaajjeenn eenn llaa eemmpprreessaa ““AAccmmee”” ((““AAccmmee””) 55.. CCoonnttaaccttooss ccoonn TTff ddee BBaarrcceelloonnaa ((CCoommoo ""9933**"") 66.. CCoonnttaaccttooss ccoonn ffaammiilliiaa nnuummeerroossaa oo ssiinn hhiijjooss ((>>==33 OO 00) 77.. DDeeuuddaass ddee mmááss ddee 110000 €€ ddee ““FFrraanncciissccoo”” 88.. DDeeuuddaa ttoottaall ddee uunn ddeetteerrmmiinnaaddoo CCoonnttaaccttoo >#01/01/2013# CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 28 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 29. 29. HHaaggaammooss vvaarriiaass ccoonnssuullttaass uuttiilliizzaannddoo eell 44.. CCoonnssuullttaass ccoonn aassiisstteennttee aassiisstteennttee 11.. CCoonnttaaccttooss oorrddeennaaddooss ppoorr aappeelllliiddoo yy nnoommbbrree yy mmuueessttrraa aaddeemmááss ssuu TTff 22.. [[RReessuummeenn ddee ddeeuuddaass ppoorr ppeerrssoonnaa ((uunnaa eenn ccaaddaa ffiillaa) yy ppoorr ccoonncceeppttooss ((uunnoo ppoorr ccoolluummnnaa)]]:: DDeeuuddaa  PPeerrssoonnaa  CCoonncceeppttoo  IImmppoorrttee ((ssuummaa) 33.. CCoonnttaaccttooss ccoonn llooss mmiissmmooss aappeelllliiddooss CCoonnttaaccttoo -->> AAppeelllliiddooss 44.. CCoonnttaaccttoo qquuee nnoo hhaa hheecchhoo llllaammaaddaass CCoonnttaaccttoo -->> LLllaammaaddaa -->> IIdd==NNoommbbrree -->> TTooddooss CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 29 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 30. 30. MMuueessttrraa uunnaa lliissttaa ddee ttooddooss ttuuss ccoonnttaaccttooss ((ssiinn yy ccoonn aassiisstteennttee).. 55.. IInnffoorrmmeess CCrreeaa oottrraa ppeerroo aaggrruuppaaddooss ppoorr cciiuuddaaddeess.. • IInnffoorrmmeess:: SSee uuttiilliizzaann ppaarraa iimmpprriimmiirr yy vviissuuaalliizzaarr llooss ddaattooss ddee uunnaa ffoorrmmaa aattrraaccttiivvaa.. Puedes crear informes de forma: • manual • automática y en ambos casos puedes partir de: • Tablas • Consultas CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 30 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 31. 31. 55.. GGeenneerraaddoorr ddee IInnffoorrmmeess EEjjeerrcciicciioo ffiinnaall ddee AAcccceessss CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 31 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 32. 32. TTeesstt ddee BBaassee ddee DDaattooss:: AAcccceessss AA ccoonnttiinnuuaacciióónn rreessppoonnddee eell tteesstt ddee 1100 pprreegguunnttaass ssoobbrree llaa lleecccciióónn qquuee aaccaabbaass ddee tteerrmmiinnaarr:: BBaassee ddee ddaattooss AACCCCEESSSS CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 32 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 33. 33. TTeesstt ddee BBaassee ddee DDaattooss:: AAcccceessss PPoorr ffaavvoorr,, mmaarrccaa uunnaa oo mmááss rreessppuueessttaass ppaarraa ccaaddaa pprreegguunnttaa:: 11..““MMiiccrroossoofftt AAcccceessss”” eess ...... aa) uunn eeddiittoorr ddee ttaabbllaass bb) uunnaa bbaassee ddee ddaattooss ((BBDD) cc) uunnaa hhoojjaa ddee ccáállccuulloo 22..UUnnaa ttaabbllaa ddee AAcccceessss …… rreeggiissttrrooss.. aa) ttiieennee bb) eess uunnaa ppaarrttee ddee llooss cc) ssee rreellaacciioonnaa ccoonn 33..LLaa jjeerraarrqquuííaa qquuee ttiieennee AAcccceessss eess:: aa) TTaabbllaa--BBDD--RReeggiissttrroo--CCaammppoo bb) BBDD--TTaabbllaa--RReeggiissttrroo--CCaammppoo cc) TTaabbllaa--BBDD--CCaammppoo--RReeggiissttrroo dd) NNiinngguunnaa ddee llaass aanntteerriioorreess 44..LLaa eexxtteennssiióónn ddee uunnaa BBaassee ddee ddaattooss AAcccceessss eess:: aa) AACCCCDDBB bb) MMDDBB cc) DDBBBB dd) BBBBDDDD 55..PPaarraa uunn ccaammppoo ttiippoo tteexxttoo,, ssee ddeebbee ccoonnttrroollaarr llaa eexxtteennssiióónn ddeell tteexxttoo:: aa) SSiimmpplleemmeennttee ppoorr eessttééttiiccaa bb) PPaarraa aahhoorrrraarr mmeemmoorriiaa cc) PPoorrqquuee ssiinnoo tteennddrreemmooss pprroobblleemmaass ppaarraa bbuussccaarrlloo eenn uunnaa ccoonnssuullttaa dd) PPoorrqquuee ssii nnoo ddeebbeemmooss ppoonneerr mmeennooss ccaammppooss CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 33 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo
 34. 34. TTeesstt ddee BBaassee ddee DDaattooss:: 66.. PPaarraa llaa eeddaadd ddee uunnaa ppeerrssoonnaa,, ¿qquuéé ttiippoo ddee ddaattoo nnuumméérriiccoo,, eAeAss eeccll mmccáássee ssss iiddóónneeoo?? aa) SSiimmppllee bb) EEnntteerroo cc) EEnntteerroo llaarrggoo dd) BByyttee 77.. SSii tteenneemmooss uunnaa ccoonnssuullttaa yyaa ggrraabbaaddaa ee iinnttrroodduucciimmooss nnuueevvooss ddaattooss eenn llaa ttaabbllaa,, llaa ccoonnssuullttaa:: aa) SSee aaccttuuaalliizzaa ssiinn pprroobblleemmaass bb) SSoolloo ssaallddrráánn llooss nnuueevvooss vvaalloorreess yy ssee eelliimmiinnaarráánn llooss aannttiigguuooss cc) LLaass ccoonnssuullttaass ssoonn ””cceerrrraaddaass”” yy nnoo lleess aaffeeccttaa llooss nnuueevvooss ddaattooss ddee llaa ttaabbllaa dd) LLaa ccoonnssuullttaa ddaarrííaa eerrrroorr aall eejjeeccuuttaarrssee 88.. SSii qquueerreemmooss bbuussccaarr llaass ppeerrssoonnaass ccuuyyaa pprriimmeerraa lleettrraa ddee ssuu nnoommbbrree,, sseeaa llaa vv,, ¿ccóómmoo ddeebbee sseerr eell ccrriitteerriioo?? aa) ??vv bb) vv** cc) **vv dd) vv?? 99.. ¿PPaarraa ddiisseeññaarr uunn ccaammppoo ccoommoo eell ddeell tteellééffoonnoo,, eell ttiippoo mmááss óóppttiimmoo eess:: aa) TTeexxttoo bb) NNuumméérriiccoo cc) AAuuttoonnuumméérriiccoo dd) NNiinngguunnoo ddee llooss aanntteerriioorreess 1100..¿UUnnaa ttaabbllaa,, uunnaa vveezz ddiisseeññaaddaa yy ccoonn aallgguunnooss ddaattooss iinnttrroodduucciiddooss,, ssee llee ppuueeddeenn aaggrreeggaarr mmááss ccaammppooss?? aa) SSii bb) NNoo cc) SSíí,, ppeerroo eell nnuueevvoo nnúúmmeerroo ddee ccaammppooss nnoo ppuueeddee ssoobbrreeppaassaarr aa llooss qquuee eexxiissttííaann aanntteerriioorrmmeennttee dd) SSíí,, ppeerroo ssoolloo ddee ttiippoo tteexxttoo CCUURRSSOO DDEE AACCCCEESSSS 22000077 Diapositiva - 34 Monitor: FFrraanncciissccoo SSáánncchheezz GGuuiissaaddoo

×