whitepaper social business

1,232 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

whitepaper social business

  1. 1. ssocial b busine soft ess ftwared weg naar innode ovatie en co-creatieD term soci business is in de VS de afgelopen jaren uitgegroeid to een buzzwDe ial s S ot word. Zo’noorganisatie s stimuleert mensen om s m samen te we erken via so ocial networ en online rkscommunities Hun mede s. ewerkers, kllanten en toeleverancie doen zak ers ken met elka in een aaromgeving die zich het best laat omso schrijven als betrokken transpara nt en flexibe n, el.SSocial business heeft vo olop voordeelen voor de innovatiekr e racht, produuctiviteit en efficiencyv uw organvan nisatie. Dez whitepape beschrijft hoe u daar ze er t rvan profitee met behu van de ert ulpsocial busine esssoftware IBM Conne e ections en de ondersteuning van e d e-office. no time via sociale m media organiseren. Kracht en macht is b e beland bij de massa, bij e de steed mondiger consumen bij een ds re nt, goed ge eïnformeerd en georganis seerd publiek. Die wer reld waarin mmensen dag en nacht e online zijn is voor be z edrijven niet alleen een risico. Social networ S rking en onlin ne communities bieden ook heel ve kansen. n eel Want ee tevreden klant is een ambassadeu en ur voor jou product, d daarvoor via zijn uw dieD opkomst v internet en de sociale mediaDe van e e communities razend dsnel reclame maakt.heeft de mani waarop we met elkaa r ier w En een bedrijf dat no een flinke stap og ecoommunicere relaties aa en, angaan, bes luiten verdergaat en zichz weet om te vormen to zelf otnemen, inkop doen en werken pen een soc business profiteert op nog veel cial s, undamenteel veranderd. Alles en iedefu l ereen is meer froonten.dag en nacht met elkaar en met de clo e oudveerbonden. V alle tijd die we online Van social business bdoorbrengen, besteden we een groot deel ‒ w Wannee je je mede er ewerkers, klaanten en22% ‒ aan soocial networkking. We twitt teren, toeleverranciers verb bindt in comm munities,bloggen, zoek naar bek ken kenden op kunnen zij beter en sneller tot re esultatenFFacebook of LLinkedIn, kom op nieuw men we komen. Door onnod dige grenzen weg teid deeën en verrspreiden die van onszelf e f. nemen tussen expe rts binnen en buiten het n bedrijf kun je hen ‒ op basis van hun k nambassadeu urs gemeen nschappelijke interesses ‒ de eDDeze ontwikkkelingen hebb onze we ben ereld informatie en expert tise bieden die ze nodig dtr ransparant en open gema aakt. Tegelijk kertijd hebben en innovatie versnellen. Door via eis daarmee de unieke mac s e chtspositie netwerk creativite te stimuler ken eit ren, kennisveerdwenen die bedrijven van oudsher v open te delen en na buiten te treden, haal aarhadden. Onteevreden klant kunnen z ten zich in je het beeste uit je meedewerkers. Door de continue conversatie met klanten en partner e e rs heb je bovendien vo b oordeel van innovatieve nieuwe ideeën van d crowd, sn de neller inzicht in nieuw ontwikkeliingen, kun je betere we e beslissingen nemen en jezelf via co-creatie n a ondersc cheiden in kw waliteit, desig en gn
  2. 2. dienstverlenin Uiteindeli is dat de e ng. ijk enige in de organisatie aa nwezig is. Wie wil Wmmanier om co onsumenten zover te krijg gen transfor rmeren naar een social business zalvo jou te kie oor ezen in een wereld met e w een op zoek moeten naa de juiste mix van k ar mgigantisch aanbod van prooducten en vertrouw en contr wen role, van crea ativiteit endiensten. proces, van yellow e blue. Allee door je en en corporate brain te ve erweven in de danders organ niseren kernprocessen van jje organisatie kun jeH transformHoe meer je je org ganisatie tot een transfor rmeren naar een social business. Jeso ocial busines Is het ee kwestie va ss? en an hebt een minimale s structuur nod om digso ocial busines software installeren, e ss een creatief te kunnen z zijn, en anderrsom isadoptieprograamma uitvoeren en erme aan ee creativit onmisbaa om blijven succesvol teit ar ndde slag gaan? Die stappen zul je zeke ? er te zijn.moeten zetten maar er is meer nodig . Wantm n,een bedrijf da zijn publiek en partners wil at k s social business so b oftwarebetrekken bij zijn activiteit en het be ten este uit Beter geebruik maken van ons co n orporate brainzijn medewerkers wil hale zal zich o ok en, vraagt ook om een a o ander soort systemen: sanders moete organisere Organisa en en. aties social business softw ware. IBM he net als e eeft e-zo oals we die n kennen zijn ingericht o nu op office ee lange trad en ditie als het gaat om gvo oorspelbaarh heid, het beh heersen van samenw werken en ke ennis delen, en ook op he etprocessen en de controle daarop. Het zijn n t gebied van social bu v usiness softwware looptgoed geoliede machines die voor de la e d aagst IBM voo orop. IBM Co onnections is een smmogelijke prijs leveren wa de klant wiil. s at combina van aller hulpmidd atie rlei delen: messag blogs, wiki’s, profielen, ging, chats, byyellow&blue forums en analytics. Die hulpmid . ddelenZZulke organis saties zijn ‒ in termen van het n helpen je om in een afgescherm en j mdeyeellow&blue mmodel van e- -office ‒ sterk blauw k beveiligde omgeving en op ieder gewenst ggekleurd. Hun medewerke zijn getra n ers aind om device contacten te leggen, com c mmunities inrisicos te verm mijden en zic aan regels en ch s te richte om onges en structureerde kennis per eprocedures te houden. Da is prima: b e at blauwe onderwe te bunde erp elen, docume enten teprocessen zijn handig en noodzakelijk om nu n k delen, je eigen socia netwerk op te bouwen e ale oomzet te mak en geld te verdienen. Maar ken e en te onnderhouden e uit te vind wie de en deneen blauwe organisatie werkt niet goe als je ed juiste ex xpertise en eervaring heef bij jouw ftin wilt spelen op onvoorsp n pelbaarheid, op vraag. Je kunt IBM C J Connections hiervoor om s mveeranderingen in de mark op klanten die n kt, n te beginnnen binnen jje eigen orga anisatieeigenlijk niet z goed wete wat ze wi llen. zo en gebruike maar ook samen met klanten en en, kVVoor vernieuw wing en innovatie, nieuwe e toeleverranciers.producten en diensten, he je creativit eb teitnodig en vindingrijkheid, moet je mens de m senru uimte geven en gebruik maken van h m hundenk- en luist terend vermo ogen. Om de kracht eva mensen o an optimaal te gebruiken, he je g ebnaast het blau uwe deel van je organisa ook n atiebehoefte aan dit geel gekleurde deel. Het (Bron: Connections ROI W White paper va an IBM)‘c corporate braain’, zoals e-ooffice het no emt.corporate brainHelaas maken we nu nog veel te weinH n niggebruik van o ‘corporate brain’. Doo de ons e orblauwe zee va regels en procedures anbenutten we h nauwelijk terwijl het volop het ks, t
  3. 3. network king, social n networking with big data and real-time analyttics’. adoptie e De invoering van so ocial business software omvat meer dan het installeren van de m t v software en er dan h beste van hopen. Net e het als bij andere implem mentatietraje ecten is het ook hier belangrijk a r aandacht te geven aan de g e driehoek techniek, o organisatie en mens, precies de gebieden waarop e-o n office zich al sinds 19 richt. Te chniek ‒ de kwaliteit van 991 n de socia business s al software zelf de f, technisc impleme che entatie en de optimale integratie met besta aande softwa ‒ is are uiteraar belangrijk, maar bepaa uiteindelijk rd , alt k slechts 10% van het succes. De resterende t e 90% is adoptie. Ech samenwerken met a ht klanten en toelevera anciers zal pas lukken als s het mer rendeel van d medewerkers ook de intern in staat is ope te commu n en uniceren envveilig samen nwerken kennis te delen, ona t afhankelijk va waar zij anMMomenteel m maken bedrijv nog maa ven ar zich ter wereld fysie bevinden. In de meeste ek emmondjesmaat gebruik van de mogelijk t n kheden gevallen vraagt dat o een heel andere n omva social net an tworks en onnline commu nities. manier van werken, een cultuurv veranderingD mogelijkheDe eden ervan zijn het eerst z t bij zowe gele als bla el auwe mense Een en.opgepikt door de afdelinge marketing en r en g adoptiet traject is dan ook onmisb n baar.customer sup pport, om bet contact m ter metklanten moge te maken Daarnaast gaan elijk n. t doelen teeds meer ost organisaties social busin ess In een adoptieplan w a worden de do oelstellingen nso oftware ook om andere redenen inze r etten. van het traject bepaaald: welke problemen wilE onderzoe van IBM in 2011 ondeEen ek n er je oplosssen met de iinvoering van IBMbeslissers in 1 landen maakt duidel ijk dat 120 m Connec ctions? De dooelen kunnen heel nzij onder mee het genere er eren van ideeeën, het concree zijn: betere customer service et e s eilig samenwve werken met partners en h p het bieden, efficiënter sa amenwerken over nve ergroten van de productiviteit van de n afdeling heen, mi nder gebruik maken van gen kmmedewerkers als voordele zien. s en e-mail zodat de ken nis die daarin verstopt zit z beter toegankelijk wwordt voor an nderen. Maar r er kunnen ook ande probleme aan de ere enmmainstream orde zijn Zoals het aantrekken van jong n. vMMarktonderzo oeksbureau IDC voorziet een talent, dat gewend is gebruik te maken van d s terke groei v social business softwst van ware. sociale netwerken, d daar altijd en overal nH bureau voHet oorspelt een jaarlijkse gro van oei toegang toe wil en d ook van zijn g dat z ocial busines software van 38% tot 2014.so ss v werkgev verwacht Of het bete borgen van ver t. erTechnologieë als cloud services, mo bileT ën s kennis van medewe v erkers die me pensioen etco omputing en social netwo n orking beweg gen gaan.vo olgens het bureau van ‘e early adoptio n’ naar‘m mainstream’. ‘These disru uptive techno ologiesare finally being integrated with each o d other –cloud with mo obile, mobile with social
  4. 4. scenario’s geen bu uzzwordVVervolgens w worden voor verschillende v e Social business mag dan in de VS een b g Vgroepen medewerkers sce enario’s opg esteld buzzword zijn, voor e-office is he dat zeker etvo veel voorkomende werkzaamhed oor w den, niet. Social business sluit naadlo aan op s ooszooals vergadeeren, kennisooverdracht e n de gene van het be en edrijf. e-office gelooft in ecoommunicatie met klanten Per scena rio e n. de kracht van mens sen, wil mens helpen senwwordt bekeken welke hulp pmiddelen nu in u hun volle potentie te ontwikkelen hun e n,gebruik zijn, h dat veran hoe ndert door de e creativit te gebruik en hun sociale teit ken sin ntroductie van IBM Conne ections en wwelk netwerk te ontwik ken kkelen door ze in en zgedrag nodig is om ervan een succes te buiten de organisati e met elkaar te d rmaken. Via trainingen en workshops lem eren verbinde Dat kan n met de social en. nu: smmedewerkers vervolgens hun werk op een s p busines software v IBM. ss vanandere manie te doen. Bijvoorbeeld h zij er hoeefficiënter kun nnen omgaan met reis- e enveergadertijden hoe zij via hun netwerk n, kwwaardevolle c contacten kunnen opdoen en in nandere afdelin ngen mensen kunnen vin ndendie met hetze elfde bezig zij of hoe zij met jn,hun expertise efficiënter naar buiten k e n kunnentr reden. Het ad doptieplan beeschrijft ook hoehet succes va de adoptie zal worden an e ngemeten: via de metrics van IBM vCConnections e en/of middels interviews metgebruikers. Zo kan al tijde het trajec tijdig o ens ctwworden bijges stuurd.LLeasePlanE van de organisaties die dit adopti etrajectEen dm e-office hmet heeft doorlopen is LeasePPlan. Alin 2009 startte LeasePlan ‒ actief in d markt n e deva zakelijke mobiliteit en daarnaast e an eenbank ‒ met ee pilot voor intern ensaamenwerken en kennis delen via IBM n d MCConnections. Het bedrijf wil daarmee b w beterin nspelen op specifieke klaantbehoeftes ennieuwe en op maat gemaa akte oplossin ngenbieden met ee volmaakte service. Sa en e amenm e-office is veel tijd besteed aan hemet s etuitdenken van een implem n egie mentatiestratevo zowel de techniek als de adoptie , oor e swaarbij de adoptie het zwaarste woog Voorw g.de uitrol binne de hele organisatie is per enla een intro and oductiestrateg ontwikke gie eld,gebaseerd op zes scenarios. Sinds pseeptember 20 kunnen alle 6.000 011 ammedewerkers in 30 landen gebruik ma s n akenva IBM Conn an nections.

×