Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
analyse‘solvency ii / pillar 2 bijeenkomst’                          d.d. 14 april 2011 Beste r...
Figuur 1 - Governance: Formeren ORSA Team: Risk keten plus Businessvertegenwoordiger(bron: Richard Plooijer)ORSA vanuit pr...
Meerdere wegen leiden naar Rome….Kenmerkend, en logisch gevolg, van de diversiteit van de deelnemers aan de rondetafelbije...
4.    Ten aanzien van de aansluiting bij de managementinformatie zit nog wel een spagaat tussen de       strateg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analyse S2 Rondetafel Algemeen

485 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Analyse S2 Rondetafel Algemeen

 1. 1. analyse‘solvency ii / pillar 2 bijeenkomst’ d.d. 14 april 2011 Beste relatie, Op donderdag 14 april 2011 organiseerde Resources een specifieke Solvency II / Pillar 2 bijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van de aanpak van ORSA in de praktijk en de Pillar 2 (reporting) vereisten. Het doel van deze bijeenkomst was om met elkaar inzicht te verkrijgen in de praktische toepassing van ORSA en om door een interactieve sessie een goede leerervaring op te doen. Hieronder vindt u een analyse. Het ‘hoe’ van ORSA? Verzekeraars moeten aan de slag met Solvency II. Belangrijk onderdeel van Solvency II is de zogeheten ORSA, de Own Risk Solvency Assessment. Deze ORSA geeft het totale risicokader van een verzekeraar weer en tevens hoe risicomanagement ingericht wordt, zodat het beheer en de controle van de risico’s goed worden gemanaged. ‘Wat’ er moet gebeuren in het kader van de ORSA is over het algemeen helder, alleen het ‘hoe’ blijft vaak onbesproken en is daarmee nog onduidelijk. Om bedrijven meer houvast te geven organiseerde Resources Global Professionals op 14 april jl. een rondetafelbijeenkomst over Pillar 2 / ORSA, waaraan de project- en workstreamleiders vanuit ruim 12 verzekeraars deelnamen. Doel van de bijeenkomst was het delen van kennis vanuit en met de praktijk. Richard Plooijer, interim manager en zelfstandig adviseur met ruime ervaring op het terrein van Solvency II, leidde de discussie. Geen éénduidige aanpak voorhanden!? De mate waarin de deelnemers met Solvency II, en dan in het bijzonder ORSA, aan de slag zijn verschilt per organisatie. De ene organisatie heeft al een ORSA proces en bijbehorende rekenmodel ingericht, terwijl de andere organisatie nog moeten opstarten en zoekende is naar de juiste werkwijze voor de ORSA. Als afgeleide daarvan kwam de discussie op de toegevoegde waarde van ORSA. Wat zijn dé argumenten om ORSA te doen? Wat voegt ORSA toe ten opzichte van bestaande risicomanagementinstrumenten en proce- dures? Wat moet je toevoegen aan huidige processen / systemen om ORSA te bereiken? En tenslotte, is ORSA al het werk en geld wel waard?
 2. 2. Figuur 1 - Governance: Formeren ORSA Team: Risk keten plus Businessvertegenwoordiger(bron: Richard Plooijer)ORSA vanuit procesdenken (zie ook figuur 1)Inleider Richard Plooijer is duidelijk in het leggen van de verantwoordelijkheden waar ze ‘horen’. In eersteinstantie gaat het bij ORSA vooral over het verbinden van elementen als strategie, risicomanagement,‘awareness’ en cultuur vanuit de directie / Raad van Bestuur. Dat is het niveau waar de risk appetite en derisicocultuur worden ontwikkeld en bepaald. Wat voor verzekeraar willen we zijn? Welke producten willenwe wel aanbieden en welke niet? Het gaat over de denktrant over de producten die je verkoopt, diemoeten aan een bepaald risicobeleid voldoen. Risicoanalyses op tactisch en strategisch niveau zijn inputvoor ORSA.Steeds lager in de organisatie moeten, top-down vanuit de visie / strategie, verantwoordelijkheden helderzijn om risico’s en beheersing te bewerkstelligen. Vastlegging hiervan vindt plaats in jaarplannen enafdelingsplannen en de verantwoording geschiedt ‘bottom-up’ via dezelfde lijn. Richard benadrukt hetbenoemen van ‘process owners’ om inzicht te krijgen in de sense of urgency op alle niveaus in de organisa-tie. Aangevuld door de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst is het binnen die procesketens van belangdat er vanuit Pillar 2 gedacht wordt in integrale teams met functies en niet in afdelingen. Het gaat omfuncties die in een proces moeten zitten en samen zorgen voor het optimale evenwicht. Dat betekent ookdat functies als compliancy, risk en actuariaat, heel essentieel in het kader van ORSA, als functies inbusiness afdelingen komen en niet als staf blijven bestaan. Samenwerking tussen functies op alle niveausen denken in ketens is noodzakelijk.
 3. 3. Meerdere wegen leiden naar Rome….Kenmerkend, en logisch gevolg, van de diversiteit van de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst is dediversiteit in methoden van aanpak.Top-down benaderingBij een eerste besproken variant wordt vanuit een top-down benadering gekeken naar operationele risico’sen naar de noodzakelijke en aanwezige beheersdoelstellingen. Op deze manier is het bruto risico geïnven-tariseerd en en zijn de ‘kranen’ (beheersdoelstellingen) bepaald waaraan gedraaid moet worden. Uiteinde-lijk gaat de ORSA rapportage ‘bottum-up’ over het rest risico.ERM frameworkEen tweede besproken aanpak borduurt voort op de reeds bepaalde high risks en key controls in het ERMframework, tot stand gekomen vanuit Sarbanes Oxley. De controls in het ERM framework worden ORSAspecifiek gemaakt (wat bedreigt ons en wat heeft ORSA compliancy nodig).Uniformering in risico’sEen derde besproken methode betreft het uitwerken van de geïdentificeerde risico’s in het kader van ORSAin een tool met behulp van een dashboard. De tool geeft de mogelijkheid om risico’s redelijk uniform vastte leggen en ORSA / solvabiliteitsberekeningen daardoor uniform en analyseerbaar te maken.KapitaalsbeslagEen vierde besproken werkwijze gaat in de benadering bij ORSA meer uit van het uiteindelijke kapitaals-beslag dan de (operationele) processen en risico kant. Deze insteek is gekozen vanuit de gedachte datoperationele risico’s minimaal zijn ten opzichte van financiële risico’s en dat Solvency II het accent legt ophet kapitaalbeslag van een organisatie.Uit de rondetafelbijeenkomst volgen een aantal best practices/aanbevelingen:1. Het risicodenken voor ORSA moet niet te complex worden ingestoken. De uitspraak ‘plat slaan’ komt hierbij regelmatig naar voren, het is van belang praktisch en eenvoudig vorm te geven aan risicodenken vanuit de strategie van de organisatie;2. Helderheid in verantwoordelijkheden en betrokkenheid op alle niveaus is een randvoorwaarde om de implementatie van het ORSA proces goed te laten verlopen. De ‘business’ moet vanaf het begin betrokken worden bij ORSA om te zorgen dat het niet alleen een ‘feestje’ en verantwoorde- lijkheid van de staffuncties wordt, maar van de gehele (lijn)organisatie. De betrokkenheid van de business wordt vormgegeven door het uitvoeren van (risico)workshops met en in de business. Ook bij de testfase van risico’s (use test) is het van belang de gebruikers te betrekken, dat zorgt voor awareness en draagvlak. Risicodenken en ORSA moeten ‘in het DNA van de gehele organisatie zitten’;3. Het uiteindelijke resultaat van het ORSA proces is de ORSA rapportage. De aanbeveling is om deze zo klein en bondig mogelijk te houden, zeker gezien het feit dat deze bij elke ORSA uitge- voerd en gerapporteerd moet worden. In principe moet een organisatie, als er iets gebeurt, direct een betrouwbare rapportage kunnen opleveren. Een veelgehoorde werkwijze bij de ORSA rapportage is om deze in te bouwen in de reguliere P&C cyclus / managementrapportages, en deze parallel te laten lopen aan de managementinformatie. Daarmee wordt ORSA niet meer gezien als een aparte verplichting en extra werk en geld, maar als een geïntegreerde risk management rapportage;
 4. 4. 4. Ten aanzien van de aansluiting bij de managementinformatie zit nog wel een spagaat tussen de strategische business visie van waaruit ORSA wordt ingestoken en de wettelijke verplichtingen die de DNB eraan stelt. ORSA moet aansluiten bij nut en noodzaak van het management, anders schiet het in een vroegtijdig stadium zijn doel voorbij. Volgens de deelnemers aan deze dialoog is het absoluut zinvol om periodiek binnen en buiten de organisatie met vakgenoten te sparren en te blijven benchmarken over het ’hoe’ van ORSA. Waar de deelnemers het ook over eens zijn is dat het positief is dat ORSA wordt ervaren als een pioniersverhaal met uiteindelijk zichtbare resultaten van de gezette stappen en gedane ontwikkelingen. Lucien Albers van der Linden (lucien.albersvanderlinden@resources.nl) Jan Willem Hulstein (janwillem.hulstein@resources.nl) Business. from the inside out. 0 00 (030) 686 7 rces.nlAlles over Resources Global Professionals op www.resources.nl en www.deRvanResources.nl www.resou

×