Coöperatie Onderwijshuisvesting Breda e.o. Bijeenkomst medezeggenschapsraden - 29 november 2007 Saskia Laseur
Voorstel doordecentralisatie (1) <ul><li>WVO biedt mogelijkheid tot “doordecentralisatie”: </li></ul><ul><ul><li>Nu: </li>...
Voorstel doordecentralisatie (2) <ul><li>Doordecentralisatie biedt scholen meer mogelijkheden om zelf invulling te geven a...
Stappenplan <ul><li>Besluit tot oprichting van onderwijshuisvestings-coöperatie ( als akte is gepasseerd ) </li></ul><ul><...
Wat is een coöperatie? <ul><li>Wettelijke bepaling (artikel 53 Boek 2 BW) </li></ul><ul><li>De coöperatie is een bij notar...
Waarom een coöperatie? <ul><li>Rechtsvorm die naar zijn aard is gericht op samenwerking </li></ul><ul><li>In de (semi-)pub...
Organisatiestructuur coöperatie (1) <ul><li>ALV </li></ul><ul><ul><li>Gevormd door de leden </li></ul></ul><ul><ul><li>Lid...
Lidmaatschap <ul><li>De coöperatie is het samenwerkingsverband van de leden, de leden vormen het draagvlak van de organisa...
Uittreding uit lidmaatschap  <ul><li>Door ontzetting en opzegging door de coöperatie </li></ul><ul><ul><li>specifieke gro...
Statutaire doelstelling coöperatie <ul><li>Het efficiënt (doen) ontwikkelen, in stand houden, exploiteren en inrichten van...
Werkzaamheden in de praktijk <ul><li>Voorbereiding en uitvoering algemeen huisvestingsplan en –beleid </li></ul><ul><li>Be...
Verhouding bestuur en ALV (leden) <ul><li>Op grond van statuten coöperatie </li></ul><ul><li>Bestuur </li></ul><ul><ul><l...
Overeenkomsten te sluiten door de leden  <ul><li>Deelnemersovereenkomst (2-partijen: coöperatie en leden) </li></ul><ul><...
Rol medezeggenschapsraden (1) <ul><li>Op grond van WMS adviesrecht over : </li></ul><ul><ul><li>meerjarig financieel belei...
Rol medezeggenschapsraden (2) <ul><li>Advisering aan wie? </li></ul><ul><ul><li>aan eigen bevoegd gezag van de school o.g....
Slot <ul><li>Doel is gezamenlijk gedragen aanpak van huisvesting </li></ul><ul><li>Kansen en waarborgen </li></ul><ul><li>...
Contact <ul><li>mr. S. Laseur-Eelman (Saskia) </li></ul><ul><li>notaris/partner </li></ul><ul><li>T 020 6789 543 </li></ul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CoöPeratie Onderwijshuisvesting Breda Medezeggenschap 29.11.07

1,209 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CoöPeratie Onderwijshuisvesting Breda Medezeggenschap 29.11.07

 1. 1. Coöperatie Onderwijshuisvesting Breda e.o. Bijeenkomst medezeggenschapsraden - 29 november 2007 Saskia Laseur
 2. 2. Voorstel doordecentralisatie (1) <ul><li>WVO biedt mogelijkheid tot “doordecentralisatie”: </li></ul><ul><ul><li>Nu: </li></ul></ul><ul><ul><li>publiekrechtelijke toetsing door gemeente vooraf van investeringsaanvragen van scholen (concurrentie tussen scholen?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorstel: </li></ul></ul><ul><ul><li>privaatrechtelijke overeenkomst met verantwoording achteraf tussen gemeente en scholen (samenwerking tussen scholen; gemeenschappelijk belang) </li></ul></ul><ul><ul><li>samenwerking vanuit coöperatie </li></ul></ul>
 3. 3. Voorstel doordecentralisatie (2) <ul><li>Doordecentralisatie biedt scholen meer mogelijkheden om zelf invulling te geven aan het eigen huisvestingsbeleid </li></ul><ul><li>WVO biedt veel vrijheid om organisatorisch invulling te geven aan het beleid van doordecentralisatie </li></ul><ul><li>Samen staan scholen sterker, ook naar financiers </li></ul>
 4. 4. Stappenplan <ul><li>Besluit tot oprichting van onderwijshuisvestings-coöperatie ( als akte is gepasseerd ) </li></ul><ul><li>Overeenkomst doordecentralisatie (gemeente, coöperatie en leden) ( als door 3-partijen is getekend ) </li></ul><ul><li>- leden zijn rechtspersonen die VO-scholen in Breda in stand houden </li></ul><ul><li>Deelnemersovereenkomst ( als door coöperatie en leden is getekend ) </li></ul>
 5. 5. Wat is een coöperatie? <ul><li>Wettelijke bepaling (artikel 53 Boek 2 BW) </li></ul><ul><li>De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Zij moet blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten , anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen. </li></ul>
 6. 6. Waarom een coöperatie? <ul><li>Rechtsvorm die naar zijn aard is gericht op samenwerking </li></ul><ul><li>In de (semi-)publieke sector vaak gebruikt voor ontplooien gezamenlijke activiteiten gericht op kostenbesparing en samenwerking (“eigen dienst”) </li></ul><ul><li>Verenigingsrecht van toepassing </li></ul><ul><li>Resultaatverdeling onder de leden </li></ul><ul><li>Samenwerking met behoud van zelfstandigheid </li></ul>
 7. 7. Organisatiestructuur coöperatie (1) <ul><li>ALV </li></ul><ul><ul><li>Gevormd door de leden </li></ul></ul><ul><ul><li>Lid zijn rechtspersonen die VO-scholen in stand houden </li></ul></ul><ul><ul><li>hoogste orgaan </li></ul></ul><ul><li>Bestuur </li></ul><ul><ul><li>wordt benoemd, geschorst en ontslagen door ALV </li></ul></ul><ul><ul><li>bestaat uit vertegenwoordigers van de leden en evt. (onafhankelijke) derden </li></ul></ul><ul><ul><li>belast met bestuurlijke eindverantwoordelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>legt verantwoording af aan ALV </li></ul></ul><ul><li>Titulaire directie </li></ul><ul><ul><li>belast met voorbereiding en uitvoering besluiten bestuur </li></ul></ul>
 8. 8. Lidmaatschap <ul><li>De coöperatie is het samenwerkingsverband van de leden, de leden vormen het draagvlak van de organisatie </li></ul><ul><li>Hoe word je lid? </li></ul><ul><ul><li>bij oprichting van de coöperatie </li></ul></ul><ul><ul><li>door middel van toetreding (daaraan kunnen financiële eisen worden gesteld) </li></ul></ul><ul><ul><li>door middel van “overdracht” van het lidmaatschap (juridische fusie, bestuursoverdracht) </li></ul></ul>
 9. 9. Uittreding uit lidmaatschap <ul><li>Door ontzetting en opzegging door de coöperatie </li></ul><ul><ul><li>specifieke gronden voor vereist </li></ul></ul><ul><li>Door opzegging door het lid </li></ul><ul><ul><li>vrijheid van lidmaatschap vereist dat leden moeten kunnen uittreden </li></ul></ul><ul><ul><li>wel beperkt door: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>opzeggingstermijn en schriftelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>afspraak over financiële regeling </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Statutaire doelstelling coöperatie <ul><li>Het efficiënt (doen) ontwikkelen, in stand houden, exploiteren en inrichten van de gezamenlijke onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs op basis van een meerjaren strategisch huisvestingsplan </li></ul><ul><li>Het uitoefenen van taken en bevoegdheden die door betrokken (lokale) overheden of andere organisaties, dan wel de leden aan de onderwijshuisvestingscoöperatie zijn gemandateerd en/of gedelegeerd </li></ul><ul><li>Het aangaan van een overeenkomst ten behoeve van de bekostiging, voorziening en instandhouding van de onderwijshuisvesting van de leden, onder meer bedoeld in artikel 76v WVO (doordecentralisatie) of analoog aan dat artikel. </li></ul>
 11. 11. Werkzaamheden in de praktijk <ul><li>Voorbereiding en uitvoering algemeen huisvestingsplan en –beleid </li></ul><ul><li>Beoordelen van plannen scholen en begeleiden van nieuwbouw-, verbouwings- en onderhoudsprojecten </li></ul><ul><li>Organiseren financiering </li></ul><ul><li>Voorbereiden en nader uitwerken huisvestingsplannen individuele scholen </li></ul><ul><li>Overleg- en samenwerkingsplatform </li></ul>
 12. 12. Verhouding bestuur en ALV (leden) <ul><li>Op grond van statuten coöperatie </li></ul><ul><li>Bestuur </li></ul><ul><ul><li>bestuur stelt besluiten vast en legt verantwoording af aan ALV </li></ul></ul><ul><ul><li>bestuur is gebonden aan huisvestingsplan, beleidsplan, begroting en goedkeuringsrechten ALV </li></ul></ul><ul><li>ALV (ieder lid heeft één stem) </li></ul><ul><ul><li>dient onderwijshuisvestingsplan, beleidsplan en begroting goed te keuren </li></ul></ul><ul><ul><li>belangrijke besluiten en investeringen altijd langs ALV </li></ul></ul><ul><ul><li>besluitvorming is gericht op consensus </li></ul></ul>
 13. 13. Overeenkomsten te sluiten door de leden <ul><li>Deelnemersovereenkomst (2-partijen: coöperatie en leden) </li></ul><ul><ul><li>strategisch huisvestingsplan </li></ul></ul><ul><ul><li>lidmaatschap eindigt als niet voor bepaalde datum overeengekomen </li></ul></ul><ul><li>Overeenkomst doordecentralisatie (3-partijen: gemeente, coöperatie en leden) </li></ul><ul><ul><li>strategisch huisvestingsplan </li></ul></ul><ul><ul><li>“ subsidievoorwaarden” gemeente </li></ul></ul><ul><ul><li>(economisch claimrecht, vervreemding/bezwaring, aantal jaren, omvang doordecentralisatie) </li></ul></ul>
 14. 14. Rol medezeggenschapsraden (1) <ul><li>Op grond van WMS adviesrecht over : </li></ul><ul><ul><li>meerjarig financieel beleid </li></ul></ul><ul><ul><li>duurzame samenwerking met andere scholen/instellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuwbouw of belangrijke verbouwing </li></ul></ul><ul><ul><li>beleid onderhoud school </li></ul></ul><ul><li>Op grond van individuele reglementen zijn de wettelijke rechten uitgewerkt en op onderdelen uitgebreid. </li></ul><ul><li>Aandachtspunten </li></ul><ul><ul><li>draagvlak (politiek) </li></ul></ul><ul><ul><li>rol als belanghebbende (betrokkenheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>ouderbijdragen (geen onderdeel budget coöperatie) </li></ul></ul>
 15. 15. Rol medezeggenschapsraden (2) <ul><li>Advisering aan wie? </li></ul><ul><ul><li>aan eigen bevoegd gezag van de school o.g.v. WMS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>school moet ook in nieuwe structuur steeds instemmen met plannen voor eigen nieuwbouw of belangrijke verbouwing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vaak via directeuren </li></ul></ul></ul><ul><li>Advisering o.g.v. “goed bestuur” </li></ul><ul><ul><li>vanuit expertise en rol als belanghebbende (nader in samenwerking uit te werken) </li></ul></ul><ul><ul><li>relatie bevoegd gezag en medezeggenschapsraad van een school is uitgangspunt </li></ul></ul><ul><ul><li>voorbereiding én informatieverstrekking aan en door de coöperatie </li></ul></ul>
 16. 16. Slot <ul><li>Doel is gezamenlijk gedragen aanpak van huisvesting </li></ul><ul><li>Kansen en waarborgen </li></ul><ul><li>Rol belanghebbenden, statutair vastgelegd </li></ul><ul><li>Vragen en opmerkingen? </li></ul>
 17. 17. Contact <ul><li>mr. S. Laseur-Eelman (Saskia) </li></ul><ul><li>notaris/partner </li></ul><ul><li>T 020 6789 543 </li></ul><ul><li>F 020-7954 717 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Nederland T +31 (0)20 6789 123 F +31 (0)20 6789 589 E. info@van-doorne.com

×