Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Makropengajaran

2,626 views

Published on

  • Be the first to comment

Makropengajaran

  1. 1. 2.0 Rancangan Pelajaran HarianMata Pelajaran : MatematikTarikh : 15 November 2011Hari : SelasaKelas : 4 Nafiri AMasa : 12.00 p.m hingga 12.30 p.mTajuk : Isipadu CecairKemahiran : Menambah nilai isipadu cecair dalam unit liter (l) dan milliliter (ml)Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran, pelajar-pelajar dapat : a. Menambah isipadu cecair dalam unit liter (l) dan milliliter (ml) b. Menggunakan kotak 123 (123 box) dalam menyelesaikan soalan yang melibatkan operasi tambah isipadu cecair dalam unit liter (l) dan milliliter (ml). c. Melibatkan diri secara aktif dan bekerjasama dengan rakan-rakan sewaktu melaksanakan aktiviti kumpulan.Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar-pelajar telah mempelajari menukar unit liter ke milliliter dan sebaliknya.KBKK : Menjana idea, pengetahuan, kefahaman, membezakan danmembuat rumusanNilai murni : Menghormati guru, bertanggungjawab, tekun, yakin,bersemangat, kerjasama dan patuh.BBM : Smartboard (papan pintar), power point, kertas berwarna A4, airminuman, jag.Kaedah : Kerja kumpulanStrategi : Berpusatkan guru, pelajar, dan bahanPendekatan : Koperatif dan konstruktivisme
  2. 2. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANLangkah/ Isi kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Strategi/Kaedah/ Masa ABM/ Nilai/ KBKKSet Induksi Permulaan Guru bertanya khabar murid-murid Murid-murid membaca doa. Strategi: Guru memulakan pengajaran dengan Murid-murid telah mengisi (4 minit) memberi setiap kumpulan air botol yang penuh jag dengan air yang Berpusatkan pelajar. berbeza isi kandungannya dan jag yang telah disediakan oleh guru mmengandungi sukatan. Setiap wakil kumpulan Kaedah: Guru meminta murid-murid mengisi air ke menjawab secara lisan . dalam jag yang disediakan. Murid menjawab soalan yang Soal-jawab Guru memanggil wakil setiap kumpulan dikemukakan oleh guru BBM: memberi jumlah kandungan air tersebut. berdasarkan isi kandungan air Guru bersoal-jawab dengan murid-murid tersebut dalam unit l dan ml. Air botol minuman, jag Guru mengaitkan aktiviti yang dilakukan tadi dengan topik yang akan diajar pada Nilai: hari ini. Menghormati guru. KBKK: Pelajar mendapat gambaran awal tentang topik yang akan diajar
  3. 3. Langkah 1 Melipat kertas Guru memaparkan tayangan slaid yang Murid-murid memberi Strategi: mengikut ‘123 mengandungi ‘123 box’ dan menerangkan sepenuh tumpuan dan(5 minit) box’ bagaimana hendak menggunakan kotak mendengar dengan teliti Berpusatkan guru dan tersebut dalam unit l dan ml. terhadap penerangan guru pelajar. Guru menulis soalan operasi tambah berpandukan tayangan slaid. melibatkan isipadu cecair pada ‘smartboard’ Seorang wakil murid tampil Kaedah: Seorang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan dan menulis menulis jawapan pada smartboard’ jawapan pada ‘smartboard’. Penerangan, menjana tersebut. Kemudian murid menjawab idea, Konstruktivisme Guru meminta murid menjawab secara secara lisan soalan yang lisan dalam unit l, ml, dikemukakan oleh guru itu BBM: dalam unit l dan ml ‘smartboard’, ‘powerpoint’ Nilai: Bekerjasama, Meghargai masa KBKK: Menambah mengikut ‘123 box’.Langkah 2 Menambah Kemudian guru memberi setiap murid Murid melipat ketas warna Strategi: nilai isipadu kertas berwarna A4 dan pensel warna. A4 itu kepada 2, 4 dan 8 (5minit) cecair dalam Guru membimbing murid-murid membuat bahagian sama rata. Berpusatkan guru dan unit l dan ml lipatan kepada 2, 4 dan 8 bahagian sama Murid juga melukis garisan pelajar. rata . bagi menggambarkan ‘123 Guru menunjukkan bagaimana cara box’. Kaedah: melukis garisan bagi membuat ‘123 box’ Murid juga menulis unit l Penerangan secara
  4. 4. dan menulis unit l serta ml. dan ml pada kertas warna kelas dan tersebut. konstruktivisme. BBM : Kertas berwarna A4, pensel warna, Nilai : Bersemangat dan penglibatan aktif. KBKK : Berfikir dan membentuk kefahaman Guru memaparkan 4 soalan mengikut Murid-murid melihat soalan setiap kumpulan pada tayangan slaid. yang dipaparkan danLangkah 3 Aktiviti Setiap kumpulan dikehendaki mendengar arahan guru Strategi: Kumpulan menjawab soalan tersebut. dengan teliti.(7 minit) Setiap murid dikehendaki menjawab Murid-murid menjawab Berpusatkan guru dan soalan tersebut dengan menggunakan soalan tersebut pelajar. ‘123 box’ yang telah mereka buat menggunakan ‘123 box’ daripada kertas warna A4 tadi yang dibuat daripada kertas Kaedah: Guru meminta wakil setiap kumpulan berwarna A4 tampil ke hadapan dan menulis wakil setiap kumpulan Koperatif jawapan masing-masing pada tampil ke hadapan dan ‘smartboard’. menulis jawapan masing- BBM Perbincangan jawapan guru dengan masing pada ‘smartboard’ Kettas berwarna A4, murid-murid Murid –murid menyebut Guru meminta murid-murid menyebut soalan dan jawapan dengan ‘powerpoint’ setiap soalan dan jawapan secara kuat kuat Nilai:
  5. 5. bagi memberi kefahaman kepada Bekerjasama dan murid-murid. bertanggungjawab. KBKK: ISIPADU CECAIR Menambah menggunakan ‘123 SOALAN : box Kumpulan 1 3. 2 l + 420 ml = 3 620ml . Kumpulan 2 1.85 l + 120ml = 1.970 l Kumpulan 3 0.280 l + 1435 ml = 1 715ml Kumpulan 4 325 ml + 1.45 l = 1.775 lLangkah 4 Murid-murid mendengar Strategi: soalan yang dikemukakan( 5 minit) oleh guru dengan teliti. Berpusatkan guru dan Murid menjawab soalan pelajar. yang dikemukakan oleh guru dalam unit l dan ml Kaedah: Murid mendengar respons guru dan menyebut Soal jawab jawapan dengan kuat BBM ‘powerpoint’ Nilai: Bekerjasama dan
  6. 6. bertanggungjawab. KBKK: Menambah menggunakan ‘123 box.Penutup Tayangan Guru mengedar lembaran kerja Murid-murid menerima Strategi: video kepada semua murid dan dikehendaki lembaran kerja yang(4 minit) menyiapkan di rumah. diberikan oleh guru dan Berpusatkan guru dan Rumusan Guru memaparkan tayangan slaid menyiapkan di rumah pelajar. yang menunjukkan tentang Murid-murid melihat slaid penambahan kapisiti kandungan air tayangang video dengan Kaedah: Guru bersoal jawab dengan murid- penuh minat murid Murid-murid menjawab Soal jawab Guru membuat rumusan tentang topik soalan yang dikemukakan yang diajar pada hari ini oleh gurun dan memberi BBM respon tentang topik yang belajar pada hari ini. Lembaran kerja ‘Nilai: Bekerjasama dan bertanggungjawab. KBKK: Memberi maklum balas . Ulasan Pensyarah/Guru Pembimbing
  7. 7. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Refleksi Guru.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×