Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VDI pdf

VDI

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VDI pdf

 1. 1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum Giải Pháp Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Trên Nền Hyper-V I – Giới thiệu: VDI là giải pháp cung cấp hệ thống trạm làm việc cho user trong môi trường ảo hóa nhằm không phụ thuộc vào máy trạm vật lý. Các User có thể truy xuất đến trạm làm việc ở bất kỳ đâu, giải pháp này rất phù hợp với Mobile User, Mobile Office …. Để thực hiện giải pháp này trên nền Hyper-V của Windows Server 2008 R2 ta cần các Server sau: ‐ Domain Controller (viết tắt DC) ‐ Certificate Authority Server (viết tắt CA Server) ‐ Hyper-V server: chứa các máy ảo, trên Hyper-V server cần cài đặt thêm dịch vụ Remote Desktop Virtualization Host (RDVH Server) ‐ Remote Desktop Connection Broker(viết tắt RDCB Server): làm nhiệm vụ tổng hợp nguồn tài nguyên từ các Hyper-V server và định hướng truy xuất đến các tài nguyên này ‐ Remote Desktop Session Host (viết tắt RDSH Server): Tiếp nhận traffic RDP và định hướng lại đến máy ảo do RDCB cung cấp ‐ Remote Desktop Web Access (viết tắt RDWeb Server): Cung cấp giao diên Web cho User truy cập Cơ chế hoạt động: Khi User truy xuất vào RDWeb Server, RDWeb Server sẽ truy vấn RDCB để lấy danh sách những tài nguyên mà user được phép sử dụng, trong trường hợp này là máy ảo của user. Khi User kích hoạt máy ảo (traffic RDP), traffic này sẽ được RDSH Server tiếp nhận, RDSH server truy vấn RDCB để tìm ra máy ảo tướng ứng và định hướng lại traffic này vào máy ảo. 1
 2. 2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ II – Thực hiện: Tùy theo mô hình thực tế mà số Server vật lý có thể khác nhau, lý tưởng nhất là mỗi dịch vụ được cài trên một server vật lý! Tuy nhiên do hạn chế của thiết bị, bài lab này được triển khai trên 1 server vật lý duy nhất. Bài Lab sẽ gồm những mục chính sau: ‐ Cài đặt Domain ‐ Cài đặt Certificate Authority (CA) ‐ Cài Đặt Hyper-V ‐ Tạo và cấu hình máy ảo ‐ Cài đặt các dịch vụ ‐ Cấu hình RD Web Access Server chạy SSL ‐ Cấu hình RD Connection Broker ‐ Khai Báo Client ‐ Kiểm tra 1 - Cài đặt Domain: Thực hiện tại máy Domain Main Controller B1: Đặt IP: ‐ IP: 192.168.x.y / 24 x: số phòng máy, y: số thứ tự máy, ví dụ: 192.168.3.1/24 ‐ Gateway: hỏi giảng viên (hoặc để trắng) ‐ DNS: 192.168.x.y B2: Chạy lệnh DCPromo B3: Màn hình Welcome, chọn Next 2
 3. 3. ĐỐI TÁ 105 Bà Huy Tel: 3.9322.73 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ C ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM ện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 5 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum B4: Màn hình Operating System Compatibility, chọn Next B5: Màn hình Chose a Deployment Configuration, chọn Creat a new domain in a new forest, chọn Next 3
 4. 4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Tel: 3. Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ B6: Màn hình Name the Forest Root Domain, nhập tên Domain (hỏi giảng viên), trong bài lab này ta dung tên domain là “NhatNghe.Local”, chọn Next B7: Màn hình Set Forest Functional Level, chọn Windows Server 2008 R2, chọn Next 4
 5. 5. ĐỐI TÁ 105 Bà Huy Tel: 3.9322.73 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ C ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM ện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 5 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum B8: Màn hình Additional Domain Controller Option, chọn cài đặt DNS, chọn Next , Chọn Yes B9: Màn hình Location for Database, chọn next 5
 6. 6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Tel: 3. Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ B10: Màn hình Directory Services Restore Mode Administrator Password, điền Password như sau: P@ssword vào cả 2 ô, chọn Next B11: Màn hình Sumary, chọn Next Hoàn tất quá trình nâng cấp, chọn Finish, chọn restart now Tạo 2 user: U1, U2 có password như sau: P@ssword Tạo Group G1 (Global), đưa U1 và U2 vào group G1 Tắt Internet Explorer Enhanced Security Configuration (trong Server manager, mục Configure IE ESC) 6
 7. 7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum 2 – Cài đặt Certificate Authority (CA): Thực hiện tại máy CA B1: Click biểu tượng Server Manager cạnh Start Menu B2: Click phải mục Role, chọn add role B3: Màn hình Before You Begin, chọn skip this page by default (để lần sau không hiện ra nữa), chọn next B4: Màn hình Select Server Role, chọn Active Directory Certificate Services, chọn Next 7
 8. 8. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐ 105 Bà Tel: 3. I TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ B5: Màn hình Introduction to Active Directory Certificate Services, chọn Next B6: Màn hình Select Role Services, chọn Certification Authority và Certification Authority Web Enrollent, chọn Add required role services, chọn next B7: Màn hình Specify Setup type, chọn Enterprise 8
 9. 9. ĐỐI TÁ 105 Bà Huy Tel: 3.9322.73 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ C ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM ện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 5 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum B8: Màn hình Specify CA type, chọn Root CA B9: Màn hình Setup Private Key, chọn Creat a New private key B10: Màn hình Configure Crytography for CA , chọn next 9
 10. 10. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Tel: 3. Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ B11: Màn hình Configure CA Name, ghi nhớ tên CA được khai báo ở dòng Common Name for this CA, chọn Next B12: Các mành hình còn lại chọn Next để lấy giá trị mặc định và hoàn tất quá trình cài đặt 3 – Cài Đặt Hyper-V: Thực hiện tại máy Hyper-V B1: Trong Server Manager, chọn add role B2: Chọn Hyper-V, chọn Next B3: Màn hình Introduction to Hyper-V, chọn next B4: Màn hình Creat Virtual Networks, chọn card mạng đang có, chọn next 10
 11. 11. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC Đ 105 Bà Huy Tel: 3.9322.73 ÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM ện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 5 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum B5: Chọn Install B6: Màn hình Restart, chọn Yes Sau khi máy restart, logon vào bằng User Administrator để hoàn tất quá trình cài đặt 4 – Tạo và cấu hình máy ảo: B1: Vào Administrator Tools, mở Hyper-V Manager B2: Click phải vào Server vừa cài đặt Hyper-V, chọn New, chọn Virtual Machine B3: Màn hình Before You Begin, chọn Next B4: Màn hình Specify Name and Location, điền tên máy ảo vào ô Name. Qui định đặt tên cho máy ảo: Mx.Domain Name, với x là số thứ tự máy vật lý. Ví dụ: M01.NhatNghe.Local, chọn Next 11
 12. 12. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huy Tel: 3.9322. ện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ B5: Màn hình Assign Memory, chọn 512, chọn Next B6: Màn hình Configure Network, chọn card mạng của máy vật lý, chọn Next B7:Màn hình Connect Virtual Hard Disk, chọn Use exiting Virtual Hard disk, Browse đến file máy ảo được cung cấp, chọn Finish Lưu ý: Trong trường hợp không có sẵn file máy ảo thì chọn Creat Virtual Hard Disk, sau đó phải tiến hành cài đặt hệ điều hành cho máy ảo. 12
 13. 13. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum B8: Trở về màn hình chính của Hyper-V Manager, click phải vào máy ảo vừa tạo, chọn connect B9: Chọn biểu tượng Power On để khởi động máy ảo, Logon vào máy ảo bằng quyền Local Admin B10: Đặt IP cho máy ảo ‐ IP: 192.168.x.100+y / 24, với x là số phòng, y là số máy vật lý, ví dụ: 192.168.3.101/24 ‐ Gateway: hỏi giảng viên (hoặc để trắng) ‐ Prefer DNS:trỏ về máy vật lý 13
 14. 14. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Tel: 3. Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ B11: Mở Windows Explorer, click phải vào biểu tượng “My Computer”, chọn Properties, chọn Change Settings, chọn change B12: Màn hình Computer Name/Domain Changes Điền Computer Name: Mx, với x là số thứ tự máy vật lý, ví dụ: M01 Dòng Member of, chọn Domain, điền tên domain của máy vật lý, ví dụ: NhatNghe.Local Chọn Ok 14
 15. 15. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO T 105 Bà Huyệ Tel: 3.9322.73 ẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM n Thanh Quan, Q3, TP. HCM 5 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum B13: Điền Username: Administrator, password tương ứng để join máy ảo vào domain, restart lại máy ảo B14: Logon vào máy ảo bằng Domain Admin B15: Tiếp theo ta sẽ thực hiện các công việc sau trên máy ảo: ‐ Bật chế độ Remote Desktop ‐ Bật chế độ RPC ‐ Cho Group G1 được quyền Remote vào máy ảo ‐ Cho phép máy làm chức năng RD Virtualization Host server được phép kích hoạt RPC trên máy ảo ‐ Tạo rule trên Firewall của máy ảo để chạy Remote Desktop Các thao tác trên sẽ được thực hiện bằng một file script có tên Configure- VirtualMachine.ps1 (download tại: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=184804, chọn copy code, lưu lại với tên Configure-VirtualMachine.ps1) tại thư mục gốc đĩa C: Liên hệ giảng viên để có file script này (nếu cần) B16: Mở Power Shell B17: Gõ lệnh Set-ExecutionPolicy remotesigned –force B18: Gõ lệnh CD B19: Gõ lệnh .Configure-VirtualMachine.ps1 –RDVHost NhatNgheServer01 –RDUsers NhatNgheG1 Lưu ý: Nhớ chỉnh lại tên máy (máy làm chức năng RD Virtualization Host), tên domain, tên Group cho phù hợp (phần tô đỏ) 15
 16. 16. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ B20: Shutdown máy ảo 5 – Cài đặt các dịch vụ: ‐ Remote Desktop Session Host ‐ Remote Desktop Virtualization Host ‐ Remote Desktop Connection Broker ‐ Remote Desktop Web Access Lưu ý: Bài lab này cài đặt tất cả các dịch vụ trên cùng một server, khi triển khai thực tế cần cài đặt các dịch vụ trên theo những server được hoạch định. B1: Logon vào máy vật lý bằng quyền Domian Admin B2: Mở Server manager, chọn Add Role, chọn Remote Desktop Services, chọn Next 2 lần B3: Màn hình Select Role Services, chọn: ‐ Remote Desktop Session Host ‐ Remote Desktop Virtualization Host ‐ Remote Desktop Connection Broker ‐ Remote Desktop Web Access Chọn add require role services, chọn next B4: Màn hình Uninstall and reinstall application…, chọn next 16
 17. 17. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁ 105 Bà Huy Tel: 3.9322.73 C ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM ện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 5 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum B5: Màn hình Specify Authentication Method…, chọn Require Network level authentication, chọn next B6: Màn hình Specify Licensing Mode, chọn Configure Later, chọn Next B7: màn hình Select User Groups … Add thêm group G1, chọn next B8: Màn hình Configure Client … chọn next Chọn next cho tất cả các màn hình sau đó để lấy theo cấu hình mặc định… chọn Install Restart lại máy, sau đó Logon vào bằng domain admin để hoàn tất quá trình cài đặt 17
 18. 18. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 6 – Cấu hình RD Web Access Server chạy SSL: Thực hiện tại máy RD Web Access B1: Mở Internet Information Services manager trong Administrative tools, double click Server Certificates B2: Chọn Creat Domain Certificate B3: Điền thông tin để xin certificate, lưu ý phần common name phải điền tên đầy đủ của RD Web Access (server01.nhatnghe.local), chọn next 18
 19. 19. ĐỐI TÁ 105 Bà Huy Tel: 3.9322.73 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ C ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM ện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 5 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum B4: Chọn CA đã cài đặt, dòng Friendly Name đặt tên cho Certificate là SSL, chọn Finish B4: Trở về màn hình chính của IIS Manager, chọn mục Sites/ Default Website, chọn mục Binding, chọn Add … Lưu ý: Nếu hệ thống đã cấu hình sẵn SSL thì bỏ qua bước này B5: Dòng Type chọn https, dòng SSL Certifiacte chọn certifiacte đã xin ở bước trước. Chọn OK 19
 20. 20. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 7 - Cấu hình RD Web Access Server kết nối đến RD Connection Broker: Thực hiện tại RD Web Access B1: Vào administrative Tools/ Remote Desktop Services, chạy Remote Desktop Web Access Configuration, chọn Continue 20 B2: Đăng nhập bằng Domain Admin
 21. 21. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum B3: Chọn “An RD Connection Broker Server”, điền tên đầy đủ của Connection Server vào dòng Source Name, chọn Ok, chọn Sign Out, đóng IE 8 – Cấu hình RD Connection Broker : Thực hiện tại RD Connection Broker Server B1: Vào Administrative Tools/ Remote Desktop Services, chọn Remote Desktop Connection Manager, chọn Specify ở dòng Digital Certificate 21
 22. 22. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ B2: Chọn Sign with a digital certificate, chọn select, chọn certificate có tên SSL (đã xin ở những bước trước), chọn OK B3: Chọn mục Configure Virtual Desktop (ở góc trên phải màn hình chính), chọn next 22
 23. 23. ĐỐI TÁ 105 Bà Huy Tel: 3.9322.73 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ C ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM ện Thanh Quan, Q3, TP. HCM 5 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum B4: Lần lượt nhập tên tất cả các Hyper-V server, chọn Next B5: Nhập tên Server làm chức năng RD Session Host, chọn Next B6: Nhập tên Server làm chức năng RD Web Access, chọn Next 23
 24. 24. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ B7: Chọn Apply B8: Bỏ check box Assign Personal virtual Desktop, chọn Finish 24
 25. 25. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum 9 – Khai Báo Client: Thực hiện tại máy Domain Controller B1: Đánh lệnh DSA.MSC, click phải vào User U1, chọn Properties 25 B2: Vào Tab Personal Virtual Desktop, chọn Assign a personal virtual desktop to this user, dòng computer name chọn tên máy ảo phù hợp, chọn OK
 26. 26. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 10 – Kiểm tra: Thực hiện tại máy Client B1: Mở IE, https://server01.nhatnghe.local/RDWeb, điền Username (U1) và Password tương ứng B2: Double click biểu tượng My Desktop, chọn Connect, nhập lại Username (U1) và Password tương ứng 26
 27. 27. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Http://NhatNghe.com/forum Kết quả sẽ kết nối được vào máy ảo . 27

×