BIẾT, THỜ, MẾN         Lớp 3CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM, SYDNEY NSW BAN TU THƢ, TRỰC THUỘC BAN TRUYỀN GIÁO    ...
DẪN NHẬPTrình độ này đánh dấu việc chuyển từ Giáo Lý Chúa Chiên Lành qua lối giảng dạychính thức hơn dƣới sự hƣớng dẫn của...
Suy Niệm Ở Nhà Và Ở Trƣờng mời gọi phụ huynh, những nhà giáo dục đầu hếttrong giáo hộI tạI gia tham gia diễn trình học tập...
CHƢƠNG 1      SỐNG ĐỜI SỐNG YÊU THƢƠNG CỦA CHÖA1. HỌC THUỘC LÕNG:* Chúng ta chia sẻ sự sống và tình yêu (ơn thánh) c...
* Luca 2:49: Chúa Giêsu biết Chúa Cha muốn Ngƣời làm gì. Qua việc giảng dạy vàgiúp đỡ ngƣời khác, Ngƣời cho ta thấy tình y...
7. CÙNG SUY NIỆM Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG*Em hãy xin ba má nhắc lại ngày em chịu phép rửa. Lúc đó, ba má em ƣớc mơ gìcho em?*Chúa...
CHƢƠNG 2      ĐƢỢC CHÖA DỰNG NÊN ĐỂ YÊU THƢƠNG1. HỌC THUỘC LÕNG* Chúa dựng nên ta có xác và linh hồn.* Chúa mời ta y...
B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI*Kinh Tin Kính Nixêa: “Tôi tin kính một Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng,dựng nên trời...
CHƢƠNG 3         TỰ TRỌNG VÀ TÔN TRỌNG NGƢỜI1. HỌC THUỘC LÒNG* Tôi có khả năng lựa chọn.* Ý chí tự do giúp tôi chọ...
B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘIĐức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2: “… Gia đình là một cộng đồng sự sốngvà yêu thƣơng”.4. CẦU NGU...
6.. CÙNG SUY NGHĨ TẠI NHÀ VÀ TẠI TRƢỜNG* Em đã thực hiện những lựa chọn quan trọng nào? Những lựa chọn đó ảnh hƣởngra sao ...
CHƢƠNG 4   CHÖA GIÊSU CHO HAY NGƢỜI YÊU TA XIẾT BAO1. HỌC THUỘC LÕNG* Chúa Giêsu yêu ta đến độ đã chết vì tội lỗi ta.* ...
Giêsu xin hãy đến trong vinh quang” Lời Tung Hô sau khi Truyền Phép (Theo SáchLễ Cũ bằng Tiếng Anh)4. CẦU NGUYỆN: Kinh Lạy...
CHƢƠNG 5     MÙA CHAY, TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH1. HỌC THUỘC LÕNG* Chúa Giêsu chịu đau đớn và chịu chết để cứu ta kh...
* Chúa nhật Phục sinh: Luca 24:1-12: “Ngƣời không ở đây nữa, nhƣng đã sốnglại”. Thánh vịnh 117: “Đây là ngày Chúa đã dựng ...
* Trong Mùa Chay, khi em rời lớp hay rời nhà, em ráng làm dấu thánh giá và đọcmột kinh chúc tụng.             ...
CHƢƠNG 6            GIÁO HỘI SỐNG LỜI CHÖA1. HỌC THUỘC LÕNG* Giáo hội giúp ta biết Chúa Giêsu, và làm ngƣời khá...
B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI* Kinh Tin Kính Nixêa: Chúng tôi tin Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo vàtông truyền...
* Hãy chọn một câu Thánh Kinh em ƣa thích. Trong ngày, hãy thỉnh thoảng nhắclại câu ấy, vừa nhắc vừa lắng nghe nó trong tâ...
CHƢƠNG 7    YÊU MẾN VÀ CA TỤNG CHÖA TRONG PHỤNG VỤ1. HỌC THUỘC LÕNG* Qua Phụng vụ, ta thờ phƣợng Chúa bằng động tác và ...
* Trƣớc Khi Truyền Phép: “Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạobinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa ...
6. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Em nhớ đƣợc những lời nào, cử chỉ nào, dấu hiệu nào và biểu tƣợng nào khi cửhành Thánh...
CHƢƠNG 8      CHÖA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG TA1. HỌC THUỘC LÕNG* Chúa Thánh Thần ban ơn thánh để hƣớng dẫn và làm ta...
tiếng ồn ào tràn vào toàn thể căn nhà nơi họ đang ngồi, và một vật gì xuất hiện trênhọ trông giống nhƣ những lƣỡi lửa; nhữ...
6. EM CÓ BIẾT?* Kinh cầu có một nhịp điệu rõ ràng và thƣờng đƣợc hát lên. Chúng có từ thời đầutiên của Giáo hội (trƣớc khi...
CHƢƠNG 9             MARIA: MẸ GIÁO HỘI1. HỌC THUỘC LÕNG* Đức Maria là Mẹ của Giáo hội và là Mẹ của chúng ta....
cai trị khắp Nhà Giacóp và triều đại của em sẽ không bao giờ chấm dứt”. Maria nóivới thiên thần: “Nhƣng chuyện đó xẩy ra t...
* Tháng Năm và tháng Mƣời là hai tháng đặc biệt dâng kính Đức Maria.* Ta mừng lễ Truyền Tin vào ngày 25 tháng Ba.* Vô Nhiễ...
CHƢƠNG 10       ĐƢỢC ĐÓN CHÀO VÀO GIA ĐÌNH CHÖA1. HỌC THUỘC LÕNG* Phép Rửa Tội, phép Thêm Sức và phép Thánh Thể là c...
(vi) Ngƣời vừa chịu Phép Rửa Tội đƣợc xức Dầu Thánh nhƣ dấu chỉ Chúa ThánhThần đã đƣợc ban cho họ.(vii) Ngƣời vừa chịu Phé...
Thưa tin.Con có tin Chúa Giêsu, con một Ngƣời, là Chúa chúng ta, sinh bởi Trinh Nữ Maria,chịu đóng đinh, chết và táng xác,...
CHƢƠNG 11 CHÖA GIÊSU HIỆN DIỆN LÖC TA CỬ HÀNH THÁNH THỂ1. HỌC THUỘC LÕNG* Chúa Giêsu hiện diện lúc ta đọc Thánh Kinh và c...
chịu đau khổ; vì thầy nói thật với các con, thầy sẽ không ăn nữa cho đến khi nóhoàn tất trong nƣớc Chúa”. Rồi cầm lấy chén...
CHƢƠNG 12 THA THỨ VÀ TĂNG SỨC LÀ CÁC ƠN CHÖA THÁNH THẦN1. HỌC THUỘC LÕNG* Phép Giải Tội*Chúa Giêsu ban cho Giáo hội quyền ...
A. TRONG THÁNH KINHTruyện Dakêu: Ngƣời vào thành Giêricô và đang đi qua phố thì có ngƣời đàn ôngtên là Dakêu xuất hiện. Ôn...
* Phép Rửa Tội là bí tích đầu tiên về lòng tha thứ của Chúa. Phép Thống hối đemtrở lại tất cả lòng yêu thƣơng tha thứ của ...
CHƢƠNG 13             PHẢI PHỤC VỤ LẪN NHAU1. HỌC THUỘC LÕNG(i) Bí tích Truyền Chức Thánh:* Đức Giám mục truyề...
* Chúa Giêsu rửa chân các môn đệ: Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha đã trao mọisự trong tay Ngƣời, và Ngƣời từ Chúa Cha mà đến...
* Có ngƣời dành thì giờ cung cấp dƣỡng cho ngƣời túng thiếu* Các em gái trai có thể phục vụ giáo đoàn bằng cách giúp lễ.* ...
CHƢƠNG 14     SỐNG TRONG SỰ SỐNG CHÖA THÁNH THẦN1. HỌC THUỘC LÕNG* Lúc Rửa Tội, ta đƣợc giải thoát khỏi tội lỗi và đƣ...
B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘINghi thức rửa tội trẻ em: Chúng con cầu cho em bé này: Xin Chúa giải thoát emkhỏi tội tổ tôn...
CHƢƠNG 15        YÊU CHÖA VÀ YÊU NGƢỜI BÊN CẠNH1. HỌC THUỘC LÕNG* Các điều răn mời gọi ta yêu Chúa và yêu ngƣời bên...
nhƣng khi thấy ngƣời bị nạn, bèn lách qua phía bên kia đƣờng mà tiếp tục bƣớc đi.Cũng thế, một thầy lêvi cũng đi qua đó, t...
7. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Em có biết ai trong số những ngƣời em quen biết biết sống luật yêu thƣơng củaChúa Giês...
CHƢƠNG 16       LẮNG NGHE VÀ ĐÁP LẠI TIẾNG CHÖA1. HỌC THUỘC LÕNG* Qua Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, chúng ta cầu cùng ...
tội chúng con nhƣ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sachƣớc cám dỗ‟”.B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO ...
Lạy Cha, Cha là Đấng Tốt Lành.(Theo Bản Tiếng Anh dịch từ bản Kinh Lạy Cha đầu tiên của người Karajarri,1970, do các Cha P...
48
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net

809 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sinh vienit.net --seo full upload by www.nguyencau.net

 1. 1. BIẾT, THỜ, MẾN Lớp 3CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM, SYDNEY NSW BAN TU THƢ, TRỰC THUỘC BAN TRUYỀN GIÁO 1
 2. 2. DẪN NHẬPTrình độ này đánh dấu việc chuyển từ Giáo Lý Chúa Chiên Lành qua lối giảng dạychính thức hơn dƣới sự hƣớng dẫn của Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo. Lốigiảng dạy này dựa vào việc chọn lựa và tổng hợp ba phƣơng pháp thịnh hành từnglên khuôn cho nền giáo dục đức tin Công Giáo hơn năm mƣơi nam qua: tức cácphƣơng pháp tín lý, phụng vụ (kerygmatic) và hiện sinh. Các chƣơng đầu đề cập tới Thiên Chúa, Tạo Dựng, Con Ngƣời và Gia Đình,là để dẫn đến chƣơng 4, Chúa Giêsu Cho Hay NgườI Yêu Ta Xiết Bao. Chƣơng 5trình bầy việc cử hành Mầu Nhiệm Vƣợt Qua, Mùa Chay, Tuần Thánh Và Lễ PhụcSinh. Chƣơng 6 cung cấp cho ta bối cảnh Giáo Hội của Thánh Kinh, Giáo Hội SốngLời Chúa. Nhờ thế, trẻ em sẽ thấy rằng Giáo Hội và Thánh Kinh không thể tách rờinhau.Trong nhiều giáo phận, xét theo trình độ tuổi, đây là lúc phần lớn các em chuẩn bịXƣng Tội và Rƣớc Lễ lần đầu, thành thử phải có một nền giáo lý rõ rệt hơn về cácBí Tích Hòa GiảI và Thánh Thể. Trong chƣơng 12, Phép Thống Hối và Hòa Giảiđƣợc trình bầy dƣới tiêu đề, Tha Thứ Và Tăng Sức Là Các Ơn Chúa Thánh Thần vàđiều quan yếu thƣờng bị lãng quên là ơn thánh sẽ đƣợc trình bầy ở chƣơng 14, Sốngtrong sự sống Chúa Thánh Thần. Phụng vụ Thánh Thể là chủ đề của chƣơng 7 trìnhbầy cơ cấu Thánh Lễ, còn chƣơng 11 thì nhấn mạnh tới Phép Thánh Thể, nhất làviệc Thực Sự Hiện Diện, việc biến thể (transubstantiation) và điều kiện Rƣớc Lễ.Cách chúng ta sống Thánh Thể đƣợc khai triển trong các chƣơng 13-15, với việcnhấn mạnh đến cầu nguyện bản thân nơi chƣơng 16, Lắng Nghe Và Đáp Lại TiếngChúaTrong chƣơng 17, Sự Sống Đời Đời, các bí tích đƣợc trình bầy nhƣ để chuẩn bị chongƣời hấp hối hƣởng cuộc sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Việc cầu nguyện chongƣờI đã chết đƣợc trình bầy các đơn sơ. Chƣơng cuối cùng, dành cho Mùa Vọngvà Giáng Sinh, đã kết thúc tập sách, nhƣng nên đƣợc dùng ở giai đoạn đầu của niênhọc trong các xứ Bắc Bán Cầu. Đức Ông Peter J. Elliott, Tổng Chủ BiênHình Dáng Một Chương SáchTrong các tập sách từ lớp 3 tới lớp 6, các chƣơng đƣợc soạn thảo giúp các em „biết,thờ, và mến”. Học Thuộc Lòng trình bầy vắn tắt các điểm tín lý lấy từ Cái NhìnTín Lý Tổng Quát bao trùm 7 cấp thuộc ban tiểu học và trung học. Đây là nhữngđiểm để học thuộc lòng. Sau đó là phần giải thích tổng quát nội dung của cảchƣơng. Tiếp theo là phần Lời Chúa, cả trong Thánh Kinh lẫn trong ThánhTruyền, theo giáo huấn của Công Đồng Vatican II trong Dei Verbum 10. CầuNguyện là trung tâm của chƣơng. Sống Lời Chúa áp dụng chủ đề vào kinh nghiệmsống hàng ngày của các em. Em Có Biết ? vun sới kỹ năng nhận thức và Cùng 2
 3. 3. Suy Niệm Ở Nhà Và Ở Trƣờng mời gọi phụ huynh, những nhà giáo dục đầu hếttrong giáo hộI tạI gia tham gia diễn trình học tập ở trƣờng.Các Kinh Quen Đọc tại các trang 55-62 dựa trên các kinh căn bản của Đạo CôngGiáo mà các em nên học thuộc lòng. Phần Tóm Lƣợc Giáo Lý tại các trang 62-66rất hữu ích để học thuộc lòng, gồm các Kinh Tin Kính, Mƣời Điều Răn và Các GiớIRăn của Giáo Hội, Các Mối Phúc Thật, Các Nhân Đức Và Thói Hƣ, cũng nhƣ cácMùa trong Giáo Hội… 3
 4. 4. CHƢƠNG 1 SỐNG ĐỜI SỐNG YÊU THƢƠNG CỦA CHÖA1. HỌC THUỘC LÕNG:* Chúng ta chia sẻ sự sống và tình yêu (ơn thánh) của Chúa* Chúa Thánh Thần ban ơn Chúa cho ta* Ta gọi ba ngôi Thiên Chúa là Chúa Ba Ngôi.2. CHIA SẺ ĐỜI SỐNG YÊU THƢƠNG CỦA CHÖA:Ta biết nhiều điều kỳ diệu và quan trọng về Chúa. Chịu nhìn chung quanh, qua cácsự vật tốt lành và qua những ngƣời yêu thƣơng ta, ta sẽ thấy Chúa là Đấng DựngNên ta và là Cha ta. Hơn nữa, Chúa yêu thƣơng ta và nhƣ ngƣời bạn thân, muốn kểcho ta nghe nhiều hơn thế về sự sống của Ngƣời.Ta biết rằng Chúa Thiêng Liêng, một đấng ta không trông thấy hay sờ thấy, nhƣngNgƣời có thật và rất gần với ta. Giống nhƣ gió: ta không trông thấy gió hay nóitrƣớc đƣờng gió đi, nhƣng ta biết có gió nhờ việc gió làm.Chúa Giêsu giúp ta hiểu rõ hơn nữa về tình yêu của Chúa dành cho ta khi Ngƣờikêu Chúa là Abba, có nghĩa là Cha, hay Ba, Bố.Mọi sự Chúa Giêsu, tức Con Chúa, làm lúc sống ở trần gian đều để ta thấy ngƣờiCha đầy yêu thƣơng của Ngƣời. Nhƣ lời Chúa Giêsu đã hứa, Chúa Thánh Thầnđầy yêu thƣơng nay vẫn ở trong các kẻ đi theo Ngƣời. Nhƣ thế, dù chỉ có một Chúa,Chúa Giêsu cho ta thấy Chúa có ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Ta gọi mầunhiệm ấy là Chúa Ba Ngôi.Lúc chịu Phép Rửa Tội, linh mục đổ nƣớc lên đầu em và đọc: “cha rửa con nhândanh Cha, và Con và Thánh Thần”. Nhờ Phép Rửa Tội ấy, ta chia sẻ đời sống vàtình yêu của Chúa Ba Ngôi. Ta gọi sự sống ấy là ơn thánh. Nhƣ một suối nƣớc,Chúa Thánh Thần ở với ta và sống trong ta, ban cho ta sự sống và tình yêu củaChúa mỗi ngày một nhiều hơn.3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH:* Máccô 1: 9-11: Bấy giờ, Chúa Giêsu từ Nadarét tới Galilê và đƣợc Thánh Gioanrửa tại sông Giócđăng. Vừa từ nƣớc lên, Ngƣời thấy trời mở ra và Thánh Thần,trông giống nhƣ chim bồ câu, hiện xuống trên Ngƣời. Và từ trời, có tiếng nóixuống: “Con là con yêu dấu của Ta; con đẹp lòng Ta mọi đàng” 4
 5. 5. * Luca 2:49: Chúa Giêsu biết Chúa Cha muốn Ngƣời làm gì. Qua việc giảng dạy vàgiúp đỡ ngƣời khác, Ngƣời cho ta thấy tình yêu của Chúa Cha.* Gioan 14:16: Chúa Giêsu hứa với những ngƣời theo Ngƣời rằng Chúa ThánhThần luôn giúp đỡ và làm họ vững mạnh.* Máccô 10:13-16: Chúa Giêsu dạy rằng Chúa yêu ta, Ngƣời giống ngƣời cha luônniềm nở và rộng rãi.B. TRONG THÁNH TRUYỀN*Ca Nhập Lễ, Chúa nhật kính Chúa Ba Ngôi: “Chúc tụng Chúa Cha và Chúa Conduy nhất của Ngƣời cùng Chúa Thánh Thần: vì Ngƣời cho ta thấy Ngƣời yêuthƣơng ta”.4. CẦU NGUYỆNA. CỦA GIÁO HỘI: *Kinh Sáng Danh: “Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, nhƣ đã có trƣớc vô cùng, và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.” B. CỦA THÁNH PATRICK: Một ngƣời đọc: Chúa ôm ấp, bao bọc chúng con Mọi ngƣời: Chúa ở trong lời nói và suy nghĩ của chúng con Một ngƣời: Chúa ở trong đời sống và trên miệng lƣỡi chúng con Mọi ngƣời: Chúa ở trong linh hồn và trong trái tim chúng con. Amen.5. SỐNG PHÖC ÂM: THÁNH PATRICK CỦA ÁI NHĨ LANĐáp tiếng Chúa gọi, Thánh Patrick ra đi dạy cho dân Ái-nhĩ-lan biết Chúa thật,Chúa Ba Ngôi. Một trong những câu truyện nổi tiếng nhất về Thánh Patrick làtruyện này: Ngài dùng lá shamrock (lá chụm ba) để nói về Chúa Ba ngôi. Nhà thờThánh Patrick ở Sydney (tức Nhà Thờ Đồi) là một trong những nhà thờ Công giáolâu đời nhất tại Úc. Tại Melbourne, nhà thờ chính tòa đã lấy thánh Patrick để gọitên. Đối với dân chúng Melbourne, nó là tƣợng trƣng của đức tin.6. EM CÓ BIẾT?*Các giáo hữu Công giáo Phƣơng Đông làm dấu thánh giá ba lần để nhấn mạnhChúa Ba Ngôi.*Thánh Patrick dùng lá shamrock (lá chụm ba) giúp dân hiểu Chúa Ba Ngôi.*Ta mừng Chúa nhật kính Chúa Ba Ngôi liền sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.*Phép rửa tội nhân danh Chúa Ba ngôi đƣợc thực hiện bằng cách dìm trong nƣớchay đổ nƣớc trên trán. 5
 6. 6. 7. CÙNG SUY NIỆM Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG*Em hãy xin ba má nhắc lại ngày em chịu phép rửa. Lúc đó, ba má em ƣớc mơ gìcho em?*Chúa thƣờng tỏ tình yêu của Ngƣời đối với ta nơi những ngƣời gần gũi ta. Làmsao em biết em là con của Chúa? Làm sao em tỏ ra em là con của Chúa?*Kể một số truyện cho thấy Chúa Giêsu rất yêu thƣơng ta. Yên lặng mấy phút suynghĩ về tình yêu em từng cảm thấy và nỗi hân hoan do tình yêu ấy đem lại. Hãy tạơn Chúa đã cho ta chia sẻ sự sống và tình yêu của Ngƣời. Hãy nghĩ ra cách em cóthể chia sẻ tình yêu của Chúa với ngƣời khác.*Những dấu hay biểu tƣợng đặc biệt nào nhắc ta nhớ đến Chúa Ba Ngôi? 6
 7. 7. CHƢƠNG 2 ĐƢỢC CHÖA DỰNG NÊN ĐỂ YÊU THƢƠNG1. HỌC THUỘC LÕNG* Chúa dựng nên ta có xác và linh hồn.* Chúa mời ta yêu thƣơng* Chúa ban cho ta ý chí tự do và khả năng lựa chọn.2. ĐƢỢC CHÖA DỰNG NÊN ĐỂ YÊU THƢƠNGThánh Kinh cho ta hay khi dựng nên ngƣời đầu tiên, Chúa “lấy bụi đất làm nênngƣời. Rồi Ngƣời thổi hơi sống vào lỗ mũi ngƣời…” (Sáng Thế 2:7).Giáo hội thì dạy ta rằng ngƣời ta đƣợc tạo nên có xác và linh hồn. Phải có cả haithứ ấy mới thành ngƣời. Loài vật không có linh hồn nhƣ linh hồn ta.Ta có thể trông thấy và sờ thấy xác ta, còn linh hồn ta giống nhƣ hơi thở ta khôngtrông thấy cũng nhƣ không nắm đƣợc. Linh hồn là một loại sự sống đặc biệt mà tacó ở trong ta. Nó thiêng liêng. Ta không thể trông thấy cũng nhƣ sờ thấy linh hồnta, nhƣng ta biết linh hồn ta ở trong ta vì những việc nó làm. Nhƣ ý chí tự do, khảnăng biết lựa chọn nhƣ Chúa. Linh hồn ta không bao giờ chết. Đó, Chúa dựng nênta nhƣ thế đó.Chúng ta không phải chỉ là một sự vật, mà là một ai đó, đƣợc dựng nên giốngChúa, không phải chỉ có xác mà còn có linh hồn nữa. Xác và linh hồn làm ta trở nênmột con ngƣời. Ta sống bằng chính sự sống của Chúa. Điều ấy làm mỗi ngƣờichúng ta trở thành độc đáo. Mỗi ngƣời chúng ta đều khác với cỏ cây và loài vật,khác nhiều và thực sự đặc biệt.Chúa yêu ta nhiều đến nỗi đã cho ta tự do lựa chọn và tự quyết định điều ta muốnlàm trong đời. Ta đƣợc mời dùng các tài năng đặc biệt và tự do của ta để yêuthƣơng ngƣời khác, để lớn lên thành ngƣời Chúa muốn.3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH* Sáng Thế 2:5-7: Lúc ấy chƣa có cây đồng trên đất, chƣa có cỏ đồng mọc lên, vìChúa chƣa khiến mƣa rơi xuống đất và chƣa có ngƣời cấy cày; chỉ có mù sƣơng từđất thoát lên và tƣới khắp mặt đất. Thế rồi, Chúa lấy bụi đất làm nên ngƣời rồi thởhơi sống vào lỗ mũi ngƣời và ngƣời trở nên một sinh vật. 7
 8. 8. B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI*Kinh Tin Kính Nixêa: “Tôi tin kính một Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng,dựng nên trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”.-Hữu Hình nghĩa là nhìn thấy đƣợc nhƣ xác ta;-Vô Hình nghĩa là không thấy đƣợc nhƣ linh hồn ta hay thiên thần.4. CẦU NGUYỆN* Thánh Vịnh 139: 13-14: Chính Chúa dựng nên thân con, và đặt con vào lòng mẹcon; con tạ ơn Chúa vì những mầu nhiệm ấy: vì sự diệu kỳ về con, vì những diệu kỳtrong công việc của Chúa”-Nếu nay em viết lại Thánh Vịnh trên, em sẽ dùng những chữ gì và những hình ảnhgì để nói cho người ta biết công việc tạo dựng của Chúa?5. EM CÓ BIẾT?* Trong tiếng Hạ Uy Di, chữ ha có nghĩa là hơi sống cũng có trong chữ ohana cónghĩa là gia đình.* Tại sân trƣớc nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở Melbourne, có hình ghép chimBunjil. Đây là tên Thần Sáng Tạo của sắc dân Kulin, thổ dân của Melbourne.6. CÙNG SUY NGHĨ TẠI NHÀ VÀ TẠI TRƢỜNG* Xét xem em đã học đƣợc gì về Chúa khi đọc truyện Chúa dựng nên mọi loài trongSáng Thế 2:5-7.* Ta dùng tự do ra sao để chứng tỏ tình yêu của Chúa đối với ngƣời khác?* Hãy nghĩ đến những điều tốt lành trong đời ta là những điều vốn cho ta thấy Chúayêu thƣơng ta biết bao.* Đâu là những lựa chọn tốt ta đã làm hôm nay? 8
 9. 9. CHƢƠNG 3 TỰ TRỌNG VÀ TÔN TRỌNG NGƢỜI1. HỌC THUỘC LÒNG* Tôi có khả năng lựa chọn.* Ý chí tự do giúp tôi chọn giữa điều tốt và điều xấu đối với tôi.* Con cái và cha mẹ nên kính trọng nhau.2. CHÖA BẢO TA KÍNH TRỌNG MÌNH VÀ TRỌNG NGƢỜI KHÁCChúa ban cho mỗi ngƣời sự tự do và khả năng lựa chọn. Các lựa chọn của ta cóảnh hƣởng tới chính ta và ngƣời khác.Ta có thể chọn làm điều đúng, dù nó có khó làm. Hãy nhớ lại lúc em phải làmnhững lựa chọn khó khăn. Những lúc đó là lúc em dùng đến ý chí tự do mà Chúa đãban cho em. Khi dùng đến ý chí tự do đó, ta có sự lựa chọn làm điều tốt hay làmđiều xấu. Chúa yêu thƣơng ta đến độ không ép ta phải làm điều tốt. Các hành độngvà lời dạy của Chúa Giêsu hƣớng dẫn ta biết dùng ý chí tự do của ta để thực hiệnnhững lựa chọn và những quyết định tốt.Chúa kêu gọi ta kính trọng mình và ngƣời khác. Ngƣời kêu gọi ta yêu thƣơngngƣời khác trong điều ta nói, nghĩ và làm. Trong gia đình em, có nhiều cách em cóthể giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau. Những hành động ấy cho mỗi ngƣời thấy họquan trọng, đƣợc yêu thƣơng và đƣợc kính trọng. Khi mọi ngƣời trong gia đình emlựa chọn làm điều tốt cho nhau, họ đã chiếu rọi lại các giá trị và hành động củaChúa Giêsu.Mỗi trẻ em đều là quà phúc Chúa ban, nên phải đƣợc chăm sóc và đƣợc yêu thƣơng.Đây là lý do cha mẹ dạy con phải lựa chọn tốt. Khi con lớn hơn, cha mẹ sẽ từ từ đểcác em tự lựa chọn lấy điều phải làm. Khi cha mẹ và con cái chọn việc kính trọngvà yêu thƣơng nhau là họ đã làm điều tốt và họ biểu lộ tình yêu của Chúa chonhau.3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH* Máccô 10:13-16: Ngƣời ta đem trẻ thơ đến với Ngƣời, để Ngƣời chạm tay vàochúng. Các môn đệ đuổi chúng đi, nhƣng khi thấy thế, Chúa Giêsu tức giận, nói vớicác ông: “Hãy để trẻ em đến cùng ta; đừng ngăn cản chúng; vì nƣớc Chúa thuộcnhững ai giống nhƣ chúng. Ta long trọng cho các ngƣơi hay ai không chào đónnƣớc Chúa nhƣ một trẻ thơ, sẽ không bao giờ vào đƣợc đó”. Rồi ngài quàng tayquanh chúng, đặt tay trên chúng và chúc lành cho chúng. 9
 10. 10. B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘIĐức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2: “… Gia đình là một cộng đồng sự sốngvà yêu thƣơng”.4. CẦU NGUYỆN:* Lời nguyện trên của lễ, Chúa nhật Lễ Thánh Gia:Lạy Chúa, xin nhận lễ vật hy sinh này và nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, MẹĐồng Trinh của Chúa, và của chồng Đức Mẹ là Thánh Giuse, xin Chúa hiệp nhấtgia đình chúng con trong bình an và yêu thƣơng.* Chúc lành cho gia đình:Lạy Chúa Giêsu, xin đến với chúng con hôm nay khi chúng con tụ tập nhau để đemchúc lành Chúa xuống trên nhà này.Xin chúc lành cho mỗi ngƣời chúng con khi chúng con bƣớc vào căn nhà này, lòngđầy buồn vui mỗi ngày.Xin chúc lành cho tình bè bạn của chúng con, khi chúng con cố gắng đem cái vuicủa tình yêu Chúa đến tâm hồn bè bạn chúng con.Xin chúc lành cho giấc ngủ của chúng con, khi chúng con mộng mơ tƣơng lai.Xin chúc lành cho những điều chúng con làm cho nhau, khi chúng con cùng nhauchia sẻ.Xin cho chúng con mau chóng giải quyết các tranh cãi và bất đồng, tìm kiếm thathứ và nối lại mối liên hệ với Chúa và với gia đình chúng con.Xin chúc lành cho mỗi ngƣời bƣớc qua ngƣỡng cửa nhà chúng con, để họ cùngchia sẻ niềm vui và niềm hạnh phúc vốn từ Chúa mà đến.Chúng con xin những điều đó nhờ Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen. (Family Week Resource Kit [1999])5. EM CÓ BIẾT?*Ta gọi gia đình nơi Chúa Giêsu lớn lên là “Thánh Gia”* Thánh Anna, Mẹ Đức Maria, là Thánh Bổn Mạng các bà mẹ.*Thánh Gerard Majella là Thánh Bổn Mạng các bà mẹ đang mang thai.* Thánh Giuse là Thánh Bổn Mạng các ngƣời cha. 10
 11. 11. 6.. CÙNG SUY NGHĨ TẠI NHÀ VÀ TẠI TRƢỜNG* Em đã thực hiện những lựa chọn quan trọng nào? Những lựa chọn đó ảnh hƣởngra sao đối với ngƣời khác?* Hãy kể lại lúc em thực hiện đƣợc một lựa chọn tốt, mà không bị ai bó buộc. Emcảm thấy thế nào? Lựa chọn ấy làm ngƣời khác cảm thấy gì?* Những việc làm nào và những lời giảng dạy nào của Chúa Giêsu giúp ta biết dùngý chí tự do của ta?* Em hiểu chữ kính trọng ra sao?* Kể lại lúc, trong gia đình em, em đã dùng ý chí tự do của em để tỏ lòng kính trọngđối với ngƣời khác.* Hãy chỉ ra những cách mới mẻ qua đó gia đình em có thể tỏ lòng kính trọng vàyêu thƣơng đối với nhau. 11
 12. 12. CHƢƠNG 4 CHÖA GIÊSU CHO HAY NGƢỜI YÊU TA XIẾT BAO1. HỌC THUỘC LÕNG* Chúa Giêsu yêu ta đến độ đã chết vì tội lỗi ta.* Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu ta vì Ngƣời làm ta tìm đƣợc sự sốngmới trong ơn thánh.* Các sách Phúc Âm kể cho ta biết đời sống và lời dạy của Chúa Giêsu.2. CHÖA GIÊSU CHO HAY NGƢỜI YÊU TA XIẾT BAO:Chỉ cần mở lại bốn sách Phúc âm và đọc về đời sống Chúa Giêsu, ta sẽ rõ Chúa đãyêu thƣơng ta xiết bao. Chúa Giêsu cho ta thấy Thiên Chúa là Đấng nào, quacách Ngƣời dạy dân chúng, chữa ngƣời bệnh, nói với ngƣời nghèo, ngƣời giầu,ngƣời bị hất hủi, và giúp đỡ những ai gặp khó khăn. Đức Giêsu yêu ta đến độ bantrọn cuộc sống Ngƣời cho ta, nhờ thế ta có thể sống trong một tình bạn mới vớiChúa.Chúa Giêsu chấp nhận chịu đau khổ và chết trên thánh giá. Ngƣời biết rõ điều gì sẽđến với Ngƣời trên cây thánh giá ấy, nhƣng Ngƣời vẫn chọn nó.Trên thánh giá, Ngƣời muốn cho ta thấy Ngƣời yêu ta xiết bao. Ngƣời muốn bảo tarằng: “Chúa là tình yêu” (1 Gioan 4:8). Qua cái chết vì chúng ta, Chúa Giêsu đãđem sự tha thứ của Chúa đến cho ta.Trên thánh giá, Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Cha Ngƣời cho những kẻ đóng đinhNgƣời: “xin Cha tha tội cho chúng; chúng không biết chúng đang làm gì” (Luca23:34). Lời cầu nguyện ấy cho ta thấy sự quan trọng của tha thứ. Ta biết rằng Chúayêu ta và luôn luôn tha thứ cho ta nếu ta ăn năn. Điều ấy giúp ta lớn lên thànhnhững ngƣời đầy yêu thƣơng bƣớc theo Chúa Giêsu. Qua việc chịu chết trên thánhgiá và sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu trở nên nguồn suối phát sinh sự sống vàniềm hy vọng mới cho tất cả chúng ta.3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH:* Mátthêu 18:21-22: Phêrô đến hỏi Ngƣời: “Thƣa thầy, con phải tha bao nhiêu lầncho ngƣời anh em có lỗi với con? Bẩy lần chăng?” Chúa Giêsu đáp lại: “không phảibẩy, mà là bẩy mƣơi lần bẩy”.B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI: “Qua cái chết, Chúa tiêu diệt sựchết của chúng con, qua việc sống lại, Chúa tái lập sự sống chúng con, Lạy Chúa 12
 13. 13. Giêsu xin hãy đến trong vinh quang” Lời Tung Hô sau khi Truyền Phép (Theo SáchLễ Cũ bằng Tiếng Anh)4. CẦU NGUYỆN: Kinh Lạy ChaLạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nƣớc Cha trịđến, ý Cha thể hiện dƣới đất cũng nhƣ trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm naylƣơng thực hằng ngày và tha nợ chúng con, nhƣ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúngcon, xin chớ để chúng con sa chƣớc cám dỗ, nhƣng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.Amen5. EM CÓ BIẾT?* Kitô là một tƣớc hiệu bằng tiếng Hy-lạp, có nghĩa là Messiah hay Đấng ĐượcXức Dầu. Khi sống trên trần gian, Ngƣời đƣợc ngƣời ta gọi là Giêsu Nadarét.* Chúa Giêsu nói tiếng Aram.* Thời mới có Giáo hội, ngƣời ta phải dấu không cho nhà cầm quyền biết họ là Kitôhữu. Các tín hữu đầu tiên dùng biểu hiệu con cá để tỏ cho ngƣời khác biết mình làngƣời theo Chúa Giêsu Kitô. Theo truyền thống, ngƣời ta nghĩ rằng biểu hiệu concá đƣợc dùng vì các chữ cái đầu trong nhóm chữ Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa,Đấng Cứu Thế ghép thành chữ cá trong tiếng Hy Lạp.6. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG*Em có ảnh tƣợng gì về Chúa Giêsu? Các ảnh tƣợng ấy nói với ta điều gì vềNgƣời?* Kể cho gia đình em hay em biết gì về việc Chúa Giêsu tha thứ cho ngƣời ta.* Căn cứ vào sách Phúc âm, em hãy kể lại một điều quan trọng Chúa Giêsu đã dạy.* Làm thế nào để Chúa Giêsu trở thành một phần trong cuộc sống chúng ta ngàynay?* Ngày nay, ta có thể làm gì ở nhà hay ở ngoài đời để Nước Chúa trị đến? 13
 14. 14. CHƢƠNG 5 MÙA CHAY, TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH1. HỌC THUỘC LÕNG* Chúa Giêsu chịu đau đớn và chịu chết để cứu ta khỏi tội lỗi* Vào Chúa nhật Phục sinh, Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.2. MÙA CHAY, TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINHCác biến cố quan trọng nhất đƣợc Giáo Hội cử hành là việc Chúa Giêsu chịu chếtvào Thứ sáu Tuần thánh, và việc Ngƣời sống lại vào Chúa nhật Phục sinh.Chính nhờ những gì Chúa Giêsu làm trong hai ngày này mà ta có sự sống mới.Ngƣời ban trọn đời sống của Ngƣời cho ta, ngay cả chết trên thánh giá để tỏ cho talòng tha thứ của Chúa và đem lại cho ta sự sống mới, thóat khỏi tội lỗi.Ta chuẩn bị cử hành niềm vui của Lễ Phục Sinh trong Mùa Chay, là mùa bắt đầuvào Thứ tƣ Lễ tro và kéo dài 40 ngày. Thánh giá vẽ bằng tro trên trán ta mời gọi tatừ bỏ tội lỗi và bƣớc chân theo Chúa Giêsu.Trong Mùa Chay, ta phải đặc biệt nghĩ đến ngƣời khác. Một cách khác để chuẩn bịLễ Phục Sinh là thực hành việc bỏ đi một cái gì đó ta ƣa thích và làm một điều gìđó cho một ngƣời khác. Làm thế là ta sẽ lớn lên giống Chúa Giêsu ngày một hơnvà phục vụ ngƣời khác nhƣ Ngƣời đã làm.Cách chuẩn bị thứ ba trong Mùa Chay là dành ra một ít thì giờ để cầu nguyện,nhớ lại tình yêu của Chúa đối với ta đƣợc biểu lộ trong đời sống Chúa Giêsu.Thánh Kinh cho ta hay ba ngày sau khi chết, Chúa Giêsu hiện ra với các ngƣời theoChúa, nói chuyện, cùng bƣớc đi và ăn uống với họ. Chúa Giêsu quả đã sống lại!Ngƣời thực sự đã sống động trở lại và điều ấy quả là tin vui cho các môn đệ! Việccử hành Lễ Phục sinh giúp ta hân hoan trƣớc mầu nhiệm vĩ đại về một cuộc sốngmới do đời sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu đem tới.3. LỜI CHÖA:A. TRONG THÁNH KINH* Chúa nhật Lễ Lá: Luca 19:36-38: “Chúc tụng đức Vua, đấng ngự đến nhân danhChúa”* Thứ Năm Tuần Thánh: Luca 22:14-23: “Hãy làm việc này mà nhớ đến ta”* Thứ Sáu Tuần Thánh: Luca 23:33-34: “Khi họ tới chỗ gọi là Núi Sọ, họ đóngđinh Chúa Giêsu” 14
 15. 15. * Chúa nhật Phục sinh: Luca 24:1-12: “Ngƣời không ở đây nữa, nhƣng đã sốnglại”. Thánh vịnh 117: “Đây là ngày Chúa đã dựng nên; ta hãy vui mừng hân hoan”.B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI* Phụng vụ Thứ Tƣ Lễ Tro (làm phép và bôi tro): Xin chúc lành mọi ngƣời tiếpnhận tro này. Xin cho họ tuân giữ Mùa Chay để chuẩn bị niềm vui Lễ Phục sinh.* Lễ Vọng Phục Sinh (Exultet - Kinh Hãy Vui Lên): “Hãy vui lên hỡi các quyềnlực trên trời! Hãy ca vang, hỡi ca đoàn thiên thần! Hãy nhẩy mừng quanh ngôi tòaChúa, hỡi toàn bộ tạo vật! Chúa Giêsu Kitô, Vua chúng ta, đã sống lại rồi! Hãy thổilên tiếng kèn cứu rỗi!”4. CẦU NGUYỆN* Lời chúc lành Mùa Chay: Xin tình yêu Chúa chúc lành cho chúng con và đổ đầyđời sống chúng con bằng niềm vui trong khi chúng con mong chờ Lễ Phục sinh.5. EM CÓ BIẾT?* Tro dùng trong Thứ Tƣ Lễ Tro là do những cành lá đã đƣợc làm phép trong Lễ Lánăm trƣớc.* Mùa Chay, tiếng Anh là Lent, vốn là một chữ Anh cổ, có nghĩa là Mùa Xuân haykéo dài. Ở bắc bán cầu, Mùa Chay xẩy ra trong Mùa Xuân lúc ngày dài hơn đêm. ỞÚc, Mùa Chay xẩy ra trong Mùa Thu.* Các biểu hiệu Mùa Xuân có liên hệ nhiều với Lễ Phục Sinh là vì nó nhắc ta tới sựsống mới. Em có biết cái gì biểu hiệu cho nƣớc Úc không?6. SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Tại sao Lễ Phục sinh lại là thời gian quan trọng nhất trong lịch Phụng vụ của Giáohội?* Lễ Phục sinh có ý nghĩa gì đối với em?* Gia đình em cố gắng đặc biệt cách nào trong việc chuẩn bị Lễ Phục sinh?*Kể lại một kinh nghiệm buồn bã hay mất mát. Đó là những tâm trạng của các mônđệ Chúa Giêsukhi thấy Ngƣời chết. Em nghĩ khi họ nghe tin Chúa Giêsu sống lại,họ cảm thấy thế nào?* Nếu Chúa Giêsu sống lại và sống trong thời em hiện nay, em sẽ mừng việc ấy rasao? 15
 16. 16. * Trong Mùa Chay, khi em rời lớp hay rời nhà, em ráng làm dấu thánh giá và đọcmột kinh chúc tụng. 16
 17. 17. CHƢƠNG 6 GIÁO HỘI SỐNG LỜI CHÖA1. HỌC THUỘC LÕNG* Giáo hội giúp ta biết Chúa Giêsu, và làm ngƣời khác biết Ngƣời.*Thánh Kinh gồm các sách Cựu Ƣớc và Tân Ƣớc.*Trong các sách Cựu Ƣớc, ta đƣợc dẫn vào các truyện kể về Dân Chúa Chọn, tứcDân Do Thái của Đất Thánh.* Các sách Tân Ƣớc cho mọi ngƣời biết Tin Mừng về Chúa Giêsu Kitô.2. GIÁO HỘI SỐNG LỜI CHÖANhƣ một Giáo hội, ta cử hành Tin Mừng của Chúa tức việc Chúa yêu thƣơng ta,tha thứ cho ta và muốn dẫn ta tới lối sống mới. Mỗi lần ta họp nhau lại trong ThánhLễ trong tƣ cách dân Chúa, là chúng ta công bố các câu truyện, các lời cầu và cácđiều tin trong đức tin của ta. Qua việc sống theo cách Chúa Giêsu dạy, ta có thể làmcho ngƣời khác biết Ngƣời.Thánh Kinh là cách quan trọng để ta học biết Chúa Giêsu và lịch sử Dân Chúa.Buổi đầu tiên của Giáo hội, Tin Mừng do các Tông Đồ giảng dạy phần lớn đã đƣợctruyền lại bằng miệng. Rồi những điều các ngài giảng dạy đƣợc viết xuống. Dƣới sựhƣớng dẫn của Chúa Thánh Thần, Giáo hội quyết định sách nào kể tốt nhất về lịchsử Chúa Giêsu. Những sách đó làm thành bộ Tân Ƣớc, là phần thứ hai của ThánhKinh. Tân Ƣớc kể cho ta về đời sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu vànhiều câu truyện khác về đời sống và sự lớn mạnh của Giáo hội buổi đầu.Trong phần thứ nhất của Thánh Kinh, tức Cựu Ƣớc, ta đọc thấy tình yêu lớn củaChúa dành cho Dân Chúa Chọn, tức Dân Tộc Do Thái. Trong Cựu Ƣớc, Chúa hứarằng Ngƣời sẽ gửi Đấng Cứu Thế đến cho Dân Ngƣời.Giáo hội tiếp tục kể lại Tin Mừng cho đến ngày tận thế, nhƣ lời Chúa Giêsu đã hứa:“Và các con hãy biết rằng thầy luôn ở với các con; đúng, cho đến ngày tận thế” (Mt28:20).3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH* Dụ ngôn Ngƣời Gieo Hạt: Mátthêu 13:4-9: Ngƣời nói: “Hãy xem ngƣời gieo hạtra đi gieo hạt. Khi ông gieo, có hạt rơi xuống vệ đƣờng, và chim chóc đến ăn hết cả.Có hạt rơi trên sỏi đá nơi có rất ít đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhƣng khimặt trời vừa lên cao, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vàobụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt rơi trên đất tốt và sinh hoatrái, hạt gấp trăm, hạt gấp sáu mƣơi, hạt gấp ba mƣơi lần. Ai có tai hãy nghe!” 17
 18. 18. B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI* Kinh Tin Kính Nixêa: Chúng tôi tin Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo vàtông truyền.4. CẦU NGUYỆN* Lời nguyện Thánh thể 2: Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắphoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến…* Lời nguyện Thánh thể 3: Lạy Cha, xin Chúa thƣơng nhậm lời cầu của gia đìnhmà Chúa đã muốn tụ họp trƣớc tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thƣơngđoàn tụ mọI con cái Cha đang tản mác khắp nơi về vớI Cha.5. SỐNG LỜI CHÖA: Thánh Phanxicô XaviêPhanxicô Xaviê là một trong những nhà truyền giáo lớn nhất của Kitô giáo. Ngàisinh tại Tây-ban-nha, cách nay hơn bốn trăm năm. Ngài trở thành linh mục DòngTên, sau đó dành trọn đời sống truyền bá Tin mừng của Chúa Giêsu và rửa tội nhiềungàn ngƣời gia nhập Giáo hội Công giáo. Ngài làm việc hăng hái tại Ấn-độ vàNhật-bản và ngài muốn tới Trung-hoa, nhƣng ngài chết trƣớc khi đặt chân lên mảnhđất sau cùng ấy. Ta nên cầu nguyện cho các giáo dân, các nữ tu, các sƣ huynh vàcác linh mục đang truyền bá Tin mừng của Chúa Giêsu tại Úc cũng nhƣ tại cácmảnh đất xa xôi. Các vị trên giảng dạy về Chúa Giêsu qua các việc họ làm và cácđiều họ nói. Ta nên học biết công việc họ làm.6. EM CÓ BIẾT?* Chữ Giáo hội, trong tiếng Hy Lạp, là ecclesia có nghĩa là cuộc tập họp hay giađình Chúa.* Chữ Thánh Kinh, trong tiếng Hy Lạp, là biblia có nghĩa là một bộ sách. Có tấtcả 46 sách Cựu ƣớc và 27 sách Tân ƣớc.* Mátthêu là sách Phúc âm duy nhất dùng chữ Giáo hội.7. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Hãy nhớ xem tổ tiên em đã truyền lại cho em những đức tính nào giống nhƣ ChúaGiêsu. Và đến lƣợt em, em muốn để lại cho đời sau những đức tính nào giống nhƣNgƣời?* Hãy xin cha mẹ kể cho em nghe một trong những truyện trong Thánh Kinh mà họƣa thích và xin họ cho em biết lý do tại sao họ ƣa thích truyện đó. Thay vì câutruyện, em cũng có thể hỏi về một bài kinh. 18
 19. 19. * Hãy chọn một câu Thánh Kinh em ƣa thích. Trong ngày, hãy thỉnh thoảng nhắclại câu ấy, vừa nhắc vừa lắng nghe nó trong tâm hồn em.* Hãy suy nghĩ những cách giúp em tiếp tục sống Phúc âm ngày nay. 19
 20. 20. CHƢƠNG 7 YÊU MẾN VÀ CA TỤNG CHÖA TRONG PHỤNG VỤ1. HỌC THUỘC LÕNG* Qua Phụng vụ, ta thờ phƣợng Chúa bằng động tác và lời nói.* Thánh Thể là trung tâm Phụng vụ Công giáo.2. YÊU MẾN VÀ CA TỤNG CHÖA TRONG PHỤNG VỤKhi ta tham dự Thánh Lễ, ta dùng những lời, những hành động, những dấu hiệu vànhững biểu hiệu đặc biệt. Em có nhớ gì trong số ấy không? Những sự việc ấy giúpta nhớ đến Chúa Giêsu và sống nhƣ Ngƣời đã sống. Tất cả những thứ trên đƣợc sắpxếp lại với nhau trong những nghi thức đặc biệt đƣợc Giáo hội gọi là Phụng vụ.Khi ta tụ họp nhau nhƣ là những ngƣời trong gia đình Chúa, là ta thờ phƣợngNgƣời trong các hành động và các lời nói của ta.Mỗi bí tích trong bẩy bí tích đều có Phụng vụ riêng, với đủ các lời nói, các hànhđộng, các dấu hiệu và các biểu hiệu riêng. Phụng vụ ta thƣờng cử hành nhiều nhất(và cũng quan trọng nhất) chính là Thánh Lễ. Thánh Lễ là trung tâm Phụng vụCông giáo. Giáo hội qui định cẩn thận những điều ta làm trong Thánh Lễ. Ta khôngbao giờ tham dự Phụng vụ một mình. Phụng vụ là điều ta làm với nhau trong mộtcộng đoàn, trong tƣ cách là thành viên của Giáo hội.Thánh Lễ có hai phần chính: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh thể.Trong Phụng vụ Lời Chúa, ta nhớ lại và học biết rằng Chúa Giêsu đang ở với ta khita lắng nghe và đáp lại Lời Chúa. Trong Phụng vụ Thánh thể, ta thờ phƣợng Chúatrên bàn thờ khi ta tƣởng niệm và cử hành đời sống, sự chết và sự sống lại củaChúa Giêsu. Ngƣời thực sự đang có mặt, ban mình Ngƣời làm của ta ăn trong phépThánh Thể.Không có điều gì khác có thể đem ta lại gần Chúa hơn điều trên. Chính vì thế Giáohội muốn ta đến với Thánh Thể trong ngày Chúa Nhật, lúc gia đình của Ngƣời cùngnhau tụ họp làm việc thờ phƣợng. Khi ta thờ phƣợng trong phép Thánh Thể, sựsống của Chúa trong ta sẽ mạnh mẽ hơn, giúp ta tham dự đầy đủ hơn trong hànhđộng cũng nhƣ trong lời nói.Trƣớc Phúc âm, ta đứng dậy để đón chào Lời Chúa. Linh mục kết thúc Phúc âmbằng những lời này: “Đó là Lời Chúa”. Ta đáp lại: “Lạy Chúa Kitô, ngợi khenChúa”Ta mang lễ vật gồm bánh và rƣợu lên Bàn thờ Chúa. Sau đó đến các Lời Kinh đặcbiệt chúng ta cùng đọc với nhau: 20
 21. 21. * Trƣớc Khi Truyền Phép: “Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạobinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụngđấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời”.* Sau Khi Truyền Phép: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, vàtuyên xƣng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến ”.* Linh mục đọc Trƣớc Khi Rƣớc Lễ: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tộitrần gian. Phúc cho ai đƣợc mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”Chúng ta thƣa: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhƣng xinChúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”* Linh Mục Chúc Lành Lúc Kết Lễ: “Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Convà Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.”3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH* Mátthêu 18:20: “Vì nơi đâu có hai ba ngƣời họp nhau nhân danh ta, ta sẽ ở vớihọ”B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI:* Lời chủ tế chào cộng đoàn (Thƣ thứ 1 gửi tín hữu Côrintô 13:13) : “Nguyện xinơn sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệpcủa Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em”4. CẦU NGUYỆN* Lời nguyện Thánh Thể 3: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, và muôn vậtChúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúachúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống vàthánh hóa mọi loài, và không ngừng qui tụ một dân riêng, để từ Đông sang Tây, họdâng lên Chúa một hiến tế tinh tuyền.5. EM CÓ BIẾT?* Trong tiếng Hy Lạp, chữ phụng vụ có nghĩa là việc công cộng hay việc phục vụnhân danh mọi ngƣời.* Cách ta tham dự phụng vụ bây giờ có thể rất khác với cách ông bà tổ tiên ta thamdự ngày xƣa.* Amen có nghĩa là “Vâng, xin đƣợc nhƣ thế… Chúng tôi tin”. 21
 22. 22. 6. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Em nhớ đƣợc những lời nào, cử chỉ nào, dấu hiệu nào và biểu tƣợng nào khi cửhành Thánh Lễ?* Trong Phụng vụ, khi ta thƣa Amen, ta muốn nói “vâng” với điều gì? Em có nhớ cólúc nào em nói “vâng” với Chúa trong tuần này không?* Hãy thăm Nhà thờ một lần đặc biệt để quan sát các đồ trang hoàng và các đồ vậttrong đó. Ráng nhớ tên chúng.* Ráng giải thích cách hay nhất để chuẩn bị và tham dự việc cử hành Thánh Lễ. 22
 23. 23. CHƢƠNG 8 CHÖA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG TA1. HỌC THUỘC LÕNG* Chúa Thánh Thần ban ơn thánh để hƣớng dẫn và làm ta vững mạnh trong đờisống.* Giáo hội cử hành việc Chúa Thánh Thần đến trong Lễ Chúa Thánh Thần HiệnXuống.* Chúa Thánh Thần hành động nhiều nhất qua các bí tích. Mọi bí tích đều mang lạiơn thánh cho ta.2. CHÖA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG TATrong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu hứa rằng khi tạm biệt các môn đệ, Ngƣời sẽ gửiChúa Thánh Thần đến với họ (Phúc âm Gioan 16:7-8). Sau khi Chúa Giêsu về trời,đức Maria và các môn đệ chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. Mƣời ngày sau, vào ChúaNhật Hiện Xuống, một cơn gió lớn xẩy ra, làm rung chuyển nhà cửa, và các vị trênthấy trên đầu họ có cái gì giống nhƣ hình “những chiếc lƣỡi lửa”. Các ngài nhậnđƣợc khả năng ca tụng Chúa và nói đƣợc những thứ tiếng trƣớc đó các ngài chƣabao giờ học. Chúa Thánh Thần quả đã đến và thay đổi cuộc sống của các ngài! Cácmôn đệ biết chắc rằng từ nay Chúa Thánh Thần luôn ở với họ và họ có thể ra đitruyền bá Tin Mừng của Chúa Giêsu. Lời hứa của Chúa Giêsu đã đƣợc thực hiệnđầy đủ.Giáo hội kỷ niệm và cử hành việc Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ vào ngàylễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Tuy nhiên, ta cử hành và nhận lãnh Chúa ThánhThần nhiều nhất qua bẩy Bí Tích. Mọi Bí tích đều đem lại cho ta ơn thánh, sự sốngvà tình yêu của Chúa. Trong mỗi Bí tích, Chúa Thánh Thần làm việc cách khácnhau để hƣớng dẫn ta và làm ta vững mạnh trong việc sống nhƣ những kẻ bƣớcchân theo Chúa Giêsu.Ta thấy các dấu hiệu Chúa Thánh Thần đang làm việc khắp nơi trên thế giới chungquanh ta. Trong Phụng Vụ, các biểu hiệu sau đây giúp ta nhìn ra sự hiện diện củaChúa Thánh Thần:Nƣớc trong Phép Rửa tội.Dầu thánh (chrism) để xức dầu.Biểu hiệu lửa và ánh sáng.3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH* Sách Tông đồ Công vụ 2:1-8: Đến ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ họp nhau tạimột căn phòng, bỗng nhiên họ nghe thấy nhƣ có cơn gió mạnh từ trời thổi xuống, 23
 24. 24. tiếng ồn ào tràn vào toàn thể căn nhà nơi họ đang ngồi, và một vật gì xuất hiện trênhọ trông giống nhƣ những lƣỡi lửa; những lƣỡi tách ra và đậu trên trán mỗi ngƣờitrong nhóm của họ. Hết thẩy đƣợc tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói cácthứ tiếng lạ tùy Chúa Thánh Thần ban ơn cho họ nói. Lúc ấy có những ngƣời đạođức từ khắp nơi trong thiên hạ đang sống tại Giêrusalem, nghe tiếng động họ kéođến tụ tập, và ai cũng ngạc nhiên khi thấy những ngƣời này nói đƣợc tiếng nói củamình. Họ rất đỗi ngạc nhiên và trầm trồ: “Há những vị này không phải là ngƣờiGalilê hay sao? Vậy mà mỗi ngƣời trong chúng ta lại nghe họ nói chính tiếng sinhđẻ của mình là thế nào?”B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI* Kinh Tin Kính Nixêa: Chúng tôi tin Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Đấng bansự sống.4. CẦU NGUYỆNLạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!Lạy Chúa Thánh, xin hãy đến sống trong chúng con!Xin ban cho chúng con đời sống mới!5. THỰC HÀNHA. KINH CẦUKinh cầu (litany) là một bảng kê những lời nguyện vắn tắt với những câu thƣachung hay tiết nhịp đặc biệt. Những lời nguyện này thƣờng là những lời cầu bầu.Xƣớng : đọc một tƣớc hiệu của Chúa Thánh Thần……………………………………Xin ở với con khi con (kê ra một dịp nào đó)…………………………………………………………………………………………..Em hãy viết ra một kinh cầu kiểu trên. Em hãy phối hợp lời cầu nguyện của riêngem với lời cầu nguyện của các em khác cùng lớp để viết ra một Kinh Cầu ChúaThánh Thần.B. SỐNG LỜI CHÖA: Thánh Vincent de PaulThánh Vincent de Paul ngày xƣa sống tại nƣớc Pháp. Lúc còn sống, ngài đƣợc mọingƣời gọi là đấng thánh của ngƣời nghèo. Chúa Thánh Thần trong Thánh Vincentgiúp ngài phục vụ ngƣời không có nhà, các trẻ em, ngƣời bị cầm tù và ngƣời tị nạn.Ngài tặng thức ăn cho ngƣời túng thiếu. Ngài chăm sóc ngƣời bệnh trong bệnh viện.Tình yêu lớn lao của thánh Vincent dành cho ngƣời nghèo là điều kỳ diệu ta có thểtƣởng niệm và bắt chƣớc. 24
 25. 25. 6. EM CÓ BIẾT?* Kinh cầu có một nhịp điệu rõ ràng và thƣờng đƣợc hát lên. Chúng có từ thời đầutiên của Giáo hội (trƣớc khi các thầy cô của em sinh ra).* Trong Lễ Vọng Phục Sinh, ta hát một Kinh Cầu rất hay gọi là Kinh Cầu CácThánh.* Biểu hiệu của Hội Thánh Vincent de Paul đƣợc vẽ năm 1965 do một họa sĩ nổidanh của Úc là Tom Bass thực hiện, lúc ấy ông là một Hội Viên của Hội ThánhVincent de Paul.* Trong cộng đồng em, có thể có chi hội Thánh Vincent de Paul. Em nên tìm dịptìm hiểu thêm về hoạt động của họ.7. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Nếu các thánh tông đồ không cảm nhận đƣợc Chúa Thánh Thần trong ngày LễNgũ Tuần, thì tình thế sẽ ra sao?* Hãy kể cho nhau nghe một vài thí dụ về những ngƣời đƣợc ơn Chúa Thánh Thầntrong cộng đồng em hay trên thế giới nói chung. Hãy suy niệm câu này “tôi ý thứcđƣợc sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống tôi khi …”* Dùng huy hiệu của Hội Thánh Vincent de Paul làm thí dụ, em hãy vẽ ra huy hiệuriêng cho lớp hay cho trƣờng em để nói lên Chúa Thánh Thần đã hƣớng dẫn và làmta mạnh mẽ ra sao. Hãy giải thích huy hiệu đó cho cả lớp. 25
 26. 26. CHƢƠNG 9 MARIA: MẸ GIÁO HỘI1. HỌC THUỘC LÕNG* Đức Maria là Mẹ của Giáo hội và là Mẹ của chúng ta.* Đức Maria nói “vâng” với Chúa bằng cách làm điều Chúa yêu cầu.* Đức Maria không mang tội lỗi.* Các thánh nói “vâng” với Chúa bằng cách bƣớc theo chân Chúa Giêsu.2. MARIA: MẸ GIÁO HỘIGiáo dân trong Giáo hội cả mấy ngàn năm qua đã nghĩ về Đức Maria và vai tròquan trọng ngài nắm giữ trong đời sống chúng ta. Ta tin rằng Đức Maria đầy ơnphúc ngay từ giây phút đầu tiên trong đời; ngài hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Qualòng tín trung của mình, Đức Maria đã có thể thƣa “vâng” với Chúa và sinh hạCon của Ngƣời là Chúa Giêsu.Đức Maria là gƣơng mẫu đức tin cho hết thẩy chúng ta. Ta nên cố gắng sống nhƣđức Maria, đáp lại tiếng Chúa kêu gọi một cách trung thành và yêu thƣơng, bằngcách luôn luôn cố gắng thƣa “vâng”.Giống nhƣ đức Maria, các thánh là những ngƣời cũng thƣa “vâng” với Chúa mộtcách trung thành và yêu thƣơng. Khi đọc truyện các thánh, ta sẽ thấy rằng các đấngluôn cố gắng sống nhƣ Chúa Giêsu, theo bƣớc chân Ngƣời. Các đấng đã làm đƣợcđiều Chúa muốn các ngài làm, dù đôi khi rất khó, vì các ngài yêu Chúa rất nhiều.Khi Chúa Giêsu chết trên thánh giá, Ngƣời ban Mẹ riêng của Ngƣời là Đức Mariacho chúng ta để làm Mẹ của chúng ta nữa. Ta là chi thể của Giáo Hội, nên ta tinrằng đức Maria là Mẹ của Giáo hội. Mẹ Maria của ta rất yêu ta và hằng cầu nguyệncho ta. Ta có thể xin Ngài cầu nguyện cùng với ta và cầu nguyện cho ta.3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH* Truyền Tin theo Luca 1:26-38: Tháng thứ sáu, Chúa sai thiên thần Gabriel tớimột thành thuộc xứ Galilê là Nadarét, đến với một trinh nữ đã kết hôn với mộtngƣời đàn ông tên là Giuse, thuộc Nhà Đavít; còn tên của trinh nữ là Maria. Thiênthần vào nhà và nói với cô: “Hãy vui lên, hỡi ngƣời đƣợc ơn cao trọng! Chúa ởcùng cô”. Cô rất bối rối về những lời ấy và tự hỏi những lời chào kia có nghĩa gì,nhƣng kìa thiên thần lại đã tiếp tục nói với cô: “Thƣa cô Maria, cô đừng sợ; cô đƣợcơn Chúa nhiều lắm. Cô hãy nghe đây: cô sẽ có thai và sinh một bé trai và cô sẽ đặttên cho em bé là Giêsu. Em sẽ trở nên cao cả và sẽ đƣợc gọi là Con Đấng Tối Cao.Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho em ngôi báu của tổ tiên em là Đavít; em sẽ đời đời 26
 27. 27. cai trị khắp Nhà Giacóp và triều đại của em sẽ không bao giờ chấm dứt”. Maria nóivới thiên thần: “Nhƣng chuyện đó xẩy ra thế nào đƣợc, vì tôi là một trinh nữ?”Thiên thần đáp lại: “Chúa Thánh Thần sẽ xuống trên cô và quyền lực Đấng Tối Caosẽ bao phủ cô. Chính vì lẽ đó, em bé sẽ thánh thiện và đƣợc gọi là Con Thiên Chúa.Xin cô biết cho điều này chị họ cô là Isave, dù tuổi cao, đã thụ thai một con trai đếnnay đƣợc sáu tháng rồi, bà ấy là ngƣời thiên hạ vốn coi là hết thời, vì không có điềugì Chúa không làm đƣợc”. Maria thƣa: “tôi là đầy tớ của Chúa, xin cho những điềuông nói đƣợc thực hiện nơi tôi”. Và thiên thần từ giã cô.B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI:* Kinh Truyền Tin:Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh đức bà MariaĐáp: Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép dức Chúa Thánh ThầnKính mừng Maria…Này tôi là tôi tá đức Chúa TrờiĐáp: Tôi xin vâng nhƣ lời thánh thiên thần truyền.Kính mừng Maria…Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm ngƣờiĐáp: Và ở cùng chúng con.Kính mừng Maria…Lạy rất thánh đức mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng conĐáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.Kính Mừng Maria…4. CẦU NGUYỆN Kính mừng Maria đầy ơn phúc, đức Chúa Trời ở cùng bà, Bà có phúc lạ hơn mọi ngƣời nữ, Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, đức mẹ Chúa Trời, Cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi nay và trong giờ lâm tử Amen. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, xin cầu cho chúng con Lạy các thánh của Chúa, xin cầu cho chúng con.5. EM CÓ BIẾT?* Từ buổi đầu, Giáo hội đã tôn kính Đức Maria với tƣớc hiệu Thánh Nữ ĐồngTrinh Maria.* Đức Maria là bổn mạng nƣớc Úc dƣới tƣớc hiệu Maria, Đấng Phù Giúp KitôHữu. 27
 28. 28. * Tháng Năm và tháng Mƣời là hai tháng đặc biệt dâng kính Đức Maria.* Ta mừng lễ Truyền Tin vào ngày 25 tháng Ba.* Vô Nhiễm là một từ ngữ ta dùng để diễn tả việc Đức Mẹ không vƣớng tội nhơ.6. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Gia đình em thƣờng làm việc sùng kính gì đối với Đức Mẹ?* Trong khi cầu nguyện chung trong gia đình, em hãy thêm một lời cầu nguyện đặcbiệt với Đức Mẹ dƣới tƣớc hiệu Mẹ là Mẹ Giáo Hội.* Xin cha mẹ hay ông bà em kể lại điều họ đã học biết về Đức Mẹ lúc họ bằng tuổiem ?* Trong nhà hay trong giáo đoàn em, có tƣợng ảnh Đức Mẹ nào không? Đó là ảnhtƣợng gì?* Đức Mẹ lắng nghe và đáp lại Chúa bằng tiếng xin “vâng”. Gia đình em sống rasao theo cách Chúa yêu cầu? 28
 29. 29. CHƢƠNG 10 ĐƢỢC ĐÓN CHÀO VÀO GIA ĐÌNH CHÖA1. HỌC THUỘC LÕNG* Phép Rửa Tội, phép Thêm Sức và phép Thánh Thể là các bí tích khai tâm Kitôgiáo.* Phép Rửa Tội ban cho ta sự sống mới trong ơn thánh, sự tha thứ tội lỗi, và các ơnđức tin, đức cậy và đức mến.2. ĐƢỢC ĐÓN CHÀO VÀO CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH CHÖAAi trong chúng ta cũng thuộc về một nhóm nào đó: gia đình, trƣờng học, câu lạc bộthể thao. Em còn thuộc nhóm nào khác nữa không? Bên trong những nhóm trên,ngƣời ta có nhiều cách khác nhau để nhận ra chúng ta là thành phần của nhóm. Tagọi diễn trình gia nhập và đƣợc đón chào ấy là khai tâm.Một cách hết sức đặc biệt, ta đƣợc đón chào vào cuộc sống gia đình Chúa, tức Giáohội, qua ba Bí tích Khai tâm. Đó là Phép Rửa Tội, Phép Thêm Sức và PhépThánh Thể.Phép thứ nhất trong ba phép bí tích trên là Phép Rửa Tội. Nhờ Phép Rửa Tội, ta trởthành một phần tử của Giáo hội. Trong tƣ cách thành viên của gia đình Chúa, tađƣợc mời gọi tin, cậy và mến nhƣ là những ngƣời theo Chúa Giêsu. Nhờ Phép RửaTội, ta trở thành con cái Chúa. Ta tham dự vào sự sống mới của Chúa Giêsu, một sựsống tràn đầy ơn thánh và thoát khỏi tội tổ tông. Ta cử hành sự hiện diện của ChúaThánh Thần.Phép Thêm Sức làm trọn Phép Rửa Tội của ta và với tƣ cách là chi thể trọn vẹn củagia đình Công giáo, ta tham dự Phép Thánh Thể.Nghi Thức Rửa Tội:Giáo hội dùng nghi thức Rửa Tội khi ban Phép Rửa Tội cho một ngƣời. Đây lànhững nét chính của nghi thức này:(i) Linh mục chào đón ngƣời đƣợc rửa tội, cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu, tại cửa nhàthờ và làm dấu thánh giá trên trán ngƣời này.(ii) Đọc Lời Chúa. Mọi ngƣời hiện diện trả lời trong đức tin (Phép Rửa Tội là bítích của đức tin)(iii) Lịnh mục cầu xin tránh đƣợc sự ác và xức dầu cho ngƣời lãnh nhận Phép RửaTội với Dầu Dự Tòng, là dầu dành cho ngƣời sắp sửa chịu rửa tội.(iv) Linh mục làm phép nƣớc. Rồi ngài yêu cầu ngƣời chịu phép Rửa Tội từ bỏđiều xấu và tuyên xƣng đức tin.(v) Ngài rửa tội cho ứng viên nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. 29
 30. 30. (vi) Ngƣời vừa chịu Phép Rửa Tội đƣợc xức Dầu Thánh nhƣ dấu chỉ Chúa ThánhThần đã đƣợc ban cho họ.(vii) Ngƣời vừa chịu Phép Rửa Tội đƣợc trao mảnh khăn trắng để mặc vào. Điềuấy muốn nói rằng họ “mặc lấy Chúa Kitô”.(viii) Một cây nến đƣợc đốt từ Cây Nến Phục Sinh và trao cho ngƣời vừa đƣợc rửatội (hay cha mẹ họ) để nói rằng họ đã đƣợc Chúa Giêsu, ánh sáng thế gian, đem rakhỏi bóng tối.(ix) Cuối nghi thức, là ban phép lành. Nếu ngƣời đƣợc rửa tội là một em bé mớisinh, thì cha mẹ em đƣợc ban phép lành để họ dƣỡng nuôi em bé này trong đức tinCông giáo.Công thức Rửa Tội: “………, cha rửa con nhân danh Cha, và Con và ThánhThần”.Trong khi đọc những lời trên, người được rửa tội có thể được dìm trong nước balần hay được đổ nước trên đầu ba lầu.3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH* Máccô 1:4-8: Gioan Tẩy Giả rao giảng:… Gioan Tẩy Giả xuất hiện nơi đất hoang, rao giảng phép rửa ăn năn để đƣợc thatội. Trọn xứ Giuđêa và dân Giêrusalem lên đƣờng tìm đến ông và khi ông rửa họ tạiSông Giócđăng, họ thú nhận tội lỗi của họ. Gioan mình mặc áo da lạc đà, sống bằngchâu chấu và một ong rừng. Trong bài giảng, ông nói rằng: “Có ngƣời đến sau tôi,quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng quì xuống cởi dây dầy cho ngài. Tôi rửa qúiông bằng nƣớc, còn ngài, ngài sẽ rửa quí ông bằng Chúa Thánh Thần”B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI* Công thức Rửa tội : “Cha rửa con, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”* Bài Ca Rửa Tội: Con đã mặc lấy Chúa Kitô, trong Ngƣời con đã đƣợc rửa tội.Alleluia, alleluia.4. CẦU NGUYỆN Khi tuyên xưng lại đức tin:Các con có từ bỏ Satan và mọi việc làm cũng nhƣ hứa hẹn hão huyền của nókhông?Thưa từ bỏ.Con có tin Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng dựng nên trời và đất không? 30
 31. 31. Thưa tin.Con có tin Chúa Giêsu, con một Ngƣời, là Chúa chúng ta, sinh bởi Trinh Nữ Maria,chịu đóng đinh, chết và táng xác, sống lại từ cõi chết, và nay đang ngự bên hữu đứcChúa Cha không?Thưa tinCon có tin Chúa Thánh Thần, là Chúa, là đấng ban sự sống không ?Thưa tin.Đó là đức tin của Giáo hội. Chúng ta hãnh diện tuyên xƣng nó trong Chúa GiêsuKitô, Chúa chúng ta.Amen.5. EM CÓ BIẾT?* Nói đúng ra, những lời “Cha rửa con nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”cùng với việc đổ nƣớc hay dìm vào nƣớc là những đòi hỏi duy nhất đối với bí tíchRửa Tội.* Ngƣời trƣởng thành phải tự mình tuyên xƣng đức tin trƣớc khi đƣợc rửa tội.* Chữ Satan có nghĩa là chướng ngại vật và trong các lời tuyên hứa lúc chịu rửa tội,nó có nghĩa là ma quỉ, thần sự ác muốn ngăn cản ta yêu mến Chúa.6. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Em tham gia những nhóm gì? Em bắt đầu thấy em thuộc nhóm đó từ lúc nào?Điều gì làm em cảm thấy em là một phần của nhóm? Em đƣợc chào đón vào nhómthế nào?* Các bí tích Khai tâm chào đón ta vào gia đình Chúa. Trƣớc đến nay, em và cácngƣời trong gia đình em đã nhận bí tích nào trong các bí tích khai tâm trên? Emthấy em thuộc Giáo hội cách nào?* Phép Rửa Tội là bƣớc đầu tiên trong cuộc hành trình khai tâm trọn vẹn của ta.Phép Rửa Tội đã đem lại cho em sự khác biệt gì? Em dùng các ơn tin, cậy, mến rasao, những ơn đã đƣợc ban cho lúc em chịu rửa tội? 31
 32. 32. CHƢƠNG 11 CHÖA GIÊSU HIỆN DIỆN LÖC TA CỬ HÀNH THÁNH THỂ1. HỌC THUỘC LÕNG* Chúa Giêsu hiện diện lúc ta đọc Thánh Kinh và cử hành Thánh Thể trong ThánhLễ.* Bánh và rƣợu đổi thành mình và máu Chúa Giêsu khi linh mục đọc lời truyềnphép.* Ta tiếp nhận Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể.2. CHÖA GIÊSU HIỆN DIỆN LÖC TA CỬ HÀNH THÁNH THỂGiờ ăn cơm là lúc ta nhớ lại và kể lại các câu truyện của ta. Chúa Giêsu thƣờngthƣởng thức các bữa cơm với các bạn của Ngƣời. Trong một bữa cơm rất đặc biệt,Chúa Giêsu ban cho ta một cách để cử hành tình yêu lớn lao của Ngƣời. Ta gọi bữaăn đó là Phép Thánh Thể.Khi tụ họp nhau để cử hành Phép Thánh Thể, ta nhớ điều này là Chúa Giêsu đanghiện diện với ta. Ta nhớ Chúa Giêsu hiện diện với ta khi ta lắng nghe và đáp lại LờiChúa. Ta cử hành việc hiện diện thực sự của Chúa Giêsu với chúng ta khi bánh vàrƣợu trở thành Mình và Máu Ngƣời. Ta gọi lúc ấy là lúc truyền phép.Lúc truyền phép, linh mục cầm lấy bánh nhƣ Chúa Giêsu đã cầm, và nói điều ChúaGiêsu đã nói: “tất cả các con, hãy nhận lấy mà ăn: này là mình thầy sẽ bị nộp vìcác con”Rồi linh mục cầm lấy chén rƣợu nhƣ Chúa Giêsu đã cầm và nói điều Chúa Giêsu đãnói: “tất cả các con hãy nhận chén này mà uống: này là chén máu thầy…”Thế là bánh và rƣợu giờ đây đã trở thành mình và máu Chúa Giêsu.Khi ta nhận Thánh Thể, là ta nhận chính Chúa Giêsu thực sự. Bởi thế khi ta rƣớcChúa Giêsu, Bánh Hằng Sống của ta, vào lòng, ta hãy thƣa “Amen” = “vâng, contin!”3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH* Bữa Ăn Sau Cùng (Bữa Tiệc Ly): Luca 22: 13-20: Họ ra đi và thấy mọi sự nhƣNgƣời đã nói với họ, và họ chuẩn bị Lễ Vƣợt Qua.Lúc đến giờ, Ngƣời ngồi vào bàn, và các môn đệ cùng ngồi với Ngƣời. Ngƣời nóivới các ông “Thầy mong đƣợc ăn Bữa Vƣợt Qua này với các con trƣớc khi thầy 32
 33. 33. chịu đau khổ; vì thầy nói thật với các con, thầy sẽ không ăn nữa cho đến khi nóhoàn tất trong nƣớc Chúa”. Rồi cầm lấy chén rƣợu, Ngƣời tạ ơn và nói: “hãy cầmlấy chén này và chia nhau uống vì từ nay trở đi, thầy nói thật, thầy sẽ không uốngrƣợu cho đến khi nƣớc Chúa đến”. Rồi Ngƣời cầm lấy bánh, và sau khi tạ ơn, bẻ ravà trao cho các ông, mà nói rằng: “đây là mình thầy sẽ bị nộp vì các con; các conhãy làm việc này mà nhớ đến thầy”. Ngƣời cũng làm nhƣ thế với chén rƣợu sau bữaăn tối, và nói: “Chén này là chén giao ƣớc bằng máu ta sẽ đƣợc đổ ra cho các con”.B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI* Kinh Tung Hô thứ ba sau khi Truyền Phép: Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh vàuống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến (ICorinthians 11:26)4. CẦU NGUYỆNKinh Nguyện Thánh Thể thứ ba: “Xin cho chúng con đƣợc bổ dƣỡng bởi Mìnhvà Máu Con Chúa, và đƣợc tràn đầy Thánh Thần của Ngƣời, thì trở nên một thânthể và một tinh thần trong Đức Kitô …Xin Chúa thƣơng nhậm lời cầu của gia đìnhmà Chúa đã muốn tụ họp trƣớc nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thƣơng đoàntụ mọi con cái Cha đang tản mác khắp nơi về với Cha”.5. EM CÓ BIẾT?* Giáo hội có ba điều luật đối với những ai muốn rƣớc Lễ.1.Kiêng thức ăn và thức uống (nƣớc hay thuốc chữa bệnh không phải kiêng) ít nhấtmột giờ trƣớc khi rƣớc lễ.2. Phải là ngƣời Công giáo đã từng đƣợc chuẩn bị Rƣớc Lễ Lần Đầu. (Đức Giámmục có thể cho phép những trƣờng hợp ngoại lệ trong những hoàn cảnh nhất định)3. Không mắc tội trọng.*Chữ “Eucharist”(Thánh Thể) nguyên gốc Hy Lạp cónghĩa là Tạ Ơn.6. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Trong tuần này, tôi có thể làm gì giúp tôi sống sứ điệp của Chúa Giêsu?* Trong hay gần giáo đoàn em, có các Thánh Lễ trong đó trẻ em có phần Phụng VụLời Chúa cách đặc biệt hay không? Nếu có, em có muốn tham dự hay không?* Em tham dự Phép Thánh Thể khi nào? Việc cử hành này có nghĩagì đối với em?* Trong gia đình em, hãy quyết định tổ chức một bữa cơm đặc biệttrong tuần. Hãy dành giờ đọc lời chúc lành gia đình hay một lời cầunguyện trƣớc hay sau bữa cơm đó. 33
 34. 34. CHƢƠNG 12 THA THỨ VÀ TĂNG SỨC LÀ CÁC ƠN CHÖA THÁNH THẦN1. HỌC THUỘC LÕNG* Phép Giải Tội*Chúa Giêsu ban cho Giáo hội quyền tha tội.* Nhiều câu truyện trong Thánh Kinh kể rằng Chúa Giêsu yêu thƣơng và tha thứcho kẻ có tội khi họ xin Ngƣời tha thứ.* Chúa muốn ta quay về với Ngƣời sau khi phạm tội. Điều ấy đƣợc gọi là : “ăn nănthống hối”.* Tha thứ đem lại bình an.* Phép Xức dầu* Phép Xức dầu Bệnh Nhân dành cho những ai yếu ớt, bệnh nặng hay sắp chết.2. THA THỨ VÀ TĂNG SỨC LÀ CÁC ƠN CHÖA THÁNH THẦN BANChúa Giêsu tỏ bầy tình yêu của Chúa đối với ta qua nhiều cách Ngƣời chữa lànhngƣời ta. Ngƣời có lòng xót thƣơng thực sự đối với những ngƣời bị chối bỏ do tộilỗi hay do bệnh tật của họ.Những ngƣời đƣợc Chúa Giêsu tha thứ không phải chỉ làm hòa giữa họ với Chúamà thôi, mà còn làm hòa giữa họ và ngƣời khác nữa.Chúa luôn luôn muốn ta quay về với Chúa để xin lỗi Ngƣời và đƣợc Ngƣời tha thứ.Chúa Giêsu ban cho Giáo hội quyền tha tội để giúp ta quay về với Chúa. Ngƣời nóivới các tông đồ: “Các con hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần, vì các con tha tội choai, ngƣời ấy sẽ đƣợc tha” (Gioan 20:23).Ngày nay, ta có thể lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa Giêsu và sức mạnh Chúa bancho ta qua Bí tích Thống hối. Trong bí tích này, ta hối hận vì các tội của ta và xinChúa tha thứ cho ta. Việc ta quay về với Chúa đƣợc gọi là ăn năn. Qua linh mục, tagặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng luôn muốn tha thứ cho ta và giúp ta làm hòa trở lại vớiChúa và với ngƣời khác. Biết rằng ta đã đƣợc Chúa tha thứ là điều đem lại cho tamột cảm thức bình an và khích lệ vô cùng để ta cố gắng sống nhƣ con cái Chúa.Bí tích Xức dầu Người bệnh là một bí tích chữa lành khác mà Chúa Giêsu đã bancho Giáo hội. Bí tích này đƣợc ban khi linh mục Xức Dầu những ngƣời yếu ớt,bệnh nặng hay gần chết. Bí tích này cũng mời gọi ta cầu nguyện và nâng đỡ nhữngngƣời đƣợc xức dầu.3. LỜI CHÖA 34
 35. 35. A. TRONG THÁNH KINHTruyện Dakêu: Ngƣời vào thành Giêricô và đang đi qua phố thì có ngƣời đàn ôngtên là Dakêu xuất hiện. Ông này là một trong những nhân viên thu thuế lâu năm vàkhá giầu có. Ông áy náy muốn xem xem Chúa Giêsu là hạng ngƣời nào, nhƣng ôngquá lùn, không thể thấy Ngƣời trong đám đông. Nên ông chạy lên phía trƣớc và leolên một cây sung để nhìn thấy Chúa Giêsu khi Ngƣời băng qua. Lúc Chúa Giêsu tớiđịa điểm, Ngƣời ngƣớc mắt lên và nói với ông: “Này Dakêu, xuống dƣới này đi.Mau lên, vì hôm nay tôi phải ở nhà ông mới đƣợc”. Thế là Dakêu vội leo xuốngngay và vui vẻ tiếp đón Ngƣời. Khi ngƣời ta thấy vậy, ai cũng phản đối. Họ bảo”“Ông ấy đi ngụ tại nhà những kẻ tội lỗi”. Phần Dakêu hân hạnh thƣa với Chúa:“Thƣa ngài, tôi sẽ cho ngƣời nghèo nửa của cải của tôi, và nếu tôi có lừa ai, tôi sẽtrả lại họ gấp bốn lần”. Chúa Giêsu ôn tồn nói với ông: “Hôm nay, ơn cứu rỗi đãđến căn nhà này, vì ngƣời này cũng là con cái Abraham; vì Con Ngƣời đến để tìmvà cứu vớt những gì đã mất”. (Luca 19:1-10)B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI:1) Thánh Augustinô: Ai nhìn nhận tội lỗi mình là đã làm việc với Chúa.2) Lời Linh mục khi ban Bí tích Thống hối: Chúa là Cha nhân từ, qua sự chết vàsự sống lại của Con Một Ngƣời, đã làm hòa thế giới với chính Ngƣời và sai ChúaThánh Thần xuống tha tội cho ta; nhờ mục vụ Giáo hội, xin Chúa ban cho con sựtha thứ và bình an, và cha giải tội cho con nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.Amen3) Khi Linh mục ban Bí tích Xức dầu: a) Xức trán: Nhờ việc xức dầu thánh này,xin Chúa đầy yêu thƣơng và nhân từ giúp con với ơn Chúa Thánh Thần. Amen. b)Xức bàn tay: Xin Chúa, Đấng giải thoát con khỏi tội lỗi, cứu vớt con và nâng condậy. Amen.4. CẦU NGUYỆNKinh Ăn Năn Tội: Lạy Chúa, con hối hận vì đã phạm tội chống lại Chúa là ĐấngTốt lành vô cùng. Với ơn Chúa giúp con nhất định không phạm tội nữa.5. SỐNG PHÖC ÂM:* Hằng ngày, ta cảm nhận đƣợc sự tha thứ bằng nhiều cách.* Ta đem lại sức mạnh và an ủi khi ta chia sẻ tình yêu của ta với ngƣời khác.* Ta có thể tạo ra bình an bằng cách tha thứ cho ngƣời đã làm ta buồn lòng.6. EM CÓ BIẾT? 35
 36. 36. * Phép Rửa Tội là bí tích đầu tiên về lòng tha thứ của Chúa. Phép Thống hối đemtrở lại tất cả lòng yêu thƣơng tha thứ của Chúa mà ta đã nhận lãnh lúc chịu phépRửa Tội.* Trong giáo đòan em, các cha ấn định một thời gian đặc biệt để giáo dân đi xƣngtội. Em hãy tìm hiểu thời gian ấy trong giáo đoàn em.* Dầu dùng trong Bí tích Xức dầu bệnh nhân thƣờng đƣợc đức giám mục làm phéptrong Lễ Truyền Dầu (Thứ Năm Tuần Thánh).7. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Hãy kể cho nhau nghe một ít truyện về lời Chúa Giêsu dạy phải biết tha thứ.* Hãy nhớ lại những lúc Chúa Giêsu chữa ngƣời bệnh. Ngƣời dùng những lời gì vànhững cử chỉ gì?* Hãy cho biết Chúa Giêsu đã đem lại sự khác biệt nào cho đời em?* Có gì khác khi biết rằng Chúa yêu ta đến độ sẵn sàng tha thứ những điều tahối hận?* Quanh ta ai là ngƣời cần sự giúp đỡ và sức mạnh của ta khi họ đau yếu? Hãy nhớđến họ khi em cầu nguyện.* Hãy kê ra những ngƣời chăm sóc ngƣời khác mà cần đến sự giúp đỡ và ủng hộcủa ta.* Làm thế nào biến gia đình và trƣờng ta thành nơi bình an? 36
 37. 37. CHƢƠNG 13 PHẢI PHỤC VỤ LẪN NHAU1. HỌC THUỘC LÕNG(i) Bí tích Truyền Chức Thánh:* Đức Giám mục truyền các chức thánh bằng cách đặt tay và đọc lời nguyện truyềnchức.(ii) Bí tích Hôn phối:* Bí tích Hôn phối ban ơn đặc biệt cho những ngƣời lấy vợ lấy chồng2. PHẢI PHỤC VỤ LẪN NHAUPhép Hôn Phối và Phép Truyền Chức Thánh là các Bí tích phục vụ. Mọi ngƣờichúng ta đều đƣợc mời gọi phục vụ Chúa và phục vụ ngƣời khác. Tuy nhiên, một sốngƣời đƣợc mời gọi cách đặc biệt để phục vụ Giáo hội qua Phép Hôn Phối và PhépTruyền Chức Thánh.Phép Hôn Phối: Lúc bắt đầu sống chung với nhau, cô dâu và chú rể hứa yêu nhauvà săn sóc nhau suốt đời.Trƣớc mặt linh mục và những ngƣời đƣợc mời dự đám cƣới, hai vợ chồng xin Chúachúc phúc và giúp đỡ cuộc hôn nhân của họ. Chúa ban ơn thánh cho họ trong bí tíchnày giúp họ yêu thƣơng nhau và yêu thƣơng cùng săn sóc con cái họ.Phép Truyền Chức Thánh: Trƣớc khi trở thành linh mục, ngƣời ta phải học tậpnhiều năm. Cuối thời gian học tập ấy, họ nhận lãnh Bí tích Truyền Chức Thánhtrong một buổi lễ gọi là truyền chức. Phần quan trọng nhất trong buổi lễ này là khiđức giám mục đặt tay của ngài lên đầu ngƣời chịu chức và đọc một lời cầunguyện đặc biệt trên ngƣời đó. Lời cầu nguyện ấy đƣợc gọi là lời truyền chức.Qua Bí tích này, các linh mục đƣợc mời gọi phục vụ và lãnh đạo Giáo hội, bằngviệc giảng Lời Chúa và ban các bí tích. Chúa ban cho các cha ơn thánh trong bítích này giúp các cha phục vụ chúng ta.3.LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH* Gioan 13:15: “Thầy làm gƣơng để các con bắt chƣớc điều thầy đã làm cho cáccon” 37
 38. 38. * Chúa Giêsu rửa chân các môn đệ: Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha đã trao mọisự trong tay Ngƣời, và Ngƣời từ Chúa Cha mà đến và sẽ trở về với Chúa Cha, vàNgƣời đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ngoài ra, và lấy một chiếc khăn quấn quanh thắtlƣng. Rồi Ngƣời đổ nƣớc vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đệ rồi lấy khănđang quấn quanh thắt lƣng mà lau cho khô. Khi đến chỗ Simong Phêrô, ông thƣaNgƣời “thƣa thầy, thầy rửa chân con sao?” Chúa Giêsu đáp: “Lúc này con khôngbiết việc ta làm, nhƣng sau này con sẽ hiểu”. Phêrô cãi lại: “Không bao giờ! Khôngbao giờ thầy lại rửa chân cho con”. Chúa nói với ông: “nếu thầy không rửa chân chocon, con sẽ không có gì chung với thầy”. Ông vội thƣa lại: “Thế thì thƣa thầy,không những chân con mà cả tay và đầu con nữa!” Chúa nói với ông: “Không ai đãtắm rồi còn cần rửa nữa, vì anh ta đã sạch rồi. Các con cũng sạch rồi nhƣng khôngphải mọi ngƣời trong chúng con đâu”. Ngƣời biết ai sẽ phản bội Ngƣời, bởi thếNgƣời mới nói “không phải mọi ngƣời trong chúng con đâu”. Khi đã rửa chân chocác ông xong và mặc lại áo ngoài, Ngƣời trở lại bàn. Rồi Ngƣời nói: “Các con cóhiểu điều thầy vừa làm cho các con không? Các con gọi thầy là Thầy và Chúa, vàđúng nhƣ thế, thầy là nhƣ thế. Vậy nếu thầy là Thầy và Chúa mà lại rửa chân chocác con, thì các con phải rửa chân cho nhau. Thầy làm gƣơng để các con bắt chƣớcđiều thầy đã làm cho các con” (Gioan 13:3-15)B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI* Hiến Chế Tín lý Về Giáo Hội của Công Đồng Chung Vatican II: Trong Giáohội có nhiều thừa tác vụ vì lợi ích của toàn thể Giáo hội, để nuôi dƣỡng và làm tăngtriển không ngừng dân Chúa.4. CẦU NGUYỆN Vì ơn …. của Chúa Chúng con cám ơn Chúa đầy yêu thươngVì ơn mời gọi phục vụ Chúng con cám ơn Chúa đầy yêu thươngVì đã gửi cho chúng con các linh mục, các nữ tu và các sƣ huynh, nhất là…. Chúng con cám ơn Chúa đầy yêu thươngVì đã cho các cặp vợ chồng phản chiếu và chia sẻ tình yêu của Chúa Chúng con cám ơn Chúa đầy yêu thươngVì đã giúp cha mẹ yêu thƣơng và săn sóc chúng con Chúng con cám ơn Chúa đầy yêu thương.5. SỐNG PHÖC ÂM:Ta đƣợc mời gọi phục vụ nhau nhiều cách 38
 39. 39. * Có ngƣời dành thì giờ cung cấp dƣỡng cho ngƣời túng thiếu* Các em gái trai có thể phục vụ giáo đoàn bằng cách giúp lễ.* Fred Hollows dùng các hiểu biết và tài năng chuyên môn của ông trong tƣ cáchmột bác sĩ để giúp ngƣời ta phục hồi thị giác. Công việc của ông ngày nay vẫn đƣợctiếp tục, qua Qũy Tài Trợ mang tên ông.6. EM CÓ BIẾT?* Trong Giáo hội, có nhiều nhóm ngƣời khác nhau.* Qua các Phép Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể,mọi ngƣời trong Giáo hội đều đƣợc mời gọi phụcvụ Chúa và ngƣời khác.* Một số ngƣời giữ độc thân, một số khác phục vụtrong tƣ cách có vợ chồng và con cái. Một số ngƣờikhác trở thành các dì dòng và các thầy dòng. Tất cảnhững ngƣời trên đƣợc gọi chung là giáo dân.* Một số ngƣời phục vụ Chúa và cộng đồng trong tƣcách có chức thánh. Những ngƣời này chính là cácphó tế, linh mục và giám mục.* Các cặp vợ chồng đƣợc mời gọi chiếu rọi lại tìnhyêu Chúa và cộng đoàn Giáo hội ngay trong gia đìnhhọ.7. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Em hãy tìm ra các cách để gia đình em có thểhiến mình phục vụ ngƣời khác.* Làm thế nào em tìm thấy Chúa và cảm nhận đƣợctình yêu của Ngƣời nơi ngƣời khác?* Tại lớp và tại nhà, em làm những gì để phục vụngƣời khác?* Hãy yêu cầu mọi ngƣời trong gia đình em kể lạicho nhau nghe các tài năng của họ và cho biết nhữngtài năng ấy giúp ích ngƣời khác ra sao? 39
 40. 40. CHƢƠNG 14 SỐNG TRONG SỰ SỐNG CHÖA THÁNH THẦN1. HỌC THUỘC LÕNG* Lúc Rửa Tội, ta đƣợc giải thoát khỏi tội lỗi và đƣợc lãnh nhận đời sống ơn thánh.* Ta cần ơn Chúa giúp ta biết chọn lựa điều đúng.* Tội lỗi vào thế gian khi ngƣời đàn ông và đàn bà đầu tiên không vâng lời Chúa.2. SỐNG TRONG SỰ SỐNG CHÖA THÁNH THẦNChúa dựng nên mọi sự trên thế giới và mọi sự đều tốt cả. Thế thì tại sao ta lại thấynhiều điều không tốt ở trên thế giới nhƣ vậy? Điều không tốt ấy làm sao xẩy rađƣợc khi Chúa đầy yêu thƣơng của ta chỉ muốn có điều tốt trong thế giới Ngƣời đãtạo nên?Câu truyện trong chƣơng ba Sách Sáng Thế giúp ta hiểu điều trên. Ngƣời đàn ôngvà ngƣời đàn bà đầu tiên, là Adong và Evà, không chịu vâng lời Chúa. Điều ấy giúpta hiểu vì sao đã có sự ác trong thế gian. Đƣợc kể đi kể lại hoài, việc Adong và Evàkhông vâng lời ấy dần dà đƣợc ngƣời ta gọi là “tội tổ tông”. Khi ta chọn làm điềusai, lòng ích kỷ của ta ngăn cản không cho ta chia sẻ đầy đủ tình bạn của Chúa.Ngƣời đàn ông và ngƣời đàn bà đầu tiên đã ngoảnh mặt khỏi Chúa, nhƣng Chúakhông ngoảnh mặt khỏi họ. Ngƣời hứa Ngƣời sẽ cứu vớt loài ngƣời khỏi sự yếuđuối của tội lỗi, do đó, Ngƣời đã gửi Con riêng của Ngƣời là Chúa Giêsu Kitô làmđấng Cứu Thế của ta.Qua đời sống, cái chết và sự sống lại của mình, Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế của ta,đã ban cho ta sự sống mới. Lúc Rửa Tội, ta tham dự vào sự sống mới của Ngƣời,sự sống ơn thánh, thoát khỏi tội tổ tông. Chúa Thánh Thần, Đấng ở với ta và sốngtrong ta, ban ơn thánh cho ta. Đáp lại ơn thánh này, ta cố gắng sống nhƣ ChúaGiêsu, chọn điều đúng và lánh xa những điều dẫn ta tới tội lỗi. Nếu ta phạm tội vàthực lòng hối lỗi, ta sẽ đƣợc Chúa tha thứ và tham dự đầy đủ vào tình bạn đầy yêuthƣơng của Ngƣời. Ta nên cầu nguyện và lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng giúpđỡ ta trong việc chọn đƣợc điều đúng.3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINH:Gioan 15:9-11: Nhƣ Chúa Cha yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến các connhƣ vậy. Các con hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu các con giữ các điều răncủa thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của thầy, nhƣ thầy đã giữ các điều răn củaCha thầy và đã ở lại trong tình yêu của Ngƣời. Thầy nói với các con điều này đểniềm vui của thầy có trong các con và niềm vui của các con đƣợc trọn vẹn. 40
 41. 41. B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘINghi thức rửa tội trẻ em: Chúng con cầu cho em bé này: Xin Chúa giải thoát emkhỏi tội tổ tông, làm cho em trở nên đền thờ vinh quang của Chúa và gửi ChúaThánh Thần cƣ ngụ trong em…4. CẦU NGUYỆNThánh vịnh 31:14: Nhƣng con tin cậy Chúa, Lạy Chúa; con nói: “Chúa là Chúa củacon”5. EM CÓ BIẾT?* Chữ tổ tông có nghĩa là đầu tiên.* Có nhiều nghi thức rửa tội khác nhau: nghi thức cho ngƣời lớn, nghi thức cho trẻem và trẻ mới sinh.* Ơn thánh nghĩa là quà tặng miễn phí của Chúa.6. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Các học sinh và gia đình các em hãy nhớ đến những lúc họ cảm thấy bị mếchlòng hay không vui và hãy giải thích họ đã tha thứ cho nhau ra sao?* Chúa Giêsu đã tỏ những dấu hiệu tha thứ nào? Còn các em, các em đã tỏ cho nhaunhững dấu hiệu tha thứ nào?* Thử xét xem em dùng phƣơng cách nào đáp lại ơn thánh và chọn làm điều đúngvà xa lánh những điều dẫn các em đến tội lỗi?* Các cha mẹ có thể viết ra một vài lời Cầu nguyện Thống Hối mà họ biết và giúpcon em mình sáng tác ra những lời Cầu nguyện ấy để các em có thể cùng nhau đọcnhƣ một gia đình. 41
 42. 42. CHƢƠNG 15 YÊU CHÖA VÀ YÊU NGƢỜI BÊN CẠNH1. HỌC THUỘC LÕNG* Các điều răn mời gọi ta yêu Chúa và yêu ngƣời bên cạnh.* Điều Răn Thứ Hai: Không kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.* Điều Răn Thứ Tám: Không làm chứng dối.2. YÊU CHÖA VÀ YÊU NGƢỜI BÊN CẠNHKhi Dân Chúa còn lang thang trong sa mạc, lãnh tụ của họ là Môisen, trao cho họMƣời Điều Răn của Chúa để giúp họ sống đời sống tốt. Những điều răn trên cũngđang giúp chúng ta ngày nay sống theo kế hoạch Chúa muốn. Chúa Giêsu dạy tarằng ta phải theo luật Chúa để chứng tỏ ta yêu Chúa và yêu ngƣời khác (Luca10:25-37).Điều răn thứ hai dạy ta phải tỏ lòng tôn kính và tôn trọng đối với Chúa trong cáchnói năng. Nếu ta yêu Chúa, ta phải tỏ lòng tôn trọng Tên Thánh của Chúa Giêsu vànhớ Chúa quan trọng biết là bao.Ai cũng có quyền có “tiếng tốt”. Điều răn thứ tám dạy ta phải cẩn thận trong cáchta nói về người khác. Nghe thấy những điều xấu về mình, ai trong chúng ta cũngkhông vui. Cũng thế, ta sẽ làm ngƣời khác không vui khi ta nói không tốt haykhông đúng sự thật về họ. Do đó, quan trọng là chỉ nói sự thật về chính mình và vềngƣời khác. Ngƣời ta ai cũng tin tƣởng ngƣời nói sự thật.Em có thể ngĩ ra các hành động hay lời nói nào tỏ bầy đƣợc tình yêu của ta đối vớitên thánh Chúa?3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINHNgƣời Samaritanô tốt lành: Có một luật sƣ vì muốn thử Ngƣời, nên đã đứng lênvà nói với Ngƣời: “Thƣa thầy, tôi phải làm gì để đƣợc sự sống đời đời?” Ngƣời nóivới ông ta: “Luật viết điều gì? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông ta thƣa: “Ngƣơi phảiyêu Chúa là Thiên Chúa ngƣơi hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn ngƣơi, vàyêu ngƣời hàng xóm ngƣơi nhƣ chính mình ngƣơi”. Chúa Giêsu nói: “Ông trả lờiđúng. Hãy làm nhƣ thế thì ông sẽ sống đời đời”.Nhƣng ngƣời ấy muốn chứng tỏ mình có lý, nên đã nói với Chúa Giêsu: “Nhƣng ailà ngƣời hàng xóm của tôi?” Chúa Giêsu trả lời: “ngày xƣa có ngƣời từ Giêrusalemđi xuống Giêricô và lọt vào tay kẻ cƣớp; chúng lấy hết của của ông ta, đánh đập ôngta và bỏ đi, để ông ta ở lại nửa sống nửa chết. Bấy giờ có một linh mục đi qua đó, 42
 43. 43. nhƣng khi thấy ngƣời bị nạn, bèn lách qua phía bên kia đƣờng mà tiếp tục bƣớc đi.Cũng thế, một thầy lêvi cũng đi qua đó, thấy ông ta, rồi cũng qua phía bên kia màđi. Nhƣng đến ngƣời Samaritanô thì khác, khi thấy ngƣời bị nạn, bèn động lòngthƣơng. Ông tiến đến băng bó vết thƣơng, đổ dầu và rƣợu nho lên các vết thƣơngấy. Rồi ông nâng ngƣời bị nạn lên lƣng lừa, chở đến một quán trọ và săn sóc ông ta.Ngày hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “xin ông săn sócông này. Khi tôi trở lui, tôi sẽ gửi lại ông các chi phí ông phải chịu thêm”. Theo ôngnghĩ, ai trong ba ngƣời trên chứng tỏ đƣợc mình là hàng xóm của ngƣời lọt vào taykẻ cƣớp?“ Luật sƣ thƣa lại: “ngƣời tỏ lòng xót thƣơng ông ta”. Chúa Giêsu nói vớiông: “Hãy đi và làm nhƣ vậy”. (Luca 10:25-37)B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘIKinh Cáo Mình : Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em,tôi đã phạm tội nhiều trong tƣ tƣởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót…4. CẦU NGUYỆNKinh Hòa Bình (của Thánh Phanxicô Assisi): Vì chính khi hiến thân là khi đƣợcnhận lãnh, và chính khi thứ tha là khi đƣợc tha thứ…5. SỐNG PHÖC ÂM1) Em trai của Roula dùng tên Chúa một cách không kính trọng. Roula phải làm gìđối với việc này?2) Lúc ăn trƣa, một nhóm trẻ em bắt đầu gọi một em nào đó là Vô Tích Sự vì ngƣờinày để banh đụng vào cricket và do đó khiến đội chúng bị thua. Sau đó, chuyện gìsẽ xẩy ra?3) Một học sinh trong lớp của Sally đang đổ lỗi cho một ai đó làm bể kính cửa sổtrong khi Sally biết rõ ai mới là ngƣời làm chuyện đó. Sally nên làm gì?4) Liam và các bạn thấy giòng chữ bậy trên tƣờng nói những chuyện không tốt chútnào về một thầy giáo trong trƣờng. Liam và các bạn phải làm gì?6. EM BIẾT GÌ?* Ngƣời Do Thái tin rằng tên của Chúa thánh thiêng đến độ ít khi họ dám nhắc đến.Khi họ viết tên thánh của Chúa, họ dùng bốn chữ cái đầu tiên trong một câu nói vềChúa mà trong tiếng Do Thái của họ có nghĩa là “Ta là Đấng hằng có” vì không cóngôn ngữ nào của loài ngƣời có thể mô tả về Chúa. Bốn chữ cái đó là JHVH hayYHWH. Ngƣời tây phƣơng thƣờng phát âm bốn chữ ấy là Giavê.* Các Kitô hữu thƣờng tỏ lòng kính trọng tên Chúa bằng cách cúi đầu mỗi lần đọctên thánh Chúa Giêsu. 43
 44. 44. 7. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Em có biết ai trong số những ngƣời em quen biết biết sống luật yêu thƣơng củaChúa Giêsu không? Họ sống luật ấy nhƣ thế nào?* Em xử sự thế nào trong hoàn cảnh có ngƣời trong gia đình em nói không tốt vềmột ngƣời khác?* Nếu em có dịp nói với Ngƣời Samaritanô Tốt Lành trong dụ ngôn của Chúa Jesus,em sẽ hỏi ông ta điều gì?* Hãy nói rõ ba cách để tỏ lòng kính trọng đối với tên Chúa? 44
 45. 45. CHƢƠNG 16 LẮNG NGHE VÀ ĐÁP LẠI TIẾNG CHÖA1. HỌC THUỘC LÕNG* Qua Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, chúng ta cầu cùng Chúa Cha.* Cầu nguyện giúp ta cơ hội lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa.* Là thành viên của Giáo hội, ta nên năng cầu nguyện; cầu nguyện mỗi ngày.2. LẮNG NGHE VÀ ĐÁP LẠI TIẾNG CHÖACầu nguyện đem ta lại gần Chúa hơn. Giống nhƣ khi gần gũi với bất cứ ngƣời bạnnào, ta cũng dành ra một số thì giờ để biết Chúa là ai. Khi ta cầu nguyện, Chúa ởvới ta. Ta thƣờng lắng nghe cũng nhƣ nói chuyện với bạn, thì với Chúa cũng thế, tanên dành thì giờ lắng nghe Chúa và nói chuyện với Chúa.Ta là con cái Chúa và nhờ Phép Rửa Tội, mỗi lần ta cầu nguyện, là có Chúa Giêsucầu nguyện với ta. Chắc em còn nhớ, khi ta cầu nguyện là ta “cầu nguyện nhờChúa Kitô, Chúa chúng ta”.Trong Thánh Kinh và trong sách truyện các thánh, ta thƣờng thấy có nhiều cách cầunguyện, thí dụ: ngợi khen, xin ơn, tạ ơn và buồn sầu hối hận. Em biết những cáchtrên có nghĩa ra sao không? Em có thể nghĩ ra những cách cầu nguyện khác nữa haykhông? Vì ngày nào em cũng cầu nguyện, em hãy ráng dùng các cách cầu nguyệnkhác nhau.Em hẳn còn nhớ một số truyện về việc Chúa Giêsu dành thì giờ cầu nguyện cùngCha Ngƣời. Đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu và kinh cầu nguyện Ngƣời bancho các Tông đồ, tức Kinh Lạy Cha, đem lại cho ta một mẫu mực để ta biết cầunguyện.Chúa muốn ta năng cầu nguyện. Mỗi ngày, ta đọc lời cầu nguyện nào? Ta có thểtìm thấy một trong những lời cầu nguyện ấy trong sách này. Ta cầu nguyện khinào? Ta cầu nguyện ở đâu?3. LỜI CHÖAA. TRONG THÁNH KINHLuca 11:1-4: Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi Ngƣời cầu nguyệnxong, một trong các môn đệ của Ngƣời thƣa “Thƣa thầy, xin thầy dạy chúng concầu nguyện, giống nhƣ Gioan Tẩy Giả từng dạy các môn đệ của ông”. Ngƣời nóivới họ: “khi các con cầu nguyện, hãy đọc: „Lạy Cha, chúng con nguyện danh Chacả sáng, nƣớc Cha trị đến; xin Cha ban cho chúng con lƣơng thực hằng ngày, và tha 45
 46. 46. tội chúng con nhƣ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sachƣớc cám dỗ‟”.B. TRONG TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘILạy Cha, xin Cha che chở chúng con và gìn giữ chúng con bằng an trong tay Cha.Vì tất cả hy vọng của chúng con đều ở nơi Cha. Chúng con cầu xin những điều ấynhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen4. CẦU NGUYỆN: Lạy Cha chúng con ở trên trời, Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nƣớc Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dƣới đất cũng nhƣ trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lƣơng thực hằng ngày.Và tha nợ chúng con,Nhƣ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,Xin chớ để chúng con sa chƣớc cám dỗNhƣng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.5. CẦU NGUYỆN BẰNG VŨ ĐIỆUTa có thể dùng chuyển động thân xác để ngợi khen và thờ phƣợng Chúa.Từng đôi, dùng các cử điệu, âm nhạc hay chuyển động phụng vụ để biểu diễn KinhLạy Cha.6. KINH LẠY CHA CỦA NGƢỜI THỔ DÂN ÖCChúa là Cha chúng conChúa ở trên TrờiChúng con nói với ChúaLạy Cha, Cha là Đấng Tốt LànhChúng con tin lời ChaChúng con là con cái ChaXin ban cho chúng con bánh ăn hôm nayNgƣời khác làm hại chúng conChúng con tha thứ cho họLạy Cha, hôm nayXin giúp chúng con đừng làm điều xấuLạy Cha, Xin cứu chúng con khỏi ngƣời xấuChúa là Cha chúng conChúa ở trên TrờiChúng con nói với Chúa 46
 47. 47. Lạy Cha, Cha là Đấng Tốt Lành.(Theo Bản Tiếng Anh dịch từ bản Kinh Lạy Cha đầu tiên của người Karajarri,1970, do các Cha Pallotine tại Kimberley.)7. EM CÓ BIẾT?* Có hai bản Kinh Lạy Cha trong Thánh Kinh. Em sẽ thấy hai bản đó trong Mátthêu6:9-13 và trong Luca 11:1-4.*Sách Thánh Vịnh là một bộ sƣu tập các lời cầu nguyện dƣới hình thức các bài cado dân Do-Thái dùng để cầu nguyện cùng Chúa nơi Đền Thờ và các hội đƣờng.Ngày nay, ta vẫn đọc các thánh vịnh này trong phụng vụ ngày Chúa nhật.* Các phong trào thiêng liêng và các cộng đoàn tu sĩ thƣờng có những lối cầunguyện đặc biệt riêng của họ. Nhƣ các lối cầu nguyện của dòng DòngTên, dòngSalêdiêng, dòng Bênêđíctô, dòng Phanxicô, dòng Đa-minh… Em còn nhớ lối cầunguyện đặc biệt nào khác nữa không?8. CÙNG SUY NGHĨ Ở NHÀ VÀ Ở TRƢỜNG* Mỗi ngƣời trong gia đình nên có một mảnh giấy dùng để cùng nhau tạo ra mộtKinh gia đình. Mỗi ngƣời hãy viết một bản riêng và sau đó đọc cho nhau nghe.* Hãy chọn một giòng trong Kinh Lạy Cha và giải thích xem nó có nghĩa gì với emhôm nay.* Gia đình em hãy quyết định chọn lúc và nơi tốt nhất để cùng nhau cầu nguyện.* Hãy nhớ lại và kể cho nhau nghe ký ức và cảm nghiệm hay nhất về cầu nguyệncủa em.* Hãy kể ra ba điều kiện theo em là cần thiết để lắng nghe và nói chuyện với Chúa. 47
 48. 48. 48

×