18 - 01 - 2007
Môc lôc
KINH TEÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   Giaù vaøng ...
18 - 01 - 2007       2

Môc lôc

COÙ SÔÛ HAÏ TAÀNG & TAØI NGUYEÂN            26   10 söï kieän noåi ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                        15


 DMC     ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                         16


 SMC    ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                                 ...
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai

945 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
945
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

180107 Ban Tin Kinh Doanh & Thuong Mai

 1. 1. 18 - 01 - 2007 Môc lôc KINH TEÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Giaù vaøng taêng theâm 10.000 ñoàng/chæ 14 Xeáp haïng chæ soá töï do kinh teá 2007: Khoâng khaùch CHÖÙNG KHOAÙN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 quan! 4 VN Index taêng maïnh trôû laïi 15 Xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Canaña taêng 24,4% 4 Baûng keát quaû giao dòch chöùng khoaùn Quyù I/2007: Löông thöïc, thöïc phaåm taêng giaù maïnh 4 TTGDCKHCM ngaøy 18/01/2007 15 3,6 tyû USD kim ngaïch xuaát khaåu thuûy saûn Chöùng khoaùn Vieät Nam: tieàm naêng sinh lôøi thöù 3 trong naêm 2007? 5 theá giôùi 18 THÖÔNG MAÏI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Giôùi taøi chính nöôùc ngoaøi tieáp tuïc tin töôûng TTCK Vieät Nam 19 Myõ chuaån bò cô cheá giaùm saùt deät may Vieät 5 Nôû roä kieåu ñaàu cô chöùng khoaùn nhôø thoâng tin noäi giaùn 19 Noãi lo haøng giaù reû 6 Nhaø ñaàu tö coøn maïo hieåm 20 Naêm 2010, 10% hoä gia ñình VN mua baùn tröïc tuyeán 6 “Thò tröôøng hieän nay laø bình thöôøng” 20 Haø Noäi: nhieàu öu ñaõi môùi cho xuaát khaåu dòch vuï 7 Coâng ty chöùng khoaùn laøm kieâu 22 COÂNG NGHIEÄP & ÑAÀU TÖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 May Nhaø Beø ruùt hoà sô ñaêng kyù giao dòch 22 Coå phaàn khu coâng nghieäp cao giaù 22 Coâng nghieäp naêm 2007: “Thaønh tích chöa theå TNA chi traû coå töùc ñôït II naêm 2006 22 thay theá cho nhöõng lo ngaïi” 7 Caáp giaáy pheùp Vaên phoøng ñaïi dieän cuûa Dragon Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi hoái haû ñeán vôùi Vieät Nam 8 Capital Group Limited 22 Giaûm giaù oâtoâ: Sau Mercedes-Benz seõ laø…? 9 Caáp Giaáy pheùp nieâm yeát coå phieáu cho CTCP Nhieät Hoäi nhaäp WTO: Doanh nghieäp trong KCN seõ ñieän Phaû Laïi 23 phaùt trieån beàn vöõng nhaát? 10 Vinamilk traû coå töùc vaø phaùt haønh theâm coå phieáu 23 Vieäc laøm naêm 2007: “Noùng” caû phoå thoâng laãn cao caáp 10 Chaáp thuaän nguyeân taéc phaùt haønh theâm coå phieáu NGAÂN HAØNG - TAØI CHÍNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 cuûa CTCP Gas Petrolimex 23 DOANH NGHIEÄP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Chaùy taïi truï sôû Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân 11 Honda Civic ñaõ baùn ñöôïc 1.300 chieác sau 5 thaùng Ra maét caùc chi nhaùnh Vietcombank taïi Haø Noäi 11 tung ra thò tröôøng 23 Vieät Hoa saép trôû laïi 11 Toyota thuùc ñaåy xuaát khaåu linh kieän oâtoâ 23 SCB phaùt haønh traùi phieáu chuyeån ñoåi cho IFC 12 Toång coâng ty Xaây döïng coâng nghieäp VN chuyeån Indovina phaùt haønh theû thanh toaùn 13 ñoåi moâ hình sang coâng ty meï - coâng ty con 24 Duøng theû ngaân haøng ñöôïc taëng 10 trieäu ñoàng Deät 10/10 xuaát khaåu khoâng ngöøng taêng 24 baûo hieåm 13 SATRACO vöôn leân taàm cao hôn 24 Nhu caàu vay vaøng taêng nheï 13 Söõa Izzi nhieãm khuaån 25 Baûo hieåm nhaân thoï chôø ‘tan baêng’ 13 Vieät Nam baét ñaàu coù heä thoáng ñaët choã maùy bay New York Life ruùt khoûi VN 14 Amadeus 25 Héi doanh nghiÖp trÎ hµ néi Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i §T: (84-4) 9724445, Fax:(84-4) 9724446 Qu¶n lý bëi ECS Co., Ltd. S¸ng kiÕn cña DANIDA Phßng 205, Kh¸ch s¹n Tuæi trÎ Sè 02 TrÇn Th¸nh T«ng, Hµ néi, ViÖt nam Email: tbic@ecs.com.vn hoÆc dntre.hn@fpt.vn © All Rights Reserved Website:http://www.hanoiba.org.vn
 2. 2. 18 - 01 - 2007 2 Môc lôc COÙ SÔÛ HAÏ TAÀNG & TAØI NGUYEÂN 26 10 söï kieän noåi baät naêm 2006 cuûa VNPT 30 Canada phaùt hieän moû daàu coù tröõ löôïng lôùn ngoaøi Vì sao HT Mobile daùm khuyeán maïi lôùn? 31 khôi Vieät Nam 26 V-Open: Laptop thöông hieäu Vieät 32 Naêm 2007, EVN ñöa vaøo hoaït ñoäng ba nguoàn ñieän VEBIZ 2007: quot;TMÑT Vieät Nam ñang ôû ñaâu?quot; 32 môùi 26 CHÍNH PHUÛ & PHAÙP LUAÄT 33 Thuyû ñieän Hoaø Bình phaán ñaáu saûn xuaát 8,15 tyû kWh26 Ñaåy nhanh tieán ñoä baùn nhaø Nhaø nöôùc 33 Söï coá ñieän Phaû Laïi: moãi ngaøy phaûi giaûm 300MW26 KINH TEÁ THEÁ GÔÙI 34 XAÂY DÖNNGJ & DU LÒCH 27 Daàu chæ coøn 51,19 USD/thuøng, vaøng vaø USD bieán Döï aùn BÑS nhieàu nhöng chöa lôùn 27 ñoäng theo 34 TPHCM saép coù khu caên hoä 30 taàng 27 10 trung taâm mua saém lôùn nhaát theá giôùi 35 NOÂNG NGHIEÄP 28 Mua saém tröïc tuyeán taïi Myõ ñaït moác Ñieàu thaéng lôùn caàn tieáp söùc 28 100 tyû USD 35 Coâng khai DN thöùc aên chaên nuoâi coù hooùc moân Haøn Quoác leân keá hoaïch thuùc ñaåy ñaàu tö ra taêng tröôûng 29 nöôùc ngoaøi 35 COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN & VIEÃN THOÂNG 30 Naêm 2006, FDI vaøo Trung Quoác ñaït kyû luïc 36 Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 3. 3. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 3 KINH TEÁ Xeáp haïng chæ soá töï do kinh teá 2007: Khoâng khaùch quan! 18/01/2007 Tuoåi Treû Theo baûng xeáp haïng chæ soá töï do kinh teá (IEE) naêm 2007, baùo caùo thöôøng nieân môùi ñöôïc coâng boá cuûa Heritage Foundation - Toå chöùc nghieân cöùu chính saùch coâng cuûa Myõ vaø nhaät baùo Wall Street Journal, VN xeáp thöù 138 trong toång soá 157 quoác gia vaø laõnh thoå. Theo baùo caùo treân, VN bò xeáp ñieåm thaáp veà töï do thöông maïi, ñaàu tö, taøi chính, quyeàn sôû höõu vaø tham nhuõng. Nhaän xeùt veà keát quaû naøy, oâng Jonathan Pincus, chuyeân gia kinh teá tröôûng cuûa Chöông trình Phaùt trieån LHQ (UNPD) taïi VN, cho raèng: “Caùc tieâu chuaån xaùc ñònh chæ soá töï do kinh teá cuûa nghieân cöùu naøy vaø baûn thaân keát quaû cuûa noù, hoaøn toaøn khoâng mang tính khaùch quan vaø hôïp lyù. Thöïc chaát, ñoù laø moät daïng coâng cuï chính trò uûng hoä quan ñieåm kinh teá thò tröôøng töï do cuûa Heritage Foundation vaø tôø Wall Street Journal. Ñoàng thôøi, khoâng theå keát luaän raèng VN “vaãn duy trì möùc ñoä baûo hoä raát cao” nhö trong baùo caùo neáu xeùt ñeán nhöõng thoûa thuaän vaø cam keát daãn ñeán vieäc VN chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân thöù 150 cuûa Toå chöùc Thöông maïi theá giôùi (WTO). Do vaäy, theo quan ñieåm cuûa toâi, VN khoâng caàn quan taâm quaù möùc ñeán baûng xeáp haïng naøy”. Ñöùng ñaàu baûng xeáp haïng trong naêm thöù 13 lieân tieáp vaãn laø Hong Kong, tieáp theo laø Singapore. Ñöùng döôùi cuøng laø CHDCND Trieàu Tieân. Xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Canaña taêng 24,4% 17/01/2007 Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam Phoùng vieân TTXVN taïi OÁttaoa daãn soá lieäu cuûa Phoøng thöông maïi Vieät Nam taïi Canaña cho bieát trong 10 thaùng ñaàu naêm 2006, giaù trò xuaát khaåu cuûa caùc coâng ty Vieät Nam sang thò tröôøng Canaña ñaït gaàn 485 trieäu ñoâla, taêng 24,4% so vôùi cuøng kyø naêm 2005. Nhöõng maët haøng xuaát khaåu chính cuûa Vieät Nam goàm giaày deùp, quaàn aùo, haûi saûn, ñoà moäc, thieát bò xaây döïng ñuùc saün, caø pheâ, cheø, ñoà nhöïa, cao su, ñoà goám, ñoà ñieän vaø gia vò. Trong khi ñoù, kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Canaña sang Vieät Nam trong 10 thaùng ñaàu naêm 2006 ñaït gaàn 165,9 trieäu ñoâla, goàm caùc maët haøng phaân boùn, da thuoäc, döôïc phaåm, boät giaáy, maùy moùc, thieát bò khoa hoïc- kyõ thuaät./. Quyù I/2007: Löông thöïc, thöïc phaåm taêng giaù maïnh 18/01/2007 Lao Ñoäng Töø 11.1, coù ít nhaát 26 nhoùm maët haøng, chuû yeáu laø haøng tieâu duøng thuoäc hôn 1.800 doøng thueá phaûi caét giaûm tôùi 44% so vôùi tröôùc ñeå thöïc hieän loä trình cam keát khi VN chính thöùc laø thaønh vieân WTO. Theo caùc chuyeân gia, ñieàu naøy seõ taùc ñoäng maïnh ñeán thò tröôøng haøng hoaù vaø döï baùo chæ soá giaù tieâu duøng (CPI) caû naêm nay chæ ôû möùc 6%/naêm. Quyù I: Taêng giaù löông thöïc, thöïc phaåm OÂng Nguyeãn Khaùnh Long - Vieän tröôûng Vieän Nghieân cöùu KH thò tröôøng giaù caû (Boä Taøi chính) - nhaän ñònh: quot;Coù 3 lyù do taùc ñoäng ñeán thò tröôøng giaù caû dòp Teát Nguyeân ñaùn naêm nay khieán giaù löông thöïc, thöïc phaåm taêng cao. Ñoù laø taâm lyù tieâu duøng, quot;aên teátquot; vaãn naëng hôn quot;chôi teátquot; khieán nhu caàu löông thöïc, thöïc phaåm taêng maïnh; tình hình dòch beänh treân luùa aûnh höôûng ñeán naêng suaát, chaát löôïng gaïo; dòch cuùm gia caàm ñang taùi phaùt trôû laïi vaø taùc ñoäng cuûa vieäc taêng giaù moät soá saûn phaåm ñaàu vaøo khieán thò tröôøng deã quot;teù nöôùc theo möaquot;. Tuy nhieân nhìn toång theå, beân caïnh nhöõng yeáu toá taùc ñoäng taêng, thì thò tröôøng laïi coù nhieàu bieán Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 4. 4. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 4 ñoäng giaûm. Nguyeân nhaân: Töø 11.1.2007, VN gia nhaäp WTO ñoàng nghóa vôùi vieäc phaûi môû cöûa thò tröôøng haøng hoaù, neáu giaù löông thöïc, thöïc phaåm cuûa VN cao, löông thöïc, thöïc phaåm cuûa Trung Quoác, Thaùi Lan seõ traøn vaøo. Vieäc coù nhieàu nguoàn cung laäp töùc seõ ñaåy giaù xuoáng. Tuy theá, trong caû quyù I, döï baùo möùc taêng giaù vaãn seõ ôû khoaûng 3% (rieâng thaùng 1, CPI taêng töø 1 ñeán 1,2%) chuû yeáu laø do taêng giaù löông thöïc, thöïc phaåm trong caùc thaùng tröôùc vaø sau Teát Nguyeân ñaùn. Boä Thöông maïi cuõng döï baùo, do nhu caàu taêng maïnh trong thaùng giaùp Teát neân giaù thoùc gaïo vaãn tieáp tuïc taêng nheï trong caû nöôùc. Dòp Teát, nhu caàu thöïc phaåm cheá bieán saün cuõng taêng cao, neân giaù seõ bò ñaåy leân 3-5%. Thò tröôøng ñieàu tieát, CPI seõ giaûm Ñöùng ôû bình dieän roäng hôn, tieán só Nguyeãn Thò Hieàn - nguyeân thaønh vieân Ban Nghieân cöùu cuûa Thuû töôùng Chính phuû - ñöa ra nhaän ñònh: quot;Gia nhaäp WTO, thay ñoåi lôùn nhaát ñoái vôùi ñieàu haønh giaù caû laø phaûi vaän ñoäng theo quy luaät hoäi nhaäp. Söï ngaên caûn löu thoâng theo meänh leänh haønh chính seõ daàn ñöôïc loaïi boû. Beân caïnh ñoù, vieäc coâng khai minh baïch moïi chính saùch cô cheá quaûn lyù cuõng laø ñieàu kieän taïo ra thò tröôøng caïnh tranh, giaûm giaù thaønh vaø chi phí giao dòch cho DN, töø ñoù seõ taùc ñoäng laøm giaûm chæ soá giaù tieâu duøng. ÔÛ goùc ñoä taùc ñoäng cuûa ñaàu tö ñeán thò tröôøng haøng hoaù tieâu duøng, TS Traàn Ñình Thieân - Phoù Vieän tröôûng Vieän Kinh teá VN - caûnh baùo: Vieäc taêng maïnh ñaàu tö toaøn xaõ hoäi seõ coù taùc ñoäng ñeán laïm phaùt. Trong naêm nay, do nguoàn voán ñaàu tö khu vöïc nhaø nöôùc vaãn chieám tæ leä cao, nhöng nhìn chung ñaây laø khu vöïc ñaàu tö keùm hieäu quaû, tæ leä thaát thoaùt, laõng phí nguoàn voán naøy laø raát lôùn, daøn traûi, keùm hieäu quaû cuõng seõ taùc ñoäng theo chieàu höôùng khoâng thuaän laøm taêng tæ leä laïm phaùt ôû möùc cao. 3,6 tyû USD kim ngaïch xuaát khaåu thuûy saûn trong naêm 2007? 17/01/2007 VnEconomy Muïc tieâu naøy ñöôïc ñeà ra taïi hoäi nghò trieån khai thöïc hieän keá hoaïch kinh teá - xaõ hoäi ngaønh thuûy saûn, dieãn ra hoâm qua (16/1) taïi Haø Noäi. Cuï theå, ngaønh thuûy saûn döï kieán toång saûn löôïng trong naêm 2007 ñaït 3,8 trieäu taán, trong ñoù saûn löôïng khai thaùc laø 2 trieäu taán (baèng 100% naêm 2006); saûn löôïng nuoâi troàng laø 1,8 trieäu taán (taêng 6,24 % so 2006). Giaù trò xuaát khaåu thuûy saûn ñaït 3,6 tyû USD (taêng 7,02 % so 2006). Veà keá hoaïch daøi haïn, Phoù thuû töôùng Thöôøng tröïc Nguyeãn Sinh Huøng ñaõ yeâu caàu ngaønh thuûy saûn thaûo luaän veà muïc tieâu ñeán naêm 2010 ñaït giaù trò kim ngaïch xuaát khaåu thuûy saûn töø 4,5-5 tyû USD. THÖÔNG MAÏ I Myõ chuaån bò cô cheá giaùm saùt deät may Vieät 18/01/2007 Tuoåi Treû “Trong tuaàn naøy, Boä Thöông maïi Hoa Kyø (DOC) seõ môøi caùc beân lieân quan bình luaän voøng 2 veà chöông trình giaùm saùt haøng deät may nhaäp khaåu töø VN” - oâng William H. Barringer, luaät sö cuûa Haõng luaät Vinson & Elkins LLP (Hoa Kyø), ñaõ cho bieát nhö vaäy taïi buoåi toïa ñaøm “Phaùp luaät choáng baùn phaù giaù cuûa Hoa Kyø: thaùch thöùc ñoái vôùi haøng deät may, da giaøy vaø caùc maët haøng xuaát khaåu cuûa VN”, do Cuïc Quaûn lyù caïnh tranh (VCAD - Boä Thöông maïi) phoái hôïp vôùi Vaên phoøng luaät Vilaf Hoàng Ñöùc vaø Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 5. 5. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 5 Haõng luaät Vinson & Elkins LLP toå chöùc saùng 17/01. Tieán trình naøy ñöôïc thöïc hieän sau khi caùc baûn bình luaän voøng ñaàu tieân ñoái vôùi chöông trình giaùm saùt haøng deät may nhaäp khaåu töø VN ñaõ ñöôïc DOC choát laïi vaøo cuoái thaùng 12/2006 vöøa qua. Theo kinh nghieäm cuûa Vinson & Elkins LLP, ñaây laø cô hoäi cho phía VN ñöa ra caùc laäp luaän, giaûi trình, chöùng minh vaø baûo veä quan ñieåm ngaønh deät may VN khoâng coù khaû naêng ñe doïa, hoaëc gaây toån haïi ñeán ngaønh saûn xuaát may maëc cuûa Hoa Kyø. Noãi lo haøng giaù reû 17/01/2007 Saøi Goøn Giaûi Phoùng Khoâng ñôïi ñeán nhöõng cam keát vôùi WTO chính thöùc coù hieäu löïc töø ngaøy 11-1-2007, maø tröôùc ñoù, caùc doanh nghieäp Vieät Nam luoân lo ngaïi söï caïnh tranh cuûa haøng hoùa giaù reû Trung Quoác traøn ngaäp thò tröôøng Vieät Nam, töø haøng cô khí, ñieän töû gia duïng ñeán traùi caây…Vaø saép tôùi ñaây, maät ñoä haøng hoùa giaù reû cuûa Trung Quoác vaøo Vieät Nam seõ coøn nhieàu hôn. Hieän Trung Quoác ñöôïc xem nhö xöôûng saûn xuaát haøng hoùa cung caáp cho toaøn theá giôùi, neân khoâng rieâng gì Vieät Nam maø nhieàu nöôùc khaùc cuõng raát lo ngaïi veà vaán ñeà naøy. Ñeå coù theå ñuû söùc caïnh tranh, “thaéng” haøng giaù reû cuûa Trung Quoác, khoâng coøn caùch naøo khaùc caùc doanh nghieäp Vieät Nam phaûi ñaàu tö nhieàu hôn cho chaát löôïng saûn phaåm. Trung Quoác ñaõ vöôn leân vò theá cöôøng quoác veà kinh teá, ñöùng thöù 4 treân theá giôùi, ñöùng ñaàu theá giôùi veà saûn xuaát haøng coâng nghieäp, trôû thaønh ñaàu taøu thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá khu vöïc chaâu AÙ. Trong 20 naêm qua, GDP Trung Quoác taêng tröôûng bình quaân treân 9%, ñaït möùc taêng tröôûng cao nhaát theá giôùi vaø GDP bình quaân ñaàu ngöôøi ñaït 1.700 USD. Trung Quoác ñaõ trôû thaønh nöôùc coù döï tröõ ngoaïi teä cao nhaát theá giôùi, töø 609,9 tyû USD trong naêm 2004 leân 818,9 tyû USD (2005) vaø hieän nay ñaõ vöôït ngöôõng 1.000 tyû USD. Nhöõng con soá treân ñaõ cho thaáy söùc maïnh cuûa neàn kinh teá Trung Quoác. Tuy nhieân, beân caïnh noãi lo veà caïnh tranh haøng hoùa giaù reû, Vieät Nam cuõng seõ coù nhieàu thuaän lôïi vaø cô hoäi trong giao thöông vôùi Trung Quoác. Chuùng ta caàn phaûi khai thaùc, gia taêng toái ña thò phaàn haøng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam vaøo Trung Quoác. Hieän taïi, nhu caàu nhaäp khaåu cuûa Trung Quoác raát lôùn vaø ña daïng, nhaát laø rau quaû, haûi saûn, noâng laâm thoå saûn, nguyeân lieäu (daàu moû, than, cao su, …), haøng tieâu duøng, thuû coâng myõ ngheä, baùnh keïo… Song song ñoù, ñeå goùp phaàn baûo veä haøng Vieät Nam treân thò tröôøng noäi ñòa, chuùng ta caàn ngaên chaën haøng giaû, haøng keùm chaát löôïng, haøng buoân laäu, haøng dö thöøa vaø troán thueá töø Trung Quoác qua bieân giôùi Vieät Nam. Naêm 2010, 10% hoä gia ñình VN mua baùn tröïc tuyeán 18/01/2007 Ngöôøi Lao Ñoäng “Vôùi vieäc thöông maïi ñieän töû (TMÑT) ñöôïc phaùp luaät thöøa nhaän chính thöùc khi Luaät Giao dòch ñieän töû, Luaät Thöông maïi (söûa ñoåi), Boä Luaät Daân söï (söûa ñoåi) vaø Nghò ñònh TMÑT coù hieäu löïc trong naêm 2006, TMÑT seõ coù ñaø phaùt trieån maïnh trong nhöõng naêm tôùi. Boä Thöông maïi ñaët muïc tieâu ñeán naêm 2010 seõ coù 80% doanh nghieäp öùng duïng thaønh coâng TMÑT vaø 10% hoä gia ñình treân toaøn quoác mua baùn qua dòch vuï tröïc tuyeán”- oâng Nguyeãn Thanh Höng, Vuï tröôûng Vuï TMÑT- Boä Thöông maïi, cho bieát nhö vaäy taïi hoäi thaûo trieån laõm TMÑT VN 2007, do boä naøy phoái hôïp vôùi Taäp ñoaøn Döõ lieäu quoác teá (IDG) toå chöùc ngaøy 17-1, taïi Haø Noäi. OÂng Höng nhaän ñònh, tính naêng TMÑT trong website cuûa caùc doanh nghieäp VN hieän vaãn coøn môø nhaït. Theo ñieàu tra cuûa Boä Thöông maïi vôùi 1.000 doanh nghieäp, soá löôïng doanh nghieäp coù website chieám 20%- 25%. Chöùc naêng caùc website naøy chuû yeáu laø giôùi thieäu veà coâng ty, saûn phaåm, dòch vuï. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 6. 6. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 6 Haø Noäi: nhieàu öu ñaõi môùi cho xuaát khaåu dòch vuï 18/01/2007 UBND TP. Haø Noäi vöøa ban haønh qui ñònh moät soá cô cheá, chính saùch khuyeán khích phaùt trieån xuaát khaåu dòch vuï coù lôïi theá caïnh tranh treân ñòa baøn. Ñaây laø cô cheá khuyeán khích xuaát khaåu dòch vuï ñöôïc moät ñòa phöông ñaàu tieân treân caû nöôùc aùp duïng. Caùc lónh vöïc dòch vuï ñöôïc cho laø coù lôïi theá caïnh traïnh laø dòch vuï thuoäc caùc ngaønh: du lòch; thöông maïi; böu chính - vieãn thoâng vaø coâng ngheä thoâng tin; y teá; giaùo duïc - ñaøo taïo; taøi chính - ngaân haøng - baûo hieåm; vaän taûi coâng coäng; khoa hoïc - coâng ngheä; tö vaán vaø caùc ngaønh dòch vuï khaùc maø Haø Noäi coù lôïi theá. Danh muïc caùc dòch vuï xuaát khaåu coù lôïi theá caïnh tranh seõ ñöôïc Uyû ban nhaân daân thaønh phoá pheâ duyeät haøng naêm. Caùc DN ñöôïc hoã trôï thoâng tin, quaûng baù thöông hieäu doanh nghieäp nhö thoâng tin veà qui hoaïch phaùt trieån, keá hoaïch söû duïng ñaát cuûa thaønh phoá, thoâng tin döï baùo veà luaät phaùp quoác teá, thò tröôøng, khaùch haøng coù lieân quan ñeán caùc döï aùn ñaàu tö, phaùt trieån hoaëc caùc hoaït ñoäng xuaát khaåu dòch vuï. Caùc DN seõ ñöôïc hoã trôï toái ña laø 70% kinh phí quaûng baù thöông hieäu; 70% kinh phí chöông trình ñaøo taïo nhaân löïc vaø toái ña 50% kinh phí khi tham gia caùc chöông trình hoäi chôï, caùc chöông trình khaûo saùt thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Ñoàng thôøi, DN vaãn seõ ñöôïc höôûng öu ñaõi veà thueá thu nhaäp doanh nghieäp theo qui ñònh. Ñaëc bieät, DN xuaát khaåu dòch vuï caïnh tranh seõ ñöôïc chuû ñoäng löïa choïn khoâng phaûi ñaáu thaàu theo qui ñònh hieän haønh cuûa thaønh phoá vaø thueâ vôùi giaù öu ñaõi dieän tích ñaát ñaõ ñöôïc xaây döïng haï taàng bao goàm: ñöôøng, ñieän, caáp thoaùt nöôùc vôùi thôøi haïn toái ña laø 50 naêm. Heát thôøi haïn treân, doanh nghieäp vaãn coù nhu caàu thì coù theå ñöôïc xem xeùt gia haïn. DN coøn ñöôïc öu tieân söû duïng caùc dòch vuï ñoâ thò nhö: vaän taûi haønh khaùch coâng coäng, böu chính - vieãn thoâng, veä sinh moâi tröôøng. COÂ N G NGHIEÄ P & ÑAÀ U TÖ Coâng nghieäp naêm 2007: “Thaønh tích chöa theå thay theá cho nhöõng lo ngaïi” 17/01/2007 VietNam Econoic News Phaán ñaáu ñaït giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp 574.990 tyû ñoàng, taêng 17,1% so vôùi naêm 2006. Ñoù laø muïc tieâu maø ngaønh coâng nghieäp ñaët ra cho keá hoaïch naêm 2007. Theo baùo caùo cuûa Boä Coâng nghieäp, giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp toaøn ngaønh naêm 2006 öôùc ñaït 490.819 tyû ñoàng, taêng 17% so vôùi naêm 2005. Khu vöïc kinh teá nhaø nöôùc tieáp tuïc giöõ vai troø chuû ñaïo cuûa ngaønh vôùi tyû troïng 31,8% (giaûm 2,3% so vôùi naêm 2005) nhöng giaù trò saûn xuaát taêng 9,1%; trong ñoù: doanh nghieäp nhaø nöôùc (DNNN) trung öông chieám tyû troïng 23,4% vaø taêng 11,9% vaø DNNN ñòa phöông chieám tyû troïng 8,4% vaø taêng 2%. Khu vöïc kinh teá ngoaøi quoác doanh chieám tyû troïng 30% (taêng 1,7% so vôùi naêm 2005), giaù trò saûn xuaát taêng 23,9%, cao nhaát trong caùc khu vöïc kinh teá do coù theâm nhieàu DN môùi ñi vaøo saûn xuaát, moät soá DN hieän coù môû roäng quy moâ saûn xuaát; maët khaùc coøn do söï thoâng thoaùng hôn cuûa caùc cô cheá, chính saùch ñieàu haønh kinh teá vó moâ vaø söï naêng ñoäng cuûa caùc DN thuoäc khu vöïc naøy trong hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh. Khu vöïc kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi tieáp tuïc coù vai troø quan troïng ñoái vôùi taêng tröôûng coâng Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 7. 7. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 7 nghieäp, chieám tyû troïng 38,2% (taêng 0,6% so vôùi naêm 2005) ñaït toác ñoä taêng tröôûng giaù trò saûn xuaát 18,8%. Ñaây laø khu vöïc coù naêng löïc caïnh tranh khaù ôû caû thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu, nhaát laø caùc DN môùi ñöôïc ñaàu tö trong nhöõng naêm gaàn ñaây, trang thieát bò, kyõ thuaät, coâng ngheä töông ñoái cao; ñoàng thôøi phaùt huy ñöôïc lôïi theá thöông hieäu vaø thò tröôøng cuûa coâng ty meï ôû nöôùc ngoaøi. Nhieàu tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông chieám tyû troïng coâng nghieäp lôùn coù toác ñoä taêng tröôûng cao hôn möùc taêng bình quaân toaøn ngaønh, nhö: Vónh Phuùc 25,6%, Bình Döông 25,3%, Haø Taây 23,3%, Haûi Döông 23,2%, Caàn Thô 22,0%, Ñoàng Nai 22,0%, Haûi Phoøng 18,1%, Quaûng Ninh 18,0%... ñaõ ñoùng goùp tích cöïc vaøo taêng tröôûng chung cuûa toaøn ngaønh. Naêm 2006, taêng tröôûng GDP cuûa coâng nghieäp taêng 10,18%. Naêm 2006 cuõng laø naêm ngaønh coâng nghieäp ñaït kyû luïc veà thu huùt voán FDI vaøo ngaønh vôùi 490 döï aùn vaø soá voán treân 5 tyû USD. Ngaønh coâng nghieäp ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp lôùn, kim ngaïch xuaát khaåu haøng coâng nghieäp naêm 2006 döï kieán ñaït 30,12 tyû USD, taêng 22,4% so vôùi naêm 2005 (cao hôn möùc taêng tröôûng xuaát khaåu chung), chieám 76,1% toång kim ngaïch xuaát khaåu caû nöôùc. Tyû troïng haøng coâng nghieäp cheá bieán, cheá taùc chieám 52,0% kim ngaïch xuaát khaåu caû nöôùc vaø 68,2% kim ngaïch xuaát khaåu haøng coâng nghieäp. Ñieàu naøy caøng cuûng coá söï choïn löïa ñuùng ñaén cuûa coâng nghieäp Vieät Nam laø: Taêng daàn tyû troïng coâng nghieäp cheá bieán, cheá taùc giaûm coâng nghieäp khai thaùc. Naêm 2007, ngaønh coâng nghieäp ñeà ra muïc tieâu giaù trò saûn xuaát ñaït 574.990 tyû ñoàng, taêng 17,1% so vôùi naêm 2006; trong ñoù: khu vöïc kinh teá nhaø nöôùc taêng 9,0% (trung öông taêng 11,6%, rieâng Boä Coâng nghieäp 9,6%; ñòa phöông taêng 1,6%), khu vöïc kinh teá ngoaøi nhaø nöôùc taêng 24,1%, khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taêng 18,5%; phaán ñaáu giaûm chi phí trung gian, haï giaù thaønh USD, söû duïng toái ña nguyeân lieäu trong nöôùc ñeå giaù trò taêng theâm cuûa ngaønh taêng 10,5%. (coâng nghieäp vaø xaây döïng taêng 10,5-10,7%). Döï kieán kim ngaïch xuaát khaåu haøng coâng nghieäp ñaït 35,45 tyû USD, taêng 17,7% so vôùi thöïc hieän naêm 2006, chieám 76,2% xuaát khaåu caû nöôùc. Muïc tieâu ñoù khoâng phaûi laø quaù cao so vôùi keát quaû ñaït ñöôïc naêm 2006. Tuy nhieân, töø ngaøy 11/1/2007, Vieät Nam chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân cuûa WTO, thaùch thöùc seõ caøng ñeø naëng leân vai caùc DNNN noùi chung vaø DN coâng nghieäp noùi rieâng. Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi hoái haû ñeán vôùi Vieät Nam 17/01/2007 Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam Nhaät baùo quot;Ñieän tínquot; (Anh) ngaøy 16/01 coù ñaêng baøi vieát vôùi tieâu ñeà quot;Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi hoái haû ñeán vôùi Vieät Namquot;, cho raèng khoâng laâu sau khi Vieät Nam chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân cuûa Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO), laøn soùng ñaàu tö môùi taïi Vieät Nam seõ mang laïi söùc baät môùi cho ñaát nöôùc coù 84 trieäu daân treân saân khaáu kinh teá toaøn caàu. Baùo caùo cuûa Ngaân haøng HSBC veà töông lai phaùt trieån cuûa Vieät Nam, baøi baùo cho bieát, baèng vieäc môû cöûa ñaát nöôùc tröôùc söï caïnh tranh quoác teá, veà laâu daøi Vieät Nam seõ ñöôïc höôûng lôïi maïnh meõ töø nhöõng hoaït ñoäng thöông maïi tích cöïc toaøn caàu. Söï xuaát hieän cuûa caùc toå chöùc taøi chính haøng ñaàu theá giôùi nhö Citigroup, ABN Amro, Merrill Lynch vaø ñaëc bieät laø chuyeán ñi cuûa Chuû tòch taäp ñoaøn Gold- man Sachs, Lloyd Blankfein, ñeán Vieät Nam môùi ñaây, cho thaáy caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñang hy voïng vaøo söï thaønh coâng cuûa moät trong nhöõng neàn kinh teá phaùt trieån nhanh nhaát Chaâu AÙ naøy. Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Vieät Nam ñaït 8,4% trong naêm 2005 vaø ñaït möùc trung bình 7,2% trong voøng moät thaäp nieân trôû laïi ñaây. Toång saûn phaåm quoác noäi (GDP) ñaõ taêng töø 31 tæ USD leân 60 tæ USD trong voøng 4 naêm qua. Söï thay ñoåi nhanh choùng dieãn ra ôû caùc thaønh phoá lôùn nhö Haø Noäi vaø TP.HCM. Moät baùo caùo môùi ñaây cuûa Coâng ty tö vaán AT Kearney cho bieát möùc tieâu duøng taïi Vieät Nam ñaõ taêng 16% trong naêm 2005. Caùc coâng ty haøng hoùa tieâu duøng ña quoác gia cuûa Anh nhö coâng ty bia SAB- Miller - naèm trong toáp 100 coâng ty nieâm yeát taïi Thò tröôøng Chöùng khoaùn London (FTSE) - cuõng ñaõ Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 8. 8. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 8 thaønh laäp lieân doanh vôùi Vinamilk. Caùc qui ñònh ñaàu tö nöôùc ngoaøi thoâng thoaùng cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ vaø ñang phaùt huy taùc duïng nhö moät xung löïc giuùp nöôùc naøy môû roäng caùnh cöûa thu huùt ñaàu tö. Baøi baùo nhaän xeùt caùc nhaø ñaàu tö coù leõ seõ phaûi nhanh chaân hôn tröôùc khi xu höôùng ñaàu tö vaøo Vieät Nam trôû thaønh laøn soùng ñaàu tö môùi. Chính phuû Vieät Nam ñaõ coâng boá muïc tieâu töø nay ñeán cuoái naêm sau seõ coå phaàn hoùa 100 doanh nghieäp quoác doanh hoaït ñoäng treân nhieàu lónh vöïc cuûa neàn kinh teá ñaát nöôùc nhö daàu khí, deät may, vaän taûi ñöôøng thuûy, Toång Coâng ty Haøng khoâng Vieät Nam. Quaù trình naøy ñöa Vieät Nam vöôït leân, boû laïi ñaèng sau moät thôøi kyø neàn kinh teá bò kìm keïp vaø haïn cheá tröôùc caùc aûnh höôûng beân ngoaøi. Giaûm giaù oâtoâ: Sau Mercedes-Benz seõ laø…? 17/01/2007 VnEconomy Sau cuù giaûm giaù ngoaïn muïc cuûa Mercedes-Benz Vieät Nam (MBV), dö luaän baét ñaàu chôø ñoäng thaùi töông töï ñeán töø caùc nhaø saûn xuaát oâtoâ trong nöôùc. Ñaõ gaàn nöûa naêm nay, ngöôøi ta haàu nhö khoâng coøn duøng nhöõng tính töø maïnh khi nhaéc ñeán söï chaäm cheã ñöa ra caùc chính saùch giaù môùi cuûa caùc nhaø saûn xuaát oâtoâ trong nöôùc, trong ñoù chuû yeáu laø caùc lieân doanh thuoäc Hieäp hoäi Caùc nhaø saûn xuaát oâtoâ Vieät Nam (VAMA). Hieän töôïng naøy xuaát phaùt töø nhöõng “tín hieäu” - duø chöa thaät söï roõ raøng - töø caùc nhaø saûn xuaát, khi cöôøng ñoä tung ra caùc chöông trình khuyeán maõi, haäu maõi hay giaûm giaù baét ñaàu taêng daàn leân. Roõ raøng tröôùc nhöõng söùc eùp töø nhieàu phía, caùc haõng oâtoâ trong nöôùc khoâng theå cöù keùo daøi maõi möùc giaù baùn cao choùt voùt ñeå roài caùc “theá löïc” môùi coù cô hoäi chieám lónh maát moät thò tröôøng voán ñöôïc coi laø khaù beùo bôû, maëc duø quy moâ chöa ñuû lôùn. Baét ñaàu töø cuoái naêm 2005, söùc eùp töø caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc (trong ñoù ñaùng keå nhaát laø Boä Taøi chính) vaø töø phía ngöôøi tieâu duøng ñaõ baét ñaàu khieán cho söï quot;cöông quyeátquot; giöõ giaù cuûa caùc haõng oâtoâ trong nöôùc coù daáu hieäu lung lay. Daáu hieäu naøy caøng roõ neùt khi böôùc vaøo naêm 2007, caùc haõng oâtoâ trong nöôùc baét ñaàu phaûi thaät söï ñoái maët vôùi hai ñoái thuû naëng kyù treân thò tröôøng laø xe nhaäp khaåu nguyeân chieác vaø xe cuõ nhaäp khaåu. Vieäc Nhaø nöôùc môû cöûa cho caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi vaøo phaân phoái keå töø 1/1/2009 hay môùi ñaây, sau thôøi ñieåm Vieät Nam chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân ñaày ñuû cuûa WTO, ngaøy 11/1/2007, möùc thueá daønh cho xe nhaäp khaåu nguyeân chieác giaûm xuoáng 10%, keùo theo toång caùc möùc thueá oâtoâ giaûm 20%, ñaõ bieán xe nhaäp khaåu nguyeân chieác trôû thaønh keû thaùch thöùc ñaùng gôøm cuûa xe noäi. Môùi ñaây nhaát, sau gaàn moät naêm nhieàu tranh caõi, oâtoâ ñaõ qua söû duïng nhaäp khaåu cuõng baét ñaàu trôû thaønh moät ñoái thuû khoâng theå boû qua khi Boä Taøi chính tieán haønh ñieàu chænh möùc thueá tuyeät ñoái, trong ñoù giaûm 15-20% cho caùc doøng xe du lòch coù dung tích xi-lanh töø 1.0L ñeán 2.5L. Tieáp theo seõ laø… Khoâng theå chaàn chöø theâm ñöôïc nöõa, Coâng ty Ford Vieät Nam ñaõ coù maøn “môû ñaàu” vôùi goùi khuyeán maïi “555” cho doøng xe Focus. Tieáp theo ñoù, ôû caáp ñoä ñaïi lyù, City Ford cuõng vöøa coâng boá goùi öu ñaõi quot;555quot; naøy keøm theo moät soá chöông trình baùn haøng haáp daãn khaùc. Tuy nhieân, ñaùng keå nhaát vaãn laø cuù giaûm giaù chaán ñoäng cuûa MBV khi giaûm giaù baùn ñeán möùc kyû luïc 15.900 USD cho moät chieác C-280 Avantgarde 7-speed. Vaø ñaây chính laø phaùt suùng “leänh” ñeå khôûi ñoäng moät cuoäc ñua môùi. Theo nguoàn tin rieâng cuûa VnEconomy, moät soá nhaø saûn xuaát khaùc cuõng ñang leân keá hoaïch cho chieác löôïc baùn haøng môùi, trong ñoù troïng taâm laø chöông trình giaûm giaù baùn vaø chuû yeáu seõ ñöôïc tung ra trong thaùng 2/2007. Ñaùng chuù yù hôn laø, möùc giaûm giaù daønh cho caùc doøng sedan trung vaø cao caáp seõ maïnh meõ hôn khi caùc söùc eùp caïnh tranh ñang khieán ñoái töôïng naøy coù nguy cô “tuït haïng”. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 9. 9. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 9 Treân thöïc teá, döï baùo veà moät cuoäc chaïy ñua veà giaù vaø dòch vuï baùn haøng ñaõ ñöôïc khoâng ít ngöôøi ñeà caäp töø cuoái naêm 2006. Vaán ñeà laø sau MBV, caùc haõng oâtoâ naøo seõ tieáp böôùc, vaø möùc giaù ñöôïc giaûm xuoáng coù ñuû söùc ñeå “ñöùng vöõng” treân moät thò tröôøng ngaøy caøng nhieàu söùc eùp caïnh tranh? Hoäi nhaäp WTO: Doanh nghieäp trong KCN seõ phaùt trieån beàn vöõng nhaát? 18/01/2007 VOV Traàn Ngoïc Höng, Phoù vuï tröôûng Vuï quaûn lyù KCN vaø KCX (Boä KH&ÑT) cho raèng: Hoäi nhaäp vaøo WTO, laøn soùng ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ gia taêng maïnh meõ vaøo Vieät Nam vaø theo muïc tieâu cuûa Chính phuû, ñeán naêm 2010, nöôùc ta seõ coù khoaûng 500.000 doanh nghieäp. Vì theá, nhöõng doanh nghieäp trong KCN, KCX seõ phaùt trieån beàn vöõng nhaát. Tính ñeán nay, caùc KCN ñaõ thu huùt ñöôïc khoaûng 4.963 döï aùn ñaàu tö (goàm 2.348 döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø 2.615 döï aùn ñaàu tö trong nöôùc) vôùi toång soá voán ñaàu tö ñaêng kyù ñaït khoaûng 20.274 trieäu USD voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø treân 121 nghìn tyû ñoàng voán ñaàu tö trong nöôùc (chöa keå gaàn 900 trieäu USD vaø 37 nghìn tyû ñoàng ñaàu tö phaùt trieån haï taàng caùc KCN), trong ñoù hôn 3.300 döï aùn ñaõ ñi vaøo saûn xuaát kinh doanh vaø treân 800 döï aùn ñang trieån khai xaây döïng nhaø xöôûng. Do thu huùt ñaàu tö vaøo KCN taêng maïnh, cô caáu coâng nghieäp cuûa nhieàu tænh ñaõ coù söï chuyeån dòch tích cöïc. Chaúng haïn, Bình Döông voán laø tænh thuaàn noâng, nhöng ñeán nay, tyû troïng ngaønh coâng nghieäp -chuû yeáu trong KCN - ñaõ chieám 80% GDP cuûa ñòa phöông. Moät ñieàu deã nhaän thaáy trong naêm 2006 laø, cô caáu ñaàu tö vaøo KCN ñaõ coù nhöõng chuyeån bieán khaù tích cöïc. Trong 2 naêm gaàn ñaây, hieän töôïng caùc KCN, nhaát laø phía Baéc, moãi KCN ñöùng leân thu huùt 1- 2 taäp ñoaøn xuyeân quoác gia laøm “haït nhaân” ñeå phaùt trieån KCN, töø ñaáy, caùc doanh nghieäp hoã trôï seõ vaøo theo vaø hình thaønh tính lieân keát ngaønh raát cao. Chaúng haïn, KCN Queá Voõ (Baéc Ninh), Taäp ñoaøn Canon ñaàu tö vaøo laøm haït nhaân thì moät loaït doanh nghieäp “veä tinh” vaøo theo, keát quaû KCN taäp trung 250 ha maø chæ trong voøng 1 naêm ñaõ laáp ñaày; hay taïi KCN Vieät Hoaø (Haûi Döông), khi Coâng ty TNHH Phaùt trieån Kenmart - saûn xuaát maøn hình ti vi - vaøo, thì trong voøng maáy thaùng KCN cuõng ñöôïc laáp ñaày. Tính ñeán cuoái thaùng 11/2006, caû nöôùc ñaõ coù 137 khu coâng nghieäp ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû cho pheùp thaønh laäp vôùi toång dieän tích ñaát töï nhieân 29.063 ha. 83 KCN ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng vaø 54 khu ñang trong giai ñoaïn ñeàn buø giaûi phoùng maët baèng vaø xaây döïng cô baûn. Theo quy hoaïch, ñeán naêm 2015, döï kieán caû nöôùc seõ thaønh laäp môùi 115 KCN vôùi toång dieän tích 26.443 ha vaø môû roäng 27 KCN vôùi toång dieän tích 5.559 ha. Vieäc laøm naêm 2007: “Noùng” caû phoå thoâng laãn cao caáp 18/01/2007 VnEconomy Naêm 2007 thò tröôøng lao ñoäng trong nöôùc seõ tieáp tuïc khan hieám lao ñoäng caáp cao. Beân caïnh ñoù, caùc lao ñoäng taàm trung vaø thaáp taïi caùc khu coâng nghieäp - khu cheá xuaát cuõng thieáu, caùc doanh nghieäp phaûi “aên ñong” theo muøa, theo döï ñoaùn cuûa caùc chuyeân gia lao ñoäng. Döï baùo töø nay ñeán 2010, rieâng caùc khu coâng nghieäp - khu cheá xuaát Tp.HCM caàn treân 500.000 lao ñoäng, trong khi caùc cô sôû ñaøo taïo ngheà chæ cung öùng treân 15% nhu caàu. Soá coøn laïi doanh nghieäp töï xoay xôû tìm nguoàn, thaäm chí chaép vaù baèng vieäc tuyeån lao ñoäng thôøi vuï. OÂng Traàn Thieän Töù, Phoù chuû tòch Hieäp hoäi Doanh nghieäp caùc khu coâng nghieäp Tp.HCM ñaõ phaûi thoát leân, tröôùc ñaây caùc doanh nghieäp rao tuyeån moät ngöôøi thì coù 100 ngöôøi noäp ñôn döï tuyeån, baây giôø caàn tuyeån 100 ngöôøi chæ coù 1 ngöôøi noäp ñôn. Rieâng 15 khu coâng nghieäp - khu cheá xuaát cuûa thaønh phoá, naêm 2007 seõ tuyeån 51.750 lao ñoäng, trong ñoù 38.295 lao ñoäng phoå thoâng. Caùc ngaønh seõ tuyeån ñoâng lao ñoäng trong caùc khu coâng nghieäp - khu cheá xuaát Tp.HCM vaãn laø ñieän - ñieän töû, deät - may, giaøy, cô khí, cao su - nhöïa, thöïc phaåm. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 10. 10. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 10 Caùc khu coâng nghieäp cuûa tænh Bình Döông theo döï ñoaùn, naêm 2007 caàn tuyeån 20.000 lao ñoäng, trong ñoù lao ñoäng chieám ñeán 85%, taäp trung cho caùc ngaønh ngheà may, cheá bieán goã, ñieän - ñieän töû. Nhieàu chuyeân gia döï baùo, naêm 2007 - naêm coù nhieàu böôùc chuyeån mình sau khi Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp WTO - nhu caàu veà lao ñoäng quaûn lyù, ñieàu haønh seõ raát cao, vaø caïnh tranh cuûa lao ñoäng loaïi naøy cuõng seõ raát khoác lieät. NGAÂ N HAØ N G - TAØ I CHÍNH Chaùy taïi truï sôû Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Tyû giaù ngoaïi teä: 18/01/2007 noâng thoân 18/01/2007 VnEconomy Tyû giaù bình quaân lieân ngaân haøng: 9h saùng nay, ñaõ xaûy ra moät vuï chaùy taïi truï sôû chính 1 USD 16.140,00 Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, naèm taïi ñöôøng Laùng Haï, Haø Noäi. Tyû giaù giao dòch cuûa NHTM: USD Mua 16,055.00 Theo ghi nhaän taïi hieän tröôøng, khoùi boác leân töø taàng 2 Baùn 16,065.00 cuûa toøa nhaø. Vuï chaùy ñaõ ñöôïc daäp taét nhanh choùng vaø coù quy moâ khoâng lôùn, song cuõng ñaõ gaây hoaûng loaïn cho JPY Mua 132.22 moät boä phaän nhaân vieân ngaân haøng vaø khaùch haøng ñeán Baùn 134.44 ñaây giao dòch. EUR Mua 2,063,775.00 Baùn 20,899.91 Nhöõng phoûng ñoaùn ban ñaàu cho raèng nguyeân nhaân vuï chaùy coù theå do söï coá chaäp ñieän trong toøa nhaø. Moät ñaïi dieän cuûa Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân cho bieát hieän ngaân haøng ñang cho chaïy maùy noå döï phoøng, ñeå boä phaän giao dòch vôùi khaùch haøng coù theå nhanh choùng trôû laïi laøm vieäc. Ra maét caùc chi nhaùnh Vietcombank taïi Haø Noäi 18/01/2007 Haø Noäi Môùi 33 tyû ñoàng lôïi nhuaän trong naêm 2006 laø con soá maø Ngaân haøng Ngoaïi thöông Haø Noäi (Vietcombank Haø Noäi) ñaõ thoâng baùo taïi Hoäi nghò khaùch haøng 2007 ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 17-1. Cuõng taïi hoäi nghò naøy, Vietcombank Haø Noäi ñaõ laøm leã ra maét 4 chi nhaùnh caáp 2 ñöôïc ñieàu chænh vaø naâng caáp thaønh caùc chi nhaùnh tröïc thuoäc Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam goàm: Chi nhaùnh Ngaân haøng Ngoaïi thöông Thaønh Coâng, Ba Ñình, Caàu Giaáy vaø Chöông Döông. Vieäc ñieàu chænh vaø naâng caáp 4 chi nhaùnh taïi Haø Noäi seõ taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp ñoùng treân ñòa baøn Haø Noäi coù cô hoäi lôùn hôn trong tieáp caän vôùi nguoàn voán cuûa Vietcombank. Vieät Hoa saép trôû laïi 18/01/2007 Thôøi Baùo Kinh Teá Saøi Goøn Sau bao naêm chìm noåi, cuoái cuøng Ngaân haøng Thöông maïi coå phaàn Vieät Hoa ñaõ toå chöùc ñaïi hoäi coå ñoâng vaøo thaùng tröôùc vôùi 95,25% phieáu bieåu quyeát thoâng qua vieäc thöïc hieän phöông aùn taùi cô caáu. Cho duø Vieät Hoa coøn phaûi tieáp tuïc ñaøm phaùn vôùi chuû nôï nöôùc ngoaøi, ñeà aùn taùi cô caáu coøn phaûi ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc chaáp thuaän, nhöng ngaøy caét baêng khai tröông ñeå caùi teân Vieät Hoa chính thöùc trôû laïi ñoäi nguõ caùc ngaân haøng ñang raát gaàn, döï kieán trong quí 2-2007. Ngay sau ngaøy ñaïi hoäi coå ñoâng, Ngaân haøng Nhaø nöôùc chi nhaùnh TPHCM ñaõ coù vaên baûn chæ ñaïo Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 11. 11. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 11 Hoäi ñoàng Quaûn trò Ngaân haøng Vieät Hoa giaûi quyeát nhanh choùng caùc khoaûn nôï coøn laïi. Cuï theå ngaân haøng phaûi raø soaùt laïi toaøn boä caùc con nôï chöa khôûi kieän vaø laäp thuû tuïc khôûi kieän, ñoàng thôøi ñaøm phaùn tieáp vôùi chuû nôï nöôùc ngoaøi. Maët khaùc, caùc coå ñoâng chieán löôïc cuûa Vieät Hoa cam keát vieäc tham gia taùi cô caáu, trong ñoù neâu roõ soá tieàn seõ ñoùng goùp ñeå hình thaønh voán ñieàu leä. Ñeà aùn taùi cô caáu Vieät Hoa ñaõ ñöôïc chænh söûa töông ñoái vaø hoäi ñoàng quaûn trò ngaân haøng chuaån bò thoâng qua laàn cuoái tröôùc khi trình Ngaân haøng Nhaø nöôùc. Ngoaøi vieäc thaùo gôõ döùt ñieåm nôï, hai bieän phaùp khaùc ñeå Vieät Hoa hoài sinh laø voán ñieàu leä vaø moät cô cheá hoã trôï ngaân haøng hoaït ñoäng thôøi gian ñaàu. Voán ñieàu leä cuûa Vieät Hoa treân thöïc teá khoâng coøn vì phaûi thöïc hieän nghóa vuï traû nôï. Theo ñeà aùn môùi, caùc coå ñoâng chieán löôïc caàn goùp vaøo 400 tæ ñoàng, coå ñoâng khaùc (bao goàm caû cuõ vaø môùi) goùp 100 tæ ñoàng. Nhö vaäy Vieät Hoa seõ coù voán ñieàu leä 500 tæ ñoàng. Hoäi ñoàng Quaûn trò Vieät Hoa chuû tröông khi ñi vaøo hoaït ñoäng seõ taäp trung vaøo tín duïng trung, daøi haïn vôùi möùc taêng bình quaân 20%/naêm treân toång dö nôï. Nguoàn voán ôû ñaâu ñeå thöïc hieän chuû tröông naøy? Ngaân haøng döï kieán chuû ñoäng taêng huy ñoäng tieàn göûi kyø haïn 13 thaùng töø daân cö vaø kieán nghò Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho pheùp phaùt haønh 1.000 tæ ñoàng traùi phieáu chuyeån ñoåi, kyø haïn 13 thaùng, vôùi laõi suaát 8%. Traùi phieáu seõ giuùp Vieät Hoa coù ngay moät löôïng voán huy ñoäng giaù thaønh thaáp ñeå cho vay. Ngoaøi ra, Vieät Hoa cuõng ñeà nghò Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho vay voán vôùi laõi suaát ñaëc bieät 3%/naêm. Vieät Hoa, vaøo thôøi hoaøng kim tröôùc naêm 1996, ñaõ coù maïng löôùi 10 chi nhaùnh, hai phoøng giao dòch vôùi toång soá nhaân vieân 314 ngöôøi. Nhöng hieän ngaân haøng chæ coøn duy nhaát hoäi sôû vaø 27 lao ñoäng. Muoán Vieät Hoa trôû laïi “thöông tröôøng ngaân haøng” nhö moät phaùp nhaân laønh maïnh taøi chính, thì söï hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc khoâng thoâi laø chöa ñuû. Caùi chính laø Vieät Hoa phaûi töï thaân vaän ñoäng, caûi toå toaøn dieän boä maùy quaûn trò ngaân haøng. ÔÛ ñaây vai troø cuûa coå ñoâng chieán löôïc heát söùc quan troïng, nhaát laø vieäc tuyeån choïn vaø baàu nhaân söï cho ban ñieàu haønh ngaân haøng taïi ñaïi hoäi coå ñoâng laàn hai saép tôùi. Beân caïnh ñoù, söï phaùt trieån cuûa Vieät Hoa phuï thuoäc vaøo khaùch haøng. Caùi teân Vieät Hoa vaø vieäc môû roäng maïng löôùi ôû Chôï Lôùn (TPHCM), nôi coù nhieàu doanh nghieäp ngöôøi Hoa vaø Hoa kieàu sinh soáng seõ laø theá maïnh thu huùt khaùch haøng cho ngaân haøng. Vieät Hoa coù theå khai thaùc ñaàu vaøo thoâng qua vieäc keâu goïi ngöôøi Hoa trong nöôùc uûng hoä, göûi tieát kieäm ôû ngaân haøng; keâu goïi ngöôøi Hoa ôû nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo Vieät Nam; khoâi phuïc dòch vuï kieàu hoái thoâng qua caùc taäp ñoaøn ngöôøi Hoa ôû beân ngoaøi. Ñoái vôùi ñaàu ra, coäng ñoàng doanh nghieäp nhoû vaø vöøa cuûa ngöôøi Hoa seõ laø ñoái töôïng khaùch haøng chuû yeáu maø Vieät Hoa nhaém ñeán. SCB phaùt haønh traùi phieáu chuyeån ñoåi cho IFC 18/01/2007 Thôøi Baùo Kinh Teá Saøi Goøn Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn (SCB) seõ baùn 10% coå phaàn cho Coâng ty Taøi chính Quoác teá (IFC) thoâng qua vieäc phaùt haønh traùi phieáu chuyeån ñoåi kyø haïn 13 thaùng. Laõi suaát cuûa traùi phieáu vaø tyû leä chuyeån ñoåi thaønh coå phieáu khi ñaùo haïn seõ ñöôïc hai beân thaûo luaän cuï theå trong ñôït ñaøm phaùn tôùi. Hieän IFC ñaõ khaûo saùt xong caùc maûng hoaït ñoäng vaø ñang tieáp xuùc vôùi caùc coå ñoâng lôùn cuûa SCB - oâng Leâ Quang Nhöôøng, Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò SCB, cho bieát. Theo oâng, trong thaùng 2-2007, SCB seõ taêng gaáp ñoâi voán ñieàu leä töø 600 tæ ñoàng hieän taïi leân 1.200 tæ ñoàng töø thaëng dö voán vaø lôïi nhuaän ñeå laïi, trong ñoù coù vieäc traû coå töùc naêm 2006 laø 16% baèng coå phieáu; ñoàng thôøi phaùt haønh theâm coå phieáu cho coå ñoâng hieän höõu vôùi giaù 1,2 trieäu ñoàng/coå phieáu (meänh giaù 1 trieäu ñoàng). Naêm ngoaùi SCB ñaõ phaùt haønh thaønh coâng 1.000 tæ ñoàng traùi phieáu chuyeån ñoåi, seõ chuyeån thaønh coå phaàn vaøo thaùng 12-2007. Ngaân haøng cuõng chuaån bò phaùt haønh theâm 1.400 tæ ñoàng traùi phieáu chuyeån ñoåi vaø toaøn boä soá traùi phieáu naøy seõ ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh coå phieáu tröôùc thôøi haïn traùi phieáu chuyeån ñoåi phaùt haønh cho IFC chuyeån thaønh coå phieáu. Döï kieán ñeán cuoái naêm 2008, khi IFC trôû thaønh coå ñoâng cuûa SCB, ngaân haøng naøy seõ coù voán ñieàu leä khoaûng 3.000 tæ ñoàng. Naêm 2006 lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa ngaân haøng ñaït 154,2 tæ ñoàng, gaáp ñoâi keá hoaïch ñeà ra vaø gaáp ba laàn naêm 2005. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 12. 12. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 12 Indovina phaùt haønh theû thanh toaùn 18/01/2007 Thôøi Baùo Kinh Teá Saøi Goøn Ngaân haøng lieân doanh Indovina vöøa ñöôïc caáp pheùp thöïc hieän nghieäp vuï phaùt haønh vaø thanh toaùn theû noäi ñòa. OÂng Leâ Höõu Duõng, Tröôûng phoøng Theû cuûa Indovina, cho bieát döï kieán seõ phaùt haønh 70.000 theû trong naêm ñaàu tieân, laép ñaët 10 maùy ATM taïi caùc ñieåm giao dòch cuûa ngaân haøng, vaø sau ñoù seõ ñaêng kyù keát noái vôùi moät lieân minh theû trong nöôùc. Indovina, laø ngaân haøng lieân doanh giöõa Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam (Incombank) vaø Ngaân haøng Cathay United cuûa Ñaøi Loan, döï kieán cuoái naêm nay seõ taêng voán ñieàu leä töø 35 trieäu ñoâ la Myõ hieän taïi leân 45 ñeán 70 trieäu ñoâ la Myõ. Naêm ngoaùi, ngaân haøng ñaït lôïi nhuaän 9 trieäu ñoâ la Myõ, taêng 60% so vôùi naêm 2005. Duøng theû ngaân haøng ñöôïc taëng 10 trieäu ñoàng baûo hieåm 18/01/2007 Ngöôøi Lao Ñoäng Naèm trong chöông trình lieân keát phaùt trieån saûn phaåm “Gia taêng tieän ích theû” giöõa Ngaân haøng TMCP Phöông Ñoâng (OCB) vaø Coâng ty Baûo hieåm Vieãn Ñoâng (VASS), töø ngaøy 15-1 ñeán 15-4-2007, khi khaùch haøng ñaêng kyù môû taøi khoaûn vaø söû duïng theû Lucky Oricombank seõ ñöôïc taëng goùi “Baûo hieåm an toaøn caù nhaân” cuûa VASS trong voøng 1 naêm vôùi soá tieàn baûo hieåm 10 trieäu ñoàng/theû. Theo VASS, saép tôùi, OCB vaø VASS seõ hôïp taùc phaùt trieån caùc saûn phaåm, dòch vuï lieân keát ngaân haøng-baûo hieåm vaø môû roäng hôïp taùc baûo hieåm nhaø baûo ñaûm theá chaáp ngaân haøng, baûo hieåm an toaøn cho ngöôøi vay, baûo hieåm tín duïng xuaát nhaäp khaåu... Nhu caàu vay vaøng taêng nheï 18/01/2007 Tuoåi Treû OÂng Phaïm Vaên Thieät - toång giaùm ñoác Ngaân haøng coå phaàn Xuaát nhaäp khaåu VN (Eximbank) - cho bieát nhu caàu vay voán baèng vaøng ñaõ taêng trôû laïi sau khi ngaân haøng naøy giaûm laõi suaát cho vay. Hieän laõi suaát cho vay ngaén haïn baèng vaøng cuûa Eximbank chæ coøn 4,5%/naêm. Caùc tröôøng hôïp vay caàm coá soå tieàn göûi baèng vaøng coù laõi suaát thaáp hôn: vay baèng vaøng SJC laõi suaát 4%/naêm, vay vaøng nguyeân lieäu laõi suaát 3,5%/naêm. Cuõng theo oâng Thieät, phaàn lôùn ngöôøi vay vaøng laø ñeå kinh doanh vaøng, soá ít mua nhaø. Baûo hieåm nhaân thoï chôø ‘tan baêng’ 18/01/2007 Ñaàu Tö Theo ñaïi dieän cuûa moät soá coâng ty baûo hieåm nhaân thoï, hieän caùc doanh nghieäp (DN) baûo hieåm ñang chôø ñôïi moät ñoäng thaùi raát quan troïng töø phía Boä taøi chính: ñoù laø vieäc xem xeùt thoâng qua saûn phaåm lieân keát giöõa baûo hieåm, tieát kieäm vaø ñaàu tö. Ñaây laø moät saûn phaåm coù söùc thu huùt raát lôùn treân thò tröôøng khi vöøa mang laïi cho khaùc haøng quyeàn lôïi ñöôïc baûo hieåm, vöøa ñaûm baûo ñöôïc laõi suaát thò tröôøng, vaø ñaëc bieät laø taïo ñöôïc khaû naêng ñaàu tö treân thò tröôøng voán. Tuy nhieân, ñaây laø moät saûn phaåm hoaøn toaøn môùi chöa coù trong danh muïc quaûn lyù cuûa caùc vaên baûn phaùp luaät neân caùc DN vaãn phaûi chôø Boä Taøi chính xem xeùt. Theo giôùi chuyeân moân, neáu ñöôïc thoâng qua ñaây ñöôïc ñaùnh giaù laø moät saûn phaåm chuû löïc giuùp “phaù baêng” cho thò tröôøng baûo hieåm nhaân thoï voán ñang raát traàm laéng trong hôn 1 naêm qua. Theo giaûi thích cuûa moät chuyeân gia taøi chính, baûo hieåm lieân keát ñaàu tö cho pheùp khaùc haøng tham gia ñaàu tö chöùng khoaùn. Vôùi saûn phaåm naøy, gaàn nhö baûo hieåm seõ trôû thaønh keânh huùt voán caïnh tranh tröïc tieáp vôùi caùc quyõ ñaàu tö. Noùi moät caùch noâm na, baûo hieåm ñaàu tö laø vieäc khaùc haøng mua saûn phaåm baûo hieåm vaø ñoùng tieàn haøng thaùng. Khi soá tieàn ñoùng leân ñeán moät möùc nhaát ñònh, khaùch haøng ñöôïc quyeàn tham gia ñaàu tö. Coâng ty baûo hieåm seõ ñöa ra moät danh muïc ñaàu tö ñeå khaùch haøng löïa choïn. Taát nhieân, soá tieàn ñaàu tö, thôøi haïn lôïi nhuaän cuûa töøng danh muïc khaùc nhau. Khaùch haøng choïn danh muïc coù khaû naêng mang laïi lôïi nhuaän cao thì möùc ñoä ruûi ro cuõng lôùn hôn vaø ngöôïc laïi. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 13. 13. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 13 Theo nhaän ñònh cuûa caùc coâng ty baûo hieåm nhaân thoï, taïi thò tröôøng Vieät Nam ñaây laø thôøi ñieåm thích hôïp nhaát ñeå trieån khai saûn phaåm naøy, do thò tröôøng chöùng khoaùn nieâm yeát vaø chöa nieâm yeát (OTC) ngaøy moät lôùn maïnh vaø ngöôøi daân ngaøy caøng quan taâm ñeán chöùng khoaùn hôn. OÂng Phuøng Ñaéc Loäc, Toång thö kyù Hieäp hoäi Baûo hieåm Vieät Nam cho bieát, söï ra ñôøi cuûa saûn phaåm noùi treân laø böôùc phaùt trieån taât yeáu cuûa baûo hieåm nhaân thoï vaø noù nhaém ñeán taàng lôùp trung löu, coù thu nhaäp khaù trong xaõ hoäi. “Vaán ñeà ñaët ra laø, soá tieàn baûo hieåm ñoùng ñeán möùc naøo laø ñuû lôùn ñeå khaùc haøng coù theå tham gia ñaàu tö? Soá tieàn nhoû, chaéc chaén seõ khoù ñaà tö, nhaát laø ñaàu tö chöùng khoaùn”, oâng Loäc noùi. Saûn phaåm môùi ñöôïc xem laø nieàm hy voïng cuûa baûo hieåm nhaân thoï ñeå gia taêng caùc hôïp ñoàng môùi. Hieän taïi, toác ñoä khai thaùc hôïp ñoàng môùi cuûa baûo hieåm nhaân thoï ñang chöõng laïi do caïnh tranh quyeát lieät töø phía ngaân haøng vaø ñaëc bieät laø söï buøng noå cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn… Theo Hieäp hoäi Baûo hieåm, toác ñoä taêng hôïp ñoàng baûo hieåm môùi chæ coøn khoaûng 1,4 trieäu hôïp ñoàng/ naêm. Vieäc ngaân haøng lieân tuïc taêng laõi suaát tieát kieäm ñaõ khieán caùc coâng ty baûo hieåm khoù tìm kieám khaùc haøng hôn, do söùc haáp daãn cuûa caùc saûn phaåm tích luyõ cuûa baûo hieåm khoâng theå ngang baèng laõi suaát tieàn göûi. Trong khi ñoù, vieäc thò tröôøng chöùng khoaùn buøng phaùt maïnh meõ trong naêm 2006 cuõng aûnh höôûng maïnh ñeán quyeát ñònh ñaàu tö cuûa nhieàu ngöôøi daân vaøo baûo hieåm nhaân thoï. Tuy vaäy, naêm 2007 vaãn laø naêm ñöôïc nhieàu doanh nghieäp kyø voïng cho söï phuïc hoài trôû laïi cuûa thò tröôøng baûo hieåm nhaân thoï. Caùc haõng baûo hieåm nöôùc ngoaøi coù thaâm nieân treân thò tröôøng chuaån bò traûi qua kyø ñaùo haïn caùc hôïp ñoàng ñeå taäp trung khai thaùc môùi. Rieâng Baûo Vieät Nhaân Thoï, doanh nghieäp Vieät Nam duy nhaát caïnh tranh ngang ngöûa vôùi caùc haõng nöôùc ngoaøi, cuõng ñaët ra moät muïc tieâu khaù cao laø ñaït taêng tröôûng daonh thu khai thaùc môùi 10%, gaàn gaáp ñoâi so vôùi naêm 2006 New York Life ruùt khoûi VN 18/01/2007 Tuoåi Treû New York Life, coâng ty baûo hieåm nhaân thoï lôùn nhaát taïi Myõ, vöøa thoâng baùo seõ ruùt khoûi thò tröôøng VN. Baø Erin Phaïm, ngöôøi phaùt ngoân cuûa New York Life taïi khu vöïc chaâu AÙ, cho bieát quyeát ñònh naøy nhaèm taäp trung nguoàn löïc vaøo caùc thò tröôøng khaùc maø New York Life ñang laøm aên toát hôn. Theo baø Erin Phaïm, vì khoâng theå taäp trung ñaàu tö ôû VN vaøo thôøi ñieåm naøy, New York Life thaáy cöù giöõ giaáy pheùp maø khoâng laøm gì caû laø khoâng coâng baèng cho VN. Ñöôïc bieát, New York Life chöa trieån khai hoaït ñoäng kinh doanh keå töø khi coù giaáy pheùp. Giaù vaøng taêng theâm 10.000 ñoàng/chæ 18/01/2007 VnExpress Coâng ty SJC saùng nay môû cöûa giao dòch taïi TP HCM ôû möùc 1,218-1,224 trieäu ñoàng/chæ, coøn taïi Haø Noäi laø 1,215-1,225 trieäu ñoàng, taêng 9.000-10.000 ñoàng so vôùi hoâm qua. Giaù vaøng theá giôùi cuõng ñaét theâm 10 USD/ounce, leân möùc cao nhaát trong voøng nöûa thaùng qua. Treân baûng giao dòch tröïc tuyeán Kitco.com vaøo luùc 11h tröa nay, giaù vaøng giao ngay taïi khu vöïc chaâu AÙ laø 632,20 USD/ounce, taêng gaàn 10 USD so vôùi chieàu qua. Thò tröôøng kim loaïi quyù theá giôùi nhöõng ngaøy ñaàu naêm 2007 khoâng coù nhieàu ñoät bieán. Vaøo ngaøy ñaàu tieân cuûa naêm môùi, giaù giao ngay choát 634,30 USD/ounce, vaø tieáp tuïc dao ñoäng trong khoaûng 620-630 trong 3 phieân sau ñoù. Ñeán 5/1, giaù giaûm maïnh xuoáng 605,10 USD/ounce vaø laïi quay veà ngöôõng treân 620 töø hoâm 12/1. Dieãn bieán giaù vaøng ñeâm qua baét nguoàn töø vieäc daàu leân giaù. Sau nhieàu ngaøy ñöùng ôû möùc thaáp, giaù daàu coù xu höôùng nhích leân vaø boû xa ngöôõng ñaùy 50 USD/thuøng. Trong phieân giao dòch ñeâm qua, giaù vaøng ñen ñaõ taêng 41 cent leân gaàn 53 USD/thuøng. Dieãn bieán môùi naøy khuyeán khích caùc nhaø ñaàu tö vöõng taâm hôn khi ñoå voán vaøo vaøng. Thöôøng thì moãi khi daàu taêng giaù seõ ñe doaï daãn tôùi laïm phaùt, vaø vaøng laïi trôû thaønh nôi caát tröõ taøi saûn ñöôïc öa chuoäng. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 14. 14. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 14 CHÖÙ N G KHOAÙ N VN Index taêng maïnh trôû laïi 18/01/2007 Toång Hôïp VN INDEX Trong phieân giao dòch ngaøy 18/1, chæ soá VN-Index cuûa TTGDCK TP.HCM ñaõ taêng 1200 maïnh trôû laïi vôùi möùc taêng 18,13% (töông ñöông taêng 1,88%) leân 983,09 ñieåm, so vôùi 1000 möùc kyû luïc laø 1.012,7 ñieåm ñaït ñöôïc trong ñôït giao dòch thöù 1 trong phieân giao dòch 800 saùng hoâm qua (ngaøy 17/1). 600 Khoái löôïng giao dòch toaøn thò tröôøng taêng maïnh so vôùi phieân tröôùc, ñaït treân 10.718 400 trieäu coå phieáu, töông öùng giaù trò treân 1.291 tyû ñoàng. 200 5 coå phieáu coù giaù taêng nhieàu nhaát goàm PVD +4.85%, SJS + 4.81%, SAM + 4.52%; 0 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 REE + 4.6%; BMP + 3.35%. 5 coå phieáu coù giaù giaûm nhieàu nhaát goàm KDC -4.89%, DHG -3.51%, GMD-4.97%, SSC -4.55%, vaø SFN -4.79%. 5 coå phieáu coù khoái löôïng khôùp leänh nhieàu nhaát goàm STB (1.327.250), VNM (1.006.310), VF1 (802.180), VSH (779.820), vaø PVD (680.450). Baûng keát quaû giao dòch chöùng khoaùn TTGDCKHCM ngaøy 18/01/2007 Coâng ty Ñoùng cöûa Ñoùng cöûa Thay ñoåi % thay ñoåi Khoái löôïng hoâm tröôùc hoâm nay ABT 138,000 140,000 2,000 1.45% 33,560 AGF 136,000 142,000 6,000 4.41% 55,260 ALT 59,000 61,500 2,500 4.24% 12,500 BBC 43,300 45,000 1,700 3.93% 85,060 BBT 17,000 17,400 400 2.35% 276,120 BHS 46,000 45,000 -1,000 -2.17% 71,630 BMC 86,500 90,500 4,000 4.62% 1,000 BMP 209,000 216,000 7,000 3.35% 291,870 BPC 27,000 26,500 -500 -1.85% 9,140 BT6 59,500 59,000 -500 -0.84% 7,540 BTC 11,700 12,000 300 2.56% 7,980 CAN 25,600 25,600 0 0.00% 5,800 CII 71,000 69,000 -2,000 -2.82% 296,850 CLC 48,500 48,500 0 0.00% 3,900 COM 42,000 42,000 0 0.00% 6,000 CYC 15,000 15,200 200 1.33% 18,990 DCT 27,000 26,500 -500 -1.85% 9,140 DHA 72,000 72,500 500 0.69% 22,920 DHG 290,000 275,000 -15,000 -5.17% 57,650 DIC 34,200 34,000 -200 -0.58% 10,900 Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 15. 15. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 15 DMC 147,000 143,000 -4,000 -2.72% 6,420 DNP 47,100 47,000 -100 -0.21% 38,250 DPC 38,100 40,000 1,900 4.99% 161,470 DRC 99,000 103,000 4,000 4.04% 128,360 DTT 43,000 45,000 2,000 4.65% 39,600 DXP 44,000 44,500 500 1.14% 4,700 FMC 89,500 89,500 0 0.00% 48,220 FPC 31,000 31,100 100 0.32% 21,300 FPT 550,000 551,000 1,000 0.18% 282,430 GIL 56,500 57,500 1,000 1.77% 57,560 GMC 51,500 54,000 2,500 4.85% 2,650 GMD 181,000 172,000 -9,000 -4.97% 388,170 HAP 45,000 47,200 2,200 4.89% 267,850 HAS 60,500 63,500 3,000 4.96% 31,360 HAX 43,800 43,800 0 0.00% 0 HBC 88,000 90,000 2,000 2.27% 9,350 HBD 30,900 30,900 0 0.00% 0 HMC 30,000 30,000 0 0.00% 17,020 HRC 197,000 195,000 -2,000 -1.02% 36,620 HTV 29,000 28,000 -1,000 -3.45% 18,900 IFS 39,000 39,000 0 0.00% 19,250 IMP 116,000 118,000 2,000 1.72% 59,940 ITA 123,000 129,000 6,000 4.88% 117,790 KDC 225,000 214,000 -11,000 -4.89% 54,630 KHA 27,400 25,900 -1,500 -5.47% 34,580 KHP 32,000 31,000 -1,000 -3.13% 102,260 LAF 14,500 14,300 -200 -1.38% 13,800 LBM 22,100 22,000 -100 -0.45% 6,600 LGC 59,000 58,000 -1,000 -1.69% 15,890 MCP 31,100 32,600 1,500 4.82% 4,600 MCV 45,000 45,000 0 0.00% 18,140 MHC 36,300 36,300 0 0.00% 43,680 NAV 120,000 125,000 5,000 4.17% 21,040 NHC 38,800 37,100 -1,700 -4.38% 100,000 NKD 171,000 174,000 3,000 1.75% 17,180 NSC 46,500 48,000 1,500 3.23% 3,010 PAC 47,000 45,000 -2,000 -4.26% 62,010 PGC 62,000 65,000 3,000 4.84% 99,910 PJT 42,000 44,100 2,100 5.00% 21,800 PMS 29,400 28,200 -1,200 -4.08% 24,440 PNC 23,000 22,900 -100 -0.43% 2,500 PRUBF1 13,200 13,100 -100 -0.76% 584,540 PVD 268,000 281,000 13,000 4.85% 680,450 RAL 111,000 111,000 0 0.00% 33,440 REE 174,000 182,000 8,000 4.60% 368,500 RHC 40,000 39,200 -800 -2.00% 8,160 SAF 42,000 40,000 -2,000 -4.76% 2,200 SAM 221,000 231,000 10,000 4.52% 366,290 SAV 49,000 51,000 2,000 4.08% 26,130 SCD 38,000 37,000 -1,000 -2.63% 49,260 SFC 46,300 45,000 -1,300 -2.81% 13,650 SFI 151,000 158,000 7,000 4.64% 32,210 SFN 83,500 79,500 -4,000 -4.79% 10,000 SGC 43,600 44,000 400 0.92% 2,900 SGH 75,000 75,000 0 0.00% 430,000 SHC 38,500 36,600 -1,900 -4.94% 26,730 SJ1 56,500 54,000 -2,500 -4.42% 8,810 SJD 45,700 45,000 -700 -1.53% 21,150 SJS 208,000 218,000 10,000 4.81% 12,580 Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 16. 16. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 16 SMC 43,500 45,600 2,100 4.83% 43,060 SSC 88,000 84,000 -4,000 -4.55% 17,020 STB 79,500 83,000 3,500 4.40% 1,327,250 TAC 64,000 62,000 -2,000 -3.13% 41,700 TCR 28,500 27,100 -1,400 -4.91% 42,420 TCT 59,500 62,000 2,500 4.20% 26,340 TDH 197,000 197,000 0 0.00% 189,370 TMC 44,900 47,000 2,100 4.68% 3,200 TMS 64,000 64,000 0 0.00% 27,130 TNA 37,500 38,000 500 1.33% 690,000 TRI 39,000 38,500 -500 -1.28% 23,870 TS4 40,900 38,900 -2,000 -4.89% 3,130 TTC 17,300 17,500 200 1.16% 30,370 TTP 85,500 89,500 4,000 4.68% 76,620 TYA 56,000 53,500 -2,500 -4.46% 113,620 UNI 40,300 42,000 1,700 4.22% 7,960 VFC 30,000 30,800 800 2.67% 40,070 VFMVF1 41,800 42,800 1,000 2.39% 802,180 VGP 44,000 41,800 -2,200 -5.00% 1,300 VID 57,500 55,000 -2,500 -4.35% 8,520 VIP 84,500 88,500 4,000 4.73% 210,420 VIS 46,500 46,500 0 0.00% 0 VNM 180,000 185,000 5,000 2.78% 1,006,310 VPK 21,500 22,500 1,000 4.65% 12,290 VSH 72,500 76,000 3,500 4.83% 779,820 VTA 17,000 17,000 0 0.00% 7,750 VTB 71,000 71,000 0 0.00% 30,300 VTC 36,000 36,000 0 0.00% 15,330 VN Index 983.09 % thay ñoåi 1.88% ______________________________________________________________________ Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 17. 17. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 Chöùng khoaùn Vieät Nam: tieàm naêng sinh lôøi thöù 3 theá giôùi 17/01/2007 Daân trí Theo saép haïng môùi nhaát do taïp chí taøi chính Motley Fool caäp nhaät ngaøy 16/01, Vieät Nam loït vaøo danh saùch 10 thò tröôøng chöùng khoaùn tieàm naêng nhaát cho caùc nhaø ñaàu tö theá giôùi. Ñieàu thuù vò hôn, ñaây laø moät trong nhöõng cuoäc ñua hieám hoi Vieät Nam “ghi ñieåm” cao hôn Trung Quoác. 2006 ñöôïc coi laø naêm phaùt ñaït cuûa giôùi ñaàu tö treân saøn Dow Jones khi thò tröôøng chöùng khoaùn lôùn nhaát nhì nöôùc Myõ vöôït moác 12.5000 ñieåm, ñaït taêng tröôûng 16% caû naêm. Tuy nhieân theo Motley Fool (taïp chí ñieän töû chuyeân veà coå phieáu, ñaàu tö vaø taøi chính caù nhaân raát coù uy tín cuûa Hoa Kyø), con soá naøy xem ra vaãn coøn khaù khieâm toán so vôùi keát quaû ñaït ñöôïc treân saøn chöùng khoaùn ôû caùc quoác gia ñang phaùt trieån. Trích baùo caùo töø coâng ty quaûn lyù voán vaø nghieân cöùu thò tröôøng chöùng khoaùn Birinyi Asso- ciates, top 10 “bull-market” ñöôïc saép haïng nhö sau: (“bull-market”: thò tröôøng coù giaù chöùng khoaùn theo xu höôùng ñi leân) STT Quoác gia Tyû leä sinh lôøi 1 Peru 168% 2 Venezuela 156% 3 Vieät Nam 145% 4 Trung Quoác 121% 5 Nga 92% 6 CostaRica 77% 7 Botswana 74% 8 Croatia 61% 9 Serbia & Montenegro 58% 10 Morocco 57% Ñieàu thuù vò laø danh saùch top 10 thò tröôøng chöùng khoaùn naøy cuõng ñaõ ñöôïc Motley Fool ñöa ra töø hoâm 13/12/2006, trích nguoàn töø Dow Jones vôùi moät keát quaû khaùc haún. Theo ñoù, caùc teân tuoåi chaâu AÙ nhö Vieät Nam, Trung Quoác khoâng heà ñöôïc nhaéc tôùi, vaø chæ soá lôïi nhuaän cao nhaát do Cyprus naém giöõ chæ ñaït möùc 159%. Baûng chæ soá xeáp haïngcuûa 10 Thò tröôøng cuûa Dow jnones STT Quoác gia Tyû leä sinh lôøi 1 Cyprus 159% 2 Slovenia 74% 3 Indonesia 60% 4 Venezuela 58% 5 Ba Lan 52% 6 Taây Ban Nha 47% 7 Thoå Nhó Kyø 40% 8 PhiLippines 40% 9 Na Uy 39% 10 Thuyû Ñieån 37% Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 18. 18. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 Vôùi baùo caùo môùi nhaát töø Birinyi Associates, Motley Fool khaúng ñònh ñoù laø keát quaû caäp nhaät nhaát vaø hoaøn toaøn ñaùng tin caäy. Giôùi taøi chính nöôùc ngoaøi tieáp tuïc tin töôûng TTCK Vieät Nam 18/01/2007 VietNamNet Maëc duø giaù coå phieáu Vieät Nam ñaõ taêng hôn 30% so vôùi ñaàu naêm 2007, taêng treân 300% so vôùi ñaàu naêm 2006 vaø ñöôïc cho laø “ñang ôû möùc cao ngaát ngöôûng” neáu xeùt theo caùc phaân tích cô baûn, caùc taäp ñoaøn taøi chính nöôùc ngoaøi vaãn coi Vieät Nam laø nôi ñaàu tö lyù töôûng vaø ñang ñoå tieàn vaøo ñaây. Nhieàu nhaø ñaàu tö taøi chính nöôùc ngoaøi, trong ñoù coù nhöõng caùi teân ñaùng chuù yù nhö Ngaân haøng JP Chase Morgan, Citigroup, ABN Amro, Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, Dragon Capital … ñang nhìn nhaän Vieät Nam nhö laø moät ñieåm ñeán haøng ñaàu trong naêm 2007 bôûi Vieät Nam ñaõ chính thöùc trôû thaønh vieân WTO, oån ñònh veà moâi tröôøng chính trò - xaõ hoäi vaø coù moâi tröôøng ñaàu tö ngaøy caøng hoaøn thieän. Ngaân haøng JP Chase Morgan cho bieát Vieät Nam seõ laø thò tröôøng öu tieân soá moät ñeå ñaàu tö cuûa Ngaân haøng naøy trong naêm 2007. Trong khi ñoù, Coâng ty Dragon Capital thì cho raèng moâi tröôøng ñaàu tö taïi Vieät Nam laø raát coù tieàm naêng vaø coù tính daøi haïn. Caùc ñaïi gia taøi chính nöôùc ngoaøi ñang kyø voïng vaøo söï thaønh coâng cuûa moät neàn kinh teá ñöôïc ñaùnh giaù laø phaùt trieån nhanh nhaát chaâu AÙ. Theo caùc chuyeân gia, kinh teá Vieät Nam seõ tieáp tuïc taêng tröôûng maïnh vôùi söï taùc ñoäng tích cöïc töø nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (FDI) ñang ngaøy caøng gia taêng, ñaëc bieät vaøo caùc lónh vöïc nhö coâng ngheä cao vaø baát ñoäng saûn. Rieâng veà TTCK, caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi (maø chuû yeáu laø caùc quyõ ñaàu tö), tieáp tuïc taêng cöôøng mua vaøo.Beân caïnh ñoù, theo ñieàu tra môùi nhaát veà loøng tin ngöôøi tieâu duøng do MasterCard Worldwide vöøa coâng boá ngaøy 17/1, Vieät Nam ñaõ trôû thaønh thò tröôøng laïc quan nhaát chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông. Ñaây cuõng laø moät yeáu toá giuùp caùc taäp ñoaøn taøi chính ñöa ra quyeát ñònh ñaàu tö cuûa mình vaøo Vieät Nam. Tuy nhieân, tröôùc ñoù, moät ñaïi dieän toå chöùc ñaàu tö taøi chính nöôùc ngoaøi ñang coù maët taïi Vieät Nam ñaõ khaúng ñònh khoâng mua vaøo caùc coå phieáu baèng moïi caùch, ñaëc bieät laø caùc coå phieáu treân saøn vôùi möùc giaù ñaõ taêng quaù cao. Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi coù moät danh muïc ñaàu tö khaù ña daïng, bao goàm moät phaàn lôùn caùc coå phieáu chöa nieâm yeát hoaëc ñaêng kyù giao dòch treân caùc saøn chöùng khoaùn cuûa Vieät Nam. Nôû roä kieåu ñaàu cô chöùng khoaùn nhôø thoâng tin noäi giaùn 18/01/2007 VnExpress Quan saùt nhieàu phieân giao dòch, ngöôøi ta khoâng hieåu sao moät vaøi loaïi coå phieáu töï nhieân ñöôïc mua nhieàu. Ngay sau ñoù doanh nghieäp coâng boá thoâng tin toát, giaù coå phieáu taêng vuøn vuït. Hieäp hoäi caùc nhaø ñaàu tö taøi chính lo ngaïi hieän töôïng thoâng tin cuûa coâng ty nieâm yeát bò roø ræ tröôùc khi ñöa ra coâng chuùng. Hieäp hoäi caùc nhaø ñaàu tö taøi chính (VAFI) vöøa coù vaên baûn kieán nghò Boä Taøi chính nhanh choùng chuyeån ñoåi caùc trung taâm giao dòch chöùng khoaùn thaønh caùc coâng ty coå phaàn. VAFI baøy toû lo ngaïi moâ hình hoaït ñoäng hieän nay taïo cô hoäi cho thoâng tin giao dòch noäi giaùn ngaøy caøng phaùt trieån taïi caùc trung taâm giao dòch chöùng khoaùn. Caùc coâng ty nieâm yeát vaø ñaêng kyù giao dòch khoâng ñöôïc coâng boá thoâng tin roäng raõi trong cuøng moät thôøi ñieåm, maø phaûi göûi thoâng tin cho Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn tröôùc ñeå caùc trung taâm naøy coâng boá. Cô cheá naøy coù theå laøm phaùt sinh tình traïng roø ræ thoâng tin tröôùc khi ñöôïc ñöa ra coâng chuùng. Taïi nhieàu phieân ñaáu giaù, thoâng tin noäi giaùn veà danh saùch caùc nhaø ñaàu tö toå chöùc ( trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi) tham gia ñaáu giaù coå phaàn bò roø ræ phoå bieán vaø trôû thaønh cô cheá xin cho. Tình traïng naøy gaây thieät haïi cho ñoâng ñaûo nhaø ñaàu tö caù nhaân khoâng coù moái quan heä. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 19. 19. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 19 OÂng Nguyeãn Hoaøng Haûi, Toång thö kyù Hieäp hoäi caùc nhaø ñaàu tö taøi chính ñeà xuaát cho pheùp caùc doanh nghieäp coâng boá thoâng tin göûi ñoàng thôøi cho Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn vaø caùc cô quan thoâng tin ñaïi chuùng. Traàn Vaên Duõng, Giaùm ñoác Trung taâm giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi cho raèng khoâng theå thöïc hieän nhö vaäy. Lyù do laø cô quan quaûn lyù thò tröôøng phaûi laø ñaàu moái tieáp nhaän thoâng tin, coù nhöõng thoâng tin nhaïy caûm, ñoâi khi phaûi cho döøng giao dòch roài môùi coâng boá. VN chöa xaûy ra tröôøng hôïp naøy nhöng trong töông lai gaàn coù theå xaûy ra. OÂng Duõng cuõng thöøa nhaän caùc trung taâm giao dòch chöùng khoaùn phaûi quaûn lyù chaët cheõ hôn nöõa ñeà phoøng roø ræ thoâng tin bôûi hieän nay tin töø caùc doanh nghieäp ñöôïc chuyeån sang phoøng ñaêng kyù giao dòch, taïi ñaây nhaân vieân soaïn tin trình laõnh ñaïo trung taâm roài môùi coâng boá ra thò tröôøng. Nhaø ñaàu tö coøn maïo hieåm 18/01/2007 Ngöôøi Lao Ñoäng Trong thôøi gian ngaén, soá coâng ty nieâm yeát taïi hai trung taâm giao dòch chöùng khoaùn (CK) TPHCM vaø Haø Noäi ñaõ gaàn 196. Soá löôïng taøi khoaûn giao dòch cuûa caùc nhaø ñaàu tö ñaït gaàn 100.000. Theo oâng Vuõ Baèng, Chuû tòch UÛy ban CK Nhaø nöôùc, ñeán heát quyù I/2007 seõ coù khoaûng 40 coâng ty CK chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng. Nhieàu saøn giao dòch môùi cuûa caùc coâng ty CK ñaõ ñöôïc môû theâm. Baây giôø ôû ñaâu cuõng thaáy noùi veà ñaàu tö mua baùn coå phieáu, veà lôïi nhuaän ñeán khoâng töôûng treân thò tröôøng CK. Taát caû môùi chæ laø söï phaùt trieån veà soá löôïng, coøn chaát löôïng thì coù nhieàu vaán ñeà caàn baøn. Treân caùc saøn giao dòch CK hieän nay, haàu heát caùc nhaø ñaàu tö môùi chæ bieát vaøi thuû tuïc môû taøi khoaûn, vieát phieáu mua baùn, theo doõi giaù coå phieáu treân baûng ñieän... Vôùi kieán thöùc nhö vaäy maø mang vaøi chuïc, thaäm chí vaøi traêm trieäu ñoàng ñeán kinh doanh mua baùn coå phieáu thì thaät maïo hieåm. Thò tröôøng CK laø nôi ñaàu tö kinh doanh ñoøi hoûi haøm löôïng chaát xaùm cao, ñoä ruûi ro khoâng keùm ñaùnh baïc. Ngay caû caùc nhaø ñaàu tö ñaõ theo hoïc caùc khoùa cô baûn veà thò tröôøng CK cuõng chöa ñuû, vì kieán thöùc tieáp nhaän coøn mang ñaäm tính saùch vôû. Hoï caàn ñöôïc caùc chuyeân gia ñaàu tö coù kinh nghieäm tö vaán tröôùc khi boû tieàn ñaàu tö mua baùn coå phieáu. Töø khi thò tröôøng CK ôû VN môû ra, duø nghieäp vuï tö vaán ñaàu tö ñaõ ñöôïc ñaêng kyù laø moät trong nhöõng chöùc naêng cuûa coâng ty CK, nhöng ñeán nay haàu nhö vaãn boû ngoû. Vaøi coâng ty CK coù toå chöùc giôùi thieäu sô qua veà caùc hoaït ñoäng giao dòch vaø dieãn bieán thò tröôøng, nhöng chæ laø nhöõng kieán thöùc sô khôûi. Coù leõ do nghieäp vuï naøy mang tính caïnh tranh nhieàu hôn laø thu lôïi nhuaän neân caùc coâng ty CK ñaõ khoâng voäi gì phaûi phaùt trieån. Ñieàu caùc coâng ty CK ñang nhaém tôùi hieän nay laø thu huùt laøm moâi giôùi cho caùc toå chöùc ñaàu tö, caùc quyõ ñaàu tö coù khoái löôïng giao dòch lôùn, hôn laø nhaø ñaàu tö caù nhaân nhoû leû. Do ñoù, caùc nhaø ñaàu tö treân saøn giao dòch CK khoâng theå troâng chôø vaøo nguoàn tö vaán ñaàu tö naøy. Tình traïng chung treân thò tröôøng CK hieän nay laø ngöôøi leân saøn tröôùc tö vaán cho ngöôøi leân saøn sau. Ngöôøi coù kinh nghieäm thì bieát döøng mua, baùn khi caàn thieát. Ngöôøi chöa coù kinh nghieäm thì mua, baùn theo soá ñoâng. Thò tröôøng CK “luùc noùng, luùc laïnh” laø vaäy. Neáu tình hình naøy vaãn tieáp dieãn thì söï thua loã cuûa caùc nhaø ñaàu tö theo caáp soá nhaân laø khoâng theå traùnh khoûi. Vì söï phaùt trieån chung veà chaát löôïng cuûa thò tröôøng CK vaø traùnh ruûi ro cho nhaø ñaàu tö caù nhaân, caùc coâng ty CK ñaõ ñeán luùc phaûi trieån khai nghieäp vuï naøy. “Thò tröôøng hieän nay laø bình thöôøng” 18/01/2007 VnEconomy Theo Nguyeãn Ñoan Huøng, Phoù chuû tòch UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc, thò tröôøng lieân tuïc taêng giaù noùng trong hai tuaàn vöøa qua laø do nhöõng nguyeân nhaân: Neáu nhìn vaøo goùc ñoä kinh teá vó moâ noùi chung, söï phaùt trieån cuûa kinh teá Vieät Nam raát khaû quan. Vieät Nam ñaõ gia nhaäp Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO), Vieät Nam cuõng ñaõ thöïc hieän thaønh coâng Hoäi nghò APEC vôùi khaúng ñònh hoäi nhaäp vöõng chaéc. Neàn kinh teá Vieät Nam taêng tröôûng hôn 8% vaø duy trì möùc taêng trong thôøi gian tôùi. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 20. 20. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 20 Ñieàu naøy khieán caùc nhaø ñaàu tö, ñaëc bieät laø nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi coù nieàm tin vöõng chaéc vaø kyø voïng vaøo söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. Ngoaøi ra, baùo caùo veà tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2006 cuûa moät soá coâng ty nieâm yeát noùi chung khaû quan. Nhieàu coâng ty coâng boá möùc chi traû coå töùc cao (ñaëc bieät laø traû coå töùc baèng coå phieáu) hoaëc coù nhu caàu môû roäng saûn xuaát kinh doanh thoâng qua phaùt haønh coå phieáu ñeå taêng voán vaø baùn öu ñaõi coå phieáu cho coå ñoâng hieän höõu, taïo taâm lyù nhaø ñaàu tö saên luøng coå phieáu ñeå höôûng quyeàn mua coå phieáu. Hieän nay cung - caàu treân thò tröôøng bò taùc ñoäng bôûi nhieàu yeáu toá. Veà cung thì taêng tröôûng hoaøn toaøn bình thöôøng vaø seõ phaùt trieån nöõa trong thôøi gian tôùi. Ñaëc bieät hai thaùng qua, cung coù taêng tröôûng maïnh, theå hieän qua soá coâng ty leân nieâm yeát trong hai trung taâm giao dòch chöùng khoaùn taêng voït, gaàn 200 coâng ty. Nhö vaäy, haøng hoùa ñöa ra thò tröôøng chöùng khoaùn taêng maïnh. Giaù trò voán hoùa vöôït quaù chæ tieâu cuûa 2010, ñaït 23-24% GDP cuûa naêm 2005. Caàu chòu taùc ñoäng töø nhieàu nguoàn khaùc nhau: nguoàn voán trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Veà phía nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, loøng tin vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam ñang ngaøy caøng gia taêng, theå hieän qua soá löôïng nhaø ñaàu tö vaø caùc quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam taêng maïnh, giaù trò giaûi ngaân taêng leân. Veà phía nhaø ñaàu tö trong nöôùc, söï tham gia cuõng maïnh hôn, soá löôïng taøi khoaûn giao dòch chöùng khoaùn môû ra gaáp nhieàu laàn so vôùi naêm 2005. Xeùt veà tính chaát ñaàu tö, trong caàu ñaàu tö coù hai loaïi ñaàu tö: ñaàu tö mang tính daøi haïn vaø ñaàu tö ngaén haïn laø ñaàu cô. Nhöõng nhaø ñaàu cô coù theå kieám lôïi nhuaän thoâng qua vieäc mua thaáp baùn cao. Nhoùm ñaàu tö daøi haïn mua baùn coå phieáu döïa treân coå töùc, giaù trò gia taêng cuûa coå phieáu. Ngoaøi ra, coøn moät nhoùm nhoû caùc nhaø ñaàu tö theo phong traøo. Ñaây coù leõ laø ñaëc thuø rieâng coù cuûa nhöõng thò tröôøng chöùng khoaùn môùi noåi nhö thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam môùi ra ñôøi. Nhoùm naøy ñaàu tö theo hình thöùc khi giaù leân giaù mua coøn khi xuoáng giaù laïi baùn, khoâng hieåu bieát nhieàu veà thò tröôøng vaø chòu nhieàu ruûi ro thieät thoøi lôùn. Hieän nay, UÛy ban Chöùng khoaùn giaùm saùt khaù chaët cheõ giao dòch, vì vieäc laøm giaù naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi moät nhoùm thoâng ñoàng vôùi nhau ñeå laøm giaù. Cho tôùi nay, caùc giao dòch maø UÛy ban kieåm soaùt thì chöa coù daáu hieäu naøo roõ raøng, maëc duø coù moät vaøi giao dòch giöõa nhöõng ngöôøi lieân quan tôùi nhau coù thöïc hieän. Tuy nhieân, caùi ñoù khoâng nhieàu vaø ngöôøi ta thöïc hieän qua khôùp leänh, maø thoâng thöôøng khôùp leänh do maùy thöïc hieän, khoâng phaûi laø giao dòch thoûa thuaän, neân khoâng theå keát luaän ñöôïc. Trong thôøi gian tôùi, UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc ñang coá gaéng xaây döïng heä thoáng giaùm saùt thoâng qua heä thoáng tin hoïc cuûa UÛy ban, thoâng qua ñoù kieåm soaùt ñöôïc toaøn boä caùc giao dòch trong quaù khöù vaø hieän taïi, ñeå coù theå döïng laïi toaøn boä böùc tranh trong quaù trình giao dòch ñoù vaø thoâng qua ñoù coù theå giaùm saùt toát hôn nhöõng vieäc goïi laø laøm giaù giao dòch treân thò tröôøng. Trong xu theá thò tröôøng taêng cao vaø taêng lieân tuïc trong nhieàu thaùng qua, caùc nhaø ñaàu tö caàn thaän troïng, coù söï nghieân cöùu, phaân tích ñaùnh giaù veà hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty ñeå coù quyeát ñònh ñaàu tö moät caùch ñuùng ñaén, heát söùc traùnh taâm lyù ñaàu tö theo phong traøo vaø theo tin ñoàn. UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc seõ taêng cöôøng coâng taùc giaùm saùt hoaït ñoäng thò tröôøng, ñaëc bieät chuù yù ñeán nhöõng giao dòch baát thöôøng, giao dòch vôùi khoái löôïng lôùn vaø yeâu caàu caùc coâng ty nieâm yeát coù coå phieáu taêng giaù lieân tuïc phaûi coâng boá ngay, thöôøng xuyeân veà tình hình taøi chính, hoaït ñoäng kinh doanh hieän nay cuûa caùc coâng ty. Caùc coâng ty chöùng khoaùn caàn naâng cao chaát löôïng dòch vuï ñaûm baûo nguyeân taéc bình ñaúng coâng khai trong giao dòch chöùng khoaùn. UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc seõ phoái hôïp vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñeå naém baét tình hình giao dòch Repo, caàm coá, luoàng voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007
 21. 21. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 21 Coâng ty chöùng khoaùn laøm kieâu 18/1/2007 VnExpress Thò tröôøng chöùng khoaùn buøng noå khieán löôïng khaùch ñoå veà caùc coâng ty taêng theo caáp soá nhaân. Thay vì phaûi môøi chaøo nhaõ nhaën, trong caûnh moät ngöôøi baùn vaïn ngöôøi mua, nhaø moâi giôùi khoâng ñuû thôøi gian ñeå xöû lyù yeâu caàu cuûa 'thöôïng ñeá', thaäm chí coøn phaân bieät ñoái xöû nhaø ñaàu tö lôùn, nhoû. Phaïm Ñöùc Thaéng, Tröôûng phoøng kinh doanh VCBS cho hay nhöõng baát tieän treân laø coù, nhöng hieän chöa khaéc phuïc ñöôïc do coâng ty quaù taûi, thöôøng cöù ñeán 9h saùng coâng ty ñaõ heát khaû naêng nhaäp leänh. Coøn oâng Nguyeãn Hoàng Nam, Giaùm ñoác Coâng ty Chöùng khoaùn Saøi Goøn (SSI) cho raèng, sôû dó xaûy ra nhöõng sai soùt treân laø do löôïng nhaø ñaàu tö thôøi gian gaàn ñaây taêng ñoät bieán khieán saøn SSI trôû neân quaù taûi. Cöôøng ñoä laøm vieäc cuûa nhaân vieân cuõng theo ñoù maø taêng leân. quot;Ñoâi khi nhaân vieân khoù loøng ñaùp öùng noåi tröôùc moät löôïng yeâu caàu quaù lôùnquot;, oâng noùi. Vì vaäy, tröôùc Teát AÂm lòch 2007, SSI seõ môû theâm chi nhaùnh taïi Nguyeãn Hueä, quaän 1 cuøng vôùi vieäc gia taêng soá löôïng nhaân vieân. May Nhaø Beø ruùt hoà sô ñaêng kyù giao dòch 17/01/2007 VnEpress Trung taâm Giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi vöøa chaáp thuaän cho Coâng ty coå phaàn May Nhaø Beø ruùt hoà sô ñaêng kyù giao dòch coå phieáu. Khoâng kòp leân saøn trong naêm 2006 laø lyù do chính doanh nghieäp naøy xin ruùt lui. Ngoaøi May Nhaø Beø coù khoaûng 3-4 doanh nghieäp ñaõ noäp hoà sô xin giao dòch taïi Trung taâm Chöùng khoaùn Haø Noäi, nay xin ruùt lui nhö Ngaân haøng Quoác teá, Coâng ty Soâng Ñaø 101, Coâng ty coå phaàn Vieät Thaùi. Cuõng coù doanh nghieäp ñaõ nhaän giaáy pheùp giao dòch trong naêm 2006 nhö Mai Linh laïi chöa nieâm yeát. OÂng Traàn Vaên Duõng, Giaùm ñoác Trung taâm Chöùng khoaùn Haø Noäi cho hay ñaàu naêm 2007 soá hoà sô xin giao dòch taïi trung taâm raát ít do doanh nghieäp ñaõ coá chaïy ñua leân saøn trong naêm 2006. OÂng Duõng döï baùo, khoaûng cuoái quyù II naêm nay seõ coù nhieàu doanh nghieäp xin giao dòch hôn Coå phaàn khu coâng nghieäp cao giaù 17/01/2007 Lao Ñoäng Hôn 2,29 trieäu coå phaàn cuûa Coâng ty Khu coâng nghieäp Hieäp Phöôùc vöøa ñöôïc baùn heát qua phieân ñaáu giaù taïi TTGDCK TP HCM vôùi giaù trung bình ñaït 225.659 ñoàng. Ñaõ coù 2.195 nhaø ñaàu tö tham gia vôùi khoái löôïng chaøo mua tôùi 94,93 trieäu coå phaàn, gaáp 41 laàn löôïng chaøo baùn. Moät toå chöùc ñaàu tö ñaõ ñaët leänh thu mua toaøn boä soá coå phaàn chaøo baùn, nhöng khoâng thaønh coâng. Keát quaû chæ coù 11 nhaø ñaàu tö mua ñöôïc vôùi möùc chaøo cao nhaát ñaït 20,1 trieäu ñoàng/coå phaàn, giaù chaøo thaáp nhaát ñaït 207.000 ñoàng, giaù truùng thaàu bình quaân ñaït 225.659 ñoàng. TNA chi traû coå töùc ñôït II naêm 2006 17/01/2007 TTGDCKHCM Coâng ty CP TM – XNK Thieân Nam thoâng baùo traû coå töùc ñôït II naêm 2006 vôùi tyû leä coå töùc laø 10% (1.000 ñoàng/ coå phieáu). Ngaøy thanh toaùn coå töùc ñôït II naêm 2006 laø töø ngaøy 01/02/2007. Meänh giaù: 10.000 ñoàng (möôøi ngaøn ñoàng). Caáp giaáy pheùp Vaên phoøng ñaïi dieän cuûa Dragon Capital Group Limited 17/01/2007 TTGDCKHCM Ngaøy 17 thaùng 01 naêm 2007, Uyû ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc ñaõ caáp Giaáy pheùp Vaên phoøng ñaïi dieän toå chöùc kinh doanh chöùng khoaùn nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam soá 10/UBCK-VPÑD cho pheùp Coâng ty Dragon Capital Group Limited, truï sôû chính taïi Road Town, Tortola, British Virgin Islands ñöôïc ñaët Vaên phoøng ñaïi dieän taïi Thaønh phoá Haø Noäi vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i 18 - 01 - 2007

×