17 th¸ng 01 n¨m 2007

Môc lôc
KINH TEÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3   Toån...
17 th¸ng 01 n¨m 2007         2

Môc lôc

 ñeán naêm 2010                     39    Maïng C...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                            17 th¸ng 01...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                               17 th...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                            17 th¸ng 0...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                           17 th¸ng 01 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                             17 th¸ng ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                           17 th¸ng 01 ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                               17 th...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                              17 th¸n...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                              17 th¸n...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                            17 th¸ng 0...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                            17 th¸ng 01...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                             17 th¸ng...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                             17 th¸ng ...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                            17 th¸ng 0...
Kinh doanh & th−¬ng m¹i
                                            17 th¸ng 0...
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai

1,069 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,069
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

170107 Ban Tin Kinh Doanh Thuong Mai

 1. 1. 17 th¸ng 01 n¨m 2007 Môc lôc KINH TEÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Toång keát hoaït ñoäng TTGDCK Haø Noäi naêm 2006 23 Kinh teá Vieät Nam: Caûnh baùo taêng tröôûng noùng 3 P/E bao nhieâu laø vöøa? 25 Vieät Nam xeáp haïng thaáp veà chæ soá töï do kinh teá 4 Thò tröôøng chöùng khoaùn taêng noùng : Möøng hay lo? 26 THÖÔNG MAÏI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Thôøi cuûa caùc quyõ ñaàu tö 27 Vì sao ngaønh theùp thua loã? 5 Theâm moät soá quyõ ñaàu tö teân tuoåi taïi Vieät Nam 28 Thueá haï, giaù xe cuõ nhaäp khaåu coù theå giaûm tôùi 15% 6 Coå phieáu daàu khí bò ñoát noùng 29 Giaù oâtoâ giaûm, xe ña duïng leân ngoâi 7 Coù ñaëc quyeàn thoâng tin taïi saøn chöùng khoaùn? 30 Kieän phaù giaù: Vieät Nam thoaùt khoûi pheùp tính Coå phieáu coâng ty chöùng khoaùn haï nhieät 30 Zeroing cuûa Myõ 8 Coå phieáu theùp keùm haáp daãn 31 Ñôn haøng cuûa nhieàu doanh nghieäp da giaøy giaûm ITACO leân keá hoaïch huy ñoäng 1.450 tyû ñoàng 31 30% - 35% 9 Nhieät ñieän Phaû Laïi baùn theâm 27% coå phaàn nhaø nöôùc 31 Giaûm thueá nhaäp khaåu cho 30 nhoùm haøng linh Kido baùn ñaáu giaù 900.000 coå phaàn phoå thoâng vaøo 2.2 31 kieän ñieän töû 9 SSI môû chi nhaùnh môùi taïi Haø Noäi 31 Haøng hoùa xuaát xöù töø Laøo coù thueá nhaäp khaåu 0% 10 Bibica phaùt trieån quy moâ lôùn 32 Philippines tieáp tuïc aùp thueá phuï thu maët haøng vaät Môû cuoäc thi “Mekong Capital – thaùch thöùc lieäu xaây döïng 10 20 trieäu USD” 32 COÂNG NGHIEÄP & ÑAÀU TÖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Coâng ty coå phaàn Ñaïi lyù vaän taûi SAFI: Vöõng vaøng Ñeán 2010, Vieät Nam seõ dö thöøa xi maêng 10 trong “bieån lôùn” 33 Ñaàu tö vaøo coâng ngheä cao tieáp tuïc “noùng” 11 ABT laáy yù kieán coå ñoâng ñeå taêng voán ñieàu leä 33 Khôûi ñoäng ñaàu tö khu ñoâ thò coâng nghieäp caûng DOANH NGHIäEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Hieäp Phöôùc 12 Haønh khaùch treân maùy bay gaëp söï coá veà tôùi Haø Noäi 34 NGAÂN HAØNG - TAØI CHÍNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Seõ coå phaàn hoùa ba toång coâng ty deät may môùi 34 Vieät Nam-Ñieåm ñeán haøng ñaàu veà ñaàu tö taøi chính 12 5 thöông hieäu oâtoâ ñöôïc yeâu thích nhaát 34 Laõnh ñaïo caùc ngaân haøng noùi veà naêm 2007 13 Mercedes-Benz Vieät Nam giaûm giaù baùn kyû luïc 35 Ngaân haøng taêng voán ñieàu leä, coå ñoâng ñöôïc lôïi 15 “Chìa khoùa” thaønh coâng cuûa Toyota Vieät Nam naêm VCB vaø MHB seõ leân saøn 16 2006 35 Ngaân haøng Phöông Nam baùn coå phaàn cho UOB 16 Taäp ñoaøn Bæ DEME ñaàu tö Hapa CTCP Hapaco 36 Tö vaán ñaàu tö taøi chính coøn ít ñöôïc quan taâm 16 Khaùnh thaønh nhaø maùy lieân doanh deät Laøo-VN Lôïi nhuaän Sacombank taêng 78% 17 taïi Laøo 36 ABBank taêng laõi suaát 18 Kim ngaïch xuaát khaåu xe maùy cuûa Honda ñaõ vöôït Southern Bank phaùt trieån maïnh 18 143 trieäu USD 36 Incombank hôïp taùc vôùi VDB 18 AAA môû roäng baûo hieåm xe gaén maùy 37 G-Bank taêng laõi suaát tieát kieäm VND 18 Ñaàu tö 60 tæ ñoàng xaây nhaø maùy môùi 37 Eximbank trieån khai “Tieát kieäm linh hoaït” 19 Ra maét caâu laïc boä caùc “seáp” 37 ADB hoã trôï Vieät Nam caûi thieän moâi tröôøng CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG & TAØI NGUYEÂN . . . . . . . . . . . . . 38 kinh doanh 19 Voán ODA giai ñoaïn 2006 – 2010 taäp trung vaøo VNPT seõ cung caáp dòch vuï kieàu hoái 19 phaùt trieån haï taàng 38 Citigroup thay thöông hieäu 19 Ñang choïn toång thaàu cho döï aùn tuyeán metro Haø Noäi 38 CHÖÙNG KHOAÙN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Taäp ñoaøn Daàu khí Vieät Nam hôïp taùc ñaàu tö VN Index gaëp caûn tröôùc ngöôõng 1.000 ñieåm 20 taïi Ñaø Naüng 38 Baûng keát quaû giao dòch chöùng khoaùn Caû nöôùc ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch söû duïng ñaát TTGDCKTPHCM ngaøy 17/01/2007 21 Héi doanh nghiÖp trÎ hµ néi Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i §T: (84-4) 9724445, Fax:(84-4) 9724446 Qu¶n lý bëi ECS Co., Ltd. S¸ng kiÕn cña DANIDA Phßng 205, Kh¸ch s¹n Tuæi trÎ Sè 02 TrÇn Th¸nh T«ng, Hµ néi, ViÖt nam Email: tbic@ecs.com.vn hoÆc dntre.hn@fpt.vn © All Rights Reserved Website:http://www.hanoiba.org.vn
 2. 2. 17 th¸ng 01 n¨m 2007 2 Môc lôc ñeán naêm 2010 39 Maïng CDMA: Chôø söï böùt phaù 44 Nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát khieáu naïi veà CHÍNH PHUÛ & LUAÄT 44 giaù ñieän môùi 39 Vieät Nam ñang ôû giai ñoaïn quan troïng trong lòch sö 44 û Giaù gas giaûm 4.000-5.000 ñoàng/bình 12kg 39 Baét ñaàu phieân ñaøm phaùn chính thöùc veà Hieäp ñònh XAÂY DÖÏNG & DU LÒCH 40 ñoái taùc kinh teá Vieät Nam - Nhaät Baûn 45 Nhu caàu nhaø cao caáp cho thueâ seõ sôùm giaûm 40 THEÁ GIÔÙI 46 TP.HCM: Trung taâm Ñoâng Nam A Ù41 Giaù daàu giaûm döôùi 53 USD/thuøng 46 NOÂNG NGHIEÄP41 Chính quyeàn Ñöùc sôï maát quyeàn löïc trong Airbus 46 Ngaønh thuûy saûn caàn coù caùch laøm aên lôùn treân bieån 41 TTCK Chaâu AÂu giaûm 47 Vieät Nam s eõ cung caáp cho Philippines 474.000 taán Chöùng khoaùn chaâu AÙ ñoàng loaït taêng 47 gaïo 42 Chöùng khoaùn Myõ - Nhaät baét tay hôïp taùc 47 Ñaåy nhanh tieán ñoä thöïc hieän Khu noâng nghieäp Thò tröôøng chöùng khoaùn Trung Quoác seõ ñöùng coâng ngheä cao 42 thöù ba theá giôùi trong 10 naêm tôùi 48 COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN & VIEÃN THOÂNG 42 Döï tröõ ngoaïi teä cuûa Trung Quoác vöôït 1.000 tyû USD48 Quaûn lyù thueâ bao di ñoäng traû tröôùc ñöôïc pheùp EU chi 1,84% GDP cho R&D trong naêm 2006 48 trieån khai 42 Lo laéng ñaàu tö ôû Thaùi Lan 49 Naêm môùi, VNPT khuyeán maõi môùi 43 Cuùm gia caàm moái ñe doïa Thò tröôøng toaøn caàu 49 Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 3. 3. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 3 KINH TEÁ Kinh teá Vieät Nam: Caûnh baùo taêng tröôûng noùng 17/01/2007 Thôøi baùo Kinh Teá Vieät Nam Moät neàn kinh teá taêng tröôûng noùng seõ nhanh choùng rôi vaøo tình traïng suy thoaùi sau côn “phaùt nhieät”, ñaëc bieät khi coù nhöõng cuù soác ngoaïi lai, neáu khoâng coù nhöõng bieän phaùp ngaên chaën kòp thôøi ñeå laøm nguoäi daàn neàn kinh teá tröôùc khi ñöa noù veà traïng thaùi phaùt trieån caân baèng vaø oån ñònh. Coù 4 daáu hieäu chính ñeå nhaän bieát moät neàn kinh teá taêng tröôûng noùng laø laïm phaùt vaø giaù chöùng khoaùn taêng nhanh, ñaàu tö trong nöôùc vaø nhaäp khaåu haøng tieâu duøng gia taêng maïnh. Töø thöïc traïng neàn kinh teá Vieät Nam hieän nay, döôùi goùc nhìn cuûa chuùng toâi, 4 daáu hieäu naøy ñaõ xuaát hieän. Trong thôøi kyø 2002-2005, laïm phaùt trung bình cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån laø 4,5%/naêm, thaáp hôn möùc 6,6% cuûa Vieät Nam. Cheânh leäch veà laïm phaùt trung bình giöõa 2 thôøi kyø 1999-2001 vaø 2002-2004 ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån laø aâm 5.6% (laïm phaùt giaûm). Ngöôïc laïi, möùc cheânh leäch naøy ôû Vieät Nam laø 6.4% (laïm phaùt taêng). Nhö ñaõ laäp luaän ôû moät soá baøi vieát khaùc cuûa cuøng taùc giaû, nguyeân nhaân laïm phaùt taêng ôû Vieät Nam khoâng chæ bôûi giaù caû caùc maët haøng nhaäp khaåu chieán löôïc (nhö daàu moû) taêng, theo caùc cô quan höõu traùch, maø coøn bôûi thaâm huït ngaân saùch chính phuû kinh nieân, coù xu höôùng taêng keå töø naêm 2000, vaø toác ñoä taêng cung VND ôû möùc cao. Cuõng giöõa 2 thôøi kyø naøy, möùc cheânh leäch veà toác ñoä taêng tröôûng ñaàu tö cuûa Vieät Nam laø 4.7% GDP so vôùi möùc chung cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån laø 1.3%. Löu yù theâm raèng möùc cheânh leäch naøy cuûa Vieät Nam chæ thaáp hôn cuûa Trung Quoác (5.8%) - nöôùc coù neàn kinh teá hieån nhieân ñöôïc coi laø taêng tröôûng quaù noùng - vaø moät hai neàn kinh teá nhoû khaùc treân theá giôùi. Veà giaù chöùng khoaùn, nguoàn voán tö nhaân (bao goàm voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi giaùn tieáp) ñoå vaøo oà aït thöôøng seõ laøm taêng maïnh giaù caùc loaïi chöùng khoaùn, trong khi toång doanh thu saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp coå phaàn chæ taêng ôû möùc thaáp hôn nhieàu. Thöïc teá laø chæ soá treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam ñaõ taêng nhieàu laàn keå töø khi thaønh laäp, hieän ñaõ xaáp xæ ngöôõng 1.000 ñieåm. Ñaây laø moät söï taêng tröôûng raát noùng, trong khi doanh thu cuûa ña phaàn caùc doanh nghieäp nieâm yeát chæ taêng khoaûng treân döôùi 10%/naêm. Ñieàu naøy coù nghóa laø thò tröôøng chöùng khoaùn ñang buøng noå theo kieåu bong boùng vaø ñang ñoái maët vôùi ruûi ro bong boùng xì hôi, maø haäu quaû coù theå laø vieäc caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ruùt voán ra khoûi Vieät Nam. Taøi khoaûn vaõng lai cuûa Vieät Nam bò thaâm huït lieân tuïc suoát töø naêm 2002, coù luùc leân tôùi 4.9% GDP, trong khi ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån noùi chung khaùc laø thaëng dö lieân tuïc töø naêm 2000. Cheânh leäch veà thaëng dö treân taøi khoaûn vaõng lai cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån giöõa 2 thôøi kyø 1999-2001 vaø 2002-04 laø 1.3%, so vôùi möùc cuûa Vieät Nam laø aâm 6.2% (töùc caùn caân thöông maïi ñaõ bò xaáu ñi nhanh choùng). Noùi caùch khaùc, taêng tröôûng xuaát khaåu khoâng ñuû buø ñaép ñöôïc söï taêng maïnh meõ cuûa nhaäp khaåu ôû Vieät Nam trong maáy naêm qua. Ñieàu naøy laø do tieàn VND ñaõ bò leân giaù ôû möùc nheï trong thôøi kyø 2002-2006, trong khi ñoàng baûn teä cuûa ña phaàn caùc nöôùc ñang phaùt trieån bò phaù giaù, ôû caùc caáp ñoä khaùc nhau. Phaûi chaêng, toác ñoä taêng maïnh cuûa 4 yeáu toá treân cho thaáy roõ neàn kinh teá Vieät Nam coù daáu hieäu baét ñaàu taêng tröôûng noùng, maø moät trong nhöõng nguyeân nhaân quan troïng laø söï gia taêng maïnh meõ nguoàn voán (töø) nöôùc ngoaøi (goàm voán ODA, FDI, ñaàu tö giaùn tieáp, vaø kieàu hoái – ñeàu coù xu höôùng gia taêng maïnh gaàn ñaây). Nhöõng daáu hieäu khoâng bình thöôøng treân neân ñöôïc sôùm khaéc phuïc, neáu khoâng neàn kinh teá coù theå gaëp trôû ngaïi, khi maø nieàm tin cuûa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo “söùc khoûe” cuûa neàn kinh teá suy giaûm hoaëc coù theâm caùc cuù soác ngoaïi lai lôùn khaùc. Sau cuoäc khuûng hoaûng taøi chính khu vöïc naêm 1997, caùc nöôùc ñang phaùt trieån ñaõ aùp duïng moät loaït caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng tieâu cöïc ñi keøm vôùi doøng voán nöôùc ngoaøi trong khi vaãn khai thaùc taùc ñoäng tích cöïc cuûa noù ñeán taêng tröôûng nhö: (1) taêng döï tröõ ngoaïi hoái; (2) thöïc thi cô cheá ñieàu haønh tyû giaù linh hoaït hôn; (3) giaûm phuï thuoäc vaøo nôï nöôùc ngoaøi vaø voán ngaén haïn; vaø (4) töï do hoùa caùc giao dòch taøi saûn taøi chính giöõa caù nhaân vaø toå chöùc trong nöôùc vôùi nöôùc ngoaøi. Coù theå noùi hieän taïi Vieät Nam môùi chæ thöïc hieän toát bieän phaùp thöù ba. Tyû troïng nôï nöôùc ngoaøi treân GDP trung bình trong caùc nöôùc phaùt trieån laø 34% naêm 2004. Tyû troïng naøy cuûa Vieät Nam cuõng laø 34%, vaø coù xu höôùng giaûm daàn trong caùc naêm tôùi. Tính theo tyû troïng cuûa giaù trò xuaát khaåu, möùc nôï cuûa ta khoaûng 78%. Möùc nôï cuûa ta nhö vaäy laø khaù thaáp so vôùi möùc trung bình cuûa nhoùm caùc nöôùc coù thu nhaäp thaáp (con soá töông öùng vaøo khoaûng 46% vaø 100%). Maët khaùc, cuõng gioáng xu theá chung, tyû troïng nôï ngaén haïn trong toång nôï nöôùc Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 4. 4. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 4 ngoaøi cuûa Vieät Nam ñang coù xu höôùng giaûm ñi, ôû möùc 8% trong naêm 2004, so vôùi möùc trung bình cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån treân theá giôùi laø 16.4%. Ñoái vôùi bieän phaùp thöù nhaát, caàn coù moät löu yù quan troïng. Quaû laø döï tröõ ngoaïi hoái cuûa Vieät Nam ñaõ taêng leân nhanh choùng. Nhöng neáu khoâng quaûn lyù toát, ñieàu naøy laïi laø moät caùi haïi lôùn vì döï tröõ ngoaïi hoái neáu taäp trung vaøo tay Ngaân haøng Nhaø nöôùc seõ truùt toaøn boä gaùnh naëng ruûi ro veà tieàn teä vaø laõi suaát leân baûng caân ñoái taøi saûn cuûa mình, vaø coù theå gaây ra nhöõng aûnh höôûng xaáu veà ngaân saùch. Vì vaäy, caàn phaûi giaûm ruûi ro naøy baèng caùch ña daïng hoùa danh muïc ñaàu tö cho nguoàn döï tröõ naøy vaø san xeû noù cho khu vöïc tö nhaân. Noùi caùch khaùc, caàn khuyeán khích moïi thaønh phaàn kinh teá ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi - moät xu höôùng tuy ñaõ hình thaønh nhöng vaãn coøn chöa roõ neùt, vôùi khoái löôïng ñaàu tö coøn raát khieâm toán, töø 300 ñeán 400 trieäu USD trong naêm qua - thay vì chæ chuù troïng ñeán keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam. Veà bieän phaùp thöù hai, caàn coù bieän phaùp vaø chính saùch meàm deûo, uyeån chuyeån trong vieäc giöõ tyû giaù VND/ USD cho phuø hôïp vôùi giaù daàu moû vaø nhöõng bieán ñoäng lôùn veà laïm phaùt trong nöôùc vaø quoác teá, bôûi neáu kìm neùn tyû giaù caøng laâu thì aùp löïc laïm phaùt caøng lôùn. Bieän phaùp thöù tö laø caàn chuû ñoäng hình thaønh caùc ñieàu kieän vaø tieâu chuaån minh baïch hoùa, cuûng coá quaûn lyù taøi chính doanh nghieäp, thaét chaët caùc quy ñònh quaûn lyù ruûi ro trong heä thoáng taøi chính ñeå giöõ chaân caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø phoøng ngöøa ruûi ro mang tính heä thoáng. Khi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu kieän naøy, neân tieán haønh töï do hoùa caùc giao dòch treân taøi khoaûn voán ñeå tieáp tuïc thu huùt voán nöôùc ngoaøi, keå caû ngaén haïn, phuïc vuï cho caùc muïc tieâu phaùt trieån. Söï cöùng nhaéc trong kieåm soaùt voán coù theå laøm taêng söï nghi ngôø cuûa caùc nhaø ñaàu tö vaøo tính laønh maïnh cuûa heä thoáng taøi chính. TS. Phan Minh Ngoïc Vieät Nam xeáp haïng thaáp veà chæ soá töï do kinh teá 17/01/2007 VnExpress Theo baûng xeáp haïng chæ soá töï do kinh teá naêm 2007 do Taïp chí Wall Street vaø Toå chöùc Heritage vöøa coâng boá, Hong Kong vaø Singapore tieáp tuïc chia nhau 2 vò trí ñaàu baûng. Vieät Nam naêm nay vaãn thuoäc toáp coù vò trí thaáp nhaát trong baûng xeáp haïng. Ñaây laø naêm thöù 13 lieân tuïc Hong Kong giöõ vò trí ñaàu baûng vôùi soá ñieåm 89,3 (trong thang ñieåm 100) nhôø möùc thueá thaáp vaø thò tröôøng lao ñoäng linh hoaït. Ñaëc khu kinh teá thuoäc Trung Quoác naøy daãn ñaàu ôû 6 trong 10 chæ soá xeáp haïng. Singapore veà nhì vôùi ñieåm soá 85,7, trong khi ñoù, Australia nhaûy töø vò trí thöù chín naêm ngoaùi leân ñöùng thöù ba, vöôït qua caû Myõ vaø Ireland. Singapore ñaõ suyùt vöôït maët Hong Kong, nhöng söï kieåm soaùt cuûa chính phuû vôùi ngaønh ngaân haøng khieán nöôùc naøy ñaït möùc ñieåm töï do taøi chính khaù thaáp vaø tuoät maát vò trí nhaát baûng. Chaâu AÂu coù 4 ñaïi dieän loït vaøo top 10 neàn kinh teá töï do laø Anh, Ireland, Luxembourg vaø Thuïy Só. Myõ ñöùng thöù tö vaø choùt baûng xeáp haïng laø Baéc Trieàu Tieân. Chæ soá cuûa naêm 2007 cho thaáy, trong 157 nöôùc ñöôïc xeáp haïng, chæ coù 7 nöôùc ñuû ñieåm treân 80 ñeå ñöôïc xeáp haïng laø neàn kinh teá töï do vaø chæ soá cuûa caùc nöôùc cuõng giaûm chuùt ít sau moät thôøi gian taêng oån ñònh. So vôùi naêm ngoaùi, chæ soá naøy ñaõ giaûm 0,3%. Hai möôi nöôùc Chaâu AÙ, trong ñoù coù Vieät Nam, Laøo, Turkmenistan vaø Myanmar, ñöôïc coi laø nhöõng neàn kinh teá quot;kínquot; vôùi möùc ñieåm döôùi 50. Ngöôøi khoång loà Trung Quoác giaønh vò trí khieâm toán 119, ñöùng sau caû nhöõng nöôùc nhö Lesotho vaø Cameroon, vì yeáu keùm trong baûo hoä quyeàn sôû höõu trí tueä vaø thieáu töï do ñaàu tö vaø taøi chính. Baûng xeáp haïng naêm nay ñöôïc coi laø coù caùc chæ soá chính xaùc hôn nhöõng naêm tröôùc. Caùc tieâu chí ñöôïc duøng cho vieäc xeáp haïng laø töï do kinh doanh, thueá suaát, tyû leä laïm phaùt, quyeàn sôû höõu trí tueä vaø tyû leä tham nhuõng. Ñaây cuõng laø laàn ñaàu tieân töï do lao ñoäng ñöôïc ñöa vaøo caùch tính chæ soá töï do kinh teá. Baûng xeáp haïng naêm nay ñöôïc tính döïa treân thoâng tin caäp nhaät nhaát, trong ñoù söû duïng caùc döõ lieäu cuûa Ngaân haøng theá giôùi voán khoâng ñöôïc coâng boá roäng raõi tröôùc ñaây. Caùc nöôùc ñöôïc tính chæ soá töø 0 ñeán 100, trong ñoù möùc ñieåm caøng cao thì tính töï do cuûa neàn kinh teá caøng lôùn. Döôùi ñaây laø 10 neàn kinh teá töï do nhaát theá giôùi: 1. Hong Kong (89.3) 2. Singapore (85.7) 3. Australia (82.7) 4. Myõ (82.0) Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 5. 5. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 5 5. New Zealand (81.6) 6. Anh (81.6) 7. Ireland (81.3) 8. Luxembourg (79.3) 9. Thuïy Só (79.1) 10. Canada (78.7) THÖÔNG MAÏ I Vì sao ngaønh theùp thua loã? 17/01/2007 Saøi Goøn Giaûi Phoùng Saûn löôïng theùp caùn chæ ñaït 96% so vôùi keá hoaïch, doanh thu giaûm 15,6%, ngaønh theùp bò loã gaàn 70 tyû ñoàng, nguyeân nhaân vì sao? Chöa bao giôø ngaønh theùp ñöùng tröôùc côn bieán ñoäng veà nguyeân lieäu phoâi theùp vaø theùp thaønh phaåm nhaäp khaåu nhö luùc naøy. Ngaønh theùp Vieät Nam hieän taïi môùi töï cung öùng ñöôïc 30% nguyeân lieäu, phuï thuoäc treân 70% phoâi theùp nhaäp khaåu, chuû yeáu laø Trung Quoác. Theá nhöng, phoâi theùp Trung Quoác khoâng ngöøng bò ñaåy giaù, töø 380 USD/taán vaøo 6 thaùng ñaàu naêm 2006, ñaõ taêng leân 450-455 USD/taán. Ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát theùp, chính saùch cuûa Trung Quoác laø taäp trung ñaåy nhanh haøng hoùa sang Vieät Nam ñeå chieám thò phaàn chöù khoâng muoán ñaåy maïnh vieäc xuaát khaåu nguyeân lieäu. Ñieàu naøy theå hieän roõ qua chính saùch thueá cuûa Trung Quoác. Theùp thaønh phaåm xuaát khaåu, thueá suaát haøng hoùa laø 0%, nhöng ñöôïc coäng theâm töø 6%-8% (tuøy theo thôøi ñieåm) trôï giaù xuaát khaåu, trong khi phoâi theùp xuaát khaåu phaûi chòu thueá suaát laø 10% vaø döï ñònh seõ ñöôïc ñieàu chænh leân 15% trong naêm 2007! Cuõng chính töø chính saùch naøy, caùc doanh nghieäp Trung Quoác xuaát khaåu oà aït theùp thaønh phaåm sang Vieät Nam theo ñöôøng tieåu ngaïch, vôùi giaù 7-7,1 trieäu ñoàng/taán, thaáp hôn giaù theùp tieâu thuï trong nöôùc khoaûng 300.000 ñoàng/taán vaø cuõng thaáp hôn so vôùi giaù phoâi nhaäp khaåu khoaûng 40 USD/taán. Ñieàu naøy ñaõ laøm cho thò tröôøng theùp Vieät Nam “chao ñaûo” tröôùc cuoäc caïnh tranh khoác lieät veà giaù. Toång Giaùm ñoác Coâng ty Theùp Vieät- Ñoã Duy Thaùi nhìn nhaän: “Naêm 2006 laø moät naêm soùng gioù ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát theùp tröôùc söùc eùp caïnh tranh. Taát caû caùc doanh nghieäp saûn xuaát theùp ñeàu phaûi caét giaûm toái ña caùc chi phí nhaèm haï giaù thaønh saûn phaåm. Dó nhieân, theùp giaù reû Trung Quoác chaát löôïng keùm vaø chæ chieám ñöôïc thò phaàn “bình daân deã tính”!” Moät lyù do khaùc nöõa khieán cho ngaønh theùp caøng gaëp khoù khaên ñoù laø giaù xaêng daàu, giaù ñieän taêng ñaõ laøm cho moät taán theùp thaønh phaåm phaûi taêng theâm 20.000 - 25.000 ñoàng/taán. Chaúng nhöõng theá, trong naêm 2006, moät soá nhaø maùy theùp buoäc phaûi ngöng hoaït ñoäng vì lyù do moâi tröôøng nhö: Nhaø maùy Theùp Taân Thuaän (Nhaø Beø- TPHCM), Nhaø maùy Theùp Ñaø Naüng… OÂng Leâ Vaên Minh - Tröôûng vaên phoøng ñaïi dieän Toång Coâng ty Theùp mieàn Nam nhaän xeùt: “Loã cuûa ngaønh theùp trong naêm 2006 laø ñieàu taát nhieân. Toaøn ngaønh theùp hieän coù 4 nhaø maùy theùp lôùn coâng suaát 750 ngaøn taán phoâi, 800 ngaøn taán theùp/naêm, môùi ñöa vaøo hoaït ñoäng naêm 2006. Do ñaàu tö quaù lôùn, laïi môùi ñöa vaøo vaän haønh neân caùc nhaø maùy naøy chaéc chaén seõ gaëp khoù khaên…”. Döï baùo 2007: Khoù khaên hôn! Hieän moãi naêm caùc DN theùp phaûi nhaäp khoaûng 2 trieäu taán phoâi. Theo tính toaùn, neáu chuû ñoäng ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu, moät taán phoâi saûn xuaát trong nöôùc seõ coù giaù reû hôn phoâi nhaäp khaåu töø 30-40 USD. Tuy nhieân, caùc döï aùn saûn xuaát phoâi laïi phuï thuoäc theùp pheá nhaäp khaåu, döïa vaøo hai “keânh”: phaù dôõ taøu cuõ vaø pheá lieäu. Hieän taïi Chính phuû chæ cho pheùp phaù dôõ taøu cuõ ñoái vôùi nhöõng loâ haøng nhaäp khaåu tröôùc 1-7-2006 vaø sau thôøi haïn ñoù, khoâng ñöôïc pheùp nhaäp khaåu taøu cuõ ñeå phaù dôõ. Ñeå töï chuû ñöôïc moãi naêm khoaûng 1 trieäu taán phoâi, haøng naêm, caùc doanh nghieäp phaûi nhaäp khaåu töø 700 - 800 ngaøn taán theùp pheá, phaàn coøn laïi laø töø quaëng trong nöôùc. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 6. 6. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 6 Hieän nay, chính saùch nhaäp khaåu theùp pheá ñang vöôùng maéc bôûi nhöõng quy ñònh ngaët ngheøo cuûa Luaät Moâi tröôøng vaø ngaønh theùp ñang ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên gay gaét veà nguyeân lieäu. Moät ñieàu raát ñaùng quan taâm laø Trung Quoác hieän nay ñang chuû tröông kìm haõm söï phaùt trieån noùng cuûa moät soá doanh nghieäp saûn xuaát theùp thaønh phaåm vaø khuyeán khích xuaát khaåu saûn phaåm theùp. Vaø taát nhieân, vôùi chuû tröông naøy löôïng theùp Trung Quoác nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam chaéc chaén seõ caïnh tranh maïnh hôn caû veà giaù thaønh laãn soá löôïng. Ñaïi dieän Coâng ty Theùp Vieät - Haøn neâu nhaän xeùt: “Giaù phoâi nhaäp khaåu trong naêm 2007 seõ coù nhieàu bieán ñoäng, tuøy thuoäc chính saùch kinh teá cuûa quoác gia xuaát khaåu. Tuy nhieân, moät soá nhaø saûn xuaát theùp trong nöôùc chuû ñoäng ñöôïc phaàn “luyeän” thì vaãn caïnh tranh toát treân thò tröôøng. Nhö Nhaø maùy Theùp Phuù Myõ cuûa Coâng ty Theùp - Vieät, coù coâng suaát 500 ngaøn taán luyeän, 450 ngaøn taán caùn/naêm, thì khoâng ngaïi veà bieán ñoäng giaù phoâi. Naêm 2007, nhìn treân toång theå, seõ laø moät naêm caêng thaúng hôn ñoái vôùi ngaønh theùp saûn xuaát trong nöôùc”- oâng Thaùi döï ñoaùn. Thueá haï, giaù xe cuõ nhaäp khaåu coù theå giaûm tôùi 15% 17/01/2007 VnExpress Quyeát ñònh giaûm thueá cuûa Boä Taøi chính ñöôïc coi laø luoàng gioù Thueá tieâu Thueá giaù trò môùi thoåi vaøo thò tröôøng xe cuõ Giaù xe thuï ñaëc gia taêng Giaù sau ñang khaù traàm laéng trong hôn 1 thaùng qua. Doanh nghieäp saün bieät (USD) (USD) thueá saøng leân keá hoaïch nhaäp khaåu Thueá nhaäp khaåu cuõ 6.000 + 1.800 + 18.180 + nhöõng maãu xe haïng trung phuø 12,000 (USD) 0.5X 0.05X 0.55X hôïp vôùi tuùi tieàn ngöôøi tieâu duøng. Thueá nhaäp khaåu môùi 7.500 + 2.250 + 22.725 + Giaù xe ñöôïc döï baùo coù theå giaûm 15,000 tôùi 15% trong thôøi gian tôùi. (USD) 0.5X 0.05X 0.55 OÂng Phaïm Höõu Taâm, Giaùm Cheânh leäch 3,000 1,500 4,500 4,950 ñoác Coâng ty Tradoco, chuyeân nhaäp khaåu xe cuõ, noùi nhö ñinh ñoùng coät: quot;Xe cuõ seõ giaûm maïnh giaù trong thôøi gian tôùiquot;. Theo oâng, quyeát ñònh giaûm thueá cuûa Boä Taøi chính ñaõ giaûi toaû taâm lyù cho caùc nhaø nhaäp khaåu sau hai thaùng lo laéng vì chính saùch thueá thay ñoåi. Ngay trong chieàu qua, khi coù trong tay bieåu thueá môùi, ñôn vò naøy ñaõ laøm vieäc vôùi caùc ñoái taùc ñeå kyù keát caùc hôïp ñoàng môùi, ñoàng thôøi chuyeån höôùng kinh doanh sang maët haøng coù thueá suaát giaûm maïnh. quot;Tröôùc ñaây, coâng ty chuùng toâi nhaäp veà chuû yeáu laø caùc loaïi xe cao caáp, coøn baây giôø maët haøng ña daïng hôn, trong ñoù chuû yeáu seõ laø doøng xe haïng trungquot;, oâng Taâm noùi. Theo tính toaùn, vôùi thueá tuyeät ñoái môùi, giaù sau thueá cuûa moãi chieác xe coù möùc giaûm thaáp nhaát 1.155 USD vaø cao nhaát laø 4.950 USD. Nhö vaäy, moät chieác xe coù cuøng chuûng loaïi, soá khung soá maùy baát keå ñöôïc nhaäp vôùi giaù bao nhieâu ñeàu ñöôïc höôûng möùc giaûm thueá treân. Chaúng haïn vôùi doøng xe 1.0-1.5 lít, sau khi coäng taát caû caùc loaïi thueá (nhaäp khaåu, VAT vaø tieâu thuï ñaëc bieät) seõ ñöôïc giaûm theâm 10%, töông ñöông vôùi 1.155 USD, baát keå chuû nhaân cuûa noù khai vôùi giaù bao nhieâu. Töông töï, ñoái vôùi doøng xe 1.5-2.0, thueá giaûm 15% thì giaù sau thueá seõ giaûm 2.475 USD. Rieâng möùc taêng 5% ñoái vôùi doøng xe töø 5.0 trôû leân thì möùc taêng töông öùng laø 2.062,5 USD. Vôùi caùch tính thueá nhö vaäy, doøng xe 5 choã coù dung tích töø 2.0 ñeán 2.5 coù möùc giaûm giaù sau thueá nhieàu nhaát 4.950 USD. Hoaøng Thò Vónh, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Vónh Hoaøng - moät ñôn vò nhaäp khaåu maët haøng xe cuõ ôû Haûi Phoøng cho raèng giaûm thueá seõ taïo ñieàu kieän nhöõng doanh nghieäp nhaäp khaåu khoâng phaûi lo veà maët giaù baùn ra, bôûi bôùt ñi vaøi nghìn USD taïi thôøi ñieåm naøy cuõng khieán haõng deã baùn hôn. Tuy nhieân, theo baø trong thôøi gian tôùi duø xe cuõ seõ veà nhieàu hôn, nhöng maët haøng chuû yeáu vaãn xe laø haïng sang vaø taäp trung ôû phaân khuùc coù dung tích 2.0-2.5 maø ñieån hình laø BMW 525, BMW X5 hay Mercedes E240. Trong ñoù, xe haïng nhoû laø caùc maãu coù dung tích ñoäng cô döôùi 1.500 cc nhö Daewoo Matiz, Kia Morning. Caùc doøng xe haïng trung coù dung tích ñoäng cô töø 1.500 cc ñeán 3.000 cc nhö Toyota Altis, Honda Civic. Doøng xe côõ lôùn coù dung tích ñoäng cô treân 3.000 cc nhö Toyota Land Cruiser, Toyota Camry 3.5Q. Trong khi ñoù, moät soá lieân doanh trong nöôùc vaãn cho raèng xe cuõ chöa theå coù taùc ñoäng ñaùng keå tôùi thò tröôøng. Ñaïi dieän cuûa Mercedes-Benz Vieät Nam cho bieát xe vieäc giaûm thueá xe cuõ seõ khoâng laøm aûnh höôûng nhieàu tôùi Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 7. 7. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 7 haõng xe sang naøy bôûi nhöõng saûn phaåm xe haïng sang nhaäp khaåu ña soá naèm ôû nhoùm dung tích treân 3.0 voán khoâng ñöôïc giaûm thueá trong ñôït naøy. Ñaïi dieän moät doanh nghieäp khaùc nhaän xeùt quyeát ñònh cuûa Boä Taøi chính seõ laø moät ñoøn eùp ñoái vôùi giaù xe trong nöôùc vì caû hai loaïi xe môùi vaø cuõ ñeàu giaûm vaø nhö vaäy, chaúng coù lyù do gì caùc nhaø saûn xuaát trong nöôùc khoâng giaûm giaù baùn. Tuy nhieân, theo oâng giaù giaûm sau thueá laø moät chuyeän, vieäc ngöôøi tieâu duøng coù ñöôïc höôûng giaù reû hay khoâng coøn phuï thuoäc vaøo cung caàu thò tröôøng vaø cô caáu giaù baùn cuûa caùc ñaïi lyù. Moät yeáu toá khaùc ñöôïc vò ñaïi dieän naøy nhaán maïnh: Giaù baùn coøn phuï thuoäc vaøo hai doøng thueá khaùc laø tieâu thuï ñaëc bieät vaø VAT. Giaù xe trong nöôùc chæ thöïc söï giaûm maïnh neáu caû hai doøng thueá naøy ñöôïc ñieàu chænh. Giaù oâtoâ giaûm, xe ña duïng leân ngoâi 16/01/2007 VnExpress Caùc haõng ñoàng loaït giaûm giaù trong 2006 laø nhöõng thoâng tin ñaùng möøng nhaát vôùi ngöôøi tieâu duøng. Khoâng nhöõng theá, xu höôùng naøy coù theå coøn tieáp tuïc trong naêm nay khi maø thueá cho caû xe cuõ vaø xe môùi nguyeân chieác ñaõ cuøng giaûm. 2006 cuõng laø quot;Naêm cuûa xe ña duïngquot; vôùi doanh soá gaáp ñoâi xe 5 choã. 2006 laø moät naêm nhieàu söï kieän nhaát vôùi thò tröôøng oâtoâ Vieät Nam vaø chuùng keùo theo nhöõng xu höôùng maø nhieàu naêm tröôùc ngöôøi tieâu duøng khoâng bao giôø ñöôïc chöùng kieán. Ñieàu naøy cho thaáy thò tröôøng ngaøy caøng giaøu söï caïnh tranh, tính ña daïng vaø vì theá khaùch haøng coù nhieàu söï löïa choïn vaø lôïi ích hôn. Ñoàng loaït giaûm giaù oâtoâ Sau nhieàu naêm luoân ôû tình traïng taêng giaù, laàn ñaàu tieân ngöôøi tieâu duøng ñöôïc chöùng kieán caûnh caùc haõng xe lieân tieáp giaûm giaù ôû 2006, hoøng kích caàu, ñaëc bieät trong nhöõng thaùng cuoái naêm. Ñaây laø heä quaû cuûa haøng loaït nhöõng söï kieän lôùn aûnh höôûng tieâu cöïc tôùi doanh soá cuûa caùc nhaø saûn xuaát. Vaø chuyeän haï giaù laø ñöông nhieân. Theá nhöng, giöõa thaùng 2, thoâng tin veà vieäc Nghò ñònh 12 cuûa Chính phuû cho pheùp nhaäp khaåu xe cuõ ñaõ laøm quot;ñoå beåquot; taát caû keá hoaïch cuûa caùc thaønh vieân VAMA. Nhaän ra khaû naêng khaùch haøng seõ döøng mua xe môùi ñeå chôø xe cuõ, giöõa thaùng 2/2006, Toyota nhanh choùng tung ra Innova vôùi giaù nhænh hôn Zace 100 USD nhöng tieän nghi hôn haún vaø ñoàng thôøi giaûm giaù nhöõng maãu aên khaùch nhö Altis hay Vios. Sau Toyota, Ford laø quot;oâng lôùnquot; thöù hai môû maøn cho traøo löu giaûm giaù khi coâng boá nhöõng möùc giaûm cao nhaát daønh cho Focus 2.0 MT (soá saøn) laø 1.500 USD. Caùc haõng xe theo chaân hai quot;ñaøn anhquot; cuõng tieán haønh khuyeán maõi moät caùch raàm roä ñeå haâm noùng thò tröôøng.Tuy nhieân, xu höôùng naøy khoâng xaûy ra moät caùch deã daøng. Nhö kòch baûn cuûa nhieàu naêm tröôùc, cuoái 2005, caùc haõng xe trong nöôùc maø ñaïi dieän ra VAMA ñaõ cuøng nhau khaúng ñònh nhö ñinh ñoùng coät raèng giaù xe trong 2006 seõ khoâng theå haï. Neáu Mercedes vaø Ford chæ nheï nhaøng cam keát seõ hoaøn traû soá tieàn cheânh leäch cho khaùch haøng neáu giaù xe giaûm vaøo thaùng 1/2006 thì Vinastar (ñôn vò laép raùp vaø baùn caùc saûn phaåm cuûa Mitsubi- shi) tuyeân boá taêng giaù ôû möùc 3-4% cho töøng maãu xe. Duø caùc lieân doanh ñaõ nhanh choùng öùng phoù vôùi xe cuõ nhöng ngöôøi tieâu duøng vaãn khoâng maën maø vôùi xe trong nöôùc. Ñeå quot;boàiquot; theâm, vaøi ngay sau khi Nghò ñònh 12 coù hieäu löïc (1/5/2006) vaø nhaän ñònh xe cuõ khoù coù theå veà nhieàu, Ford tung ra ñôït giaûm giaù thöù hai vôùi möùc cao nhaát laø 1.500 USD chieác Mondeo 2.0. Ngay sau Ford laø lieân doanh Mekong Auto. Moïi chuyeän vaãn khoâng nhö mong ñôïi vaø ñeán thaùng 10/2006, Ford giaûm giaù laàn thöù 3 vôùi möùc cao nhaát 11%. Toyota thì vaãn giaûm theo kieåu Innova, töùc laø tung ra Camry 2007 vôùi giaù ñöôïc nhaän ñònh laø reû hôn so vôùi phieân baûn cuõ. Mitsubishi coá gaéng baùn nhanh Jolie baèng caùch giaûm giaù heát khaû naêng coù theå. Mercedes taëng quaø moät caùch hoaønh traùng coøn Honda cuõng khoâng ñöùng ngoaøi cuoäc khi coù chöông trình quaø taëng leân tôùi treân 30 trieäu ñoàng vaøo nhöõng thaùng giaùp Teát. Khaùc haún vôùi nhöõng naêm tröôùc, vaøo nhöõng ngaøy cuoái 2006, khaùch haøng khoâng coøn ñaët caâu hoûi quot;Sang naêm giaù oâtoâ seõ taêng?quot;. Trong khi ñoù, caùc lieân doanh cuõng chaúng ai ñöùng leân tuyeân boá giaù seõ khoâng giaûm bôûi hoï ngaøy caøng chòu nhieàu söùc eùp khi thueá nhaäp khaåu oâtoâ môùi nguyeân chieác giaûm töø 90% xuoáng 80%, oâtoâ cuõ nhaäp khaåu giaûm tôùi 20% ôû doøng xe bình daân coù dung tích 2-2,5 lít. Taát caû ñang chôø 2007 vôùi nhöõng bieán ñoäng môùi maø ôû ñoù ngöôøi tieâu duøng seõ coù lôïi nhieàu hôn. Xe ña duïng leân ngoâi, xe 5 choã leùp veá Trong nhöõng xe baùn chaïy nhaát, caùc maãu xe ña duïng nhö Innova, Jolie, Everest chieám thöù haïng cao vaø goùp phaàn khoâng nhoû laøm neân moät naêm 2006 cuûa doøng xe ña duïng. Xu höôùng naøy baét ñaàu töø naêm ngoaùi nhöng sang tôùi naêm nay, noù môùi roõ neùt vaø trôû neân khaùc bieät. Trong 12 thaùng cuûa naêm 2006, toång soá xe ña duïng tieâu thuï laø 15.855 chieác, gaáp hôn 2 laàn so vôùi 7.480 chieác soá löôïng xe 5 choã baùn ra. Ñaây laø daáu hieäu cho thaáy ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam ñaëc bieät thích nhöõng maãu coù theå Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 8. 8. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 8 ñaùp öùng nhieàu muïc ñích nhö chôû ngöôøi, chôû haøng, ñi laøm vaø caû ñi... chôï. Neáu so saùnh vôùi nhöõng naêm tröôùc, tyû leä giöõa xe ña duïng vaø xe 5 choã ñaõ coù moät böôùc phaùt trieån roõ raøng. Töø naêm 2001, xe ña duïng khoâng taêng moät caùch ñoät bieán maø ñeàu ñeàu vôùi khoaûng 10%. Rieâng trong 2006, doanh soá doøng xe naøy cao hôn 2005 khoaûng 20%. Neáu xe ña duïng khoâng quot;maát khaùchquot; trong 6 naêm qua thì xe 5 choã ñaõ hoaøn toaøn suy giaûm so vôùi möùc cöïc ñaïi hôn 20.000 chieác vaøo 2003. Moät con soá nöõa ñeå so saùnh möùc ñoä quot;aên khaùchquot; cuûa xe ña duïng laø hieän phaân khuùc naøy coù 17 saûn phaåm vaø chæ coù 3 maãu môùi ñöôïc giôùi thieäu vaøo 2006 laø Toyota Innova, Suzuki APV vaø Chevrolet Captiva. Trong khi ñoù, xe 5 choã coù khoaûng 24 saûn phaåm vaø coù 5 maãu môùi laø Camry 2007, Honda Civic, Ford Focus S, Mercedes E-class 2007 vaø Daewoo Gentra. Nguyeân nhaân chính daãn tôùi hieän töôïng naøy laø do xe 5 choã vaãn coù giaù quaù cao so vôùi ñaïi boä phaän khaùch haøng. Ngoaøi ra, do aûnh höôûng cuûa xe cuõ trong naêm 2006, nhöõng chính saùch thueá neân doøng xe naøy ñaõ khoâng coøn chieám theá ñoäc toân treân thò tröôøng. Trong naêm nay, theo ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia, xe ña duïng vaãn ñaét haøng vaø coù maët cuûa nhieàu maãu xe môùi, keå caû nhaäp khaåu khi thueá xe môùi giaûm. Ñaëc bieät, thueá nhaäp khaåu xe cuõ ôû khoaûng dung tích 2-3 lít giaûm 20% laø cô hoäi ñeå nhöõng maãu ña duïng noåi tieáng nhö Honda CR-V, Honda Stream, Toyota Sienna hay Toyota Previa traøn vaøo Vieät Nam. Kieän phaù giaù: Vieät Nam thoaùt khoûi pheùp tính Zeroing cuûa Myõ 16/01/2007 VietNamNet Baét ñaàu töø hoâm nay 16/1, tuaân thuû theo quyeát ñònh cuûa WTO, Boä Thöông maïi Myõ seõ buoäc phaûi baõi boû phöông phaùp “quy veà khoâng” (Zeroing) ñeå tính bieân ñoä phaù giaù trong caùc vuï kieän thöông maïi. Vôùi tö caùch thaønh vieân WTO, Vieät Nam seõ thoaùt ñöôïc moät nguy cô. Tuy nhieân, Myõ cuõng tuyeân boá söï thay ñoåi naøy khoâng aùp duïng vôùi caùc vuï baùn phaù giaù ñaõ coù keát luaän, cuõng nhö caùc vuï ñang trong quaù trình xem xeùt laïi. Zeroing laø moät phöông phaùp ñaõ gaây tranh caõi raát nhieàu. Trong moät maët haøng bò kieän choáng phaù giaù, Boä Thöông maïi Myõ seõ laáy nhieàu saûn phaåm trong nhoùm ñeå so saùnh vôùi giaù ñöôïc coi laø “chuaån”. Neáu moät saûn phaåm coù giaù thaáp hôn “chuaån”, bieân ñoä phaù giaù laø “döông”, nhöng saûn phaåm khaùc coù giaù cao hôn “chuaån”, bieân ñoä phaù giaù khoâng tính laø “aâm maø bò qui veà baèng 0. Keát quaû laø moät con soá bình quaân giöõa “döông” vaø “0” ñöôïc aùp leân taát caû nhoùm saûn phaåm. Do tính chaát thieân vò, phöông phaùp naøy khoâng chæ gaây thieät haïi cho ngöôøi bò kieän maø coøn taïo ñoäng cô khuyeán khích caùc doanh nghieäp cuûa Myõ khôûi kieän. Theo thoáng keâ cuûa WTO, Myõ laø nöôùc haêng haùi nhaát trong vieäc ñieàu tra choáng phaù giaù, vôùi 352 vuï trong 10 naêm qua. Töø thaùng 6/2003, Lieân minh Chaâu AÂu (EU) ñaõ khieáu naïi leân WTO veà phöông phaùp Zeroing cuûa Myõ. Tieáp ñoù, moät loaït caùc thaønh vieân khaùc trong WTO cuõng ñeä ñôn ñoàng khieáu kieän, trong ñoù coù Argentina, Braxin, Trung Quoác, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, AÁn Ñoä, Nhaät Baûn, Haøn Quoác, Mexico, Na Uy, Thoå Nhó Kyø… Sau nhieàu laàn tranh caõi vaø gia haïn keát luaän, ñeán thaùng 5/2006, Cô quan Giaûi quyeát Baát ñoàng (DSB) cuûa WTO ñaõ coù keát luaän cuoái cuøng: phöông phaùp Zeroing cuûa Myõ traùi vôùi caùc nguyeân taéc cuûa WTO. Ngaøy 9/1/2007, WTO moät laàn nöõa ra quyeát ñònh theo ñôn khieáu kieän cuûa Nhaät: phöông phaùp Zeroing cuûa Myõ laø traùi luaät. Lieân quan ñeán Vieät Nam Tieán só Ñinh Thò Myõ Loan, Cuïc tröôûng Cuïc Quaûn lyù Caïnh tranh, Boä Thöông maïi. Vôùi tö caùch thaønh vieân môùi cuûa WTO, Vieät Nam coù theå traùnh ñöôïc nhöõng thieät haïi nhö theá naøo? Ñeå laøm roõ ñieàu naøy, VietNamNet ñaõ trao ñoåi vôùi Tieán só Ñinh Thò Myõ Loan, Cuïc tröôûng Cuïc Quaûn lyù Caïnh tranh, Boä Thöông maïi. Baø coù theå cho bieát roõ hôn veà caùch tính “quy veà khoâng” (Zeroing) trong vieäc tính toaùn bieân ñoä phaù giaù cuûa Hoa Kyø? Nhö chuùng ta ñaõ bieát, taïi baûn Thoâng baùo soá WT/DS294 ngaøy 31/10/2005 lieân quan ñeán caùc quy ñònh vaø phöông thöùc tính toaùn bieân ñoä phaù giaù “Quy veà khoâng” (Zeroing) trong ñieàu tra choáng baùn phaù giaù cuûa Hoa Kyø, Cô quan giaûi quyeát tranh chaáp (DSB) cuûa Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO) ñaõ keát luaän vieäc Boä Thöông maïi Hoa Kyø (DOC) khoâng thöïc hieän buø tröø khi söû duïng phöông phaùp so saùnh trung bình trong ñieàu tra choáng baùn phaù giaù laø khoâng phuø hôïp vôùi Ñieàu 2.4.2 cuûa Hieäp ñònh choáng baùn phaù giaù cuûa WTO. Toâi xin ñöa ra moät ví duï giaû ñònh ñôn giaûn ñeå chuùng ta coù theå nhaän thaáy ñöôïc söï khaùc bieät roõ reät giöõa hai caùch tính bieân ñoä phaù giaù Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 9. 9. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 9 Theo Hieäp ñònh choáng baùn phaù giaù cuûa Giaù baùn taïi Hoa Giaù baùn taïi EU Cheânh leäch giaù WTO, cô quan ñieàu Kyø tra phaûi tính toaùn giaù bình quaân gia quyeàn Saûn phaåm A 10 12 -2 cuûa taát caû caùc saûn phaåm ñöôïc baùn. Do ñoù, neáu thöïc hieän Saûn phaåm B 10 8 2 phöông thöùc tính toaùn Toång soá neá khoâng thöïc coù buø tröø cho nhöõng hieän quot;Quy veà khoângquot; 20 20 0 keát quaû laø aâm (-) thì Toång soá neá khoâng thöïc toång cheânh leäch giaù baèng 0 vaø phaûi keát hieän quot;Quy veà khoângquot; 20 20 2 luaän laø coâng ty cuûa EU khoâng baùn phaù giaù vaøo thò tröôøng Hoa Kyø. Tuy nhieân, töø tröôùc ñeán nay Myõ vaãn aùp duïng caùch tính rieâng mang teân quot;Quy veà khoângquot; hay Zeroing. Khi cheânh leäch giaù quot;aâmquot; nhö saûn phaåm A ôû treân thì phía Hoa Kyø töï ñoäng quot;quy ñoåiquot; bieân ñoä baùn phaù giaù -2 thaønh con soá 0 (nghóa laø xem nhö giaù saûn phaåm A taïi thò tröôøng Hoa Kyø baèng vôùi giaù baùn taïi thò tröôøng EU). Nhö vaäy, hoï seõ laøm pheùp tính (2 coäng 0 = 2), chöù khoâng phaûi (2 coäng vôùi -2 = 0), ñeå keát luaän toång cheânh leäch giaù laø 2, vaø seõ aùp ñaët möùc thueá choáng baùn phaù giaù laø 10% (töông ñöông 2 treân 20). Vieät Nam ñaõ chòu thieät haïi gì trong vuï caù tra – basa vaø toâm tröôùc ñaây khi Hoa Kyø söû duïng caùch tính Zero- ing? Trong vuï kieän saûn phaåm toâm cuûa Vieät Nam xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Hoa Kyø, theo tính toaùn vaø ñaùnh giaù cuûa caùc luaät sö Hoa Kyø ñaõ tham gia tö vaán vaø hoã trôï phaùp lyù cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu toâm Vieät Nam thì neáu Boä Thöông maïi Hoa Kyø khoâng aùp duïng caùch tính “quy veà khoâng”, coù nghóa laø neáu hoï thöïc hieän pheùp tính buø tröø cho nhöõng so saùnh coù bieân ñoä phaù giaù aâm, thì keát quaû laø caùc doanh nghieäp xuaát khaåu toâm Vieät Nam khoâng baùn phaù giaù, thaäm chí bieân ñoä phaù giaù seõ laø -9%. Do caùch tính Zeroing, hieän nay caùc doanh nghieäp xuaát khaåu toâm cuûa ta ñang bò chòu möùc thueá choáng baùn phaù giaù töø 4.13 – 25.76%. Nhö vaäy, haøng naêm caùc doanh nghieäp cuûa ta ñaõ phaûi noäp haøng trieäu ñoâ la Myõ tieàn thueá choáng baùn phaù giaù naøy. Vôùi vieäc Hoa Kyø töø boû phöông phaùp Zeroing, ta coù theå ñöôïc lôïi gì khi ñoái maët vôùi ruûi ro bò kieän baùn phaù giaù vaøo thò tröôøng Hoa Kyø? Vieäc Hoa Kyø ñöa ra quyeát ñònh boû caùch tính Zeroing trong caùc vuï vieäc ñieàu tra bieân ñoä phaù giaù laø nhaèm thöïc hieän keát luaän cuûa Cô quan giaûi quyeát tranh chaáp WTO vaø söûa ñoåi phöông phaùp tính toaùn bieân ñoä phaù giaù cuûa mình phuø hôïp vôùi quy ñònh taïi Ñieàu 2.4.2 cuûa Hieäp ñònh choáng baùn phaù giaù WTO. Do ñoù, vieäc ñieàu tra vaø tính toaùn bieân ñoä phaù giaù cuûa Hoa Kyø seõ ñöôïc coâng baèng hôn, seõ phaûn aùnh ñöôïc chính xaùc hôn thöïc tieãn veà hoaït ñoäng saûn xuaát, xuaát khaåu cuõng nhö nhöõng lôïi theá caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam cuõng nhö caùc nöôùc xuaát khaåu khaùc khi phaûi ñoái maët vôùi ruûi ro bò kieän baùn phaù giaù ôû thò tröôøng Hoa Kyø. Ñôn haøng cuûa nhieàu doanh nghieäp da giaøy giaûm 30% - 35% 17/01/2007 Saøi Goøn Giaûi Phoùng Taïi hoäi thaûo ruùt kinh nghieäm veà vuï kieän choáng baùn phaù giaù giaøy muõ da cuûa VN vaøo thò tröôøng chaâu AÂu (EU) do Cuïc Quaûn lyù caïnh tranh phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi Da giaøy VN toå chöùc ngaøy 16-1, nhieàu DN cho bieát, vieäc UÛy ban chaâu AÂu (EC) aùp möùc thueá baùn giaù 10% ñoái vôùi DNVN ñaõ laøm aûnh höôûng nghieâm troïng leân hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñôn haøng cuûa nhieàu DN ñaõ giaûm 20% vaø ñeán naêm 2006 ñaõ giaûm tôùi 30% - 35%. Thò phaàn cuûa caùc DNVN ñaõ bò chuyeån sang Indonesia, Campuchia… Giaûm thueá nhaäp khaåu cho 30 nhoùm haøng linh kieän ñieän töû 17/01/2007 Thôøi baùo Kinh Teá Vieät Nam Boä Taøi chính vöøa quyeát ñònh giaûm thueá suaát thueá nhaäp khaåu öu ñaõi ñoái vôùi moät soá maët haøng linh kieän phuï tuøng ngaønh cô khí, ñieän, ñieän töû Theo quyeát ñònh môùi, coù gaàn 30 nhoùm linh kieän ñöôïc giaûm thueá xuoáng möùc 0 - 10%, thay cho möùc 5 - 10% Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 10. 10. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 10 tröôùc ñaây. Trong nhoùm naøy coù nhieàu loaïi linh kieän cuûa maùy ñieàu hoøa khoâng khí vaø caùc loaïi ñoäng cô diezel. Möùc thueá ñoái vôùi moät soá maët haøng khaùc nhö quaït vaø ñoà ñieän töû gia duïng cuõng ñöôïc giaûm xuoáng möùc 40% thay cho möùc 50% hieän haønh. Haøng hoùa xuaát xöù töø Laøo coù thueá nhaäp khaåu 0% 17/01/2007 Lao Ñoäng Vuï Phaùp cheá (Boä Thöông maïi) ngaøy 16.1 cho bieát, boä naøy vöøa ban haønh quyeát ñònh veà vieäc nhaäp khaåu haïn ngaïch thueá quan naêm 2007 ñoái vôùi haøng hoaù coù xuaát xöù töø Laøo vôùi thueá suaát, thueá nhaäp khaåu 0%. Theo ñoù, 3 nhoùm maët haøng ñöôïc aùp duïng haïn ngaïch goàm: gaïo vaø thoùc, laù vaø coïng thuoác laù, phuï kieän xe maùy. Thöông nhaân VN nhaäp khaåu caùc maët haøng gaïo vaø thoùc, laù vaø coïng thuoác laù, phuï kieän xe maùy coù giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoaù maãu S (C/O form S) do cô quan coù thaåm quyeàn cuûa Laøo caáp ñöôïc höôûng öu ñaõi thueá suaát, thueá nhaäp khaåu 0%. Philippines tieáp tuïc aùp thueá phuï thu maët haøng vaät lieäu xaây döïng 16/01/2007 Tuoåi Treû Cuïc Quaûn lyù caïnh tranh (VCAD - Boä Thöông maïi) cho bieát Boä Coâng thöông Philippines (DTI) tieáp tuïc duy trì bieän phaùp aùp duïng töï veä ñoái vôùi maët haøng gaïch laùt neàn, gaïch oáp töôøng vaø kính noåi khoâng maøu, kính noåi phuû maøu nhaäp khaåu töø VN. Theo ñoù, baét ñaàu töø 12/1/2007, ngoaøi möùc thueá chung CEPT ôû möùc 5% ñang aùp duïng trong khu vöïc ASEAN, kính noåi khoâng maøu xuaát khaåu töø VN seõ phaûi chòu theâm khoaûn thueá phuï thu ñöôïc quy ñoåi laø 3.971 Peso/taán, cuûa kính noåi phuû maøu laø 5.016 Peso/taán vaø 2,15 Peso/kg ñoái vôùi caùc maët haøng gaïch laùt neàn, oáp töôøng. Theo VCAD, so vôùi naêm 2006, caùc möùc thueá töï veä neâu treân ñaõ giaûm töø 5-12,5%. COÂ N G NGHIEÄ P & ÑAÀ U TÖ Ñeán 2010, Vieät Nam seõ dö thöøa xi maêng 17/01/2007 VietNamNet Caên cöù treân tính toaøn nhu caàu vaø quy hoaïch caùc döï aùn phaùt trieån saûn xuaát xi maêng töø ñaây ñeán 2010 thì ñeán 2009 cung - caàu xi maêng trong nöôùc seõ ñöôïc caân baèng. Böôùc sang nhöõng naêm 2010 vaø 2011 Vieät Nam coù theå dö thöøa xi maêng. Ñaây laø thoâng tin döï baùo ñöôïc caùc chuyeân gia coâng boá taïi Hoäi thaûo veà phaùt trieån xi maêng Vieät Nam giai ñoaïn 2007 - 2010 do Toå chöùc Taøi chính quoác teá vaø Boä Xaây döïng toå chöùc môùi ñaây taïi Haø Noäi. Töø 2010: thöøa 10 trieäu taán xi maêng OÂng Nguyeãn Vaên Thieän - Chuû tòch Hieäp hoäi Xi maêng Vieät Nam cho bieát, toác ñoä gia taêng nhu caàu xi maêng giai ñoaïn 2006 - 2010 laø 11% vaø döï baùo ñeán 2010 nhu caàu seõ vaøo khoaûng 50 trieäu taán. Trong khi ñoù, toång coâng suaát thieát keá caùc döï aùn saûn xuaát xi maêng ñeán 2010 laø 60 trieäu taán. Cuï theå, tính ñeán thôøi ñieåm 5/2006, caû nöôùc coù toång coâng suaát thieát keá laø 24,7 trieäu taán xi maêng. Hieän nay, ñang coù khoaûng 30 döï aùn xi maêng trieån khai vôùi toång coâng suaát laø 35 trieäu taán. Nhö vaäy, ñeán 2010 Vieät Nam khoâng chæ caân ñoái ñöôïc cung caàu xi maêng maø coù theå seõ xuaát hieän tình traïng dö thöøa ôû moät chöøng möïc naøo ñoù. Vì vaäy, oâng Thieän ñeà xuaát, vieäc pheâ duyeät caùc döï aùn xi maêng môùi trong giai ñoaïn 2006 - 2010 caàn caân nhaéc thaän troïng. Trong baùo caùo môùi ñaây veà vieäc raø soaùt caùc döï aùn phaùt trieån xi maêng theo quy hoaïch, Boä Xaây döïng cuõng thöøa nhaän veà thieát keá coù theå xaûy ra tình traïng dö thöøa xi maêng. Tuy nhieân, ñaây môùi chæ xeùt veà thieát keá theo quy hoaïch, thöïc teá vieäc dö thöøa coøn phuï thuoäc vaøo tieán ñoä trieån khai caùc döï aùn cuï theå. Bôûi vì chæ caàn moät vaøi döï aùn Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 11. 11. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 11 trieån khai chaäm hay phaùt huy khoâng heát coâng suaát cuõng coù theå gaây aûnh höôûng ñeán caân ñoái cung caàu. Boä Xaây döïng cho bieát, qua kieåm tra vieäc trieån khai thöïc teá caùc döï aùn cho thaáy khaû naêng moät soá döï aùn ñang gaëp khoù khaên veà xöû lyù neàn moùng vaø moät soá vöôùng maéc khaùc neân khaû naêng huy ñoäng coâng suaát vaøo naêm 2009 seõ thaáp hôn döï kieán. Trong khi ñoù, xu höôùng taêng maùc beâ toâng treân theá giôùi cuõng laøm taêng löôïng xi maêng tieâu thuï. Roõ raøng, vieäc caân ñoái cung caàu xi maêng phuïc thuoäc khaù nhieàu yeáu toá. Tuy nhieân, caùc chuyeân gia löu yù raèng, ñeå thöïc hieän caân ñoái cung caàu tieáp tuïc raø soaùt tieán ñoä ñaàu tö caùc döï aùn, tính toaùn laïi caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán nhu caàu xi maêng. Ñoàng thôøi, tröôùc döï baùo dö thöøa, caùc cô sôû saûn xuaát lôùn nhö Toång Coâng ty xi maêng Vieät Nam caàn nghieân cöùu sôùm thò tröôøng xuaát khaåu ñeå khi caàn coù theå xuaát khaåu moät phaàn xi maêng döï thöøa. Moät soá lieân doanh nöôùc ngoaøi nhö xi maêng Nghi Sôn, trong keá hoaïch ñaàu tö cuõng coù daønh moät phaàn cho xuaát khaåu nhöng chöa thöïc hieän vì hieän nay trong nöôùc coøn thieáu xi maêng. Nhöõng lo ngaïi veà ñaàu tö xi maêng OÂng Nguyeãn Vaên Thieän cho bieát, hieän nay, coù khoâng ít döï aùn xi maêng do quaù trình chuaån bò ñaàu tö khoâng toát neân gaëp nhieàu khoù khaên khi trieån khai. Trong ñoù, coù caû chuyeän naêng löïc nhaø ñaàu tö khoâng ñaùp öùng yeâu caàu caû veà taøi chính vaø trieån khai döï aùn. Thöïc teá, coù nhöõng döï aùn, nhaø ñaàu tö khoâng coù soá voán ñoái öùng quaù quaù ít, khoâng ñaùp öùng ngöôõng 10% toång voán ñaàu tö. Ñieàu naøy khieán cho vieäc thu xeáp taøi chính cho döï aùn gaëp nhieàu khoù khaên daãn ñeán chaäm tieán ñoä. Theâm vaøo ñoù, naêng löïc caùc nhaø tö vaán bò haïn cheá cuõng khieán cho nhieàu döï aùn ñaàu tö khoâng ñaït hieäu quaû mong muoán. Vieäc quaûn lyù vaän haønh sau khi hoaøn thaønh cuõng gaëp nhieàu trôû ngaïi do trình ñoä chuyeân moân haïn cheá cuûa nhieàu chuû ñaàu tö Hieän nay, ôû moät soá tænh nhö Haø Nam, Ninh Bình, Thanh Hoaù, Haûi Döông, Quaûng Ninh... ñang phaùt trieån caùc döï aùn xi maêng nhöng ñang gaëp phaûi nhieàu vaán ñeà veà giao thoâng vaän taûi vaø oâ nhieãm moâi tröôøng. Nhöõng vaán ñeà naøy neáu khoâng ñöôïc xöû lyù sôùm seõ coù taùc ñoäng laâu daøi ñoái vôùi ngaønh xi maêng vaø caû nhöõng ñòa phöông nôi ñaët nhaø maùy. Vieäc phuïc vuï vaän chuyeån xi maêng töø mieàn Baéc vaø mieàn Trung vaøo phía Nam qua ñöôøng bieån vaø ñöôøng soâng cuõng seõ taêng maïnh trong thôøi gian tôùi, ñoøi hoûi ñaàu tö lôùn ñeå phaùt trieån haï taàng giao thoâng ñeå phaùt trieån laâu daøi vaø caû phuïc vuï xuaát khaåu. Caùc chuyeân gia cuõng baøy toû, veà laâu daøi, neáu dö thöøa xi maêng chaéc chaén seõ tính ñeán chuyeän xuaát khaåu, luùc ñoù vaán ñeà caïnh tranh veà chaát löôïng vaø giaù caû caøng theå hieän tính quyeát ñònh. Vì vaäy, khi quyeát ñònh ñaàu tö moät döï aùn caàn phaûi tính kyõ ñeán caùc yeáu toá veà coâng ngheä, thieát bò, suaát ñaàu tö, giaù thaønh, khaû naêng tieâu thuï saûn phaåm... Ñi cuøng vôùi ñieàu naøy, vieäc kieåm tra naêng löïc caùc chuû ñaàu tö caàn laøm toát hôn, nhöõng tröôøng hôïp yeáu keám caàn coù bieän phaùp xöû lyù kieân quyeát. Ñaàu tö vaøo coâng ngheä cao tieáp tuïc “noùng” 17/01/2007 Lao Ñoäng Trong khi thôøi ñieåm Intel khôûi coâng döï aùn 1 tæ USD taïi Khu Coâng ngheä cao (CNC) TPHCM ñang ñeán gaàn (3.2007), söùc huùt ñaàu tö vaøo lónh vöïc CNC laïi tieáp tuïc “noùng” leân. Theo nhieàu chuyeân gia, nguoàn voán FDI ñaàu tö vaøo CNC taïi VN seõ trôû thaønh moät trong nhöõng doøng voán lôùn nhaát vaø nhanh nhaát trong naêm 2007. Theo Nguyeãn Vaên Ñaïo-Toång GÑ Cty Samsung Vina: “Hieän ñang laø thôøi ñieåm ñaàu tö chieàu saâu. Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi xaây döïng döï aùn quy moâ lôùn taïi VN ñeå saûn xuaát saûn phaåm cho caû khu vöïc, chöù khoâng chæ nhaèm baùn cho thò tröôøng VN”. Trong ñoäng thaùi naøy, nhöõng ngaøy cuoái naêm 2006, Taäp ñoaøn Meiko cuûa Nhaät ñaõ nhaän ñöôïc giaáy pheùp ñaàu tö vaøo Cuïm coâng nghieäp Thaïch Xaù (Haø Taây). Döï aùn cuûa Meiko coù toång voán ñaàu tö 300 trieäu USD, lôùn nhaát so vôùi caùc döï aùn coâng nghieäp ñieän töû ñaàu tö taïi VN töø tröôùc tôùi nay. Sau khi hoaøn thaønh, nhaø maùy cuûa Meiko seõ saûn xuaát caùc baûn maïch ñieän töû PCB, laép raùp caùc linh kieän ñieän töû leân baûn maïch vaø laép raùp caùc saûn phaåm ñieän töû hoaøn chænh; söû duïng soá lao ñoäng leân ñeán gaàn 7.000 ngöôøi. Vôùi döï aùn cuûa Meiko, caùc ñaïi gia Nhaät Baûn theâm moät laàn khaúng ñònh khaû naêng chieám lónh töø döï aùn ñaàu tö cho ñeán thò tröôøng ñieän töû taïi VN. Thaïc só Traàn Vieät Hoaøng - Vieät kieàu Myõ, hieän ñang giaûng daïy taïi Tröôøng ÑH Quoác teá RMIT-cho raèng: “Moät khi VN ñaõ gia nhaäp WTO vaø Myõ ñaõ thoâng qua PNTR vôùi VN, caùnh cöûa ñaõ môû roäng hôn cho caùc taäp ñoaøn lôùn cuûa Myõ vaøo ñaàu tö”. Theo oâng, nhöõng taäp ñoaøn veà coâng ngheä cao seõ ñaët chaân vaøo tröôùc, tieáp theo sau seõ coù töøng ñôït, töøng ñôït caùc nhaø ñaàu tö khaùc… Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 12. 12. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 12 Ñaàu tö vaøo CNC taïi VN ñeán thôøi ñieåm naøy haàu heát thuoäc veà caùc nöôùc vaø vuøng laõnh thoå coù ngaønh CNC phaùt trieån maïnh nhö Myõ, Nhaät, Haøn Quoác vaø Ñaøi Loan. OÂng Thaân Troïng Phuùc - Toång GÑ Cty Intel VN - cho bieát, sau söï kieän Intel taêng voán ñaàu tö taïi VN leân 1 tæ USD, nhieàu taäp ñoaøn, Cty lôùn khaùc ôû Myõ coù lieân heä hoûi veà lyù do vaø nhôø tö vaán veà quaù trình xuùc tieán ñaàu tö vaøo VN. Moät thoâng tin ñaùng chuù yù môùi ñaây ñöôïc trang thoâng tin ñieän töû Vneconomy daãn laïi, theo Saigon Invest Group, taäp ñoaøn coâng nghieäp chính xaùc Honhai (Hoàng Haûi) cuûa Ñaøi Loan ñaõ ñeán VN khaûo saùt. Honhai döï kieán trong giai ñoaïn 1 seõ xaây döïng caùc nhaø maùy ñieän töû vaø coâng ngheä cao taïi 4 tænh Vónh Phuùc, Baéc Ninh, Baéc Giang, Haûi Döông, vôùi toång voán 1 tæ USD. Giai ñoaïn 2, taäp ñoaïn naøy ñaàu tö tieáp 3 tæ USD ñeå xaây döïng khu CNC, khu ñoâ thò, nhaø ôû, giaûi trí…treân dieän tích 1.000ha. Döï aùn cuûa Intel seõ keùo theo nhieàu Cty khaùc vaøo theo laøm veä tinh, taïo cho VN theâm nhieàu döï aùn saûn xuaát trong lónh vöïc CNC vaø coâng aên vieäc laøm. Thôøi vaän cuûa VN ñang leân, theo oâng Phuùc, yeáu toá thu huùt caùc taäp ñoaøn lôùn quyeát ñònh vaøo VN khoâng nhaát thieát cöù laø cheá ñoä öu ñaõi, maø chính laø thuû tuïc ñaàu tö ñôn giaûn, nhanh choùng. Töø laøn soùng ñaàu tö CNC vaøo VN, TS Traàn Quang Huøng - Toång Thö kyù Hieäp hoäi DN ñieän töû VN - ñöa ra phaân tích: Ngaøy caøng nhieàu lao ñoäng VN trong lónh vöïc naøy ñöôïc caùc taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi ñaøo taïo. Ñöôïc tieáp xuùc nhieàu vôùi CNC hieåu bieát, tay ngheà lao ñoäng VN seõ ñöôïc naâng leân. Chính nhöõng lao ñoäng laøm cho Intel vaø caùc döï aùn lôùn khaùc seõ trôû thaønh DN veä tinh saûn xuaát caùc linh phuï kieän cho nhöõng “ñaïi gia” nöôùc ngoaøi trong 5- 10 naêm tôùi. Ñôn cöû, Haõng Canon, ñeán nay ñaõ taäp hôïp ñöôïc 5-6 Cty saûn xuaát vaø cung caáp phuï kieän taïi VN. Chöa keå, khoâng ít Cty vöøa vaø nhoû cuûa VN ñaõ vaø ñang ñaàu tö vaøo lónh vöïc naøy cuõng coù theå trôû thaønh ñoái taùc gia coâng caùc chi tieát, phuï kieän cho nhöõng taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi, seõ daàn hoïc hoûi ñöôïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä. Khôûi ñoäng ñaàu tö khu ñoâ thò coâng nghieäp caûng Hieäp Phöôùc 17/01/2007 Tuoåi Treû Ngaøy 16-1, oâng Phaïm Xuaân Bình, phoù toång giaùm ñoác Coâng ty phaùt trieån coâng nghieäp Taân Thuaän, cho bieát coâng ty chuaån bò trieån khai vieäc ñeàn buø giaûi toûa, laøm haï taàng vaø keâu goïi ñaàu tö 600ha giai ñoaïn 2 cuûa khu ñoâ thò coâng nghieäp Hieäp Phöôùc (TP.HCM). 322ha giai ñoaïn 1 (ñaõ hoaøn chænh, hieän coù 84 nhaø ñaàu tö thueâ hôn 90% dieän tích ñaát) vaø 600ha giai ñoaïn 2 ñeàu naèm trong qui hoaïch xaây döïng khu ñoâ thò coâng nghieäp naøy. Trong quaù trình di dôøi heä thoáng caûng, vieäc xaây döïng nhanh Hieäp Phöôùc thaønh khu ñoâ thò gaén vôùi khu coâng nghieäp, cheá xuaát, dòch vuï caûng, vaän taûi bieån, kho baõi, haäu caàn, thöông maïi quoác teá... seõ taïo böôùc ñoät phaù ñeå phaùt trieån TP.HCM höôùng ra bieån. NGAÂ N HAØ N G - TAØ I CHÍNH Vieät Nam-Ñieåm ñeán haøng ñaàu veà ñaàu tö taøi chính Tyû giaù ngoaïi teä: 17/01/2007 17/01/2007 Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam OÂng David G.Fernandez-Giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa Ngaân Tyû giaù bình quaân lieân ngaân haøng: haøng JP Chase Morgan taïi Xinhapo cho bieát Vieät Nam seõ laø 1 USD 16.142,00 thò tröôøng öu tieân soá moät ñeå ñaàu tö cuûa Ngaân haøng naøy trong naêm 2007. Tyû giaù giao dòch cuûa NHTM: Theo oâng Fernandez, thò tröôøng voán cuûa Vieät Nam seõ coù USD Mua 16,055.00 nhieàu thay ñoåi trong naêm nay khi ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty Baùn 16,065.00 phaùt haønh vaø kinh doanh coå phieáu treân thò tröôøng chöùng JPY Mua 132.22 khoaùn. Traùi phieáu noäi teä cuûa Vieät Nam ñang ngaøy caøng haáp Baùn 134.44 daãn do laõi suaát thaáp hôn vaø tieàn VND ñang maïnh hôn so vôùi EUR Mua 2,063,775.00 USD. Baùn 20,899.91 OÂng Fernandez döï baùo, trong naêm nay, GDP cuûa Vieät Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 13. 13. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 13 Nam seõ taêng töø 8,3%-8,5% so vôùi 8,2% cuûa naêm 2006; ñoàng noäi teä cuûa Vieät Nam seõ taêng vaø tyû leä taêng seõ cao hôn khoaûng 0,5% so vôùi ñoàng USD. Khoâng chæ JP Chase Morgan, nhieàu nhaø ñaàu tö taøi chính nöôùc ngoaøi khaùc cuõng ñang nhìn nhaän Vieät Nam nhö laø moät ñieåm ñeán haøng ñaàu trong naêm 2007 bôûi Vieät Nam ñaõ chính thöùc trôû thaønh vieân WTO, oån ñònh veà moâi tröôøng chính trò-xaõ hoäi vaø coù moâi tröôøng ñaàu tö ngaøy caøng hoaøn thieän. Cuøng chung caùi nhìn laïc quan veà Vieät Nam, oâng Dominic Scriven, Giaùm ñoác Quyõ ñaàu tö Dragon Capital (Anh), ngöôøi ñöôïc giôùi quan saùt ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng chuyeân gia nöôùc ngoaøi haøng ñaàu taïi Vieät Nam trong lónh vöïc huy ñoäng voán vaø tö vaán ñaàu tö, cho raèng oâng ta ñaõ tìm thaáy ôû Vieät Nam moät moâi tröôøng ñaàu tö töông ñoái oån ñònh, coù tieàm naêng vaø coù tính daøi haïn. OÂng baøy toû mong muoán ñaàu tö, laøm aên laâu daøi ôû Vieät Nam. Theo oâng Dominic Scriven, nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuõng coù chung nhaän xeùt nhö oâng, neáu so Vieät Nam vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc thì ñieàu kieän veà an ninh, oån ñònh vaø tieàm naêng ôû Vieät Nam coøn maïnh hôn raát nhieàu. Coâng ty Dragon Capital hieän ñang quaûn lyù khoái taøi saûn vaø voán ñaàu tö coù trò giaù khoaûng 800 trieäu USD Myõ taïi Vieät Nam, bao goàm caû coå phieáu cuûa khoaûng phaân nöûa caùc coâng ty nieâm yeát taïi caùc trung taâm giao dòch chöùng khoaùn. Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi cho raèng Vieät Nam ñang ñöùng tröôùc moät cô hoäi lôùn, do vaäy Vieät Nam khoâng neân boû lôõ cô hoäi naøy. Vieät Nam caàn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi veà phaùp lyù, ñoàng thôøi coù nhieàu doanh nghieäp nhaø nöôùc coå phaàn hoùa ñeå coù ñuû haøng hoùa ñaùp öùng nhu caàu ñang taêng leân maïnh meõ cuûa caùc nhaø ñaàu tö taøi chính. Laõnh ñaïo caùc ngaân haøng noùi veà naêm 2007 16/01/2007 VnEconomy Ñaâu laø thuaän lôïi, khoù khaên vaø caû nhöõng caûnh baùo ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi taïi Vieät Nam trong naêm 2007 naøy? Vuõ Vieát Ngoaïn, Toång giaùm ñoác Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam (Vietcombank): Toâi xin khaúng ñònh laø quaù trình coå phaàn hoùa Vietcombank seõ kieân quyeát xong trong naêm 2007. Hieän taïi, döôùi söï chæ ñaïo cuûa Chính phuû, moät soá khoù khaên trong quaù trình naøy cô baûn ñaõ ñöôïc thaùo gôõ vaø böôùc ñaàu coù nhöõng thuaän lôïi nhaát ñònh. Trong quaù trình coå phaàn hoùa, Vietcombank seõ löïa choïn ñoái taùc chieán löôïc mang taàm quoác teá nhöng phaûi coù söï hieåu bieát saâu saéc veà thò tröôøng Vieät Nam. Beân caïnh ñoù, 2007 cuõng laø naêm khôûi ñaàu cho noã löïc ñöa Vietcom- bank trôû thaønh 1 trong 70 ñònh cheá taøi chính haøng ñaàu chaâu AÙ, töø nay ñeán naêm 2015. Taát nhieân laø Vietcombank vaãn luoân coù moät muïc tieâu thöôøng tröïc laø naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng, dòch vuï phuïc vuï khaùch haøng; naâng cao hôn nöõa cheá ñoä ñaõi ngoä ñoái vôùi caùn boä nhaân vieân ñeå phaùt huy vò theá daãn ñaàu treân thò tröôøng Vieät Nam hieän nay. Trong naêm 2006, Vietcombank ñaõ coù moät naêm hoaït ñoäng thaønh coâng. Veà lôïi nhuaän, möùc taêng laø treân 30% so vôùi naêm 2005, töùc laø treân 2.000 tyû ñoàng. OÂng Phan Ñaøo Vuõ, Phoù toång giaùm ñoác thöù nhaát, Lieân doanh Indovina Bank:quot;Söï ñe doïa cuûa ngaân haøng nöôùc ngoaøi chöa quaù lôùnquot; Naêm 2007, Indovina Bank seõ phaùt trieån nhanh heä thoáng maïng löôùi, toác ñoä taêng tröôûng veà toång taøi saûn, phaùt trieån maïnh coâng ngheä vaø dòch vuï. Vaø cuõng trong xu höôùng chung hieän nay, cô caáu doanh thu, lôïi nhuaän seõ coù söï chuyeån dòch töø tín duïng sang phí dòch vuï. Tuy nhieân, söï chuyeån dòch naøy caàn coù moät quaù trình. Naêm 2007 seõ laø moät naêm raát quan troïng vôùi coät moác 1/4/2007, khi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñöôïc laäp ngaân haøng con 100% voán tröïc thuoäc. Tuy nhieân, hieän Vieät Nam hieän nay ñaõ quaù quen thuoäc vôùi söï hieän dieän cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi, vôùi 35 chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaø 5 ngaân haøng lieân doanh. Vì vaäy, sau 1/4/ 2007 coù leõ cuõng khoâng coù gì khaùc nhieàu vaø cuõng chöa coù nhöõng aûnh höôûng lôùn. quot;Toâi cho raèng trong naêm 2007 cuõng nhö trong 5 naêm tröôùc maét, söï ñe doïa cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi chöa quaù lôùn. Trong 5 naêm tieáp theo nöõa, taát nhieân laø khoâng theå noùi tröôùc moät caùch hoaøn toaøn chính xaùc, söï caïnh tranh seõ raát quyeát lieät töø söï tham gia cuûa nhöõng ngaân haøng nöôùc ngoaøi, khi hoï ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû caùc nghieäp vuï nhö caùc ngaân haøng trong nöôùcquot; Leâ Ñaéc Sôn, Toång giaùm ñoác Ngaân haøng Ngoaøi quoác doanh (VPBank): Trong naêm 2007, cuoäc caïnh tranh ñaõ thöïc söï baét ñaàu, seõ raát quyeát lieät, khoâng phaûi laø döï ñoaùn nöõa, khoâng phaûi chôø vaøo WTO maø vaøo thaät roài. Nhöng tröôùc maét, cuoäc caïnh tranh seõ chöa khoác lieät giöõa khoái ngaân haøng trong nöôùc vôùi nöôùc ngoaøi, bôûi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi seõ vaøo theo loä trình nhaát ñònh. Chuùng ta coøn 5 naêm nöõa ñeå hoaøn thieän khaû naêng caïnh tranh cuûa mình. Söï quyeát lieät trong naêm 2007 laø caïnh Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 14. 14. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 14 tranh giöõa caùc ngaân haøng trong nöôùc, ñaëc bieät laø trong khoái coå phaàn. Moät aùp löïc ñaùng keå laø söï tham gia cuûa caùc ngaân haøng coå phaàn môùi vaø coù theå seõ coù vaøi ngaân haøng ra ñôøi nöõa. Soá löôïng ngaân haøng coå phaàn töø 32 coù theå leân tôùi 40, thaäm chí laø 45. Coøn söï thaâm nhaäp vaø caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi thì nhö nhöõng muõi khoan, xoay töø töø töøng böôùc moät, saâu daàn vaøo thò tröôøng. Söï töø töø ñoù theå hieän nhöõng böôùc chaäm nhöng raát chaéc. Trong naêm 2007, coù hai ñieàu caàn caûnh baùo. Thöù nhaát laø söï caïnh tranh, loâi keùo nhaân löïc giöõa caùc ngaân haøng ñaåy chi phí tieàn löông, tieàn coâng lao ñoäng cao leân khieán chi phí hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng bò ñoäi leân, maëc duø chaát löôïng lao ñoäng coù theå chöa töông xöùng vôùi chi phí bò ñaåy leân cao ñoù. Vì thieáu nguoàn nhaân löïc, nhaát laø caùc ngaân haøng môùi ra buoäc phaûi ñaåy chi phí naøy leân, thaäm chí seõ daãn ñeán söï caïnh tranh hoãn loaïn treân thò tröôøng nhaân löïc. Caùc ngaân haøng thaâm nieân muoán giöõ ñöôïc ngöôøi thì buoäc phaûi naâng theo, ngaân haøng môùi khoâng laáy ñöôïc ngöôøi thì laïi tieáp tuïc ñaåy cao. Ñoù laø chöa keå saép tôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaøo seõ ñaåy söï caïnh tranh naøy leân cao hôn. Nhöng toâi cho raèng söï thu huùt cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi khoâng ñaùng sôï baèng caùc ngaân haøng coå phaàn môùi ra. Nhöng chính vì môû roäng hoaït ñoäng, thaønh laäp môùi nhö theá maø nguoàn nhaân löïc haïn cheá vaø phaûi caïnh tranh nhö vaäy seõ daãn ñeán ruûi ro. Thöù hai, cuoäc caïnh tranh laõi suaát seõ vaãn dieãn ra vaøo ñaàu naêm 2007. Laõi suaát seõ laïi taêng. Maëc duø laïm phaùt ñaõ coù daáu hieäu khaû quan nhöng laõi suaát vaãn khoâng theå xuoáng ñöôïc. Coù hai lyù do: Moät laø taêng tröôûng kinh teá vaø nhu caàu vay voán cuûa doanh nghieäp vaãn raát lôùn ñoøi hoûi caùc ngaân haøng phaûi cung moät löôïng voán lôùn trong khi nguoàn voán daân cö seõ khoâng naèm nhieàu ôû ngaân haøng nöõa vì thò tröôøng chöùng khoaùn ñaõ huùt moät löôïng lôùn. Thò tröôøng vaøng cuõng haáp daãn ñaàu tö. Vì vaäy, toác ñoä huy ñoäng tieàn göûi seõ chöõng laïi trong naêm 2007. Caùc ngaân haøng buoäc phaûi ñaåy laõi suaát leân, ñaëc bieät laø söï tham gia cuûa caùc ngaân haøng môùi, thöông hieäu chöa lôùn. Caùc ngaân haøng quoác doanh, ñeå giöõ thò phaàn, cuõng seõ tham gia maëc duø khoâng muoán. Ñaây cuõng laø moät ruûi ro ñoái vôùi neàn kinh teá. Chæ tröø khi thò tröôøng chöùng khoaùn thöïc söï lôùn, caùc doanh nghieäp khoâng phaûi vay ngaân haøng nöõa maø coù theå töï huy ñoäng voán, nhöng coù leõ seõ phaûi chôø daêm baûy naêm nöõa. Moät ñieåm ñaùng chuù yù nöõa trong naêm 2007 veà lôïi nhuaän. Caùc ngaân haøng ñang tính ñeán vieäc thay ñoåi daàn cô caáu lôïi nhuaän thay vì leä thuoäc vaøo caùc hoaït ñoäng truyeàn thoáng. Töø nay ñeán naêm 2010, toâi ñoaùn tyû troïng lôïi nhuaän giöõa tín duïng vaø dòch vuï seõ laø 70% vaø 30%, thay cho 80% vaø 20% , thaäm chí 90% vaø 10% nhö hieän nay. Ñaëng Vaên Thaønh, Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank): Töø 1/4/2007, sau khi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp môû ngaân haøng con 100% voán taïi Vieät Nam, hoï seõ ñöôïc höôûng ñaày ñuû quyeàn lôïi vaø nghóa vuï nhö moät ngaân haøng noäi ñòa. Vôùi moät moâi tröôøng ñaàu tö toát thì beänh vieän, tröôøng hoïc vaø ngaân haøng luoân laø nhöõng lónh vöïc ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö quan taâm haøng ñaàu. Vieät Nam trong nhöõng naêm gaàn ñaây luoân ñöôïc ñaùnh giaù laø coù moâi tröôøng ñaàu tö an toaøn. Vì vaäy, vieäc “ñoå boä” cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaøo thò tröôøng Vieät Nam laø taát yeáu. Theo toâi, caïnh tranh laø moät quaù trình ñaøo thaûi tieán boä, neân vieäc gia nhaäp vaøo thò tröôøng Vieät Nam cuûa caùc toå chöùc taøi chính, ngaân haøng nöôùc ngoaøi chaéc chaén seõ taïo cho thò tröôøng taøi chính Vieät Nam nhieàu saéc thaùi caïnh tranh môùi. Vôùi Sacombank, chuùng toâi coù hoaøi baõo trôû thaønh ngaân haøng haøng ñaàu Vieät Nam vaø coù tieáng trong khu vöïc, neân chuùng toâi ñang taäp trung raát nhieàu cho vieäc ñieàu haønh quaûn trò treân quan ñieåm neàn kinh teá trí thöùc vaø coâng ngheä hieän ñaïi nhaát. Ñaây cuõng laø troïng taâm cuûa naêm 2007. Alain Cany, Toång giaùm ñoác Ngaân haøng HSBC taïi Vieät Nam: Vôùi nhieàu söï kieän mang tính daáu aán vaø hoaït ñoäng soâi noåi, coù theå noùi naêm qua laø naêm heát söùc thaønh coâng cho khoái ngaân haøng trong nöôùc cuõng nhö nöôùc ngoaøi. Toâi ñaùnh giaù trieån voïng phaùt trieån thò tröôøng taøi chính ngaân haøng naêm 2007 laø heát söùc saùng suûa. Vôùi cam keát môû cöûa cuûa Vieät Nam khi gia nhaäp WTO, söï caïnh tranh giöõa caùc ngaân haøng seõ coøn taêng cao hôn nöõa ñeå cung caáp caùc saûn phaåm vaø dòch vuï chaát löôïng cao ôû möùc giaù hôïp lyù cho khaùch haøng. Ngöôøi tieâu duøng seõ laø ngöôøi höôûng lôïi nhieàu nhaát. Cuøng vôùi loä trình môû cöûa, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi seõ coù nhieàu ñaát hôn ñeå phaùt trieån vaø môû roäng. Ñeå chuaån bò cho söï phaùt trieån maïnh meõ ñoù, toâi döï ñoaùn caùc ngaân haøng trong nöôùc seõ coù caùc bieän phaùp ñeå huy ñoäng theâm voán, môû roäng quy moâ (môû theâm nhieàu chi nhaùnh) nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Beân caïnh ñoù, caùc ngaân haøng lôùn seõ hoaït ñoäng theo höôùng chuyeân nghieäp hoùa hôn. Trong naêm 2006, BIDV ñaõ laø moät taám göông vôùi vieäc môøi toå chöùc quoác teá xeáp haïng tín duïng taïo tieàn ñeà cho vieäc phaùt haønh traùi phieáu Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 15. 15. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 15 taêng voán vaø chuaån bò cho vieäc phaùt haønh coå phieáu laàn ñaàu naêm 2007. Ñaây cuõng seõ laø xu höôùng cuûa caùc ngaân haøng khaùc trong naêm 2007. Coù theå noùi, Vieät Nam laø moät thò tröôøng öu tieân cuûa Taäp ñoaøn HSBC taïi khu vöïc chaâu AÙ Thaùi Bình Döông. Laø moät ngaân haøng toaøn caàu am hieåu ñòa phöông, chuùng toâi mong muoán trôû thaønh moät ngaân haøng daønh cho khaùch haøng ñòa phöông (quasi local bank) taïi Vieät Nam. Beân caïnh vieäc tieáp tuïc mang dòch vuï vôùi tieâu chuaån quoác teá, coâng ngheä quaûn lyù ngaân haøng hieän ñaïi, chuyeân nghieäp tôùi phuïc vuï khaùch haøng Vieät Nam, chuùng toâi seõ môû roäng ñoái töôïng khaùch haøng, môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng vaø ña daïng hoùa saûn phaåm nhaèm ñaùp öùng caùc nhu caàu khaùc nhau cuûa khaùch haøng taïi Vieät Nam. Ñoàng thôøi, chuùng toâi seõ tieáp tuïc cuûng coá vaø phaùt trieån hôn nöõa quan heä hôïp taùc chieán löôïc vôùi Techcombank ñeå ñöa Techcombank trôû thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng toát nhaát cuûa Vieät Nam. Naêm 2006, chuùng toâi ñöôïc FinanceAsia bình choïn laø ngaân haøng nöôùc ngoaøi toát nhaát Vieät Nam. Chuùng toâi töï tin seõ tieáp tuïc giöõ vöõng danh hieäu naøy trong naêm 2007 Ngaân haøng taêng voán ñieàu leä, coå ñoâng ñöôïc lôïi 16/01/2007 Kinh Teá & Ñoâ Thò Thò tröôøng ngaân haøng laïi tieáp tuïc noùng soát tröôùc nhöõng thoâng tin taêng voán ñieàu leä. Moät cuoäc ñua tröôùc aùp löïc töø nhieàu phía. Hieän coù tôùi 90% ngaân haøng coå phaàn coù voán ñieàu leä döôùi 1.000 tyû ñoàng. Nhöng trong naêm 2007, tyû leä naøy seõ ñaûo ngöôïc; con soá 1.000 tyû ñoàng seõ trôû thaønh toái thieåu. Söùc eùp taêng voán ñieàu leä Theo Nghò ñònh 141/2006/NÑ-CP veà danh muïc möùc voán phaùp ñònh cuûa caùc toå chöùc tín duïng, trong ñoù quy ñònh ñeán naêm 2008, möùc voán phaùp ñònh toái thieåu ñoái vôùi ngaân haøng TMCP laø 1.000 tyû ñoàng; ñeán naêm 2010 seõ laø 3.000 tyû ñoàng. Quy ñònh naøy nhaèm taêng cöôøng khaû naêng taøi chính cuûa caùc ngaân haøng, moät yeâu caàu haøng ñaàu khi nöôùc ta böôùc vaøo moâi tröôøng caïnh tranh haäu WTO. Trong naêm 2007, söï caïnh tranh naøy seõ caøng roõ neùt hôn, nhaát laø keå töø ngaøy 1/4/2007 khi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi baét ñaàu ñöôïc pheùp ñoå boä vaøo thò tröôøng Vieät Nam, ñoøi hoûi heä thoáng ngaân haøng trong nöôùc, nhaát laø khoái thöông maïi coå phaàn (TMCP) phaûi töøng böôùc naâng cao naêng löïc taøi chính, môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng, ña daïng hoùa saûn phaåm, dòch vuï tín duïng. Töøng ngaân haøng TMCP ñaõ ñaët ra loä trình taêng voán cuï theå cho rieâng mình. Chaïy ñua thöù haïng Nhöõng thoâng tin noùng soát veà vieäc taêng voán cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn lieân tuïc ñöôïc tung ra. Cuoäc ñua laäp töùc ñaõ ñöôïc höôûng öùng. ACB hieän coù 1.100 tyû ñoàng nhöng seõ taêng leân treân 2.000 tyû ñoàng trong naêm 2007. Khoâng chòu ngoài yeân, Ngaân haøng Quaân ñoäi ñaõ coù keá hoaïch phaùt haønh caû coå phieáu laãn traùi phieáu ñeå ñöa voán töø 675 tyû ñoàng hieän haønh leân thaønh treân 1.000 tyû ñoàng. Theo keá hoaïch taêng voán cuûa Ngaân haøng TMCP Ñoâng AÙ (EAB), naêm 2007 voán ñieàu leä cuûa EAB seõ ñöôïc taêng töø 880 tyû ñoàng leân 2.000 tyû ñoàng baèng phöông thöùc phaùt haønh theâm coå phieáu. Töông töï, naêm 2007, Ngaân haøng TMCP An Bình (ABB) cuõng döï kieán taêng voán ñieàu leä töø möùc 990 tyû ñoàng nhö hieän nay leân 2.000 tyû ñoàng. Hieän taïi Sacombank coù voán ñieàu leä treân 2.000 tyû ñoàng vaø döï kieán seõ taêng leân sau khi chia coå töùc trong quyù 1 naêm nay. Nhieàu ngaân haøng khaùc nhö ngaân haøng Phöông Ñoâng (OCB), Saigonbank, Eximbank... cho bieát seõ böôùc vaøo caâu laïc boä 1.000 tyû ñoàngtrong naêm nay. Theo döï baùo cuûa caùc chuyeân gia, trong naêm 2007, caùc ngaân haøng TMCP coù voán ñieàu leä 1.000 tyû ñoàng seõ chieám treân 80% toång soá ngaân haøng ñang hoaït ñoäng. Coå ñoâng ñöôïc lôïi Moät chuyeân gia taøi chính nhaän ñònh, vieäc taêng voán ñieàu leä cuûa caùc ngaân haøng hieän nay chuû yeáu laø do ñoøi hoûi cuûa thò tröôøng vaø yeâu caàu naâng cao naêng löïc taøi chính töø phía NHNN. Vieäc taêng voán seõ phaûi tính toaùn kyõ ñeå vöøa ñem laïi lôïi ích lôùn cho nhaø ñaàu tö, vöøa giaûm aùp löïc lôïi nhuaän ñoái vôùi ngaân haøng. Khi taêng voán theâm, caùc ngaân haøng seõ phaûi huy ñoäng töø coå ñoâng, chuyeån töø coå töùc vaø baùn coå phaàn cho nhaø ñaàu tö chieán löôïc. Nhö vaäy nhöõng coå ñoâng hieän höõu seõ ñöôïc mua theâm raát nhieàu coå phieáu môùi vôùi meänh giaù goác hoaëc seõ ñöôïc quot;thöôûngquot;baèng coå phieáu chia töø quyõ döï tröõ phaùt trieån, voán thaëng dö vaø lôïi nhuaän. Do giaù thò tröôøng cuûa coå phieáu bao giôø cuõng cao hôn nhieàu laàn so vôùi giaù goác (ñoái vôùi doanh nghieäp laøm aên toát) neân theo thò tröôøng taïi VN, vieäc taêng voán seõ ñem laïi quyeàn lôïi raát lôùn cho coå ñoâng. Haøng chuïc ngaân haøng cuøng taêng voán thì trong thôøi gian ngaén thò tröôøng seõ thu huùt theâm haøng chuïc ngaøn tæ ñoàng, qua ñoù seõ laøm cho quy moâ thò tröôøng chöùng khoaùn taêng vöôït baäc. Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 16. 16. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 16 VCB vaø MHB seõ leân saøn 17/01/2007 Toång Hôïp Maëc duø theo keá hoaïch thì sau khi coå phaàn hoùa, Vietcombank vaø Ngaân haøng Phaùt trieån nhaø ñoàng baèng Soâng Cöûu Long (MHB) seõ thöïc hieän nieâm yeát, tuy nhieân, theo moät soá chuyeân gia taøi chính – ngaân haøng thì vieäc nieâm yeát coù theå chöa dieãn ra ngay sau khi coå phaàn hoùa. Maëc duø theo keá hoaïch thì sau khi coå phaàn hoùa, Vietcombank vaø Ngaân haøng Phaùt trieån nhaø ñoàng baèng Soâng Cöûu Long (MHB) seõ thöïc hieän nieâm yeát, tuy nhieân, theo moät soá chuyeân gia taøi chính – ngaân haøng thì vieäc nieâm yeát coù theå chöa dieãn ra ngay sau khi coå phaàn hoùa. Bôûi sau coå phaàn hoùa seõ laø moät cô caáu quaûn trò khaùc. Duø phaàn voán nhaø nöôùc vaãn naém chi phoái, nhöng vieäc nieâm yeát vaøo thôøi ñieåm naøo caàn phaûi coù tieáng noùi ñoàng thuaän, ñaëc bieät laø töø coå ñoâng chieán löôïc nöôùc ngoaøi (neáu coù). Ñaïi dieän MHB khaúng ñònh, MHB ñaõ trong tö theá saün saøng. Neáu Chính phuû thoâng qua nhaø tö vaán thì tieán trình coå phaàn hoùa MHB khoâng quaù 90 ngaøy. Coù theå khoaûng quyù II/2007, MHB seõ coå phaàn hoùa. Töông töï, VCB cuõng cho bieát, khoaûng thaùng 6.2007, VCB cuõng seõ coå phaàn hoùa. Döï ñoaùn khi leân saøn, giaù coå phieáu MHB vaø VCB seõ taêng gaáp nhieàu laàn. Ngaân haøng Phöông Nam baùn coå phaàn cho UOB 17/01/2007 Thôøi Baùo Kinh Teá Vieät Nam Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Phöông Nam (Southern Bank) thoâng baùo ñaõ kyù keát Thoûa Thuaän Chung veà vieäc phaùt haønh coå phaàn cho ñoái taùc chieán löôïc laø Ngaân haøng United Overseas Bank (UOB), coù truï sôû chính ñaët taïi Xinhgapo. Hai ngaân haøng ñang tieán haønh hoaøn taát Baûn Hôïp ñoàng chính thöùc veà khoaûn ñaàu tö naøy. Southern Bank ñaõ nhaän ñöôïc chaáp thuaän veà nguyeân taéc cuûa Ngaân haøng Nhaø Nöôùc Chi nhaùnh Thaønh phoá Hoà Chí Minh cho pheùp UOB trôû thaønh coå ñoâng chieán löôïc. Hieän nay, hoà sô ñang chôø söï chuaån y cuoái cuøng cuûa Ngaân haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam. Theo thoûa thuaän chung giöõa hai Ngaân haøng, sau khi trôû thaønh coå ñoâng chieán löôïc, UOB cam keát hoã trôï Southern Bank phaùt trieån caùc giaù trò, hoaøn thieän caùc quy trình noäi boä (bao goàm quaûn trò doanh nghieäp vaø quaûn trò ruûi ro). UOB hieän laø ngaân haøng haøng ñaàu trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ vaø coù teân trong danh saùch 100 ngaân haøng lôùn nhaát theá giôùi vôùi toång taøi saûn khoaûng gaàn 157 tyû SGD (soá lieäu ñeán thaùng 9/2006). Trong khi ñoù, tính ñeán ñaàu naêm nay Southern Bank ñaõ ñaït möùc voán ñieàu leä gaàn 1.300 tyû ñoàng, ñöùng thöù hai veà quy moâ voán trong heä thoáng caùc ngaân haøng coå phaàn Vieät Nam sau Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông tín. Vieäc taêng voán ñieàu leä cuûa Southern Bank nhaèm naâng cao khaû naêng taøi chính vaø môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng ngaân haøng treân toaøn quoác. Naêm 2006, Southern Bank chi traû coå töùc baèng coå phieáu vôùi möùc coå töùc laø 28%. Tö vaán ñaàu tö taøi chính coøn ít ñöôïc quan taâm 17/01/2007 Thôøi baùo Kinh Teá Vieät Nam Treân thò tröôøng taøi chính hieän nay, nguoàn voán ñaàu tö trung vaø daøi haïn töø caùc ngaân haøng thöông maïi raát ít. Maët khaùc, caùc khoaûn cho vay tín duïng naøy luoân ñoøi hoûi phöùc taïp veà taøi saûn theá chaáp, thuû tuïc haønh chính neân caøng laøm heïp ñi khaû naêng, cô hoäi tieáp caän cuûa doanh nghieäp. Caùc doanh nghieäp cuõng coù theå tieáp caän ñeán moät soá khoaûn vay tín duïng töø caùc chöông trình hoã trôï tín duïng cuûa Nhaø nöôùc hoaëc caùc toå chöùc phi Chính phuû nhöng qui moâ khoaûn voán vay, soá löôïng caùc doanh nghieäp coù khaû naêng nhaän ñöôïc caùc khoaûn vay naøy cuõng coøn raát haïn cheá. Vôùi tình hình caïnh tranh gay gaét treân bình dieän toaøn caàu hieän nay, doanh nghieäp khoâng theå khoâng nghó ñeán moät chieán löôïc tieáp caän caùc nguoàn voán daøi haïn. Vaø trong ñoù, hoaït ñoäng dòch vuï tö vaán taøi chính doanh nghieäp ñöôïc kyø voïng nhö moät caàu noái quan troïng cho doanh nghieäp, khi thò tröôøng taøi chính daàn daàn xuaát hieän moät keânh ñaàu tö taøi chính töø caùc quyõ ñaàu tö maïo hieåm vaø quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn trong vaø ngoaøi nöôùc.Tình hình naøy daãn tôùi thöïc traïng ña soá caùc doanh nghieäp Vieät Nam, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa khoâng coù nhieàu söï löïa choïn cho vieäc taêng cöôøng nguoàn löïc taøi chính cuûa mình. Caùc doanh nghieäp thöôøng phaûi vay ngaén haïn ñeå ñaàu tö daøi haïn, mua maùy moùc thieát bò, xaây döïng nhaø xöôûng... Ñieàu naøy khoâng nhöõng gia taêng aùp löïc traû nôï vay vaø möùc ñoä ruûi ro khoâng traû ñöôïc nôï khi doanh thu giaûm ñoät ngoät maø coøn haïn cheá khaû naêng phaùt trieån laâu daøi beàn vöõng cuûa doanh nghieäp tröôùc nhöõng vaän hoäi môùi. Tröôùc ñaây, hoaït ñoäng tö vaán taøi chính doanh nghieäp chuû yeáu do caùc coâng ty tö vaán nöôùc ngoaøi ñaûm traùch vaø Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i
 17. 17. Kinh doanh & th−¬ng m¹i 17 th¸ng 01 n¨m 2007 17 khaùch haøng cuõng thöôøng laø khoái doanh nghieäp FDI. Coøn hieän taïi, dòch vuï naøy ñang coù nhu caàu raát lôùn khi thò tröôøng chöùng khoaùn ngaøy caøng lôùn vaø soâi ñoäng, caùc dòch vuï tö vaán nieâm yeát chöùng khoaùn, tö vaán huy ñoäng voán, tö vaán taøi trôï döï aùn,... cho caùc coâng ty coå phaàn buøng noå. Beân caïnh ñoù, quaù trình coå phaàn hoaù doanh nghieäp nhaø nöôùc ñang ñöôïc ñaåy nhanh tieán ñoä cuõng laøm cho hoaït ñoäng tö vaán taøi chính soâi ñoäng hôn vôùi caùc dòch vuï xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp, laäp phöông aùn coå phaàn hoaù, baùn coå phaàn cho coâng chuùng vaø tö vaán taùi caáu truùc coâng ty haäu coå phaàn hoaù. Nhìn chung, khi neàn kinh teá duy trì ñaø taêng tröôûng cao, soá löôïng doanh nghieäp taêng nhanh vaø hoaït ñoäng ngaøy caøng phöùc taïp thì thò tröôøng dòch vuï tö vaán taøi chính coøn cô hoäi phaùt trieån maïnh. Nhu caàu vaø tieàm naêng lôùn nhö vaäy, nhöng thöïc teá, dòch vuï tö vaán taøi chính taïi Vieät Nam vaãn ñang trong giai ñoaïn ñaët neàn moùng vaø thöïc söï ñöôïc khaùch haøng quan taâm ñuùng möùc. Ngoaøi boä phaän tö vaán cuûa caùc coâng ty kieåm toaùn nöôùc ngoaøi chuû yeáu phuïc vuï doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi thì chæ coù khoaûng hôn moät chuïc coâng ty tham gia vaøo lónh vöïc naøy. Vaø hieän chöa thaät nhieàu doanh nghieäp, ñaëc bieät laø khoái doanh nghieäp nhoû vaø vöøa, nhaän thöùc ñaày ñuû taàm quan troïng cuõng nhö thieát laäp ñöôïc moái quan heä caàn thieát vôùi dòch vuï tö vaán taøi chính doanh nghieäp. Trong khi ñoù, moät ñieàu raát ñaùng tieác laø thò tröôøng taøi chính Vieät Nam ñang hình thaønh ngaøy caøng nhieàu caùc quyõ ñaàu tö vôùi tieàm löïc vaø khaû naêng cho vay raát ñaùng keå. Töø caùc quyõ ra ñôøi töø nhieàu naêm tröôùc nhö Quyõ ñaàu tö Dragon Capital, gaàn ñaây xuaát hieän theâm haøng loaït caùc quyõ Mekong Capital, VinaCapital, VietFund... Ñoù laø chöa keå cô hoäi ñoùn nhaän söï tham gia cuûa moät soá quyõ ñaàu tö quoác teá raát lôùn khaùc nöõa IDG (Myõ), DEG (Ñöùc)... Ñaây ñöôïc xem laø nguoàn cung caáp voán daøi haïn cho doanh nghieäp trong boái caûnh môùi hieän nay. Tieáp caän vôùi caùc nguoàn voán naøy döôùi söï tö vaán chuyeân nghieäp cuûa caùc toå chöùc tö vaán taøi chính, doanh nghieäp coù theå huy ñoäng ñöôïc moät khoaûn vay hoaëc ñaàu tö daøi haïn coù quy moâ töø vaøi traêm ngaøn USD cho ñeán vaøi trieäu USD vôùi thôøi haïn thöôøng keùo daøi töø 4 ñeán 10 naêm. oái vôùi ña soá doanh nghieäp Vieät Nam laø caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa thì ñaây laø möùc huy ñoäng phuø hôïp vôùi naêng löïc vaø nhu caàu. Vaø moät ñieàu khaù “deã chòu” cho ngöôøi caàn vay voán laø ña soá caùc quyõ ñaàu tö thöïc hieän vieäc cung caáp voán thoâng qua hình thöùc ñaàu tö voán coå phaàn. Vaán ñeà ñaët ra laø laøm caùch naøo doanh nghieäp coù theå giôùi thieäu mình hieäu quaû vaø ñaùp öùng ñöôïc ñieàu kieän cuûa caùc toå chöùc ñaàu tö taøi chính chuyeân nghieäp naøy. Tuy nhieân, caùc nguoàn ñaàu tö taøi chính daøi haïn thöôøng ñoøi hoûi ôû doanh nghieäp caùc phöông aùn hoaëc keá hoaïch kinh doanh ñöôïc laäp moät caùch baøi baûn vaø chuyeân nghieäp, heä thoáng soå saùch roõ raøng, caùc baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc moät coâng ty kieåm toaùn coù uy tín kieåm toaùn, heä thoáng quaûn trò coâng ty coù tieâu chuaån cao, hieäu quaû vaø minh baïch ñoàng thôøi coù boä maùy quaûn lyù coù naêng löïc, hoaït ñoäng hieäu quaû. Ñaây laø nhöõng yeâu caàu maø ña soá caùc doanh nghieäp hieän nay ñeàu khoù ñaùp öùng, neáu khoâng coù söï thay ñoåi baøi baûn töø caùc toå chöùc tö vaán chuyeân moân. * Hoaït ñoäng tö vaán taøi chính doanh nghieäp chuû yeáu laø tö vaán taùi caáu truùc voán, huy ñoäng voán, xaùc ñònh giaù trò coâng ty, mua baùn, saùp nhaäp... nhaèm giuùp doanh nghieäp laäp phöông aùn kinh doanh, quaûn trò saûn xuaát - kinh doanh, quaûn trò nhaân söï, quaûn trò chaát löôïng, quaûn trò taøi chính... Lôïi nhuaän Sacombank taêng 78% 17/01/2007 Thôøi baùo Kinh Teá Vieät Nam Naêm 2006, lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank) ñaït 544 tyû ñoàng, taêng 78% so vôùi naêm 2005. Coøn toång huy ñoäng caû naêm Sacombank ñaït 21.520 tyû ñoàng, taêng 75%. Toång dö nôï ñaït 14.540 tyû ñoàng, taêng 73%. Sacombank döï kieán chia coå töùc ôû möùc 12% vaø naêm 2007 seõ ñaït möùc 14% - 16%. Tröôùc ñoù, Sacombank ñaõ trích 10% töø quyõ döï tröõ boå sung voán ñieàu leä ñeå phaân phoái coå phieáu thöôûng cho coå ñoâng theo tyû leä 10:1. Sacombank hieän laø ngaân haøng coù möùc voán ñieàu leä cao nhaát trong heä thoáng ngaân haøng thöông maïi coå phaàn vôùi 2.089 tyû ñoàng; toång taøi saûn hieän taïi leân ñeán 24.860 tyû ñoàng, taêng 72% so vôùi naêm 2005. Khoâng chæ coù Sacombank maø phaàn lôùn caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñeàu ñaït lôïi nhuaän vöôït xa keá hoaïch 2006. Ngaân haøng ACB ñaït möùc toång lôïi nhuaän tröôùc thueá taêng 77,21% so naêm vôùi naêm 2005 (682,4 tyû ñoàng), Eximbank ñaït 120% (340 tyû ñoàng)... Cæng th«ng tin kinh doanh & th−¬ng m¹i

×