សិក្សាសង្ខេបអារ្យធម៌ខ្មែរ

2,698 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,698
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,662
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

សិក្សាសង្ខេបអារ្យធម៌ខ្មែរ

 1. 1. លី ធមេតង សកសសេងខប ិ អំពីអរយធម៌ែខមរ
 2. 2. បុពកថ វ តមពិត អតថបទេនះ េក តេឡងេដយករេរៀបចំ សរមប់ យកេទេធវជឧបករណ៍ពនយល់ចំេពះអនករតូវករសិកស «អរយធម៌ែខមរ» អរយធម៌ ិ ន តមកមមវធីថក់ ទី ១ េនមធយមភូមិ ។លុះដល់ករមងេនះ របមូលបនកន់ែតេរចនេឡង ៗ ខញំុក៏យល់ថ គួរែតចងទុ ក ជឯកសរផល់ខួលន ទ សរមប់េនេពលែដលរតូវកររសវរជវតេទេទៀត ។ ប៉ុែនត េដយចង់េសននូវសៃដសកលបង (Essai) េនះ ចំេពះមតិមិតតភកិត ជអនករសវរជវផងគ និ ងសទង់ ន នេយបល់អនកអន អនកសិកសទួ េទផងេនះ, ខញំុក៏ដច់ចិតត យកសៃដសកលបងេនះ នេទចុះផសយកនុ ង ទសសនវដតីអកសរសរសត មដងបនតិច ៗ ចប់ តំងពី េលខ ២៦ ែខ មិថុនគ.ស. ១៩៦៥ ជបនត ៗ េទ លុះរតចប់ ។ បនប់មក ទ ខញុំក៏បនទទួលេសចកដីែណនំបែនថមខលះ អំពីសំណក់មិតភកិក ត ជគូៃដ កនុងកររសវរជវ និងអំពីសំណក់អកអនខលះ នែដលមនចិតតរសឡញ់អរយធម៌ែខមរ ។ េសចកដីែណនំទំងេនះ រ ឹងរ ឹតែតេធវឲយខញំុបនេពញបំណងេនះែថមេឡងេទៀត ។ ដូេចនះខញំុសូមលំឱនកយ េគរព អរគុ ណចំេពះមិតតភកិកនិងអស់េលកអនកទំងេនះផង ។ េរកយែដលរបមូ ល បញលបែនថមសជថមីមដងេទៀតរួចេហយ ូច ខញំុក៏យកទុ កមួ យអេនលេទៀត េរពះយល់ថ សៃដសិកសរសវរជវអំ ពីកបនចបប់របវតតិពងសវតរយ៉ ងេនះ ន ួមិនសមេធវេដយងយៗេទ គួរែតទុកករងរដ៏ធំែបបេនះ ជូនគណះកមមករណមួយ ឬអស់េលកអនកេចះដឹងេរជរជះណមក់ ន េលកសរេសរេឡង េទបសម ។ ប៉ុែនតមនគំនិតតូចមួ យេចះែតដស់សរតីខំុញថ៖ ធមមតកររសវរជវេបរកេឃញប៉ុ នណ ម មនករយល់ដូចេមដច ; រតូវែតបេញញេទសិន ច េដមបីជួយជរបទី បេរទលបំភឺលឬជតរមយសរមប់ផដល់ចំេពះអនករសវរជវត ៗ េទេទៀត ។ ដូេចនះអនករសវរជវរតូវែតមនេសរ ីភព កនុងករបេញញេយបល់ខួលនជបេណរៗេទ កនុងដំេណរករងរ េហយករងរេនះ ច ដ មិនេចះចប់េឡយ បនន័យថ អនករសវរជវ កលេបេគេឃញដូចេមដច រតូវថយ៉ ងេនះ លុះេរកយេទមនេហតុ ផលធំ ជងមុ នេទេទៀត ក៏អចទញេយបល់េនះេទតមករេឃញករយល់ថីម េទេទៀតែដរ ។ សៃដេនះ ពុំែមនជកបនតរម ឬថជេគលចបប់សរមប់ឲយអនុវតតេដយខនមិ ន ន ួ
 3. 3. -B-បនេនះេទ តមពិតគឺ រគន់ែតជជំនួយសរតី ម ឬថជេយបល់អករ ិះេរមក់ ន ន សរមប់បំភឺលផូលវចំេពះអនកសិកសជបឋមអំពីអរយធម៌ជតិែតប៉ុេណះ ។ ណ ដូេចនះ បំណងកូនេសៀវេភេនះគឺ ៖ ១. ចង់ ជួយេដះទល់អនកសិកសេដយខលួនឯង េហយែដលមនរបថចូលេទ ន ិ ជ ិរបឡងេផសង ៗ ែដលទក់ ទងដល់ចំេណះវជខងវបបធម៌-អរយធម៌ែខមរ ។ ២. ចង់ ជួយបញក់ ជ ចំេពះមតិអកយល់រចឡំថ «អរយធម៌» គឺជអវីែដលេក តថមី ៗ ន ិអវីែបលកៗពី ទំេនៀមជតិ, ឲយងកែបរមកយល់ឲយចបស់ តមករពិ តេទវញ ។ ៣. ចង់ បងញឲយជនទូេទេឃញថ អរយធម៌ ែខមរ ពុំែមនចមលង ពុំែមនេទបែតេកត ហតមពួកបសចិមទិសេទ គឺមនផល់ខួលនតំងពីេកតជសញតិ មួយមកេម៉ះ ។ ទ ជ ល ទីបំផុត ខញុំសូមឧទទិសនូ វេសៀវេភេនះ ផសយជូនដល់អនកសិកសទូេទកនុ ងកមពុជរដឋ ិេរកមរពះរជតរមស់ដស់េតឿនៃនសេមដចសហជី វនរពះរបមុខរដឋ ិ ដ៏ជទីេសនហេសមជីវតៃនេយងរល់គន ែដលរពះអងគរទង់ ែតងមនរពះចិ នចង់ ឲយេយងជកូនេច ដ បនេចះដឹងរគប់ ៗគេឡង សមជសញតិមួយែដលមនអរយធម៌ជយូរឆំមកេហយ ។ ន ជ ន ភនំេពញ ែខកញ ១៩៦៥ ញ លី -ធមេតង បញក់ : ច កនុ ងករេបះពុមេលកទី ២ េនះ ខញុ ំបនែគសរមួលនងបនបែនថមេសចកដជេរចន ឲយបនេកបះ ព  ិ ី កបយជងមុនេដមបជរបេយជន៍ដល់ អកសកសទូេទ ។  ី ន ិ ២៨ - ២ - ៦៩ ល. ធ. ត
 4. 4. សិកសសេងខប អំពី អរយធម៌ែខមរេសចកដេផដម ី ី ័ អកផងេនសមយបចបបន ន ន ុច េរចនែតចបអរមណថ «អរយធម៌ែខមរ» គឺជចេណះវជ  ់ ម ៍ ំ ិ ជថៗ ីម ុ ល ំ ់ ឬករតបែតងែបកៗជននថីម ័ ុី ី ័ ែដលរតូវនយនងពកយអកសពៃថេហថ «សវលយ» ។ ឹ ន វ ង ិ ៌ ឺ ំែតតមពតអរយធមគជករមងចេណះវជែដលមនសសរកេឃញ ិ ជ ុ   ក ក  ំ េហយបងបេងតេឡងតងពអែងងេហយ ី វ  ូ ៌ ម ដចអរយធមែខរ   ំ ី ី ម ៉ល ែដលកេកតេឡងតងពកទឹ កកដែខរេមះ ់ ំ ូ រគនែតដបងេនះ មនសរេសរកតទក មនរតមែតទមប់េធតៗគមកបេណះ ។ ិ ់ ុ ឹ ល វ ន ុ៉ ណ   ូ ំ េបរកេឃញនវកេណត  ិ ូ ៌ ម នងរបរងអរយធមែខរ  ិ ឋ  ់ េយងរបតសនេឡងជករបកដេលដេយង  ី  ំ ី តងពកទកដដេចះេហយ ឹ ី ូ ន  េយងេតងែតតមដនសេងតេមល  ក   ំ េតតងពីមនរបរងមករហតសពៃថេនះ ូ ូ វ ង ់ ី ់ ន ំ អសរយះេវលជងពរពនឆមកេហយេនះ  មនករ ិ ត ៍ ៉វវតនយងណខះ ? ។ ល េយងដងមកេហយថ  ឹ  ិ ិធ ៌ ពតែមនែតមនឥទពលៃនអរយធមននជតិ ិ ឺ ិ ់ ជពេសសគជតណែដលទកទងនងែខរេយងពមនៗែមន ឹ ម  ី ុ ុ៉ ត ិ ធ ំ បែនឥទពលទងេនះរតែតបែនមឲយបនជមេធយបយជយរញរចន ឹ ថ ួ ុ ៌ ម ល ំ ឲយអរយធមែខរមនកមង នងមនរបរង ិ ូ ់ ិ ូ ៌  ិ ី គ ំែបកសចឈម េពញេលញបរបណេឡងេទវញ ។ េដមបបនសល់ ដេណរេដម ឬរបវតិ ត  ហរែហពមនមក ូ ី ុ  ិ ំ ូ ិត ៌ េយងអចអធបបយែចករែលកនវរបវតអរយធមេយង  តមែបបរបវតិ- ត ័ ំសរសជបនសមយកលធៗគឺ ៖ ត ួ ១∼អរយធម៌សម័យមុនអងគរ ∼ ែដលេហថ «សម័យមុ នអងគរ» គសេដយកេពលេវលែដលរបវតិសរសេយងរបប់ ឺ ំ ត ត ថ កលេនះ ុ ់  ឹ ី ់ មនមនសសមករសេនេលទកដរបសេយង  ំ េហយអកទងេនះ  ន ់ ដ ចបេផម ូ ់ ់ លកសងនវរេបៀបរបបរសេនរបសខនបនច ៗ មង ិត ដ លះរតែតេទជមនករេរៀបរយសរមប់ ុ ួសញតមយេឡង ។ ជ ិ ួ  ់ រតងេនះេហយ  ែដលេយងសនតបនថ  ម ់ ់ របបរសេនសរមបជតិេយងែដលអករបវតសរសឲយេឈះថ «អរយធម៌» េនះ  ន ិត ត ម ិ  ំ ូ ពតជកេកតដបងេនរសកែខរ ុ មេយងេនះជរបកដ ។ 
 5. 5. - 2 - ដេចះ ូ ន ំ ់ ់ ដ ំ េពលេវលែដលកណតរយះកលេនះចបេផមេឡងតងពី កលមនរគសសក-  ុ ិ ដរជេទេទៀត េហយមនរយះេពលតរហតមក  ូ ់ ័ ់ ដលសមយែដលជនជតេយងរសេនតម ិ អណចរកតចតចៗេដយែឡកពគមនអណចរកវ ន ំ (ហណន) ូ ី ន ូវ អណចរកកមជ (ចន ុវ ិេហ េចនឡ) ជេដម,  ុ ់ ួ ួ ន ំ ួ លះរតដលេពលរបរមគជអណចរកធមយ េរទរកុងេទ  ីរបតសនេនឯខងេជងបងទេនសប ែដលេហថ «អងរ» ។ ិ ឋ  ឹ ល គ ័ ៏ ំ សមយកលដធេនះ ំ ី ់ ដ តងពចបេផមមក, េយងសេងតេឃញថ  ក  ំ  ជេពលចេរនឥត ់ឈបឈរ េធៀបឧបមបដចជេឈែដលេទបែតដះ ី ូ   ុ េហយលតលសជលដប់  ូ ់ ំ រហត ូ ់ ់ទលបនជរទងរទយរកជតកនលម ។ ុ ខ ិ ូ ម ់ ី ុ ចបពមនរគសសករជ ិ ត ់ ន ឹ មកទលគនងសតវតសទី១, ៌ ម អរយធមែខរ ុំ ់ ពទនេលចេឈះេពញទេនេឡយែមន ម ី  ុ៉ ត   ិ៍ត ំ បែនេបេមលពេករដែណល ីជសកភព ីខ ៏ ់  កគងេឃញេនេសសសលេរចនណស់ ់ ដចជរបសទថតចតចេនកង ូ ម ូ  ុនភមភគអងរបរ ី ូ ិ គ ូ ់ ី ត ំ ់ ំ របសទសងពឥដេនសមបរៃរពគកេខតកពងធសពៃថង ឋ ុ វ ែលបងរប ំ ូ ី   ៉របៃពណេរចនែបបេរចនយង ិ ិ ់ ័ ន ូ ំ ី នងភសនយយសសរមបរបរសយគរហតតងពេនះមក ីដជេដម ។  ២∼អរយធម៌សម័យអងគរ ∼ ុ ់ ី លះចបពសតវតសទី ៨ មក ថ ំ ់  ៏ សបតយកមមធៗរបសេយងកេលចេធៗេឡង, ល  រេបៀបេរៀបចរសកេទសកេចះែតេកនជលដប់ ។ ំ ុ ៏  ំ ី ៏ ល ់ ូដ របបជវភព (Mode de vie) កផសបរេទរកវតរភពសមសន ិ ថ ួ ដចមនរូបចមកជតងេនជញងរបសទអងរធទកជដនរសប់ ។ ូ ល ់ ជ ំ គ ំ ុែមកធងរគបវសយៃនអរយធម៌ ់ ិ ័ ំ  បនចេរនឥតឧបមេសៗគ ម ន រហតបនេទជអរយធម៌ ូ ិ ល ំ ូជតខងពែកមយ ួ ុ ូ ៌ េនចងបពរបេទសេនះ ។ ័ អរសយេហតេនះេហយ ុ  បនជេន ័សមយេនះ មនជតថៗ ិ ីម េនជតខងេយង ិ  បនចមងរបឌតយកែបបអរយធម៌េយង ល ិ  វ ៌េទេធជអរយធមជតេគ ជបនេទផង ។ ិ ត រយះេវលេនះមនេពលយរយរែដរ ូ ឺ ំ ី ់ គតងពសតវតសទី ៨ ដលទី ១៥ ែដលរតូវ ់លះបងរកុងអងរ ។ គ ័ សមយកលេនះ ត ំ អករបវតសរសសគលថ ន ិត ់ ័ ជសមយរងេរឿង ុ ំ ុ ់ មបផតរបសែខរេនេលេរជយសវណភមេនះ ។  ុ ណ ូ ិ ៣∼អរយធម៌សម័យកណល ∼ ដ ័ សមយកលេនះ ់ ី ់ េយងរបពសតវតសទី ១៥ រហតមកដលទី ១៩ៃនរគសសករជ ។  ូ ិ ត
 6. 6. - 3 - ិត ត ់រគេនះរបវតសរសរបបេយងថ  រសកេទសេកតវកវរេដយសរងមទរននរសកមកពី ុ  ឹ គ ទ ុបចមរតឯេរកៗផង ច ិ នងមនសរងមកងរសករកគនខះេទៀតផង ិ គ ុន ុ ុ ួ ល នឲយែផផអរយធម៌ ំ ល ក ល ់ ុ ុធកចះរះេរយេទវញ ។ ិ ៉ កលណមនអសនន ឬ េកលហលយងេនះ ៌ ែផកវបបធមកី ដ ន ៌ែផកសងមធមកី ដ ន ក ំ ៌ ែដលជែមកធៗៃនអរយធមេយងេនះ  ៏ ិ ់ ង ់ កវលរតឡបជសបេសៀម ង ឺ ុំ ូ ់ គពលតលសេឡងែថមេទៀតេទ ុ៉ មនែតបេណះ ិ ណ ំ ់ ុ ់ ែថមទងចងចះអនថយេរកយេទវញ ិេទៀតផង តបតអករសករបេទសគនឱកសនងកសង ិ ន ុ ម ឹ    ៏ ម េហយេបសងបនេហយកគន ធ ឹ ុ ់លទភពនងរកសរគងទកឲយគងវងសបន េដយសរែតចលចលបករកជេរឿយៗ ុ ុ រឯអក ី នទរននទកដមកពេរកេសត ទ ឹ ី ី ៏ ឹ ួ ន ៌ កពយយមដកជញនរបមលយកកបនខតអរយធមេយងេទ ូជ ូ   ួ ូដ ូច ៌េហយលចបរបញលអរយធមេគ ឲយេរសចរជួតរជបមកែដនដេយងេទៀតផង ។ ី  េហតេនះ ុ  ិ ឹ ំេយងមនរតមែតលបក ៌ ៌ ល ុ៉ េដយរកសរទពយមតកអរយធមខនបេណះេទ, ណ ំ ិ ែថមទងពបក ួ ់ ់ ឹ ល ំ ៌ ល ់ទបទលនងកមងអរយធមកយរបសេគ ចលមកេរចៀតែរជកែថមេទៀតផង ។ ូ សេងបេទ ខេឃញថ  ័ កងសមយកលេនះ ុន ជេពលេរគះេជកេរគះជ ំ ល ់ ៌ ធកមកេលអរយធមេយង  នឲយមនបនចេរនលតលស់ ។ ំ ិ ំ  ូ ៤∼អរយធម៌សម័យបចចុបបនន ∼ ័ សមយេនះ ុំ ់ ់ េយងពបចេរៀបរបេរចនេទ   ំ ់ ន េរពះជេពលែដលេយង-េគទងអសគ  ល ់  ់ ឹធបបនេឃញបនយលនងែភក សពៗខនេហយ ។ ន វ ួល  ុ៉ ត ួ ក ួ ំ ុ ឺ ់ ័ បែនគរសេងតែតមយចណចគ៖ រតងសមយកលេនះមនែចកជពរភគគ៖ ី ឺ ័ សមយ ំ ័អណពយបលបរង នងសមយឯករជយ ។ ិ ័ ំ កងសមយអណពយបលបរង អរយធមេយងរតូវទទលកររគបដណបអពអរយធម៌ ៌ ដ ់ ំ ី ុន  ួបសមរបេទស ដចមនទេនៀមទមបេផសងៗ កងអពហពពហ៍ កងសជវធម៌ កងេរគឿង ិច ូ ំ ល ់ ុន ៍ ិ ុន ុ ី ុនអលងរជេដម ក  ម ិ ់ ់ ែដលែខរនយមជបដលសពៃថង ។ វ  ុ ំ េដមេហតែដលនឲយេយងទទល  ួ ៌ ីអរយធមពបសមរបេទសដេចះ ិច ូ ន េរពះកលេនះ េយងេទបែតឆងផតវបតពមនមក   ល ុ ិ ិត ី ុ ដច ូេយងអធបបយកងវគទី ៣ រចមកេហយខងេល ។ ៉ ៌ មយងេទៀតអរយធមបសមរបេទស ជ  ិ ុន គ ួ  ិច ៌ ល ំ លអរយធមខងក ល ំ ដ ់ ៌ ិ ៏ អចមនកមងរគបដណបេទេលអរយធមជនជតដៃទ  េហយជនជ  ួ ៌ ម  ំ ុ ិ ិតអរយធមែខរេយងកពងវបតផង អករេទរទន់របស់េយងកលឱនេទភមេទ  ៏ ំ ល ឧបមដច ូ ឺ ុំ ់ ំ ំ ំមនសសែដលេទបែតេងបពឈពទនមនកឡងពលល អ ុ  ី កលេបរតូវេគរបទញេទខងណ 
 7. 7. - 4 - ៏ ់ ៉ ់ ័កទនេទតមេគយងឆបរហស ។ ុ៉ ត ៉ បែនេទះជយងណកី ដ ៏ កជនជតែខរេយងមនលះ ិ ម  ិ ់ ិ៍ត ំ ់  ៌ មបងេករដែណលខនឲយអសេឡយ េហតេនះបនជអរយធមែខរេនែតមនរបជនចច ។ ួល ុ ូ ិ ំ ័ ចែណកសមយឯករជយវញ ិ ័ ំ ជសមយមនកេណតថីម  ់ ិ ័ គករកសងជតរគបវសយ ឺ ិ ់ ដ ៉ ់ួ ់ ំ ុចបេផមេឡងយងឆបរសរនបផត  ដេចះបនជរគនែតបននឆ ំ ូ ន ់ ុ៉ ម ន េយងេរៀបចអរយធម៌  ំេយងឲយេរៀបរយសមរមយ  នងយសេយង ិ  ជរសកឯករជយេពញេលញ ុ េរកមករដកន ំ ឹៃនសេមចរពះ នេរតតម-សហនុ ជទេគរពៃនេយងរលគ ។ ដ ី ី  ់ ន សរបេសចកេទ េឃញថែខរេយងមនអរយធមមយផលរបសជតពតរបកដណស់ ុ ីដ  ម  ៌ ួ ទ ់ ់ ិ ិ ំ  ៍ដចមនសអងេទេលេហតករណជរបវតសរសែវងឆយែដលអធបបយមក េហយេនះ ។ ូ ុ ិត ត ង ិ  * * *
 8. 8. សខៃនអរយធម៌ែខមរ ិ ួ គ ់ បនជជនជតននេគទទលសលថ ម  ៌ ួ ែខរេយងមនអរយធមមយែមនេនះ េដយសរេយងមនភសតង  ុត នវសខេផសង ៗ ៃនអរយធម៌ ូ ំ ់ ់ ៉ សរបបងញេគរគបែបបយង ហ ូ ៌ ់ដចអរយធមរបសជតននែដរ ។ ិ ៌ អរយធមេយង  ែដលែចកេចញជសខធ ំ ៗ ពរគឺ ីវបបធម៌ ១, សងមធម៌ ១ គ ិ ទ ់ នងមនែមកធងបនបបនស ំែបកេចញេទេទៀតេនះ េយងអច   ជ ់េលកយកមកបញកបន ដចតេទេនះ ៖ ូ ទមួយ∼ ែផនកវបបធម៌ ី (Domaine Culturel) កង «វបបធម៌» េគសេងតេឃញ ុន ក  ជ ់ ់ ំ ុ ់ ូ ករបញករគបចណចដចមនេរៀបរបហរែហខង ូេរកមគឺ ែចកេចញជបែផកធ ំ ៗ មន ៖ ី ន ១– អំពីករេចះដង (Connaissances) ឹ ំ ូ ជដបងេឡង  ជនជតេយងរះគតបងបេងតជករេចះដងេផសង ៗ ិ  ិ ិ ក ក ឹ សរប់ឲយេឃញ ំ  ៌ ួថជអរយធមមយនងេគេឡង េដយមនែចកេចញជធងតច ៗ េទៀតគឺ ៖ ឹ  ូ ំ ក∼ ជេនឿេផសង ៗ (Croyances) ំ ី  តងពេដមរហតមក ូ ំ ែខរេយងបេងតជេនឿ ម  ក ់សរមបជមេធយបយរបរមសមគី គ ួ ួ ់ េរពះេគយលថ ំ កលណមនសសមនជេនឿដចគ ុ ូ ន ឹ ់េគនងេចះរបរកគបនជតសទ ធ ។ ន ិ ិន ំ ំ ូ ជេនឿដបងរបស់ជនជតេយង ិ  ដចជ ូ ករេជឿេខច ម ី   ់បសចេនេដមេឈធ ំ បងបតៃរពភ នំ នងរពះភមរកសរសកជេដម ។ ់ ិ ូ ិ ុ  ឧ.  ួ ំ ួ េបេគេជឿេខចជរចបរជមយគ ម ួ ន ់ េគេតងរបរកគ, ន េបេគេទេគរពេដមេឈជ    ន ៏ ់មយគ កេគរបរកគេកតសមគេឡង ។ ួ ន  ីគ  ខ∼ លទធិ (Religion) ំ ូ  ក ិធ ់ ម ួ ំ ួ ដបងេយងបេងតលទរបកនេខចជរជបរឲយមនេលៀងរបគ ំរចេទេយងបនចមងែបបមកពរបេទសេគខះ ួ  ល ី ល ិ ់ តបតយលថកងករេគរពលទណមយរមគ ុន ិធ ួ ួ ន ំ ុ ីគ ន  ុន ិធ ី ួ ំ ិ ់នឲយមនសសេចះចងសមគគ េហយកងលទនមយ ៗ េនះ មនេគលគនតសរមបជបទ ិ  ង ូ ិធ ម ៍ពចរណេរចនផង េទៃថេរកយ ដចជលទរពហណជេដម ។  ល៉  ិ ិធ ម ៍ េមះេហយេទ បេគនយមលទរពហណ េហយទញយកលទេនះ  ិធ មកលយជមយ ួ ំ ់ ់ ួល ់ ី ុជេនឿចសរបសខន ែដលមនរសបពមនមកផង ។ គ∼ សលធម៌ (Morale) ី ៌ ំ ូ ុំ ពតែមនែតអរយធមដបងពបនចងរកងជកបនេទ ិ ួ ែត ៌ ន ំមនករែណនខងសលធមកងជេនឿ កងទមប់ េធត ៗ គ ំ ដចជកររបបរបមេកងកុ ំ ់ ី ុ ុន ល វ ន ូ ម
 9. 9. - 6 - ព ់ ់ ល ់ ់ ឹឲយេដកខសជងចសខចយយចសចកទកបយេល ុ ំ ុី កសបយឲយរះខះខយ ុ ជ ជ រពះេមរបេទច ុំ ួ ់ ួ ិ ំ  ់ ំ ូ ម កលចរបសេគវរលយៃដនងមនពកយទេនៀមជេរចនេទៀតសរមបឲយដបននដល់េកង ។ ម បនជបេងតឲយមនសសេជឿ ក ុ  ំ វ ិ ៊ េហយខេធឲយរតូវតមមនហនខសដេចះ ុ ូ ន តបតនយម ិ ិ ន ់ ំ ិ ុ ់ េទតមផតគនតមនសសជនេដម ុំ ់ ែដលពទនេចះយកសរតរះគតេរជរជះមកេរបេន ម ី ិ ិ េឡយ ។  ឃ∼ ទសសនវជ (Philosophie) ិ ជ ៌ កងវបបធមៃនជតនមយ ៗ ុន ិ ី ួ រតូវែតមនទសសន ់ ឹជ ិ ិ ុន ិ ញ ុ ំ ូ ម ជ ់ ំ ិវជជរបដបសញង រតះរះកងវចរណញណ េហតេនះ បនជដបងែខរែតងភបគនត ិ ជ ំេទកងសលបះ ឬកងជេនឿ កងទេនៀមទងអស់ គថ េបេធអី វ ៗ សទែតរកនយកងេនះ ំ ំ ័ ុន ិ ុន ុន ឺ  វ ុ ធ ុនសន ិ ុំ វ ម ័ ពរពមេធេដយគននយេឡយ ។  ទ ់ បនបមក  ិ ំ េយងខតខបញលរទសរពះពទ ធ ែដល ូច ឹ ីដ ុ ិ ជ ំ ំ ុជេគលទសសនវជធបផតកងេលកុន ៌ មកកងអរយធមេយង ុន  តងពពទពិ វចរណរហតដល់ ំ ី ុ ធ ិ ៍ ូ ំទេនៀមរបៃពណពទនយម ី ុ ធ ិ េហយែដលសពៃថង  វ ទសសនវជេនះ ិ ជ ព ់ ព ់ ុន ទទលឋនះខងខសកង ួសននចតជនជតែខរេយង ។ ដ ិ ត ិ ម  ង∼ វទយសរសត (Sciences) ិ   ិត ់ ូ ំ ់ េបេមលែតបនចហកដចជែមកធងសខនេនះ ម ុន ៌គនកងវបបធមជតេយងេទ ិ  ែតេបសេងតឲយេរជ  ក េយងេឃញពបរណកល   ី ុ វទយសរស ត ិ ម ុទ ល ំ ់ែខរមនសនះខងណសភសតងេនកងបេចកេទសៃនសបតយកមរបសទអងរ ុដ ុន ច ថ ម គ ដចជករ ូ ូ ី ់គរែផនទហតេដ ករេលកែផនថម  ករសេធថម ល វ ល ់ ឆកថម វ ៉ នងករេធបរត ិ ំ ឺល បភេពញរបសទ ។ល។ ២– អំពករផសយ (Publication-Diffusion) ី ក ក ំ កលណបងបេងតបនជចេណះេចះដងរចេហយ ឹ ួ  េតងមនមេធយបយសរមប់ ូ ំ ំផសយ នវចេណះទងេនះេទៀត គមន ៖ ឺ ក∼ អកសរសលប ៍ (Littérature) ិ អកសរសលប ៍េនះ ិ ំ េពលសេដេគលមតទេទ ិ ួ ់ ំ ី ំែដលកតរតអពចេណះវជ ិ ជ ់ ៉ េហយផសយេចញតមវធតកែតងេរចនែបបយងគឺ ៖  ិ ី  តម ំករចងចត ៗ គន ិ ់ ន ករនទនរបបគ ំ ករសែដងកយវករ ិ ករសរេសរ ករអន ។ល។ដេចះ ូ ន រគបចណចកងវបបធម៌ ់ ំ ុ ំ ែតងរបមលផេនកងអកសរសលបេនះជនចច ៍ េហតេនះបន ុន ូ ុដ ុន ិ ិ ុជេគរែមងចបអរមណណស់ ់ ម ៍ េលអកសរសលប ៍  ិ ់ កលណេគចងយលចបសនវអរយធម៌ ់ ់ ូ ់ ់ ៌របសជនជតណមយ ។ ែមកធងេនះមនេរចនណសេនកងវបបធមេយង ួ ដចជេរឿង ិ  ុន  ូ
 10. 10. - 7 -េរពង េរឿងរបឌត េរឿងែបបឧបេទស (Didactique) ។ល។ ែដលមនចរទកកងសរស ឬ ិ ុ ុន ត ំរកង គមរ កបនខតេផសង ៗ ផង ។ ីព ួ ន ខ∼ សលបះ (Arts) ិ ិ ំ សលបះជករសែដងេចញនវមេនសេញតន ូ ច នងលកណះ ិ ខ ិ ់ចរយរបសមនសស ុ េហយែដលេកតេឡងរពមគជមយមនសសែដរ ។    ន ួ ុ ែខរេយងបនយក ម ចតទកដកបផត តងពេកតជជតមយនងេគមក ដចមនភសតងេនកងចបបរចស់ ៗ ិ ត ុ ់ ំ ុ ំ ី  ិ ួ ឹ ូ ុដ ុន ់ ំ ់ ន ុ ់ របសអករសកជនេដម មនរគុដិ ំ ន រែសងទេនសង ំ រេគះអែរង ំ ុ នងបទែបបទនកេរចៀង ិ ូ ់ឬកបរកបចរចនជេដម ។  ួ ិធ ៌ ី េរកយែដលបនទទលឥទពលអរយធមពបរេទសខះមកេទៀត លសលបះេយងករកចេរនជលដប់ ិ  ៏ ី ំ  ំ ់ រហតដលបនេឈះថជ ូ ម ៍ ូ ៌ សសនសមបណេទេដយ ិ ុន ំ ំ ូ ិ ុ ូ ៌សលបះ កងចេណមរបេទសទងឡយេនភមភគចងបព ។ គ∼ អកសរ-ភស (Ecriture-Langage) អកសរ នងភសមនមខងរផសយនវ ិ ុ ូ ៌ ំ ់វបបធមសខនជងេគ េរពះថ ំ ូ ជដបង នងឲយជនជតខួ ន ឹ ិ ល ជ ់ ូ ំ េរកបជញកនវចេណះវជ ិ ជែដលមនមកេហយេនះបន  ទលែតបេងតពកយសដឲយមនរគបរគន់ ់ ក ំ ី ់ នងេធជតអកសរ ិ វ ួ  ់េរបរបស់បនរគបសពផង វ  ំ េទបករផសយចេណះេនះ មនឯកភពល អ ំ រពមទងទទល ួផលបនជទេពញចតត ី ិ េដយេហតអកសរនងភសេនះ ុ ិ ង ់ ិ អចរលដលេទឆយរគបទសទី ំ ំឥតកបងេឡយ ។  ័ អរសយេហតេនះ ុ បនជមនសសេដមែខរេយង ុ  ម  បនបេងតពកយ ក ិ ័នយយរបរសយ ់ ន ំ ី ុ ៌ ទកទងគបនតងពមនអរយធមឥណឌ ចលមករសកេយងេទេទៀត ូ ុ លះេរកយមក ុ  ក ់ ូ ំ ី ិ េទបបេងតបនជអកសរសរមបសរេសរផសយនវសដនងភសេនះឲយបន ់េពញេលញ ែដលអចកតរតទកជលកខណបន ។ ុ ខ ឌ ឃ∼ ពត៌មន (Information) ិ ី ៌ វធផសយតមរយះពតមនេនះ ពេដមមក ី  ុំ ូ ពសវ ិធ ុ៉ មមនឥទពលបននេទ ៌ េរពះពតមនដងឮេទណមកណ ឹ បនែតតមរយះអកេពល នអកនយយេដយមត់ ន ិ ុ៉ ត បែនេនបចបបនេនះ ុច ន ៌ ពតមនេនរបេទសេយង  ៏ ី ំ  ូ ករកចេរនដចគ ន ឹ ៌នងពតមនេនរបេទសននែដរ ដចជេសៀវេភរទសី ដ ូ ឹ ទសសនវដី ដ ៌ សរពតមន វទយុ ិទរទសសន៍ ។ល។ ូ ៣– អំពករអនុ វតតន៍ (Application) ី េរកយពករបេងត ី ក នងករផសយេនះេហយ ិ  េគរតូវែតេរបករអនវតន៍  ុ ត េនមនករ ុ ត ៍ ៌ ុន គ ិ ិ ី ុ ត ៍អនវតនៃនអរយធមកងសងមជតេទៀត ។ វធអនវតនេនះ េគរកេឃញថេតេគអនវតតម   ុ ិត
 11. 11. - 8 -ផវណខះេនះ គឺ ៖ ូល ល ក∼ ទំេនៀមទំលប់ (Mœurs et Coutume) ំ កលបេងតបនជជេនឿេហយ ក៏ ក ផសយេចញបនជករចលចតអមយេឡង ។ ូ ិ ត ីវ ួ  ន ុ ំ ន ំ ិ អករសកនគយកេគលគនតឬរទសេនះមក ឹ ីដ ល ់ ់ ួលទមបមកេរបកងជវភពរបសខន  ុន ី រហតេទជទេនៀមជបលប់ ូ ំ ់ ុំ ពងយនងរលបរលយ ឹ ុបនេឡយ  ូ ិ ី វ ុ ន ់ ដចជពធែដលេគេធកងកររបកកទរក អពហពពហ៍ ៍ ិ បជសព ូ ជេដម  ឺ ំ ល ់គជទេនៀមទមបេនះេទៀត ែដលជករផតជបនវរបភពអរយធម៌ េទកងកររសេនរបស់ ិដ ់ ូ ូ ុន ់ ំ ី ី ់ ំអករសកសមញទេទ តងពទរកុងដលែរសចករ ។ ន ុ ញ ូ ខ∼ ករសកស-អប់រ ំ (Enseignement-Education) ិ ជនជតេយងយកចតទក ិ  ិ ត ុដកណស់ ់ ុន ិ ច ហ ់ ិ ំ ីន ន កងកចបងតបេរងៀននងែណនគគឲយបនលរបេសរ ។ អ  េគរកេឃញដនជ េរចនបងញឲយេយងដងថ ហ ៌ ករសកសេកតមនកងអរយធមេយង ទ ់ ន ី បនបគពករេកតមន   ឹ ិ  ុន   ំ ៌ ំចេណះនមយ ៗកងអរយធមែដរ ។ បនេសចកថ កលណចេណះវជណមយេកតេឡង ី ួ ុន ីដ ិ ជ ួ  បនភម ល ិ ល ួ ំ មនករសកសភមមយរេពចេនះែដរ េហយេបេឃញមនឧតមគតណរបៃព    ត ិ ៏ ់ ់ ំ ួលេគករតងរតបអបរខនឯងឬអកជតខង ន ិ េនេពលភមេនះែដរ ល បែនករសកសនងអបរ ំ ុ៉ ដ ិ ិ ់ ំ ់ ជននេដម េរចនេធតមពកយទននផលមត់  វ ូ ម ទ ់ ឬតមសរសសករតេនេដយវតអរម ត ឹល ឹ ត វ ិ  ់ ន ់ ៌េផសង ៗ ។ េនរគសពៃថ ង ករសកសអបរ ំ បនេឡងដលថកទី ១ ៃនវបបធមេយង េដយ ់   ់ ិ ី ត ័មនេរបរបសវធសរសសមយថរតមរតូវផង ។ ីម ឹ គ∼ ែលបង-កឡ (Jeux-Sport) ី ជអែងងេហយ វ  ជនជតែខរបនបេងតែលបង ិ ម ក   ៉េរចនែបបេរចនយង ់ ំ សរមបលែហករអផសក ុ ហ ់ ំ ំ នងបងតខងកយសមបទឲយបនមទល អ ឹែលបងទងេនះេនេពលបចបបនខះកកយេទជកឡសខន់ ៗ េដយមនបញលែថមនវវធី ំ ុច ន ល ៏ ល ី ំ ូច ូ ិ ត ំ សរសទេនបថីម ។  គ ់ ែលបងែដលេយងសមលបនថមនមកយរេហយេនះ ូ  ដចជ ូ ែលបងទញរពរត ឹ េចលឈង ូ ់ ទលអែរង វយកនេគល ូ ់ ទតសី របដល់ េបកចបប់ ំ គន ុ ំ  ល ល ី ៉ដបង ។ល។ េហយែដលសពៃថេនះ មនខះែរបកយេទជកឡយងសទសធ ។ វ ង ុ ធ · · ·
 12. 12. - 9 - ទពរ∼ ែផនកសងគមធម៌ ីពីរ (Domaine Social) ន ៌  វ ់  កលណែផកវបបធមេកតមនសពរគបេឡងេហយ  ខងសងមធមករតូវែតលតលស់ គ ៌ ៏ ូ ់ ទ ់តកែតងេឡងជបននែដរ ុ៉ ត   បែនេបេមលតមរបវតសរស ត ិត េយងេឃញថ ំ ូ កងេពលដបង    ុន ៌ ម ៏ ំ  ់សងមធមែខរកចេរនណសែដរ គ ័ ល ់ ួល ំ ែតេនសមយរតូវធកខនេដយអណចសរងម គ េយងក៏  ់ ់ ទបតបងេសរែតអស់ ។ ែមកធងេនះេយងេទបែតសងេឡងវញេនេពលបនឯករជយេហយ    ិ ដចជ ៖ ូ ១~ អំពសងគមវធី (Sociologie) ី ិ ឺ ិ ់ ិ ិ គជែបបបទសកសសរមបពនតយសេងតផង នងរបតបតផង នវគេរមងករខង ៖ ក ិ ិ ិត ូ ក∼ េសដឋកិចច (Economie) េពលគករែសងរកផលតផល ឺ វ ិ  ី ដ ់ ូ េដមបផលជនសងម គ ិ ូ ់ ់ជតនវេភគរទពយសរមបរទរទងរបេទស ំ ឺ េបនយយឲយចគធនធនជតមនពធនធន  ិ ិ ី ម ិ ូ ់ធមជតរហតដលករសបនថី ម ៗេទៀត ។ ថ ខ∼ សងគមកចច (Sociale) ិ ំ ករេរៀបចឲយមនរេបៀបេរៀបរយ នងមេធយបយកង ិ ុនអជវកមេផសង ៗ ៃនមនសសកងរបេទស ី ម ុ ុន ំ ុ ួ ូ ំ ូ រពមទងឲយមនករសខរសលបនទលទលយកងុនជវភពផង ី ដចជឲយមនមនរពយបលជមឺ ង ូ ីទ ់ មនករទកទងគបនរសល ន ួ មនេរគឿងបរេភគ-ឧបេភគរគបរគន់ ។ល។ ិ ់ គ∼ នេយបយ (Politique) លបចកចកលរគបែបបយងសរមប់េដះរសយបញ ិ ិ ច ់ ៉ ហជតិ នងរះរកផល ំ ទងខងផវចត-ផវសមរះ ដ ់ ផលឲយរបេទសជតមនកតយស េដមប ី ឹ ិ ូល ិ ត ូល ភ ិ ិ ិត ឲយរសបនងេសចករតូវករចបច់ ឹ ីដ ំ េដយមនតងជែផនករជកលកសរមបេធឲយបនថុ កំ ំ ់ ់ ់ វ ំ ុន ំ ិ ិតេថងទងកងរបេទស ទងកតយសឯេរករបេទស ។ ក ឃ∼ នតសរសត (Juridique) ី ិ ់ ល ់ ់ ខ ័ ឌ ុន ចបបទមបសរមបជលកខណកងកររបតបតិ ត ៃន ិ ំ  ី ិ ៌ ឹដេណរជវតឲយបនយតធមរតមរតូវល អ សមរមយជរបេទស ជសញតកងមហសងមមយ ។ ុ ិត ជ ិ ុន គ ួ ់ ឋ ី ់ឧ. ចបបរដបបេវណ ចបបរពហទណ រដធមនញញ ។ល។ ម ឌ ឋ ម ុ ២~ អំពសងគមសមរះ (Equipement sociale) ី ភ ំ ុ គ ់ គ ់ ់ េនះជចណចមយ ខងករផតផងជរបដបរបដ ឬែបបែផនែដលែចកេចញជ ៖ ួ ក∼ របដប់របដេរបរបស់ (Instruments) ៉ ់ ដចយងរបដបេរបកងរគួសរ ូ  ុន
 13. 13. - 10 - ំ ់មនសពតអវជេដម  កងកចករបេងនផលមនេរគឿងឧសសហកមជេដម ុន ិ ច ក ម  ឬកររកសករពរសខភព មនឱសថជអទិ សរបជយបបនឲយសងមជតិ មនសរភពលរគបរគន់ ។ ុ ំ ់ ួ ំ ៉ គ ិថ អ ់ ិ ខ∼ វធី សរសតឬបេចចកេទស (Technique) ់ ់ ជែបបពតហតឲយមនរេបៀបែបបែផន ិ ច ិ ំ ឬកចករឯកេទសពេសសេដយែឡកខងចេណរអមយ ីវ ួ ដចជេរគឿងចរក ូេរគឿងយនជេដម ែដលសងមជតននេនបចបបនកលេនះ កពងែតរតូវករណស់ ។ ត  គ ិ ុច ន ំ ុ គ∼ របររកសុី-វជជីវះ (Métiers) ិ ជ ់ មខងរេដយែឡកៗពគសរមបែចកផលឲយ ុ ី ន ុ ់មនសសរសេនបនរសលទៃទ ៗ ួ ី តមករបនរបសប់របសខនេដយទទលផលអពមខរបរ ុិ ់ ល ួ ំ ី ុ ួ ំទងេនះ ់ ់ ន េរពះេបគនមខរបរែចកដលមនសសរគបគេទ  ម ុ ុ ុំ ់ ូ ៌ គេនពទនមនករសមបណ ឺសបបយែដរ ។ ៣~ អំពសងគមនមណ (Structure sociale) ី ិ ម ់ រតងេនះជករែចកនទគ ី ន េដយរកុមៗ េដមបកសងជរកុម  ី ជពកសមគមមយៗ ួ ួ ់ ់ ល ំសរមបចតករតមកមង កសងជតែដលែចកជ ៖ ិ ថ ថ ័ ក∼ សប័ន (Institutions) ែដលេហថសបនេនះ ល ំ ន គជវធរបរមកមងគ ែដល ឺ ិ ីួ ួេគេរៀបចឲយមនជអងករទទលមខករគតខងវឌឍនធម៌ជូ នជតរគបវសយ ំ គ ួ ុ ិ ិ ់ ិ ័ តមករចល ូចតៃនជនជតមយពកៗ ិ ត ិ ួ ួ មយរកុមៗ ួ ដចជអងករខងសងមកចច ូ គ គ ិ វបបធម៌ (មនសមគម)អងករខងនេយបយ (គណះបកស-រកុម-ចលន) គ គ ឋ ិ ៍ អងករខងេសដកចច (មនសហករណ- ៊ុរកុមហន) ជេដម ។  ិ ខ∼ វណណ វភគ (Division Sociale) រេបៀបែចកងរសកមនសសេទតមរកុម ិដ ុ ុ ួ ី ួ ិ ់ញតិ តមមខងរ តមធនធន ។ល។ ែដលមនសសពកនមយៗ នយមរបរកតមកររតូវ ុ ័អធយរសយ ។ ុ៉ បែនត ំ  ករចេរនៃនមនសស ុ ែតងមនរេបៀបែរបរបួលកងវណវភគេនះេរចន ុន ណ ិ ែដរ ។ ° ° °
 14. 14. របភពៃនអរយធម៌ែខមរ uv ល ់ ់ េយងធបយលមកេហយ   ែដលសគល់ េពញេលញជ «អរយធម៌» មយបន ំ ួ េរពះ ខ ់ ់ ជ ់មនលកណះរគបរគនបញកឲយេឃញថ ៖  ករេចះដងដះេចញមកពជតេនះ ៗេដយ ឹ ុ ី ិខនឯងចបសរបកដ សរមបជេរគឿងសមលនវចេណះវជ ឬលកណះេសចកចេរនរបស់ ួល ់ ់ គ ់ ូ ំ ិ ជ ខ ីដ ំ ជតិ ។ ៌ ម អរយធមែខរេយងមនរបរងេឡងបនចមងៗ  ូ  ិដ ដ មកជអែងងេហយ វ  េបគតតមរបវតិ-  ិ តសរសេយងេឃញថ ត   ៌ ម ់ ដ អរយធមែខរចបេផមមនមក ំ ី ុ តងពមនរគសសតវតសេទេទៀត ។ ិ ត ៌ ំ ូអរយធមដបងេនះ គជករមងករេចះដងេផសង ៗមន ឺ ឹ ភស េភង ល ំ ំ ចេរៀងទេនៀម ។ល។ ់របសជនជតេដម ិ  គកលសមនធ ឺ ុ ព ់ ់ ឬរដរសី (Autochtones) ែដលរសេនរសបេលែផនដី ឋ ែខរេយងដចជ ម  ូ គយ ួ ំ សែរ ័ ពរ ភង ន េហយែដលសពៃថពតែមនែតពកេនះ  វ ង ិ ួ េទជអក នេនេដយៃរពហកដចពសវមនវឌឍនធម៌ ់ ូ ុំ ូ ិ ំ ិ៍ដ ៌ ែតជនជតទងេនះបនទកេករអរយធមឲយេយង ុ េរចនរចមកេហយ ។ បែន ដ េរកយេពលែដលកសងបនជរបេឆមេហយ អរយធមេយងក៏  ួ  ុ៉ ូ  ៌ រតូវទទលឥទពលខះ ៗ ួ ិធ ល ំ ី ៌ អពអរយធមជនជតេផសង ៗ ិ ល ់ ូ ័ ែដលធបចលមកអរសយេនកង ុនរសកេយង ។ ុ  េរពះជធមត ម មនសសបរណឬសពៃថង ុ ុ វ សទែតរតូវករបញលបែនម ុ ធ ូច ថ ករ ឹ ី ៉ ូ ីដ ជ ់ ំ ីេចះដងពេគឯងយងេនះ ដចមនេសចកបញកតេទ អពរបភពែដលចលមក ៖ ូ ក∼ របភពឥណឌ ៌ ឌ ៌ ល ំ ល អរយធមឥណជអរយធមខងក េរពះមនមកកងអណចរកឥណជេរចនសតវតស ុន ឌ មនរគសសករជបនឆងចលកងរបេទសេយង ុ ិ ដ ល ូ ុន  ម ៍ តមរយះរពហណេកណនយ ិឌ កលពីសតវតសទី ១ៃនរគសសករជ ិ ដ    ំ ី េហយបនផសយពសេពញេលរបេទសេយងតងពកលេនះមកដចជ ូ ំ ឹក ភសសរសត លទសសន ិធ ំ នងទេនៀមជេរចន ិ  ំ ែដលកយេទជទេនៀម ល ល ់ ញ ់ នទមបសមញរបសអករសកេយង ុ  ុ ួ ម ៍ ំ េដយេហតពពករពហណទងេនះ បនេឡងជកសតយ រគងរជយេលទកដី ។  ឹ ខ∼ របភពចន ិ ៌ ិ ់ ុ ់ ី តមករសេងត អរយធមចនបនចលមកកនរសកេយងចបពសតវតសទី ៣ ឬទី ៤តម ក ូ 
 15. 15. - 12 - ៍ ំ ំ ិរយះពពកអេនរបេវសនជតចនែដលនទនញេចញចល ួ ត ិ ិ ូ េហយខះកមកតងទលេនជប់  ល ៏ ំ ី ំលបនងរសកេយង រពមទងមនរបពនកូ នពរងីករគួសរ េហយបងត់ ហកហនអរយធម៌ ់ ឹ ុ  ំ ធ  ហ ឹវ ឺវ ិ ិ ់ ល ដ ិ ឺ ំ ល ់ ់ចនតមរយះរកុមញតរបសខនបនចមង ៗ ជពេសស គទេនៀមទមបសរមបរបតបតកង ិដ ិ ិត ុ ន ួ ់ ំ ង ិ ំកររសេនរបចៃថនងជេនឿេផសងៗេរចនេទៀត ។  គ∼ របភពបសចិ មរបេទស ៌ អរយធមេនះ បនហរចលមករសកេយង ូ ូ ុ  េនចងសតវតសទី ១៩ ុ ល ំ ែតមនឥទពលខង ិធកណស់ ល ់ ួ ួ ន ំ េរពះជបមកជមយពកអកមនអណចេធជអណពយបលរបេទសេយង ។ វ េហតេនះ ុ ៉ ័ េទបមនសនះយងរហស  ុទ នឲយេយងេរសយកសជវធម៌ ំ   ុ ី សេលៀកបពក់ ំ ំ នង ិ ិ  ់ ី ំ ែបបបទសលបះខះ ៗពពកេនះ េហយកនែតរកចេរនេឡង រហតសពៃថេនះ ។ ល ី ួ  ូ វ ង ឃ∼ របភពេផសង ៗ ឺ  ំ  ៌ ែដលេហថរបភពេផសង ៗគេដមកេណតែមកធងខះៃនអរយធមេយង ល  ឆងមកពរសក ល ី ុ ិ ុ ល ់ ័ ន ី ំ ់ ជតខងឬរសកេទសែដលធបបនរបរសយគកលពជននេដម ដចជជតិ ូ ជវ ៉ មេឡមន េសៀម លវ យនជេដម ។ ករឆងចលពពកេនះ ួ  ល ូ ី ួ  ំ ំ េរចនែតជពកយសដី ឬទេនៀមបនចបនចកងជវភពសមញញ ។ ិដ ួដ ុន ី ផលែដលឆងចលមកេនះ ល ូ ូន ិ ំ ជថរែដលជនជតទងេនះ ំ ៉ ៌ ់បនេរកបយកផលពេយងេទបបនអរយធមេគរកសែរកលែដរ ។ ី  ដេចះ ូ ន  ជ ់ េយងបញកបនថ ី ៌ ំ   ់ េទះបជអរយធមកេណតេដមរបសេយង  រតូវទទល ួ ិធ ៌ ី ីឥទពលអរយធមពទននេរចនរបភពដចេពលមកេហយ  ូ  ថ ៏ មកបែនមផងកមន ៏ កេយងេន  ួ ខ ិ  ់ែតមនលកណះមយជលកណះជតេយងឥតឲយបតបនេឡយ ខ   ៌ េហយអរយធមននេនះ ់ ំ ់ វ ៌  ់  ឹ ់ ុ៉រគនែតជរណបសរបេធឲយអរយធមេដមរបសេយង រតែតមនរទងរទយលេឡងបេណះ ។ អ  ណ ុ   ួ គ ់េហតេនះេទបេយងទទលសលបនថ ៌ ួ ់ ់ ល ែខរមនអរយធមមយជករបកដរបសខួ ន ម ុំ ពែមនេទបែតយកែបបតមេគេទ   ិ៍ដ ំ ់ ៌  េហយេករសណលអរយធមេដមេនះ អករបជសពៃថទទល ន ញ វ ង ួ គ ់ ់ នសលរគបគ ៌ ូ ឱយេឈះថអរយធមអរស-អសុ ី (Austro-Asiatiques) ម តូ ំ ែដលមនកេណត  ៉ ុី ិវេដម េនេលែដនដនន ជេកះ ជេរជយ េនតមសមរទបសហក ែដលផយឆយពី ុ   ី ុទ ង ៌ ឺ ុ៉ ំ ឺ ុ៉អរយធមឥណ-អរប (Indo-Européennes) ែដលមនកេណតេនឥណ នងអរប ។ ូឌ  ឌ ិ Ê Ê Ê
 16. 16. េគលនិយមៃនអរយធម៌ែខមរ {| ៌ ម កងអរយធមែខរ េបេដញេដលសេងតេទជពក ជរកុមតមេគលនយមេផសងៗគ ុន  ក ួ ិ នេនះ េគអចែចកេចញបនជបនែផក ឬបនចលន ដចតេទ ៖ ួ ន ួ ូ ១∼ រពហមនយម (Brahmanisme) ិ ២∼ ពុទនយម (Bouddhisme) ធ ិ ៣∼ េខមរនយម (Khmérisme) ិ ៤∼ បរេទសនយម (Influence étrangère) ិ ់ បនជេគរបបនថ ំ អនភពៃនេគលនយមទងេនះ ុ ិ ជេគលនយមៃនអរយធម៌ ិេយងបន  ៌ ម េរពះកងវបបធមែខរ ុន ៉ ់ ូ ់ ំ បនបងញយងចបសនវករដតជបលយឡេដយ ហ ិ ំ ិធ ំទេនៀមៃនឥទពលទងេនះជដរប ដចមនេសចកអធបបយតេទេនះ ៖ ូ ីដ ិ ១∼ រពហមណនយម ៍ ិ ិ ក ៌ ម ួ ល ់ ិធ ម ៍ េគលនយមេនះបនបេងតវបបធមែខរឲយេដកដលេទតមទមបៃនលទរពហណ ដច ូជករេចទនងករេដះរសយេផសង ៗ ិ កងបញវបបធម៌ ុន ហ ិ គ ៌ ុ ធ ឹ នងសងមធមសទសងែតយក ំ ម ៍ទេនៀមរពហណមកផស ំបញលជដរប ។ ូច ិ ុ៉ មនែតបេណះណ ចលនេនះបនរជបចលកង ូ ុន ដ ិ ត ម ់សននចតែខររគបៗ គន តងពសមយែដលែខរេយងនយមរប់អនលទរពហណពសតវតស ំ ី ័ ម  ិ ិធ ម ៍ ី ់ទី ១ ដលទី ១៤ ៃនរគសសករជ ។ ិ ដ ២∼ ពុ ទនិយម ធ ុ ធ ិ ល ់ ពទនយមបនមកផសេវនពរពហណនយម ី ម ិ ់ ំ ី ចបតងពសតវតសទី ១៣ ៃនរគសសក ិ តរជ ឺ ម ូដ ់ ី ិធ ម ៍ គជេពលែដលែខរបរករេគរពរបអនពលទរពហណ មកពទសសនវញ ។ ុ ធ ិឱវទរពះពទបនរជួតរជបចលមកកងសននចតែខរគនសលមក់ ុ ធ ូ ុន ដ ិ ត ម ម ់ ន បណលឲយែខរេយង ដ ម    ់េរជសេរសយកទសសនះរបសរពះពទ ធ ុ វ ួដ ដ ុ ន ៌ ម មកេធជករផចេផមកងវបបធមែខរ ។ ដេចះ ូ ន បញហរគបែបបកងអរយធម៌ ់ ុន ំ ំ ិ ចលនេនះសអងយកេគលគនតរពះពទ ធ ុ មកេចទនងេដះរសយ ិទងអស់ ដចជករេជឿកម-ផល ជេដម ។ ំ ូ ម  ៣∼ េខមរនយម ិ េគលនយមទី ៣ េនះ ិ ល ី ុ ុំ ែបកពមនៗ េដយពបនយកេគលពលទណ ី ិធ ឬសសនណេឡយ  គជរបឌតតមករណ ឺ ិ ៍ ល ់  ិ ់ ែដលេគធបេឃញពតជកែសងកងសងមជតែខរែត ដ ុន គ ិ ម
 17. 17. - 14 -មង ។ ដ គថ ឺ េបរសកេទសេយងជបរបទះនងបញអី វ ៗ  ុ  ួ ឹ ហ ហ ៏ បញេនះកបនជករផចេផម ួដ ដ ំ ិ  ហ ុន ៌ ឹគនត កេកតជបញកងវបបធមនងសងមជតេឡង ។ គ ិ  ដេចះ ូ ន បញែដលេកតកងេគល ហ  ុន ិ ុំនយម ពមនរេបៀបជអចរយ (Merveilleux) េឡយ គសទសងែតជភពពតែមនែទនែដល ិឆ  ឺ ុ ធ ឹ ិ ឹ ី ំរសបេទនងេលកយសចះ (Réel) ទងរសង ។ ច ុ ៤∼ បរេទសនយម ិ េគលនយមេនះ ិ ំ ់ ំ ិ សេដដលេគលគនតេផសង ៗ ុំ ម ៍ ែដលពរសបតមលទរពហណ ិធ ុ ធ ំ ុ ធ ់ ម ល ់សសនរពះពទឬជទេនៀមសទសធរបសែខរែដលធបមនមក ។ របេទសេយង  េទបែត  ិ   ម ល ់ ួល ំមនេគលនយមេនះេកតេឡង កងរវងែដលរបេទសែខររតូវធកខនរគរគ េហយបរេទស ុន  ំ ំ ិ ុ៉ ល ំ លនយកេគលគនតពរសកេគមកផសយបញល ។ បែនដ េគលនយមេនះមនឥទពលខងក ី ុ ូច ិ ិធ ់ នេរចនណសកងេពលបចបបនន េរពះមនសសទេទកងសកលេលក េរចនចលចតេគល  ុ ុច ុ ូ ុន  ូ ិ តនយមែបបេនះ ។ ិ  ់ សពៃថេគេឃញេនសលេគលនយមេនះពសេពញ វ ង ិ ដចជខងសជវ- ូ ុ ីធម៌ សេលៀកបពក់ សលបះរែរក . . . . . . ។ល។ ំ ំ ិ ំ ិធ ិ ំ ួ ៉ ឥទពលៃនេគលនយមទងបនយងេនះ ់ ុន ៌ ម ំ ូ បនចលជបកងអរយធមែខរទងមល ូ នង ឹ ួ ៏ ុំដករបេឡះេចញេគលណមយកពបន ់ េរពះសពៃថេយងនយមរបថ វ ង  ិ ជអរយធមផល់ ៌ ទរបសេយង េហយរលយចលកងទេនៀមទមបរសេន ជអចៃរនយ៍ េទេហយផង ។ ់   ូ ុន ំ ល ់ ់ ិ ត  C C C
 18. 18. អំពីភសែខមរ rsក∼ េសចកដេផដ ម ី ល ី ំ ឹក ពកយ «ភស» កយមកពសរសត ំ ែរបថសដី ឬករេពលបេញញ ច ឬករសែមង ដ ិ ់ ័កយវករឲយយលនយ ។ ដេចះ ូ ន វ ំ ួ មនសស ឬ សតទងពង ុ ័ ែតងមនភសរបរសយគជ នធមត ម ដចជមនសសេចះនយយគ ូ ុ ន ក ់ ែឆបកកនយ សរកែរសក ........ ។ ែខរេយងមន ិ ុទ ិ ម ភសមយរបចជតិ តងពមនរគសសករជេទេទៀត គេកតមកពពពកអករសកេដមរបស់ ួ ំ ំ ី ុ ិ ត ឺ  ី ួ ន ុ   ់េយងែដលរសេនតមភមិ ូ រសកតច-ធ ំ ុ ូ ់ ដចេដចពគ ី ន រហតរបរមគបនជអណចរក ូ ួ ួ ន ់មយ េនកងកររគបរគងរពះនង លវ-យី ឬ រពះនងនគេសម ។ ួ ុន ី ីខ∼ អំបូរៃនភស េដយសរេនកងសកលេលកេនះ ុន មនភសេផសងៗ គេរចនេពក ន  អករបជបន ន ញ ំ ំ ំ ់របមលគចងរកងកបផតមពកតមរកុម ែដលមនលនរបហករបែហលគ គឺ ៖ ូ ន ួ ុដ ួ ន ១∼ អំបរឥណ-អឺរុប (Indo-Européennes) បនដលភសតនរបសពពកឥណ ែដល ូ ូឌ ៉ ់ ីដ ់ ួ ឌ ី ំ ឹកេចញមកពសរសត-បលី ់ ួ ឺ ុ៉ នងរបសពកអរប ិ ំ ែដលែបកេចញពី ឡតង-រកក ិ មកជមល ូដន ។ ឋ ២∼ អំបរេសមទក (Sémitiques) ូ ី ិ បនដលភសអរ ំ ់ ែដលែបកេចញមកពរគម ីភសននកងភមភគអរប់ ឬភមភគមធយមបពសពៃថេនះ ។ ុន ូ ិ ូ ិ ូ ៌ វ ង ៣∼ អំបរ អូរសត-អសុ ី (Austro-Asiatique) ូ ូ ់ បនដលភសអកេនភមភគអសខង ន ូ ិ ុី ូ ិ ៉ ុី ិវ ំ ូតបង ឬេនជតខងមហសមរទបសហក ។ អបរេនះ មនែបកជសខតចេរចនេទៀតគឺ ៖ ុ ូ  – មេឡយូ-ប៉លីេណសុ ី (មេឡ-ហលពន, ហៃវ ..... ) ៉ ូ ៉ ី វ ី ីវ – មន-ែខមរ (ែខរ ភម លវ មន, ...... ) ម ូ – ៃថ (េសៀម យន ចន, ...... ) ួ ិគ∼ លកខណះៃនភសែខមរ ឹ ់ ែដលនងរបជភសមយបន ួ លះរតែតមនលកណះចបសលស់ ុ ខ ់ ់ ួល ជរបសខន ទ ់ ួលេដយែឡកផលខនេយង ។  ិ ី ី ខ ់ ឯវធសេងតពលកណះេដយែឡករបសេយងេនះ ក  រតូវសកស ិតមែបបេនះ ៖

×