ស្រះ និង លេខ                           ២០១២               http://www.seylanote.wor...
-
គ
ឃ
ឆ
ឈ
ញ  ញ
ដ
ឋ
ឌ
ឍ
ថ
ធ
ផ
ភ
ល
វ
ហ
ឡ
-
ញឥ-ឳ
ឥ
ឦ
ឧ
ឩ
ឪ
ឫ
ឬ
ឭ
ឮ
ឯ
ឰ
ឱ
ឳ
ល០-៩
០
១
២
៣
៤
៥
៦
៧
៨
៩
ឡ  ឡ    ពយញ្ជ នៈររលររ            ”|    |    |      |    |  |  ឡ    ញ្ជ នៈររលររ    ...
លល០    ១  ២  ៣  ៤  ៥  ៦  ៧  ៨  ៩  ល៰ ៱ ៲ ៳ ៴ ៵ ៶ ៷ ៸ ៹
រញ្ញ វណ្ណ យុត្ិត      ា  ឬ            ឬ     ៊    ៊      ៊              ឬ ...
ខណ្រញ្ញ       ឌ ា        ឬ ,    ៖    ?        !              ឬ      ឬ   ...
កំណ្ត្់ប្ារិ លា http://www.seylanote.wordpress.com               រូ រអ្រគុ ណ្!
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ

3,725 views

Published on

ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,281
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ហាត់រៀនសរសេរញ្យញ្ជនៈ និង ស្រះ ខ្មែរ

 1. 1. ស្រះ និង លេខ ២០១២ http://www.seylanote.wordpress.comប្រភព៖- Khmer Arrow - អ្ន ករចនាទប្រង់ អ្កសរ៖ រុ ខ ចំលរ ើន- ៖ Khmer OS System - ៖
 2. 2. -
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. ញ ញ
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20. -
 21. 21. ញឥ-ឳ
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35. ល០-៩
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46. ឡ ឡ ពយញ្ជ នៈររលររ ”| | | | | | ឡ ញ្ជ នៈររលររ ”| | |
 47. 47. លល០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ល៰ ៱ ៲ ៳ ៴ ៵ ៶ ៷ ៸ ៹
 48. 48. រញ្ញ វណ្ណ យុត្ិត ា ឬ ឬ ៊ ៊ ៊ ឬ ឬ ន៍៊ ៊ ៊៍ ៊ ឬ ឬ៊ - + ៗ
 49. 49. ខណ្រញ្ញ ឌ ា ឬ , ៖ ? ! ឬ ឬ ()“....” ‘....’ ... () ឬ ឬ ឬ[.....] {....} ៘ ។ ឬ ឬ ៕ . ៙ ។៚
 50. 50. កំណ្ត្់ប្ារិ លា http://www.seylanote.wordpress.com រូ រអ្រគុ ណ្!

×