០៨ ខេត្តកណ្តាល

322 views

Published on

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

០៨ ខេត្តកណ្តាល

  1. 1. Map 8. Administrative Areas in Kandal Province by District and Commune 03 05 08 07 17 14 11 04 04 11 0809 16 09 13 07 04 0807 06 06 03 10 10 10 12 02 02 01 12 11 13 01 02 0803 08 09 14 09 07 18 12 05 08 03 16 09 0808 15 02 01 15 01 13 09 14 10 07 05 10 03 05 09 04 11 01 08 12 14 0806 06 0811 06 05 15 08 08 13 07 02 02 03 10 03 03 24 01 06 02 02 06 11 18 17 06 10 26 14 05 04 13 04 19 11 01 02 03 13 05 04 12 07 09 08 09 22 0802 11 27 0801 01 12 28 16 25 15 15 04 10 08 07 0810 16 04 14 06 01 05 03 Legend 01 06 National Boundary 07 08 Provincial / Municipal Boundary 05 05 0 5 10 20 km 04 0805 District Boundary 03 07 11 0804 04 Commune Boundary 02 Water Area 10 03 0000 District Code 01 The last two digits of 07 00 Commune Code* 12 09Code of Province / Municipality, District, 02 * Commune Code consists of District Code and two digits.and Commune08 KANDAL 0806 Lvea Aem 0809 Popnhea Lueu 080601 Akreiy Ksatv 080901 Chhveang0801 Kandal Stueng 0803 Khsach Kandal 080602 Barong 080902 Chrey Loas080101 Ampov Prey 080301 Bak Dav 080603 Boeng Krum 080903 Kampong Luong080102 Anlong Romiet 080302 Chey Thum 080604 Kaoh Kaev 080904 Kampong Os080103 Barku 080303 Kampong Chamlang 080605 Kaoh Reah 080905 Kaoh Chen080104 Boeng Khyang 080304 Kaoh Chouram 080606 Lvea Sar 080906 Phnum Bat080105 Cheung Kaeub 080305 Kaoh Oknha Tei 080607 Peam Oknha Ong 080907 Popnhea Lueu080106 Daeum Rues 080306 Preaek Prasab 080608 Phum Thum 080908 Ponhea Pon080107 Kandaok 080307 Preaek Ampil 080609 Preaek Khmeng 080909 Preaek Phnov080108 Thmei 080308 Preaek Luong 080610 Preaek Rey 080910 Preaek Ta Teaen080109 Kouk Trab 080309 Preaek Ta kov 080611 Preaek Ruessei 080911 Phsar Daek080110 Kong Noy 080310 Preaek Ta Meak 080612 Sambuor 080912 Samraong080113 Preah Putth 080311 Puk Ruessei 080613 Sarikakaev 080913 Tumnob Thum080114 Preaek Kampues 080312 Roka Chonlueng 080614 Thma Kor 080914 Vihear Luong080115 Preaek Roka 080313 Sanlung 080615 Tuek Khleang080116 Preaek Slaeng 080314 Sithor 0810 Sang080117 Roka 080315 Svay Chrum 0807 Mukh Kampul 081001 Khpob080118 Roleang Kaen 080316 Svay Romiet 080701 Bak Kaeng 081002 Kaoh Anlong Chen080119 Roluos 080317 Ta Aek 080702 Kaoh Dach 081003 Kaoh Khael080122 Siemreap 080318 Vihear Suork 080703 Preaek Anhchanh 081004 Kaoh Khsach Tonlea080124 Spean Thma 080704 Preaek Dambang 081005 Krang Yov080125 Tbaeng 0804 Kaoh Thum 080707 Roka Kong Ti Muoy 081006 Prasat080126 Tien 080401 Chheu Kmau 080708 Roka Kong Ti Pir 081007 Preaek Ambel080127 Trapeang Veaeng 080402 Chrouy Ta Kaev 080709 Ruessei Chrouy 081008 Preaek Koy080128 Trea 080403 Kampong Kong 080710 Sambuor Meas 081009 Roka Khpos 080404 Kaoh Thum Ka 080711 Svay Ampear 081010 Sang Phnum0802 Kien Svay 080405 Kaoh Thum Kha 081011 Setbou080201 Banteay Daek 080407 Leuk Daek 0808 Angk Snuol 081012 Svay Prateal080202 Chheu Teal 080408 Pouthi Ban 080801 Baek Chan 081013 Svay Rolum080203 Dei Edth 080409 Preaek Chrey 080802 Boeng Thum 081014 Ta Lon080204 Kampong Svay 080410 Preaek Sdei 080803 Chhak Chheu Neang 081015 Traeuy Sla080205 Kbal Kaoh 080411 Preaek Thmei 080804 Damnak Ampil 081016 Tuek Vil080206 Kokir 080412 Sampov Pun 080805 Kamboul080207 Kokir Thum 080806 Kantaok 0811 Ta Khmau080208 Phum Thum 0805 Leuk Daek 080807 Krang Mkak 081101 Ta Kdol080209 Preaek Aeng 080501 Kampong Phnum 080808 Lumhach 081102 Preaek Ruessei080210 Preaek Thmei 080502 Kam Samnar 080809 Mkak 081103 Daeum Mien080211 Samraong Thum 080503 Khpob Ateav 080810 Ovlaok 081104 Ta Khmau080212 Veal Sbov 080504 Pea Reang 080811 Peuk 081105 Preaek Hou 080505 Preaek Dach 080812 Ponsang 081106 Kampong Samnanh 080506 Preaek Tonloab 080813 Prey Puoch 080507 Sandar 080814 Samraong Leu 080815 Snaor * Codes and boundaries are as of 080816 Tuol Prech September 7, 2009. II - 10

×