Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanro...
Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanro...
Načini fotografiranja26.4.2013. 3Fotoklub Oppidum• Gotovo svaki aparatima kontrolni kotačić…• Čemu sluţe pojedininačini ra...
Načini fotografiranja26.4.2013. 4Fotoklub Oppidum• Prilikom fotografiranja fotograf i/iliaparat moraju kontrolirati nizpar...
Načini fotografiranja26.4.2013. 5Fotoklub Oppidum• Pojedini načini fotografiranjaomogućuju da fotograf nadzireneke od tih ...
Osnovni [automatski,scenski,…] načini rada• Omogućuju fotografiranje bezkontroliranja parametara (!)• Fotoaparat odabire i...
Potpuno automatski način• U ovom načinu rada fotoaparatkontrolira sve bitne parametre• Za “početnike”• Moţda korisno ako j...
Portretni način• Kod fotografiranja portreta modelobično miruje, a često ţelimo“zamutiti” pozadinu i tako istaknutimodel• ...
Pejsaţni način• Otprilike obrnuto od portretnognačina,• obično znači manji otvor blende iširi kut• Kod nekih aparata taj n...
Makro način• Potreban kompaktnim aparatimagdje omogućuje malu udaljenostfokusiranja• Moţe značiti i smanjenje otvorablende...
Sportski način• Sportski način – glavna namjenamu je zamrzavanje pokreta• Aparat nastoji postići što kraćevrijeme ekspozic...
Noćni način• Postoje varijacije na ovu temu• Ovakva ikona obično značidovoljno dugu ekspoziciju kako biobjekti u mraku bil...
Bez bljeskalice• Ako je aparat ţeli upaliti,a vi ne biste (na noćnoj utakmici,slikanje u zrcalu ili kroz staklo…)26.4.2013...
Napredni [kreativni,…]načini rada• Omogućuju potpunu kontrolusvih parametara• Na svim kvalitetnijim aparatima• U svim ovim...
Programski način• … je “poluautomatski” način rada• Sličan potpuno automatskom, aliaparat dopušta promjenu nekihparametara...
Prioritet zatvarača• U ovom načinu fotograf odreĎujeduljinu ekspozicije, a aparat otvorblende kako bi slika bila ispravnoo...
Prioritet blende• U ovom načinu rada fotografodreĎuje otvor blende, a aparatprilagoĎava vrijeme ekspozicije.• Uz M najkori...
Manualni način• Sve odreĎuje fotograf• Zvuči komplicirano, ali u praksi inije tako strašno• Posebno koristan način pri rad...
Pregled dubinske oštrine• U ovom načinu rada moratefokusirati dva puta (jedan put namalo bliţi objekt, drugi put na maloda...
Beskonačna ekspozicija(Bulb)• Na nekim aparatima• Obično označeno sa B• Ekspozicija započinje sa pritiskom na okidač, azav...
Vlastiti načini• Na naprednim aparatima• Daju mogućnost fotografu da“spremi” i koristi vlastite načineupravljanja fotograf...
Praktični savjet• Ako fotografirate “iz ruke” tad bi ekspozicijatrebala biti barem jednaka recipročnoj vrijednostiefektivn...
Načini mjerenja svjetla• Ukoliko slikamo u automatskom načinu ili nismoprimijenili nikakvu kompenzaciju ekspozicije, tadće...
Načini mjerenja svjetla• Standard od 18% sive dosta dobro funkcionira uuobičajeno osvijetljenim scenama kad aparatmjeri sv...
Načini mjerenja svjetla• Evaluacijsko mjerenje• Mjerenje s teţištem na centru• Parcijalno mjerenje• Mjerenje u točki26.4.2...
Kompenzacija ekspozicije• Neke fotografske situacije ne daju dobrerezultate ako se oslonimo isključivo na 18%standard• Sit...
Zadavanje kompenzacijeekspozicije• Pomoću zasebne kontrole (donji, veći kotačić) ilinakon naredbe ili izbornika (+/-)• Dos...
Mjerenje, histogram,kompenzacija• Gotovo uvijek je korisno nakon fotografiranjaprovjeriti fotografiju (pogotovo histogram)...
Primjer 126.4.2013.Fotoklub Oppidum 29Av f/9 1/125sISO 100
Primjer 226.4.2013.Fotoklub Oppidum 30Av f/5.6 1/160s ISO 100
Primjer 226.4.2013.Fotoklub Oppidum 31Av f/8 1/60s ISO 200
Primjer 326.4.2013.Fotoklub Oppidum 32Av f/4.5 1/80sISO 250
Primjer 426.4.2013.Fotoklub Oppidum 33Av f/8 1/50sISO 100
Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanro...
Zašto bljeskalica?• Za fotografiranje u uvjetima bez dovoljnoprirodnog svjetla (novinarstvo, dogaĎaji,…)• Za dosvjetljavan...
Princip rada sa suvremenimbljeskalicama• Suvremene bljeskalice imaju sijalicu ispunjenuXenonom kroz koju se prazni kondenz...
Flash guide number• Guide_number = f_broj x udaljenost_od_objektapri ISO 100• Što veći => snaţnija bljeskalica• Primjer: u...
Izvedbe bljeskalica• UgraĎena bljeskalica naaparatu:▫ Lagana, uvijek pri ruci▫ Dobra za fill-flash prikontra svjetlu▫ Prem...
Zasebna bljeskalica• Veće snage i fleksibilnosti• Moţe se raditi i s nekoliko zasebnih bljeskalica(pri čemu jedna mora bit...
Kruţna bljeskalica• “obuhvaća” objektiv na kojeg se montira• Koristi se u modnoj fotografiji (veće dimenzije) imakro fotog...
Makro bljeskalice• Obično se sastoje od dvije manje bljeskalicekojima se moţe zasebno podešavati snaga• Slično moţemoposti...
Bljeskalice i ekspozicija• Različiti sustavi imaju različite načine upravljanjasnagom bljeska, to moţe biti▫ Automatski - ...
Bljeskalice – par praktičnihsavjeta• Kad je glavni objekt u sjeni [pozadina je svjetlija]tada je korisno koristiti bljeska...
Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanro...
Pohranjivanje i sortiranje• Aparat sprema fotografije na memorijsku karticu• U praksi su najčešće dvije vrste (ali ima idr...
Kartice• Pri izboru kartice pazite na kapacitet i(eventualno) na brzinu• Brzina kartice je vaţna ukoliko vaš aparat moţesn...
Načini pohranjivanja• Većina naprednijih aparata ima barem dva ili trinačina:▫ JPEG – komprimirana datoteka, neznatni gubi...
Preporuke (osobno)• Kad god vam je bitna kvaliteta fotografije ili kadgod mislite da ćete je kasnije “fotošopirati” –sprem...
Pohranjivanje i upravljanjefotografijama na računalu• Jako zavisno od programa kojeg koristite zapregled ili obradu fotogr...
Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanro...
Estetika u fotografiji• Wikipedia: “Estetika je je znanost o umjetnosti iumjetničkom stvaralaštvu te znanost o lijepom iu ...
Glavni vizualni elementi• Linije• Oblik i prostor• Forma• Boja• Tekstura• Ravnoteţa• Proporcije• …26.4.2013.Fotoklub Oppid...
Linije• Stvarne (vidljive) ili razdjelnice područja• Horizontalne => smirujući efekt• Vertikalne => snaga, dominacija• Kos...
Primjer uporabe linija ukompoziciji26.4.2013.Fotoklub Oppidum 54
Primjer uporabe linija ukompoziciji26.4.2013.Fotoklub Oppidum 55
Oblik i prostor• Oblik: dio fotografije omeĎen linijama• Prostor:▫ Pozitivni prostor: dio fotografije koji sadrţi linije,o...
Primjer uporabeoblika i prostora26.4.2013.Fotoklub Oppidum 57
Primjer uporabeoblika i prostora26.4.2013.Fotoklub Oppidum 58
Forma• Misli se na trodimenzionalnost objekta kojupercipiramo u ovisnosti o njegovom osvjetljenju• Osvjetljenje (sunce) iz...
Boja• Poznat je utjecaj boje na percepciju• Uočavati i koristiti:▫ Komplementarne i slične boje▫ Tople i hladne boje▫ Zasi...
Primjer uporabe boja26.4.2013.Fotoklub Oppidum 61
Primjer uporabe boja26.4.2013.Fotoklub Oppidum 62
Tekstura• Označava doţivljaj površine ili materijala odkojeg je objekt načinjen• Moţe biti meka,gruba, glatka,…• Često jen...
Ravnoteţa• Ravnoteţa podrazumjeva da većini objekata nafotografiji moţemo dati dojam “teţine”• Veći objekti daju veći doja...
Primjer uporabe ravnoteţe26.4.2013.Fotoklub Oppidum 65
Primjer uporabe ravnoteţe26.4.2013.Fotoklub Oppidum 66
Proporcije: zlatni rez i pravilotrećina• Proporcije su meĎusobni odnosi veličinaelemenata fotografije kao i odnos prema ve...
Proporcije: zlatni rez i pravilotrećina• U fotoaparatima imamo vizualno pomagalo ipojednostavljeno pravilo zlatnog reza: “...
Proporcije - primjena• Umjesto u centar glavniobjekt je puno efektnijepostaviti u kadar popravilu zlatnog reza ilipravilu ...
Primjer uporabe pravilaproporcija26.4.2013.Fotoklub Oppidum 70
Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanro...
Ţanrovska fotografija• Wikipedia:• Ţanr (iz francuskoga Genre = "podvrsta")raspodjela je specifičnih oblika umjetnosti pok...
Zašto ţanrovi?• Fotografija je vrlo širok pojam i djelatnostvezana za umjetnost, medije, dokumentiranje itehniku, hobije i...
Ogroman broj ţanrova ipodţanrova26.4.2013.Fotoklub Oppidum 74
Ogroman broj ţanrova ipodţanrova26.4.2013.Fotoklub Oppidum 75
Ogroman broj ţanrova ipodţanrova26.4.2013.Fotoklub Oppidum 76
Ogroman broj ţanrova ipodţanrova26.4.2013.Fotoklub Oppidum 77
Ogroman broj ţanrova ipodţanrova• Nemoguće obuhvatiti sve ţanrove, zato unastavku pregled nekih najpopularnijih inajznačaj...
Fotografija prirode• Obično se dijeli u podţanrove:▫ Fotografija krajolika (landscape)▫ Fotografija ţivog svijeta (wildlif...
Fotografija krajolika• Jedan od najstarijih (ali vitalnijih:-)) ţanrova.• Nastao vjerojatno pod utjecajem slikarstva.• Pri...
Krajolici - tehnikalije• Fotografiranje svim vrstama objektiva (odširokokutnih do teleobjektiva)• Velika dubinska oštrina ...
Primjer 1:Ansel Adams26.4.2013.Fotoklub Oppidum 82
Primjer 2:Galen Rowell26.4.2013.Fotoklub Oppidum 83
Primjer 3: Michael Kenna26.4.2013.Fotoklub Oppidum 84
Primjer 4: Marc Adamus26.4.2013.Fotoklub Oppidum 85
Wildlife• Fotografiranje ţivotinjskog i biljnog svijeta udivljini• Problem prilaska ţivotinjama bez utjecaja nanjihovo pon...
Oprema• Teleobjektivi, monopod ili tripod, aparat više klase(brz fokus i visoka kvaliteta fotografija), usmjerenabljeskali...
Primjer 1: Art Wolfe26.4.2013.Fotoklub Oppidum 88
Primjer 2: Michael Nichols26.4.2013.Fotoklub Oppidum 89
Primjer 3: Arthur Morris26.4.2013.Fotoklub Oppidum 90
Makro-fotografija• Zbrka s imenom: makro=veliko• Naziv se zapravo odnosi na veliko uvećanje• Vrlo čest motiv su biljke ili...
Kako postići veliko uvećanje?• Macro objektiv (fokusira blizu), obično normalniili teleobjektiv (50mm – 200mm)• Predleće (...
Specifični problemi makro-fotografije• Dovoljna dubinska oštrina• Obično je potrebno dosta zatvoriti blendu jer jepri mali...
Fokusiranje• Fokusiranje i odrţavanje predmeta fotografiranjau fokusu je izuzetno teško – mali pomakfotoaparata i objekt v...
Primjeri opreme [sustava] zamakro-fotografiju26.4.2013.Fotoklub Oppidum 95
Makro-primjeri26.4.2013.Fotoklub Oppidum 96
Makro-primjeri26.4.2013.Fotoklub Oppidum 97
Makro-primjeri26.4.2013.Fotoklub Oppidum 98
Portretna fotografija• Obično fografiranje lica ili krupnog plana osobe• Pokušati izraziti individualnost i osobnostmodela...
Objektivi za portretnufotografiju• Obično se koriste kraći teleobjektivi velikesvjetlosne moći [80-200mm]:▫ Teleobjektiv n...
Uporaba bljeskalice uportretnoj fotografiji26.4.2013.Fotoklub Oppidum 101Obično se koristisustav od nekolikobljeskalicaHin...
Portretna fotografija - primjer26.4.2013.Fotoklub Oppidum 102
Portretna fotografija - primjer26.4.2013.Fotoklub Oppidum 103
Portretna fotografija - primjer26.4.2013.Fotoklub Oppidum 104
Portretna fotografija - primjer26.4.2013.Fotoklub Oppidum 105
Sportska fotografija• Obično za potrebe izvještavanja (podvrstanovinarske fotografije) ili u marketinške svrhe• Uhvatiti k...
Oprema za sportskufotografiju• Profesionalni (brzi) fotoaparat, teleobjektivivelike svjetlosne moći, monopod• Obično bez u...
Sportska fotografija – zamrzavanjetrenutka26.4.2013.Fotoklub Oppidum 108
Sportska fotografija – dočaravanjepokreta26.4.2013.Fotoklub Oppidum 109
Fotografija arhitekture• Fotografiranje graĎevina ili sličnih struktura kojeje estetski zanimljivo i na točan način prezen...
Oprema za fotografiranjearhitekture• Fotoaparat, stativ• Česta uporaba širokokutnih objektiva (sa štomanjim bačvastim izob...
Fotografija arhitekture26.4.2013.Fotoklub Oppidum 112
Fotografija arhitekture26.4.2013.Fotoklub Oppidum 113
Fotografija arhitekture26.4.2013.Fotoklub Oppidum 114
Fotografijaarhitekture26.4.2013.Fotoklub Oppidum 115
Ulična fotografija [streetphotography]• Odnosi se fotografiranje na javnom mjestu (nenuţno ulica)• Fokus: ljudska aktivnos...
Oprema za street fotografiju• Aparat i srednji ili teleobjektiv• Obično bez uporabe puno dodatne opreme(vaţna je brzina, t...
Ulična fotografija [streetphotography]• Najznačajniji autori:▫ Henri Cartier-Bresson▫ Robert Frank▫ Andre Kertesz▫ Travis ...
Henri Cartier-Bresson26.4.2013.Fotoklub Oppidum 119
Henri Cartier-Bresson26.4.2013.Fotoklub Oppidum 120
Henri Cartier-Bresson26.4.2013.Fotoklub Oppidum 121
Robert Frank26.4.2013.Fotoklub Oppidum 122
Robert Frank26.4.2013.Fotoklub Oppidum 123
Tošo Dabac26.4.2013.Fotoklub Oppidum 124
Tošo Dabac26.4.2013.Fotoklub Oppidum 125
Tošo Dabac26.4.2013.Fotoklub Oppidum 126
Sagi Kortler26.4.2013.Fotoklub Oppidum 127
Siegfried Hansen26.4.2013.Fotoklub Oppidum 128
I jedna moja…26.4.2013.Fotoklub Oppidum 129
I za kraj• “You dont make a photograph just with acamera. You bring to the act of photography allthe pictures you have see...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uvod u fotografiju II

1,555 views

Published on

Prezentacija s radionice fotokluba Oppidum, dan drugi

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uvod u fotografiju II

 1. 1. Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanrovska fotografija
 2. 2. Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanrovska fotografija
 3. 3. Načini fotografiranja26.4.2013. 3Fotoklub Oppidum• Gotovo svaki aparatima kontrolni kotačić…• Čemu sluţe pojedininačini rada i kojiodabrati?• Kako kontrolirati ostaleparametre pripojedinim načinimarada?
 4. 4. Načini fotografiranja26.4.2013. 4Fotoklub Oppidum• Prilikom fotografiranja fotograf i/iliaparat moraju kontrolirati nizparametara koji utječu na konačniizgled fotografije:▫ Ekspoziciju [vrijeme snimanja]▫ Otvor blende [f-broj]▫ ISO [osjetljivost]▫ Način mjerenja svjetla▫ Balans bijele boje▫ Način fokusiranja▫ Stil spremanja slike▫ Snagu bljeskalice…
 5. 5. Načini fotografiranja26.4.2013. 5Fotoklub Oppidum• Pojedini načini fotografiranjaomogućuju da fotograf nadzireneke od tih veličina, a daodreĎivanje ostalih prepustiugraĎenoj logici fotoaparata• Pojedini aparati imaju različitemogućnosti i različite načine fotografiranja• Pojedini načini fotografiranja se meĎusobnorazlikuju od aparata do aparata (proizvoĎača) –proučiti dokumentaciju i upute za korištenje! 
 6. 6. Osnovni [automatski,scenski,…] načini rada• Omogućuju fotografiranje bezkontroliranja parametara (!)• Fotoaparat odabire i kontrolira sveparametre• Napredni i “profesionalni”aparati često uopće nemaju te načine rada26.4.2013.Fotoklub Oppidum 6
 7. 7. Potpuno automatski način• U ovom načinu rada fotoaparatkontrolira sve bitne parametre• Za “početnike”• Moţda korisno ako je bitna brzinapripreme za fotografiranje26.4.2013.Fotoklub Oppidum 7
 8. 8. Portretni način• Kod fotografiranja portreta modelobično miruje, a često ţelimo“zamutiti” pozadinu i tako istaknutimodel• Taj način obično podrazumijevaveliki otvor blende i korištenje tele objektiva(većeg zooma)• Ako je osoba u sjeni, često se automatski palibljeskalica26.4.2013.Fotoklub Oppidum 8
 9. 9. Pejsaţni način• Otprilike obrnuto od portretnognačina,• obično znači manji otvor blende iširi kut• Kod nekih aparata taj način značii drugačiju interpretaciju boja prikladnu zaslikanje krajolika26.4.2013.Fotoklub Oppidum 9
 10. 10. Makro način• Potreban kompaktnim aparatimagdje omogućuje malu udaljenostfokusiranja• Moţe značiti i smanjenje otvorablende radi postizanja dovoljnedubinske oštrine26.4.2013.Fotoklub Oppidum 10
 11. 11. Sportski način• Sportski način – glavna namjenamu je zamrzavanje pokreta• Aparat nastoji postići što kraćevrijeme ekspozicije, a ostaliparametri se prilagoĎavaju tome• To nije jedini način kako slikati sport i nije jedinaprimjena zamrznutog pokreta !26.4.2013.Fotoklub Oppidum 11
 12. 12. Noćni način• Postoje varijacije na ovu temu• Ovakva ikona obično značidovoljno dugu ekspoziciju kako biobjekti u mraku bili ispravnoosvijetljeni• Ako se fokusira na blizu osobu, automatski sepali bljeskalica koja je osvjetljava (to moţe biti izaseban način)• Potreban stativ (bez obzira na bljeskalicu)!26.4.2013.Fotoklub Oppidum 12
 13. 13. Bez bljeskalice• Ako je aparat ţeli upaliti,a vi ne biste (na noćnoj utakmici,slikanje u zrcalu ili kroz staklo…)26.4.2013.Fotoklub Oppidum 13
 14. 14. Napredni [kreativni,…]načini rada• Omogućuju potpunu kontrolusvih parametara• Na svim kvalitetnijim aparatima• U svim ovim načinima fotograf imakontrolu nad ostalim postavkama(ISO, balans bijele, način fokusiranja,kompenzacija ekspozicije…)26.4.2013.Fotoklub Oppidum 14
 15. 15. Programski način• … je “poluautomatski” način rada• Sličan potpuno automatskom, aliaparat dopušta promjenu nekihparametara• Aparat sam odreĎuje blendu iekspoziciju, ali korisnik moţe mijenjati sveostale parametre (ISO, balans bijele,…)• Na Canon SLR aparatima promjena blende seizvodi gornjim kotačićem, a kompenzacijaekspozicije donjim kotačićem26.4.2013.Fotoklub Oppidum 15
 16. 16. Prioritet zatvarača• U ovom načinu fotograf odreĎujeduljinu ekspozicije, a aparat otvorblende kako bi slika bila ispravnoosvijetljena• Korisno kad ţelimo vrlo kratka iliduga vremena ekspozicije26.4.2013.Fotoklub Oppidum 16
 17. 17. Prioritet blende• U ovom načinu rada fotografodreĎuje otvor blende, a aparatprilagoĎava vrijeme ekspozicije.• Uz M najkorisniji način rada(osobno)• Otvor blende (zajedno sa ţarišnom daljinom iudaljenošću od objekta snimanja) odreĎujezamućenost nefokusiranih dijelova fotografije• Kod Canona – donji kotačić: komp. ekspozicije26.4.2013.Fotoklub Oppidum 17
 18. 18. Manualni način• Sve odreĎuje fotograf• Zvuči komplicirano, ali u praksi inije tako strašno• Posebno koristan način pri radu sbljeskalicom26.4.2013.Fotoklub Oppidum 18
 19. 19. Pregled dubinske oštrine• U ovom načinu rada moratefokusirati dva puta (jedan put namalo bliţi objekt, drugi put na malodalji), a aparat odreĎuje potrebnublendu, ali i sve ostale parametrekako bi područje izmeĎu dvije točke fokusa bilooštro.• Poluautomatski način• Korisno za makro-fotografiju26.4.2013.Fotoklub Oppidum 19
 20. 20. Beskonačna ekspozicija(Bulb)• Na nekim aparatima• Obično označeno sa B• Ekspozicija započinje sa pritiskom na okidač, azavršava prekidom pritiska na okidač• Korisno za neke vrste noćnih slika ili dugihekspozicija, npr. Vatromet• Umjesto okidača na aparatu bolje koristitizasebni ţičani ili beţični okidač• Obavezan stativ26.4.2013.Fotoklub Oppidum 20
 21. 21. Vlastiti načini• Na naprednim aparatima• Daju mogućnost fotografu da“spremi” i koristi vlastite načineupravljanja fotografijom26.4.2013.Fotoklub Oppidum 21
 22. 22. Praktični savjet• Ako fotografirate “iz ruke” tad bi ekspozicijatrebala biti barem jednaka recipročnoj vrijednostiefektivne ţarišne duljine objektiva kojeg koristiteili kraća kako slika ne bi bila stresena.• Npr. Ako koristite 100mm objektiv, ekspozicija bitrebala biti bar 1/100 sekunde ili kraća. Ako tajobjektiv koristite na aparatu s 1.6 manjimsenzorom, tad bi ekspozicija trebala biti bar1/160s26.4.2013.Fotoklub Oppidum 22
 23. 23. Načini mjerenja svjetla• Ukoliko slikamo u automatskom načinu ili nismoprimijenili nikakvu kompenzaciju ekspozicije, tadće aparat procijeniti osvijetljenost fotografijepretpostavljajući da fotografija ili ključnopodručje na fotografiji prosječno treba bitiosvijetljeno poput tzv. 18-postotne sive boje.26.4.2013.Fotoklub Oppidum 23
 24. 24. Načini mjerenja svjetla• Standard od 18% sive dosta dobro funkcionira uuobičajeno osvijetljenim scenama kad aparatmjeri svjetlo na cijelom području fotografije(cijelom senzoru)• Ipak, u nekim situacijama takvo mjerenje nećedati zadovoljavajuće rezultate• Svjetlo tada moţemo mjeriti na područjumanjem od cijelog senzora26.4.2013.Fotoklub Oppidum 24
 25. 25. Načini mjerenja svjetla• Evaluacijsko mjerenje• Mjerenje s teţištem na centru• Parcijalno mjerenje• Mjerenje u točki26.4.2013.Fotoklub Oppidum 25
 26. 26. Kompenzacija ekspozicije• Neke fotografske situacije ne daju dobrerezultate ako se oslonimo isključivo na 18%standard• Situacije kad je većina kadra svjetlija ili tamnijaod 18% sive:▫ Snjeţni krajolici, predmeti na izrazito svijetloj ilitamnoj pozadini, noćne fotografije, jakopozadinsko osvjetljenje….26.4.2013.Fotoklub Oppidum 26
 27. 27. Zadavanje kompenzacijeekspozicije• Pomoću zasebne kontrole (donji, veći kotačić) ilinakon naredbe ili izbornika (+/-)• Dostupno u naprednim načinima rada (P, Av, Tv)26.4.2013.Fotoklub Oppidum 27-1-2 21
 28. 28. Mjerenje, histogram,kompenzacija• Gotovo uvijek je korisno nakon fotografiranjaprovjeriti fotografiju (pogotovo histogram) iukoliko mjerenje nije dalo dobre rezultateponoviti snimanje s izmijenjenim parametrima ilikompenzacijom ekspozicije26.4.2013.Fotoklub Oppidum 28
 29. 29. Primjer 126.4.2013.Fotoklub Oppidum 29Av f/9 1/125sISO 100
 30. 30. Primjer 226.4.2013.Fotoklub Oppidum 30Av f/5.6 1/160s ISO 100
 31. 31. Primjer 226.4.2013.Fotoklub Oppidum 31Av f/8 1/60s ISO 200
 32. 32. Primjer 326.4.2013.Fotoklub Oppidum 32Av f/4.5 1/80sISO 250
 33. 33. Primjer 426.4.2013.Fotoklub Oppidum 33Av f/8 1/50sISO 100
 34. 34. Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanrovska fotografija
 35. 35. Zašto bljeskalica?• Za fotografiranje u uvjetima bez dovoljnoprirodnog svjetla (novinarstvo, dogaĎaji,…)• Za dosvjetljavanje fotografije u nepovoljnimsvjetlosnim uvjetima• Isticanje iz pozadine• Osiguravanje istih svjetlosnih uvjeta• Postizanje posebnih efekata26.4.2013.Fotoklub Oppidum 35
 36. 36. Princip rada sa suvremenimbljeskalicama• Suvremene bljeskalice imaju sijalicu ispunjenuXenonom kroz koju se prazni kondenzator velikogkapaciteta• Bljesak nije trenutan – ipak traje neko vrijeme• T.5 – obično oko 1/1000s• T.1 – obično oko 1/300s• Ne moţemo koristiti bljeskalicus vremenima ekspozicijekraćim od “vremenasinkronizacije” (tipično 1/250s)26.4.2013.Fotoklub Oppidum 36
 37. 37. Flash guide number• Guide_number = f_broj x udaljenost_od_objektapri ISO 100• Što veći => snaţnija bljeskalica• Primjer: ugraĎene bljeskalice Canon DSLRovaimaju gn od otprilike 15m, dok vanjskabljeskalica 580exII ima gn od 58m• Ako slikamo s blendom f2.8 to znači da sugraĎenom bljeskalicom moţemo ispravnoosvijetliti objekt udaljen cca 5m, a sa vanjskomcca 20m26.4.2013.Fotoklub Oppidum 37
 38. 38. Izvedbe bljeskalica• UgraĎena bljeskalica naaparatu:▫ Lagana, uvijek pri ruci▫ Dobra za fill-flash prikontra svjetlu▫ Premale snage za većeudaljenosti ili prostorije▫ Nefleksibilna▫ Mala udaljenost odobjektiva => crvene oči26.4.2013.Fotoklub Oppidum 38
 39. 39. Zasebna bljeskalica• Veće snage i fleksibilnosti• Moţe se raditi i s nekoliko zasebnih bljeskalica(pri čemu jedna mora biti u tzv. “master” načinurada, a druge u “slave” načinu• Priključuje senajčešće na“hot shue”priključak aparata26.4.2013.Fotoklub Oppidum 39
 40. 40. Kruţna bljeskalica• “obuhvaća” objektiv na kojeg se montira• Koristi se u modnoj fotografiji (veće dimenzije) imakro fotografiji• Izrazito meko svjetlo, ali pomalo neprirodno26.4.2013.Fotoklub Oppidum 40
 41. 41. Makro bljeskalice• Obično se sastoje od dvije manje bljeskalicekojima se moţe zasebno podešavati snaga• Slično moţemopostići uz pomoćdvaju klasičnihzasebnih bljeskalica26.4.2013.Fotoklub Oppidum 41
 42. 42. Bljeskalice i ekspozicija• Različiti sustavi imaju različite načine upravljanjasnagom bljeska, to moţe biti▫ Automatski - aparat emitira probni bljesak, mjerisvjetlo i na osnovu njega izračunava potrebnusnagu pravog bljeska▫ Manualno – eksplicitno zadavanje snage bljeskapomoću kontrola na aparatu ili na bljeskalici• Proučiti dokumentaciju! 26.4.2013.Fotoklub Oppidum 42
 43. 43. Bljeskalice – par praktičnihsavjeta• Kad je glavni objekt u sjeni [pozadina je svjetlija]tada je korisno koristiti bljeskalicu kao “Fill flash”• Površina bljeskalice je mala => proizvodi oštresjene:▫ Pokušati bljeskalicu usmjeriti na drugu, većusvijetlu površinu [strop, zid] koja će reflektiratisvjetlo▫ Koristiti omekšivač [difuser] ▫ Moţe se i improvizirati [bijeli papir, stiropor,…]26.4.2013.Fotoklub Oppidum 43
 44. 44. Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanrovska fotografija
 45. 45. Pohranjivanje i sortiranje• Aparat sprema fotografije na memorijsku karticu• U praksi su najčešće dvije vrste (ali ima idrugih):▫ CF (Compact Flash)▫ SD (SDHC, SDXC)• Osim kartice trebat ćevam i čitač kartica zaprijenos fotografija naračunalo26.4.2013.Fotoklub Oppidum 45
 46. 46. Kartice• Pri izboru kartice pazite na kapacitet i(eventualno) na brzinu• Brzina kartice je vaţna ukoliko vaš aparat moţesnimati HD video ili ukoliko okidate fotografije“rafalno” (burst mode)26.4.2013.Fotoklub Oppidum 46
 47. 47. Načini pohranjivanja• Većina naprednijih aparata ima barem dva ili trinačina:▫ JPEG – komprimirana datoteka, neznatni gubitakkvalitete, manje zauzeće prostora, ograničenamogućnost kasnijeg ureĎivanja▫ RAW – nekomprimirana i stoga veća alifleksibilnija datoteka▫ RAW + JPEG26.4.2013.Fotoklub Oppidum 47
 48. 48. Preporuke (osobno)• Kad god vam je bitna kvaliteta fotografije ili kadgod mislite da ćete je kasnije “fotošopirati” –spremajte fotografije u RAW formatu:▫ Memorijski prostor je jeftin▫ Lako ispraviti balans bijele boje, djelomičnupodeskponiranost ili preeksponiranost▫ Nema gubitka kvalitete• Pretvorba iz RAW formata u JPEG – ekvivalentnekadašnjeg razvijanja filma26.4.2013.Fotoklub Oppidum 48
 49. 49. Pohranjivanje i upravljanjefotografijama na računalu• Jako zavisno od programa kojeg koristite zapregled ili obradu fotografija• U profesionalnim situacijama – najbolje na RAIDdiskove (zbog pouzdanosti i/ili brzine)• jedan od univerzalnih načina (osobno):▫ Organizacija u mape▫ Imenovanje mapa po principu:GGGG.MM.DD.Ime,npr: 2013.04.19.Papuk26.4.2013.Fotoklub Oppidum 49
 50. 50. Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanrovska fotografija
 51. 51. Estetika u fotografiji• Wikipedia: “Estetika je je znanost o umjetnosti iumjetničkom stvaralaštvu te znanost o lijepom iu svemu nastoji pronaći i dati obiljeţje lijepog…”• Estetika u fotografiji: zakonitosti koje fotografijučine lijepom, skladnom, ugodnom za gledanje• Potrebno je poznavati osnovne zakonitosti ipravila i kršiti ih po potrebi26.4.2013.Fotoklub Oppidum 51
 52. 52. Glavni vizualni elementi• Linije• Oblik i prostor• Forma• Boja• Tekstura• Ravnoteţa• Proporcije• …26.4.2013.Fotoklub Oppidum 52
 53. 53. Linije• Stvarne (vidljive) ili razdjelnice područja• Horizontalne => smirujući efekt• Vertikalne => snaga, dominacija• Kose => promjena, akcija• Konvergirajuće => naglašavaju prostornost idubinu• S-krivulje i konvergirajuće linije “uvodegledatelja u fotografiju”26.4.2013.Fotoklub Oppidum 53
 54. 54. Primjer uporabe linija ukompoziciji26.4.2013.Fotoklub Oppidum 54
 55. 55. Primjer uporabe linija ukompoziciji26.4.2013.Fotoklub Oppidum 55
 56. 56. Oblik i prostor• Oblik: dio fotografije omeĎen linijama• Prostor:▫ Pozitivni prostor: dio fotografije koji sadrţi linije,oblike, objekte od interesa▫ Negativni prostor: prazan prostor, bez sadrţaja odinteresa▫ Pozitivni i negativni prostor mogu biti u različitimodnosima ali bi trebali biti uravnoteţeni26.4.2013.Fotoklub Oppidum 56
 57. 57. Primjer uporabeoblika i prostora26.4.2013.Fotoklub Oppidum 57
 58. 58. Primjer uporabeoblika i prostora26.4.2013.Fotoklub Oppidum 58
 59. 59. Forma• Misli se na trodimenzionalnost objekta kojupercipiramo u ovisnosti o njegovom osvjetljenju• Osvjetljenje (sunce) iza leĎa skriva sve sjene islabo ocrtava formu.• Osvjetljenje blago sa strane daje najboljidoţivljaj forme• Protusvjetlo moţe u potpunosti negirati formu26.4.2013.Fotoklub Oppidum 59
 60. 60. Boja• Poznat je utjecaj boje na percepciju• Uočavati i koristiti:▫ Komplementarne i slične boje▫ Tople i hladne boje▫ Zasićene ili pastelne boje26.4.2013.Fotoklub Oppidum 60
 61. 61. Primjer uporabe boja26.4.2013.Fotoklub Oppidum 61
 62. 62. Primjer uporabe boja26.4.2013.Fotoklub Oppidum 62
 63. 63. Tekstura• Označava doţivljaj površine ili materijala odkojeg je objekt načinjen• Moţe biti meka,gruba, glatka,…• Često jenaglašavamoadekvatnimosvjetljenjem26.4.2013.Fotoklub Oppidum 63
 64. 64. Ravnoteţa• Ravnoteţa podrazumjeva da većini objekata nafotografiji moţemo dati dojam “teţine”• Veći objekti daju veći dojam teţine nego manji• Tamniji objekti daju veći dojam teţine negosvjetliji• Ako je centar “vage” ili “klackalice” u sredinifotografije – “teţi” objekti bi se trebali nalazitibliţe centru26.4.2013.Fotoklub Oppidum 64
 65. 65. Primjer uporabe ravnoteţe26.4.2013.Fotoklub Oppidum 65
 66. 66. Primjer uporabe ravnoteţe26.4.2013.Fotoklub Oppidum 66
 67. 67. Proporcije: zlatni rez i pravilotrećina• Proporcije su meĎusobni odnosi veličinaelemenata fotografije kao i odnos prema veličinisame fotografije• Najskladnijom proporcijom se smatra “zlatni rez”:odnos 1:1.61826.4.2013.Fotoklub Oppidum 67
 68. 68. Proporcije: zlatni rez i pravilotrećina• U fotoaparatima imamo vizualno pomagalo ipojednostavljeno pravilo zlatnog reza: “pravilotrećina”26.4.2013.Fotoklub Oppidum 68
 69. 69. Proporcije - primjena• Umjesto u centar glavniobjekt je puno efektnijepostaviti u kadar popravilu zlatnog reza ilipravilu trećina26.4.2013.Fotoklub Oppidum 69
 70. 70. Primjer uporabe pravilaproporcija26.4.2013.Fotoklub Oppidum 70
 71. 71. Uvod u fotografiju II•Načini fotografiranja•Korištenje bljeskalice•Pohranjivanje i sortiranje•Estetika u fotografiji•Ţanrovska fotografija
 72. 72. Ţanrovska fotografija• Wikipedia:• Ţanr (iz francuskoga Genre = "podvrsta")raspodjela je specifičnih oblika umjetnosti pokriterijima relevantne forme (npr. filmski ţanr,glazbeni ţanr ili knjiţevni ţanr).• U svim područjima umjetnosti ţanrovi su,meĎutim, nejasne kategorije bez fiksne granice.Mnoga djela prelaze granice ţanrova i koristekombinacije.26.4.2013.Fotoklub Oppidum 72
 73. 73. Zašto ţanrovi?• Fotografija je vrlo širok pojam i djelatnostvezana za umjetnost, medije, dokumentiranje itehniku, hobije i osobne potrebe...• Različite podjele i ţanrovi:▫ prema tehničkim karakteristikama (pinhole, crno-bijela, velikog formata, lomografija,...)▫ prema temi (wildlife, novinarska, modna, socijalna,sportska, portretna, podvodna...)▫ prema umjetničkom konceptu (apstraktna,panoramska, high-key, mrtva priroda,...)26.4.2013.Fotoklub Oppidum 73
 74. 74. Ogroman broj ţanrova ipodţanrova26.4.2013.Fotoklub Oppidum 74
 75. 75. Ogroman broj ţanrova ipodţanrova26.4.2013.Fotoklub Oppidum 75
 76. 76. Ogroman broj ţanrova ipodţanrova26.4.2013.Fotoklub Oppidum 76
 77. 77. Ogroman broj ţanrova ipodţanrova26.4.2013.Fotoklub Oppidum 77
 78. 78. Ogroman broj ţanrova ipodţanrova• Nemoguće obuhvatiti sve ţanrove, zato unastavku pregled nekih najpopularnijih inajznačajnijih ...26.4.2013.Fotoklub Oppidum 78
 79. 79. Fotografija prirode• Obično se dijeli u podţanrove:▫ Fotografija krajolika (landscape)▫ Fotografija ţivog svijeta (wildlife)▫ Podvodna fotografija▫ Makrofotografija (?)▫ …26.4.2013.Fotoklub Oppidum 79
 80. 80. Fotografija krajolika• Jedan od najstarijih (ali vitalnijih:-)) ţanrova.• Nastao vjerojatno pod utjecajem slikarstva.• Prikazati ljepotu prirode i krajolika, najčešće bezprisustva ljudi ili graĎevina.• Neki značajniji autori:▫ Ansel Adams▫ Galen Rowell▫ Michael Kenna▫ Marc Adamus▫ Art Wolfe…26.4.2013.Fotoklub Oppidum 80
 81. 81. Krajolici - tehnikalije• Fotografiranje svim vrstama objektiva (odširokokutnih do teleobjektiva)• Velika dubinska oštrina (mali otvor blende)• Često korištenje srednjeg i velikog formata• Često korištenje filtera (polarizator, ND, GND…)• Fotografiranje u rano jutro i kasno popodne(“zlatni sati”) ili noću• Gotovo obavezan stativ• Ansel Adams: “F8 and be there”26.4.2013.Fotoklub Oppidum 81
 82. 82. Primjer 1:Ansel Adams26.4.2013.Fotoklub Oppidum 82
 83. 83. Primjer 2:Galen Rowell26.4.2013.Fotoklub Oppidum 83
 84. 84. Primjer 3: Michael Kenna26.4.2013.Fotoklub Oppidum 84
 85. 85. Primjer 4: Marc Adamus26.4.2013.Fotoklub Oppidum 85
 86. 86. Wildlife• Fotografiranje ţivotinjskog i biljnog svijeta udivljini• Problem prilaska ţivotinjama bez utjecaja nanjihovo ponašanje• Korištenje iznimno dugih i svjetlosno jakihteleobjektiva i telekonvertera (>=500mm)• Zahtjeva puno strpljenja i vremena, često ipromatranja i učenja navika i ponašanja ţivotinja26.4.2013.Fotoklub Oppidum 86
 87. 87. Oprema• Teleobjektivi, monopod ili tripod, aparat više klase(brz fokus i visoka kvaliteta fotografija), usmjerenabljeskalica,…• Ovome još dodajtebrdo opreme zadulji boravak udivljini• Često potrebnakamuflaţa ifotografa i objektiva26.4.2013.Fotoklub Oppidum 87
 88. 88. Primjer 1: Art Wolfe26.4.2013.Fotoklub Oppidum 88
 89. 89. Primjer 2: Michael Nichols26.4.2013.Fotoklub Oppidum 89
 90. 90. Primjer 3: Arthur Morris26.4.2013.Fotoklub Oppidum 90
 91. 91. Makro-fotografija• Zbrka s imenom: makro=veliko• Naziv se zapravo odnosi na veliko uvećanje• Vrlo čest motiv su biljke ili kukci pa se čestosmatra podţanrom fotografije prirode, ali ima idruge namjene (fotografiranje proizvoda,…)• Makro-fotografija u uţem smislu je samo ona sapovećanjima od 1:1 i većim(veličina slike objekta na senzoru : veličina objekta u prirodi)26.4.2013.Fotoklub Oppidum 91
 92. 92. Kako postići veliko uvećanje?• Macro objektiv (fokusira blizu), obično normalniili teleobjektiv (50mm – 200mm)• Predleće (ispred objektiva, poput filtera)• Tube i mjehovi (umeću se izmeĎu objektiva iaparata)• Obrnuto montiranje objektiva na aparat (uzadapter)• Obrnuto montiranje (šireg) objektiva na drugi(tele) objektiv – potreban poseban navojniprsten26.4.2013.Fotoklub Oppidum 92
 93. 93. Specifični problemi makro-fotografije• Dovoljna dubinska oštrina• Obično je potrebno dosta zatvoriti blendu jer jepri malim udaljenostima dubinska oštrinaizuzetno mala• Ako zatvorimo blendu kako da fotografija nebude stresena? => uporaba bljeskalice!• Često se koriste posebne makro bljeskalice iliposebna sjenila ili reflektori na uobičajenimbljeskalicama26.4.2013.Fotoklub Oppidum 93
 94. 94. Fokusiranje• Fokusiranje i odrţavanje predmeta fotografiranjau fokusu je izuzetno teško – mali pomakfotoaparata i objekt više nije u fokusu• Klasični autofokus objektiva je puno sporiji i lošijiu makro području pa se često fokusira ručno• Zbog toga se često koriste stativi i sustavimakro-tračnica kako bi se objekt mogaoprecizno kadrirati i fokusirati26.4.2013.Fotoklub Oppidum 94
 95. 95. Primjeri opreme [sustava] zamakro-fotografiju26.4.2013.Fotoklub Oppidum 95
 96. 96. Makro-primjeri26.4.2013.Fotoklub Oppidum 96
 97. 97. Makro-primjeri26.4.2013.Fotoklub Oppidum 97
 98. 98. Makro-primjeri26.4.2013.Fotoklub Oppidum 98
 99. 99. Portretna fotografija• Obično fografiranje lica ili krupnog plana osobe• Pokušati izraziti individualnost i osobnostmodela ili emociju i raspoloţenje• Fotografiranje u studiju ili “izvornom ambijentu”• Česta uporaba mnogih pomagala:▫ Bljeskalice, difuzori, reflektori▫ Pozadine26.4.2013.Fotoklub Oppidum 99
 100. 100. Objektivi za portretnufotografiju• Obično se koriste kraći teleobjektivi velikesvjetlosne moći [80-200mm]:▫ Teleobjektiv ne distorzira lice kao širokokutni▫ Velikim otvorom blende model moţemo istaknutiiz pozadine▫ Obično ne ţelimo preoštar fokus u svim dijelovimafotografije (da ne otkriva nesavršenosti)▫ Fokus na oči modela26.4.2013.Fotoklub Oppidum 100
 101. 101. Uporaba bljeskalice uportretnoj fotografiji26.4.2013.Fotoklub Oppidum 101Obično se koristisustav od nekolikobljeskalicaHint: sjeverniprozor + reflektordaju izvrsnerezultate
 102. 102. Portretna fotografija - primjer26.4.2013.Fotoklub Oppidum 102
 103. 103. Portretna fotografija - primjer26.4.2013.Fotoklub Oppidum 103
 104. 104. Portretna fotografija - primjer26.4.2013.Fotoklub Oppidum 104
 105. 105. Portretna fotografija - primjer26.4.2013.Fotoklub Oppidum 105
 106. 106. Sportska fotografija• Obično za potrebe izvještavanja (podvrstanovinarske fotografije) ili u marketinške svrhe• Uhvatiti ključan trenutak nekog sportskogdogaĎaja, dočarati napor, volju, ljepotu pokreta,emocije u sportu26.4.2013.Fotoklub Oppidum 106
 107. 107. Oprema za sportskufotografiju• Profesionalni (brzi) fotoaparat, teleobjektivivelike svjetlosne moći, monopod• Obično bez uporabebljeskalice (zašto?)26.4.2013.Fotoklub Oppidum 107
 108. 108. Sportska fotografija – zamrzavanjetrenutka26.4.2013.Fotoklub Oppidum 108
 109. 109. Sportska fotografija – dočaravanjepokreta26.4.2013.Fotoklub Oppidum 109
 110. 110. Fotografija arhitekture• Fotografiranje graĎevina ili sličnih struktura kojeje estetski zanimljivo i na točan način prezentiratu graĎevinu.• Prisutna od samih početaka fotografije• Moţe biti fotografiranje▫ Interijera▫ Eksterijera26.4.2013.Fotoklub Oppidum 110
 111. 111. Oprema za fotografiranjearhitekture• Fotoaparat, stativ• Česta uporaba širokokutnih objektiva (sa štomanjim bačvastim izobličenjem)• Česta uporaba tilt-shift objektiva kojima jemoguće eliminirati izobličenje zbog sameperspektive• Ponekad uporaba bljeskalica ili drugogdodatnog svjetla (interijeri)26.4.2013.Fotoklub Oppidum 111
 112. 112. Fotografija arhitekture26.4.2013.Fotoklub Oppidum 112
 113. 113. Fotografija arhitekture26.4.2013.Fotoklub Oppidum 113
 114. 114. Fotografija arhitekture26.4.2013.Fotoklub Oppidum 114
 115. 115. Fotografijaarhitekture26.4.2013.Fotoklub Oppidum 115
 116. 116. Ulična fotografija [streetphotography]• Odnosi se fotografiranje na javnom mjestu (nenuţno ulica)• Fokus: ljudska aktivnost, situacije, meĎuljudskiodnosi• Za razliku od dokumentarne fotografije nema uvijeknamjeru dokumentiranja dogaĎaja i zbivanja, višeosobni i intimni doţivljaji i teme. Fotografija ulice jepokušaj da se jednim kadrom ispriča čitava priča.• Začetci početkom dvadesetog stoljeća u Europi.• Za neke “jedini pravi umjetnički ţanr”26.4.2013.Fotoklub Oppidum 116
 117. 117. Oprema za street fotografiju• Aparat i srednji ili teleobjektiv• Obično bez uporabe puno dodatne opreme(vaţna je brzina, trenutak).• “There is a creative fraction of a second whenyou are taking a picture. Your eye must see acomposition or an expression that life itselfoffers you, and you must know with intuitionwhen to click the camera. That is the momentthe photographer is creative. Oop! The Moment!Once you miss it, it is gone forever”26.4.2013.Fotoklub Oppidum 117
 118. 118. Ulična fotografija [streetphotography]• Najznačajniji autori:▫ Henri Cartier-Bresson▫ Robert Frank▫ Andre Kertesz▫ Travis Jensen▫ Tošo Dabac (?)▫ …26.4.2013.Fotoklub Oppidum 118
 119. 119. Henri Cartier-Bresson26.4.2013.Fotoklub Oppidum 119
 120. 120. Henri Cartier-Bresson26.4.2013.Fotoklub Oppidum 120
 121. 121. Henri Cartier-Bresson26.4.2013.Fotoklub Oppidum 121
 122. 122. Robert Frank26.4.2013.Fotoklub Oppidum 122
 123. 123. Robert Frank26.4.2013.Fotoklub Oppidum 123
 124. 124. Tošo Dabac26.4.2013.Fotoklub Oppidum 124
 125. 125. Tošo Dabac26.4.2013.Fotoklub Oppidum 125
 126. 126. Tošo Dabac26.4.2013.Fotoklub Oppidum 126
 127. 127. Sagi Kortler26.4.2013.Fotoklub Oppidum 127
 128. 128. Siegfried Hansen26.4.2013.Fotoklub Oppidum 128
 129. 129. I jedna moja…26.4.2013.Fotoklub Oppidum 129
 130. 130. I za kraj• “You dont make a photograph just with acamera. You bring to the act of photography allthe pictures you have seen, the books you haveread, the music you have heard, the people youhave loved.” – Ansel Adams• Sretno fotografiranje!26.4.2013.Fotoklub Oppidum 130

×