Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Hyvä, paha sosiaalinen media

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hyvä, paha sosiaalinen media

 1. 1. Hyvä, paha sosiaalinen media - Organisaatiot osallisena sosiaalisessa mediassa, uhkat ja mahdollisuudet Anssi Huisman, Jyväskylän yliopisto ( [email_address] ) & Infor Oy Kesäkuu 2010
 2. 2. Sisältö <ul><li>Aihe, tutkimuksen lähtökohta </li></ul><ul><li>Teoreettinen tausta </li></ul><ul><li>Tutkimuksen metodit </li></ul><ul><li>Tulokset </li></ul><ul><li>Johtopäätökset sekä tiivistelmä </li></ul>
 3. 3. 1. Tutkimuksen aihe <ul><li>Hyvä paha sosiaalinen media - Organisaatiot osallisina sosiaalisessa mediassa, uhkat ja mahdollisuudet </li></ul><ul><li>Tavoitteena tutkia sosiaalisen median ja organisaatioiden suhdetta viestinnän näkökulmasta </li></ul>
 4. 4. Tutkimuksen lähtökohta <ul><li>Julkinen keskustelu siirtynyt verkkoon </li></ul><ul><li>Erilaiset sidosryhmät kommunikoivat keskenään ilman perinteisen median rajoitteita </li></ul><ul><li>Organisaatiokulttuurit muutoksessa </li></ul><ul><li>Sosiaalista mediaa tutkittu hyvin niukasti organisaatioiden näkökulmasta </li></ul>
 5. 5. Tilanne Suomessa <ul><li>Alle puolet suomalaisyrityksistä on tietoisesti läsnä sosiaalisessa mediassa </li></ul><ul><li>22 prosenttia yrityksistä kokee sosiaalisen median vaaralliseksi ja hallitsemattomaksi </li></ul><ul><li>(Viestintätoimisto Sopranon tutkimus 11/09) </li></ul>
 6. 6. 2. Teoreettinen viitekehys <ul><li>Teoriapohjassa vaikutteita eri tieteenaloilta </li></ul><ul><li>Kaaosteoria </li></ul><ul><li>Resource Dependence –teoria </li></ul><ul><li>Soveltuvat mallintamaan sosiaalisen median ja organisaatioiden suhdetta </li></ul>
 7. 7. Tutkimuskysymykset <ul><li>K1: Tarjoaako sosiaalinen media organisaatioille enemmän uhkia vai mahdollisuuksia? </li></ul><ul><li>K2: Millä tavoin organisaatioiden tulisi ottaa sosiaalinen media huomioon viestinnässään? </li></ul>
 8. 8. Neljä teemaa
 9. 9. 3. Tutkimuksen metodit <ul><li>Laadullinen tutkimus </li></ul><ul><li>Delfoi-menetelmä </li></ul><ul><li>Skenaariomenetelmä </li></ul><ul><li>Vaikutteita tulevaisuuden tutkimuksesta </li></ul>
 10. 10. Tutkimuksen metodit <ul><li>Delfoi- asiantuntijaraati </li></ul><ul><li>Yhdeksän vastaajaa </li></ul><ul><li>15 avoimen kysymyksen lomake </li></ul><ul><li>Kaksi vastauskierrosta </li></ul><ul><li>Aineisto kerättiin huhtikuussa 2010 </li></ul>
 11. 11. Tutkimuksen metodit <ul><li>Delfoi- asiantuntijaraati </li></ul><ul><li>Katri Lietsala, Gemilo Oy </li></ul><ul><li>Esa Sirkkunen, Tampereen yliopisto </li></ul><ul><li>Tuija Aalto, YLE </li></ul><ul><li>Satu Yrjänen, Microsoft Suomi </li></ul><ul><li>Pi Krogell-Magni, Kuntaliitto </li></ul><ul><li>Janne Matikainen, Helsingin Yliopisto </li></ul><ul><li>Kim Homberg, Åbo Akademi </li></ul><ul><li>Toni Ahlqvist, VTT </li></ul><ul><li>Asta Bäck, VTT </li></ul>
 12. 12. 4. Tulokset <ul><li>Laadullinen tutkimus </li></ul><ul><li>Tulokset suuntaa-antavia </li></ul><ul><li>Käytettyjen menetelmien validiteetti ei yksiselitteinen </li></ul>
 13. 13. Organisaatioiden ja sosiaalisen median suhde <ul><li>Organisaatiot kokevat paineita ottaa osaa sosiaaliseen mediaan </li></ul><ul><li>Hallitsemattomuuden tunne syntyy osaamattomuudesta </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median hyödyt ovat kaikkien organisaatioiden tavoitettavissa </li></ul>
 14. 14. Sosiaalisen median uhkat ja mahdollisuudet <ul><li>Verkostoituminen </li></ul><ul><li>Parempi tavoitettavuus </li></ul><ul><li>Uudet viestintäkanavat </li></ul><ul><li>Lisää näkyvyyttä </li></ul><ul><li>Käyttäjäinformaation ja palautteen keruu </li></ul><ul><li>Tiedon ja ideoiden liikkuminen organisaation sisällä </li></ul><ul><li>Vähäisempi versionhallinnan ja sähköpostin tarve </li></ul><ul><li>Imagohaitat </li></ul><ul><li>Negatiivinen julkisuus </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median arvaamattomuus </li></ul><ul><li>Mahdolliset tietovuodot </li></ul>
 15. 15. Sosiaalisen median uhkat ja mahdollisuudet
 16. 16. Sosiaalinen media organisaatioiden sisällä <ul><li>Myönteinen, avoin ja kannustava suhtautuminen </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media nähtävä osana tulevaisuuden työkenttää </li></ul><ul><li>Rajoitukset eivät ole kestävä ratkaisu </li></ul><ul><li>Some-etiketti, työelämän yleiset käyttäytymissäännöt </li></ul>
 17. 17. Sosiaalinen media organisaatioiden sisällä <ul><li>Organisaation jäsenten tulee saada käyttää sosiaalisen median sovelluksia osana työtään </li></ul><ul><li>Organisaation tulee antaa jäsenilleen valmiudet ja valtuudet osallistua </li></ul><ul><li>« Jokaista nettirepliikkiä ja blogikommenttia ei voi käydä hyväksyttämässä pomolla » </li></ul>
 18. 18. Organisaatiot ja sosiaalisen median tulevaisuus <ul><li>Sosiaalisen median kehitys </li></ul><ul><ul><li>Lyhyellä aikavälillä (1-5 vuotta) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pidemmällä aikavälillä </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalinen media vuonna 2020? </li></ul><ul><li>Kuinka organisaatioiden tulisi varautua? </li></ul>
 19. 19. Sosiaalisen median tulevaisuus 1-5 vuotta <ul><li>Sosiaalinen media ei ole ohimenevä ilmiö </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median piirteet ja toiminnallisuudet tulevat olemaan osa yleisiä toimintatapoja </li></ul><ul><li>Semanttisuus ja 3D-elementtien käyttö tulee yleistymään </li></ul><ul><li>Kenttä monipuolistuu, hajaantuu, osasta sovelluksia muodostuu oligopoleja </li></ul>
 20. 20. Sosiaalisen median tulevaisuus 1-5 vuotta <ul><li>Kolme päälinjaa </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median käyttö arkipäiväistyy, muuttuu tavanomaiseksi, hype laantuu </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media keskittyy harvoiksi ydinpalveluiksi, joiden kautta hallitaan kaikkea viestintää </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median kehitys jatkuu kiivaana, uusia sovelluksia syntyy ja kuolee tiheään tahtiin </li></ul>
 21. 21. Sosiaalinen media vuonna 2020 <ul><li>Viestintä tapahtuu pääosin sosiaalisen median välityksellä </li></ul><ul><li>Ihmiset elävät verkostoissa, joissa tehdään työtä, kulutetaan, viihdytään </li></ul><ul><li>Laitteet ja sovellukset integroituvat mobiileiksi päätelaitteiksi </li></ul><ul><li>Sovellusten paikka- ja olosuhdeymmärrys korkealla tasolla </li></ul><ul><li>Off-line –aika muodostuu ylellisyydeksi </li></ul><ul><li>Sosiaalinen jalanjälki, kaupallisten palveluiden ylivalta? </li></ul>
 22. 22. Organisaatiot ja sosiaalinen media 1-5 vuotta <ul><li>Organisaatioiden tulee tulla sosiaalisen median kanssa tutuiksi mahdollisimman pian </li></ul><ul><li>Ilmiö ei mene ohi, siihen tulee varautua </li></ul><ul><li>Organisaatioiden tulee osallistua, pilotoida, testata, tehdä digistrategia </li></ul>
 23. 23. Organisaatiot ja sosiaalinen media 5-15 vuotta <ul><li>Visioissa paljon hajontaa, aikajänne verkkomaailman mittakaavassa todella pitkä </li></ul><ul><li>Maltillisen aktiivinen suhtautuminen </li></ul><ul><li>Pidemmällä aikavälillä organisaatioiden tulisi tehdä suunnitelmia ainoastaan tavoitteista ja jättää toteutuksen suhteen pelivaraa </li></ul>
 24. 24. Vakiintuneet ydinpalvelut, joiden kautta hallitaan kaikkea viestintää Sosiaalisen median kenttä hajanainen, palvelut ja sovellukset jatkuvassa muutoksessa Sosiaalisen median käyttö muuttuu arkipäiväiseksi, ei vaikuta suuresti ihmisten arkeen Sosiaalinen media integroituu elämän kaikille osa-alueille, muuttaa ratkaisevasti tapoja viestiä ja tehdä työtä
 25. 25. 1. Maltillinen mukautuminen <ul><li>Hype laantuu, ulkoinen paine vähenee </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media sulautuu luontevaksi osaksi organisaatioiden viestintää </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median mahdollisuudet toteutuvat vain osittain </li></ul>
 26. 26. 2. Toteutumaton potentiaali <ul><li>Hype laantuu, suhtautuminen muuttuu rationaalisemmaksi </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median yleistyminen avaa uusia mahdollisuuksia </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media on edelleen musta aukko useimmille organisaatioille </li></ul><ul><li>Palveluiden nopea kehitys ja hajanaisuus hankaloittavat käyttöönottoa </li></ul><ul><li>Käyttäjien hajanaisuus rajoittaa mahdollisuuksia ja syö resursseja </li></ul>
 27. 27. 3. Hajanainen kehitys <ul><li>Sosiaalisen median potentiaali hyödynnetään laajalti organisaatioiden viestinnässä </li></ul><ul><li>Työn joustavampi suunnittelu ja tekeminen, ajan ja paikan rajoitusten poistuminen </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media kaikkialla, organisaatioiden pakko olla mukana? </li></ul><ul><li>Muutokset nopeita, pitkän tähtäimen suunnitelmat haasteellisia tehdä </li></ul>
 28. 28. 4. Vallankumous <ul><li>Työn tekemisen kulttuuri muuttuu joustavammaksi ja yksilöä paremmin palvelevaksi </li></ul><ul><li>Vertikaalisesta organisaatiosta verkosto-organisaatioksi </li></ul><ul><li>Ydinpalvelut kokoavat organisaatioiden viestinnän työkalut samalle alustalle </li></ul><ul><li>x Virtuaalisen ja reaalisen maailman raja hämärtyy, samoin globaalin ja paikallisen </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median hallitseminen elinehto </li></ul><ul><li>Kaupallisten sovellusten valta suurta, tieto ei organisaation omissa käsissä? </li></ul>
 29. 29. 5. Johtopäätökset <ul><li>Mitä sitten? </li></ul><ul><li>Mitä tästä voidaan päätellä? </li></ul>
 30. 30. Johtopäätökset <ul><li>Sosiaalinen media tulee mullistamaan organisaatioiden viestintää tulevien vuosien aikana </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media tarjoaa organisaatioille pääasiassa mahdollisuuksia, uhkat ovat illuusio </li></ul><ul><li>Organisaatioiden tulee ottaa sosiaalinen media haltuun mahdollisimman pian </li></ul><ul><li>Organisaation jäsenten tulee saada käyttää sosiaalista mediaa osana työtään </li></ul><ul><li>Organisaation tulee antaa siihen mahdollisuudet ja kannustaa jäseniään osallistumaan </li></ul>
 31. 31. Johtopäätökset <ul><li>Laajempi otos? </li></ul><ul><li>Tulevaisuuden tutkimuksen haasteet </li></ul><ul><li>Tulevat tutkimukset </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Kiitos mielenkiinnostanne! </li></ul>

×