SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Nghề Nhân Sự
“Mọi người nên phấn đấu đạt
        đến đỉnh cao nghề nghiệp
        của họ, chứ không phải đỉnh
        cao của tổ chức.”
                   John C. Maxwell
Nghề Nhân Sự      www.hrcenter.vn         3
1.Hệ thống quản trị doanh nghiệp 2.Bức tranh toàn cảnh của nghề nhân sự 3.Những điều cốt lõi để vươn đến đỉnh cao của nghề nhân sự 4.Đẳng cấp của nghề nhân sự 5.Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua nguồn nhân lực
Nghề Nhân Sự                www.hrcenter.vn       4
Bộ máy tổ
                  chức
        Cơ chế vận
                 (cơ cấu và
        hành (thủ
                 chức năng)
         tục, qui
         trình,…)


              Con người,
              công việc,
               ph. tiện
              Kết quả
        Đáp ứng mục tiêu sau cùng của
            doanh nghiệp


Nghề Nhân Sự             www.hrcenter.vn  5
Input       Process           Output

    •Money       •Hoạt động          •Sản phẩm và
    •Manpower      chuyển hoá          dịch vụ
    •Machine      làm gia tăng
              giá trị
    •Material
    •Methodology
            Phản hồi và điều chỉnh
Nghề Nhân Sự             www.hrcenter.vn         6
Money

          Miscellane
            ous            Manpower
          (brand,…)
                 Đối tượng
        Market       quản trị       Machine
                  8Ms
          Mgmt Info          Material


                 Method
Nghề Nhân Sự                 www.hrcenter.vn   7
Money


         Miscellaneo
           us                  Machine
         (brand,…)
                   Manpower

        Market                     Material
             Mgmt Info       Method
Nghề Nhân Sự                   www.hrcenter.vn     8
Mục tiêu
           Phản hồi và điều chỉnh
Nghề Nhân Sự             www.hrcenter.vn  9
Mục tiêu   Giá
                  trị
               Phản hồi và điều chỉnh
        Hiệu                    Hiệu
        suất                    quả
Nghề Nhân Sự                www.hrcenter.vn   10
• Quá trình phát triển của chức năng quản trị nguồn nhân lực (NNL)
  1


    • Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa ngành (đa quốc gia)
  2


    • Thách thức của công việc quản trị NNL toàn cầu
  3


    • Mô hình quản trị NNL tại các doanh nghiệp đơn ngành (vừa và nhỏ)
  4


    • Năng lực cần có để làm công việc quản trị NNL hiệu quả
  5


    • Đo lường hiệu quả của chức năng quản trị NNL
  6


    • Con đường sự nghiệp của nghề quản trị NNL
  7
Nghề Nhân Sự                www.hrcenter.vn            11
Cải cách kinh
  Giá trị                    doanh
               Đối tác kinh
               doanh
        Hỗ trợ kinh
        doanh


        1980’s      1990’s       2000’s


Nghề Nhân Sự                www.hrcenter.vn    12
◦ Quá trình phát triển của chức năng quản trị nguồn nhân lực (nnl)                                            Cải cách kinh
                                            doanh
                  Giá trị
 Ở giai đoạn này các chuyên gia
                                 Đối tác kinh doanh
 quản trị nhân sự sử dụng những
 hiểu biết của mình để phục vụ
những nhà quản trị chức năng khác
      và nhân viên.
                       Hỗ trợ kinh doanh
                       1980’s         1990’s       2000’s
Nghề Nhân Sự                  www.hrcenter.vn                     13
◦ Quá trình phát triển của chức năng quản trị nguồn nhân lực (nnl)                                             Cải cách kinh
                                             doanh
                   Giá trị

 Ở vai trò này, người làm công tác
 quản trị nguồn nhân lực phải nắm
 vững kiến thức về kinh doanh cũng                 Đối tác kinh doanh
 như các hoạt động nghiệp vụ quản
 trị nguồn nhân lực.
 Sự hiểu biết về triển vọng kinh
 doanh được xếp vào loại khả năng
 quan trọng nhất đối với những         Hỗ trợ kinh doanh
 người làm công tác quản trị nguồn
 nhân lực.

                        1980’s         1990’s       2000’s
Nghề Nhân Sự                   www.hrcenter.vn                     14
◦ Quá trình phát triển của chức năng quản trị nguồn nhân lực (nnl)


                                               Cải cách kinh
                                               doanh
                      Giá trị Đối tác kinh doanh xác định những
 kết quả mong muốn và xác định cần                   Đối tác kinh doanh
 phải thay đổi lực lượng lao động
 như thế nào.
 Nhà cải cách kinh doanh giúp thực
 hiện những sự thay đổi đó, những
 thay đổi mang lại giá trị gia tăng cho       Hỗ trợ kinh doanh
 doanh nghiệp.


                           1980’s         1990’s       2000’s
Nghề Nhân Sự                     www.hrcenter.vn                     15
◦ Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa
   ngành (đa quốc gia)             Phó Chủ Tịch NNL
             (HR Vice President)
     Các dịch vụ  Các đối đối tác     Nguồn lực của
        N.N.Lực  kinh doanh       cấp điều hành
Nghề Nhân Sự               www.hrcenter.vn     16
◦ Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa
   ngành (đa quốc gia)

             Phó Chủ Tịch NNL
             (HR Vice President)
     Các dịch vụ  Các đối đối tác     Nguồn lực của
        N.N.Lực  kinh doanh       cấp điều hành


                  Dịch vụ/ chuyên gia chức năng đặc biệt. Ví dụ:
                  khảo sát lương, thiết kế phúc lợi,…
                  Dịch vụ giao dịch/ hành chính. Ví dụ: HRIS, báo
                  cáo cơ quan nhà nước, payroll.
                  Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ. Ví dụ: đào tạo, tìm
                  kiếm nhân tài, di dời chỗ làm việc.
Nghề Nhân Sự               www.hrcenter.vn               17
◦ Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa
   ngành (đa quốc gia)

             Phó Chủ Tịch NNL
             (HR Vice President)
     Các dịch vụ  Các đối đối tác     Nguồn lực của
        N.N.Lực  kinh doanh       cấp điều hành


                    Tập trung vào những vấn đề liên quan
                    đến con người (thực hiện chiến lược
                    tuyến đầu tại mỗi đơn vị kinh doanh/công
                    ty con).
                    Tích hợp với các hoạt động quản lý chất
                    lượng dịch vụ toàn diện.
Nghề Nhân Sự               www.hrcenter.vn              18
◦ Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa
   ngành (đa quốc gia)

                 Phó Chủ Tịch NNL
                 (HR Vice President)
     Các dịch vụ      Các đối đối tác     Nguồn lực của
        N.N.Lực      kinh doanh       cấp điều hành


              Một đội quản trị nguồn nhân lực dành
              riêng cho nhóm điều hành (tổ chức, kế
              thừa, phát triển, tiền lương).
              Lãnh đạo chiến lược, chính sách nguồn
              nhân lực và sự tích hợp của các đơn vị
              kinh doanh (B.Us)/ công ty con.

Nghề Nhân Sự                   www.hrcenter.vn     19
◦ Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa
   ngành (đa quốc gia)


            Không có một cấu trúc nào là tối ưu.

            Mô tả trên cung cấp 1 hình ảnh những hoạt
            động chính làm cơ sở để thiết kế cấu hình
            phù hợp nhất cho 1 doanh nghiệp.
Nghề Nhân Sự             www.hrcenter.vn        20
◦ Thách thức của công việc quản trị nnl toàn cầu
   1       2       3       4        5       6

•Đào tạo và  •Quản lý    •Pháp luật   •Thuế và qui  •Thủ tục    •Hệ thống y
 huấn luyện   nhân tài và  và văn hóa:  định tài    xuất nhập    tế và giáo
 về quản lý   đội ngũ kế   các hệ     chính tại   cảnh và di   dục tại các
 và lãnh    thừa: nhắm   thống,     các khu    dời chỗ ở    quốc gia
 đạo: kỹ    đến các cơ   chương     vực/ quốc   đến nơi làm   thuộc phạm
 năng quản   hội và nhu   trình và    gia.      việc tại các  vi hoạt
 lý và lãnh   cầu toàn    chính sách          quốc gia    động của
 đạo toàn    cầu.      nguồn nhân          khác.      tập đoàn.
 cầu, chuyển          lực phải
 giao công           được phát
 nghệ, sự           triển phù
 tập trung           hợp.
 vào các
 chiến lược
Nghề Nhân Sự                   www.hrcenter.vn              21
◦ Mô hình quản trị nnl tại các doanh nghiệp đơn
   ngành (vừa và nhỏ)
                            Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị, văn hóa
                             Chiến lược công ty/ kinh doanh


                                  Chiến lược HR

                         Cân bằng những mong đợi của nhân viên với chiến lược
  Thiết kế tổ chức và    Tuyển dụng –      Quản lý hiệu suất   Phát triển tổ chức  Tiền lương – phúc    Quan hệ nhân sự
     c.việc       Chấm dứt hđlđ       làm việc                     lợi

  -Phân tích tổ chức.   -Hoạch định nguồn    -BSC va KPIs      -Quản lý tài năng.   -Cấu trúc lương.    -Quan hệ nhân viên.
  -Chuỗi giá trị và các  nhân lực.        -Hệ thống năng lực.  -Đào tạo & phát    -Phúc lợi nhân viên.  -Cơ quan nhà nước.
  nguồn lực.       -Mô tả công việc.    -MBOs         triển.         -Chính sách khen    -Sổ tay nhân viên.
  -Cơ cấu tổ chức.    -Đánh giá công việc.   -Đánh giá thành tích  -Kế hoạch phát     thưởng.        -Nâng cao khả năng
  -Thiết kế phòng ban   -Phân loại và xếp                triển cá nhân (IDP).             thay đổi.
  chức năng        hạng công việc                 -Quản lý nghề                 -Truyền thong trong
                                      nghiệp.                    tổ chức.
                                      -Hoạch định kế
                                      thừa.                           Hệ thống thong tin NNL (HRIS) và quản trị

                      Pháp luật lao động và các luật khác có liên quan đến quan hệ lao động


Nghề Nhân Sự                                    www.hrcenter.vn                      22
◦ Năng lực cần có để làm công việc quản trị nnl hiệu
   quả

              Thực tiễn
              quản trị
               NNL
        Kiến thức          Năng lực
        về kinh          quản lý sự
        doanh            thay đổi

              Quản trị
              NNL hiệu
               quảNghề Nhân Sự              www.hrcenter.vn  23
◦ Năng lực cần có để làm công việc quản trị nnl hiệu
     quả


                      Thực tiễn quản trị NNL
        Thực tiễn
        quản trị NNL

Kiến thức về
                Năng lực  • Liên quan đến qui trình kinh
               quản lý sự
kinh doanh
                thay đổi   doanh
        Quản trị
                      • Xây dựng tổ chức
        NNL hiệu
         quả
                      • Phát triển các năng lực
                      • Quản lý hiệu suất làm việc
                      • Quản lý các qui trình nguồn
                       nhân lực
 Nghề Nhân Sự                 www.hrcenter.vn       24
◦ Năng lực cần có để làm công việc quản trị nnl hiệu
     quả


                      Kiến thức về kinh doanh
        Thực tiễn
        quản trị NNL

Kiến thức về
                Năng lực  • Các viễn cảnh của kinh doanh
               quản lý sự
kinh doanh
                thay đổi  • Quan hệ đối ngoại
        Quản trị          • Viễn cảnh chiến lược
        NNL hiệu
         quả           • Viễn cảnh tài chính
                      • Quản lý thông tin Nghề Nhân Sự                  www.hrcenter.vn       25
◦ Năng lực cần có để làm công việc quản trị nnl hiệu
     quả

                      Quản lý sự thay đổi

        Thực tiễn         • Tầm nhìn
        quản trị NNL
                      • Hoạch định và tổ chức
                Năng lực
Kiến thức về
               quản lý sự
                      • Ra quyết định
kinh doanh
                thay đổi  • Chịu trách nhiệm
        Quản trị          • Giao tiếp
        NNL hiệu          • Gây ảnh hưởng
         quả
                      • Xây dựng đội ngũ/ tinh thần đồng đội
                      • Sự nhạy cảm
                      • Khả năng thích nghi
                      • Tự phát triển bản thân

 Nghề Nhân Sự                   www.hrcenter.vn          26
◦ Đo lường hiệu quả của chức năng quản trị nnl

     Cấp độ           Mô tả


   Tổng thể   Đo lường hiệu quả nguồn vốn nhân lực của
         doanh nghiệp.

   Chiến lược  Đo lường sự đóng góp chiến lược nguồn
         nhân lực vào việc hoàn thành các mục tiêu
         và chiến lược kinh doanh.

   Hoạt động  Đo lường hiệu quả hoạt động của bộ phận
         chức năng quản trị nguồn nhân lực.
Nghề Nhân Sự           www.hrcenter.vn       27
◦ Con đường sự nghiệp của nghề quản trị nnl
  Nấc thang nghề nghiệp
Nghề Nhân Sự         www.hrcenter.vn  28
◦ Con đường sự nghiệp của nghề quản trị nnl
                    Sau đó
           • Làm việc            • Tổng giám
Con đường sự nghiệp   cho 1    • Làm nhà      đốc
            công ty    tư vấn

             Bắt đầu             Kết thúc
 Nghề Nhân Sự            www.hrcenter.vn         29
Nghề Nhân Sự  www.hrcenter.vn  30
- Hiểu biết về kinh doanh
                                 - Xây dựng chiến lược

 Cấp độ chiến lược                          nguồn nhân lực
                                  - HR Balanced Score
                                      Card
                                 - Lãnh đạo và quản lý…
                                 Tiêu chuẩn năng
 Cấp độ vận hành                            lực
                                  của tổ chức
             Tuyển dụng      Đào tạo & Phát triển        Tiền lương & Phúc lợi    Quan hệ nhân viên
             - Thiết kế tổ chức   - Hoạch định nhu cầu       - Cấu trúc lương và phúc  - Truyền thông trong tổ
             - Hoạch định NNL       đào tạo                lợi           chức
Kỹ thuật chuyên môn  - Tuyển dụng và bố trí  - Huấn luyện và đào tạo       - Chính sách khen và    - Qui định điều chỉnh
               NNL,…            -…               thưởng,…       quan hệ lao động,…
                          Luật lao động và HRIS


                                                                 31
GPHR
    Xác định theo kinh nghiệm,
    kiến thức, và phạm vi hoạt
    động.
                       SPHR                       PHR


Nghề Nhân Sự            www.hrcenter.vn  32
Xác định theo mức độ đóng góp vào
        kết quả hoạt động sau cùng của
        doanh nghiệp.
Nghề Nhân Sự  www.hrcenter.vn           33
Lợi thế cạnh tranh
              không phải là sự tập
              hợp của các yếu tố
              độc lập, mà là một
              hệ thống kết nối hoạt
              động với nhau cùng
              tạo ra giá trị.
Nghề Nhân Sự  www.hrcenter.vn           34
- Tăng
         Lợi thế           doanh số
               Sự khác
 Chiến    cạnh tranh  biệt vượt    - Giảm chi
  lược                          Tăng lợi
        (yếu tố   trội so với     phí
 nguồn                          nhuận
         thành    đối thủ
 nhân lực                  - Duy trì
         công)   cạnh tranh
                       khách
                        hàng
Nghề Nhân Sự             www.hrcenter.vn        35
Hiệu suất NNL cao             Chi phí NNL thấp
     nhất                   nhất
           Lợi thế cạnh
           tranh về NNL
Nghề Nhân Sự           www.hrcenter.vn        36
Đào tạo nghề nhân sự:
  Quản lý tiền lương - phúc lợi       Sứ Mạng
  Quản lý tuyển dụng và bổ nhiệm     •  Giúp học viên hiểu và vận dụng các
  Quản lý đào tạo              kiến thức, kỹ năng quản trị nguồn
                       nhân lực mang lại hiệu quả cho
  Quản lý hiệu suất làm việc
                       doanh nghiệp và nghề nghiệp của
  Quản lý các mối quan hệ nhân viên     bản thân.
  Chiến lược nhân sự           •  Giúp doanh nghiệp giải quyết các
                       vấn đề liên quan đến quan hệ lao
 Tư vấn quản lý nhân sự:           động một cách chuyên nghiệp, nhanh
                       chóng và hiệu quả.
  Tư vấn quản lý nhân sự trọn gói
  Tư vấn pháp luật lao động
  Tư vấn xây dựng hệ thống tiền lương
  Tư vấn quản lý hiệu suất làm việc
                       www.hrcenter.vn
  Tư vấn tái cấu trúc nguồn nhân lực
                       Hotline: 0909 96 92 90
  Tư vấn cải thiện môi trường làm việc
Nghề Nhân Sự                 www.hrcenter.vn            37

More Related Content

What's hot

luận văn BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI
luận văn BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚIluận văn BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI
luận văn BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚIanh hieu
 
Báo cáo thực tập: Mô tả và phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại khách sạn
Báo cáo thực tập: Mô tả và phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại khách sạn Báo cáo thực tập: Mô tả và phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại khách sạn
Báo cáo thực tập: Mô tả và phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại khách sạn OnTimeVitThu
 
Luận văn: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Pixel, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Pixel, 9 ĐIỂM!Luận văn: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Pixel, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Pixel, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Giới thiệu tổng quan về cơ quan thực tập
Giới thiệu tổng quan về cơ quan thực tậpGiới thiệu tổng quan về cơ quan thực tập
Giới thiệu tổng quan về cơ quan thực tậpjackjohn45
 
Bài giảng lớp đào tạo nhận thức KPI
Bài giảng lớp đào tạo nhận thức KPIBài giảng lớp đào tạo nhận thức KPI
Bài giảng lớp đào tạo nhận thức KPItuandn137
 
Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực...
Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực...Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực...
Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụngKỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụngKhiet Nguyen
 
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổiMai Xuan Tu
 
Hoàn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới tại nhà hàng tiệc cưới Diamond Place
Hoàn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới tại nhà hàng tiệc cưới Diamond PlaceHoàn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới tại nhà hàng tiệc cưới Diamond Place
Hoàn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới tại nhà hàng tiệc cưới Diamond Placeluanvantrust
 
Tải mẫu Slide Powerpoint đẹp Bút Chì Sắc Màu
Tải mẫu Slide Powerpoint đẹp Bút Chì Sắc MàuTải mẫu Slide Powerpoint đẹp Bút Chì Sắc Màu
Tải mẫu Slide Powerpoint đẹp Bút Chì Sắc MàuTrucQuan Co., LTD
 
TH true milk- thuyet minh.pdf
TH true milk- thuyet minh.pdfTH true milk- thuyet minh.pdf
TH true milk- thuyet minh.pdfPhuLocPham2
 

What's hot (20)

luận văn BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI
luận văn BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚIluận văn BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI
luận văn BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI
 
Báo cáo thực tập: Mô tả và phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại khách sạn
Báo cáo thực tập: Mô tả và phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại khách sạn Báo cáo thực tập: Mô tả và phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại khách sạn
Báo cáo thực tập: Mô tả và phân tích quy trình phục vụ tiệc cưới tại khách sạn
 
Luận văn: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Pixel, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Pixel, 9 ĐIỂM!Luận văn: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Pixel, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Pixel, 9 ĐIỂM!
 
Đề tài: Phân tích hoạt đông kinh doanh của nhà hàng và quy trình phục vụ tại ...
Đề tài: Phân tích hoạt đông kinh doanh của nhà hàng và quy trình phục vụ tại ...Đề tài: Phân tích hoạt đông kinh doanh của nhà hàng và quy trình phục vụ tại ...
Đề tài: Phân tích hoạt đông kinh doanh của nhà hàng và quy trình phục vụ tại ...
 
Khóa luận: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Tường Nam
Khóa luận: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Tường NamKhóa luận: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Tường Nam
Khóa luận: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Tường Nam
 
Giới thiệu tổng quan về cơ quan thực tập
Giới thiệu tổng quan về cơ quan thực tậpGiới thiệu tổng quan về cơ quan thực tập
Giới thiệu tổng quan về cơ quan thực tập
 
Bài giảng lớp đào tạo nhận thức KPI
Bài giảng lớp đào tạo nhận thức KPIBài giảng lớp đào tạo nhận thức KPI
Bài giảng lớp đào tạo nhận thức KPI
 
Luận văn: Công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Hải Đăng, HAY
Luận văn: Công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Hải Đăng, HAYLuận văn: Công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Hải Đăng, HAY
Luận văn: Công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Hải Đăng, HAY
 
Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực...
Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực...Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực...
Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực...
 
Luận án: Quản lý phát triển nguồn nhân lực của ngành than, HAY
Luận án: Quản lý phát triển nguồn nhân lực của ngành than, HAYLuận án: Quản lý phát triển nguồn nhân lực của ngành than, HAY
Luận án: Quản lý phát triển nguồn nhân lực của ngành than, HAY
 
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụngKỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
 
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
 
Quản trị tri thức hiệu quả trong doanh nghiệp
Quản trị tri thức hiệu quả trong doanh nghiệpQuản trị tri thức hiệu quả trong doanh nghiệp
Quản trị tri thức hiệu quả trong doanh nghiệp
 
BÀI MẪU tiểu luận về khách sạn, HAY
BÀI MẪU tiểu luận về khách sạn, HAYBÀI MẪU tiểu luận về khách sạn, HAY
BÀI MẪU tiểu luận về khách sạn, HAY
 
Hoàn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới tại nhà hàng tiệc cưới Diamond Place
Hoàn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới tại nhà hàng tiệc cưới Diamond PlaceHoàn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới tại nhà hàng tiệc cưới Diamond Place
Hoàn thiện quy trình phục vụ tiệc cưới tại nhà hàng tiệc cưới Diamond Place
 
Luận văn: Hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Luận văn: Hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015Luận văn: Hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Luận văn: Hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 
Quy trình phục vụ set menu tại nhà hàng Basilico của khách sạn InterContinent...
Quy trình phục vụ set menu tại nhà hàng Basilico của khách sạn InterContinent...Quy trình phục vụ set menu tại nhà hàng Basilico của khách sạn InterContinent...
Quy trình phục vụ set menu tại nhà hàng Basilico của khách sạn InterContinent...
 
Tải mẫu Slide Powerpoint đẹp Bút Chì Sắc Màu
Tải mẫu Slide Powerpoint đẹp Bút Chì Sắc MàuTải mẫu Slide Powerpoint đẹp Bút Chì Sắc Màu
Tải mẫu Slide Powerpoint đẹp Bút Chì Sắc Màu
 
TH true milk- thuyet minh.pdf
TH true milk- thuyet minh.pdfTH true milk- thuyet minh.pdf
TH true milk- thuyet minh.pdf
 
Đề tài: Công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Sao Biển, HAY
Đề tài: Công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Sao Biển, HAYĐề tài: Công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Sao Biển, HAY
Đề tài: Công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Sao Biển, HAY
 

Viewers also liked

Tìm hiểu về năng lực, mô hình và khung năng lực của con người
Tìm hiểu về năng lực, mô hình và khung năng lực của con ngườiTìm hiểu về năng lực, mô hình và khung năng lực của con người
Tìm hiểu về năng lực, mô hình và khung năng lực của con ngườiVận Tải Phú Yên
 
C10 kiểm soát
C10 kiểm soátC10 kiểm soát
C10 kiểm soátNgoc Tu
 
7 bước tới đỉnh cao marketing (infographic ebook)
7 bước tới đỉnh cao marketing (infographic ebook)7 bước tới đỉnh cao marketing (infographic ebook)
7 bước tới đỉnh cao marketing (infographic ebook)Steve Nguyen
 
Tu Duy Phan Bien
Tu Duy Phan BienTu Duy Phan Bien
Tu Duy Phan Bienhuuthangvu
 
Giáo Trình Về Dịch Vụ Khách Hàng Của Nguyễn Hoàng Phương Và Cộng Sự
Giáo Trình Về Dịch Vụ Khách Hàng Của Nguyễn Hoàng Phương Và Cộng SựGiáo Trình Về Dịch Vụ Khách Hàng Của Nguyễn Hoàng Phương Và Cộng Sự
Giáo Trình Về Dịch Vụ Khách Hàng Của Nguyễn Hoàng Phương Và Cộng SựVé Máy Bay VLINK
 
Logistic -Dịch vụ khách hàng
Logistic -Dịch vụ khách hàngLogistic -Dịch vụ khách hàng
Logistic -Dịch vụ khách hàngDoan Tran Ngocvu
 
ky-nang-quan-ly-va-dieu-hanh
ky-nang-quan-ly-va-dieu-hanhky-nang-quan-ly-va-dieu-hanh
ky-nang-quan-ly-va-dieu-hanhxuanduong92
 
Nhóm 4 phóng viên
Nhóm 4 phóng viênNhóm 4 phóng viên
Nhóm 4 phóng viênnhok_violet
 
Quản lý thời gian đỉnh cao
Quản lý thời gian đỉnh caoQuản lý thời gian đỉnh cao
Quản lý thời gian đỉnh caoJohnnythong
 
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpKỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpramos kahlo
 
Quyền lực và phong cách lãnh đạo
Quyền lực và phong cách lãnh đạoQuyền lực và phong cách lãnh đạo
Quyền lực và phong cách lãnh đạoTrong Hoang
 
Mẫu kế hoạch công việc tuần Tâm Việt Group
Mẫu kế hoạch công việc tuần Tâm Việt GroupMẫu kế hoạch công việc tuần Tâm Việt Group
Mẫu kế hoạch công việc tuần Tâm Việt GroupTâm Việt Group
 
Xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu
Xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêuXác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu
Xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêuChuong Mai
 
Lập Kế Hoạch và Triển Khai Công Việc
Lập Kế Hoạch và Triển Khai Công ViệcLập Kế Hoạch và Triển Khai Công Việc
Lập Kế Hoạch và Triển Khai Công ViệcBill Quy
 

Viewers also liked (14)

Tìm hiểu về năng lực, mô hình và khung năng lực của con người
Tìm hiểu về năng lực, mô hình và khung năng lực của con ngườiTìm hiểu về năng lực, mô hình và khung năng lực của con người
Tìm hiểu về năng lực, mô hình và khung năng lực của con người
 
C10 kiểm soát
C10 kiểm soátC10 kiểm soát
C10 kiểm soát
 
7 bước tới đỉnh cao marketing (infographic ebook)
7 bước tới đỉnh cao marketing (infographic ebook)7 bước tới đỉnh cao marketing (infographic ebook)
7 bước tới đỉnh cao marketing (infographic ebook)
 
Tu Duy Phan Bien
Tu Duy Phan BienTu Duy Phan Bien
Tu Duy Phan Bien
 
Giáo Trình Về Dịch Vụ Khách Hàng Của Nguyễn Hoàng Phương Và Cộng Sự
Giáo Trình Về Dịch Vụ Khách Hàng Của Nguyễn Hoàng Phương Và Cộng SựGiáo Trình Về Dịch Vụ Khách Hàng Của Nguyễn Hoàng Phương Và Cộng Sự
Giáo Trình Về Dịch Vụ Khách Hàng Của Nguyễn Hoàng Phương Và Cộng Sự
 
Logistic -Dịch vụ khách hàng
Logistic -Dịch vụ khách hàngLogistic -Dịch vụ khách hàng
Logistic -Dịch vụ khách hàng
 
ky-nang-quan-ly-va-dieu-hanh
ky-nang-quan-ly-va-dieu-hanhky-nang-quan-ly-va-dieu-hanh
ky-nang-quan-ly-va-dieu-hanh
 
Nhóm 4 phóng viên
Nhóm 4 phóng viênNhóm 4 phóng viên
Nhóm 4 phóng viên
 
Quản lý thời gian đỉnh cao
Quản lý thời gian đỉnh caoQuản lý thời gian đỉnh cao
Quản lý thời gian đỉnh cao
 
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpKỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
 
Quyền lực và phong cách lãnh đạo
Quyền lực và phong cách lãnh đạoQuyền lực và phong cách lãnh đạo
Quyền lực và phong cách lãnh đạo
 
Mẫu kế hoạch công việc tuần Tâm Việt Group
Mẫu kế hoạch công việc tuần Tâm Việt GroupMẫu kế hoạch công việc tuần Tâm Việt Group
Mẫu kế hoạch công việc tuần Tâm Việt Group
 
Xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu
Xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêuXác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu
Xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu
 
Lập Kế Hoạch và Triển Khai Công Việc
Lập Kế Hoạch và Triển Khai Công ViệcLập Kế Hoạch và Triển Khai Công Việc
Lập Kế Hoạch và Triển Khai Công Việc
 

Similar to Nghề Nhân Sự

Chuyên đề tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty, hay, 2017
Chuyên đề tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty, hay, 2017Chuyên đề tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty, hay, 2017
Chuyên đề tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty, hay, 2017Luận Văn 1800
 
Khảo sát lương
Khảo sát lươngKhảo sát lương
Khảo sát lươngAnh Tran
 
Giới Thiệu Về Quản Trị Nhân Lực
Giới Thiệu Về Quản Trị Nhân LựcGiới Thiệu Về Quản Trị Nhân Lực
Giới Thiệu Về Quản Trị Nhân LựcNhóc Tinh Nghịch
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH G...
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH G...Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH G...
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH G...Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực tại ...
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực tại ...Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực tại ...
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực tại ...Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Paradise HRM - Top 5 phan mem quan ly nhan su
Paradise HRM - Top 5 phan mem quan ly nhan suParadise HRM - Top 5 phan mem quan ly nhan su
Paradise HRM - Top 5 phan mem quan ly nhan suChiến Nguyễn Tấn
 
Bài giảng quản trị nhân lực
Bài giảng quản trị nhân lựcBài giảng quản trị nhân lực
Bài giảng quản trị nhân lựcMrCoc
 

Similar to Nghề Nhân Sự (20)

Chuyên đề tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty, hay, 2017
Chuyên đề tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty, hay, 2017Chuyên đề tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty, hay, 2017
Chuyên đề tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty, hay, 2017
 
Khảo sát lương
Khảo sát lươngKhảo sát lương
Khảo sát lương
 
Cơ Sở Lý Luận Chung Về Quản Trị Nhân Lực.docx
Cơ Sở Lý Luận Chung Về Quản Trị Nhân Lực.docxCơ Sở Lý Luận Chung Về Quản Trị Nhân Lực.docx
Cơ Sở Lý Luận Chung Về Quản Trị Nhân Lực.docx
 
Chuong 1
Chuong 1Chuong 1
Chuong 1
 
Cơ Sở Lý Luận Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tphcm
Cơ Sở Lý Luận Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TphcmCơ Sở Lý Luận Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tphcm
Cơ Sở Lý Luận Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tphcm
 
Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.docxCơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.docx
 
Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.docx
Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.docxCơ sở lý luận về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.docx
Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.docx
 
Thực trạng và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty kim khí.doc
Thực trạng và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty kim khí.docThực trạng và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty kim khí.doc
Thực trạng và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty kim khí.doc
 
Giới Thiệu Về Quản Trị Nhân Lực
Giới Thiệu Về Quản Trị Nhân LựcGiới Thiệu Về Quản Trị Nhân Lực
Giới Thiệu Về Quản Trị Nhân Lực
 
Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.docx
Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.docxCơ sở lý luận về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.docx
Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.docx
 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MỚI NHẤT.docx
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MỚI NHẤT.docxCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MỚI NHẤT.docx
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MỚI NHẤT.docx
 
Bài giảng quản trị nhân lực
Bài giảng quản trị nhân lựcBài giảng quản trị nhân lực
Bài giảng quản trị nhân lực
 
Cơ Sở Lý Luận Về Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực
Cơ Sở Lý Luận Về Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nguồn Nhân LựcCơ Sở Lý Luận Về Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực
Cơ Sở Lý Luận Về Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực
 
Cơ Sở Lý Luận Về Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực
Cơ Sở Lý Luận Về Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nguồn Nhân LựcCơ Sở Lý Luận Về Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực
Cơ Sở Lý Luận Về Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH G...
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH G...Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH G...
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH G...
 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực tại ...
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực tại ...Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực tại ...
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân lực tại ...
 
Paradise HRM - Top 5 phan mem quan ly nhan su
Paradise HRM - Top 5 phan mem quan ly nhan suParadise HRM - Top 5 phan mem quan ly nhan su
Paradise HRM - Top 5 phan mem quan ly nhan su
 
Top 5 phan mem quan ly nhan su tien luong
Top 5 phan mem quan ly nhan su tien luongTop 5 phan mem quan ly nhan su tien luong
Top 5 phan mem quan ly nhan su tien luong
 
Bài giảng quản trị nhân lực
Bài giảng quản trị nhân lựcBài giảng quản trị nhân lực
Bài giảng quản trị nhân lực
 
Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự và tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự và tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.docxCơ sở lý luận về quản trị nhân sự và tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự và tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.docx
 

Recently uploaded

Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaAnhDngBi4
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Học viện Kstudy
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfXem Số Mệnh
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfXem Số Mệnh
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...PhcTrn274398
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdfdong92356
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnVitHong183894
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11zedgaming208
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx22146042
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (20)

Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 

Nghề Nhân Sự

 • 2.
 • 3. “Mọi người nên phấn đấu đạt đến đỉnh cao nghề nghiệp của họ, chứ không phải đỉnh cao của tổ chức.” John C. Maxwell Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 3
 • 4. 1.Hệ thống quản trị doanh nghiệp 2.Bức tranh toàn cảnh của nghề nhân sự 3.Những điều cốt lõi để vươn đến đỉnh cao của nghề nhân sự 4.Đẳng cấp của nghề nhân sự 5.Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua nguồn nhân lực Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 4
 • 5. Bộ máy tổ chức Cơ chế vận (cơ cấu và hành (thủ chức năng) tục, qui trình,…) Con người, công việc, ph. tiện Kết quả Đáp ứng mục tiêu sau cùng của doanh nghiệp Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 5
 • 6. Input Process Output •Money •Hoạt động •Sản phẩm và •Manpower chuyển hoá dịch vụ •Machine làm gia tăng giá trị •Material •Methodology Phản hồi và điều chỉnh Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 6
 • 7. Money Miscellane ous Manpower (brand,…) Đối tượng Market quản trị Machine 8Ms Mgmt Info Material Method Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 7
 • 8. Money Miscellaneo us Machine (brand,…) Manpower Market Material Mgmt Info Method Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 8
 • 9. Mục tiêu Phản hồi và điều chỉnh Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 9
 • 10. Mục tiêu Giá trị Phản hồi và điều chỉnh Hiệu Hiệu suất quả Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 10
 • 11. • Quá trình phát triển của chức năng quản trị nguồn nhân lực (NNL) 1 • Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa ngành (đa quốc gia) 2 • Thách thức của công việc quản trị NNL toàn cầu 3 • Mô hình quản trị NNL tại các doanh nghiệp đơn ngành (vừa và nhỏ) 4 • Năng lực cần có để làm công việc quản trị NNL hiệu quả 5 • Đo lường hiệu quả của chức năng quản trị NNL 6 • Con đường sự nghiệp của nghề quản trị NNL 7 Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 11
 • 12. Cải cách kinh Giá trị doanh Đối tác kinh doanh Hỗ trợ kinh doanh 1980’s 1990’s 2000’s Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 12
 • 13. ◦ Quá trình phát triển của chức năng quản trị nguồn nhân lực (nnl) Cải cách kinh doanh Giá trị Ở giai đoạn này các chuyên gia Đối tác kinh doanh quản trị nhân sự sử dụng những hiểu biết của mình để phục vụ những nhà quản trị chức năng khác và nhân viên. Hỗ trợ kinh doanh 1980’s 1990’s 2000’s Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 13
 • 14. ◦ Quá trình phát triển của chức năng quản trị nguồn nhân lực (nnl) Cải cách kinh doanh Giá trị Ở vai trò này, người làm công tác quản trị nguồn nhân lực phải nắm vững kiến thức về kinh doanh cũng Đối tác kinh doanh như các hoạt động nghiệp vụ quản trị nguồn nhân lực. Sự hiểu biết về triển vọng kinh doanh được xếp vào loại khả năng quan trọng nhất đối với những Hỗ trợ kinh doanh người làm công tác quản trị nguồn nhân lực. 1980’s 1990’s 2000’s Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 14
 • 15. ◦ Quá trình phát triển của chức năng quản trị nguồn nhân lực (nnl) Cải cách kinh doanh Giá trị Đối tác kinh doanh xác định những kết quả mong muốn và xác định cần Đối tác kinh doanh phải thay đổi lực lượng lao động như thế nào. Nhà cải cách kinh doanh giúp thực hiện những sự thay đổi đó, những thay đổi mang lại giá trị gia tăng cho Hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp. 1980’s 1990’s 2000’s Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 15
 • 16. ◦ Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa ngành (đa quốc gia) Phó Chủ Tịch NNL (HR Vice President) Các dịch vụ Các đối đối tác Nguồn lực của N.N.Lực kinh doanh cấp điều hành Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 16
 • 17. ◦ Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa ngành (đa quốc gia) Phó Chủ Tịch NNL (HR Vice President) Các dịch vụ Các đối đối tác Nguồn lực của N.N.Lực kinh doanh cấp điều hành  Dịch vụ/ chuyên gia chức năng đặc biệt. Ví dụ: khảo sát lương, thiết kế phúc lợi,…  Dịch vụ giao dịch/ hành chính. Ví dụ: HRIS, báo cáo cơ quan nhà nước, payroll.  Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ. Ví dụ: đào tạo, tìm kiếm nhân tài, di dời chỗ làm việc. Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 17
 • 18. ◦ Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa ngành (đa quốc gia) Phó Chủ Tịch NNL (HR Vice President) Các dịch vụ Các đối đối tác Nguồn lực của N.N.Lực kinh doanh cấp điều hành  Tập trung vào những vấn đề liên quan đến con người (thực hiện chiến lược tuyến đầu tại mỗi đơn vị kinh doanh/công ty con).  Tích hợp với các hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ toàn diện. Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 18
 • 19. ◦ Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa ngành (đa quốc gia) Phó Chủ Tịch NNL (HR Vice President) Các dịch vụ Các đối đối tác Nguồn lực của N.N.Lực kinh doanh cấp điều hành  Một đội quản trị nguồn nhân lực dành riêng cho nhóm điều hành (tổ chức, kế thừa, phát triển, tiền lương).  Lãnh đạo chiến lược, chính sách nguồn nhân lực và sự tích hợp của các đơn vị kinh doanh (B.Us)/ công ty con. Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 19
 • 20. ◦ Mô hình chức năng quản trị nnl tại các tập đoàn đa ngành (đa quốc gia) Không có một cấu trúc nào là tối ưu. Mô tả trên cung cấp 1 hình ảnh những hoạt động chính làm cơ sở để thiết kế cấu hình phù hợp nhất cho 1 doanh nghiệp. Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 20
 • 21. ◦ Thách thức của công việc quản trị nnl toàn cầu 1 2 3 4 5 6 •Đào tạo và •Quản lý •Pháp luật •Thuế và qui •Thủ tục •Hệ thống y huấn luyện nhân tài và và văn hóa: định tài xuất nhập tế và giáo về quản lý đội ngũ kế các hệ chính tại cảnh và di dục tại các và lãnh thừa: nhắm thống, các khu dời chỗ ở quốc gia đạo: kỹ đến các cơ chương vực/ quốc đến nơi làm thuộc phạm năng quản hội và nhu trình và gia. việc tại các vi hoạt lý và lãnh cầu toàn chính sách quốc gia động của đạo toàn cầu. nguồn nhân khác. tập đoàn. cầu, chuyển lực phải giao công được phát nghệ, sự triển phù tập trung hợp. vào các chiến lược Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 21
 • 22. ◦ Mô hình quản trị nnl tại các doanh nghiệp đơn ngành (vừa và nhỏ) Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị, văn hóa Chiến lược công ty/ kinh doanh Chiến lược HR Cân bằng những mong đợi của nhân viên với chiến lược Thiết kế tổ chức và Tuyển dụng – Quản lý hiệu suất Phát triển tổ chức Tiền lương – phúc Quan hệ nhân sự c.việc Chấm dứt hđlđ làm việc lợi -Phân tích tổ chức. -Hoạch định nguồn -BSC va KPIs -Quản lý tài năng. -Cấu trúc lương. -Quan hệ nhân viên. -Chuỗi giá trị và các nhân lực. -Hệ thống năng lực. -Đào tạo & phát -Phúc lợi nhân viên. -Cơ quan nhà nước. nguồn lực. -Mô tả công việc. -MBOs triển. -Chính sách khen -Sổ tay nhân viên. -Cơ cấu tổ chức. -Đánh giá công việc. -Đánh giá thành tích -Kế hoạch phát thưởng. -Nâng cao khả năng -Thiết kế phòng ban -Phân loại và xếp triển cá nhân (IDP). thay đổi. chức năng hạng công việc -Quản lý nghề -Truyền thong trong nghiệp. tổ chức. -Hoạch định kế thừa. Hệ thống thong tin NNL (HRIS) và quản trị Pháp luật lao động và các luật khác có liên quan đến quan hệ lao động Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 22
 • 23. ◦ Năng lực cần có để làm công việc quản trị nnl hiệu quả Thực tiễn quản trị NNL Kiến thức Năng lực về kinh quản lý sự doanh thay đổi Quản trị NNL hiệu quả Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 23
 • 24. ◦ Năng lực cần có để làm công việc quản trị nnl hiệu quả Thực tiễn quản trị NNL Thực tiễn quản trị NNL Kiến thức về Năng lực • Liên quan đến qui trình kinh quản lý sự kinh doanh thay đổi doanh Quản trị • Xây dựng tổ chức NNL hiệu quả • Phát triển các năng lực • Quản lý hiệu suất làm việc • Quản lý các qui trình nguồn nhân lực Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 24
 • 25. ◦ Năng lực cần có để làm công việc quản trị nnl hiệu quả Kiến thức về kinh doanh Thực tiễn quản trị NNL Kiến thức về Năng lực • Các viễn cảnh của kinh doanh quản lý sự kinh doanh thay đổi • Quan hệ đối ngoại Quản trị • Viễn cảnh chiến lược NNL hiệu quả • Viễn cảnh tài chính • Quản lý thông tin Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 25
 • 26. ◦ Năng lực cần có để làm công việc quản trị nnl hiệu quả Quản lý sự thay đổi Thực tiễn • Tầm nhìn quản trị NNL • Hoạch định và tổ chức Năng lực Kiến thức về quản lý sự • Ra quyết định kinh doanh thay đổi • Chịu trách nhiệm Quản trị • Giao tiếp NNL hiệu • Gây ảnh hưởng quả • Xây dựng đội ngũ/ tinh thần đồng đội • Sự nhạy cảm • Khả năng thích nghi • Tự phát triển bản thân Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 26
 • 27. ◦ Đo lường hiệu quả của chức năng quản trị nnl Cấp độ Mô tả Tổng thể Đo lường hiệu quả nguồn vốn nhân lực của doanh nghiệp. Chiến lược Đo lường sự đóng góp chiến lược nguồn nhân lực vào việc hoàn thành các mục tiêu và chiến lược kinh doanh. Hoạt động Đo lường hiệu quả hoạt động của bộ phận chức năng quản trị nguồn nhân lực. Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 27
 • 28. ◦ Con đường sự nghiệp của nghề quản trị nnl Nấc thang nghề nghiệp Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 28
 • 29. ◦ Con đường sự nghiệp của nghề quản trị nnl Sau đó • Làm việc • Tổng giám Con đường sự nghiệp cho 1 • Làm nhà đốc công ty tư vấn Bắt đầu Kết thúc Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 29
 • 30. Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 30
 • 31. - Hiểu biết về kinh doanh - Xây dựng chiến lược Cấp độ chiến lược nguồn nhân lực - HR Balanced Score Card - Lãnh đạo và quản lý… Tiêu chuẩn năng Cấp độ vận hành lực của tổ chức Tuyển dụng Đào tạo & Phát triển Tiền lương & Phúc lợi Quan hệ nhân viên - Thiết kế tổ chức - Hoạch định nhu cầu - Cấu trúc lương và phúc - Truyền thông trong tổ - Hoạch định NNL đào tạo lợi chức Kỹ thuật chuyên môn - Tuyển dụng và bố trí - Huấn luyện và đào tạo - Chính sách khen và - Qui định điều chỉnh NNL,… -… thưởng,… quan hệ lao động,… Luật lao động và HRIS 31
 • 32. GPHR Xác định theo kinh nghiệm, kiến thức, và phạm vi hoạt động. SPHR PHR Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 32
 • 33. Xác định theo mức độ đóng góp vào kết quả hoạt động sau cùng của doanh nghiệp. Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 33
 • 34. Lợi thế cạnh tranh không phải là sự tập hợp của các yếu tố độc lập, mà là một hệ thống kết nối hoạt động với nhau cùng tạo ra giá trị. Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 34
 • 35. - Tăng Lợi thế doanh số Sự khác Chiến cạnh tranh biệt vượt - Giảm chi lược Tăng lợi (yếu tố trội so với phí nguồn nhuận thành đối thủ nhân lực - Duy trì công) cạnh tranh khách hàng Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 35
 • 36. Hiệu suất NNL cao Chi phí NNL thấp nhất nhất Lợi thế cạnh tranh về NNL Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 36
 • 37. Đào tạo nghề nhân sự:  Quản lý tiền lương - phúc lợi  Sứ Mạng  Quản lý tuyển dụng và bổ nhiệm • Giúp học viên hiểu và vận dụng các  Quản lý đào tạo kiến thức, kỹ năng quản trị nguồn nhân lực mang lại hiệu quả cho  Quản lý hiệu suất làm việc doanh nghiệp và nghề nghiệp của  Quản lý các mối quan hệ nhân viên bản thân.  Chiến lược nhân sự • Giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao Tư vấn quản lý nhân sự: động một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả.  Tư vấn quản lý nhân sự trọn gói  Tư vấn pháp luật lao động  Tư vấn xây dựng hệ thống tiền lương  Tư vấn quản lý hiệu suất làm việc  www.hrcenter.vn  Tư vấn tái cấu trúc nguồn nhân lực  Hotline: 0909 96 92 90  Tư vấn cải thiện môi trường làm việc Nghề Nhân Sự www.hrcenter.vn 37