Wealtheon Investment Outlook                                Kwartaalbericht Eerste kwartaal...
The value of Wealtheon:independent researchWereldeconomieIn de afgelopen periode hebben belangrijke instituten zoals het ...
Kwartaalbericht Eerste kwartaal 2012Met uitzondering van de Verenigde Staten constateren wij dat in bijna    (100% van...
Wealtheon Asset ManagementPreserving & adding valueAandelen                     ■ Sinds de crisis van ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wealtheon Kwartaalbericht 1 Q2012

467 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wealtheon Kwartaalbericht 1 Q2012

 1. 1. Wealtheon Investment Outlook Kwartaalbericht Eerste kwartaal 2012Staying ahead Deze publicatie geeft de visie van Wealtheon Asset Management op hetGeachte heer/mevrouw, wereldwijde investeringsklimaat weer.dat het jaar 2011 geen onbewogen jaar zou worden, schreven wij al Tevens wordt de beleggingsstrategiein 2010. Maar dat het zo turbulent op zoveel verschillende vlakken van Wealtheon voor aandelen enzou worden, hebben slechts weinigen voorzien. Gelukkig hoeven wij obligaties nader toegelicht.ons niet voor te doen als voorspellers met een kristallen bol. Wel dienenwe actie te nemen wanneer de omstandigheden daar om vragen.Zoals u gewend bent van ons, besteden wij veel aandacht aan de Hiernaast signaleren wij ook de eerste lichtpunten voor de‘asset allocation’, de verdeling van uw vermogen over liquiditeiten, Verenigde Staten. Zo daalde de werkloosheid inmiddels tot 8.6%aandelen en/of obligaties. Het op het juiste moment aanpassen van (in de eurozone steeg deze tot 10.3%) en blijven de detailhandels-deze verdeling heeft namelijk véél meer effect op uw portefeuille verkopen groeien met gemiddeld 7%. De inflatie loopt met 3.5%dan de keuze van een individueel aandeel. Wij verlaagden in maart nog niet te ver op en de huizenmarkt lijkt – voor het eerst sindsen juni van 2011 de aandelenweging in alle portefeuilles. Met de 2008 – uit haar dal te komen. Voeg hierbij de lage waardering vanopbrengst van deze verkopen kochten wij ‘short’-beleggingen welke de Amerikaanse beurzen en de basis voor een verder herstel vanuw portefeuille vervolgens beschermden tegen de forse marktdaling Amerikaanse aandelen is mogelijk gevormd. Wij hebben de wegingvan augustus. Nadat in september/oktober de bodem van de markt van Amerikaanse aandelen in ieder geval vergroot.bereikt leek te zijn, verkochten wij deze ‘shorts’ om met de opbrengsthiervan weer kleine aandelenposities terug te kopen, tegen Vertrouwen in de toekomst vormt de basis voor beleggers. In Europaaanzienlijk lagere koersen. Door deze strategie in de afgelopen schort het aan dit vertrouwen. Het unicum van de Europese schul-5 jaren succesvol toe te passen, hebben wij de vermogens van onze dencrisis, gecombineerd met het aanslepende Griekenland dossier,cliënten beschermd dan wel laten groeien terwijl de aandelenbeur- zorgt ervoor dat beleggers zich wereldwijd afwachtend opstellen.zen per saldo daalden. Maar juist hierin ligt momenteel een (koop) kans. Voortschrijdend inzicht en het nemen van beslissingen voor uw portefeuille zalDe aankopen van aandelen welke wij gedurende het derde en vierde ook in de komende periode weer essentieel blijken omdat 2012kwartaal verrichtten, waren in het bijzonder gericht op de gebieden een kansrijk jaar kan worden.buiten Europa. Europa is namelijk het continent waar wij voor 2012het minst positief op zijn. Een dreigende recessie, een stijgende Met vriendelijke groeten, werkloosheid, forse bezuinigingen op de overheidsuitgaven en hetontbreken van het broodnodige consumentenvertrouwen zijn onze Victor S. Zwart Martien M.J.M. Verlegbelangrijkste redenen hiervoor. Dit betekent echter niet dat er geen CEO Directeur Vermogensbeheeraantrekkelijke Europese bedrijven meer zijn. Wij zullen ook in 2012beleggen in laatstgenoemde bedrijven echter selectief en mogelijkmet een lagere weging.Voor 2012 kennen wij een hogere weging toe aan zowel degeïndustrialiseerde als de opkomende landen in Azië (zonder Japan)en Latijns-Amerika. Argumenten hiervoor zijn de aantrekkelijkeeconomische groeiverwachtingen, het stijgende bevolkingsaantal,de toenemende welvaart en een lagere gemiddelde leeftijd danbijvoorbeeld in Europa. Het ‘demografisch dividend’ van deopkomende landen kan bijdragen aan een versnelling van de groei.P R E S E RV I N G & A d d I N G VA L u E
 2. 2. The value of Wealtheon:independent researchWereldeconomieIn de afgelopen periode hebben belangrijke instituten zoals het Indien wij de andere regio’s beschouwen dan constateren wij dat deIMF en OESO opnieuw hun groeiprognoses naar beneden bijgesteld. economische groei in de Verenigde Staten in de afgelopen periodeGing het OESO een halfjaar geleden nog uit van een groei van is afgenomen. De ontwikkeling van de bedrijfsinvesteringen en2.0% voor 2012, heeft zij dit percentage inmiddels verlaagd tot een consumentenbestedingen zorgen er vooralsnog voor dat de groei-schamele 0.2%. Voor de totale groei van de wereldeconomie gaat verwachting ook voor 2012 echter op het redelijke niveau van 2.0%het instituut uit van 4.8% tegen 5.7% in 2011. Het IMF verwacht gehandhaafd kan worden. Voorwaarde hiervoor is dat de Europesevergelijkbare cijfers. schuldencrisis wordt opgelost. Hiernaast constateren wij aan de hand van de ontwikkeling van de begonnen nieuwbouwwoningen enDat de Europese schuldencrisis een wezenlijke bedreiging kan gestegen huizenverkopen (grafiek), dat de huizenmarkt zich geleide-vormen blijkt uit de toegenomen zorg in belangrijke economieën lijk begint te herstellen van de malaise van de afgelopen jaren. Ditals de Verenigde Staten en China. Deze landen hekelen de besluite- beschouwen wij als een positief signaal.loosheid in de eurozone en vrezen dat, als gevolg van vraaguitval,ook hun economieën worden besmet. Japan herstelt zich sneller van de aardbeving en tsunami dan ver- wacht. Desalniettemin is de export sterk teruggelopen als gevolg vanEuroïsten de terugval in de wereldhandel en de sterke appreciatie van de yen.De start van de euro was al moeizaam en zoals nu duidelijk blijkt, Japan zit vooralsnog in een recessie aangezien de economie voor-zijn indertijd nauwelijks goede afspraken gemaakt. Al maanden namelijk terugvalt op de binnenlandse vraag. Wealtheon verwachtlang proberen politici de markt gerust te stellen met halve en vage daarom een bescheiden verder herstel voor 2012.beloften/toezeggingen en via het creëren van een noodfonds dat nietde vuurkracht heeft om daadwerkelijk iets op te lossen. Als gevolg Een groot aantal opkomende landen werd in 2011 geconfronteerdvan deze besluiteloosheid, waarbij politici zich verschuilen achter met een hoge inflatie, waardoor de monetaire autoriteiten gedwongennationale belangen, lijkt de eurozone inmiddels in een buitengewone werden op de rem te trappen via het verhogen van de rente. Hoewelzware crisis terecht gekomen en is de ramp welke de eurozone de export nog floreert, verwacht Wealtheon voor China een ietstreft een feit. De tijd raakt echter op en het speelkwartier van deze lagere groei (8.3%) van het Bruto Nationaal Product voor 2012. InEuroïsten is voorbij. De markt wil weten waar zij aan toe is en vreest 2011 kwam deze gemiddeld op 9.3% uit. Over het algemeen tonen dedat de euro uit elkaar spat, een horrorscenario, dat zeker tot de meeste opkomende landen nog een relatief hoge – en aantrekkelijkemogelijkheden behoort. – groei. 50 Inflatie Huizenverkoop VS Als gevolg van de lagere groeiversnelling van de wereldeconomie is 40 ETSLYOY Index de stijging van de inflatie enigszins getemperd. In de VS beloopt de inflatie 3.5% na een hoogtepunt van 3.9% in september 2011. In de 30 eurozone bevindt de geldontwaarding zich op een niveau van 3.0%, 20 ruim boven de doelstelling van 2.0% van de ECB. In China is de inflatie gedaald van 6.5% naar een niveau van 5.5%. Ook in Brazilië 10 en India lijkt de inflatie over haar hoogtepunt heen. 0 Overheid, Bedrijfsleven en Consument Nadere analyse van bovengenoemde bestedingscomponenten leert-10 dat er in de afgelopen periode nauwelijks positieve ontwikkelingen zijn geweest, welke een extra impuls zouden kunnen geven aan de-20 economie in de verschillende regio’s. De overheden van belangrijke regio’s zoals de Verenigde Staten en de eurozone hebben hun handen-30 vol met het op orde brengen van de overheidsfinanciën, waardoor van hun zijde nauwelijks een bijdrage aan de groei verwacht kan worden.-40 6 07 7 07 8 08 9 09 0 10 1c-0 c-0 c-0 c-0 c-1 c-1 n- n- n- n- n-de de de de de de ju ju ju ju ju W EALTHEON ASSET M ANAGEMENT
 3. 3. Kwartaalbericht Eerste kwartaal 2012Met uitzondering van de Verenigde Staten constateren wij dat in bijna (100% van BNP) er beslist niet beter voorstaat dan de eurozone (res-alle regio’s de vertrouwensindices betreffende de consument dalen. pectievelijk 6% en 80%) is de euro in de afgelopen periode nietteminHierdoor worden investeringen, welke een wezenlijk onderdeel van de in waarde gedaald met ca. 6%. De belangrijkste oorzaak hiervan is deeconomische groei uitmaken, veelal uitgesteld. Een lichtpuntje is dan schuldencrisis, welke als gevolg van de besluitloosheid van de politiekweer de ontwikkeling van de inkoopmanagerindices, een belangrijke steeds grotere vormen heeft aangenomen. De berichtgeving overgraadmeter voor het vertrouwen bij ondernemers. Deze tonen sinds een eventuele exit van Griekenland uit de eurozone en over landenbegin 2009 een fraai herstel in de verschillende regio’s. als Italië en Spanje welke het volgende slachtoffer zouden worden, ondermijnden de kracht van de euro nog verder.ValutaNa een hoogtepunt van 1.42 eind oktober 2011 is de euro ten opzichte De stijging van de Japanse yen (17% sedert april 2010) kwam in hetvan de Amerikaanse dollar gedaald tot het huidige niveau van ca. vierde kwartaal van 2011 tot een halt. De export vanuit Japan onder-1.31. Hoewel de VS qua begrotingstekort (9%) en schuldenpositie vond duidelijke negatieve effecten van de appreciatie van de yen.ObligatiesIn de eurozone daalde in het derde kwartaal ■ Indien er een oplossing komt voor de ■ In het geval dat men besluit tot eende officiële 10-jaars rente naar een nieuw eurocrisis, zullen beleggers massaal staats- gemeenschappelijke markt van euro-dieptepunt van 1.7% om daarna weer te obligaties verkopen waardoor de rente obligaties zal de rente maar één kant opstijgen naar het huidige niveau van 2.4%. weer naar (meer) normale niveaus stijgt; kunnen gaan, namelijk omhoog. Immers,In de VS daalde de rente in september 2011 de hoge rente van de GIIPS-landeneveneens tot een nieuw dieptepunt van ■ In de VS en de eurozone ligt de 10-jaars worden gemiddeld met de lage rentes van1.7% om vervolgens te stijgen tot boven rente onder of dicht bij het huidige infla- de ‘gezondere’ landen, waardoor per saldode 2%. De scherpe daling van de rente is tieniveau, een situatie welke - zo leert het een hogere rente resteert.volgens Wealtheon voor een belangrijk verleden - nooit lang stand kan houden;deel kunstmatig geschied doordat beleggers Op grond hiervan gaat Wealtheon voor deals gevolg van de eurocrisis “vluchten” in ■ Gezien de relatief hoge grondstofprijzen eerste helft van 2012 uit van een beperktestaatspapier van de relatief sterke landen als is het onwaarschijnlijk dat vanuit deze stijging van de lange rente.Duitsland, Nederland en Finland, waarbij optiek de inflatie op korte termijn sterkook de VS (AAA) - ondanks de hoge tekor- zal dalen;ten - nog steeds als een goed alternatiefwordt gezien. ■ De centrale bank van de VS (FED) heeft in de afgelopen jaren via haar QE-Ondanks de wereldwijde afzwakking van programma’s I en II de bankbiljettenpersde economische groei bestaat volgens laten draaien. Dit heeft geleid tot een forseWealtheon de kans dat de rente weer naar stijging van de geldhoeveelheid, hetgeennormale niveaus terugkeert. Wij hebben kan leiden tot inflatiedruk;hierbij de navolgende overwegingen:P R E S E RV I N G & A d d I N G VA L u E
 4. 4. Wealtheon Asset ManagementPreserving & adding valueAandelen ■ Sinds de crisis van 2008 heeft het be- ■ Een belangrijk verschil met vorige reces- drijfsleven dankzij forse kostenreducties sies is dat de zogenoemde opkomendeMet haar anticyclische benadering haar winstgevendheid sterk verbeterd. landen meer en meer voor een belangrijkconstateert Wealtheon momenteel dat de Hoewel deze winst enigszins onder druk tegenwicht kunnen zorgen. China,oordelen voor een groot aantal economieën zal komen als gevolg van de continue bijvoorbeeld, is inmiddels de tweedein de afgelopen periode enigszins zijn neerwaartse bijstellingen van de groei- grootste economie ter wereld. Hoewelverbeterd, waardoor het gemiddeld oordeel vooruitzichten, blijft de winstgevendheid ook deze landen te maken hebben metgematigd positief is geworden. Dit betekent zelfs in de huidige economische situatie tegenvallers is nog altijd sprake van eenniet dat wij voortdurend aandelen kopen of redelijk op peil; relatief stevige groei;onverdeeld positief zijn op de economische ■ Gelet op de recente daling van de lange ■ De waardering van de markten isvooruitzichten. ‘Gematigd positief’ betekent: rente is de rente historisch gezien zeer historisch gezien relatief laag. Men moetkoop aandelen in een fase van zwakte. Dit laag, zelfs lager dan bij vorige zware reces- teruggaan naar de jaren tachtig van deimpliceert tevens dat wij de vooruitzichten sies, zoals de twee oliecrises in de jaren vorige eeuw om een dergelijk niveau tevoor aandelen op de langere termijn als zeventig. Gedurende de laatste recessie kunnen vaststellen;gunstig beschouwen. na het barsten van de “internet bubbel” ■ Zowel Earnings Yield (EY) als Yield was de rente tweemaal zo hoog als nu. Earnings Ratio (YER), de vergelijkingDe navolgende redenen geven hiertoe Financieringskosten blijven beperkt tussen het obligatie- versus het aande-aanleiding: en beleggers blijven geïnteresseerd in lenrendement, geeft nog steeds een zeer■ Ons macro-economisch oordeel is voor rendement c.q. aandelen, zeker wanneer positief signaal voor aandelen. alle regio’s momenteel Gematigd Positief; het vertrouwen herstelt;ConclusieHoewel de economische verwachtingen voor 2012 mede als gevolg Verenigde Staten in de vorm van een licht herstel van de huizen-van de Europese schuldencrisis duidelijk naar beneden zijn bijge- markt en de bedrijfsinvesteringen, en een toenemend vertrouwensteld, zijn er volgens Wealtheon nog kansrijke landen (in de regio’s bij ondernemers. Nemen we daarbij de lage koers/winstverhoudingLatijns-Amerika en Pacific), welke nog steeds een stevige groei van veel aandelen dan zien wij overduidelijk kansen voor 2012.laten zien. Daarnaast zijn er positieve signalen waar te nemen in deAdressen DISCLAIMER Wealtheon N.V. heeft een vergunning voor vermogensbeheer verkregen van de FSMA/België, de AFM/Nederland enBELGIë BELGIë N E d E R L A Nd de CSSF/Luxemburg.The Wealtheon Group Wealtheon S.A. / N.V. Wealtheon N.V. (Nederland) © Niets uit deze publicatie mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonderPrins van Orangelaan 34 Prins van Orangelaan 51 Gebouw Vierlander, Fellenoord 23 voorafgaande schriftelijke toestemming van1180 – Brussel 1180 – Brussel 5612 AA – Eindhoven de auteur. De in deze publicatie weergegeven opinie of visie is geen beleggingsadviesT. +32 (0)2 379 3070 T. +32 (0)2 372 5010 T. +31 (0)40 296 0480 of –aanbeveling doch enkel een uiting vanF. +32 (0)2 372 5011 F. +32 (0)2 372 5011 F. +31 (0)40 236 5666 algemene aard. Zie ookE. info@wealtheon.eu E. info@wealtheon.be E. info@wealtheon.nl www.wealtheon.eu/nl/aanbevelingenBE dR I j f S I N f OR M AT I E : W W W.W E A LT H E ON . E u W EALTHEON ASSET M ANAGEMENT

×