Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lokal 2 08 Blad

914 views

Published on

  • Be the first to comment

Lokal 2 08 Blad

  1. 1. Afsender: Dansk Cyklist Forbund Rømersgade 5, 1362 København K lokalnyt — juli 2008 ——————————————————————————-———— Møder Huller i cykelstien – Lyngby-Taarbæk/Rudersdal Møder afholdes hver måned, og er eller dårlige forhold for åbne for alle medlemmer, der vil høre hvad vi går og laver samt cyklister i al alminde- komme med gode idéer til vores lighed? aktive arbejde. Møderne starter kl. Gentofte, Gladsaxe og 19.30 og varer maksimalt til kl. Har du konkrete forhold omkring 22.00. De næste møder er: cykelstierne og vejene er du velkommen til at skrive til os. Men Onsdag den 27. august i Lyngby, en anden god måde er at kontakte Kulturhuset på Klampenborgvej, kommunernes tekniske forvaltning. mødelokale 3, 3. sal. Husk så også at sen-de os en kopi. Emne: Gennemgang og kommen- tering af Fokus-strategi for trafik for I Rudersdal Kommune er det: Lyngby-Taarbæk Kommune (ind- Vejafd., Rådhuset, Øverødvej 2, sigelsesfrist 1. september). 2840 Holte. Tirsdag den 23. september i Bir- Tlf.: 46 11 23 09, Fax: 46 11 00 11, kerød på Mantziusgården, møde- E-mail: rudersdal@rudersdal.dk lokale 1.2. Tirsdag den 28. oktober i Lyngby I Lyngby-Taarbæk Kommune er på Rustenborgvej 2A, mødeloka- det: le 3. Teknisk Service, Rådhuset, Torsdag den 27. november i Bir- Lyngby Torv, 2800 Lyngby. kerød på Mantziusgården, møde- Tlf.: 45 97 35 00, Fax: 45 93 35 20, lokale 1.3. E-mail: teknisk@ltk.dk. Vi arbejder på, at invitere gæster udefra til diskussioner om cykli- Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling sternes forhold. E-mail: cyklistforbundet.lyngby-sollerod@mail.dk
  2. 2. Vi Cykler rigtig meget Store cykeldag lokalnyt til Arbejde Gentofte - Gladsaxe - Lyngby-Taarbæk/Rudersdal Deltagelsen i VCTA var rigtig god i år. På landsplan deltog mere end 9.000 er redigeret af hold eller 93.000 deltagere. Roger Christensen, Peter Bo Nielsen og Vi var i vores område også godt med Hans Peter Poulsen. blandt andet på grund af mange hold Redaktionssekr.: Åse Damm fra Novo. Både Lyngby-Taarbæk og Gentofte har halet ind på Gladsaxe, Tryk: MicroForma, Odense der altid har været førende. Oplag: 1650 ex. Det skyldes bla. at DONG nu er kom- Indlæg sendes til: met op på cyklen efter at de er blevet sponsorer på kampagnen. Så mange lokalnyt hold deltog: c/o Åse Damm Gladsaxe 242 Mørkhøjvej 306, 2730 Herlev Lyngby-Taarbæk 222 tlf. 44 91 28 18 Gentofte 211 Bemærk de nye Rudersdal 80 hjemmesideadresser. Med så mange hold måtte også nogle Gentofte afdeling: vinde noget. I området havde vi 5 vin- www.dcfafd.dk/gentofte derhold: formand: Roger Christensen Øllgaard Rådg. Ing. i Hellerup vandt Skjoldagervej 70, 3.th. cykeltrøjer, Novo Nordisk Strategy Klar til afgang på Store Cykelsag 2820 Gentofte Development Unit og afdeling 700.05 tlf. 39 65 69 67 begge i Bagsværd vandt cykelhand- Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk/Ruders- højhusene. Sidstnævnte kan ses på sker, Krüger A/S i Søborg vandt cykel- dal lokalafdelingerne afholdt i et sam- turen d. 7.august fra Gladsaxe afdeling. Gladsaxe afdeling: lygter og Novo Nordisk A/S Pharma- arbejde en tur på Store Cykeldag, Da tiden nu var omkring middag, drop- www.dcfafd.dk/gladsaxe ceutical Production HAA i Gentofte søndag d. 8. juni, hvor vejret var sær- pede vi turen omkring Bøllemosen, og kontaktp.: Benedicte Leyssac vandt solbriller. deles passende med højt solskin og en kørte videre gennem Jægersborg Hegn Lauggårds Allé 69 Tillykke til vinderne. let brise. og Kratmosestien til Gammel Holte og 2860 Søborg Vi var 10 deltagere fra Lyngby og 8 fra op til Høje Sandbjerg. Her nød vi den Roger Christensen Gladsaxe. Vi mødtes ved broen over fremragende udsigt, mens vi spiste vo- tlf. 39 66 13 17 Ermelundsstien ved Ermelundsvej. res medbragte frokost. Hjemad over Lyngby-T./Rudersdal afd.: Herfra gik det i passende fart langs Søllerød Naturpark og Kirkeskoven til www.dcfafd.dk/ hegnet gennem Dyrehaven via Rådvad hulvejen ved Søllerød Kirke, herfra mod lyngby-rudersdal til quot;De Runde haverquot; i Nærum, hvor Ørholm og langs Mølleåen retur til Lyng- kontaktp.: Niels Wellendorf formanden for haverne mødte os og by. Nogle stod af undervejs, mens de fortalte om havernes historie. Bagefter sidste 10 deltagere stoppede ved Hav- Fuglsangvej 18 gik vi en tur rundt og så de spændende nehytten i Lyngby og nød god jazzmu- 2830 Virum og forskelligartede haver og huse. Det sik, fadøl og is inden man sivede hjem. tlf. 45 85 88 37 er havearkitekt Carl Theodor Søren- sen, der har tegnet de elipseformede Nåede du ikke med? Så se om nogle af Forside: Store Cykeldag 2008 - haver og han har også tegnet Århus de øvrige ture på DCF’s hjemmeside på Høje Sandbjerg. Se artiklen side 15 universitetspark og parken ved Bella- kan lokke dig af sted. 2 - lokalnyt lokalnyt - 2 15 - lokalnyt lokalnyt - 15
  3. 3. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal afdeling GLADSAXE AFDELING Referat af generalforsamlingen Referat af generalforsamling d. 11/3 2008 Afholdt onsdag den 26. marts 2008 godkendt af revisoren Hans Peter på Mantziusgården i Birkerød. Poulsen. Regnskabet blev godkendt. Gen.fors. fandt sted i Grønt Idécenter. for 2007. Året gav et overskud på ca. På generalforsamlingen havde vi Der var fremmødt 12 medlemmer. Inden 2.500 kr., hvilket bl.a. skyldes en lod- Valg til bestyrelsen: selve generalforsamlingen holdt DCF’s trækningspræmie på 1.000 kr. for delta- besøg af chefen for Teknik og Miljø i Den nuværende bestyrelse direktør Jens Loft Rasmussen et oplæg gelsen i ”Store Cykeldag”. Den helt store Rudersdal kommune, Allan Carsten- bestående af Niels Wellendorf, Ragna om cykeltrafikkens udvikling og fremtid. udgift på regnskabet er portoudgifter i sen, der orientere om Rudersdal Jørgensen og Ejnar Feldager Hansen forbindelse med udsendelse af Lokalnyt. Kommunes Trafikhandlingsplan 2008 blev genvalgt. Peter Bo blev ordstyrer og Ole referent. Forslag om, at vi undersøger mulighe- - 2011 m.m. forud for den officielle dagsorden. Allan Carstensen gen- Den nuværende revisor er Hans Peter Bestyrelsens beretning: derne for kommunalt tilskud til aktiviteter- nemgik også den prioriterede liste for Poulsen blev genvalgt. Trafiklegedagen blev afviklet med 42 del- ne (foruden støtten til Trafiklegedagen). 2008 – 2009. Den nuværende revisorsuppleant tagere. Forberedelserne var problemati- Kassererens beretning blev godkendt. Vi gennemgik også vores kommenta- Jette Nilsson blev genvalgt ske pga. regn, men dagen forløb godt og Valg af bestyrelse m.m..: rer til trafikhandlingsplanen med ham. i godt samarbejde med forvaltningen. Fra den nuværende bestyrelse ønskede Der kunne vælges 2 delegerede til Benedicte har igen overtaget ansvaret Karl ikke genvalg, da han flytter til Jyl- Selve generalforsamlingens ordstyrer landsmødet. Niels Wellendorf og for cykelturene efter at Erik stoppede. land. De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Niels Wellendorf og som referent Ejnar Feldager Hansen blev valgt. Vi er i færd med en cykelparkerings- (Peter Bo, Susanne, Benedicte og Ole) valgtes Ragna Jørgensen Ingen indkomne forslag kampagne, der henvender sig til butiks- blev genvalgt. Desuden blev Elsebeth og Niels Wellendorf gennemgik besty- ejere og kunder. Vi arbejder på at få Ove valgt til bestyrelsen. (Ove har dog relsens skriftlige årsberetning. Budget og aktiviteter i 2008: lokalafd. hjemmeside rekonstrueret og at efterfølgende meldt sig ud af bestyrelsen, Se den på hjemmesiden. Vi søger om 15 000 kr. til at lave vi i 2007 har udgivet 3 numre af Lokalnyt men er stadig aktiv i turudvalget). lokalblad for. i fint samarbejde med Gentofte og Lyng- Jesper Tågholt blev genvalgt som revisor. Niels Wellendorf gennemgik også by-Taarbæk/Rudersdal. Ingen suppleanter blev valgt. regnskabet for 2007. Dette var forud Afdelingens medlemstal i 2007 er faldet Vi deltager i Store cykeldag d. 8. juni. Valg af delegerede til DCF’s landsmøde: fra 698 til 642, svarende til det generelle Afd. valgte Benedicte og den anden væl- fald i cyklistforbundets medlemstal. ges af bestyrelsen i løbet af sommeren. Fokus-strategi for trafik for Lyngby-Taarbæk Kommune Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Eventuelt:. Det blev foreslået, at vi skal prøve på at Kassererens beretning: være mere synlige via vor ny hjemmeside Lyngby-Taarbæk Kommune har ne- Her fik vi ved den sidste strategiplan Ole gennemgik det reviderede regnskab top udsendt en såkaldt fokus-strate- indført, at der kun måtte være 40 km/t og i lokalaviserne. gi for trafik som et led i kommune- på trafikveje uden egentlige cykelstier. planlægningen. Det er en opdatering Dette er dog heller ikke blevet gen- af en trafikstrategi fra 2003, men i nemført, da politiet ikke ville godkende Konstituering væsentlig forkortet udgave. Der er 40 km/t på hverken lokalveje eller tra- Formand: Efter diskussion blev Benedicte presset til at påtage sig formandsposten med flere ændringer i forhold til den gam- fikveje. løfte om kraftig hjælp fra resten af bestyrelsen. le strategiplan, både godt og dårligt. På vores møde den 27. august frem- Kasserer: Ole fortsætter som kasserer. Godt er en hensigtserklæring om at læger vi et forsalg til indsigelse til Trafikudvalg: Ole overtager ansvaret for kontakten til forvaltningen, og Peter assisterer. lave grønne bølger for cykeltrafik- fokus-strategien. Så kom og vær med Hjemmesiden: Peter. ken - dårligt er at man vil tillade hø- til at drøfte den. Når begyndervanskelighederne forhåbentlig snart er overstået, vil (bl.a.) referaterne fra jere hastigheder på flere veje. bestyrelsesmøderne kunne ses på hjemmsiden. Niels Wellendorf Lokalbladet Cyklister: Peter valgt som midlertidig redaktionsmedlem. Turkoordinator: Benedicte 14 - lokalnyt lokalnyt - 14 3 - lokalnyt lokalnyt - 3
  4. 4. Da kommunen sparer på både anlæg Oppositionen ønsker hastigheds- Hvor langt kan børn cykle? og drift bliver det ikke til forbedringer dæmpning til 40 km i timen på de af Hvidørevejsrundkørslen. Vi ser dog mindre veje, mens K mener det er Det er det - der hedder et godt fik derfor en cykel med 16” hjul, frem til at der måske bliver arbejdet unødvendigt, når kommunen deltager spørgsmål. Min egen erfaring med som gjorde aktionsradius noget med den på tegnebrædtet. Også ved- i forsøg med automatisk hastigheds- min nu 7-årige søn er, at børn kan større. Og nu er han så blevet 7 år, ligeholdelsen af cykelstier bliver ramt. kontrol. meget mere end deres forældre og har fået en (brugt) Winthercykel Så renovering af cykelstien på den tror. Min søn lærte at cykle, da han nordlige del af Ermelundsvej er udsat. Gentofte kommune får dog ikke mere med alustel og tre gear. Og så ske- end 3 quot;stærekasserquot;, så hvordan det var knap fem et halvt år. Det var på te der noget: Knap 40 km på en Hastighedsdæmpning lige skulle få den store indflydelse på Bornholm. Og allerede dagen efter, dagsetape! Burley’en følger ikke den generelle hastighed på de min- foreslog han, at vi skulle cykle en længere med som ”nødreserve”. eller ikke? dre veje er ikke nemt at forstå. tur til Almindingen (en tur på ialt ca. Til gengæld ”snyder” vi så, og kom- Gentofte Kommunes trafik- og miljø- 2x13 km). Dengang kørte han på binerer cykel og bus (som man kan plan har været længe undervejs, men Roger Christensen, en lille Rocky CoCo med 12” hjul. mange steder i provinsen). den forventes nu vedtaget af K og V Gentofte afd. Det er en robust men tung børne- mod en samlet opposition. cykel. Han klarede da heller ikke Min konklusion på overskriftens hele turen, men måtte op og sidde i spørgsmål er altså: Børn kan cykle vores Burley-anhænger med cyklen længere end de voksne tror, men ovenpå. At kombinere cykling med det skal ske i børnenes eget tempo cykel-anhænger er en god måde og helst på ruter, som er afvekslen- Cykelsti på Fredensvej for små nybegyndere. Det kræver de. En lang lige landevej i modvind dog at cykel-anhængeren er forsy- er ikke lige sagen. Så kære foræl- net med barnevognshåndtag eller dre: Op på cyklen og bare derudaf; jeres børn er ingen undskyldning! Der foreligger nu tegninger over den ikke skal stå af direkte på cykelstien. lignende. nye cykelsti på Fredensvej. Stien De to andre busstoppesteder bliver Da han blev seks år, var han alle- bliver en delt sti med en 1,5 m bred direkte ved kanten af cykelstien. rede vokset fra den lille CoCo, og Peter Bo Nielsen, Gladsaxe afd. cykelsti og et smalt fortov adskilt Ved Frisersvej og Morescosvej an- med 3 rækker chaussésten i samme lægges midterheller. Så der gøres niveau. Samme model som på L E en del for at sænke bilisternes ha- Bruunsvej/Rådhusvej. Cykelstien stighed og gøre krydsning af vejen Trafiklegedagen 2008 bliver ført igennem ubrudt på tværs mere sikker. Det er kommunens af alle sidevej. Bredden på 1,5 m plan at udføre den østlige side af I år er der trafiklegedag for børn 7-12 år mer vil melde sig til dette både sjove og holdes hele vejen og der laves blø- vejen i 2008 og den vestlige side i lørdag den 20. september kl. 11-13 givende arbejde. de kurver ved parkeringslommerne. 2009. på Gladsaxe Rådhusplads. Ring til mig på telefon 44 98 56 61 eller To af de fire busstoppesteder laves 20 22 56 61. Vi tror at cykelstien vil gøre det mere Der vil som tidligere år være cykelbane til bussluser som på L E Bruunsvej, hvor en holdende bus spærrer for trygt for den utrygge cyklist at cykle med skilte, manøvrebane og spørgsmål Der er en kop kaffe til de voksne, der på Fredensvej. om trafik. Plus check af cykelhjelmen, samtidig kan kigge på plancher om biltrafikken i begge retninger. der er obligatorisk. delebiler. Lørdagens arrangement har Cykelstien går inden om og der er Roger Christensen nemlig overskriften quot;Bæredygtig trafikquot; plads til busperron, så passagererne For at gennemføre arrangementet er og er en del af miljøugen. det nødvendigt med mange quot;voksen- Trafiklegedagen gennemføres i samar- hænderquot;, både til at stille trafikanlægget bejde med Gladsaxe Kommune. op og som kontrolposter ved quot;konkur- rencenquot;. Susanne Rasmussen, trafiklegedags- koordinator, Gladsaxe afd. Derfor håber vi, at 5-6 af vore medlem- 4 - lokalnyt lokalnyt - 4 13 - lokalnyt lokalnyt - 13
  5. 5. Møde med Vejsektionen På cykeltur med Vej- og Parkafdelingen Den 15. maj cyklede fire fra Glad- Det blev dog aftalt, at problematikken Tirsdag d. 24. juni havde afdelingen få de nødvendige dispensationer, da saxeafdelingens bestyrelse (Bene- tages op i det forestående arbejde møde med Vejsektionen i Teknik og dette ikke er lige efter bogen. dicte, Peter, Susanne og underteg- med en trafiksikkerhedsplan for Glad- Miljø i Gentofte på Ørnegårdsvej. nede) en tur rundt i kommunen med saxe Kommune. Fra os deltog Jørgen Hansen, Chris- Cykelstier vejchef Ivan Christensen og vejinge- tian Kruse-Larsen, Jakob Asschen- niør Magdi Nassereddin. Ruten var En lang række andre emner blev Vi gennemgik tegninger til den nye feldt og Roger Christensen. lagt på forhånd, og den startede på drøftet på turen. Ivan Christensen cykelsti på Fredensvej, som er be- Fra Gentofte Kommune deltog Gladsaxevej ved Rosenkæret og nævnte, at der er udsigt til en sti- skrevet i en anden artikel her i bladet. Thomas Gjerulff og Kasper Nielsen. sluttede tre timer senere på Være- forbindelse fra stien langs Hillerød- Vi påpegede bla. manglende ramper brovej ved Hillerødmotorvejen. motorvejen til Gyngemosepark (”TV- over for sideveje, så cyklister kan Højresvingsulykker byen”). På Buddingevej var der enig- komme op og ned fra cykelstien. I den Et af temaerne var blå cykelfelter i hed om, at cykelstien i nordlig retning Vi diskuterede hvordan man kan gøre sammenhæng nævnte kommunen at kryds. DCF havde fire konkrete for- hurtigst muligt bør forsynes med nyt indkørslen til Ikeas vareindlevering på man var i færd med at lave en pro- slag, som blev besigtiget, nemlig på slidlag. Og ved Bagsværd Station var Brogårdsvej mere sikker. Ikea har selv jekthåndbog, hvor man om dette fore- tværs af Gladsaxevej ved Rosen- der enighed om en udvidelse af cykel- kontaktet kommunen efter ulykken i skrev, at hvis der var en nærliggende kæret, langs Gladsaxe Møllevej ved parkeringen syd for banen. februar hvor en cyklist blev dræbt, og rampe f.eks. til en indkørsel var det man har diskuteret et bump inden for ikke nødvendigt med ramper lige ud Østmarken, i krydset Gladsaxe Ring- vej/Gladsaxevej og på tværs af Bud- Ole Dam Mortensen, Glads. Afd. indkørslen på Ikeas grund. Vi foreslår for sidevejen. Vi håber at få lov til at istedet at cykelstien føres ubrudt igen- kommentere på denne håndbog ge- dingevej ved Klausdalsbrovej. nem modsat nu, hvor cykelstien bliver nerelt. Det blev aftalt, at der snarest muligt ledt ned i vejniveau. Det foreslog vi al- Hvis vi kan få en fælles forståelse af udføres et blåt cykelfelt i krydset lerede dengang indkørslen blev lavet, hvordan de fysiske udformninger bør Gladsaxe Møllevej/Østmarken (ved men dengang blev den løsning afvist være burde flere projekter kunne køre Silvan), og at Vej- og Parkafdelingen af kommunen, fordi cyklisterne ikke igennem uden at skulle ændres sene- foretager en nøjere vurdering af de skulle være for uopmærksomme på re. øvrige forslag. en ubrudt cykelsti. Vi mener den hævede cykelsti er bedre end bump, Et andet tema var at vurdere mulig- idet lastbilernes hastighed ved ind- hederne for flere dobbeltrettede kørsel (som er det farlige) bliver sæn- cykelstier langs stærkt trafikerede ket inden cykelstien istedet for efter. veje som Ring 3 og 4. Problemet er, at disse veje pga. trafikmængden og I Vangedevej/Dalstrøget krydset vil delstrækninger med midterrabat som kommunen afprøve en helt ny idé til at har autoværn er svære at passere undgå højresvingsulykker: En cyklist- for lette trafikanter. Cyklister kan der- advarselstavle (A21), (se her på si- for være fristet til at køre mod færd- den), der blinker, når der er cyklister. selsretningen til, hvor vejen kan pas- Umiddelbart lyder det besnærende, seres eller for helt at undgå at passe- men der kan også være risici, som re vejen. Vej- og Parkafdelingen er hvad nu hvis skiltet ikke virker, eller generelt tilbageholdende med dob- bilisten påstår det ikke blinkede, eller beltrettede cykelstier pga. risikoen bilisten måske kigger mere efter skiltet for trafikuheld i kryds. end efter cyklister. Vi synes dog ideen er så interessant at det er værd at prøve det. Lige nu arbejdes der på at —> 12 - lokalnyt lokalnyt - 12 5 - lokalnyt lokalnyt - 5
  6. 6. Grøn indkøbstur GENTOFTE AFDELING Ta' cyklen – folderen ud til forretningerne i også for klimaets skyld! kommunen. Referat af generalforsamlingen Det er vi så nogle stykker der er i I Gladsaxe afdeling har vi i no- fuld gang med og vi håber at nå Til bestyrelsen blev genvalgt: Roger Generalforsamlingen blev afholdt den gen tid leget med tanken om en det inden august måned. Sam- 11. marts i Ordrup Cykelklubs lokaler. Christensen, Ole Holst, Vicki An- kampagne for bedre cykelpar- tidig prøver vi at få en dialog dersen, Tove Poulsen, Otto Mønsted med butiksejeren om vigtigheden Vi har i løbet af året udsendt 3 numre Nielsen, Jakob Asschenfeldt og kering i kommunen - herunder af gode og tilstrækkelige cykel- af Lokalnyt. Vores andel af udgifterne Kirsten Frydensberg. Som sup- parkering ved større butikker og hertil udgør kr 9.330,55. Det er den stativer. Placeringen er også pleanter blev genvalgt: Jørgen F. butikscentre. helt store post i vores regnskab, der mange steder et problem. Hansen og Christian Kruse-Larsen. Behovet er helt klart til stede. i alt indeholder udgifter på 10.998,91 Som revisor blev Lars Nordentoft kroner.. Vi har holdt 7 møder i løbet af genvalgt. Der blev ikke valgt nogen Ved sidste DCF-landsmøde fandt Folderen henvender sig også til året og haft ét møde med Vejsek- revisorsuppleant. Så alt i alt ikke den jeg en folder med ovenstående kunderne med tips til hvad en tionen i Gentofte Kommune i august. god indkøbscykel er og hvordan store forandring. overskrift, som DCF-København Specielt vedligeholdelsen af cykelstier ved Niels Grøngaard havde la- og hvor meget CO2 vi sparer ved er et fast emne. De mange opgravnin- I umiddelbar tilslutning til general- vet. at bruge cyklen i stedet for bilen ger og den dårlige retablering efter forsamlingen konstituerede besty- Idéen var så god at jeg mente når vi køber ind. disse, er vi kede af. Hele beretningen relsen sig med Roger som formand den kunne bruges som forlæg til kan ses på vores hjemmeside (se og Tove som kasserer. Kan du spare 1 ton CO2 - eller kolofonen). en tilsvarende folder til butiks- kan du spare flere ton? ejerne og borgerne i Gladsaxe. Roger Christensen, Gentofte afdeling Tjek dit eget udslip på siden Sammen med den grønne guide www.1tonmindre.dk og send os Jesper Larsen har jeg så redi- en mail (eller et postkort) med geret teksten og sat lokale fotos DIT klimaløfte, så deltager du i ind, som viser gode og dårlige lodtrækningen om cykeltasker/ cykelstativer, ja sågar et billede sammenklappelige kurve til Sidste Nyt hvor stativet mangler helt. bagagebæren. Vi har fået penge til trykning og Folderen kan hentes i Det forlyder, at der er blevet op- kigget på hvor mange cykler der præmier af Klima- og energimini- sat cykelstativer ved butiks- ligger foran butikkerne. Grønt Idécenter. steriets kampagne 1 ton mindre centret Waterfront. med betingelsen at vi selv delte Roger Christensen Benedicte Leyssac, Gladsaxe afd. Hele 10 styk. De har vist ikke 6 - lokalnyt lokalnyt - 6 11 - lokalnyt lokalnyt - 11
  7. 7. Cykelture 2. halvår 2008 Torsdag d. 31. juli. Ud i det blå Vi cykler ud til en bålplads ved Mølleåen og bager snobrød. Tidspunkt: 18:30 – 21:30 Mødested: Gladsaxe Rådhusplads Arrangør: Gladsaxe Afdeling, Else Elsborg 50 90 51 48 Turlængde: Ca. 20 km Hastighed: 12 – 15 km/t Medbring: Forplejning, dej til snobrødsbagning og drikkevarer Bemærk: Medbring Lygter Torsdag d. 7. August. Bellahøj Vi cykler gennem Utterslev Mose til Bellahøj og hører lidt om områdets historie Tidspunkt: 18:30 – 21:00 Mødested: Gladsaxe Rådhusplads Arrangør: Gladsaxe Afdeling, Susanne Rasmussen 44 98 56 61 Turlængde: Ca. 15 – 20 km Hastighed: 10 – 15 km/t Medbring: Drikkelse og lygter Torsdag d. 21. August. Eremitagen – Rådvad Vi cykler atter gennem de grønne lunde og nyder vores skønne Dyrehave med en over-raskelse. Tidspunkt: 18:30 – 21:30 Mødested: Gladsaxe Rådhusplads Arrangør: Gladsaxe Afdeling, Laila Madsen 39 69 53 21 Turlængde: Ca. 25 km Hastighed: Ca. 15 km/t Medbring: Drikkelse og penge til cafébesøg. Lygter. Opsamlingen på Store Cykeldag 2008 —> 10 - lokalnyt lokalnyt - 10 7 - lokalnyt lokalnyt - 7
  8. 8. Søndag 24. August. Brøndby Strand Søndag d. 5. Oktober. Politihistorisk Museum Vi cykler til Brøndby Strand og spiser frokost. Vi cykler via Utterslev mose, Emdrup og Fælledparken, hvor vi Der er mulighed for at bade, så husk badetøj. spiser frokost. Derefter går turen videre til Fælledvej 20, Politihistorisk Tidspunkt: 10:00 – ca.17:00 Museum (besøg 2-3 timer). Mødested: Gladsaxe Rådhusplads Vi kører samlet hjem. Arrangør: Gladsaxe Afdeling, Tidspunkt: 11:00 – 16:00 Annie Ulse 39 56 22 03 Mødested: Gladsaxe Rådhusplads Turlængde: Ca. 50 km Arrangør: Gladsaxe Afdeling, Hastighed: 15 km/t Else Elsborg 50 90 51 48 Medbring: Forplejning og evt. badetøj Turlængde: Ca. 15 – 20 km Hastighed: Ca. 15 km/t Medbring: Forplejning, frokost, drikkevarer og penge til entré Mandag d. 25. August. De kære kræ! Bemærk: Entré 25/20 kr. Hvem kan vel ikke li´ dyr? Vi besøger nogle steder hvor man kan lære om, Web-link: www.politimuseum.dk og opleve dyr - både vilde og kæledyr. Tidspunkt: 18:30 – 21:30 Mødested: Gladsaxe Rådhusplads Arrangør: Gladsaxe Afdeling, Jesper B. Larsen, 39 57 69 20, mail: jbl@ggglx.dk Turlængde: Ca. 17 – 18 km Hastighed: Ca. 15 km/t Medbring: Lygter samt evt. forplejning Bemærk: I tilfælde af regn aflyses turen Søndag d. 7. September. Økodag Stengården Stengården ligger vest for Birkerød og gården dyrkes økologisk. Der er mulighed for køb af grøntsager, æg mv. Vi cykler dertil via Farum og efter besøget på gården fortsætter turen gennem Sønderskov til Birkerød. Tidspunkt: 10:00 – 16:00 Mødested: Gladsaxe Rådhusplads Arrangør: Gladsaxe Afdeling, Benedicte Leyssac 39 66 13 17, mail: blevia@mail.dk Turlængde: Ca. 50 km Hastighed: Op til 15 km/t Medbring: Forplejning og penge til evt. indkøb på Stengården og cafébesøg. Bemærk: Aflyses ved heldagsregn. Turen kan afkortes med tog til Farum. Kontakt turleder. Web-link: www.landkoeb.dk/stengaarden —> 8 - lokalnyt lokalnyt - 8 9 - lokalnyt lokalnyt - 9

×