Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wikit hyötykäyttöön yrityksen sisällä ja sidosryhmissä

Harto Pönkä/Innowise, 2.12.2010

 • Login to see the comments

Wikit hyötykäyttöön yrityksen sisällä ja sidosryhmissä

 1. 1. Wikit hyötykäyttöön yrityksen sisällä ja sidosryhmissä Harto Pönkä, 2.12.2010
 2. 2. <ul><li>Wiki on www-sivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata </li></ul><ul><li>Wiki voi olla joko avoin tai suljettu </li></ul><ul><li>Wikiin voidaan kirjoittaa, liittää, linkittää ja upottaa erilaisia sisältöjä </li></ul><ul><li>Wikisivuihin liittyy yleensä keskustelu- tai kommentointitoiminto </li></ul><ul><li>Wikien tarkoitus on tukea yhteisöllistä työskentelyä ja/tai toimia kollektiivisena tietovarastona </li></ul>Mikä wiki on?
 3. 3. On sanottu, että sosiaalisen median yhteisöissä on joukkoälyä . Oppimistutkijan silmin kyse on yhteisöllisestä tiedon jakamisesta ja -rakentelusta. Parvet ja verkostot tuottavat sisältöjä monipäisesti . Sosiaalisessa mediassa on verkkovoimaa.
 4. 4. Wiki-artikkeli Wikipediassa http://fi.wikipedia.org/wiki/Wiki
 5. 5. Sivuun liittyvä keskustelu http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskustelu:Wiki
 6. 6. Sivun versiohistoria http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskustelu:Wiki
 7. 8. <ul><li>Keskustelua </li></ul><ul><ul><li>Tavoitteet, ratkaistavat ongelmat tms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Työskentelytavat ja eteneminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisältöön liittyvä keskustelu </li></ul></ul><ul><li>Sisällöntuotantoa </li></ul><ul><ul><li>Tiedon lisäämistä muista lähteistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Uuden tiedon rakentamista </li></ul></ul><ul><ul><li>Muokkaamista, korjaamista, täydentämistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Jäsentämistä ja rakenteellista järjestelyä </li></ul></ul><ul><li>Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua </li></ul><ul><li>Hyville ryhmille on ominaista runsas keskustelu koko prosessin ajan </li></ul>Yhteisöllinen prosessi wikissä
 8. 9. <ul><li>Koostuu vähintään kahdesta ihmisestä </li></ul><ul><li>Ryhmän jäsenet tiedostavat sekä oman jäsenyytensä ja että muut ryhmän jäsenet. </li></ul><ul><li>Ryhmän toiminnan käynnistämisessä ja ylläpitämisessä on keskeistä ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus sekä yhteinen tavoite. </li></ul><ul><li>Ryhmässä on vakiintuneita sääntöjä ja toimintatapoja eli normeja, jotka voivat olla julkilausuttuja normeja ja piilonormeja. </li></ul><ul><li>Normien rikkomisesta voi seurata sanktioita. </li></ul>Ryhmät
 9. 10. ” Ryhmää” ei synny ilman yhteistä tavoitetta! Yhteinen tavoite syntyy neuvottelemalla , jonka jälkeen ryhmän jäsenten tulisi tiedostaa se.
 10. 11. Organisaatio Asiakasverkostot Yhteistyö- verkostot TAVOITTEET? YHTEISET TYÖTILAT?
 11. 12. <ul><li>Yhteinen verkossa oleva tila, jossa on työskentelyä tukevia materiaaleja ja työvälineitä </li></ul><ul><li>Helposti muokattavissa ja laajennettavissa tarpeen mukaan </li></ul><ul><li>Virtuaaliseen työtilaan voidaan liittää esim. RSS-syötteitä ja upotettuja some-palveluita </li></ul><ul><li>Käyttäjien työskentelyä voi seurata ja se dokumentoituu eli jää talteen </li></ul><ul><li>Wiki on hyvä valinta työtilaksi, sillä se sisältää useimmin tarvittavat toiminnot ja siihen voidaan liittää helposti muita välineitä </li></ul>Virtuaalinen työtila
 12. 13. <ul><li>” Tyypillisesti menetelmällä etsitään johonkin ongelmaan parasta mahdollista ratkaisua, jota periaatteessa voi esittää kuka tahansa. Aineistoa kerätään, luokitellaan, lajitellaan, tuotetaan ja jalostetaan kollektiivisesti.” </li></ul><ul><li>Yksilön motiiveja vapaaehtoistyölle: </li></ul><ul><ul><li>talkoohenki sekä yksilön ja kaikkien etu (commons) </li></ul></ul><ul><ul><li>maine ja kunnia </li></ul></ul><ul><ul><li>avoin informaatio ja sivistäminen, kuten Wikipedia </li></ul></ul><ul><ul><li>pääsy resursseihin joihin ei muutoin pääsisi </li></ul></ul>Crowdsourcing/talkoistaminen Lähde: Hintikka & Rongas, 2010, http://www.digibusiness.fi/uploads/reports/1272450666_elma_nettiin_1.pdf
 13. 14. <ul><li>Fasilitointi tarkoittaa ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. </li></ul><ul><li>Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. </li></ul><ul><li>Fasilitaattori ei ota kantaa sisältöön vaan auttaa ryhmää pääsemään päämääriinsä. Fasilitoinnissa siis erotetaan prosessi ja sisältö. </li></ul><ul><li>Fasilitaattori sosiaalisessa mediassa: </li></ul><ul><ul><li>Herättää keskustelua, tuo eri näkökulmia esiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohjaa ryhmän sisällöntuotantoa </li></ul></ul><ul><ul><li>Nostaa esille osallistujien kysymyksiä, kommentteja yms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimii sihteerinä ennen, aikana ja jälkeen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedottaa, jakaa aiheeseen liittyviä linkkejä jne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suunnittelee, mitä seuraavaksi; huolehtii jatkuvuudesta </li></ul></ul>Fasilitointi Lähde: http ://fi.wikipedia.org/wiki/Fasilitointi_%28organisaatio%29
 14. 15. Tapahtuman suunnittelua
 15. 16. Yhteiset muistiinpanot
 16. 17. Pk-yrityksen laatujärjestelmä Kuva saatu käyttöön: http://medita.fi/
 17. 18. <ul><li>” Jokaiselle on jaettu omia vastuualueita laatujärjestelmästä ja näin tässä mahdollisuuden ajaa wiki kerralla meidän työtapoihin sisään. ” </li></ul><ul><li>” Luotan siihen, että keskustelu laatujärjestelmästä tulee nyt kirjattua wikiin, jonka pitäisi ratkaista juuri se ongelma, ettei näitä fyysisesti voida yhdessä vääntää. ” </li></ul><ul><li>” Uuden työkalun käyttöön on aina kynnys, mutta tämä wiki otettiin sekä ideana että perehdytyksessä hyvin vastaan.” </li></ul><ul><li>” olen jo nyt valmis yllyttämään muitakin viestintätoimistoja paitsi laatujärjestelmätyöhön, sen tekemiseen juuri wikin avulla. ” Tiinu Wuolio viestinnän suunnittelija/senior consultant (1.12.2010) </li></ul>Case: Viestintätoimisto Medita
 18. 19. http://palsta.saunalahti.fi/wiki/ Vertaisasiakaspalvelua
 19. 20. Wiki + muut tarvittavat some-palvelut
 20. 21. <ul><li>Asennuksen/käyttöönoton hankaluus </li></ul><ul><li>Keskustelutoimintojen ongelmat </li></ul><ul><li>Wiki markup –merkkauskielten vaikeus ja rajoitukset esim. sosiaalisen median palvelujen upottamisessa </li></ul><ul><li>Sivuston rakenteen hallintaan liittyvät ongelmat </li></ul><ul><li>Samanaikaisen muokkauksen ongelmat </li></ul><ul><li>Monimutkaisuus, teknisyys </li></ul><ul><li>Toiminnan ja käyttäjien seuraamisen hankaluus </li></ul><ul><li>Työskentelytapoihin ja -kulttuuriin liittyvät ongelmat </li></ul><ul><li> Lähtökohtana pitäisi olla some-aikakauden käyttäjän tarpeet! </li></ul>Wikien yleiset ongelmat
 21. 22. <ul><li>Käyttäjälähtöisyys, käytettävyys, käyttökokemus </li></ul><ul><li>Yhteisöllisen työskentelyn tukeminen so. keskustelun ja sisällöntuotannon tasapaino </li></ul><ul><li>Joustavuus erilaisille sovellustavoille </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median palvelujen upotettavuus sekä tiedon jakaminen ulos palvelusta </li></ul><ul><li>Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta </li></ul><ul><li>Käyttäjien tekeminen toisilleen näkyväksi </li></ul><ul><li> Käyttäjien tarpeiden JA yhteisöllisen työskentelyn mekanismien ymmärtäminen JA sosiaalisen median koko skaalan huomioiminen </li></ul>Wikin kriittiset ominaisuudet Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2008/08/02/hyvalta-wikilta-vaadittavat-ominaisuudet/
 22. 23. Purot.net – uudenlainen wikipalvelu http:// purot.net/
 23. 24. <ul><li>Käyttäjälähtöisyys ja KISS suunnitteluperiaatteina </li></ul><ul><li>Havainto, ettei wikien kehityksessä ole näkynyt tarpeiden mukaista edistystä </li></ul><ul><li>Yrittäjän, opettajan, oppimistutkijan ja kouluttajan tausta </li></ul><ul><li>Kokemukset wikialustoista ja sosiaalisen median palvelujen käytöstä yhteisöllisen työskentelyn tukena </li></ul><ul><li>6 vuotta Innowise CMS -julkaisujärjestelmän kehitystyötä </li></ul><ul><li>Ideoitu 2-3 vuotta (+testattu ideatasolla), suunniteltu vuosi, toteutettu tähän asti 6 kk </li></ul>Purot-wikin taustaa
 24. 25. <ul><li>Osoite: http://purot.net </li></ul><ul><li>Jos kiinnostuit, laita Purot-wiki seurantaan: </li></ul><ul><ul><li>http://www.facebook.com/purotwiki </li></ul></ul><ul><ul><li>http://twitter.com/purotwiki </li></ul></ul><ul><li>Oman testitunnuksen voit tilata täältä: http://www.innowise.fi/fi/purot_testaus/ </li></ul>Mennään katsomaan sitä!
 25. 26. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http ://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ KIITOS!

×