Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haasteena toimivien periaatteiden yhdistäminen

2,818 views

Published on

ITK'08 -konferenssin tutkijatapaamisessa pitämäni esitys.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena: haasteena toimivien periaatteiden yhdistäminen

 1. 1. Mobiililaitteet ja sosiaaliset ohjelmat yhteisöllisen oppimisen tukena Haasteena toimivien periaatteiden yhdistäminen Harto Pönkä Piia Näykki, Jari Laru http://edtech.oulu.fi/ Department of Educational Sciences and Teacher Education University of Oulu
 2. 2. Esityksen sisältö <ul><li>Nykyaikainen oppimiskäsitys: ymmärtävä ja yhteisöllinen oppiminen sekä yhteisöllinen tiedonrakentaminen </li></ul><ul><li>Yhteisölliset skriptit </li></ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristöt ja sosiaaliset ohjelmat </li></ul><ul><li>Miten se tehdään: 3 case-tutkimusta </li></ul><ul><li>Yhteenvetoa </li></ul>
 3. 3. Ymmärtävä oppiminen <ul><li>Käsitteellinen ymmärrys (asiantuntijuus) </li></ul><ul><ul><li>Ymmärrys koostuu käsitteistä ja niiden välisistä suhteista </li></ul></ul><ul><ul><li>Liittyy tiettyyn asiakokonaisuuteen / alaan </li></ul></ul><ul><li>Ymmärtäminen näkyy mm. kykynä ratkaista ongelmia, suunnitella käsitteellisiä luomuksia, huomata säännönmukaisuuksia, laatia järkeviä argumentteja ja selityksiä sekä muodostaa analogioita. </li></ul><ul><li>Opetuksen tulee perustua tietämisen prosessien tuntemiseen. (Piaget, 1978) </li></ul><ul><li>Ihminen oppii etsimällä aktiivisesti tietoa ja rakentamalla uutta tietämystä ja ymmärrystä aiempien tietojensa ja uskomustensa pohjalta. </li></ul><ul><li>Oppiminen = käsitteellistä muutosta </li></ul>
 4. 4. Yhteisöllinen oppiminen <ul><li>” Tilanne , jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä. ” (Dillenbourg, 1999) </li></ul><ul><li>Keskeistä on yhteinen tavoite oppia jotakin ja kognitiivisten ponnistelujen jakaminen . Tämä erottaa yhteisöllisen oppimisen perinteisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. </li></ul>
 5. 5. Yhteisöllinen tiedonrakentaminen <ul><li>Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005) </li></ul><ul><li>Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen ongelman ratkaiseminen. </li></ul><ul><li>Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille oppijoille. (Lehtinen, 2003) </li></ul>
 6. 6. Esimerkki: Tutkivan oppimisen malli Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999
 7. 7. Oppiminen yksin ja yhdessä <ul><li>Yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentaminen käynnistävät laadukkaita yksilöllisiä oppimisprosesseja. </li></ul><ul><li>Vastavuoroinen oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa. </li></ul><ul><li>Tulevaisuuden työtehtävissä työskennellään yhä enemmän tiedon parissa – yhdessä. </li></ul><ul><ul><li>Asiantuntijuus, asiantuntijayhteisöt, verkottuneet työyhteisöt </li></ul></ul>
 8. 8. Yhteisölliset skriptit <ul><li>Kokoelma ohjeita, jotka määrittelevät, kuinka ryhmän jäsenet työskentelevät yhteisöllisesti ratkaistaakseen jonkin ongelman tai tehtävän. ”Käsikirjoitus”. </li></ul><ul><li>Skriptit tukevat, ohjaavat ja jäsentävät oppijoiden kognitiivisia prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta. </li></ul><ul><li>Skriptit integroidaan oppimisympäristöön, esim. verkko-oppimisympäristöön, sosiaaliseen ohjelmaan tai mobiiliohjelmaan. </li></ul><ul><li>Tutkimuksissa todettu toimiviksi. </li></ul>Dillenbourg, 2002
 9. 9. Yhteisöllisten skriptien vaatimuksia <ul><li>Skriptin tulee loogisesti synnyttää ja tukea yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista. </li></ul><ul><li>Skripti ei saa olla liian tiukka (over-scripting) </li></ul><ul><li>Skriptin vaiheita tulee voida seurata helposti. Tätä voidaan helpottaa esim. koostamalla skriptistä yhtenäinen tarina tai välittämällä se jonkin apuvälineen kautta. </li></ul><ul><li>Oppijat voivat hylätä liian tiukasti määritellyn tai monimutkaisen skriptin. </li></ul><ul><li>Skriptin tulisi olla siirrettävissä eri konteksteihin. </li></ul>Dillenbourg, 2002
 10. 10. Verkko-oppimisympäristöt <ul><li>Viime vuosiin asti verkko-oppimisympäristöt ovat olleet CSCL-tutkimuksen keskiössä. </li></ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristöjen suunnittelun tavoitteena on tyypillisesti </li></ul><ul><ul><li>tukea oppijoiden ajattelun prosesseja </li></ul></ul><ul><ul><li>tukea käsitteellisten luomusten muodostamista yhteisöllisesti </li></ul></ul><ul><ul><li>tarjota virtuaalinen tila oppijayhteisön toiminnalle </li></ul></ul><ul><li>Sekä onnistuneita ja epäonnistuneita sovelluksia. </li></ul><ul><li>Opettajan/tuutoroiden toiminta ratkaisevassa asemassa. </li></ul><ul><li>Oppimiskulttuurin muutos vaatii aikaa ja vaivaa! </li></ul>Scardamalia, 2004
 11. 11. Sosiaaliset ohjelmat <ul><li>Keskeistä yhteisöllisyys, käyttäjien tuottamat sisällöt, sosiaaliset verkostot, avoimuus, esteettömyys. </li></ul><ul><ul><li> Voidaan käyttää yhteisöllisen oppimisen ja tiedonrakentamisen tukemiseen. </li></ul></ul><ul><li>Ohjelmia voidaan yhdistellä esim. RSS-syötteillä ja koostaa useista ohjelmista avoin virtuaalinen oppimisympäristö. </li></ul><ul><li>Sosiaalisia ohjelmia käytetään yhä enemmän mobiililaitteilla. </li></ul><ul><li>Vielä beta-vaiheessa? </li></ul>
 12. 12. Esimerkkejä sosiaalisista ohjelmista <ul><li>Blogit – henkilökohtainen oppimisympäristö? </li></ul><ul><li>Wikit </li></ul><ul><li>Jaiku, Twitter </li></ul><ul><li>Del.icio.us </li></ul><ul><li>YouTube, Flickr </li></ul><ul><li>IRC-Galleria </li></ul><ul><li>Habbo Hotel </li></ul><ul><li>FaceBook, FB:n miniohjelmat </li></ul><ul><li>Sosiaaliset hakukoneet </li></ul><ul><li>Muut web 2.0 –ohjelmat... </li></ul>
 13. 13. Mobiililaitteiden tuki oppimiselle <ul><li>Mahdollistaa mobiilin oppimisympäristön </li></ul><ul><ul><li>Koulun pihalla, luonnon keskellä, museossa, retkellä... </li></ul></ul><ul><li>Oppimisen tukeminen missä ja milloin vain? </li></ul><ul><ul><li>Verkkojen kantoalue, akkukesto, pieni näyttö ja näppäimistö.... </li></ul></ul><ul><li>Elinikäinen oppiminen: yksin, yhdessä? </li></ul><ul><li>Kamerakännykät </li></ul><ul><ul><li>Kuvat ja niiden selitykset ovat käsitteellisiä luomuksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuviin yhdistyy alkuperäisen tilanteen muistoja, kokemuksia ja tunteita sekä fyysiset puitteet ja vallinnut sosiaalinen tilanne. </li></ul></ul>Sharples, 2000; Scifo, 2005
 14. 14. Case 1: Käytäntöyhteisön tukeminen mobiilin oppimisympäristön avulla <ul><li>Maantieteellisesti hajautunut työyhteisö (n=10). </li></ul><ul><li>Välineet: PocketPC-kämmenmikrot ja FLE3mobile –oppimisympäristö. </li></ul><ul><li>Tavoite: tiedonjakamisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen oppimisen lisääminen. </li></ul><ul><li>Aineisto: lokitiedot ja testihenkilöiden haastattelut. </li></ul><ul><li>Analyysi: tilastollinen analyysi ja verkostoanalyysi. </li></ul>Goman & Laru, 2003; Laru & Järvelä, 2008
 15. 15. Case 1: Käytäntöyhteisön tukeminen mobiilin oppimisympäristön avulla <ul><li>Tuloksia: </li></ul><ul><ul><li>FLE3mobile –oppimisympäristön käyttö oli vähäistä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisön jäsenillä ei ollut todellista tarvetta virtuaaliselle yhteisölliselle työskentelylle. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisön sosiaalisia rakenteita ei voi siirtää sellaisenaan virtuaaliseen oppimisympäristöön, vaan ne rakentuvat siellä uudestaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kämmenmikroista tuli testihenkilöille tärkeitä henkilökohtaisia työvälineitä. </li></ul></ul>Goman & Laru, 2003; Laru & Järvelä, 2008
 16. 16. Case 2: Mobiililaitteilla tuettu yhteisöllinen oppiminen <ul><li>Koululuokka (n=22) Pikku-Syötteen luontopolulla, työskentelivät 2-3 hengen ryhmissä. </li></ul><ul><li>Välineet: Nokia 3650 -kamerakännykät, Lehtiset-sovellus, jolla välitettiin yhteisöllinen skripti sekä oppilasryhmien luomat multimediaviestit. </li></ul><ul><li>Tavoitteet: </li></ul><ul><ul><li>Selvittää, miten mobiililaitteilla voidaan tukea yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista avoimessa oppimisympäristössä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Testata ja kehittää mobiililaitteilla tuettua yhteisöllisen oppimisen pedagogista mallia (design-tutkimus). </li></ul></ul><ul><li>Aineisto: Alku- ja loppukyselyt, käsitekartat, keskustelujen nauhoitukset, ”lehtiset”. </li></ul><ul><li>Analyysi: sisällönanalyysi ja tilastollinen analyysi </li></ul>Pönkä, 2008
 17. 17. Case 2: Mobiililaitteilla tuettu yhteisöllinen oppiminen <ul><li>Tuloksia: </li></ul><ul><ul><li>Keskustelut etenivät pedagogisen mallin mukaisesti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Käsitekartoissa havaittu muutos oli yhteydessä sekä tehtävänaikaisen aktiivisen keskustelun että yhteisöllisyyden kokemuksen kanssa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Käsitteellisen muutoksen kannalta näytti olevan tärkeää, että asiakokonaisuuteen liittyviä ongelmia ratkaistiin useiden tehtävien aikana erilaisissa konteksteissa. </li></ul></ul>Pönkä, 2008
 18. 18. Case 3: Mobiililaitteet ja web 2.0 –ohjelmat työvälineinä Edufeed-kurssilla <ul><li>Yliopisto-opiskelijat (n=22), työskentelivät 4-5 hengen ryhmissä 3 kk kestäneellä kurssilla. </li></ul><ul><li>Välineet: blogit, wiki, RSS-lukija, tiedostonjako-ohjelmia, Nokia N73 –kamerakännykät. </li></ul><ul><li>Tavoite: selvittää, kuinka sosiaalisen webin sovelluksia voidaan käyttää yhteisöllisen oppimisen tukemisessa. </li></ul><ul><li>Aineisto: ryhmätilanteiden videoinnit, kyselyt, haastattelut, ohjelmien lokitiedostot. </li></ul><ul><li>Analyysi: kesken </li></ul>Järvelä, Näykki, Laru, & Luokkanen, 2007
 19. 19. Case 3: Mobiililaitteet ja web 2.0 –ohjelmat työvälineinä Edufeed-kurssilla <ul><li>Alustavia tuloksia: </li></ul><ul><ul><li>Näyttää siltä, että käsitteellisten luomusten rakentaminen ja jakaminen tuki opiskelijoiden yhteisöllistä oppimista. </li></ul></ul><ul><ul><li>Työskentely johti opiskelijoiden itseohjautuvuuteen, mikä näkyi oman ymmärryksen selittämisenä ja kehittämisenä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijat kokivat kuvien ja niiden selitysten tuottamisen haastavana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Työskentelymalli, jossa käytettiin sosiaalisia ohjelmia ja mobiililaitteita yhdessä yhteisöllisen oppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen, toimi. </li></ul></ul>Järvelä, Näykki, Laru, & Luokkanen, 2007
 20. 20. Yhteenvetoa: Toimivat periaatteet... <ul><li>Oppimisteoreettinen pohja </li></ul><ul><ul><li>Teknologian tuki yhteisölliselle oppimiselle ja tiedonrakentamiselle </li></ul></ul><ul><li>Yhteisölliset skriptit </li></ul><ul><ul><li>Tukevat, ohjaavat ja jäsentävät yhteisöllistä työskentelyä </li></ul></ul><ul><ul><li>Integroitavissa eri välineisiin ja ohjelmiin </li></ul></ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristöt </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöllisen työskentelyn virtuaalinen työtila </li></ul></ul><ul><li>Sosiaaliset ohjelmat: </li></ul><ul><ul><li>Avoimuus, verkottuneisuus, integroitavuus, modulaarisuus </li></ul></ul><ul><li>Mobiililaitteet: </li></ul><ul><ul><li>Ajasta ja paikasta riippumattomuus (?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkoyhteys, kamera, muut ominaisuudet </li></ul></ul>
 21. 21. ...ja niiden yhdistäminen <ul><li>Hajautettu ja sulautettu oppimisympäristö: eri välineet ja ohjelmat osana yhtenäistä oppimisympäristöä. </li></ul><ul><li>Tarvitaan uudenlaisia ”verkko-oppimisympäristöjä”, joihin voidaan liittää sosiaalisia ohjelmia, ja jotka mahdollistavat avoimen virtuaalisen oppimisympäristön. </li></ul><ul><li>Tietokoneet ja mobiililaitteet ovat vain erilaisia välineitä, joilla virtuaalista oppimisympäristöä voidaan käyttää. </li></ul><ul><li>Tarvitaan ohjelmien välisiä yhteisiä standardeja (esim. RSS) </li></ul><ul><li>Keskeistä oppimisen ja vuorovaikutuksen prosessien tukeminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppimismallit. </li></ul><ul><li>Tarvitaan soveltavaa, kriittistä tutkimusta. </li></ul>
 22. 22. Kiitos! <ul><li>Kysymyksiä? </li></ul><ul><li>Sähköposti: [email_address] </li></ul><ul><li>WWW: http :// edtech.oulu.fi/ </li></ul>

×