Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eduskuntavaalit ja ehdokkaiden sosiaalinen verkosto twitterissä

Artikkeli eduskuntavaaliehdokkaiden Twitter-verkostoista Tietoasiantuntija 2-3/2015 -lehdessä, Harto Pönkä

  • Login to see the comments

Eduskuntavaalit ja ehdokkaiden sosiaalinen verkosto twitterissä

  1. 1. 16 TIETOASIANTUNTIJA 2-3 / 2015 KUVA 1. Verkostoanalyysi ehdokkaiden keskinäisistä seuraamissuhteista Twitterissä. Eduskuntavaalit ja ehdokkaiden sosiaalinen verkosto Twitterissä TEKSTI: HARTO PÖNKÄ Sosiaalisella medialla oli ensim- mäistä kertaa iso rooli edus- kuntavaaleissa. Twitter-mikro- blogipalvelun käyttäjätunnus oli yli 1000 ehdokkaalla eli lähes puo- lella kaikista ehdokkaista. Sosiaa- lisen verkoston analyysi tuo esiin, millainen merkitys ehdokkaiden asemalla Twitter-verkostossa oli vaaleissa menestymiselle. Vaalien jälkeen tehty verkostoanalyysi puolestaan osui oikeaan hallitus- neuvotteluihin mukaan pääty- neistä puolueista. Ehdokkaiden verkostoanalyysis- sä oli mukana kaikkiaan 1019 Twitter-tunnusta.Ensimmäinentie- tojen keruu tapahtui ohjelmallises- ti Twitterin ohjelmistorajapinnan kautta maaliskuun alussa. Sen pe- rusteella eniten Twitteriä käyttäviä ehdokkaita oli kokoomuksella (158), jonka jälkeen tulivat SDP (154), vih- reät (147), keskusta (146), vasem- mistoliitto (111) ja perussuomalai- set (101). Myös kristillisdemokraa- teilla (60), RKP:llä (53) ja piraatti- puolueella (48) oli kokoonsa nähden runsaasti Twitterin käyttäjiä. Ehdo- kaslista ei kuitenkaan ollut täydel- linen. Ei ole sattumaa, ketkä seuraavat toisiaan ja ketkä eivät Ehdokkaiden yhteenlaskettu seu- raajamäärä oli jonkin verran yli mil- joona. Näistä ehdokkaiden keski- näisiä seuraamissuhteita oli 47751. Verkostoanalyysi tehtiin nimen- omaan ehdokkaiden keskinäisten seuraamissuhteiden perusteella. Gephi-ohjelmalla tehty verkosto- kartta on kuvassa 1.
  2. 2. TIETOASIANTUNTIJA 2-3 / 2015 17 seen verkostokartassa. Luonnollises- ti näin saatu tulos ei ole täydellinen, vaan pikemminkin suuntaa antava. Verkostokartan perusteella voi- daan tehdä johtopäätöksiä yksittäi- sistä toimijoista. Tietojen keruu teh- tiin sattumalta samaan aikaan, kun Juhana Vartiainen (@filsdeproust) teella luulla samaksi puolueeksi ja Carl Haglundia (@Calle_Haglund) yhdeksikokoomuksenkärkinimeksi. Keskeinen sijainti verkostossa ennusti vaalimenestystä Viimeinen tiedonkeruu tehtiin pää- osin pari päivää vaalien jälkeen. Tar- kastelu paljastaa, että keskeinen si- jainti ehdokkaiden välisessä Twit- ter-verkostossaennustivoimakkaas- tieduskuntavaaleissamenestymistä. Kuvassa2kaikkivalituiksitulleeteh- dokkaat on merkitty punaisella. Viidestäkymmenestä verkos- toanalyysin perusteella vaikutusval- taisimmasta (eigenvector centrality -algoritmilla mitattuna) ehdokkaas- ta 41 (eli 82 %) valittiin eduskun- taan ja varalle sijoittui kaksi ehdo- kasta. Seuraajamäärän mukaan vii- destäkymmenestä suosituimmasta ehdokkaasta läpi pääsi 38 ehdokas- ta (76 %). Kaikkiaan 200 eduskuntaan va- litusta ehdokkaasta Twitteriä käytti 159 eli 79,5 %. Kuvassa 3 on verkos- tokartta näistä ehdokkaista. Tässä analyysissä ei ole huomioitu sitä, et- tä kaikki valitut ehdokkaat eivät ota vastaan kansanedustajan tehtävää, vaan tarkastelussa on nimenomaan vaalituloksen aikainen tilanne. Keskeisin asema verkostossa on Eero Heinäluomalla (@EeroHeina- luoma). Muita eniten vaikutusval- taa omaavia kansanedustajia ovat Juha Sipilä (@juhasipila), Alexander Stubb (@alexstubb), Antti Kaikko- nen (@anttikaikkonen) ja Jutta Ur- pilainen (@JuttaUrpilainen). Sipilän vaikutusvalta perustuu siihen, että muut vaikutusvaltaiset toimijatseuraavathäntä.Kaikkosen asemapuolestaanperustuusuureen seuraajamäärään, sillä jopa 117 eli 74 % muista eduskuntaan valituis- ta seuraa häntä. Stubbilla seuraajia onrunsaasti,muttasuurinosaheis- täonkokoomuslaisia.Heinäluomal- la on tässä joukossa lähes yhtä pal- jon seuraajia kuin Stubbilla, mut- ta häntä seurataan tasaisemmin eri ryhmistä. Väritkuvaavatverkostoneriryh- miä – käytännössä puolueita. Ver- koston keskelle sijoittuvilla ehdok- kailla on tasaisimmin seuraajia kai- kista puolueista. Vastaavasti reu- noilla olevilla ehdokkailla ei ole juu- rikaan seuraajia muista puolueista. Sama pätee puolueisiin kokonai- suuksina: mitä kauempana eri puo- lueidenehdokkaatryhminäovattoi- sistaan, sitä kauempana ne todella ovat Twitterin sosiaalisessa verkos- tossa. Verkostoanalyysi näyttää täs- säsuhteessatuottavantutunoikeis- to-vasemmisto-jaon. Verkostoanalyysin käyttö eh- dokkaiden tarkastelussa perustuu ajatukseen, että sosiaalisen medi- an palveluissa muodostuvat verkos- tot ilmentävät ainakin jossain mää- rin todellisia vaikuttamissuhteita ja niihin liittyviä ilmiöitä. Ei ole sat- tumaa, ketkä seuraavat Twitterissä toisiaan ja ketkä eivät. Henkilöstä kertoo paljon, ketkä häntä seuraa- vatjakeitähänitseseuraa.Eritoimi- joiden suhteet yhdessä vaikuttavat yksittäistenehdokkaidensijoittumi- Eduskuntaan valituista 200 ehdokkaasta Twitteriä käytti 159 eli 79,5 %. KUVA 2. Valituiksi tulleet ehdokkaat Twitter- verkostossa, merkitty punaisella. kertoisiirtymisestäänSDP:stäkokoo- mukseen. Mikäli tietoa ei olisi ehti- nyt tulla julkisuuteen ensin, sen oli- sivoinutennakoidenverkostoanalyy- sin tuloksesta, sillä Vartiainen on sel- västilähempänämuitakokoomuksen ehdokkaita kuin demareita. Eräs kiinnostava tulos on kokoo- muksen ja RKP:n ehdokkaiden lähei- syys. Niiden muodostamaa kokonai- suutta voisi verkostokartan perus-
  3. 3. 18 TIETOASIANTUNTIJA 2-3 / 2015 HARTO PÖNKÄ (KM) on sosiaalisen median asiantuntija, kouluttaja ja yrittäjä. Hän työskentelee yrityksessään Innowisessa, joka tarjoaa digitaalisen median ratkaisuja sekä ylläpitää ja kehittää Purot.net- yhteistyö- ja oppimisalustaa. Lisäksi Pönkä tunnetaan aktiivisena bloggaajana, ja hänen kirjoittamansa Sosiaalisen median käsikirja julkaistiin marraskuussa 2014. Yritys: http://www.innowise.fi/ Blogi: https://harto.wordpress.com/ Ketkä verkostoituneet keiden kanssa? Analyysin perusteella näyttää siltä, että Twitterin käyttö auttoi eniten nuoria ehdokkaita pääsemään edus- kuntaan. Kaikki 14 alle 30-vuotiasta uutta kansanedustajaa käyttää Twit- teriä. Tarkasteltaessa Twitterin seu- raajamäärien ja saatujen äänien vä- listä korrelaatiota, Pearsonin korre- laatiokerroin on alle 30-vuotiaiden kohdalla 0,73, kun se kaikkien va- littujen ehdokkaiden osalta on 0,53. Esimerkiksi Li Andersson (@lianders- son), Emma Kari (@EmmaKari), An- teroVartia(@anterovartia)jaSusanna Koski(@susannakoski)kampanjoivat aktiivisesti Twitterissä. Eduskuntaanvalittujenehdokkai- den verkoston ryhmittely tehtiin si- ten, että tuloksena oli neljä suunnil- Twitterin käyttö auttoi eniten nuoria ehdokkaita. KUVA 3. Verkostokartta eduskuntaan lopulta valituis- ta, 159 Twitteriä käyttäneestä ehdokkaasta. leen samankokoista ryhmää. Kokoo- muksen ja RKP:n edustajat sijoittui- vat nyt samaan ryhmään, mistä oli viitteitä jo edellä. Sen sijaan oli yllä- tys, että vihreiden ja vasemmistolii- ton edustajat muodostavat yhtenäi- sen ryhmän. Myös perussuomalais- ten ja kristillisdemokraattien edus- tajat ovat tässä analyysissä löytä- neet toisensa. Sen sijaan keskustan ja SDP:n edustajat eivät sekoitu ryh- mittelyssä muihin puolueisiin. Verkostoanalyysin perusteella ei ollut yllätys, että Juha Sipilä (@juha- sipila) valitsi keskustan kanssa halli- tusneuvotteluihin perussuomalaiset ja kokoomuksen. Ne sijoittuvat ver- kostokartassa keskustan lähelle toi- sin kuin SDP ja Antti Rinne (@Antti- Rinnepj).

×