Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geo Tema 3

2,160 views

Published on

  • Be the first to comment

Geo Tema 3

  1. 1. UD. 3. L’estructura de la població i les politiques demogràfiques Càlcul de la població: • Volum → cens • Distribució A través de • Estructura (sexe i edat) • Dinàmica Volum: Font bàsica per a obtenir dades sobre la població → Cens Els censos de població es fan periòdicament, normalment cada deu anys. I es obligatori per a tots els països. Distribució: - Factors físics → zones gèlides, deserts, selva - Factors històrics - Factors econòmics - Densitat de la població Dinàmica de la població: Moviment natural → naixements, natalitat Variació Moviment migratori → immigrants, emigrants • N > M = ↑ Població • N < M = ↓ Població • I > E = ↑ Població • I < E = ↑ Població - Natalitat → són la quantitat de naixements vius en un any, s’elaboren les taxes, que són els naixements per cada 1.000 habitants. Taxa bruta de natalitat = (Naixements / Població) * 1000 = x ‰ - Alta = 30 ‰ - Mortalitat - Natalitat - Emigració - Immigració Un cens és la llista de tots els habitants d’un país en un període determinat, i conté dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic i social. - Est d’Àsia - Sud d’Àsia → India, Pakistan, Bangladesh... - Europa central i medieval - Costa Est i Oest dels EUA Xina - 1303 milions India - 1147 milions EUA – 303 milions Indonèsia – 219 milions Brasil – 179 milions Pakistan – 159 milions Rusia 140 milions
  2. 2. - Mitjana = 15-30‰ - Baixa = 15 ‰ - Mortalitat → són la quantitat de morts en un any, s’elaboren les taxes, que són les morts per cada 1.000 habitants. Taxa bruta de mortalitat = (Defuncions / Població) * 100 = x ‰ - Alta = 30 ‰ - Mitjana = 15-30‰ - Baixa = 15 ‰ - Taxa de mortalitat específica = (Defunció d’una edat / Naixements vius) * 1000 = x ‰ Taxa de mortalitat infantil = Defunció nens 0-1 anys / Naixements vius) * 1000 = x ‰ - Esperança de vida → la mitjana de vida que té una població - Esperança de vida al néixer → la mitjana de vida calculada al néixer i per categoria - Creixement natural o vegetatiu → diferencia entre els que neixen i els que moren (N-M) - Saldo migratori → diferència entre immigrants i emigrants (I-E) - Creixement total o real → resultat de sumar el creixement vegetatiu i el creixement migratori Transició demogràfica: Finals s. XVIII i durant tot el s.XIX, augment increïble de la població i es va fer la Teoria de la Transició Demogràfica. Està dividida en tres etapes (Gràfica pàgina 88): - Fase estacionària alta → Etapa antiga (1700-1775) → nivells elevats de natalitat i mortalitat, sotmesos a importants fluctuacions en poc temps. - Primera expansió i expansió tardana → Etapa de transició (1775-1925)→ en la primera, es caracteritza per una natalitat elevada i una progressiva disminució de la mortalitat. En la segona disminueix la natalitat i s’estabilitza la mortalitat. - Fase estacionària baixa → Etapa moderna (1925-2000) → mortalitat i natalitat baixes, creixement mínim o nul de la població. Estructura de la població:
  3. 3. L’estructura de la població d’una àrea determinada es pot descriure gràficament en una piràmide d’edats, on es presenta la població classificada per grups d’edat i per sexes. Hi ha tres tipus de piràmides (pg 91): - Expansiva – progressiva (pagoda) → països subdesenvolupats - Regressiva (campana o as de piques) → països desenvolupats - Estancada o estacionària (“bulbo”) → països en vies de desenvolupament Hi ha tres grups d’edats: - 0-14 anys → joves, dependents - 15-64 anys → adults, “productors” - + 65 anys → vells, dependents Índex de joventut: (població jove / població total ) * 100 = x % Índex de dependència = ((població jove + població anciana) / població adulta) *100 = x % Pel que fa a la estructura de la població per sexes, semblaria lògic que hi hagués el mateix nombre d’homes i de dones. No és així, ja que les dones tenen tendència a viure més anys que els homes, i els que emigren solen ser els homes, la qual cosa provoca un augment relatiu de població masculina al país d’acollida i de la femenina al país d’origen. De cada 1.000 naixements → 512 són nens i 488 són nenes. L’envelliment de la població: - Des del punt de vista estadístic → població +65 anys = vella
  4. 4. Taxa d’envelliment = (Població +65 anys / Total població) * 100 = x % Índex d’envelliment = (Població +65 anys / Població 0-15 anys) * 100 = x % Poblacions envellides → Taxa d’envelliment superior 10%, fecunditat inferior 2,1 fills/dona, esperança de vida superior als 70 anys. Causes de l’envelliment de la població → disminució de la fecunditat, mortalitat i migracions. La primera és la més important, ja que comporta un nombre de naixements més baix: - ↓ Fecunditat → ↓ Quantitat de persones joves → ↑Persones velles - Una població envellida també comporta una disminució de la taxa de mortalitat, és a dir, augmenta l’esperança de vida. L’esperança de vida té una relació important amb el nivell de vida. - Pel que fa a les migracions, l’emigració en busca de treball sempre afecta a persones adultes joves, la qual cosa provoca una pèrdua de joves i de la seva possible descendència en la població. Als països desenvolupats es dona una emigració “pensionista”, cosa que ha fet augmentar l’índex d’envelliment sobretot a determinats punts de les costes del mediterrani. Conseqüències de l’envelliment de la població - Increment de la despesa pública en protecció social - L’envelliment afecta a les inversions, el consum, l’estalvi, i fins i tot a estratègies comercials i immobiliàries. - Crea nous llocs de treball en els sectors d’atenció a la tercera edat. - Zones amb envelliment de població (barris antics, pobles...) Les migracions: - Moviment migratori: desplaçament de la població des del seu lloc de residencia cap a un altre. Pot ser temporal o definitiu. N’hi ha de dos tipus: - Interiors: no modifiquen la població total:  Emigracions rurals: de zones rurals a la ciutats o zones industrialitzades.  Migracions interurbanes  Temporals o estacionals  Moviments pendulars: del lloc de residència al lloc de treball, estudis... - Exteriors: creuar una frontera
  5. 5.  Continentals  Intercontinentals Causes de les migracions → factors d’atracció / repulsió: naturals, politics, religiosos i econòmics. Conseqüències → directes / indirectes Conseqüències→ Lloc↓ Positives Negatives Emigració 1. Sobre població 2. Major homogeneïtat política/cultural 3. ↓Pressió sobre els recursos 4. Remeses de diners que arriben del exterior 5. Descens de l’atur 6. ↑de la venta de productes autòctons 1. Des vitalització i envelliment 2. La població que queda es fa més tradicionalista Recepció 1. Rejoveniment de la població 2. Aporten mà d’obra 3. El cost de formació de les persones que arriben es 0 4. ↑Augment diversitat cultural 5. ↑ Consum 1. Desequilibri en l’estructura per edat i sexe 2. ↑ Necessitat de serveis 3. Sortida de capitals 4. ↓Salaris → Explotació 5. Barris marginals i degradats 6. Segregació LA FECUNDITAT: La fecunditat és la capacitat reproductiva de la població.
  6. 6. Taxa global de fecunditat = (Naixements vius / Dones 15-49 anys) * 1000 = x ‰ Taxa de fecunditat específica = (Naix. dones d’una edat / Dones d’aquella edat) * 1000 = x ‰ Taxa de fecunditat total = suma de totes les taxes específiques Índex sintètic de fecunditat = mitjana de fills que tindrà una dona suposant que manté la fecunditat del seu grup d’edat Taxa bruta de reproducció = (Nenes nascudes / Dones 15-49 anys) * 1000 = x ‰ Taxa neta de reproducció = (Dones mortes / Dones d’aquella edat * 1000 = x ‰ Causes últimes →Influeixen en els desitjos de les persones * Factors que influeixen Causes pròximes → influeixen en el comportament real de en la reproducció les parelles en el moment de la reproducció ** *Becker Els que afecten a l’exposició de l’acte sexual ** Tres factors Els que afecten a l’acte de concebi (preservatius) Els que afecten a la gestació i el part - Ingressos totals de la llar - Cost de criar els fills - El cost d’altres factors que influeixen en la qualitat de vida dels fills - El grau d’incompatibilitat del treball de la dona en criar nens/es - El nivell educatiu de les mares - El cost i la disponibilitat dels substituts pel temps que dediquen les dones als seus fills
  7. 7. Polítiques demogràfiques La preocupació dels governs de molts països per controlar el nombre d’habitants i, encara més, la preocupació mundial per la quantitat d’habitants del planeta a partir de mitjan s. XX, quan la població del món es va incrementar notablement, va fer que l’anomena’t problema demogràfic es convertís en el tema principal tractat en les diverses conferències internacionals. ONU → conferències mundials sobre població i desenvolupament. • 1954 – Roma • 1964 – Belgrad • 1974 – Bucarest • 1984 – Mèxic • 1994 – El cairo • 2014 - ... Última conferencia l’any 1999 a NY per canviar el projecte d’El caire →Desenvolupament humà Índex de Desenvolupament Humà (IDN) Fer accessibles a la població els mètodes anticonceptius Control de la natalitat Polítiques de desenvolupament socioeconòmic - PIB x càpita - Esperança de vida - Nivell educatiu - Índex analfabetisme - Es mou pels nivells 0-1 - Drets de la dona sobre el control de la reproducció - Planificació familiar - L’envelliment

×